Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 181 din 19 august 2020  privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 181 din 19 august 2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 762 din 20 august 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţilor de gestionare a deşeurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora folosind opţiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.
    (2) În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc următoarele:
    a) condiţiile utilizării deşeurilor nepericuloase în vederea compostării/digestiei anaerobe pentru atingerea ţintelor şi obiectivelor privind reciclarea/valorificarea şi reducerea eliminării prin depozitare a biodeşeurilor;
    b) stabilirea categoriilor de deşeuri destinate compostării/ digestiei anaerobe;
    c) stabilirea categoriilor de calitate a compostului;
    d) modalităţile de utilizare a compostului/digestatului în funcţie de categoria de calitate;
    e) certificarea conformităţii calităţii compostului în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor fertilizante UE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 şi (CE) nr. 1.107/2009 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003;
    f) măsurile de supraveghere a pieţei compostului în România;
    g) obligaţiile operatorilor economici;
    h) atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
    i) sancţiunile aplicabile.

    (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din uşă în uşă a biodeşeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei „plăteşte pentru cât arunci“ şi să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.

    ART. 2
    (1) Este obligatorie colectarea separată a deşeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din uşă în uşă, denumită în continuare U-U, sau prin aport voluntar, denumită în continuare AP.
    (2) Criteriile de conformitate pentru deşeurile biodegradabile, aditivi şi agenţi auxiliari care urmează a fi supuşi compostării şi digestiei anaerobe sunt definite în Normele tehnice privind activitatea de compostare şi digestie anaerobă, denumite în continuare Norme tehnice, emise prin ordin comun de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (3) Materiile prime permise în procesul de compostare şi digestie anaerobă sunt precizate în Normele tehnice.
    (4) Tratarea biologică prin compostare/digestie anaerobă a deşeurilor biodegradabile este condiţionată de tipul deşeurilor şi modul de colectare a acestora. Astfel sunt admise la compostare materialele şi/sau deşeurile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) au fost colectate separat;
    b) au certificat de conformitate pentru materiile prime care intră în procesul de compostare şi digestie anaerobă.

    (5) Ambalajele biodegradabile trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2 pct. 3 lit. c) şi d) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Metodologia de certificare a materiilor prime care intră în procesul de compostare şi fermentare anaerobă este stabilită prin Normele tehnice, prevăzute la alin. (2).
    (7) Persoanele fizice şi juridice care generează deşeuri biodegradabile au obligaţia să depună aceste deşeuri în spaţiile indicate sau să le predea operatorilor autorizaţi pentru colectarea lor.
    (8) Metodologia de certificare şi conţinutul certificatului privind activitatea de compostare/digestie anaerobă şi certificare a calităţii compostului/digestatului se stabilesc prin Normele tehnice prevăzute la alin. (2).

    ART. 3
    Semnificaţia termenilor specifici utilizaţi în prezenta lege este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

    ART. 4
    (1) Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale sunt următoarele:
    1. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor:
    (i) iniţiază, elaborează şi avizează proiecte de acte normative în domeniul compostării/digestiei anaerobe, inclusiv pentru armonizarea cu legislaţia Uniunii Europene;
    (ii) notifică Comisiei Europene reglementările şi dispoziţiile administrative adoptate pentru implementarea prezentei legi, potrivit prevederilor Deciziei (UE) 2018/853 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013, a Directivelor 94/63/CE şi 2009/31/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Directivelor 86/278/CEE şi 87/217/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu şi de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului.

    2. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri notifică Comisiei Europene proiectele de acte normative care reglementează adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor de natură fiscală, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Ministerul Sănătăţii:
    (i) stabileşte şi avizează limitele maxime admise pentru indicatorii de caracterizare a calităţii compostului/digestatului privind agenţii patogeni care vor fi stabilite prin Normele tehnice;
    (ii) monitorizează impactul asupra sănătăţii populaţiei determinat de utilizarea produselor fertilizante din compost;
    (iii) colaborează cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea elaborării Normelor tehnice.

    4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale verifică modul de utilizare a fertilizanţilor obţinuţi din compost/digestat necesar pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor în agricultură.
    5. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei:
    (i) participă la elaborarea Planurilor de gestionare a deşeurilor nepericuloase prin compostare şi digestie anaerobă şi asigură condiţiile de ducere la îndeplinire a acestora;
    (ii) sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin pentru aplicarea prevederilor prezentei legi şi a altor prevederi legale referitoare la deşeurile compostabile sau care pot fi supuse digestiei anaerobe.


    (2) Atribuţiile instituţiilor şi agenţiilor deconcentrate sunt următoarele:
    1. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prin agenţiile pentru protecţia mediului - desfăşoară activitatea de colectare şi centralizare a informaţiilor pentru întocmirea raportului naţional şi raportarea la Comisia Europeană. Agenţiile pentru protecţia mediului, denumite în continuare A.P.M., au următoarele atribuţii:
    (i) analizează documentaţia depusă pentru obţinerea autorizaţiilor şi avizelor de către operatorii economici care colectează şi transportă deşeurile biodegradabile şi pentru operatorii care produc compost/digestat;
    (ii) eliberează actele de reglementare privind instalaţiile şi activitatea de compostare/fermentare anaerobă.

    2. Garda Naţională de Mediu, prin comisariatele judeţene de mediu - controlează activitatea producătorilor de compost/ digestat şi ia măsuri de sancţionare pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi;
    3. Institute de cercetare agricole/agrochimice - efectuează teste de germinare, precum şi studii de specialitate.

    (3) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii:
    (i) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor biodegradabile;
    (ii) asigură şi răspund pentru colectarea separată a materialelor sau deşeurilor destinate compostării/digestiei anaerobe;
    (iii) asigură informarea cetăţenilor prin mijloace adecvate şi prin publicarea pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare al deşeurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului.


    ART. 5
    Cerinţele, măsurile operaţionale şi tehnice privind activităţile de colectare, transport, predare, stocare şi manevrare pentru deşeurile biodegradabile utilizate în procesul de compostare şi fermentare anaerobă, tehnicile de compostare, staţiile/instalaţiile de compostare şi fermentare anaerobă, cerinţele privind compostul şi digestatul sunt prevăzute în Normele tehnice.

    ART. 6
    Operatorii instalaţiilor de compostare şi digestie anaerobe au obligaţia de a obţine actul de reglementare emis de către autorităţile competente pentru protecţia mediului în conformitate cu legislaţia în vigoare, care va ţine cont cel puţin de următoarele:
    a) tehnologiile şi instalaţiile trebuie să respecte cerinţele documentelor de referinţă - BAT/BREF - în domeniu;
    b) să deţină spaţii special amenajate pentru depozitarea deşeurilor compostabile în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;
    c) să evite formarea de stocuri de deşeuri, precum şi de produs final - compost/digestat - care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;
    d) să utilizeze exclusiv categoriile de deşeuri biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe prevăzute în Normele tehnice;
    e) să recepţioneze materiale compostabile/deşeuri biodegradabile însoţite de certificate de conformitate privind calitatea materialului compostabil;
    f) să cureţe şi să dezinfecteze containerele, recipientele şi vehiculele utilizate pentru transportul materialelor compostabile într-o zonă desemnată în acest sens. Această zonă trebuie proiectată sau amplasată astfel încât să se prevină riscul de contaminare a produselor tratate, cu respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia mediului şi a apelor de suprafaţă;
    g) să stabilească proceduri de curăţare pentru toate zonele din incintă, folosindu-se echipamente şi agenţi de curăţare adecvaţi;
    h) să respecte valorile-limită ale parametrilor/indicatorilor cuprinse în Normele tehnice;
    i) să păstreze evidenţele privind cantităţile de deşeuri utilizate în procesul de compostare/digestie anaerobă, calitatea compostului rezultat şi datele de identificare ale operatorilor economici de la care primesc deşeurile;
    j) să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a A.P.M. informaţiile prevăzute la lit. i).


    ART. 7
    (1) Instalaţiile de compostare se împart în patru categorii în funcţie de capacitatea de preluare:
    a) capacitate foarte mică - sub 1.000 t/an;
    b) capacitate mică - între 1.000 şi 3.000 t/an; maximum 6.000 locuitori;
    c) capacitate medie - între 3.000 şi 10.000 t/an; maximum 20.000 locuitori;
    d) capacitate mare - peste 10.000 t/an; peste 20.000 de locuitori.

    (2) Dimensionarea instalaţiilor de compostare, cerinţele de dimensionare şi procedura de autorizare a instalaţiilor de compostare se stabilesc în Normele tehnice.
    (3) Fiecare instalaţie de compostare trebuie să aibă laborator acreditat sau să utilizeze un laborator extern autorizat de Asociaţia de Acreditare din România, denumită în continuare RENAR, organism naţional de acreditare unic şi acreditat conform standardelor recunoscute la nivel internaţional.
    (4) Este obligatorie elaborarea unui program de control complet, care include proceduri de monitorizare cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).
    (5) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului controlează şi monitorizează activitatea instalaţiilor de compostare/fermentare anaerobă.

    ART. 8
    (1) În urma procesului de tratare biologică a deşeurilor biodegradabile se obţine compost şi digestat clasificat în trei categorii de folosinţă:
    a) categoria A - produs de calitate foarte bună;
    b) categoria B - produs de calitate bună;
    c) categoria C - produs de calitate inferioară.

    (2) Limitele maxime admise pentru contaminanţi pentru fiecare categorie de compost sunt stabilite în Normele tehnice.
    (3) În vederea punerii pe piaţă şi utilizării în agricultură, produsul obţinut prin compostare/digestie având categoria A se supune procedurii reglementate de Regulamentul (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor fertilizante UE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 şi (CE) nr. 1.107/2009 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003.
    (4) Pentru produsele obţinute prin compostare/digestie având categoriile B şi C prin Normele tehnice se stabilesc standardele pentru libera circulaţie pe piaţa internă a produsului.
    (5) Probele de compost, prelevate în scopul monitorizării în timpul procesului de compostare, la finalul procesului în instalaţia de compostare, în timpul depozitării şi la scoaterea din depozit trebuie să se realizeze cu respectarea metodelor de referinţă pentru prelevarea şi analiza indicatorilor de calitate prevăzute în cadrul Normelor tehnice.
    (6) Materialul care în urma procesului de compostare nu îndeplineşte cerinţele categoriilor de folosinţă specificate la alin. (1) poate fi supus din nou compostării. Dacă după repetarea operaţiunii acesta este neconform, este eliminat în conformitate cu legislaţia de mediu.
    (7) Compostul nu poate conţine substanţe străine care nu pot fi introduse în circuitul biologic, substanţe antigerminative, inhibitori de creştere, seminţe de buruieni de carantină, respectiv părţile vegetative ale acestora, macro şi microorganisme dăunătoare, contagioase din punctul de vedere al sănătăţii umane, al animalelor şi al plantelor, substanţe otrăvitoare, poluante şi radioactive.

    ART. 9
    (1) Certificarea categoriilor de compost conţine atât referinţe clare privind categoria de calitate, cât şi de utilizare a acestuia.
    (2) Certificarea compostului se efectuează de către organisme de certificare acreditate în conformitate cu procedura de evaluare a conformităţii prevăzută în Normele tehnice.
    (3) Categoriile de compost prevăzute la art. 8 alin. (1) se certifică conform metodologiei prevăzute în Normele tehnice.

    ART. 10
    Operatorii pot introduce pe piaţă compostul/digestatul obţinut însoţit de certificatul de conformitate, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) şi (4) şi a condiţiilor prevăzute de prezenta lege.

    ART. 11
    Ambalarea şi etichetarea produsului obţinut prin compostare/digestie se stabilesc în Normele tehnice.

    ART. 12
    (1) Compostul trebuie utilizat conform Normelor tehnice, în baza certificatului de conformitate.
    (2) Compostul trebuie utilizat în funcţie de categoria de calitate certificată conform prevederilor art. 8, în următoarele domenii:
    a) categoria A - agricultură şi horticultură, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3);
    b) categoria B - spaţii verzi, urbane şi rurale;
    c) categoria C - conform destinaţiei stabilite prin Normele tehnice.

    (3) Monitorizarea activităţii de utilizare a compostului/ digestatului:
    a) operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, respectiv compostare/digestie anaerobă au obligaţia de a raporta autorităţilor judeţene pentru protecţia mediului datele şi informaţiile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reciclare şi valorificare;
    b) la solicitarea autorităţilor pentru protecţia mediului, operatorii economici au obligaţia de a dovedi, prin documente, corectitudinea datelor raportate.


    ART. 13
    Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
    a) cu amendă de la 400 lei la 800 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele juridice, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (7), art. 4 alin. (3) pct. (iii) şi art. 6 lit. a)-i);
    b) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 4. alin. (3) pct. (i) şi (ii);
    c) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 6 lit. j), art. 7 alin. (3) şi (4), art. 8 alin. (7) şi art. 12 alin. (1) şi (3).


    ART. 14
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 13 se fac de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.

    ART. 15
    Contravenţiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 16
    Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 13.

    ART. 17
    (1) În termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor elabora şi aproba prin ordin comun Normele tehnice.
    (2) Procedura de raportare, precum şi tipul datelor şi informaţiilor care sunt transmise de operatorii economici implicaţi în activităţile de colectare, respectiv compostare/ digestie anaerobă se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    ART. 18
    Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 19 august 2020.
    Nr. 181.
    ANEXA 1

    SEMNIFICAŢIA
    termenilor specifici utilizaţi în prezentul act normativ
    1. Specificaţia unor termeni:
    a) compostare - proces de descompunere controlată a materialelor biodegradabile, predominant aerob care permite generarea de temperaturi adecvate dezvoltării bacteriilor termofile ca rezultat al producerii de căldură în procesul biologic;
    b) compost - material solid, igienizat şi stabilizat obţinut printr-un tratament biologic aerob;
    c) digestia anaerobă - proces de descompunere controlată a deşeurilor biodegradabile predominant anaerob;
    d) instalaţie/staţie de compostare - spaţiu bine determinat, identificabil din punct de vedere teritorial, administrativ şi juridic, organizat şi dotat din punct de vedere tehnic în care sunt depozitate şi tratate deşeurile biodegradabile prin operaţia şi/sau tehnologia compostării;
    e) tratarea biologică în cazul compostării - reciclarea în cazul în care compostul este utilizat pentru îmbogăţirea terenurilor agricole sau pentru producerea de substraturi de cultură, conform Comisiei Europene CARTE VERDE privind gestionarea deşeurilor biologice în Uniunea Europeană, 03.12.2008, COM (2008) 811;
    f) tratarea mecanobiologică - tratarea deşeurilor municipale colectate în amestec, utilizând operaţii de tratare mecanică de separare, sortare, mărunţire, omogenizare, uscare şi operaţii de tratare biologică prin procedee aerobe şi/sau anaerobe;
    g) biodeşeuri - deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerţul cu ridicata, de la firme de catering şi magazinele de vânzare cu amănuntul, deşeuri similare provenite din unităţile de prelucrare a produselor alimentare;
    h) deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, hârtia şi cartonul;
    i) digestat - material lichid sau semisolid igienizat şi stabilizat printr-un tratament biologic anaerob;
    j) deşeuri nepericuloase - deşeurile care nu prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile periculoase enumerate în prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi al Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;
    k) instalaţie de digestie anaerobă - instalaţie în care au loc procese de tratare în lipsa aerului (anaerob), care servesc la producerea biogazului din materie organică (biomasa);
    l) cele mai bune tehnici disponibile, denumite BAT - stadiul de dezvoltare cel mai eficient şi avansat înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie şi a altor condiţii de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său;
    m) document de referinţă BAT, denumit BREF - un document rezultat în urma schimbului de informaţii organizat de Comisia Europeană, elaborat pentru anumite activităţi, care descrie, în special, tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor şi consumului, tehnicile luate în considerare pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, precum şi concluziile BAT şi orice tehnici emergente, acordând o atenţie specială criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările ulterioare.

    2. Termenii şi expresiile prevăzute la pct. 1 se completează cu termenii definiţi în anexa nr. 1 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Regulamentul (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor fertilizante UE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 şi (CE) nr. 1.107/2009 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016