Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 17 din 12 ianuarie 2024  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 17 din 12 ianuarie 2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2024
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduc trei noi litere, lit. c^1)-c^3), cu următorul cuprins:
    "c^1) procedura specială de redresare financiară aplicabilă societăţilor şi măsurile pe care A.S.F. le poate dispune în cadrul acesteia;
c^2) regimul juridic al societăţilor cărora le este retrasă autorizaţia de funcţionare şi supravegherea exercitată de A.S.F. asupra acestora;
c^3) dispoziţii privind dizolvarea şi lichidarea societăţilor, inclusiv a celor prevăzute la lit. c^2), cu excepţia reasigurătorilor;"

    2. La articolul 1 alineatul (2), după punctul 2 se introduc trei noi puncte, pct. 2^1-2^3, cu următorul cuprins:
    "2^1. administrator interimar - persoană fizică sau juridică, inclusiv Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, cu modificările şi completările ulterioare, numită prin decizie a A.S.F. să asigure administrarea şi conducerea societăţii pentru care A.S.F. dispune dizolvarea şi lichidarea sau pentru care introduce cererea de deschidere a procedurii falimentului;
2^2. administrator special - persoană fizică sau juridică, inclusiv Fondul de garantare a asiguraţilor, numită prin decizie a A.S.F. să asigure administrarea şi conducerea societăţii aflate în procedură specială de redresare financiară potrivit prevederilor prezentei legi, cu respectarea în mod corespunzător a prevederilor art. 19;
2^3. administrator temporar - persoană fizică sau juridică, inclusiv Fondul de garantare a asiguraţilor, numită prin decizie a A.S.F. să conlucreze temporar cu conducerea unei societăţi sau să exercite temporar competenţe de conducere şi administrare ale acesteia, în scopul remedierii situaţiei financiare, asigurării calităţii sistemului de guvernanţă şi/sau asigurării unei conduceri corecte şi prudente a activităţii societăţii, cu respectarea în mod corespunzător a prevederilor art. 19;"

    3. La articolul 1 alineatul (2), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. beneficiar - persoană fizică sau juridică asigurată ori desemnată de contractant ori terţul păgubit, care primeşte indemnizaţia sau beneficiile prevăzute în contractul de asigurare;"

    4. La articolul 1 alineatul (2), după punctul 35 se introduc două noi puncte, pct. 35^1 şi 35^2, cu următorul cuprins:
    "35^1. plan de măsuri - plan elaborat de societate în cadrul procedurii speciale de redresare financiară care descrie măsurile pe care societatea îşi propune să le implementeze în scopul înlăturării condiţiilor care au condus la deschiderea procedurii şi al restabilirii situaţiei financiare;
35^2. plan preventiv de remediere - plan elaborat şi actualizat de societate care descrie acţiunile şi mecanismele pe care le implementează în cazul deteriorării situaţiei sale financiare sau a sistemului de guvernanţă, în vederea remedierii acestora;"

    5. La articolul 1 alineatul (2), după punctul 40 se introduce un nou punct, pct. 40^1, cu următorul cuprins:
    "40^1. procedură specială de redresare financiară - procedură administrativă care cuprinde totalitatea modalităţilor şi a măsurilor de redresare financiară cu caracter administrativ dispuse de A.S.F. în vederea restabilirii situaţiei financiare a unei societăţi, în scopul prevenirii stării de insolvenţă şi evitării intrării acesteia în procedura falimentului, precum şi al protejării drepturilor şi intereselor legitime ale creditorilor de asigurări, astfel cum aceştia sunt definiţi de Legea nr. 213/2015, cu modificările şi completările ulterioare;"

    6. La articolul 1 alineatul (2), punctul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "56. societate - una dintre entităţile definite la pct. 3-6, 45 şi 46;"

    7. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Societatea prevăzută la alin. (2) pct. 56 are una dintre următoarele forme juridice:
    a) societate pe acţiuni - S.A., constituită conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) societate europeană - SE, constituită conform Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE);
    c) societate cooperativă europeană - SCE, constituită conform Regulamentului (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societăţii cooperative europene (SCE).
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), asigurătorii pot opta pentru forma juridică de societate mutuală de asigurare - S.M.A., constituită conform Legii nr. 71/2019 privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative."

    8. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) A.S.F., în procesul de supraveghere, are competenţe de asigurare a protecţiei contractanţilor şi a beneficiarilor, în principal, şi de a contribui la menţinerea stabilităţii pieţei asigurărilor, în conformitate cu actele normative aplicabile domeniului asigurărilor; A.S.F. deţine toate resursele şi expertiza necesare pentru exercitarea acestor competenţe."

    9. La articolul 34, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În procesul de supraveghere, A.S.F. impune societăţilor să remedieze situaţia financiară în cazul în care constată deteriorarea acesteia şi să adopte măsurile necesare pentru remedierea altor deficienţe identificate; în scopul constatării şi monitorizării evoluţiei situaţiei financiare, A.S.F. poate utiliza inclusiv informaţiile solicitate experţilor externi conform art. 37 alin. (5) şi poate emite reglementări prin care dezvoltă instrumente de identificare a deteriorării situaţiei financiare şi de monitorizare a modului în care este remediată deteriorarea."

    10. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 98
    Identificarea şi notificarea deteriorării situaţiei financiare
    (1) La momentul constatării deteriorării situaţiei financiare, identificată conform procedurilor instituite, societăţile notifică A.S.F. acest lucru.
    (2) În procedurile prevăzute la alin. (1), societăţile au în vedere inclusiv indicatorii şi riscul producerii evenimentelor menţionate la art. 101 alin. (4).
    (3) Societăţile transmit A.S.F. procedurile prevăzute la alin. (1), precum şi orice versiune actualizată a acestora, conform reglementărilor emise de A.S.F."

    11. După articolul 98 se introduc două noi articole, art. 98^1 şi 98^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 98^1
    Planul preventiv de remediere
    (1) Societăţile care deţin o pondere semnificativă în piaţa naţională de asigurări elaborează planuri preventive de remediere, conform prevederilor prezentului articol şi ale art. 98^2.
    (2) Se consideră că o societate are o pondere semnificativă în piaţa naţională de asigurări dacă îndeplineşte oricare dintre următoarele condiţii:
    a) valoarea rezervelor tehnice brute ale societăţii depăşeşte 5% din valoarea totală a rezervelor tehnice brute la nivel de piaţă;
    b) deţine o cotă de piaţă de cel puţin 5%.
    (3) Cota de piaţă a societăţilor care deţin o pondere semnificativă în piaţa naţională de asigurări se determină luând în considerare activitatea de asigurare de viaţă separat de cea de asigurare generală, astfel:
    a) pentru asigurările de viaţă, prin raportarea valorii rezervelor tehnice brute ale societăţii la totalul rezervelor tehnice brute ale tuturor societăţilor care subscriu asigurări de viaţă;
    b) pentru asigurările generale, prin raportarea valorii primelor brute subscrise ale societăţii la valoarea totală a primelor brute subscrise ale tuturor societăţilor care subscriu asigurări generale.
    (4) Societăţile prevăzute la alin. (1) elaborează planuri preventive de remediere o dată la 3 ani şi le transmit A.S.F. în vederea evaluării.
    (5) A.S.F. stabileşte anual lista societăţilor care se încadrează în prevederile alin. (1), în baza situaţiilor financiare anuale depuse de societăţi pentru exerciţiul financiar anterior anului în care se întocmeşte lista.
    (6) A.S.F. notifică societăţile cu privire la încadrarea în lista prevăzută la alin. (5), precum şi situaţia în care nu se mai încadrează în listă.
    (7) Societăţile transmit A.S.F. planul preventiv de remediere prevăzut la alin. (4) în termen de maximum 120 de zile de la data comunicării notificării prevăzute la alin. (6).
    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), A.S.F. poate, prin decizie, să solicite societăţilor prevăzute la alin. (5) să elaboreze şi să transmită planul preventiv de remediere anual sau o dată la 2 ani, în funcţie de natura, amploarea şi complexitatea activităţii şi riscurilor acestora şi de aspectele constatate de A.S.F. în exercitarea atribuţiilor şi competenţelor sale legale.
    (9) În situaţia prevăzută la alin. (8), societăţile transmit A.S.F. primul plan preventiv de remediere în termen de 120 de zile de la data comunicării deciziei şi, ulterior, conform frecvenţei stabilite prin decizie.
    (10) Societăţile includ în planul preventiv de remediere cel puţin următoarele informaţii:
    a) rezumatul celor mai importante elemente ale planului şi prezentarea capacităţii generale a societăţii de remediere a situaţiei financiare şi a sistemului de guvernanţă;
    b) rezumatul modificărilor semnificative survenite în situaţia societăţii de la ultimul plan preventiv de remediere depus;
    c) un cadru de indicatori proprii care identifică situaţiile în care pot fi luate acţiunile şi declanşate mecanismele prevăzute în plan; indicatorii sunt cantitativi şi calitativi şi se referă cel puţin la situaţia capitalurilor, lichidităţii, activelor şi fondurilor proprii, precum şi la profitabilitate, condiţiile de piaţă şi cele macroeconomice;
    d) acţiunile şi mecanismele avute în vedere pentru remedierea situaţiei;
    e) calendarul estimat pentru implementarea acţiunilor şi mecanismelor planificate;
    f) descrierea detaliată a obstacolelor semnificative în calea realizării efective şi la timp a planului;
    g) alte elemente stabilite prin prevederile legale.
    (11) Societăţile justifică documentat A.S.F. aprobarea planului de către conducere.
    (12) La elaborarea planului preventiv de remediere, societăţile nu se bazează în niciun fel pe accesul la sprijin financiar public, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 41 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, cu modificările ulterioare.
    (13) Societăţile actualizează planul preventiv de remediere şi îl transmit A.S.F. oricând intervin schimbări ce pot avea un impact semnificativ asupra planului sau ar impune modificarea acestuia, în ceea ce priveşte:
    a) sistemul de guvernanţă, activitatea şi/sau situaţia financiară a societăţii;
    b) acţiunile sau mecanismele prevăzute în planul preventiv de remediere transmis.
    (14) Prevederile alin. (11), precum şi ale art. 98^2 se aplică şi în ceea ce priveşte planul preventiv de remediere actualizat potrivit prevederilor alin. (13).
    (15) Prin excepţie de la prevederile alin. (7) şi (10), la solicitarea motivată a unei societăţi, A.S.F. poate aproba, prin decizie:
    a) cerinţe simplificate privind conţinutul şi nivelul de detaliere a informaţiilor din planul preventiv de remediere elaborat de societate;
    b) un termen de transmitere a planului la A.S.F. de maximum 150 de zile de la data comunicării notificării prevăzute la alin. (6).
    (16) A.S.F. poate aproba solicitarea prevăzută la alin. (15) dacă apreciază că o potenţială stare de dificultate a societăţii nu ar avea un impact semnificativ asupra pieţei de asigurări, asupra altor societăţi şi asupra economiei naţionale în ansamblu, având în vedere principiile proporţionalităţii şi raţionamentului calificat.
    (17) A.S.F. poate dispune în orice moment, prin decizie, trecerea societăţii care aplică cerinţe simplificate la aplicarea integrală a cerinţelor prevăzute la alin. (10), cu stabilirea şi comunicarea către societate a termenului de conformare a acesteia la cerinţele menţionate.
    (18) Aplicarea cerinţelor simplificate nu afectează competenţele A.S.F. de a dispune măsurile de înlăturare directă a deficienţelor planului sau a obstacolelor în calea implementării acestuia, prevăzute la art. 98^2 alin. (3), şi/sau măsurile preventive şi corective prevăzute la art. 101.
    ART. 98^2
    Evaluarea planului preventiv de remediere şi măsuri de înlăturare a deficienţelor sau a obstacolelor
    (1) A.S.F. evaluează dacă planul preventiv de remediere:
    a) conţine informaţiile prevăzute la art. 98^1 alin. (10) sau alin. (15) lit. a), după caz;
    b) respectă următoarele cerinţe:
    (i) punerea în aplicare a acţiunilor propuse în plan este, în mod rezonabil, de natură să asigure menţinerea viabilităţii şi remedierea situaţiei financiare a societăţii, ţinând cont şi de acţiunile premergătoare pe care aceasta le-a întreprins sau a planificat să le întreprindă;
    (ii) implementarea planului şi a posibilităţilor de remediere identificate în acesta este, în mod rezonabil, de natură să fie realizată rapid şi eficient, cu evitarea la maximum a efectelor negative semnificative asupra pieţei asigurărilor, inclusiv în scenariul în care şi alte societăţi ar trebui să implementeze propriile planuri preventive de remediere în aceeaşi perioadă.
    (2) La evaluarea planului, A.S.F. ia în considerare gradul în care nivelul şi calitatea fondurilor proprii, precum şi nivelul de solvabilitate şi/sau lichiditate al societăţii corespund naturii, amplorii şi complexităţii activităţii şi riscurilor acesteia.
    (3) În cazul în care A.S.F. apreciază că planul preventiv de remediere prezintă deficienţe majore sau că există obstacole semnificative în calea implementării acestuia, solicită societăţii explicaţii, iar, ulterior analizării acestora, îi comunică rezultatul evaluării şi, dacă este cazul, îi solicită să prezinte un plan modificat care să conţină soluţii pentru înlăturarea deficienţelor sau a obstacolelor respective.
    (4) Societatea transmite planul modificat în termen de 45 de zile de la data comunicării solicitării A.S.F., cu respectarea în mod corespunzător a prevederilor art. 98^1 alin. (11).
    (5) La cererea societăţii şi pentru motive întemeiate, A.S.F. poate prelungi termenul menţionat la alin. (4) cu maximum 30 de zile.
    (6) În situaţia în care apreciază că deficienţele sau obstacolele nu au fost înlăturate prin planul modificat, A.S.F. poate impune societăţii efectuarea unor modificări punctuale asupra planului în scopul înlăturării sau diminuării la maximum a acestora şi stabileşte termenul în care societatea realizează modificările, care nu poate fi mai mic de 20 de zile.
    (7) În cazul în care societatea nu prezintă un plan preventiv de remediere modificat sau A.S.F. stabileşte că planul modificat prezintă în continuare deficienţe sau obstacole şi că nici nu este posibilă înlăturarea sau diminuarea la maximum a acestora prin impunerea unor modificări punctuale ale planului, A.S.F. solicită societăţii să identifice modificările pe care le va aduce activităţii sale şi perioada propusă pentru implementarea acestora pentru a înlătura respectivele deficienţe sau obstacole din calea implementării planului; societatea stabileşte perioada de implementare în mod rezonabil, respectiv în concordanţă cu modificările propuse şi având în vedere natura, amploarea şi complexitatea activităţii şi a riscurilor proprii.
    (8) Societatea comunică informaţiile solicitate conform alin. (7) în termenul stabilit de A.S.F. în funcţie de natura, amploarea şi complexitatea activităţii şi a riscurilor societăţii.
    (9) În cazul în care societatea nu identifică astfel de modificări în termenul stabilit conform alin. (8) sau A.S.F. apreciază că modificările propuse de aceasta nu ar soluţiona în mod adecvat deficienţele sau obstacolele ori societatea îndeplineşte în mod defectuos angajamentele de a aduce modificări activităţii sale asumate conform alin. (8), A.S.F. poate impune societăţii, prin decizie, să aplice una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
    a) modificarea profilului de risc;
    b) aplicarea de măsuri de capitalizare;
    c) revizuirea strategiei de afaceri;
    d) modificarea sistemului de guvernanţă;
    e) măsuri de adecvare a rezervelor tehnice;
    f) orice altă măsură pe care A.S.F. o consideră necesară şi adecvată în scopul înlăturării respectivelor deficienţe sau obstacole.
    (10) În scopul exercitării competenţei prevăzute la alin. (9), A.S.F. are în vedere ca măsurile impuse să fie proporţionale cu gravitatea deficienţelor sau amplitudinea obstacolelor identificate."

    12. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 101
    Măsurile adoptate în cazul deteriorării situaţiei financiare
    (1) În cazul în care o societate încalcă sau este susceptibilă să încalce, în viitorul apropiat, cerinţele prevăzute de actele normative aplicabile domeniului asigurărilor, ca urmare a unei deteriorări a situaţiei financiare sau a sistemului de guvernanţă, A.S.F. poate dispune, prin decizie, una sau mai multe dintre următoarele măsuri preventive şi corective:
    a) să solicite conducerii societăţii să implementeze una sau mai multe acţiuni stabilite în planul preventiv de remediere prevăzut la art. 98^1, să actualizeze planul în situaţia în care circumstanţele în care se află societatea la momentul dispunerii măsurilor prevăzute de prezentul articol diferă de ipotezele avute în vedere la elaborarea acestuia şi să implementeze una sau mai multe dintre acţiunile stabilite în planul actualizat;
    b) să solicite conducerii societăţii care nu deţine un plan preventiv de remediere să examineze situaţia de deteriorare, să identifice cauzele acesteia şi măsurile de soluţionare a problemelor constatate şi să elaboreze un calendar de implementare a măsurilor;
    c) să solicite conducerii societăţii convocarea unei adunări generale a acţionarilor sau membrilor societăţii sau, în cazul în care conducerea nu reuşeşte să respecte această cerinţă, să convoace în mod direct adunarea respectivă şi, în ambele cazuri, să stabilească ordinea de zi şi să solicite ca anumite aspecte să fie avute în vedere pentru a fi adoptate în cadrul adunării;
    d) în cazul deteriorării semnificative, rapide şi/sau continue a situaţiei financiare a societăţii, a sistemului de guvernanţă sau în cazul în care societatea ori conducerea societăţii încalcă grav actele normative specifice domeniului asigurărilor ori nu implementează măsurile dispuse conform prevederilor prezentului articol, A.S.F. are competenţa:
    (i) să solicite societăţii înlocuirea parţială sau integrală a conducerii; şi/sau
    (ii) să numească, la societate, unul sau mai mulţi administratori temporari, astfel cum aceştia sunt definiţi la art. 1 alin. (2) pct. 2^3, cu respectarea prevederilor alin. (7)-(19);
    e) să solicite conducerii societăţii efectuarea de modificări asupra strategiei de afaceri şi/sau sistemului de guvernanţă ale societăţii;
    f) să impună societăţii respectarea unor cerinţe suplimentare de raportare, din punctul de vedere al conţinutului informaţiilor şi/sau al frecvenţei transmiterii acestora;
    g) să solicite conducerii societăţii suspendarea plăţii remuneraţiilor variabile datorate conform politicii de remunerare ori, prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suspendarea plăţii dividendelor aprobate a fi repartizate acţionarilor şi/sau limitarea nivelului unor astfel de plăţi subsecvente;
    h) să solicite conducerii societăţii aplicarea mecanismelor principale de absorbţie a pierderilor aferente elementelor de fonduri proprii, suspendarea răscumpărării sau a rambursării unor elemente de fonduri proprii şi/sau anularea sau, după caz, amânarea efectuării distribuirilor aferente unor astfel de elemente, în măsura în care elementele de fonduri proprii vizate de prezenta măsură prezintă asemenea caracteristici ori particularităţi, în conformitate cu prevederile legale privind clasificarea pe ranguri a elementelor de fonduri proprii;
    i) să interzică repartizarea totală sau parţială a profitului pe alte destinaţii decât cele obligatorii conform legii;
    j) să solicite societăţii transmiterea informaţiilor necesare pentru actualizarea planului de rezoluţie şi pentru pregătirea unei posibile rezoluţii a acesteia, precum şi pentru efectuarea unei evaluări a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale societăţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2015, cu modificările ulterioare; informaţiile pot fi obţinute de A.S.F. şi prin control la sediul societăţii efectuat în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile în domeniul asigurărilor, în situaţia în care informaţiile comunicate de societate nu sunt suficiente;
    k) să dispună societăţii să solicite acţionarilor infuzii de capital sub formă de capital social, împrumuturi subordonate sau alte forme de capital, în vederea consolidării nivelului fondurilor proprii disponibile pentru acoperirea cerinţelor de solvabilitate;
    l) să aplice măsura prevăzută la art. 51 alin. (2).
    (2) A.S.F. poate dispune măsurile preventive şi corective prevăzute la alin. (1) ca urmare a notificărilor transmise de societăţi conform prevederilor art. 98 sau a propriilor constatări realizate în procesul de supraveghere în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) şi art. 34 alin. (3).
    (3) Pentru fiecare dintre măsurile prevăzute la alin. (1), A.S.F. stabileşte prin actul individual un termen corespunzător pentru implementare; A.S.F. poate prelungi termenele de implementare a măsurilor conform principiului raţionamentului calificat.
    (4) În sensul prevederilor alin. (1), deteriorarea situaţiei financiare a societăţii include una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
    a) deteriorarea:
    (i) gradului de acoperire a SCR şi/sau MCR cu fonduri proprii eligibile, inclusiv din cauza neadecvării calculării SCR şi/sau a MCR conform prevederilor legale;
    (ii) situaţiei lichidităţii;
    b) neadecvarea calculării rezervelor tehnice, inclusiv a celor înscrise în evidenţele contabile;
    c) neadecvarea politicii de investiţii;
    d) alte elemente stabilite prin reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi.
    (5) În sensul prevederilor alin. (1), deteriorarea sistemului de guvernanţă include una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
    a) vacantarea, într-o perioadă scurtă de timp, a mai multor poziţii deţinute de persoane care conduc efectiv societatea ori care deţin funcţii-cheie sau alte funcţii critice, ceea ce afectează semnificativ procesul decizional la nivelul societăţii;
    b) nealocarea în mod clar a responsabilităţilor;
    c) creşterea semnificativă a riscului operaţional asociat inclusiv externalizării unor funcţii sau activităţi;
    d) nerespectarea cerinţelor privind funcţiile-cheie, competenţa profesională şi probitatea morală, autoevaluarea riscurilor şi a solvabilităţii şi nici pe cele privind transmiterea eficientă a tuturor informaţiilor în cadrul societăţii, prevăzute de actele normative aplicabile domeniului asigurărilor;
    e) alte elemente stabilite prin reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi.
    (6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 99 şi 100, în cazul în care solvabilitatea societăţilor continuă să se deterioreze, A.S.F. adoptă măsuri pentru protejarea contractanţilor sau executarea obligaţiilor rezultate din contractele de reasigurare, proporţional cu nivelul şi durata deteriorării, în conformitate cu prevederile legale; în acest caz, A.S.F. poate adopta inclusiv măsurile prevăzute la alin. (1) lit. c)-i), k) şi l) şi la art. 177^5 alin. (1) lit. a), b), q), s) şi t).
    (7) Administratorii temporari numiţi la societate conform prevederilor alin. (1) lit. d) pct. (ii) îndeplinesc una dintre următoarele competenţe:
    a) conlucrează temporar cu conducerea societăţii;
    b) exercită temporar competenţe de conducere şi administrare ale societăţii:
    (i) în cazul înlocuirii parţiale sau integrale a conducerii acesteia;
    (ii) în cazul completării sau asigurării conducerii societăţii, în situaţia nerespectării de către aceasta a prevederilor legale privind conducerea activităţii de către persoane aprobate de A.S.F.
    (8) A.S.F. specifică competenţele şi atribuţiile administratorului temporar în decizia de numire a acestuia, în funcţie de circumstanţele date, în conformitate cu prevederile prezentului articol.
    (9) Toate cheltuielile legate de administrarea temporară se suportă de către societatea la care administratorul temporar a fost numit; onorariul administratorului temporar este stabilit de A.S.F., fără să depăşească remuneraţia acordată conducerii societăţii.
    (10) Perioada de numire a unui administrator temporar nu depăşeşte un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia în mod excepţional în cazul în care situaţia financiară a societăţii nu este încă remediată ori până la data aprobării de către A.S.F. a unei noi conduceri.
    (11) A.S.F. este singura autoritate competentă să stabilească circumstanţele menţinerii unui administrator temporar.
    (12) A.S.F. publică în Monitorul Oficial al României decizia de numire a administratorului temporar care deţine competenţa de a reprezenta legal societatea şi, dacă este cazul, de prelungire a perioadei pentru care este numit, precum şi decizia de încetare a mandatului acestuia.
    (13) La numirea administratorului temporar, A.S.F. are în vedere ca acesta să deţină capacitatea, calificările şi cunoştinţele necesare pentru exercitarea competenţelor şi atribuţiilor sale şi să nu se afle în conflict de interese.
    (14) Administratorul temporar răspunde civil pentru neîndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, a competenţelor şi atribuţiilor conferite.
    (15) Competenţele administratorului temporar prevăzute la alin. (8) pot include unele dintre sau toate competenţele legale sau statutare ale conducerii societăţii, inclusiv competenţa de a exercita unele dintre sau toate funcţiile administrative ale conducerii.
    (16) Administratorul temporar poate exercita, în orice situaţie, competenţa de a convoca adunarea generală a acţionarilor sau membrilor societăţii, în cazul societăţilor mutuale, şi de a stabili ordinea de zi a acesteia, în scopul ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de A.S.F., al dezbaterii altor aspecte de natură să influenţeze situaţia financiară ori sistemul de guvernanţă al societăţii ori pentru care întrunirea adunării generale este obligatorie potrivit legii; administratorul temporar notifică A.S.F. cu privire la convocarea adunării generale şi ordinea de zi propusă, în termen de maximum 3 zile de la data convocării, A.S.F. având competenţa de a dispune modificarea ordinii de zi în situaţia în care apreciază că propunerile înscrise pot afecta situaţia financiară a societăţii.
    (17) În cazul prevăzut la alin. (7) lit. a), prin decizia de numire a administratorului temporar A.S.F. instituie totodată şi cerinţele pentru conducerea societăţii, de a se consulta cu administratorul temporar şi/sau de a obţine acordul acestuia înainte de a lua anumite decizii sau de a întreprinde anumite acţiuni; conducerea societăţii respectă cerinţele instituite prin decizie în sarcina sa.
    (18) Atribuţiile administratorului temporar stabilite conform prevederilor alin. (8) pot include:
    a) evaluarea situaţiei financiare a societăţii;
    b) conducerea activităţii sau a unei părţi a activităţii societăţii în vederea menţinerii sau remedierii situaţiei financiare a acesteia;
    c) adoptarea de măsuri în vederea restabilirii conducerii sănătoase şi prudente a activităţii societăţii;
    d) întocmirea de rapoarte referitoare la situaţia financiară a societăţii şi acţiunile întreprinse pe parcursul mandatului său, atât la intervale de timp stabilite de A.S.F., cât şi la sfârşitul mandatului, şi, ulterior, transmiterea acestora către A.S.F.;
    e) alte atribuţii stabilite de A.S.F. în funcţie de circumstanţele date, precum şi de natura, structura, amploarea şi complexitatea activităţii şi riscurilor aferente societăţii.
    (19) A.S.F. poate stabili, prin decizia de numire, ca anumite acte ale administratorului temporar să facă obiectul aprobării sale prealabile.
    (20) În situaţia în care A.S.F. solicită societăţii ca anumite decizii să fie avute în vedere pentru a fi adoptate de către adunarea generală a acţionarilor sau a membrilor, conducerea societăţii transmite spre publicare sau expediază convocarea, conform dispoziţiilor legale, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării deciziei A.S.F. privind această măsură; societăţile notifică A.S.F. cu privire la hotărârea adoptată de adunarea generală în termen de 2 zile lucrătoare de la data întrunirii acesteia."

    13. Articolul 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 102
    Planul de redresare şi planul de finanţare
    (1) Planul de redresare menţionat la art. 99 alin. (2) şi planul de finanţare menţionat la art. 100 alin. (2) reflectă documentat următoarele:
    a) estimarea cheltuielilor de administrare, în special a cheltuielilor generale curente şi a comisioanelor;
    b) estimarea veniturilor şi a cheltuielilor legate de activitatea directă, de acceptările şi de cedările în reasigurare;
    c) un bilanţ previzional;
    d) estimarea resurselor financiare care urmează să acopere rezervele tehnice, SCR şi MCR;
    e) politica privind reasigurarea;
    f) alte elemente stabilite prin prevederile legale.
    (2) În cazul în care situaţia de nerespectare a SCR şi/sau MCR este constatată de către A.S.F. în procesul de supraveghere, aceasta emite decizie motivată în acest sens, iar data constatării situaţiei, menţionată la art. 99 alin. (2) şi art. 100 alin. (2), de la care începe să curgă termenul de transmitere la A.S.F. a planului de redresare şi/sau a planului de finanţare pe termen scurt este data comunicării către societate a deciziei respective.
    (3) A.S.F. respinge planul de redresare şi/sau planul de finanţare, prin decizie motivată, în situaţia în care apreciază că nu există perspective rezonabile ca implementarea acestuia să aibă ca rezultat restabilirea durabilă a situaţiei de respectare a SCR sau, după caz, a MCR ori dacă estimările, informaţiile şi/sau măsurile prezentate sunt nerealiste, incomplete sau insuficient documentate şi astfel planul este neadecvat.
    (4) În situaţia în care A.S.F. respinge planul, societăţile pot solicita aprobarea unui nou plan, cu condiţia ca acesta să fie depus în termenul de 2 luni prevăzut la art. 99 alin. (2), respectiv în termenul de o lună prevăzut la art. 100 alin. (2), după caz; prevederile alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte noul plan.
    (5) A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului capitol."

    14. La articolul 110 alineatul (1), literele a), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) nu desfăşoară activitate de asigurare 12 luni consecutiv de la data obţinerii autorizaţiei;
    ...............................................................................................
c) încetează să desfăşoare activitate de asigurare pentru o perioadă de peste 6 luni consecutiv;
    ...............................................................................................
e) încalcă grav obligaţiile care decurg din prevederile legale."

    15. La articolul 110, după alineatul (2) se introduc zece noi alineate, alin. (2^1)-(2^10), cu următorul cuprins:
    "(2^1) A.S.F. retrage autorizaţia de funcţionare a societăţilor şi în următoarele situaţii:
    a) dacă acordă acestora avizul prealabil pentru dizolvare şi lichidare voluntară conform prevederilor art. 177^12;
    b) la închiderea procedurii speciale de redresare financiară conform prevederilor art. 177^9 alin. (4).
(2^2) În situaţia prevăzută la alin. (2) şi alin. (2^1) lit. b), prin decizie de retragere a autorizaţiei, A.S.F. poate:
    a) constata existenţa indiciilor stării de insolvenţă a societăţii, astfel cum aceasta este definită în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare; sau
    b) dispune societăţii intrarea în procedura de dizolvare şi lichidare.
(2^3) În situaţia prevăzută la alin. (2^2) lit. a), A.S.F. introduce cererea privind deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii, conform prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(2^4) În situaţiile prevăzute la alin. (2^2), prin decizie de retragere a autorizaţiei de funcţionare, A.S.F. numeşte totodată un administrator interimar la societate, care îşi exercită atribuţiile conform prevederilor art. 110^1 şi dispune societăţii măsura interzicerii dreptului de a dispune liber de active pe perioada mandatului acestuia.
(2^5) De la data retragerii autorizaţiei de funcţionare, societăţile care se află în situaţiile prevăzute la alin. (2^1) lit. a) sau alin. (2^2) lit. b) rămân sub supravegherea A.S.F. până la finalizarea lichidării conform legii, în scopul asigurării protecţiei contractanţilor şi a beneficiarilor; A.S.F. emite reglementări aplicabile societăţilor menţionate în prezentul alineat care cuprind prevederi privind forma şi conţinutul raportărilor periodice, procesul specific de supraveghere exercitat de A.S.F. asupra acestora, transferul de portofoliu, precum şi alte aspecte privind desfăşurarea activităţii permise conform dispoziţiilor alin. (2^6) şi (2^7).
(2^6) Societăţile prevăzute la alin. (2^5) pot desfăşura activitate de asigurare, cu excepţia următoarelor operaţiuni care le sunt interzise:
    a) încheierea de noi contracte de asigurare şi de primire în reasigurare;
    b) reînnoirea contractelor de asigurare şi de primire în reasigurare în vigoare sau aplicarea clauzelor cu reînnoire automată, chiar şi în mod tacit;
    c) modificarea contractelor de asigurare şi de primire în reasigurare în ceea ce priveşte suma asigurată, limitele de răspundere, riscurile acoperite, perioada de valabilitate, limitele teritoriale de valabilitate;
    d) repunerea în vigoare a contractelor de asigurare şi de primire în reasigurare suspendate.
(2^7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2^6), modificarea contractelor de asigurare în ceea ce priveşte perioada de valabilitate este permisă pentru contractele încadrate în clasa 15 din anexa nr. 1 secţiunea A.
(2^8) După retragerea autorizaţiei de funcţionare şi pe perioada derulării procedurii de lichidare, societăţile continuă să ţină contabilitatea conform reglementărilor contabile specifice aplicabile până la data retragerii autorizaţiei şi respectă reglementările emise de A.S.F. cu privire la activitatea desfăşurată de către acestea.
(2^9) Actele încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (2^6) după publicarea în Monitorul Oficial al României a deciziei de retragere a autorizaţiei de funcţionare sunt nule de drept.
(2^10) În situaţia în care, în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei prevăzute la alin. (2^2) lit. b), societatea nu se conformează măsurii dispuse de A.S.F. privind intrarea în dizolvare şi lichidare, A.S.F. introduce cererea de dizolvare şi lichidare a societăţii la instanţa competentă; procedura de dizolvare şi lichidare se realizează în conformitate cu prevederile art. 177^12-177^14."

    16. După articolul 110 se introduce un nou articol, art. 110^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 110^1
    Administratorul interimar
    (1) Administratorul interimar asigură administrarea şi conducerea societăţii căreia i s-a retras autorizaţia de funcţionare şi adoptă măsurile pentru împiedicarea diminuării activului şi sporirii pasivului societăţii, concomitent cu conservarea bunurilor acesteia.
    (2) Mandatul de administrator interimar încetează de drept la data numirii lichidatorului.
    (3) De la data comunicării deciziei de numire a administratorului interimar şi până la încetarea mandatului acestuia, atribuţiile conducerii societăţii se suspendă de plin drept, cu excepţia atribuţiei de introducere a acţiunii prevăzute la art. 250 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a atribuţiei de predare a evidenţelor conform dispoziţiilor art. 12^2 din Legea nr. 213/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a căror îndeplinire conducerea societăţii rămâne răspunzătoare.
    (4) Cheltuielile legate de administrarea interimară se suportă de către societatea la care a fost numit; onorariul administratorului este stabilit de A.S.F. prin decizia de numire, fără a depăşi remuneraţia acordată conducerii societăţii.
    (5) Pentru motive temeinice, A.S.F. poate emite decizie de înlocuire a administratorului interimar sau de încetare a mandatului acordat.
    (6) Administratorul interimar furnizează A.S.F., la cerere, orice informaţii şi documente relevante privind exercitarea mandatului şi îndeplineşte orice alte măsuri dispuse de A.S.F. necesare asigurării apărării drepturilor şi intereselor legitime ale contractanţilor şi beneficiarilor."

    17. La articolul 163 alineatul (1), după litera n) se introduc şapte noi litere, lit. n^1)-n^7), cu următorul cuprins:
    "n^1) nerespectarea de către societăţi şi persoanele care fac parte din conducerea societăţilor a obligaţiilor privind identificarea şi notificarea deteriorării situaţiei financiare prevăzute la art. 98, precum şi a obligaţiilor de elaborare, transmitere şi actualizare a planului preventiv de remediere al societăţii prevăzute la art. 98^1 alin. (1)-(8), (12) şi (13);
n^2) neîndeplinirea de către societăţi şi persoanele care fac parte din conducerea societăţilor a obligaţiei de punere la dispoziţia A.S.F. a documentelor şi a informaţiilor solicitate, conform prevederilor art. 177^3 alin. (2)-(4);
n^3) neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare de către societăţi şi persoanele care fac parte din conducerea societăţilor a măsurilor de înlăturare a deficienţelor planului preventiv de remediere sau a obstacolelor din calea implementării acestuia, a măsurilor preventive şi corective sau a măsurilor de redresare în cadrul procedurii speciale de redresare financiară dispuse de A.S.F. prin decizii conform prevederilor art. 98^2 alin. (9), art. 101, 177^4-177^5 şi art. 177^6 alin. (1)-(4);
n^4) nerespectarea de către persoanele care fac parte din conducerea societăţilor a cerinţelor instituite în sarcina acestora prin decizia de numire a administratorului temporar conform prevederilor art. 101 alin. (17);
n^5) nerespectarea de către societăţi şi persoanele care fac parte din conducerea societăţilor a prevederilor art. 177^7 alin. (3) privind permiterea accesului nerestricţionat al membrilor comisiei de monitorizare la documentele, registrele şi evidenţele tehnico-operative şi contabile ale societăţii, la şedinţele conducerii şi la adunările generale ale acţionarilor ori membrilor, precum şi furnizarea, la cerere, a tuturor informaţiilor care le sunt necesare membrilor comisiei în vederea exercitării atribuţiilor şi competenţelor;
n^6) nerespectarea de către societăţi şi persoanele care fac parte din conducerea societăţilor a dispoziţiilor privind dizolvarea şi lichidarea, conform prevederilor art. 177^12;
n^7) nerespectarea de către persoanele care fac parte din conducerea societăţilor a dispoziţiilor privind menţinerea registrelor speciale ale activelor, conform prevederilor art. 177^13;"

    18. La articolul 163 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b^1), c), i), n^1)-n^7), o), p) şi r) de către conducerea societăţilor sau persoanele care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice în cadrul acestora se sancţionează, după caz, cu:"

    19. Articolul 164 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 164
    Infracţiuni
    (1) Desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare fără autorizaţie de funcţionare emisă de A.S.F. ori desfăşurarea activităţii fără înscrierea în Registrul societăţilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
    (2) Desfăşurarea operaţiunilor cu încălcarea prevederilor art. 110 alin. (2^6) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă."

    20. La articolul 173 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) condiţiile de autorizare, de menţinere şi de retragere a autorizaţiei de funcţionare;"

    21. La articolul 173, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Dispoziţiile privind dizolvarea şi lichidarea prevăzute de prezenta lege se aplică în mod corespunzător şi societăţilor reglementate de prezenta parte."

    22. După articolul 177 se introduce o nouă parte, partea a II^1-a, alcătuită din articolele 177^1-177^14, cu următorul cuprins:
    " PARTEA II^1
    Procedura specială de redresare financiară şi dispoziţii privind dizolvarea şi lichidarea societăţilor
    ART. 177^1
    Domeniul de aplicare
    (1) Prevederile prezentei părţi se aplică societăţilor reglementate de partea I şi partea a II-a, cu excepţia reasigurătorilor, precum şi sucursalelor societăţilor din state terţe prevăzute la capitolul X din partea I titlul I.
    (2) Prevederile referitoare la societăţi din cuprinsul prezentei părţi se aplică în mod corespunzător şi sucursalelor societăţilor din state terţe, cu excepţia cazului în care se prevede altfel.
    (3) În sensul prezentei părţi, expresiile creanţă de asigurări şi creditori de asigurări au înţelesul prevăzut de Legea nr. 213/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în orice procedură de lichidare.
    CAP. I
    Procedura specială de redresare financiară
    ART. 177^2
    Prevederi generale
    (1) A.S.F. este singura autoritate competentă să decidă deschiderea unei proceduri speciale de redresare financiară la o societate şi modalitatea de aplicare a măsurilor în cadrul acesteia, să monitorizeze stadiul implementării măsurilor şi evoluţia situaţiei financiare a societăţii, precum şi să decidă cu privire la închiderea procedurii în cauză.
    (2) O procedură specială de redresare financiară în desfăşurare nu împiedică:
    a) deschiderea unei proceduri de lichidare;
    b) aplicarea prevederilor art. 100 şi 110;
    c) aplicarea prevederilor Legii nr. 246/2015, cu modificările ulterioare.
    (3) A.S.F. informează supraveghetorii din toate celelalte state membre cu privire la decizia sa de a deschide o procedură specială de redresare financiară în ceea ce priveşte o societate, inclusiv cu privire la efectele concrete posibile ale unei astfel de proceduri.
    (4) Procedura specială de redresare financiară nu poate depăşi 18 luni de la data deciziei de deschidere a procedurii prevăzute la art. 177^4 alin. (1).
    (5) Procedura specială de redresare financiară şi măsurile dispuse în cadrul acesteia îşi produc efectele în întreaga Uniune Europeană din momentul în care acestea îşi produc efectele în România şi fără alte formalităţi, inclusiv în ceea ce priveşte părţile terţe din alte state membre, chiar dacă legislaţia acelor state membre nu prevede astfel de măsuri de redresare financiară sau subordonează aplicarea lor unor condiţii care nu sunt îndeplinite.
    (6) Măsurile de redresare financiară adoptate în conformitate cu legislaţia unui stat membru se aplică în mod corespunzător pe teritoriul statului român.
    ART. 177^3
    Condiţii de deschidere a procedurii
    (1) A.S.F. poate decide deschiderea unei proceduri speciale de redresare financiară cu privire la o societate, conform prevederilor art. 177^4, atunci când, în exercitarea atribuţiilor şi competenţelor sale privind desfăşurarea procesului de supraveghere, identifică existenţa a cel puţin uneia dintre următoarele situaţii:
    a) la sfârşitul perioadei de implementare a planului de redresare prevăzut la art. 99 şi 102, societatea este în continuare în situaţia de nerespectare a SCR;
    b) societatea nu transmite A.S.F. spre aprobare planul de redresare conform prevederilor art. 99 şi 102;
    c) A.S.F. respinge planul de redresare transmis de societate spre aprobare conform prevederilor art. 99 şi 102;
    d) societatea implementează în mod necorespunzător măsurile din planul de redresare prevăzut la art. 99 şi 102;
    e) marja de solvabilitate disponibilă a societăţii scade sub marja de solvabilitate minimă, determinate în conformitate cu prevederile menţionate la art. 173 alin. (1);
    f) marja de solvabilitate disponibilă a societăţii scade sub limita minimă a fondului de siguranţă stabilită conform prevederilor art. 173 alin. (1);
    g) se constată nerespectarea de către societate, punându-se în pericol onorarea obligaţiilor asumate faţă de contractanţi şi beneficiari, a prevederilor legale privind:
    (i) modul de determinare şi/sau respectarea nivelului minim al indicatorilor menţionaţi la alin. (2) lit. a)-c);
    (ii) restabilirea indicatorilor menţionaţi la pct. (i).
    (2) La solicitarea A.S.F., societăţile comunică informaţii cu privire la SCR, fondurile proprii eligibile să acopere SCR, marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă, fondul de siguranţă şi/sau cu privire la unul sau mai multe dintre elementele următoare:
    a) indicatorul de lichiditate;
    b) rezervele tehnice determinate conform prevederilor părţii I şi/sau cele înscrise în evidenţele contabile ale societăţii;
    c) activele societăţii evaluate conform prevederilor părţii I şi/sau cele înscrise în evidenţele contabile ale societăţii;
    d) alte aspecte necesare evaluării situaţiei financiare a societăţii.
    (3) În scopul aplicării prevederilor alin. (2), A.S.F. stabileşte data de referinţă pentru care societăţile determină indicatorii şi termenul maxim de comunicare de către acestea a informaţiilor solicitate; societăţile respectă termenele stabilite conform prevederilor prezentului alineat.
    (4) Societăţile prevăzute la art. 172 informează A.S.F., la momentul constatării, cu privire la faptul că marja de solvabilitate disponibilă a scăzut sub marja de solvabilitate minimă şi/sau sub limita minimă a fondului de siguranţă, determinate conform prevederilor art. 173 alin. (1).
    ART. 177^4
    Deschiderea şi derularea procedurii
    (1) A.S.F. emite decizie motivată privind deschiderea procedurii speciale de redresare financiară, prin care dispune aplicarea la societate a uneia sau mai multora dintre măsurile de redresare prevăzute la art. 177^5 şi, după caz, a măsurii prevăzute la alin. (2) al prezentului articol.
    (2) În situaţiile prevăzute la art. 177^3 alin. (1) lit. e)-g), A.S.F. dispune în sarcina societăţii cel puţin obligaţia de a transmite spre aprobare un plan de măsuri, cu respectarea prevederilor art. 177^6.
    (3) Oricând pe parcursul derulării procedurii, A.S.F. poate dispune, prin decizii motivate, aplicarea uneia sau mai multora dintre măsurile de redresare prevăzute la art. 177^5, în funcţie de situaţia financiară a societăţii şi având în vedere principiul raţionamentului calificat şi principiul proporţionalităţii, în scopul protejării contractanţilor şi beneficiarilor.
    (4) Deciziile emise de A.S.F. potrivit prevederilor prezentului articol prevăd termene de implementare a măsurilor de redresare dispuse în sarcina societăţii; A.S.F. stabileşte termene rezonabile, având în vedere principiul proporţionalităţii şi principiul raţionamentului calificat, precum şi situaţia concretă a societăţii la momentul adoptării deciziei.
    (5) A.S.F. poate prelungi termenele menţionate la alin. (4), din propria iniţiativă sau la solicitarea societăţii, având în vedere principiul raţionamentului calificat, existenţa unor situaţii excepţionale independente de societate şi/sau complexitatea implementării măsurilor dispuse.
    (6) Societatea şi conducerea societăţii faţă de care s-a deschis procedura specială de redresare financiară respectă termenele stabilite în deciziile A.S.F.
    ART. 177^5
    Măsuri de redresare
    (1) Măsurile de redresare pe care A.S.F. le poate dispune în cadrul unei proceduri speciale de redresare financiară includ:
    a) interzicerea încheierii de către societate a unor noi contracte de asigurare sau subscrierii unor noi riscuri, aferente uneia sau mai multor clase de asigurare, pe perioada expres stabilită prin decizia prin care se dispune această măsură, cu aplicarea principiilor proporţionalităţii şi documentării, în scopul diminuării cel puţin a riscului de concentrare, operaţional, de subscriere sau de lichiditate;
    b) interzicerea temporară a reînnoirii de către societate a contractelor de asigurare ajunse la scadenţă sau, după caz, doar a anumitor tipuri de contracte de asigurare expres stabilite prin decizia prin care se dispune această măsură;
    c) efectuarea de către societate a transferului parţial sau integral al portofoliului de contracte de asigurare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi, dacă este cazul, a dispoziţiilor A.S.F. cuprinse în decizia prin care se dispune această măsură;
    d) verificarea, inventarierea şi/sau instrumentarea de către societăţi a dosarelor de daună, în vederea evaluării daunelor reale şi a stabilirii obligaţiilor de plată faţă de beneficiari;
    e) interzicerea temporară a efectuării de către societate a anumitor investiţii ori efectuarea investiţiilor semnificative numai cu avizul prealabil al A.S.F.;
    f) convocarea adunării generale a acţionarilor pentru aprobarea majorării capitalului social al societăţii prin emisiune de noi acţiuni, precum şi efectuarea majorării astfel aprobate;
    g) inventarierea de către societate a activelor sale, conservarea activelor societăţii pe toată perioada procedurii speciale de redresare financiară, restrângerea ori interzicerea posibilităţii societăţii de a dispune liber de unul sau mai multe dintre acestea;
    h) înlocuirea de către societate a unuia sau a mai multor membri ai conducerii societăţii, în cazul în care măsurile de redresare dispuse de A.S.F. potrivit prevederilor prezentei legi sau cele asumate de societate prin planul de măsuri prevăzut la art. 177^4 alin. (2) sunt îndeplinite deficitar;
    i) numirea unui administrator special la societate;
    j) efectuarea de către societate a unor modificări în sistemul de guvernanţă, ale strategiei de afaceri şi/sau ale profilului de risc;
    k) suspendarea plăţii de către societate a dividendelor, prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) reducerea capitalului social al societăţii în vederea acoperirii pierderilor;
    m) impunerea în sarcina societăţii a unor cerinţe suplimentare de raportare către A.S.F., din punctul de vedere al granularităţii informaţiilor şi/sau al frecvenţei transmiterii acestora;
    n) obţinerea de către societate de împrumuturi şi/sau convertirea în acţiuni a unor împrumuturi, conform legii, în scopul restabilirii situaţiei sale financiare;
    o) reducerea de către societate a cheltuielilor, inclusiv prin redimensionarea schemei de personal şi/sau a reţelei teritoriale, amânarea plăţii remuneraţiilor variabile datorate conform politicii de remunerare şi/sau limitarea nivelului unor astfel de remuneraţii variabile subsecvente;
    p) negocierea de către societate a unor noi scadenţe ale creanţelor care să permită încasarea acestora într-un termen cât mai scurt şi/sau ale datoriilor, cu o parte sau cu toţi creditorii, care să permită plata acestora într-un termen corelat cu cel de încasare a creanţelor;
    q) interzicerea acordării de către societate de împrumuturi către entităţile afiliate, recuperarea în regim de urgenţă a unor asemenea împrumuturi acordate, interzicerea participării societăţii la majorarea capitalului unor astfel de entităţi şi/sau impunerea în sarcina societăţii a măsurii de cesionare a unor participaţii deţinute la entităţi afiliate;
    r) modificarea de către societăţi a componenţei şi/sau structurii activelor în scopul reducerii cel puţin a riscurilor de piaţă şi de credit;
    s) modificarea, înlocuirea sau suplimentarea de către societate a tehnicilor de minimizare a riscurilor utilizate ori modificarea sau înlocuirea acordurilor de reasigurare;
    t) limitarea sau interzicerea, după caz, a transferurilor şi tranzacţiilor de active efectuate de societăţi cu entităţi afiliate şi/sau cu entităţi din afara grupului;
    u) suspendarea temporară a plăţii dobânzilor aferente contribuţiilor la fondul iniţial al societăţii mutuale de asigurare;
    v) obţinerea de către societatea mutuală de asigurare de contribuţii suplimentare de la membrii săi conform prevederilor contractelor de asigurare şi actului constitutiv al societăţii;
    w) modificarea actului constitutiv al societăţii mutuale de asigurare în ceea ce priveşte modul de stabilire a contribuţiilor suplimentare şi a cuantumurilor maxime ale acestora;
    x) orice alte măsuri prudenţiale necesare restabilirii situaţiei financiare a societăţii, în vederea protejării drepturilor şi intereselor legitime ale contractanţilor şi beneficiarilor, inclusiv cele prevăzute la art. 101 alin. (1).
    (2) Dacă este necesar, A.S.F. poate solicita instanţei competente să dispună instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor şi/sau activelor societăţii, potrivit legii.
    (3) Activitatea de verificare, inventariere şi instrumentare a dosarelor, prevăzută la alin. (1) lit. d), se realizează în regim de urgenţă, fără a se putea depăşi un termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei A.S.F. prin care se dispune această măsură; A.S.F. poate prelungi termenul de implementare conform principiului proporţionalităţii şi principiului raţionamentului calificat.
    (4) Dispoziţiile art. 101 alin. (20) se aplică şi în cazul măsurilor dispuse de A.S.F. conform prevederilor prezentului articol.
    (5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de întrunire a adunării generale a acţionarilor pentru aprobarea măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi l) este, pentru prima adunare, de maximum 7 zile de la data publicării sau expedierii convocării conform dispoziţiilor legale, iar pentru cea de-a doua adunare, dacă este cazul, de maximum 3 zile de la data prevăzută pentru prima adunare.
    (6) În situaţia aprobării de către adunarea generală a acţionarilor societăţii a operaţiunii de majorare a capitalului social, efectuarea vărsămintelor aferente capitalului subscris se realizează în maximum 3 luni de la data hotărârii acţionarilor.
    (7) La cererea motivată a societăţii, A.S.F. poate prelungi perioada menţionată la alin. (6) cu maximum 3 luni, în situaţii speciale cum ar fi, fără a se limita la, necesitatea îndeplinirii de către acţionari a unor cerinţe legale sau statutare premergătoare participării la majorarea de capital.
    (8) La stabilirea dispunerii de măsuri de redresare conform prevederilor alin. (1) şi/sau în scopul exercitării competenţei prevăzute la alin. (2), A.S.F. ia în considerare, fără a se limita la acestea, unul sau mai multe dintre următoarele elemente, având în vedere principiul proporţionalităţii şi principiul raţionamentului calificat:
    a) cauzele care au dus la deschiderea procedurii speciale de redresare financiară la societate şi gradul de deteriorare a situaţiei financiare a acesteia;
    b) evoluţia situaţiei financiare a societăţii pe parcursul derulării procedurii speciale de redresare financiară;
    c) stadiul implementării măsurilor cuprinse în planul de măsuri prevăzut la art. 177^4 alin. (2), dacă este cazul, şi/sau a măsurilor de redresare dispuse anterior.
    ART. 177^6
    Planul de măsuri
    (1) Societatea transmite planul de măsuri prevăzut la art. 177^4 alin. (2) în termen de maximum 20 de zile de la data comunicării deciziei A.S.F. de deschidere a procedurii speciale de redresare financiară.
    (2) La solicitarea motivată a societăţii, A.S.F. poate prelungi termenul prevăzut la alin. (1) cu cel mult 20 de zile, având în vedere principiul proporţionalităţii şi principiul raţionamentului calificat.
    (3) Societăţile justifică documentat A.S.F. aprobarea de către conducere a planului de măsuri şi eventualele angajamente asumate de terţi în scopul redresării situaţiei financiare a societăţii.
    (4) Fără a aduce atingere aplicării prevederilor alin. (5), planul de măsuri cuprinde:
    a) măsurile pe care societatea are în vedere să le implementeze în scopul înlăturării condiţiilor care au dus la deschiderea procedurii speciale de redresare financiară şi al restabilirii situaţiei financiare, cu precizarea termenelor maxime până la care îşi propune să finalizeze implementarea acestora;
    b) modalităţile concrete de implementare a măsurilor de redresare dispuse de A.S.F. potrivit prevederilor art. 177^5 şi termenele maxime stabilite pentru finalizarea implementării, dacă asemenea măsuri au fost dispuse prin decizia de deschidere a procedurii;
    c) pentru exerciţiul financiar în care se dispune deschiderea procedurii speciale de redresare financiară, precum şi pentru următoarele două exerciţii financiare, cel puţin următoarele informaţii:
    (i) estimarea cheltuielilor de administrare a societăţii, în special a cheltuielilor generale şi a comisioanelor rezultate din activitatea de asigurare;
    (ii) bugetul estimat de venituri şi cheltuieli, cu evidenţierea distinctă a veniturilor şi a cheltuielilor aferente activităţilor de asigurare directă, de acceptări în reasigurare şi, respectiv, cedări în reasigurare.
    (5) Având în vedere principiile proporţionalităţii şi al raţionamentului calificat, A.S.F. are competenţa de a solicita societăţii includerea în planul de măsuri a unor informaţii suplimentare celor prevăzute la alin. (4) sau de a o exonera de la prezentarea anumitor informaţii.
    (6) A.S.F. evaluează planul de măsuri transmis de societate cu respectarea principiilor proporţionalităţii şi raţionamentului calificat şi poate solicita societăţii informaţii şi documente suplimentare, precum şi explicaţii şi clarificări, relevante în procesul de evaluare.
    (7) După evaluarea planului de măsuri, A.S.F. emite o decizie privind:
    a) aprobarea planului;
    b) obligaţia societăţii de a completa şi/sau modifica planul, în termen de maximum 10 zile de la data comunicării deciziei, cu respectarea prevederilor alin. (3);
    c) respingerea planului, conform prevederilor alin. (8).
    (8) A.S.F. respinge planul de măsuri în situaţia în care apreciază că nu există perspective rezonabile ca implementarea acestuia să aibă drept rezultat înlăturarea condiţiilor care au condus la deschiderea procedurii speciale de redresare financiară a societăţii în cauză în perioada maximă prevăzută la art. 177^2 alin. (4) ori că estimările, informaţiile şi/sau măsurile prezentate de societate sunt nerealiste, incomplete sau insuficient documentate.
    ART. 177^7
    Comisia de monitorizare
    (1) A.S.F. poate numi, prin decizie, o comisie de monitorizare care să urmărească stadiul implementării de către societate a planului de măsuri şi/sau a măsurilor de redresare dispuse conform prevederilor prezentei legi.
    (2) A.S.F. stabileşte, prin decizie, atribuţiile comisiei de monitorizare pe care le consideră necesare în scopul derulării în condiţii adecvate a procedurii speciale de redresare financiară, având în vedere principiul proporţionalităţii.
    (3) Societatea permite accesul nerestricţionat al membrilor comisiei de monitorizare la toate documentele, registrele, evidenţele tehnico-operative şi contabile ale acesteia, inclusiv în format electronic, precum şi la şedinţele conducerii şi la adunările generale ale acţionarilor ori membrilor; societatea furnizează membrilor comisiei, la cerere, toate informaţiile care le sunt necesare în vederea exercitării atribuţiilor şi competenţelor.
    (4) Comisia de monitorizare îşi încetează activitatea la data închiderii procedurii speciale de redresare financiară a societăţii în cauză sau la o altă dată dispusă prin decizie.
    ART. 177^8
    Administratorul special
    (1) A.S.F. poate numi, prin decizie, un administrator special la societatea aflată în procedură specială de redresare financiară, conform prevederilor art. 177^5 alin. (1) lit. i), în următoarele situaţii:
    a) la deschiderea procedurii în condiţiile prevăzute la art. 177^3 alin. (1) lit. b)-d);
    b) societatea nu transmite planul de măsuri prevăzut la art. 177^4 alin. (2) şi art. 177^6;
    c) A.S.F. respinge planul de măsuri prezentat de societate conform art. 177^4 alin. (2) şi art. 177^6;
    d) societatea implementează în mod necorespunzător planul de măsuri sau măsurile de redresare dispuse de A.S.F.;
    e) A.S.F. dispune măsura de redresare prevăzută la art. 177^5 alin. (1) lit. h), cu privire la întreaga conducere a societăţii;
    f) societatea nu îndeplineşte cerinţele privind conducerea şi administrarea activităţii de către persoane aprobate de A.S.F. conform prevederilor legale, fiind astfel pusă în pericol continuitatea adoptării deciziilor în scopul implementării măsurilor de redresare financiară.
    (2) Administratorul special întreprinde toate diligenţele în vederea restabilirii situaţiei financiare a societăţii, cu respectarea actelor normative aplicabile domeniului asigurărilor şi a dispoziţiilor deciziei prin care a fost numit; A.S.F. poate stabili, prin decizie, ca anumite acte ale administratorului special să facă obiectul aprobării sale prealabile.
    (3) Pe durata numirii administratorului special se suspendă:
    a) atribuţiile legale şi dreptul la remuneraţie ale conducerii societăţii, care se transferă administratorului special pe toată perioada administrării speciale;
    b) dreptul la dividende al acţionarilor, prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) exercitarea de către membri a dreptului de restituire a contribuţiei la fondul iniţial, în cazul societăţilor mutuale, prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 71/2019 privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
    (4) În calitate de administrator special, acesta:
    a) are acces nerestricţionat în toate sediile societăţii şi la toate activele, evidenţele şi alte înregistrări ale acesteia;
    b) poate decide contractarea de către societate a serviciilor unor persoane cum ar fi auditori, avocaţi, evaluatori, consultanţi, specialişti şi/sau experţi autorizaţi independenţi, care să îl sprijine în îndeplinirea atribuţiilor sale;
    c) respectă dispoziţiile, termenele, condiţiile, cerinţele de informare a A.S.F. şi de transmitere către aceasta a rapoartelor solicitate, precum şi limitele exercitării mandatului, astfel cum acestea sunt stabilite prin decizia A.S.F.
    (5) Toate cheltuielile legate de administrarea specială se suportă de către societatea la care administratorul special a fost numit, onorariul administratorului special fiind stabilit de către A.S.F. fără a depăşi remuneraţia acordată conducerii societăţii.
    (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 71/2019, ordinea de zi a adunărilor generale ale acţionarilor sau ale membrilor întrunite pe parcursul administrării speciale este stabilită de către administratorul special, cu consultarea prealabilă a A.S.F., şi nu poate fi schimbată de către persoanele convocate.
    (7) Prevederile alin. (6) şi ale art. 177^5 alin. (5) nu se aplică societăţilor ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru.
    (8) A.S.F. poate dispune, prin decizie, încetarea mandatului administratorului special oricând pe parcursul procedurii de redresare financiară dacă:
    a) măsura numirii administratorului special nu mai este necesară întrucât A.S.F. apreciază că implementarea planului de măsuri şi/sau a măsurilor de redresare poate fi asigurată corespunzător de conducerea societăţii;
    b) administratorul special nu respectă prevederile alin. (2);
    c) la solicitarea administratorului special.
    (9) În situaţiile prevăzute la alin. (8) lit. b) şi c), A.S.F. decide, dacă este cazul, numirea unui nou administrator special.
    ART. 177^9
    Închiderea procedurii
    (1) A.S.F. emite decizie motivată de închidere a procedurii speciale de redresare financiară a societăţii atunci când constată, după caz:
    a) restabilirea situaţiei financiare a societăţii;
    b) faptul că măsurile aplicate în cadrul procedurii de redresare financiară nu sunt îndeplinite în mod corespunzător, în termenele şi în condiţiile stabilite, sau că aplicarea acestora nu a putut conduce, pe perioada în care au fost luate, la atingerea scopului urmărit şi la înlăturarea cauzelor care le-au generat.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), prin decizia de închidere a procedurii, A.S.F. dispune încetarea măsurilor de redresare şi, dacă este cazul, încetarea mandatului administratorului special.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care, la data deciziei de închidere a procedurii speciale de redresare financiară, societatea nu îndeplineşte cerinţele legale privind conducerea activităţii de către persoane aprobate de A.S.F., administratorul special este menţinut până la aprobarea de către A.S.F. a unei noi conduceri; prevederile art. 177^8 alin. (3) şi (6) încetează să se mai aplice de la data deciziei de închidere a procedurii.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), prin decizia de închidere a procedurii, A.S.F. dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii şi aplicarea prevederilor art. 110 alin. (2)-(2^10) şi ale art. 110^1, precum şi, dacă este cazul, încetarea mandatului administratorului special.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în situaţia în care sunt întrunite condiţiile de declanşare a rezoluţiei prevăzute de art. 42 şi 43 din Legea nr. 246/2015, cu modificările ulterioare, A.S.F. dispune aplicarea la societate a măsurilor de rezoluţie prevăzute de respectiva lege.
    ART. 177^10
    Publicare
    (1) Deciziile de deschidere, respectiv de închidere a procedurii speciale de redresare financiară, de numire a administratorului special, respectiv de încetare a mandatului acestuia, precum şi cele prin care sunt dispuse măsuri de redresare care afectează drepturile preexistente ale părţilor, altele decât societatea, acţionarii şi/sau angajaţii acesteia, se publică în Monitorul Oficial al României.
    (2) A.S.F. transmite totodată spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în limba română, un extras din deciziile menţionate la alin. (1); extrasul menţionează că A.S.F. este autoritatea competentă cu emiterea deciziei în cauză, legea aplicabilă procedurii speciale de redresare financiară şi denumirea societăţii la care s-a dispus această procedură, precum şi, dacă este cazul, administratorul special numit la societate.
    (3) În cazul în care A.S.F. este informată cu privire la adoptarea de către autorităţile competente din alte state membre a unor măsuri de reorganizare la societăţile de asigurare şi/sau reasigurare din acele state membre, în mod similar prevederilor alin. (1), A.S.F. asigură publicarea pe website-ul propriu a respectivelor măsuri.
    (4) Măsurile dispuse în cadrul procedurii speciale de redresare financiară se aplică indiferent de dispoziţiile privind publicarea prevăzute la alin. (1) şi (2) şi îşi produc toate efectele în ceea ce priveşte creditorii.
    ART. 177^11
    Efectele procedurii
    (1) Efectele deschiderii procedurii speciale de redresare financiară se află sub incidenţa legii române, cu excepţia celor asupra contractelor şi a drepturilor menţionate în continuare, care sunt sub incidenţa următoarelor dispoziţii legale:
    a) contractele de muncă şi relaţiile de muncă sunt reglementate numai de legea statului membru aplicabilă contractelor sau relaţiilor de muncă;
    b) contractul care conferă un drept de folosinţă sau prin care se dobândeşte proprietatea asupra unui bun imobil este reglementat doar de legea statului membru pe al cărui teritoriu este situat acest bun;
    c) drepturile societăţii asupra unei proprietăţi imobiliare, a unei nave sau aeronave, supuse înscrierii într-un registru public, sunt reglementate doar de legea statului membru sub a cărui autoritate se ţine registrul respectiv.
    (2) Deschiderea procedurii speciale de redresare financiară nu afectează drepturile reale ale creditorilor sau terţilor asupra bunurilor corporale ori necorporale, activelor mobiliare sau imobiliare - atât bunuri determinate, cât şi ansambluri de bunuri nedeterminate - care aparţin societăţii şi care sunt situate pe teritoriul altui stat membru în momentul deschiderii procedurii.
    (3) Drepturile reale ale creditorilor sau terţilor, menţionate la alin. (2), constau, în special, în:
    a) dreptul de a valorifica bunul sau de a asigura valorificarea acestuia şi de a beneficia de profitul ori de venitul generat, în special pe baza unui gaj sau a unei ipoteci;
    b) dreptul exclusiv de a recupera o creanţă, în special un drept garantat prin constituirea unui gaj sau cesiunea acestei creanţe cu titlu de garanţie;
    c) dreptul de revendicare a bunului şi/sau de restituire a acestuia de la oricine îl posedă şi/sau îl foloseşte împotriva voinţei titularului de drept;
    d) dreptul real de a culege fructele unui bun.
    (4) Dreptul înscris într-un registru public şi opozabil terţilor, în temeiul căruia se poate obţine un drept real în sensul alin. (2), este asimilat dreptului real.
    (5) Dispoziţiile alin. (2)-(4) nu împiedică exercitarea acţiunilor privind nulitatea, anularea şi/sau inopozabilitatea actelor prejudiciabile tuturor creditorilor, prevăzute de legislaţia română; cu toate acestea, legea română nu se va aplica atunci când persoana care a beneficiat de un act juridic prejudiciabil tuturor creditorilor face dovada că sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) actul menţionat se află sub incidenţa legislaţiei unui alt stat membru decât România;
    b) legislaţia statului prevăzut la lit. a) nu prevede niciun mijloc de atacare a actului respectiv.
    (6) Efectele procedurii speciale de redresare financiară asupra unui proces civil în curs privind un bun sau un drept de care a fost deposedată societatea sunt reglementate de legea statului membru în care procesul este în curs.
    (7) Procedura specială de redresare financiară deschisă la o societate care cumpără un bun nu afectează drepturile garantate ale vânzătorului atunci când, în momentul deschiderii procedurii, bunul respectiv se află situat pe teritoriul unui alt stat membru decât România.
    (8) Procedura de redresare financiară deschisă la o societate care vinde un bun, după livrarea acestuia, nu constituie o cauză de rezoluţiune sau de denunţare a vânzării şi nu împiedică dobândirea de către cumpărător a proprietăţii, dacă bunul respectiv se află, la momentul deschiderii procedurii, pe teritoriul unui alt stat membru decât România; în cazul în care, printr-un act încheiat după deschiderea procedurii de redresare, o societate înstrăinează, cu titlu oneros, un activ imobiliar, o navă sau o aeronavă, supuse înscrierii într-un registru public, sau înstrăinează valori mobiliare ori titluri a căror existenţă sau transfer presupune înscrierea într-un registru ori cont, stabilit prin lege, sau care sunt plasate într-un sistem central de depozite reglementat de legea unui stat membru, validitatea actului respectiv se află sub incidenţa legii statului membru pe al cărui teritoriu se află activul imobiliar sau sub a cărui autoritate se ţine registrul, contul ori sistemul respectiv.
    (9) Procedura de redresare financiară nu împiedică şi nu afectează exercitarea drepturilor creditorilor privind compensarea creanţelor lor cu cele ale societăţii supuse acestei proceduri, în condiţiile legii.
    (10) Prevederile alin. (7)-(9) nu împiedică exercitarea acţiunilor privind nulitatea, anularea şi/sau inopozabilitatea, reglementate de legea română.
    (11) Fără a aduce atingere aplicării dispoziţiilor alin. (2)-(5), efectele deschiderii procedurii speciale de redresare financiară asupra drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la o piaţă reglementată se află numai sub incidenţa legii aplicabile pieţei respective; aceasta nu împiedică acţiunile privind nulitatea, anularea şi/sau inopozabilitatea, reglementate de legea română, care se pot exercita pentru a nu ţine seama de plăţile sau de tranzacţiile efectuate în conformitate cu legea aplicabilă pieţei respective.
    (12) A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului capitol.    CAP. II
    Dispoziţii privind dizolvarea şi lichidarea societăţilor
    ART. 177^12
    Prevederi generale
    (1) Dizolvarea şi lichidarea societăţilor prevăzute la art. 110 alin. (2^1) lit. a) şi alin. (2^2) lit. b) se realizează cu respectarea dispoziţiilor cuprinse în prezentul capitol, care se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale altor acte normative care reglementează lichidarea, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor prezentei legi.
    (2) Dizolvarea şi lichidarea voluntară a unei societăţi se fac la cererea acesteia, cu avizul A.S.F. prealabil înregistrării operaţiunii la registrul comerţului, potrivit legii.
    (3) Numirea lichidatorilor unei societăţi conform alin. (1) se face numai cu avizul prealabil al A.S.F. şi cu respectarea prevederilor art. 251 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.
    (4) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în procedura de lichidare voluntară poate fi numit lichidator şi Fondul de garantare a asiguraţilor; cheltuielile ocazionate de desfăşurarea activităţii de lichidare, efectuate de acesta, sunt considerate cheltuieli de lichidare.
    (5) Creanţele de asigurare se bucură de prioritate absolută faţă de orice alte creanţe, în ceea ce priveşte activele admise să reprezinte rezervele tehnice ale societăţilor aflate în procedură de dizolvare şi lichidare.
    (6) Dispoziţiile Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la ordinea de stingere a creanţelor, privilegiul creditorilor de asigurări şi cheltuielile legate de lichidare se aplică în mod corespunzător şi lichidării societăţilor conform alin. (1).
    (7) Dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la atribuţiile şi competenţele lichidatorului se aplică în mod corespunzător şi în procedura de dizolvare şi lichidare a societăţilor conform alin. (1).
    (8) Dispoziţiile art. 323-336 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte raporturile de drept internaţional privat în domeniul dizolvării şi lichidării societăţilor conform alin. (1).
    ART. 177^13
    Registrul special al activelor
    (1) Societăţile întocmesc, păstrează la sediile lor centrale şi actualizează permanent registre speciale ale activelor folosite pentru acoperirea rezervelor tehnice brute, în vederea asigurării unei protecţii adecvate a creditorilor de asigurări în cadrul procedurilor de lichidare a societăţilor, potrivit legii.
    (2) Valorile activelor şi rezervelor tehnice brute înscrise în registrele speciale sunt cele din evidenţele contabile ale societăţilor, organizate conform reglementărilor contabile aplicabile; în orice moment, valoarea totală a activelor indicate în registrele speciale este cel puţin egală cu valoarea rezervelor tehnice brute.
    (3) Registrele speciale se întocmesc distinct pentru activitatea de asigurări generale, respectiv activitatea de asigurări de viaţă, cu excepţia societăţilor care deţin autorizaţie conform prevederilor art. 20 alin. (5), care ţin un registru unic pentru totalitatea activităţilor.
    (4) În situaţia în care un activ înscris în registrele speciale este grevat de sarcini în favoarea unui creditor sau a unui terţ, cu consecinţa indisponibilizării unei părţi din valoarea acestui activ pentru acoperirea rezervelor tehnice brute, această situaţie se înscrie în respectivele registre, iar suma indisponibilă nu este inclusă în valoarea totală menţionată la alin. (2); societăţile notifică A.S.F., de îndată, cu privire la crearea de sarcini asupra unui activ înscris în registrele speciale.
    (5) Registrele speciale sunt menţinute după retragerea autorizaţiilor de funcţionare ale societăţilor, respectiv după deschiderea procedurilor de lichidare a acestora; după aceste date, orice modificare a registrelor speciale se poate efectua numai cu avizul prealabil al A.S.F. şi, după caz, cu aprobarea judecătorului-sindic, cu excepţia corectării erorilor materiale.
    (6) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (5), la valoarea activelor înscrise în registrele speciale sunt adăugate toate veniturile obţinute din fructificarea lor, precum şi valoarea primelor încasate între data retragerii autorizaţiei de funcţionare, respectiv data deschiderii procedurii de lichidare, oricare dintre acestea survine prima, şi data plăţii creanţelor de asigurare sau, după caz, cea a transferului de portofoliu.
    (7) Dacă produsul realizării unor active este mai mic decât valoarea lor estimată în registre, lichidatorii furnizează o justificare privind acest lucru A.S.F. şi, după caz, judecătorului-sindic.
    (8) Răspunderea pentru întocmirea şi menţinerea registrelor speciale prevăzute în prezentul articol revine conducerii societăţilor, respectiv persoanelor cu atribuţii de administrare a acestora după retragerea autorizaţiilor de funcţionare sau după deschiderea procedurilor de lichidare, potrivit legii.
    (9) A.S.F. emite reglementări proprii privind registrele speciale prevăzute de prezentul articol, referitoare la structura acestora, modul de evidenţiere a valorilor activelor, notificarea creării de sarcini asupra activelor înscrise şi alte elemente privind ţinerea registrelor.
    ART. 177^14
    Prevederi privind lichidatorii şi competenţele A.S.F.
    (1) Pentru motive întemeiate şi pentru nerespectarea prevederilor alin. (3), art. 110 alin. (2^5)-(2^7), art. 177^13 alin. (5)-(7) şi (9), precum şi a reglementărilor emise în aplicarea acestora, A.S.F. poate solicita instanţei competente ori adunării generale a acţionarilor societăţii sau a membrilor înlocuirea lichidatorului, oricând în cursul procedurii de dizolvare şi lichidare.
    (2) Numirea noului lichidator se face cu avizul prealabil al A.S.F.
    (3) Lichidatorii întocmesc şi transmit către A.S.F., la solicitarea acesteia, rapoarte privind stadiul procedurii de dizolvare şi lichidare şi îndeplinesc orice alte dispoziţii ale A.S.F. necesare asigurării apărării drepturilor şi intereselor legitime ale creditorilor de asigurări.
    (4) În cazul în care societatea aflată în procedură de dizolvare şi lichidare este în stare de insolvenţă, astfel cum aceasta este definită de Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, lichidatorul solicită deschiderea procedurii de faliment; prevederile Legii nr. 213/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
    (5) Prevederile alin. (4) nu aduc atingere competenţei A.S.F. de a introduce o cerere de deschidere a procedurii de faliment la societatea aflată în situaţia prevăzută la acelaşi alineat.
    (6) În scopul aplicării dispoziţiilor alin. (4) teza a II-a, în cuprinsul Legii nr. 213/2015, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la data publicării deciziei A.S.F. de constatare a existenţei indiciilor stării de insolvenţă se consideră a fi făcute la data deschiderii procedurii de faliment.
    (7) Prin derogare de la prevederile art. 260 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de lichidare a societăţilor se finalizează în termen de maximum 5 ani, cu excepţia cazului în care societăţile au în portofoliu contracte de asigurări încadrate în clasa 15 din anexa nr. 1 secţiunea A şi în clasele din anexa nr. 1 secţiunea C, caz în care procedura de lichidare se desfăşoară până la data stingerii obligaţiilor decurgând din contractele de asigurare.
    (8) A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului capitol."

    23. Articolul 178 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 178
    Moneda
    (1) Societăţile calculează contravaloarea în lei a cuantumurilor în euro, cu efect de la data de 31 decembrie a fiecărui an, în funcţie de cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru data de 31 octombrie.
    (2) Valorile exprimate în euro prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 55 lit. c), art. 2 alin. (2) lit. a)-e) şi art. 95 alin. (1) lit. d) se revizuiesc automat prin acte ale Comisiei Europene publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu prerogativele conferite acesteia prin art. 300 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II) şi, după caz, se pot prevedea în reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi."    ART. II
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societăţile transmit Autorităţii de Supraveghere Financiară procedurile prevăzute la art. 98 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

    ART. III
    Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (1), punctul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "31. insolvenţa societăţii de asigurare/reasigurare este acea stare a societăţii de asigurare/reasigurare caracterizată prin una dintre următoarele situaţii:
    a) incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţile băneşti;
    b) retragerea autorizaţiei de funcţionare ca urmare a constatării nerespectării sau a imposibilităţii restabilirii nivelului fondurilor proprii eligibile să acopere SCR - cerinţa de capital de solvabilitate şi/sau MCR - cerinţa de capital minim, conform Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cumulativ cu existenţa unor capitaluri proprii negative inclusiv în cazul în care această situaţie se manifestă ulterior retragerii autorizaţiei respective, în cazul societăţilor supravegheate conform părţii I din aceeaşi lege;
    c) retragerea autorizaţiei de funcţionare ca urmare a scăderii valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumătate din limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă, în cazul societăţilor supravegheate conform părţii a II-a «Regimul naţional de supraveghere» din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cumulativ cu existenţa unor capitaluri proprii negative inclusiv în cazul în care această situaţie se manifestă ulterior retragerii autorizaţiei respective, în cazul societăţilor supravegheate conform părţii a II-a din aceeaşi lege;
    d) retragerea autorizaţiei în cazul asigurătorului rezidual rezultat din procesul de rezoluţie conform prevederilor art. 71 din Legea nr. 246/2015, cu modificările ulterioare."

    2. La articolul 243, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 243
    (1) Procedura falimentului, reglementată prin prezentul capitol, se aplică societăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 56 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul în străinătate, precum şi sucursalelor societăţilor de asigurare din state terţe, care au sediul în România."

    3. La articolul 243, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În sensul prevederilor alin. (1), prin societăţi se înţeleg inclusiv societăţile de asigurare/reasigurare cărora le-a fost retrasă autorizaţia de funcţionare în condiţiile art. 110 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. La articolul 245 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Procedura falimentului unei societăţi de asigurare/ reasigurare, precum şi al sucursalelor acesteia stabilite în alte state membre este guvernată de legea română în ceea ce priveşte regimul şi aplicarea procedurii falimentului, în mod special cu privire la:"    ART. IV
    Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alin. (3^3), cu următorul cuprins:
    "(3^3) Fondul este autorizat să negocieze şi să încheie acordurile prevăzute la art. 10a alin. (13) şi art. 25a alin. (13) din Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2021/2.118 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi, cu organismele din statele membre înfiinţate, autorizate sau desemnate conform dreptului intern de transpunere a aceloraşi articole ale directivei."

    2. La articolul 39, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:
    "(7) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, Fondul dispune de toate prerogativele şi competenţele necesare pentru a putea coopera cu organisme similare din alte state, cu birourile naţionale auto şi cu alte părţi interesate, inclusiv cu asigurătorii care fac obiectul procedurii de faliment sau de lichidare, cu conducerea sau lichidatorii acestora şi cu autorităţile naţionale ale statelor membre; o astfel de cooperare include solicitarea, primirea şi furnizarea de informaţii, inclusiv cu privire la detaliile unor cereri specifice, dacă este cazul."    ART. V
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 16-18, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    a) Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 23 iulie 2013, cu modificările ulterioare;
    b) art. 2 pct. 3, 29 şi 32, art. 5 - 17, art. 26-38 şi art. 160 lit. a), b) şi j) din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 2 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare.

    (3) Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, abrogată prin prezenta lege, trimiterea se consideră a fi făcută la Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
    (4) Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se fac referiri la „procedura de redresare financiară“, acestea se consideră a fi făcute la „procedura specială de redresare financiară“ reglementată în partea a II^1-a din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

    Prezenta lege transpune:
    - titlul IV din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 335 din 17 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 268 alin. (1) lit. d) şi f), art. 268 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) cu privire la autorităţile competente în ceea ce priveşte procedurile de lichidare, art. 270 alin. (1), art. 272 alin. (1), art. 277 şi 278;
    – dispoziţiile art. 1 pct. 8 în ceea ce priveşte alineatul (13) al doilea paragraf al art. 10a introdus prin pct. 8, dispoziţiile art. 1 pct. 18 în ceea ce priveşte alineatul (13) al doilea paragraf al art. 25a introdus prin pct. 18 şi dispoziţiile art. 2 alineatul (1) al treilea paragraf din Directiva (UE) 2021/2.118 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 265/11 din 7 octombrie 2009.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    ALFRED-ROBERT SIMONIS
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ

    Bucureşti, 12 ianuarie 2024.
    Nr. 17.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016