Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 178 din 9 iunie 2022  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 178 din 9 iunie 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 576 din 14 iunie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1178 din 14 decembrie 2021, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul 2, literele d) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) acord de implementare - angajament juridic prin care coordonatorul de reforme şi/sau investiţii încredinţează agenţiilor de implementare a proiectelor, responsabililor de implementare a investiţiilor specifice locale gestionarea investiţiilor aferente PNRR, respectiv intermediarilor financiari şi administratorilor de scheme de ajutor de stat/de minimis responsabilitatea implementării investiţiilor aflate în sarcina lor, după caz, prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile aplicabile fondurilor europene, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a jaloanelor şi a ţintelor investiţiilor ce fac obiectul acordului de implementare, cuprinzând informaţiile prevăzute în acordul/decizia de finanţare încheiat/ă între coordonatorul de reforme şi/sau investiţii şi coordonatorul naţional;
    .....................................................
j) agenţie de implementare a proiectelor - instituţie publică finanţată integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, instituţie publică finanţată din venituri proprii sau finanţată parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale sau entitate aflată în subordine/coordonare/sub autoritatea ministerelor sau agenţiei de dezvoltare regională, care are rolul de a implementa investiţiile din cadrul PNRR, în numele coordonatorului de reforme şi/sau investiţii;"

    2. La articolul 2, după litera j) se introduc trei noi litere, literele j^1)-j^3), cu următorul cuprins:
    "j^1) structură de implementare - Compania Naţională de Investiţii (CNI), precum şi Institutul Naţional al Patrimoniului în calitate de entitate responsabilă cu implementarea obiectivelor de investiţii din cadrul C-11 «Turism şi cultură» (Ruta bisericilor de lemn, Ruta mănăstirilor din zona Moldovei);
j^2) în cazul componentei 9, agenţiile de dezvoltare regională şi Autoritatea pentru Digitalizarea României prin Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale pot avea rolul de agenţii de implementare;
j^3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) pot avea rolul de agenţii de implementare;"

    3. La articolul 2, literele l), n), q), s), t), w), x) şi aa) se modifică şi voravea următorul cuprins:
    "l) beneficiari - entităţi de drept public sau privat care, în baza unui raport juridic stabilit cu coordonatorul de reforme şi/sau investiţii, cu agenţiile de implementare, cu responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale sau cu intermediarii financiari, implementează şi derulează în mod direct proiectele, inclusiv organizaţii nonguvernamentale, care primesc sprijin din fonduri europene, inclusiv în cadrul unui instrument financiar;
    .....................................................
n) cerere de transfer de fonduri - cerere depusă de responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/agenţiile de implementare la coordonatorii de investiţii/ reforme pentru transferul de sume în baza convenţiilor de finanţare destinat plăţilor efectuate către beneficiari;
    ..................................................................................................
q) conflictul de interese - are înţelesul prevăzut la art. 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
    .....................................................
s) contract de finanţare - act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării reformelor şi/sau investiţiilor prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, respectiv responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/agenţiile/structurile de implementare şi beneficiari, pentru finanţarea implementării proiectului, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate, cuprinzând informaţiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare şi control din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României;
t) convenţie de finanţare -angajament legal în baza căruia coordonatorul de reforme şi/sau investiţii transferă/notifică, după caz, potrivit art. 23 alin. (8), fondurile în conturile deschise la Trezoreria Statului corespunzătoare ale agenţiilor/structurilor de implementare responsabile de implementarea investiţiilor, precum şi responsabililor de implementare a investiţiilor specifice locale şi în care se prevăd sumele aferente creditelor de angajament şi creditelor bugetare, aprobate pentru anul curent, aferente investiţiilor încredinţate;
    .....................................................
w) decizie/ordin de finanţare - act unilateral intern al coordonatorului naţional/coordonatorului de reforme şi/sau investiţii prin care se asigură asistenţă financiară, în cadrul aceleaşi entităţi juridice, în vederea implementării reformelor şi/sau investiţiilor prevăzute în cadrul PNRR;
x) decizia de reziliere/revocare a contractului/deciziei/ ordinului de finanţare - actul administrativ emis de către coordonatorii de reforme şi/sau investiţii şi responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale, după caz, prin care sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiari ca urmare a rezilierii/revocării contractului/deciziei/ ordinului de finanţare, după caz, în condiţiile stabilite prin clauzele acestuia;
    .....................................................
aa) finanţare publică naţională - orice contribuţie din fonduri publice naţionale, constând în credite de angajament şi credite bugetare, destinată finanţării cheltuielilor necesare implementării unor reforme şi/sau investiţii, inclusiv investiţii specifice locale, pentru care nu sunt prevăzute alocări în cadrul PNRR, cu scopul atingerii jaloanelor şi ţintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României;"

    4. La articolul 2, după litera jj) se introduce o nouă literă, litera jj^1), cu următorul cuprins:
    "jj^1) protocol de implementare a reformelor - angajament juridic încheiat între coordonatorii de reforme şi/sau investiţii şi instituţia publică finanţată integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, prin care sunt stabilite condiţii specifice necesare atingerii jaloanelor şi ţintelor aferente reformelor ce fac obiectul protocolului;"

    5. La articolul 2, literele ll) şi nn) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ll) responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale - agenţiile de dezvoltare regională organizate în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, cărora li se poate încredinţa în baza prezentei ordonanţe de urgenţă gestionarea investiţiei aferente PNRR, pentru categoriile de investiţii din cadrul componentelor: «C12 - Sănătate»; «C13 - Reforme sociale»; «C15 - Educaţie»;
    .....................................................
nn) sistem informatic de management al PNRR - sistem informatic care asigură colectarea, stocarea şi gestionarea datelor, precum şi monitorizarea progresului în realizarea jaloanelor şi ţintelor şi care răspunde cerinţelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 şi pentru care MIPE deţine toate drepturile asupra acestuia, inclusiv codul sursă, în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;"

    6. La articolul 2, după litera qq) se introduce o nouă literă, litera rr), cu următorul cuprins:
    "rr) declaraţie de conformitate - document prin care se certifică de către coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale, agenţiile/structurile de implementare, după caz, în urma verificărilor efectuate potrivit atribuţiilor ce le revin, legalitatea, realitatea şi conformitatea cheltuielilor raportate/incluse în solicitările de fonduri."

    7. La articolul 3, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
    "p) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză în calitate de instituţie responsabilă cu realizarea analizei impactului macroeconomic al reformelor şi investiţiilor incluse în PNRR, pentru care coordonatorii de reforme şi/sau investiţii pun la dispoziţia acesteia toate datele necesare."

    8. La articolul 5 alineatul (1), literele c) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) autorizare şi plată, care vizează verificarea sumelor plătite de coordonatorii de reforme şi/sau investiţii/responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/agenţiile de implementare/structurile de implementare, verificarea prin eşantion a procedurilor de achiziţie realizate de către beneficiari;
    .....................................................
h) prevenţie, care vizează evaluarea riscurilor de fraudă şi corupţie, verificarea ex-ante a procedurilor de achiziţie ale beneficiarilor privaţi cărora nu le sunt aplicabile prevederile legislaţiei europene şi naţionale în domeniul achiziţiilor publice, evaluarea ex-ante a riscului de dublă finanţare, a conflictului de interese potrivit Notei de orientare a Comisiei privind evitarea şi gestionarea conflictelor de interese, potrivit prevederilor Regulamentului financiar, inclusiv ARACHNE."

    9. La articolul 5 alineatul (3), literele w) şi x) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "w) semnarea acordurilor de finanţare cu coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, luând în considerare obligaţiile ce rezultă din implementarea reformelor şi/sau investiţiilor incluse în cadrul PNRR şi în baza sumelor aprobate potrivit art. 5 alin. (3^1);
x) verificarea modalităţii de evaluare şi selecţie a proiectelor finanţate în PNRR, cu excepţia celor individualizate în cadrul PNRR;"

    10. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc şase noi alineate, alineatele (3^1)-(3^6), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Distribuţia bugetului aferent reformelor şi investiţiilor finanţate prin PNRR se aprobă, la propunerea MIPE, prin hotărâre a Guvernului, pentru fiecare coordonator de reforme şi investiţii, după următoarea structură: componenta, reforma/ investiţia, instituţia responsabilă, sume PNRR alocate din asistenţă financiară nerambursabilă/rambursabilă.
(3^2) La propunerea MIPE şi în baza acordului exprimat de Comisia Europeană, bugetul componentelor poate fi modificat prin realocarea de sume între acestea, prin hotărâre a Guvernului, fără a depăşi valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile şi rambursabile a PNRR.
(3^3) Coordonatorii de reforme şi/sau investiţii pot decide realocarea de sume între reformele şi investiţiile din cadrul unei componente, aflate în responsabilitatea lor, în limita sumelor alocate, în vederea atingerii jaloanelor şi ţintelor, fără a afecta contribuţia la cheltuielile climatice şi care sprijină tranziţia digitală.
(3^4) Sumele cuprinse în acordurile de finanţare reprezintă valoarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente fondurilor europene nerambursabile din cadrul asistenţei financiare nerambursabile şi, respectiv, fonduri din împrumut rambursabil din cadrul sumelor aferente componentei de împrumut a PNRR, aprobate prin hotărâre a Guvernului potrivit prevederilor alin. (3^1).
(3^5) Coordonatorii de reforme şi/sau investiţii fundamentează solicitarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare, cu ocazia legilor bugetare anuale şi a legilor de rectificare, pe baza acordului de finanţare, la care se adaugă TVA şi finanţare publică naţională din bugetul de stat prin bugetul coordonatorilor de reforme şi/sau investiţii, după caz, inclusiv în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1).
(3^6) Repartizarea şi utilizarea sumelor incluse în solicitările de fonduri transmise de coordonatorii de reforme şi/sau investiţii se realizează cu prioritate din fondurile europene aferente asistenţei financiare nerambursabile şi rambursabile cuprinse în acordul de finanţare şi acordul de împrumut încheiate cu Comisia Europeană, până la epuizarea cuantumului acesteia."

    11. La articolul 5 alineatul (5), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) asigurarea raportării către Eurostat a progresului implementării PNRR din punct de vedere financiar."

    12. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză realizează analiza impactului macroeconomic al reformelor şi investiţiilor incluse în PNRR, pentru care coordonatorii de reforme şi/sau investiţii pun la dispoziţia acesteia toate datele necesare."

    13. La articolul 5, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) În scopul de a se asigura că normele europene şi cele naţionale privind concurenţa şi ajutorul de stat au fost respectate în elaborarea, respectiv implementarea măsurilor de sprijin finanţate prin PNRR, coordonatorul naţional, precum şi coordonatorii de reforme şi/sau investiţii şi responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale sunt sprijiniţi de Consiliul Concurenţei."

    14. La articolul 5 alineatul (12), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) verifică conformitatea reglementărilor, politicilor şi măsurilor prevăzute în PNRR cu regulile naţionale şi europene din domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat;"

    15. La articolul 6 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "o) asigură colectarea, transmiterea şi stocarea, prin intermediul sistemului informatic de management al PNRR, a datelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021, precum şi toate informaţiile referitoare la proiecte, investiţii sau reforme, la condiţiile contractuale, inclusiv stadiul îndeplinirii ţintelor şi jaloanelor, potrivit obligaţiilor stabilite în acordurile de finanţare semnate cu MIPE;"

    16. La articolul 6 alineatul (1), litera w) se abrogă.
    17. La articolul 6 alineatul (1), după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul conţinut:
    "z) realizarea de verificări ex-ante a procedurilor de achiziţii publice;"

    18. La articolul 6, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Ministerele prevăzute la alin. (1) pot încredinţa responsabililor de implementare a investiţiilor specifice locale gestionarea investiţiei aferente PNRR cu impact asupra dezvoltării locale din domeniile prevăzute la art. 2 lit. ll). În calitate de responsabil de implementare a investiţilor specifice locale, agenţiile pentru dezvoltare regională îndeplinesc toate funcţiile şi atribuţiile specifice conform acordurilor de implementare încheiate.
(3) Coordonatorii de reforme şi/sau investiţii pot încredinţa agenţiilor de implementare responsabilitatea implementării investiţiilor aflate în sarcina lor, în baza unui acord de implementare încheiat între coordonatorii de reforme şi/sau investiţii şi acestea, care prevede inclusiv aspectele privind angajarea şi/sau lichidarea şi/sau plata, după caz, a cheltuielilor aferente investiţiilor ce fac obiectul respectivului angajament, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
(4) Coordonatorii de reforme şi/sau investiţii responsabili pentru componenta 12 - Sănătate, domeniile dezvoltării infrastructurii medicale prespitaliceşti şi dezvoltării infrastructurii publice spitaliceşti, componenta 13 - Reforme sociale, domeniile dezvoltării/reabilitării şi modernizării de infrastructură socială pentru persoanele cu dizabilităţi, copii aflaţi în risc de separare faţă de familie şi persoane vârstnice vulnerabile şi dependente şi componenta 15 - Educaţie, domeniile dezvoltării consorţiilor regionale şi dotării campusurilor profesionale integrate, asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare şi laboratoarele/atelierele şcolare, echiparea laboratoarelor de informatică din unităţile de învăţământ tehnic şi profesional, digitalizarea universităţilor şi asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spaţii de recreere), pot încredinţa agenţiilor pentru dezvoltare regională responsabilitatea implementării investiţiilor aflate în sarcina lor, în baza unui acord de implementare încheiat între coordonatorii de reforme şi/sau investiţii cu fiecare dintre agenţiile pentru dezvoltare regională, după caz, şi care prevede inclusiv aspectele privind angajarea şi/sau lichidarea şi/sau plata, după caz, a cheltuielilor aferente investiţiilor vizate."

    19. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cazul sumelor pentru care Ministerul Educaţiei are calitatea de coordonator de reformă/investiţii, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor la partea de cheltuieli, sursa 01 «Buget de stat».
(5) Creditele de angajament şi creditele bugetare aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (4) se repartizează de către Ministerul Educaţiei pe inspectorate şcolare, în vederea repartizării pe unităţi de învăţământ."

    20. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene, finanţare publică naţională şi TVA aferentă acestora pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 9 alin. (2) şi art. 10, respectiv pentru întreprinderile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, aşa cum sunt definite la art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare, şi pentru agenţiile de implementare/structurile de implementare, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. j) şi j^1);"

    21. La articolul 13 alineatul (1), după litera c) se introduc cinci noi litere, literele d)-h), cu următorul cuprins:
    "d) în bugetul MADR, în calitate de agenţie de implementare, conform prevederilor art. 2 lit. j^3), sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) care se transferă AFIR, în calitate de agenţie de implementare, se cuprind la poziţii distincte de transferuri;
e) în bugetul AFIR, în calitate de agenţie de implementare, cuprinde, pe baza convenţiei de finanţare, la subdiviziuni distincte de venituri şi cheltuieli sumele prevăzute la lit. d) la nivelul sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul MADR;
f) se autorizează AFIR să majoreze bugetul de venituri şi cheltuieli, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, la partea de venituri, precum şi creditele de angajament şi creditele bugetare la titlurile distincte din clasificaţia bugetară, referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, finanţate din asistenţa financiară nerambursabilă şi, respectiv, din împrumut, în limita sumelor prevăzute la lit. e);
g) în bugetul MADR, în calitate de agenţie de implementare, conform prevederilor art. 2 lit. j^3), se cuprind credite de angajament pe baza cărora se încheie convenţie de finanţare (sau acord de implementare) cu AFIR, în calitate de agenţie de implementare;
h) în bugetul AFIR, în calitate de agenţie de implementare, pe baza convenţiei de finanţare, se cuprind sumele prevăzute la lit. a) şi b)."

    22. La articolul 13, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii, sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, şi se cuprind în bugetul propriu al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la nivelul sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul de stat, la subdiviziuni distincte de cheltuieli.
(5) Prin excepţie de la alin. (1), ordonatorii principali de credite finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, cu rol de agenţie de implementare, cuprind în bugetele proprii, pe baza acordului de implementare, următoarele:
    a) sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene, finanţare publică naţională şi TVA aferentă acestora, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 9 alin. (2) şi art. 10, respectiv pentru întreprinderile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, aşa cum sunt definite la art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare;
    b) sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene şi TVA nedeductibilă aferentă fondurilor europene pentru entităţi de drept privat, la subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare.
(6) Sumele prevăzute la alin. (1) se cuprind şi în bugetul agenţiilor de implementare reprezentate de instituţia publică finanţată integral sau parţial din venituri proprii.
(7) Sumele prevăzute la alin. (6) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul coordonatorilor de reforme şi/sau investiţii, în limita acordurilor de implementare, de la subdiviziuni distincte, şi se cuprind în bugetul propriu al agenţiilor de implementare la partea de venituri, la subdiviziuni distincte.
(8) În cazul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii, sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, şi se cuprind în bugetul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice la nivelul sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul de stat, la subdiviziuni distincte de cheltuieli."

    23. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Propunerile de credite de angajament şi bugetare prevăzute la art. 9 şi 10 se includ în buget de către beneficiari sau de către structura de implementare, după caz, pe baza contractelor de finanţare, încheiate cu coordonatorii de reforme şi/sau investiţii sau responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale, după caz."

    24. La articolul 16, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:
    "(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi pentru asigurarea sumelor necesare plăţii dobânzii negative bonificate de Banca Naţională a României pentru disponibilităţile de fonduri europene din conturile administrate de Ministerul Finanţelor, prevăzute la art. 13 alin. (2).
(5) Sumele reprezentând dobândă negativă în euro bonificată de Banca Naţională a României pentru disponibilităţile de fonduri europene administrate de Ministerul Finanţelor, prevăzute la art. 9 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură din sumele reprezentând dobândă pozitivă acumulată la aceste disponibilităţi.
(6) Dobânda pozitivă rămasă neutilizată în urma efectuării operaţiunii prevăzute la alin. (5) se transferă la bugetul de stat, după efectuarea de către Comisia Europeană a plăţii finale în cadrul PNRR.
(7) Sumele primite potrivit art. 13 alin. (3)-(8) şi neutilizate până la sfârşitul anului se restituie de către agenţiile de implementare a proiectelor/structurile de implementare la bugetul de stat, respectiv în contul din care au fost încasate."

    25. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În scopul asigurării creditelor bugetare şi de angajament necesare efectuării plăţilor de dobânzi negative bonificate de Banca Naţională a României pentru disponibilităţile prevăzute la alin. (3), se autorizează Ministerul Finanţelor să efectueze pe parcursul întregului an virări de credite bugetare şi de credite de angajament, în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, între titlul 30 «Dobânzi» şi titlul 61 «Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR"

    26. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Contractele de finanţare semnate între partenerul de implementare şi intermediarii financiari includ etapele intermediare şi mecanismul de verificare prevăzute în acordul de tip operaţional aferent investiţiei respective."

    27. La articolul 31, alineatul (6) se abrogă.
    28. La articolul 31, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(17) MIPE este responsabil de urmărirea recuperării creanţelor în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, după data la care creanţa devine exigibilă şi până cel târziu la data închiderii Mecanismului de redresare şi rezilienţă, respectiv a oricăror sume din fonduri europene transferate acestora, neutilizate sau care au fost recuperate de la beneficiari ca urmare a unor titluri de creanţă."

    29. La articolul 32, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În vederea încasării de la debitor a dobânzii, autoritatea emitentă a procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare/procesului-verbal de stabilire a creanţei bugetare are obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite un proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, care constituie titlu de creanţă şi care se comunică debitorului."

    30. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, respectiv responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale, după caz, precum şi beneficiarii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare din fonduri europene aferente PNRR au obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv timp de 10 ani cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost realizată ultima plată."

    31. La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru gestionarea financiară distinctă a fondurilor alocate prin PNRR, prin instrucţiuni aprobate de ministrul finanţelor, întocmite la solicitarea instituţiilor publice sau altor categorii de persoane juridice, poate fi avizată şi dispusă deschiderea la Trezoreria Statului şi a altor conturi de disponibilităţi decât cele aprobate în normele metodologice prevăzute la alin. (2)."

    32. La articolul 39 punctul 4, alineatul (3^1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3^1) Pentru verificarea în vederea asigurării elaborării şi implementării măsurilor de ajutor de stat de minimis din PNRR şi alte fonduri europene, precum şi a conformităţii reglementărilor şi politicilor prevăzute în PNRR cu regulile din domeniul ajutorului de stat naţionale şi europene, funcţionează în cadrul Consiliului Concurenţei o structură de specialitate."

    33. La articolul 39 punctul 5, alineatul (4^1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4^1) Personalul de specialitate prevăzut la alin. (3^1), care derulează activităţi în vederea asigurării conformităţii reglementărilor, politicilor şi măsurilor finanţate din PNRR şi alte programe cu finanţare europeană cu regulile naţionale şi europene din domeniul ajutorului de stat, beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat."

    34. La articolul 39, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:
    "5^1. La articolul 4, după alineatul (4^1) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^2)-(4^4), cu următorul cuprins:
    "(4^2) De drepturile prevăzute la alin. (4^1) beneficiază şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei care exercită în timpul unei luni, în baza fişei postului, atribuţii privind verificarea conformităţii reglementărilor, politicilor şi măsurilor prevăzute în PNRR cu regulile naţionale şi europene din domeniul concurenţei, precum şi atribuţii de reprezentare în faţa instanţelor naţionale sau alte atribuţii suport sau specifice implementării PNRR.
(4^3) În vederea aplicării prevederilor alin. (3^1), (4^1) şi (4^2), prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Concurenţei, în calitate de autoritate autonomă, elaborează propriile criterii de acordare a majorării salariilor de bază, aprobate prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.
(4^4) Personalul de specialitate din cadrul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, care derulează activităţi în vederea realizării analizei impactului macroeconomic al reformelor şi investiţiilor, în baza nominalizării prin act administrativ emis de conducătorul instituţiei/în cadrul unei structuri de specialitate, după caz, beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat."
"

    35. La articolul 39 punctul 6, alineatul (1) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) La nivelul coordonatorilor de reforme şi/sau investiţii, agenţiilor/structurilor de implementare se organizează, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat, unităţi ale căror atribuţii vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, respectiv act administrativ intern, în funcţie de forma de organizare aleasă pentru unitate. Dimensionarea personalului se face cu respectarea principiilor de gestionare eficientă a fondurilor alocate. Personalul care desfăşoară activităţi în cadrul autorităţilor publice cu rol în gestionarea şi/sau implementarea fondurilor europene, inclusiv în cadrul coordonatorilor de reforme şi/sau investiţii, beneficiază de prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare."

    36. Anexa „Lista coordonatorilor de reforme şi/sau investiţii“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1

    LISTA
    coordonatorilor de reforme şi/sau investiţii Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
    Ministerul Finanţelor
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    Ministerul Energiei
    Ministerul Culturii
    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
    Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării
    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
    Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse
    Ministerul Sănătăţii
    Ministerul Justiţiei
    Ministerul Afacerilor Interne
    Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului
    Ministerul Educaţiei
    Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
    Secretariatul General al Guvernului
    Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
    Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
    Agenţia Naţionale de Integritate"    ART. II
    Eventualele sume din fonduri europene, finanţare publică naţională şi TVA, după caz, primite pe baza cererilor de transfer, nejustificate, existente la sfârşitul exerciţiului bugetar în conturile responsabililor de implementare a investiţiilor specifice locale/beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor de proiecte, după caz, alţii decât cei prevăzuţi la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie, potrivit prevederilor aprobate prin ordin al ministrului finanţelor.

    ART. III
    Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe parcursul întregului an virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, la titlurile 60 „Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR“, respectiv 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor/investiţiilor/ reformelor aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi/sau să se asigure finanţarea unor proiecte/investiţii/reforme noi, aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă. Sumele prevăzute pe total la alineatul bugetar „Finanţare externă nerambursabilă“ din cadrul titlurilor 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, precum şi sumele prevăzute pe total la articolul bugetar/alineatul bugetar „Fonduri europene nerambursabile“ din cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ nu pot fi diminuate.

    ART. IV
    Se autorizează coordonatorii de reforme şi/sau investiţii să efectueze pe parcursul întregului an virări de credite de angajament şi de credite bugetare în cadrul titlurilor 60 „Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ şi 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“, de la beneficiarii finanţaţi integral din bugetele publice centrale la alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral din bugetele publice centrale şi invers, pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a reformelor şi/sau investiţiilor.

    ART. V
    (1) Sumele aferente investiţiei 2 „Instrumente financiare pentru sectorul privat“ din componenta 9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare“ pentru care (MIPE) are calitatea de coordonator de investiţii se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MIPE, de la o subdiviziune bugetară distinctă din titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“.
    (2) Pentru asigurarea sumelor de la alin. (1), prin excepţie de la art. 22 alin. (10) din Legea bugetului de stat pe 2021 nr. 317/2021, pentru anul 2022, sumele prevăzute pe total la articolul bugetar/alineatul bugetar „Fonduri europene nerambursabile“ din cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ pot fi diminuate.

    ART. VI
    (1) În bugetul coordonatorilor de reforme şi/sau investiţii se cuprind, la poziţii distincte de transferuri din bugetul de stat, sume în procent de maximum 3% din valoarea investiţiilor cuprinse în PNRR pentru care agenţiile de dezvoltare regională au calitatea de responsabili de implementare a investiţiilor specifice locale/agenţii de implementare şi se virează în conturi distincte de disponibilităţi deschise la Trezoreria Statului.
    (2) În anul 2022, până la aprobarea legilor de rectificare bugetară, se autorizează coordonatorii de reforme şi/sau investiţii să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de cheltuieli agenţiilor de dezvoltare regională pentru asigurarea sumelor prevăzute la alin. (1).
    (3) Cuantumul procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte de către coordonatorul de reforme şi/sau investiţii prin acordul de implementare, fundamentat pe baza complexităţii investiţiilor incluse în acesta.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    FLORIN-VASILE CÎŢU

    Bucureşti, 9 iunie 2022.
    Nr. 178.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016