Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 157 din 25 mai 2022  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 157 din 25 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 516 din 25 mai 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 14 noiembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "LEGE
    privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta lege stabileşte unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi de abandonare, precum şi a lucrărilor/lucrărilor la sonde aferente operaţiunilor petroliere, desfăşurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore şi onshore de adâncime, în conformitate cu prevederile acordurilor petroliere încheiate între titulari şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, denumită în continuare ANRM.
    (2) În situaţia în care un titular este parte la un acord petrolier care se referă atât la perimetre petroliere localizate pe uscat, cât şi la perimetre petroliere offshore sau are calitatea de titular atât al unui/unor acord/acorduri petrolier/petroliere care se referă la perimetre petroliere localizate pe uscat, cât şi la perimetre petroliere offshore, prevederile prezentei legi se aplică numai referitor la operaţiunile petroliere desfăşurate cu privire la perimetrele petroliere offshore şi onshore de adâncime.
    (3) La propunerea titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre localizate pe uscat (onshore), ANRM stabileşte ori, după caz, actualizează lista perimetrelor petroliere onshore de adâncime şi a zăcămintelor onshore de adâncime cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei legi, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării din partea titularului de acord petrolier."

    3. La articolul 2 alineatul (1), după litera l) se introduc cinci noi litere, literele m)-q), cu următorul cuprins:
    "m) investiţii în segmentul upstream - toate cheltuielile corespunzătoare investiţiilor de dezvoltare şi extindere a zăcămintelor existente, explorarea şi dezvoltarea de noi zone de producţie, înregistrate în evidenţa contabilă conform reglementărilor contabile aplicabile, executate atât offshore, cât şi pe uscat, referitoare la toate tipurile de resurse de petrol şi de zăcăminte offshore şi/sau onshore de adâncime, respectiv: zăcăminte de gaze naturale libere, zăcăminte de gaze naturale şi condensat, zăcăminte de ţiţei gaze asociate sau zăcăminte de ţiţei; noţiunea «cheltuielile corespunzătoare investiţiilor înregistrate în evidenţa contabilă conform reglementărilor contabile aplicabile» include costurile aferente investiţiei, indiferent dacă acestea se înregistrează în contul de profit şi pierdere sau în imobilizări corporale sau necorporale sau imobilizări în curs;
n) perimetru petrolier onshore de adâncime - perimetru petrolier localizat pe uscat, a cărui arie corespunzătoare proiecţiei la suprafaţă a conturului părţii din scoarţa terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime mai mare sau egal cu 3.000 m izobatic, se realizează lucrări de explorare, dezvoltare, exploatare sau înmagazinare, precum şi suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare, înmagazinare şi transport al petrolului, situate inclusiv în afara acestei arii;
o) zăcământ onshore de adâncime - zăcământul aflat în interiorul unui perimetru petrolier onshore de adâncime;
p) acord petrolier referitor la perimetre petroliere onshore de adâncime - actul juridic încheiat între ANRM şi una sau mai multe persoane juridice române sau străine, în vederea acordării concesiunii petroliere într-un perimetru petrolier localizat pe uscat, potrivit prevederilor Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
q) lucrări onshore de adâncime reprezintă:
    - săparea, testarea, echiparea pentru producţie, punerea în siguranţă, conservarea, abandonarea, demontarea, dezafectarea sondelor şi orice alte operaţiuni, intervenţii, reparaţii şi modificări executate la acestea, forajele geotehnice aferente sondelor, executate cu privire la perimetre onshore de adâncime,
    şi
    – forajele geotehnice, precum şi construirea, desfiinţarea şi consolidarea următoarelor obiective aferente operaţiunilor petroliere prevăzute la art. 1:
    (i) instalaţiile tehnologice necesare pentru explorarea, dezvoltarea, producţia, tratarea, preluarea şi predarea petrolului;
    (ii) conductele;
    (iii) alte construcţii aferente infrastructurii de producţie, transport şi tratare a hidrocarburilor, echipamente sau instalaţii;
    (iv) drumurile de acces;
    (v) infrastructura de comunicaţii."

    4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    (1) Regimul fiscal specific aplicabil activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare include şi impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinut din perimetrele reglementate de prezenta lege, prevăzut la art. 19.
    (2) Regimul de redevenţe include baza de calcul şi metoda de calcul al redevenţei petroliere, cotele procentuale de redevenţă petrolieră şi pragurile de producţie brută aferente acestor cote, reglementate de Legea nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile la data de 1 ianuarie 2022.
    (3) Modificarea regimului de redevenţe şi a regimului fiscal specific aplicabil activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare, în condiţiile prezentei legi, cuprinde:
    a) introducerea de noi redevenţe, contribuţii, taxe şi impozite, tarife aplicabile specific sau în mod disproporţionat sectorului petrolier; în acest sens, impozitele, taxele şi contribuţiile, tarifele aplicabile specific sau în mod disproporţionat sectorului petrolier cuprind: impozitele, taxele şi contribuţiile, tarifele aplicabile unui număr limitat de sectoare de activitate, cum ar fi sectorul energetic, sectorul extractiv sau cele aplicabile unui număr limitat de operatori economici, definiţi pe baza unor criterii limitative, cum ar fi cifra de afaceri sau nivelul profitului;
    b) majorarea cotelor procentuale de redevenţă petrolieră sau modificarea pragurilor de producţie brută aferente acestor cote, stipulate în fiecare acord petrolier la data de 1 ianuarie 2023, sau modificarea bazelor de impozitare ori a metodei de calcul al redevenţelor petroliere datorate la data de 1 ianuarie 2023 pentru operaţiuni petroliere de exploatare a petrolului din zăcămintele petroliere, reglementate de Legea nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) majorarea cotelor, modificarea bazelor de impozitare sau a metodei de calcul al oricăruia dintre impozitele, taxele şi contribuţiile aplicabile la data de 1 ianuarie 2023, exclusiv sectorului petrolier;
    d) introducerea de noi impozite, taxe, contribuţii sau tarife aplicabile asupra activelor specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de titularii de acorduri petroliere, cum ar fi: sonde, platforme marine, conducte, staţii de tratare, măsurare, preluare, predare a petrolului."

    5. La articolul 4, partea introductivă şi litera h) ale alineatului (2) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Titularii depun la Ministerul Energiei următoarea documentaţie prevăzută în mod limitativ de prezenta lege şi care va fi anexată cererii privind emiterea actului de autorizare pentru lucrările offshore:
    ..................................................................................................
h) acceptarea Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră cu privire la evaluarea notificării privind proiectarea şi acceptarea raportului privind pericolele majore asociate cu o instalaţie de exploatare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare;
    ..................................................................................................
(3) În vederea emiterii avizului cu privire la lucrările la sonde, titularii depun la ANRM documentaţia prevăzută în mod limitativ de prezenta lege la alin. (2) lit. a)-c), documentaţia tehnică întocmită conform instrucţiunilor tehnice emise de ANRM, informarea cu privire la evaluarea notificării privind operaţiunile la sondă, respectiv informarea cu privire la evaluarea notificării privind operaţiunile combinate, în cazul unor operaţiuni combinate, transmise de către Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră în baza prevederilor Legii nr. 165/2016, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi/sau onshore de adâncime aflate în curs de executare li se aplică, pe toată perioada derulării acestora, regimul de redevenţe şi regimul fiscal specific aplicabil activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare existente la data de 1 ianuarie 2023."

    7. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Titularii de acorduri petroliere offshore şi/sau onshore de adâncime, inclusiv filialele acestora şi/sau titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi/sau perimetre petroliere onshore de adâncime, aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară efectiv atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase din aceste perimetre, sunt obligaţi la calcularea, declararea şi plata impozitului asupra veniturilor suplimentare.
    (2) Prin venit suplimentar se înţelege diferenţa dintre preţul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele petroliere offshore şi/sau perimetrele petroliere onshore de adâncime, din care se deduc costurile de transport, distribuţie, înmagazinare şi alte costuri logistice în măsura în care sunt suportate de către titularul acordului petrolier, şi preţul de bază minim al intervalului de calcul corespunzător grilei de preţuri prevăzute la alin. (3), înmulţită cu volumele de gaze vândute din producţia internă proprie din perimetrele petroliere offshore şi/sau din perimetrele petroliere onshore de adâncime. Pentru preţuri cuprinse între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, preţul de bază minim al intervalului este 85 lei/MWh ajustat anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019.
    (3) Impozitul asupra veniturilor suplimentare prevăzut la alin. (1) se calculează prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul, după caz, asupra veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale din producţia internă proprie extrase din perimetrele petroliere offshore şi/sau perimetrele petroliere onshore de adâncime, aşa cum acestea sunt determinate potrivit anexei nr. 2, impozit din care se deduce valoarea investiţiilor în segmentul upstream. Procentele de calcul al impozitului se calculează pe baza preţurilor de vânzare a gazelor naturale pentru care se aplică impozitul asupra veniturilor suplimentare practicate de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi/sau onshore de adâncime, pe baza grilei de preţuri de mai jos, ajustate anual începând cu 1 ianuarie 2019 cu indicele anual al preţurilor de consum, după cum urmează:
    a) 15% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari de 85 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 100 lei/MWh;
    b) 30% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari de 100 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 115 lei/MWh;
    c) 35% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari de 115 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 130 lei/MWh;
    d) 40% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preturi mai mari de 130 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 145 lei/MWh;
    e) 50% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari de 145 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 160 lei/MWh;
    f) 55% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari de 160 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 175 lei/MWh;
    g) 60% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari de 175 lei/MWh şi mai mici sau egale cu 190 lei/MWh;
    h) 70% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari de 190 lei/MWh.
    (4) Limita maximă a deducerii investiţiilor în segmentul upstream nu poate depăşi 40% din totalul impozitului pe veniturile suplimentare.
    (5) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) calculează, declară şi plătesc lunar impozitul suplimentar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care datorează impozitul.
    (6) Modelul şi conţinutul declaraţiei privind impozitul asupra veniturilor suplimentare se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (7) În măsura în care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instrucţiuni cu privire la impozitul asupra veniturilor suplimentare, acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului energiei, cu avizul autorităţii competente.
    (8) Sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore şi onshore de adâncime ca impozit asupra veniturilor suplimentare se colectează într-un cont special utilizat pentru finanţarea înfiinţării şi extinderii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor la sistemul naţional de transport gaze naturale, precum şi altor investiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului. Repartizarea sumelor colectate se face prin hotărâre a Guvernului. Colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Valoarea cumulată a investiţiilor în segmentul upstream, înregistrate în evidenţa contabilă potrivit reglementărilor legale în vigoare, de la intrarea în vigoare a prezentei legi până în luna pentru care se calculează impozitul asupra veniturilor suplimentare, precum şi valoarea investiţiilor care au fost înregistrate în evidenţa contabilă până la data intrării în vigoare a prezentei legi se diminuează lunar cu valoarea investiţiilor în segmentul upstream deduse din impozitul pe veniturile suplimentare. Deducerile se aplică până la atingerea valorii cumulate a investiţiilor în segmentul upstream, înregistrate în evidenţa contabilă conform legislaţiei în vigoare. ANRM şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală verifică, conform competenţelor, realizarea investiţiilor în segmentul upstream deduse din impozitul pe veniturile suplimentare.
    (10) În cazul înstrăinării investiţiilor pentru care s-a beneficiat de deducerea prevăzută la alin. (3) şi (4), deducerea acordată se scade din valoarea cumulată a investiţiilor în segmentul upstream proporţional cu raportul dintre valoarea investiţiilor cedate şi valoarea investiţiilor înregistrate în segmentul upstream în perioada de referinţă în care a fost acordată.
    (11) Impozitul asupra veniturilor suplimentare, calculat în condiţiile prezentei legi, reprezintă pentru operatorii economici cheltuială deductibilă la stabilirea rezultatului fiscal, în condiţiile prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    8. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Pe toată durata derulării acordurilor petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, titularii acordurilor, inclusiv operatorii economici afiliaţi acestora:
    a) au dreptul de a comercializa în mod liber hidrocarburile produse din perimetrele petroliere respective, la preţurile şi în cantităţile determinate de către aceştia, în condiţiile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare;
    b) nu pot face obiectul unor restricţii referitoare la preţ, comercializare, ofertare şi/sau vânzare a hidrocarburilor, după data de 31 decembrie 2022, cu excepţia prevederilor legislaţiei naţionale şi europene.
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), Guvernul, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Energiei, poate introduce restricţii temporare de preţ şi vânzare pentru cantităţile necesare în vederea asigurării consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică destinată populaţiei, precum şi a celor necesare îndeplinirii obligaţiilor subsumate mecanismelor europene de solidaritate prevăzute de reglementările europene. Aceste măsuri vor fi limitate în timp şi scop şi se vor aplica în mod proporţional cantităţilor totale de gaze naturale de producţie internă.
    (3) În vederea protejării siguranţei energetice a României, contractele bilaterale de tranzacţionare a cantităţilor de gaze exploatate din perimetrele reglementate de prezenta lege vor fi notificate, pentru monitorizare, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cel târziu înainte de data intrării în vigoare a acestora.
    (4) Cantităţile comercializate prin contractele menţionate la alin. (3) vor fi oferite în prealabil spre vânzare, cu prioritate, statului român, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare A.N.R.S.P.S. A.N.R.S.P.S. va accepta sau refuza oferta în termen de 7 zile de la recepţia acestei oferte, absenţa unui răspuns echivalând cu un refuz al ofertei. În caz de refuz, titularii acordurilor au dreptul să continue cu vânzarea acestor cantităţi către terţi. În situaţia în care cantităţile oferite prioritar către A.N.R.S.P.S. sunt comercializate către terţi, preţul de vânzare al gazelor naturale nu va fi mai mic decât preţul oferit către A.N.R.S.P.S."

    9. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 20^1
    (1) Regimul de redevenţe şi regimul fiscal specific aplicabil activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare, prevăzute la art. 18 şi 19, odată ce au fost introduse în acordurile petroliere, nu se vor modifica, indiferent sub ce formă, în favoarea sau în defavoarea titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, pe toată durata acestora.
    (2) Prevederile art. 20 vor rămâne nemodificate pe toată durata acordurilor."

    10. La articolul 25 alineatul (1), litera n) se abrogă.
    11. La articolul 25, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi f)-m) se aplică titularului, iar pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e), entităţilor emitente.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane anume desemnate din cadrul Ministerului Energiei, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), h), i), k) şi l), din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, pentru cele de la alin. (1) lit. c)-g), de către inspectorii de muncă, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. j) şi m)."

    12. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul acordurilor petroliere offshore şi onshore de adâncime, nu se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2018, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare."

    13. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    ANRM şi titularii de acorduri petroliere pot încheia acte adiţionale la acordurile petroliere referitoare la perimetre petroliere reglementate de prezenta lege, aflate în curs de executare la data de 1 ianuarie 2022, pentru a reflecta la nivel contractual prevederile art. 18, 19, 20 şi 20^1."

    14. Anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 2

    FORMULA DE CALCUL
    pentru impozitul asupra veniturilor suplimentare În funcţie de nivelul preţului mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele reglementate de prezenta lege, denumit în continuare PMPC, se aplică următoarele formule de calcul:
    1. În cazul în care PMPC este între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, ajustat cu IPC, impozitul asupra veniturilor suplimentare total datorat se calculează astfel:
    IVST = ISO – VID
    ISO = CI * VS
    VS = (PMPC – PB) * VGC
    VID = min (VI, 0,4 * ISO)
    unde:
    IVST - impozitul asupra veniturilor suplimentare total datorat;
    ISO - impozitul suplimentar calculat la veniturile suplimentare din vânzarea gazelor naturale din producţia proprie din perimetrele reglementate de prezenta lege, în urma practicării unor preţuri PMPC între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, ajustate cu IPC, după caz;
    CI - cota de impozitare a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale [15% - conform art. 19 alin. (3) lit. a)], aplicabilă în urma practicării unor preţuri PMPC între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, ajustate anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019;
    VS - venitul suplimentar din perimetrele reglementate de prezenta lege, calculat din vânzarea gazelor naturale din producţia proprie, cu preţuri PMPC între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv;
    PMPC - preţul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele reglementate de prezenta lege, din care se deduc costurile de transport, distribuţie, înmagazinare şi alte costuri logistice în măsura în care sunt suportate de către titularul acordului petrolier;
    PB - preţ de bază minim al intervalului de calcul corespunzător, respectiv, pentru preţuri PMPC între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, este 85 lei/MWh, ajustat anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019;
    VGC - volumele de gaze vândute din producţia internă proprie din perimetrele reglementate de prezenta lege;
    IPC - indicele anual al preţurilor de consum din anul precedent publicat de Institutul Naţional de Statistică din România;
    VID - valoarea investiţiilor în segmentul upstream deductibile;
    VI - valoarea cumulată a investiţiilor în segmentul upstream, aşa cum sunt prevăzute la art. 19 alin. (9), care se diminuează lunar cu valoarea VID dedusă.
    2. În cazul în care PMPC depăşeşte 100 lei/MWh, ajustat cu IPC, impozitul asupra veniturilor suplimentare total datorat se calculează astfel:
    IVST = ISO – VID
    ISO = CI * VS
    VS = (PMPC – PB) * VGC
    VID = min (VI, 0,4 * ISO)
    unde:
    ISO - suma impozitelor suplimentare, calculate pentru fiecare interval de preţ conform art. 19 alin. (3) lit. a)-h), respectiv:
    ISO = ISOl + ISO2 + ... + ISOh
    ISOh se calculează conform formulei de calcul de la pct. 1 unde termenii corespunzători au următoarele semnificaţii:
    CI - cota de impozitare a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale din perimetrele reglementate de prezenta lege, pentru fiecare interval de preţ corespunzător, conform art. 19 alin. (3) lit. a)-h);
    PB - preţ de bază minim al intervalului de calcul corespunzător, ajustat anual începând cu 1 ianuarie 2019 cu IPC;
    VS - venitul suplimentar din perimetrele reglementate de prezenta lege, calculat pentru fiecare interval de preţ corespunzător.
    Exemplu de calcul: pentru vânzarea unui volum VGC de 1 MWh la un preţ de vânzare de 122 lei/MWh, din care se deduc costurile de transport, distribuţie, înmagazinare şi alte costuri logistice în cuantum total de 2 lei, impozitul asupra veniturilor suplimentare total datorat se calculează aplicând formulele de mai sus, astfel:
    IVST = ISO – VID = 8,5 – 3,4 = 5,1 lei
    ISO = CI1 * VS1 + CI2 * VS2 + CI3 * VS3 = 0,15 * 15 + 0,30 * 15 + 0,35 * 5 = 8,5 lei
    VID = 0,4 * ISO = 0,4 * 8,5 = 3,4 lei
    CI1 = 0,15 - cota de impozitare (15%) a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale din perimetrele reglementate de prezenta lege, aplicabilă în urma practicării unor preţuri între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv, conform art. 19 alin. (3) lit. a), ajustate anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019;
    CI2 = 0,3 - cota de impozitare (30%) a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale din perimetrele reglementate de prezenta lege, aplicabilă în urma practicării unor preţuri între 100 lei/MWh şi 115 lei/MWh inclusiv, conform art. 19 alin. (3) lit. b), ajustate anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019;
    CI3 = 0,35 - cota de impozitare (35%) a veniturilor suplimentare din vânzarea gazelor naturale din perimetrele reglementate de prezenta lege, aplicabilă în urma practicării unor preţuri între 115 lei/MWh şi 130 lei/MWh inclusiv, conform art. 19 alin. (3) lit. c), ajustate anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019;
    VS1 = (100 – 85) * 1 = 15 lei venitul suplimentar din perimetrele reglementate de prezenta lege, calculat ca diferenţă între 100 lei/MWh şi 85 lei/MWh, ajustate anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019;
    VS2 = (115 – 100) * 1 = 15 lei venitul suplimentar din perimetrele reglementate de prezenta lege, calculat ca diferenţă între 115 lei/MWh şi 100 lei/MWh, ajustate anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019;
    VS3 = (120 – 115) * 1 = 5 lei venitul suplimentar din perimetrele reglementate de prezenta lege, calculat ca diferenţă între PMPC (120 lei/MWh din exemplul dat) şi 115 lei/MWh (preţul de bază minim al intervalului), ajustate anual cu rata IPC începând cu 1 ianuarie 2019."    ART. II
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 19 alin. (6) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    ART. III
    Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 14 noiembrie 2018, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    FLORIN-VASILE CÎŢU

    Bucureşti, 25 mai 2022.
    Nr. 157.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016