Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 155 din 24 iulie 2020  pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 155 din 24 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 665 din 27 iulie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) şi litera a) a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezentul titlu stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie şi a atingerii obiectivelor de securitate energetică, competitivitate şi dezvoltare durabilă în condiţii de accesibilitate, disponibilitate şi suportabilitate a preţurilor şi cu respectarea normelor de siguranţă, calitate şi protecţie a mediului.
    ..................................................................................................
    a) grupurile electrogene mobile, instalaţiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, cu excepţia unităţilor de tracţiune electrică constând în locomotive electrice, rame electrice tramvaie şi rame metrou;"

    2. La articolul 2, după litera n) se introduc trei noi litere, literele o)-q), cu următorul cuprins:
    "o) promovarea cooperării regionale în vederea creşterii securităţii energetice;
p) respectarea drepturilor consumatorilor, privind, în principal: schimbarea efectivă şi cu uşurinţă a furnizorului, accesul la informaţii clare şi inteligibile, transparenţa condiţiilor contractuale, proceduri eficiente de gestionare a plângerilor;
q) asigurarea dezvoltării serviciilor care folosesc resurse de energie descentralizate, precum consumul dispecerizabil şi stocarea energiei."

    3. La articolul 3, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
    "1^1. adecvanţa SEN - capacitatea sistemului electroenergetic naţional de a satisface în permanenţă cererile de putere şi energie ale consumatorilor, luând în considerare ieşirile din funcţiune ale elementelor sistemului, atât cele programate, cât şi cele rezonabil de aşteptat a se produce neprogramat;"

    4. La articolul 3, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 4^1 şi 4^2, cu următorul cuprins:
    "4^1. agregare - funcţie îndeplinită de o persoană fizică sau juridică care combină sarcinile mai multor clienţi sau energia electrică produsă de mai multe surse în vederea vânzării, a cumpărării sau a licitării pe orice piaţă de energie electrică;
4^2. agregator independent - participant la piaţă implicat în agregare şi care nu este afiliat furnizorului clientului său;"

    5. La articolul 3, după punctul 31 se introduc două noi puncte, punctele 31^1 şi 31^2, cu următorul cuprins:
    "31^1. instalaţie de stocare a energiei - în sistemul de energie electrică, o instalaţie în care are loc stocarea energiei;
31^2. instalaţie electrică tehnologică - instalaţie electrică care este parte a unei capacităţi energetice, diferită de instalaţia electrică/reţeaua electrică aferentă unei construcţii în care sau pe care este amplasată capacitatea energetică;"

    6. La articolul 3, punctele 36, 48 şi 49 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "36. minister de resort - Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
    ..................................................................................................
48. piaţa de energie electrică - cadrul în care se tranzacţionează energia electrică şi serviciile asociate;
49. piaţa centralizată de energie electrică - cadrul organizat de desfăşurare a tranzacţiilor cu energie electrică între diverşi operatori economici, intermediat de operatorul pieţei de energie electrică sau de operatorul de transport şi sistem, pe baza unor reguli specifice, aprobate de autoritatea competentă; în cuprinsul prezentului titlu noţiunile de piaţă centralizată de energie electrică şi piaţă organizată de energie electrică sunt echivalente;"

    7. La articolul 3, după punctul 57 se introduce un nou punct, punctul 57^1, cu următorul cuprins:
    "57^1. plângere - sesizare, reclamaţie, petiţie, divergenţă, neînţelegere, dispută adresată ANRE, în domeniul energiei electrice şi/sau în domeniul energiei termice produse în cogenerare, formulată de o persoană fizică sau juridică, respectiv Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri pentru domeniul eficienţei energetice;"

    8. La articolul 3, după punctul 79^1 se introduce un nou punct, punctul 79^2, cu următorul cuprins:
    "79^2. stocare de energie - procesul de transformare a energiei electrice într-o formă de energie care poate fi stocată în scopul amânării utilizării acesteia pentru un moment ulterior momentului generării şi reconversia ulterioară a energiei respective în energie electrică sau utilizarea acesteia în alt vector energetic;"

    9. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Strategia şi politica energetică
    (1) Strategia energetică naţională defineşte obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu şi lung şi modalităţile cele mai eficiente de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naţionale şi satisfacerii necesarului de energie şi a unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ accesibil. Strategia energetică se elaborează de ministerul de resort cu consultarea reprezentanţilor industriei energetice, a organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a reprezentanţilor mediului de afaceri, se promovează prin proiect de lege de Guvern şi se aprobă de Parlament. Strategia energetică se revizuieşte, periodic, la iniţiativa ministerului de resort, fără a se aduce atingere stabilităţii şi predictibilităţii specifice unui astfel de document, forma revizuită urmând a fi aprobată în condiţiile legii.
    (2) Politica energetică, urmărind direcţiile stabilite prin strategia energetică, este pusă în operă de ministerul de resort, pe baza Programului de guvernare, pentru un interval de timp mediu şi cu considerarea evoluţiilor probabile pe termen lung, cu consultarea operatorilor economici din domeniul energiei electrice, a organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a reprezentanţilor mediului de afaceri, având în vedere, în principal:
    a) constituirea cadrului instituţional corespunzător, prin definirea organismelor şi a autorităţilor competente pentru realizarea acestei politici;
    b) asigurarea cadrului legal necesar funcţionării sigure şi stabile a SEN;
    c) asigurarea securităţii în aprovizionarea cu combustibili şi energie electrică şi a siguranţei în funcţionarea SEN;
    d) asigurarea protecţiei mediului, reconstrucţia ecologică a siturilor afectate de activităţi energetice;
    e) transparenţa preţurilor şi tarifelor la combustibili şi energie;
    f) creşterea eficienţei energetice;
    g) promovarea energiei din surse regenerabile, din surse neconvenţionale, a cogenerării de înaltă eficienţă şi a stocării de energie, cu acordarea de prioritate alimentării cu energie electrică pentru aşezările izolate;
    h) dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul energiei, participarea la pieţele regionale şi piaţa europeană de energie electrică, în vederea realizării pieţei unice de energie la nivelul Uniunii Europene şi asigurării funcţionării în condiţii de securitate şi siguranţă a SEN.
    (3) Sursele de finanţare utilizate pentru aplicarea strategiei energetice naţionale şi a politicii Guvernului în sectorul energetic se asigură din sursele proprii ale operatorilor economici în domeniu, bugetul de stat, bugetele locale, împrumuturi rambursabile şi nerambursabile, inclusiv scheme/mecanisme de subvenţionare, respectiv contractare, ajutoare de stat, fonduri structurale şi programe/scheme de finanţare asigurate la nivelul Uniunii Europene.
    (4) Ministerul de resort va beneficia periodic de la bugetul de stat de sumele necesare actualizării strategiei energetice, precum şi pentru dezvoltarea de studii, analize, evaluări, monitorizări necesare îndeplinirii atribuţiilor proprii, în vederea elaborării legislaţiei aferente strategiei energetice naţionale şi a politicii Guvernului în sectorul energetic şi evaluării impactului acesteia.
    (5) Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat, propuse pentru asigurarea aplicării strategiei energetice naţionale şi a politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, precum şi cele prevăzute de prezenta lege vor fi aprobate şi acordate numai în condiţiile legii.
    (6) Pentru elaborarea şi implementarea legislaţiei aferente acordării ajutoarelor de stat, evaluarea impactului acordării acestora şi derularea procesului de obţinere a acordului Comisiei Europene, în conformitate cu legislaţia naţională şi cea europeană, ministerul de resort va avea asigurată finanţarea de la bugetul de stat pentru a achiziţiona servicii de consultanţă, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (7) Politica energetică se concretizează într-un program cuprinzând măsuri de stimulare a activităţilor de investiţii, cercetare-dezvoltare, dezvoltare durabilă, valorificare eficientă a resurselor energetice, a eficienţei energetice şi a altor activităţi în vederea asigurării siguranţei şi securităţii în funcţionare a SEN, aprobat prin hotărâre a Guvernului, cu obligativitatea respectării realizării programelor anuale.
    (8) Guvernul, ministerul de resort, celelalte ministere cu responsabilităţi directe pentru domeniul energetic, ANRE, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (7) şi examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia."

    10. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Securitate energetică. Măsuri de salvgardare
    (1) Prin hotărâre a Guvernului, pentru raţiuni legate de siguranţa alimentării cu energie electrică, se poate acorda acces garantat la reţelele electrice pentru energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează combustibili din producţia internă, dar numai pentru cantităţi anuale corespunzătoare unei energii primare de maximum 15% din cantitatea totală de combustibil echivalent, necesară pentru a produce energia electrică aferentă consumului brut final al ţării.
    (2) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc, în colaborare cu alte instituţii şi autorităţi ale statului competente în domeniu, măsurile obligatorii pentru toţi operatorii economici din sectorul energiei electrice, indiferent de forma de proprietate, în vederea menţinerii producţiei şi furnizării continue a energiei în perioada sezonului rece, precum şi orice alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a SEN.
    (3) În vederea asigurării siguranţei în funcţionarea SEN, în baza evaluărilor de adecvanţă efectuate de operatorul de transport şi de sistem, autorităţile competente pot lua măsurile necesare în vederea dezvoltării şi implementării unor mecanisme de asigurare a capacităţilor energetice pentru a atinge nivelul dorit de adecvanţă, inclusiv referitoare la încheierea de către producătorii de energie electrică de contracte pentru procesarea combustibilului, cu respectarea şi în mod corelat cu prevederile specifice din cadrul reglementărilor europene şi naţionale în vigoare.
    (4) În cazul unor situaţii neaşteptate de criză pe piaţa de energie şi în cazul în care este ameninţată siguranţa fizică ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalaţiilor ori integritatea sistemului, operatorul de transport şi de sistem propune ANRE şi ministerului de resort adoptarea unor măsuri de siguranţă.
    (5) Măsurile de siguranţă prevăzute la alin. (4) trebuie să afecteze cât mai puţin buna funcţionare a pieţei interne europene şi să se rezume strict la remedierea situaţiei de criză care lea generat.
    (6) Punerea în aplicare a măsurilor de siguranţă prevăzute la alin. (4) se face prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de ministerul de resort.
    (7) Ministerul de resort notifică, în regim de urgenţă, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisiei Europene măsurile de siguranţă adoptate în fiecare caz."

    11. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Atribuţiile ministerului de resort
    Ministerul de resort elaborează strategia energetică naţională şi politica energetică şi implementează prevederile acestora, în condiţiile prezentei legi, având următoarele atribuţii principale:
    a) stabileşte cadrul instituţional corespunzător pentru desfăşurarea, în condiţii de eficienţă şi competitivitate, a activităţii operatorilor economici care îşi derulează activitatea în domeniul energiei electrice;
    b) pentru stabilirea strategiei şi politicilor energetice, în vederea asigurării securităţii şi siguranţei în funcţionarea SEN, cooperează cu operatorii de transport şi de sistem şi coordonează activităţi specifice exclusiv pentru acest scop şi pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE şi pentru a crea o piaţă internă competitivă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare);
    c) elaborează programe şi planuri de acţiuni şi măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, inclusiv a programelor de decarbonare, stocare de energie, eficienţă energetică şi de promovare a surselor regenerabile de energie, în conformitate cu programele naţionale şi europene privind Planul Naţional Integrat Energie şi Schimbări Climatice 2021-2030, Green Deal şi Next Generation, precum şi cu alte documente europene relevante;
    d) elaborează, în colaborare cu ANRE, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice, mecanismele, precum şi cadrul legal primar şi secundar pentru realizarea de investiţii prin contracte pentru diferenţă, care includ:
    - cadrul legislativ de implementare şi de reglementare complementar a schemei de sprijin;
    – cadrul de funcţionare, schema de aplicare şi metodologia de stabilire a preţului;
    – nominalizarea entităţilor desemnate pentru administrarea schemei de finanţare şi a schemei de aplicare, domeniul de competenţă şi responsabilitate al acestora;
    – modul de finanţare, mecanismul de sprijin prin ajutor de stat şi modalităţile de contractare fără licitaţie, pentru a sprijini proiecte unice;
    – regulamentul de alocare a capacităţilor;
    – procesul de alocare standard şi cerinţele de eligibilitate a operatorilor economici pentru participarea, condiţiile de acordare şi de încheiere a contractelor;
    – contractul-cadru pentru mecanismul contractelor pentru diferenţă;
    e) elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice;
    f) asigură elaborarea de studii pe baza cărora urmează să fie stabilite priorităţile privind investiţiile de interes strategic din sectorul energiei electrice;
    g) asigură elaborarea de studii, analize şi evaluări, necesare îndeplinirii atribuţiilor proprii, cu finanţare asigurată de la bugetul de stat sau alte surse atrase, în vederea elaborării şi implementării strategiei energetice naţionale, a politicii Guvernului în sectorul energetic şi evaluării impactului implementării în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană;
    h) are calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea în sectorul energiei electrice, cu excepţia activităţii de transport al energiei electrice care este realizată de către Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile prezentei legi;
    i) analizează şi monitorizează, pe baza informaţiilor primite de la operatorii economici şi consumatori, inclusiv ministerele, autorităţile şi instituţiile statului, aplicarea şi respectarea măsurilor stabilite pentru protecţia mediului;
    j) elaborează, în colaborare cu ANRE, legislaţia pentru promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile, surse neconvenţionale şi cogenerare de înaltă eficienţă, precum şi tehnologiile privind utilizarea hidrogenului, promovarea stocării energiei şi electromobilitatea;
    k) coordonează acţiunile de cooperare cu instituţii similare din alte ţări, precum şi cu organisme internaţionale de profil;
    l) asigură monitorizarea respectării angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană pentru sectorul energetic şi coordonează transpunerea şi implementarea acestor angajamente de către instituţiile implicate;
    m) defineşte, identifică şi propune desemnarea infrastructurii critice a SEN. Este autoritate competentă privind siguranţa alimentării cu energie, pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE;
    n) analizează şi monitorizează, pe baza informaţiilor primite de la operatorii economici din sectorul energetic aflaţi în subordinea sau coordonarea ministerului, îndeplinirea măsurilor asumate pentru conformitatea instalaţiilor din sectorul energetic, care au obţinut perioada de tranziţie în urma negocierilor cu Uniunea Europeană, la normele prevăzute în legislaţia de mediu;
    o) urmăreşte şi propune, împreună cu alte instituţii şi autorităţi ale statului competente în domeniu, măsuri obligatorii pentru toţi operatorii economici din sectorul energiei electrice, indiferent de forma de proprietate, în legătură cu stocarea energiei şi realizarea stocurilor de siguranţă ale SEN în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, precum şi orice alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a SEN, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului;
    p) promovează şi facilitează, împreună cu ANRE, cooperarea dintre operatorul pieţei de energie electrică, operatorii de transport şi de sistem şi omologii lor la nivel regional, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele transfrontaliere, cu scopul de a crea o piaţă internă competitivă a energiei electrice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare);
    q) colaborează cu ministerul de resort în domeniul protecţiei sociale, care are responsabilitatea realizării planului naţional de acţiune pentru diminuarea numărului de cazuri de sărăcie energetică şi de definire a consumatorului vulnerabil;
    r) susţine programe de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniu;
    s) împreună cu operatorul de transport şi sistem colaborează cu ministerul de resort în domeniul apelor, precum şi cu alte instituţii şi autorităţi ale statului competente în domeniu, în vederea menţinerii rezervelor de apă aferente acumulărilor cu folosinţe multiple;
    t) elaborează programul de stocare a energiei şi de constituire a stocurilor de siguranţă la combustibili şi urmăreşte realizarea prevederilor acestuia de către operatorii economici;
    u) urmăreşte permanent, prin instituţiile şi autorităţile abilitate în acest sens, performanţele şi calitatea tehnologiilor şi instalaţiilor din sistemul energetic şi iniţiază măsuri în vederea creşterii nivelului acestora;
    v) ia măsuri pentru realizarea instalaţiilor de producere a energiei electrice care permit utilizarea, în condiţiile eficienţei economice, a combustibililor inferiori din resurse interne, precum şi valorificarea unor cantităţi prestabilite de resurse regenerabile şi secundare de energie;
    w) monitorizează şi evaluează adecvarea resurselor pe teritoriul României, elaborează programe privind diversificarea surselor primare de energie, în special pentru valorificarea energiei din surse regenerabile, surse neconvenţionale, biomasă, hidrogen, propunând Guvernului măsuri în acest sens;
    x) implementează politica energetică a Guvernului, referitoare la continuarea promovării cogenerării de înaltă eficienţă, ca soluţie eficientă de acoperire a consumului naţional de energie termică, şi la utilizarea surselor regenerabile de energie, surselor neconvenţionale, biomasei şi hidrogenului;
    y) decide în cooperare cu operatorul de transport şi de sistem cu privire la decizia referitoare la abordarea congestiei structurale în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2019/943;
    z) elaborează planul de acţiune, în cooperare cu ANRE, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/943."

    12. După articolul 7^1 se introduce un nou articol, articolul 7^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^2
    Soluţionarea plângerilor
    (1) Plângerile adresate ANRE se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentului titlu şi ale regulamentelor/procedurilor ANRE, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.
    (2) Înainte de a adresa o plângere către ANRE, dacă aceasta priveşte activitatea unui prestator de servicii/de activităţi, reclamantul trebuie în prealabil să se adreseze spre soluţionare prestatorului de serviciu/activitate de a cărei prestaţie este nemulţumit.
    (3) Nu fac obiectul soluţionării plângerile al căror obiect depăşeşte 36 de luni de la data săvârşirii.
    (4) Plângerile deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti sau unor entităţi juridice pe cale extrajudiciară nu mai pot fi adresate spre soluţionare şi ANRE.
    (5) Pe perioada soluţionării plângerilor de către ANRE, efectele acţiunilor titularilor de licenţe/autorizaţii/atestate în domeniul energiei împotriva reclamanţilor pot fi suspendate de către ANRE, cu excepţia celor care prin neaplicarea lor ar conduce la producerea unui prejudiciu iremediabil."

    13. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Autoritatea competentă emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea de noi capacităţi energetice de producere a energiei electrice, inclusiv de capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, sau retehnologizarea acestora ori realizarea de instalaţii de stocare noi, după cum urmează:
    a) dacă puterea electrică maximal debitată în reţea a capacităţilor respective depăşeşte 1 MW, este necesară obţinerea unei autorizaţii de înfiinţare;
    b) dacă puterea electrică maximal debitată în reţea a capacităţilor respective este mai mică de 1 MW inclusiv, nu este necesară obţinerea unei autorizaţii de înfiinţare, dar sunt obligatorii notificarea autorităţii competente privind proiectul investiţional şi raportarea periodică a stadiului realizării acestuia, conform reglementărilor în vigoare.
    (2) Autoritatea competentă emite licenţe pentru:
    a) exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţii de producere;
    b) exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţii de producere;
    c) prestarea serviciului de transport al energiei electrice;
    d) prestarea serviciului de sistem;
    e) prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;
    f) administrarea pieţelor centralizate - se acordă o singură licenţă pentru operatorul pieţei de energie electrică şi una pentru operatorul pieţei de echilibrare;
    g) activitatea de furnizare a energiei electrice;
    h) activitatea traderului de energie electrică;
    i) activitatea de agregare;
    j) exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei; în cazul în care instalaţia de stocare se instalează în cadrul unei capacităţi de producţie existente, se modifică licenţa de exploatare comercială a capacităţii de producţie în sensul adăugării echipamentelor de stocare."

    14. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Licenţele pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice se acordă în cazul în care capacităţile energetice sunt amplasate pe/în imobile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, pe proprietatea privată a solicitantului licenţei, pe proprietatea privată a unor persoane fizice sau juridice sau pe/în imobile deţinute cu un alt titlu legal decât cel de proprietate."

    15. La articolul 10, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Licenţa pentru prestarea serviciului de distribuţie se acordă operatorilor economici care au încheiate contracte de concesiune a serviciului de distribuţie cu ministerul de resort în condiţiile legii, denumiţi operatori de distribuţie concesionari.
(4^2) Prestarea serviciului de distribuţie este permisă fără deţinerea unei licenţe acordate de ANRE conform prevederilor prezentului titlu operatorilor de distribuţie ai sistemelor de distribuţie închise pe baza deciziei prevăzute la art. 50 alin. (5), operatorilor de distribuţie sau administratorilor parcurilor industriale în interiorul parcurilor industriale constituite conform Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, operatorilor de distribuţie sau administratorilor de zone libere în interiorul zonelor libere constituite conform Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de putere, precum şi altor operatori economici care deţin reţele de distribuţie ce alimentează locuri de consum, din afara parcurilor industriale, respectiv zonelor libere definite anterior, cu puteri electrice aprobate însumate mai mici de 3 MW. Prezentele dispoziţii se aplică inclusiv reţelelor electrice situate în afara limitei parcului industrial, respectiv zonei libere, până la punctul de delimitare cu reţeaua electrică de distribuţie a concesionarului sau cu reţeaua electrică de transport, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) puterile electrice aprobate pentru locurile în afara limitei parcului industrial, respectiv a zonei libere alimentate din reţelele electrice să fie în mod cumulat sub 3 MW;
    b) există înştiinţarea scrisă către operatorul de distribuţie concesionar din regiunea de amplasare a parcului industrial sau a zonei libere respective cu privire la prestarea serviciului de distribuţie prin aceste reţele electrice.
(4^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (4^1), ANRE acordă licenţă pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatori economici ce deţin reţele de distribuţie într-o zonă concesionată altui operator economic dacă aceştia deţin acordul scris al operatorului de distribuţie concesionar, în cadrul aceleiaşi perioade de concesiune. Operatorul de distribuţie concesionar poate să refuze acordul scris numai dacă acest refuz este motivat şi justificat pe criterii obiective, din punct de vedere tehnic şi/sau economic. În cazul în care refuză să emită acordul de mai sus, operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să asigure racordarea utilizatorilor operatorului economic refuzat, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, în condiţii de eficienţă economică cel puţin egală cu soluţia de racordare din solicitarea refuzată, inclusiv cu luarea în considerare a tarifelor de distribuţie aplicabile."

    16. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Exploatarea comercială a capacităţilor energetice de producere a energiei electrice se poate desfăşura fără a deţine licenţă acordată de ANRE conform prevederilor prezentului titlu, de către:
    a) deţinătorul unor capacităţi de producere a energiei electrice care pot fi pornite fără tensiune din SEN, grupuri cu autopornire şi care sunt utilizate de către acesta în scopul alimentării de siguranţă cu energie electrică a echipamentelor sau instalaţiilor proprii;
    b) deţinătorul unor capacităţi de producere a energiei electrice, inclusiv a energiei electrice şi termice produse în centrale electrice în cogenerare, conectate la reţeaua electrică, cu o putere electrică totală mai mică de 1 MW."

    17. La articolul 10, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1)-(5^3), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul energiei fără a fi obligate să deţină licenţă beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi un titular de licenţă pentru acea activitate sau serviciu.
(5^2) În scopul facilitării finanţării investiţiilor în capacităţi de producere a energiei electrice, o persoană fizică sau juridică are dreptul să contracteze, în calitate de producător, în condiţiile reglementărilor emise de ANRE, energia electrică ce va fi produsă de noua capacitate energetică, fără a deţine, la momentul tranzacţionării energiei, licenţa prevăzută la alin. (2) lit. a).
(5^3) Persoana fizică sau juridică, prevăzută la alin. (5^2), cu excepţia deţinătorilor de capacităţi de producţie prevăzuţi la alin. (5) lit. b), are obligaţia să obţină licenţa prevăzută la alin. (2) lit. a) cu cel puţin 60 de zile înainte de momentul livrării energiei electrice produse de noua capacitate energetică. În cazul în care obligaţia nu este îndeplinită, contractele încheiate potrivit prevederilor alin. (5^2) sunt reziliate cu aplicarea clauzelor din contract privind rezilierea din culpa părţii care nu a respectat obligaţia şi nu îşi produc efectele privind livrarea de energie electrică."

    18. La articolul 10, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Activitatea unei persoane fizice sau juridice de revânzare a energiei electrice către utilizatorii reţelelor electrice aflate în exploatare se desfăşoară fără licenţa de furnizare prevăzută la alin. (2) lit. f), în condiţiile respectării reglementărilor specifice, aprobate de autoritatea competentă.
(7) Pentru a comercializa energia electrică obţinută în urma unui contract de procesare, operatorul economic parte a unui astfel de contract trebuie să deţină licenţa de furnizare prevăzută la alin. (2) lit. g)."

    19. La articolul 12, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(12) Prin derogare de la legislaţia specifică domeniului forestier, exclusiv pentru zonele de siguranţă şi protecţie ale reţelelor, titularii de autorizaţii şi licenţe în domeniul energiei electrice efectuează lucrările de întreţinere/exploatare forestieră de pe terenurile amplasate sub/peste reţelele electrice, pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere faţă de reţele, necesare pentru funcţionarea în siguranţă a reţelelor, cu obligaţia să înştiinţeze în prealabil administratorul fondului forestier sau proprietarul terenului, după caz."

    20. La articolul 12, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:
    "(14) Titularii de autorizaţii şi licenţe beneficiari ai drepturilor de uz şi de servitute asupra proprietăţii publice sau private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale sunt scutiţi de orice obligaţii de plată instituite de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale referitoare la exercitarea acestor drepturi."

    21. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Drepturile şi obligaţiile titularilor de autorizaţii de înfiinţare şi de licenţă asupra proprietăţii terţilor
    (1) Dreptul de uz asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare realizării/relocării/desfiinţării sau retehnologizării de capacităţi energetice se întinde pe durata necesară executării lucrărilor. În exercitarea acestui drept de uz, titularul autorizaţiei de înfiinţare/relocare/desfiinţare sau retehnologizare, după caz, cu respectarea prevederilor legale, poate:
    a) să depoziteze, pe terenurile necesare executării lucrărilor, materiale, echipamente, utilaje, instalaţii;
    b) să desfiinţeze culturi sau plantaţii, vegetaţie forestieră, construcţii sau alte amenajări existente ori numai să le restrângă, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată, în condiţiile legii;
    c) să îndepărteze materiale, să capteze apă, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    d) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri şi locuinţe de şantier, cu acordul prealabil al proprietarului;
    e) să oprească ori să restrângă activităţi ale proprietarului, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Pentru executarea lucrărilor necesare realizării, întreţinerii, reparaţiilor şi exploatării capacităţilor energetice, titularii autorizaţiilor şi licenţelor au dreptul să folosească temporar terenurile proprietate publică, inclusiv terenurile care fac parte din fondul forestier naţional, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Dreptul de uz prevăzut la alin. (1) încetează înaintea expirării duratei stabilite pentru executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen, la data terminării anticipate a lucrărilor sau la data sistării acestora şi renunţării la autorizaţii. Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificată de îndată proprietarului.
    (4) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii energetice se întinde pe toată durata funcţionării capacităţii, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii. În exercitarea acestui drept titularul licenţei poate:
    a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii, reparaţii şi intervenţii necesare pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii;
    b) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea;
    c) să desfiinţeze sau să reducă culturi, plantaţii, vegetaţie forestieră ori alte amenajări existente şi să restrângă activităţi ale proprietarului, în măsura şi pe durata strict necesare executării operaţiilor de întreţinere, reparaţii, revizii sau intervenţii pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la realizarea obiectivelor de investiţii declarate de utilitate publică şi de interes naţional, în condiţiile legii, ocuparea temporară a terenurilor proprietate privată din fondul forestier naţional şi a păşunilor şi fâneţelor împădurite se face după depunerea de către titularul autorizaţiei/licenţei/contractului de concesiune a următoarelor dovezi privind îndeplinirea obligaţiilor de notificare şi acordare de indemnizaţii/despăgubiri, după cum urmează:
    a) contractul de închiriere/convenţie între părţi, termenul de plată al indemnizaţiilor/ despăgubirilor fiind de 30 de zile de la încheierea contractului de închiriere/convenţiei, în cazul în care proprietarii sunt identificaţi;
    b) dovada consemnării prealabile, în conturi deschise pe numele titularilor de licenţe/contractului de concesiune, a sumelor de bani aferente despăgubirilor, indemnizaţiilor, după caz, pentru respectivele imobile în cazul în care proprietarii nu sunt identificaţi;
    c) dovada consemnării prealabile la dispoziţia acestora, în termen de 60 de zile de la data la care au fost notificaţi să se prezinte în vederea semnării convenţiilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat încheierea convenţiei, a sumelor aferente despăgubirilor/indemnizaţiilor, în cazul în care proprietarii sunt identificaţi, dar nu se prezintă sau refuză să încheie convenţia.
    (6) Titularul licenţei este obligat să înştiinţeze în scris proprietarul bunurilor sau prestatorul activităţilor care vor fi afectate ca urmare a lucrărilor la capacităţile energetice, cu excepţia cazurilor de avarii şi a celor generate de situaţii de forţă majoră, situaţie în care proprietarii sunt înştiinţaţi în termenul cel mai scurt.
    (7) Titularul licenţei este obligat să plătească proprietarilor despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse, să degajeze terenul şi să îl repună în situaţia anterioară, în cel mai scurt timp posibil.
    (8) Servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană cuprinde dreptul de acces şi de executare a lucrărilor la locul de amplasare a capacităţilor energetice cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizări, reparaţii, revizii şi avarii.
    (9) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activităţi desfăşurate în zona de executare a lucrărilor de realizare ori retehnologizare de capacităţi energetice, precum şi a operaţiilor de revizie sau reparaţie la capacitatea în funcţiune, titularul autorizaţiei sau al licenţei are dreptul de a obţine restrângerea ori sistarea, pe toată durata lucrărilor, a activităţilor desfăşurate în vecinătate de alte persoane, cu obligaţia despăgubirii acestora, conform prevederilor prezentei legi. În acest caz, persoanele afectate vor fi înştiinţate, în scris, despre data începerii, respectiv a finalizării lucrărilor, cu excepţia cazurilor generate de situaţii de forţă majoră.
    (10) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (2), titularul autorizaţiei de înfiinţare, respectiv titularul licenţei este obligat să asigure degajarea terenului şi repunerea lui în situaţia iniţială.
    (11) Dreptul de acces la utilităţile publice, prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autorizaţiei sau al licenţei cu bună-credinţă şi în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilităţi publice."

    22. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Concesionarea. Obiectul concesiunii şi autoritatea contractantă
    (1) Pot face obiectul unei concesiuni energetice bunurile proprietate publică sau privată a statului, activităţile şi serviciile publice de interes naţional şi general din domeniul energiei electrice.
    (2) Calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului din domeniul energetic, precum şi pentru activităţile sau serviciile publice de interes general şi interes naţional din domeniul energiei electrice. Se exceptează reţelele electrice de transport al energiei electrice, terenurile pe care acestea sunt amplasate, precum şi serviciul public de transport al energiei electrice.
    (3) Calitatea de autoritate contractantă pentru reţeaua electrică de transport energie electrică şi terenurile pe care aceasta este amplasată, precum şi pentru serviciul public de transport al energiei electrice revine autorităţii publice centrale desemnate ca autoritate contractantă a statului pentru acest scop.
    (4) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum şi conţinutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile legii, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (5) Condiţiile de acordare, menţinere, suspendare şi retragere a concesiunii se stabilesc prin contractul de concesiune încheiat de autoritatea contractantă şi aprobat în conformitate cu prevederile prezentei legi."

    23. La articolul 21, alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Participant la piaţa de energie electrică reprezintă o persoană fizică sau juridică care cumpără, vinde sau produce energie electrică, care este implicată în agregare sau care este un operator de consum dispecerizabil sau de servicii de stocare a energiei, inclusiv prin plasarea de ordine de tranzacţionare pe una sau mai multe pieţe de energie electrică, inclusiv pe pieţele de echilibrare a energiei.
    ..................................................................................................
(7) Participanţii la piaţa de energie electrică au obligaţia să transmită operatorului pieţei de energie electrică informaţii privind cantităţile de energie electrică tranzacţionale aferente contractelor de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate."

    24. La articolul 23, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Pe piaţa concurenţială, ANRE are dreptul de a suspenda funcţionarea pieţei concurenţiale, în cazul aplicării prevederilor art. 5 alin. (4)-(7)."

    25. La articolul 23, după alineatul (9) se introduc cinci noi alineate, alineatele (10)-(14), cu următorul cuprins:
    "(10) Pe piaţa concurenţială angro, ANRE are dreptul să aprobe introducerea şi utilizarea de produse specifice în cadrul anumitor modalităţi de tranzacţionare, pentru asigurarea unei flexibilităţii în încheierea tranzacţiilor cu energie electrică la termen, inclusiv cu profile flexibile de livrare adecvate producătorilor de energie din surse regenerabile. ANRE împreună cu operatorul pieţei de energie electrică monitorizează şi evaluează periodic impactul utilizării produselor flexibile.
(11) Produsele specifice prevăzute la alin. (10) se definesc prin cel puţin unul dintre următoarele elemente caracteristice:
    a) variaţia puterii orare faţă de cantitatea ofertată în contract, în limita unui procent maxim, stabilit conform reglementărilor ANRE, de natură să nu afecteze profilul livrării şi specificul contractului, dar nu mai mult de +/-100% pentru producătorii de energie din surse regenerabile;
    b) actualizarea preţului de atribuire a unui contract, în baza unei formule care să conţină termeni şi factori determinaţi sau determinabili pe baza unor indicatori bursieri publici, cu precizarea surselor publice unde sunt actualizate valorile indicatorilor consideraţi.
(12) Pentru respectarea prevederii alin. (1), elementele caracteristice ale produselor specifice se publică înaintea încheierii tranzacţiilor.
(13) Prin derogare de la prevederile alin. (1), un participant la piaţă care combină energia electrică produsă de mai multe surse de energie poate încheia contracte bilaterale cu deţinătorii acestor surse.
(14) Prin derogare de la prevederile alin. (1), un participant la piaţă care combină sarcinile mai multor clienţi poate încheia contracte bilaterale cu aceştia şi cu furnizorii lor."

    26. Articolul 24 se abrogă.
    27. La articolul 42, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a reţelelor electrice de transport, fără avizul de amplasament al operatorului de transport şi de sistem şi/sau fără respectarea condiţionărilor/limitărilor prevăzute în acesta;
b) să efectueze săpături de orice fel sau să înfiinţeze plantaţii sau vegetaţie forestieră, în zona de siguranţă a reţelelor electrice de transport, fără acordul operatorului de transport şi de sistem;"

    28. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Distribuţia energiei electrice se realizează de către operatorul de distribuţie, persoană juridică, titulară de licenţă sau exceptată de la licenţiere conform prevederilor art. 10 alin. (4^2)."

    29. La articolul 45 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) realizează lucrări de dezvoltare şi de modernizare a reţelelor electrice de distribuţie, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport şi de sistem, pe baza studiilor de perspectivă realizate pe o durată de minimum 5 ani, astfel încât reţeaua de distribuţie să fie sigură, fiabilă şi eficientă; studiile de perspectivă se transmit la ANRE cu minimum 6 luni înainte de începerea unei perioade de reglementare;"

    30. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care deţinătorul reţelei de distribuţie a energiei electrice se află în imposibilitatea de a presta serviciul de distribuţie sau de a acorda sporul de putere solicitat, pentru utilizatorii racordaţi la acea reţea, are obligaţia de a preda reţeaua, în folosinţă gratuită în exploatare, în termen de 15 zile de la data constatării imposibilităţii de a presta serviciul de distribuţie sau de a acorda sporul de putere solicitat, până la preluarea acesteia cu titlu legal, operatorului de distribuţie concesionar, titular de licenţă în zona în care se află reţeaua electrică respectivă, iar acesta din urmă are obligaţia de a presta serviciul de distribuţie pentru utilizatorii acesteia."

    31. La articolul 46, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia prevăzută la alin. (2) în care nu poate fi dovedit dreptul de proprietate asupra reţelei de distribuţie a energiei electrice, operatorul de distribuţie concesionar, titular de licenţă în zona în care se află reţeaua electrică respectivă, are obligaţia de a presta serviciul de distribuţie pentru utilizatorii acesteia, până la identificarea proprietarului reţelei în cauză.
(2^2) În cazul în care deţinătorul unei reţele de distribuţie aflate în zona de concesiune a unui operator de distribuţie concesionar intenţionează să înstrăineze reţeaua de distribuţie sau în situaţia prevăzută la alin. (2), acesta are obligaţia de a face o ofertă de vânzare operatorului de distribuţie concesionar, la o valoare justificată a acesteia, certificată de un expert autorizat independent, iar operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia de a o achiziţiona în termen de 120 de zile de la data comunicării valorii de achiziţie certificate."

    32. La articolul 47 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) în cazul sustragerii de energie electrică; măsura întreruperii în alimentarea cu energie electrică va fi luată după prelevarea probelor şi dovezilor necesare, imediat în cazul în care la locul de consum nu există un contract de furnizare încheiat cu un furnizor sau după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive în cazul în care la locul de consum există un contract de furnizare încheiat cu un furnizor."

    33. La articolul 47, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuţie nu va acţiona în sensul întreruperii alimentării cu energie electrică a clienţilor finali, în mod voluntar, înainte de a lua toate măsurile tehnice necesare pentru evitarea punerii în pericol a vieţii şi sănătăţii persoanelor fizice, pentru protecţia mediului şi asigurarea integrităţii bunurilor materiale, cu respectarea reglementărilor în vigoare."

    34. La articolul 49, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a reţelelor electrice de distribuţie, fără avizul de amplasament al operatorului de distribuţie şi/sau fără respectarea condiţionărilor/limitărilor prevăzute în acesta;
b) să efectueze săpături de orice fel sau să înfiinţeze plantaţii sau vegetaţie forestieră, în zona de siguranţă a reţelelor electrice de distribuţie, fără acordul operatorului de distribuţie;"

    35. La articolul 49 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care operatorul de distribuţie constată existenţa unor acţiuni sau fapte de natura celor prevăzute la alin. (1), acesta este îndreptăţit să întreprindă toate măsurile necesare pentru restabilirea situaţiei de fapt iniţiale sau pentru corectarea acesteia."

    36. La articolul 50, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) La solicitarea unui operator economic, ANRE confirmă prin decizie încadrarea unui sistem de distribuţie închis în conformitate cu prevederile alin. (1).
(6) Operatorii economici care operează sisteme de distribuţie închise care se încadrează în prevederile alin. (1) au dreptul să presteze fără licenţă serviciul de distribuţie în baza deciziei prevăzute la alin. (5)."

    37. La articolul 51, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Operatorul de distribuţie este obligat să restituie contravaloarea sumei investite de solicitant conform prevederilor alin. (2), în limita cotei de eficienţă economică a investiţiei, în conformitate cu reglementările adoptate de ANRE.
(3^2) Operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare a clientului final noncasnic, a cărei lungime va fi de până la 2.500 metri aflată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciul public de distribuţie, a cărei contravaloare va fi recunoscută în tarif de către ANRE. Termenul de realizare a racordării este de maximum 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire.
(3^3) Solicitantul, viitor client final noncasnic, are obligaţia să utilizeze locul de consum şi să păstreze destinaţia acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.
(3^4) În cazul în care clientul final noncasnic nu respectă prevederile alin. (3^3), acesta este obligat să restituie operatorului de distribuţie contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, proporţional cu perioada rămasă neutilizată, în mod gradual, în conformitate cu reglementările adoptate de ANRE."

    38. La articolul 51, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Localităţile care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la SEN pot fi alimentate cu energie electrică prin sisteme electroenergetice izolate, cu luarea în considerare şi a resurselor regenerabile de energie disponibile la nivel local.
(6) Preţul de vânzare a energiei electrice se stabileşte de către ANRE, pe baza costurilor justificate de operatorul economic care prestează serviciul, luând în considerare şi o cotă rezonabilă de profit."

    39. La articolul 57, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Furnizorul este obligat ca în relaţia cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare."

    40. La articolul 62 alineatul (1), litera h^5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h^5) să beneficieze de mai multe modalităţi de plată, care nu discriminează în mod nejustificat între clienţi. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile şi să reflecte în mod adecvat consumul probabil. În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare. Orice diferenţă în ceea ce priveşte clauzele şi condiţiile trebuie să reflecte costurile pentru furnizor ale diferitelor sisteme de plată. Condiţiile generale trebuie să fie echitabile şi transparente, prezentate într-un limbaj clar şi uşor de înţeles, şi să nu includă bariere necontractuale în calea exercitării drepturilor clienţilor, ca de exemplu, dar fără a se limita la documentaţia contractuală excesivă. Clienţii sunt protejaţi împotriva metodelor de vânzare incorecte sau înşelătoare;"

    41. La articolul 65, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
    "(6) În situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabileşte în sistem pauşal.
(7) Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal este permisă doar în următoarele situaţii:
    (i) pentru clienţii finali temporari, cu durată de existenţă mai mică de 6 luni, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;
    (ii) pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100 W, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;
    (iii) în cazul înregistrării eronate sau al defectării grupurilor de măsurare, conform reglementărilor ANRE.
(8) Sistemul pauşal poate fi utilizat la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în speţele deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti; durata pentru care se aplică este cea stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă."

    42. La articolul 75, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prin derogare de la prevederile legale în materia achiziţiilor, achiziţia de lucrări, bunuri şi servicii pentru realizarea activităţilor din sectorul energiei electrice care se desfăşoară pe baza tarifelor reglementate de autoritatea competentă se face prin proceduri concurenţiale, transparente şi nediscriminatorii, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE, fără constatarea existenţei unor drepturi speciale sau exclusive."

    43. La articolul 93 alineatul (1), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. nerespectarea reglementărilor tehnice şi/sau comerciale emise de ANRE, inclusiv pe cele privind furnizarea energiei electrice la clienţii finali;"

    44. La articolul 93 alineatul (1), după punctul 5 se introduc patru noi puncte, punctele 5^1-5^4, cu următorul cuprins:
    "5^1. nerespectarea reglementărilor emise de ANRE privind acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice;
5^2. nerespectarea reglementărilor emise de ANRE privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;
5^3. nerespectarea ordinelor şi deciziilor ANRE, altele decât cele prevăzute la contravenţiile din cuprinsul prezentului articol;
5^4. nerespectarea oricărei decizii cu forţă juridică obligatorie a ACER;"

    45. La articolul 93 alineatul (1), punctele 29 şi 45 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "29. executarea de săpături sau de lucrări de orice fel în zonele de protecţie a reţelelor electrice fără avizul de amplasament al operatorului de transport şi de sistem/distribuţie şi/sau fără respectarea condiţionărilor/limitărilor prevăzute în acesta;
    ..................................................................................................
45. refuzul operatorilor de distribuţie concesionari de a prelua reţeaua electrică potrivit obligaţiei prevăzute la art. 46 alin. (2) şi (2^2);"

    46. La articolul 93 alineatul (1), după punctul 48 se introduc şase noi puncte, punctele 49-54, cu următorul cuprins:
    "49. refuzul participanţilor la piaţa angro de energie electrică de a permite efectuarea de acţiuni de investigaţie şi/sau inspecţie inopinată în spaţiile ce aparţin operatorilor economici sau asociaţiilor de operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul energiei electrice pe care aceştia le deţin legal şi/sau îşi desfăşoară activitatea şi la domiciliul, terenurile sau mijloacele de transport aparţinând reprezentanţilor legali, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai operatorilor economici ori asociaţiilor de operatori economici supuşi investigaţiei ce urmează a fi inspectate sau de a pune la dispoziţie echipamentele electronice pe care sunt stocate sau arhivate datele şi informaţiile ce fac obiectul investigaţiei;
50. nefurnizarea datelor şi informaţiilor, furnizarea de date şi informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare, ca urmare a solicitărilor ANRE, realizate în temeiul prevederilor art. 85 şi art. 86 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (3);
51. nerespectarea de către participanţii la piaţă şi operatorul de transport şi de sistem a cerinţelor prevăzute în regulamentele europene, altele decât cele menţionate la pct. 32-35, 41 şi 42;
52. nerespectarea de către participanţii la piaţă şi operatorul de transport şi de sistem a cerinţelor privind transparenţa prevăzute în reglementările ANRE, precum şi în regulamentele europene, cu excepţia Regulamentului (UE) nr. 1.227/2011;
53. nerespectarea de către operatorul de distribuţie a termenului privind racordarea prevăzut la art. 51 alin. (3^2);
54. nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 57 alin. (7)."

    47. La articolul 93 alineatul (2) punctul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) cu amendă de la 20.000 lei până la 50.000 lei, pentru cea prevăzută la pct. 45;"

    48. La articolul 93 alineatul (2) punctul 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) cu amendă de la 10.000 lei până la 50.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 49 şi 50."

    49. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) cu amendă de la 10.000 lei până la 200.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 1, 3-5^3, 8, 10, 15, 18, 20, 22, 26, 36 şi 53;"

    50. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) cu amendă de la 20.000 lei până la 400.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 4^1, 5^4, 24, 37 şi 38;"

    51. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, după litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu următorul cuprins:
    "e) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală a vânzărilor pe piaţa angro de energie, din anul financiar anterior sancţionării, pentru faptele prevăzute la pct. 32-35, pct. 41, 51 şi 52;
f) cu amendă de la 0,5% la 1% din cifra de afaceri anuală a vânzărilor pe piaţa concurenţială de energie, din anul financiar anterior sancţionării, pentru cele prevăzute la pct. 49 şi 50;
g) cu amendă între 5% şi 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancţionării, pentru cele prevăzute la pct. 42 şi 54;
h) cu amendă între 2% şi 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancţionării, pentru cea prevăzută la pct. 48."

    52. La articolul 93, alineatul (2^1) se abrogă.
    53. La articolul 93, litera a) a alineatului (3) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) reprezentaţii împuterniciţi ai autorităţii competente, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 1-27 şi pct. 32-54;
    ...............................................................................................
(4) Pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la pct. 19, 21, 42, 43, 45-47, 48 şi 54, săvârşite în mod repetat de persoanele juridice, autoritatea de reglementare aplică o amendă cuprinsă între 1% şi 5% din cifra de afaceri anuală a persoanei contraveniente."

    54. La articolul 93, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) pct. 42, 48 şi 54 săvârşite în mod repetat de persoanele juridice, autoritatea de reglementare retrage licenţa persoanei contraveniente în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive.
(4^2) Prin contravenţie săvârşită în mod repetat se înţelege săvârşirea de cel puţin două ori a aceleiaşi fapte contravenţionale."

    55. La articolul 93, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Prin cifra de afaceri anuală se înţelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea licenţiată, în anul financiar anterior sancţionării faptei. În cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care contravenientul a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii contravenientul nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată. Dacă contravenientul este persoană juridică nou-înfiinţată, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, acesta va fi sancţionat cu amendă contravenţională de la 100.000 lei la 1.000.000 lei."

    56. La articolul 93, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu următorul cuprins:
    "(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), dreptul ANRE de a aplica sancţiuni contravenţionale pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 32-35, 41, 42, 51 şi 52 se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârşirii faptei.
(9) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2) pct. 2 în privinţa contravenţiilor săvârşite de persoane nerezidente, cifra de afaceri la care se aplică amenda se înlocuieşte cu veniturile obţinute în România de către contravenient şi înregistrate în situaţiile financiare individuale ale acestuia.
(10) Dacă în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei preşedintelui ANRE de finalizare a investigaţiei, potrivit prevederilor prezentei legi, operatorul economic sau asociaţia de operatori economici în cauză nu se conformează măsurilor dispuse, autoritatea competentă poate aplica amenda maximă prevăzută la alin. (2) pct. 2."

    57. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 94
    Regimul juridic al contravenţiilor
    Contravenţiilor prevăzute la art. 93 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 28 alin. (1) din acest ultim act normativ."

    58. La articolul 96, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează numai de către ANRE, în condiţiile reglementărilor emise de aceasta."

    59. La articolul 100, după punctul 74 se introduce un nou punct, punctul 74^1, cu următorul cuprins:
    "74^1. plângere - petiţie, divergenţă, neînţelegere, litigiu, dispută sau orice altă solicitare adresată ANRE, în domeniul gazelor naturale, formulată de o persoană fizică sau juridică;"

    60. După articolul 102^1 se introduce un articol nou, articolul 102^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 102^2
    Soluţionarea plângerilor
    (1) Plângerile adresate ANRE se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale regulamentelor/procedurilor ANRE, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.
    (2) Înainte de a adresa o plângere către ANRE, dacă aceasta priveşte activitatea unui prestator de servicii/de activităţi, reclamantul trebuie în prealabil să se adreseze spre soluţionare prestatorului de serviciu/activităţii de a cărei prestaţie este nemulţumit.
    (3) Nu fac obiectul soluţionării plângerile al căror obiect depăşeşte 36 de luni de la data săvârşirii.
    (4) Plângerile deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti sau unor entităţi juridice pe cale extrajudiciară nu mai pot fi adresate spre soluţionare şi ANRE.
    (5) Pe perioada soluţionării plângerilor de către ANRE, efectele acţiunilor titularilor de licenţe/autorizaţii/atestate în domeniul energiei împotriva reclamanţilor sunt suspendate, în condiţiile stabilite de ANRE, cu excepţia celor care prin neaplicarea lor ar conduce la producerea unui prejudiciu iremediabil."

    61. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 103
    Obiectul concesiunii
    (1) Bunurile proprietate publică aferente obiectivelor/sistemelor de transport şi înmagazinare a gazelor naturale, precum şi serviciile de transport, de înmagazinare şi de distribuţie a gazelor naturale fac obiectul concesionării către persoane juridice române sau străine, în condiţiile legii.
    (2) Redevenţa pentru concesiunile prevăzute la alin. (1) este plătită de operatorul de gaze naturale şi nu poate fi introdusă de acesta în tariful serviciului respectiv."

    62. La articolul 104, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    63. La articolul 104, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile concedente vor lua măsurile ce se impun astfel încât să se asigure, după caz, concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pentru una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale învecinate şi/sau asocierile acestora în cadrul unui singur contract şi aceleiaşi soluţii tehnice de alimentare din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale. Concedentul urmăreşte ca, în cazul racordării la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, soluţia tehnică de alimentare a zonei concesionate să fie realizată, de regulă, prin intermediul unui singur astfel de racord.
(6) Concedentul serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale decide extinderea zonei concesionate pentru una sau mai multe localităţi aparţinătoare unităţii administrativ-teritoriale, din cadrul căreia, pentru cel puţin o localitate, serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale a fost deja concesionat. Extinderea zonei concesionate se realizează, după caz, prin act adiţional la contractul de concesiune încheiat cu concesionarul din zona respectivă, definită conform prevederilor alin. (1), act adiţional ce se transmite ANRE în termen de 30 de zile calendaristice de la semnare."

    64. La articolul 104, alineatul (8) se abrogă.
    65. La articolul 108, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 108
    (1) Pentru realizarea serviciului de transport sau de distribuţie, în ceea ce priveşte utilizarea, în cazul utilizării bunurilor proprietate a terţilor, concesionarul are următoarele drepturi:"

    66. La articolul 108 alineatul (1), literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) cu acordul proprietarului, să preia aceste bunuri în proprietatea sa, cu despăgubire în limita cotei de eficienţă a acestora stabilită conform reglementărilor ANRE;
    .................................................................................................
g) să asigure racordarea unor noi solicitanţi, cu respectarea uneia dintre următoarele condiţii:
    1. prezentarea acceptului proprietarului;
    2. prezentarea acordului solicitantului de racordare privind despăgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să îl despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiţia făcută;"

    67. La articolul 118, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale se desfăşoară fără licenţă acordată de ANRE, conform prevederilor prezentului titlu, operatorilor economici pe baza deciziei prevăzute la art. 139 alin. (6), administratorilor parcurilor industriale constituite conform Legii nr. 186/2013, cu modificările ulterioare, şi administratorilor zonelor libere constituite conform Legii nr. 84/1992, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii beneficiind de aceleaşi drepturi şi având aceleaşi obligaţii de a respecta reglementările ANRE corespunzătoare unui titular de licenţă pentru acea activitate."

    68. La articolul 119 punctul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) instalaţiilor de producere a hidrogenului."

    69. La articolul 119 punctul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) exploatarea comercială a instalaţiilor de producere a hidrogenului."

    70. La articolul 120, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Nu pot fi autorizaţi solicitanţii care au ca acţionari deţinători ai controlului sau ca administratori persoane care anterior au avut calitatea de acţionar deţinător al controlului ori administrator în cadrul unor operatori economici titulari de licenţă care nu şi-au achitat obligaţiile de plată rezultate din tranzacţiile realizate pe piaţa de gaze naturale."

    71. Articolul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 123
    Producătorul de gaze naturale
    (1) Producătorul de gaze naturale este persoana fizică sau juridică ce are ca specific activitatea de producţie a gazelor naturale, a biogazului/biometanului, a hidrogenului sau a altor tipuri de gaze, în condiţiile prezentului titlu.
    (2) Tarifele pentru accesul terţilor la conductele de alimentare din amonte se stabilesc de către operatorul economic care desfăşoară această activitate, în baza unei metodologii elaborate de acesta şi aprobate de ANRE.
    (3) Tarifele determinate pe baza metodologiei aprobate de ANRE se publică de către operatorul economic prevăzut la alin. (1) pe pagina proprie de web, înaintea aplicării acestora."

    72. La articolul 125, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Lucrările de dezvoltare, reabilitare, modernizare, exploatare şi întreţinere a obiectivelor/sistemelor de transport al gazelor naturale, inclusiv a racordurilor şi a staţiilor de reglare-măsurare-predare, sunt lucrări de utilitate publică."

    73. La articolul 125, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Costurile lucrărilor prevăzute la alin. (4) intră în categoria costurilor recunoscute pentru activitatea prevăzută la art. 179 alin. (2) lit. e)."

    74. La articolul 130 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) să racordeze toţi solicitanţii la sistemul de transport, în termen de 180 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire. Recuperarea costurilor privind racordarea se realizează prin tarifele de transport conform reglementărilor ANRE;"

    75. La articolul 130 alineatul (1), literele j) şi ş) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "j) să constituie în depozitele de înmagazinare subterane un stoc minim sau să asigure achiziţia de gaze, inclusiv din import, pentru cantităţile necesare operării şi asigurării echilibrului fizic al sistemului de transport, conform reglementărilor specifice aprobate de ANRE;
    ..............................................................................................
ş) să asigure măsurarea gazelor naturale din staţiile de reglare-măsurare-predare pentru preluarea gazelor naturale din conductele din amonte sau din sistemele de înmagazinare în sistemul de transport, precum şi staţiile de reglare-măsurare-predare pentru preluarea gazelor naturale către sistemele de distribuţie, clienţii finali sau sistemele de înmagazinare."

    76. La articolul 130 alineatul (2), litera b) se abrogă.
    77. La articolul 134, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Lucrările de dezvoltare, reabilitare, modernizare, exploatare şi întreţinere a obiectivelor/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv a racordurilor şi a staţiilor de reglare-măsurare-predare/staţiilor de reglare/staţiilor de măsurare/ posturilor de reglare măsurare/posturilor de reglare/posturilor de măsurare, branşamente, sunt lucrări de utilitate publică.
(5) Costurile lucrărilor prevăzute la alin. (4) intră în categoria costurilor specificate la art. 179 alin. (2) lit. i)."

    78. La articolul 137, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Este interzisă orice interferenţă, de orice natură, dintre operatorul de distribuţie integrat pe verticală cu un furnizor prin care acesta poate fi avantajat din punct de vedere comercial faţă de alţi furnizori independenţi care operează în zona concesionată de operatorul de distribuţie."

    79. La articolul 138 alineatul (1), litera d^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d^1) să racordeze toţi solicitanţii la sistemul de distribuţie, în termen de 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire, conform reglementărilor ANRE. Recuperarea costurilor privind racordarea clienţilor casnici se realizează prin tarifele de distribuţie conform reglementărilor ANRE;"

    80. La articolul 138 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) să preia până la obţinerea licenţei pentru operarea sistemului de distribuţie de către noul concesionar, la solicitarea şi conform reglementărilor ANRE, prin desemnare, operarea unui sistem de distribuţie în condiţiile în care operatorului iniţial i-a fost retrasă licenţa de distribuţie, a fost reziliat contractul de concesiune sau în orice altă situaţie identificată de ANRE;"

    81. La articolul 139, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Tarifele pentru prestarea serviciului de distribuţie dintr-un sistem de distribuţie închis şi metodologiile care stau la baza calculării acestora vor fi publicate de către operatorul economic care desfăşoară această activitate pe pagina proprie de web. ANRE va publica un ghid de bună practică privind modalitatea de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie dintr-un sistem de distribuţie închis."

    82. La articolul 139, alineatul (5) se abrogă.
    83. La articolul 139, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) La solicitarea unui operator economic, ANRE confirmă prin decizie încadrarea unui sistem de distribuţie în prevederile alin. (1).
(7) Operatorii economici care operează sisteme de distribuţie care se încadrează în prevederile alin. (1) au dreptul să presteze fără licenţă serviciul de distribuţie în baza deciziei prevăzute la alin. (6)."

    84. La articolul 143 alineatul (1), literele a), f) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să încheie contracte de achiziţie a gazelor naturale în condiţii concurenţiale, transparente şi nediscriminatorii, astfel încât să asigure acoperirea consumului pentru clienţii săi;
    ...............................................................................................
f) să înfiinţeze puncte unice de contact pentru informarea clienţilor finali cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii. Punctul unic de contact este constituit dintr-un punct central care coordonează punctele de informare regională/locală, după caz, formând o reţea care oferă în mod gratuit clienţilor finali toate informaţiile necesare cu privire la drepturile lor, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor de care dispun în cazul unui dezacord, asigurând accesul imediat la informaţie pentru toţi solicitanţii;
    ...............................................................................................
q) să constituie în depozitele de înmagazinare subterană un stoc minim de gaze naturale la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor săi şi suportabilităţii preţului de către aceştia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;"

    85. La articolul 143 alineatul (1), litera m) se abrogă.
    86. La articolul 143 alineatul (1), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:
    "s) în cazul clienţilor casnici situaţi la o distanţă mai mare de 50 km de punctul unic de contact, informarea clienţilor finali trebuie să fie făcută prin notificări în scris sau prin modalitatea de comunicare convenită cu acesta. În cazul modificărilor condiţiilor contractuale notificarea se face în scris, cu confirmare de primire, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data la care modificările intră în vigoare, cu precizarea dreptului clientului de a denunţa contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii contractuale."

    87. La articolul 143, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Furnizorul este obligat ca în relaţia cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare."

    88. La articolul 143, alineatul (3) se abrogă.
    89. La articolul 145 alineatul (4), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) să li se pună la dispoziţie o gamă largă de modalităţi de plată, care să le permită să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a facturii, obligaţii de plată prevăzute în contract şi care nu creează discriminări nejustificate între clienţi. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile şi să reflecte în mod adecvat consumul probabil. În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare. Orice diferenţă în ceea ce priveşte clauzele şi condiţiile sistemelor de plată trebuie să reflecte costurile suportate de către furnizor pentru diferitele sisteme de plată. Condiţiile generale trebuie să fie echitabile şi transparente, prezentate într-un limbaj clar şi uşor de înţeles, şi nu trebuie să includă bariere necontractuale în calea exercitării drepturilor clienţilor, ca de exemplu documentaţia contractuală excesivă. Clienţii sunt protejaţi împotriva practicilor comerciale incorecte sau înşelătoare;"

    90. La articolul 148 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) unităţilor administrativ-teritoriale sau serviciilor specializate ale acestora cărora le-au fost delegate atributele concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale;"

    91. La articolul 148, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) Operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de extindere şi branşare a clientului final noncasnic a cărei lungime va fi până la 2.500 metri aflată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciul public de distribuţie, a cărei contravaloare va fi recunoscută în tarif de către ANRE. Termenul de realizare a racordării este de maximum 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire.
(4) Solicitantul, viitor client final noncasnic, are obligaţia să utilizeze locul de consum şi să păstreze destinaţia acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.
(5) În cazul în care clientul final noncasnic nu respectă prevederile alin. (4), acesta este obligat să restituie operatorului de distribuţie contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, proporţional cu perioada rămasă neutilizată, în mod gradual, în conformitate cu reglementările adoptate de ANRE."

    92. La articolul 150, litera c) se abrogă.
    93. Articolul 151 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 151
    Finanţarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/ conductelor necesare racordării
    (1) Operatorul de distribuţie sau operatorul de transport şi de sistem nu poate refuza racordarea la sistem şi este obligat să finanţeze lucrările pentru realizarea obiectivelor/ conductelor necesare racordării consumatorilor aflaţi în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale pentru care a fost concesionat serviciul public de distribuţie. Termenul de extindere şi/sau branşare a consumatorilor nu poate depăşi termenul de 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire.
    (2) În executarea contractului de concesiune, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale, în baza planurilor de dezvoltare regională sau locală şi de urbanism, operatorul de distribuţie este obligat să asigure dezvoltarea sistemelor de distribuţie şi finanţarea pentru extinderea sistemelor de distribuţie/înfiinţarea de sisteme în zona concesionată.
    (3) Pentru dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităţilor şi de extindere/înfiinţare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, autorităţile administraţiei publice locale şi ministerele implicate vor răspunde, în termen de 60 de zile de la primirea solicitărilor operatorului de transport şi de sistem, precum şi ale operatorilor de distribuţie, pentru realizarea planurilor de dezvoltare a sistemelor pe termen mediu şi lung.
    (4) Operatorul de transport şi de sistem are obligaţia de a realiza şi de a pune în funcţiune obiectivul/conducta necesar/necesară racordării sistemului de distribuţie în termen de 180 de zile de la data semnării contractului pentru realizarea obiectivului/conductei."

    94. La articolul 152, alineatele (1) şi (1^1) se abrogă.
    95. La articolul 152, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţii justificate, ANRE emite autorizaţii pentru înfiinţarea unei magistrale directe pentru a permite:"

    96. La articolul 152, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Deţinătorul unei magistrale directe are obligaţia să asigure accesul şi racordarea la aceasta, fără schimbarea destinaţiei pentru care aceste bunuri au fost construite, conform reglementărilor ANRE.
(4^2) Magistrala directă realizată în condiţiile alin. (2) şi activele care rezultă în condiţiile alin. (4^1) se preiau în folosinţă în termen de 60 de zile de la data concesiunii de către operatorul de distribuţie concesionar, cu plata unei juste despăgubiri, în conformitate cu reglementările ANRE."

    97. Articolul 156 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 156
    Reglementarea utilizării GNL şi a hidrogenului
    (1) Cadrul general de reglementare privind GNL şi a hidrogenului se stabileşte de ANRE.
    (2) ANRE elaborează reglementările tehnice şi comerciale cu privire la operarea terminalului GNL/hidrogen, precum şi metodologia de tarifare aferentă, în termen de 6 luni de la primirea unei cereri de autorizare pentru realizarea unui terminal GNL/hidrogen.
    (3) Tarifele pentru serviciile prestate de operatorul terminalului GNL/hidrogen, inclusiv instalaţiile de stocare GNL/hidrogen, în legătură cu operarea terminalului se stabilesc de operatorul economic respectiv, în baza unei metodologii aprobate de ANRE, şi se publică pe pagina proprie de web a operatorului.
    (4) ANRE stabileşte condiţiile şi standardele de realizare a instalaţiilor de injecţie a hidrogenului în reţelele existente de transport/distribuţie a gazelor naturale."

    98. La articolul 156^2 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) să asigure racordarea terţilor la terminalul GNL/hidrogen, pe baza unor criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, conform reglementărilor ANRE;"

    99. La articolul 156^2 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) să elaboreze şi să transmită ANRE spre aprobare planuri de investiţii care se fundamentează pe baza studiilor de perspectivă realizate pe o durată de minimum 5 ani, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport şi de sistem; studiile de perspectivă se transmit ANRE cu minimum 6 luni înainte de începerea unei perioade de reglementare; planurile de investiţii sunt revizuite în funcţie de apariţia unor programe naţionale sau europene de promovare a unor noi tehnologii de eficienţă energetică şi de promovare a sistemelor de energie din surse regenerabile;"

    100. La articolul 156^2 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) să propună ANRE norme tehnice, comerciale şi metodologii de tarifare specifice activităţii proprii."

    101. La articolul 156^2 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) să încaseze tarifele pentru serviciile prestate în legătură cu operarea terminalului GNL/hidrogen, inclusiv instalaţiile de stocare GNL/hidrogen, să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciilor, conform reglementărilor specifice;"

    102. La articolul 156^2 alineatul (2), litera b) se abrogă.
    103. La articolul 160, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 160
    (1) Înainte de execuţia lucrărilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, în vederea respectării cerinţelor privind calitatea în construcţii, operatorii economici care exploatează obiectivele/sistemele respective au obligaţia de a se asigura că proiectele de execuţie sunt verificate de verificatori de proiecte atestaţi de către ANRE.
    (2) Proiectele aferente execuţiei/modificărilor instalaţiilor de utilizare se verifică de către verificatori atestaţi de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
    (3) Proiectele se consideră a fi avizate dacă au fost declarate conforme de către verificatorul de proiect:
    a) prevăzut la alin. (1), pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale;
    b) prevăzut la alin. (2), pentru instalaţiile de utilizare a gazelor naturale."

    104. La articolul 178, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:
    "(7) Prin derogare de la prevederile legale în materia achiziţiilor, achiziţia de lucrări, bunuri şi servicii pentru realizarea activităţilor din sectorul gazelor naturale care se desfăşoară pe baza tarifelor reglementate de autoritatea competentă se face prin proceduri concurenţiale, transparente şi nediscriminatorii, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE. Sunt interzise drepturi speciale sau exclusive.
(8) Tariful pentru prestarea serviciului de stocare în conducte se stabileşte de operatorul economic care desfăşoară această activitate, în baza unei metodologii aprobate de ANRE.
(9) Operatorul sistemului de transport are obligaţia de a propune ANRE norme tehnice, comerciale şi metodologii de tarifare privind activitatea de stocare în conducte."

    105. La articolul 179 alineatul (2), literele i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "i) distribuţia gazelor naturale şi a hidrogenului;
    ..................................................................................................
k) utilizarea terminalului de GNL şi de hidrogen."

    106. La articolul 194, punctul 24^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "24^1. nerespectarea de către participanţii la piaţa de gaze naturale a obligaţiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 143 alin. (1), ale art. 144^1 şi ale art. 145 alin. (4) lit. g);"

    107. La articolul 194, punctele 26, 29, 37, 39 şi 43 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "26. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 190 privind protecţia obiectivelor/sistemelor;
    ..................................................................................................
29. desfăşurarea oricărei activităţi fără a deţine licenţa/autorizaţia necesară emisă conform prevederilor prezentului titlu şi reglementărilor elaborate în temeiul acestuia;
    ..................................................................................................
37. nerespectarea cerinţelor privind transparenţa prevăzute în reglementările ANRE, precum şi în regulamentele europene, cu excepţia Regulamentului (UE) nr. 1.227/2011;
    ..................................................................................................
39. nerespectarea ordinelor şi deciziilor ANRE, altele decât cele prevăzute la contravenţiile din cuprinsul prezentului articol;
    ..................................................................................................
43. nerespectarea prevederilor art. 124 alin. (1^1) şi (1^2) şi ale art. 177 alin. (3^15)-(3^17);"

    108. La articolul 194, după punctul 43 se introduc nouă noi puncte, punctele 44-52, cu următorul cuprins:
    "44. nerespectarea cerinţelor de către participanţii la piaţă a obligaţiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1)-(3), art. 8 alin. (1) şi (5), art. 9 alin. (1) şi (5) şi art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011;
45. nerespectarea de către participanţii la piaţă a obligaţiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011;
46. refuzul participanţilor la piaţa angro de gaze naturale de a permite efectuarea de acţiuni de investigaţie şi/sau inspecţie inopinată în spaţiile ce aparţin operatorilor economici sau asociaţiilor de operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul gazelor naturale pe care aceştia le deţin legal şi/sau îşi desfăşoară activitatea şi la domiciliul, terenurile sau mijloacele de transport aparţinând reprezentanţilor legali, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai operatorilor economici ori asociaţiilor de operatori economici supuşi investigaţiei ce urmează a fi inspectate sau de a pune la dispoziţie echipamentele electronice pe care sunt stocate sau arhivate datele şi informaţiile ce fac obiectul investigaţiei;
47. nefurnizarea datelor şi informaţiilor, furnizarea de date şi informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare, ca urmare a solicitărilor ANRE, realizate în temeiul prevederilor art. 184 şi art. 185 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (3);
48. neîndeplinirea de către producătorii de gaze naturale a obligaţiilor prevăzute la art. 124 alin. (1) lit. e);
49. neîndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea continuităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali, în situaţia încetării concesiunii petroliere;
50. nerespectarea de către operatorul de transport şi de sistem/operatorul de distribuţie a gazelor naturale a termenelor privind racordarea prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. e), art. 138 alin. (1) lit. d^1), art. 148 alin. (3) şi art. 151 alin. (4);
51. nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 143 alin. (1^1);
52. nerespectarea de către distribuitor a prevederilor privind confidenţialitatea în temeiul prevederilor art. 137."

    109. La articolul 195 alineatul (1) punctul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) cu amendă de la 10.000 lei până la 50.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 46 şi 47."

    110. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, după litera f) se introduc patru noi litere, literele g)-j), cu următorul cuprins:
    "g) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancţionării, cele de la pct. 44 şi 48;
h) cu amendă de la 1% la 3% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancţionării, cele de la pct. 46, 47 şi 49;
i) cu amendă de la 5% la 10% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancţionării, cele de la pct. 45, 51 şi 52;
j) cu amendă de la 2% la 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancţionării, cele de la pct. 43 şi 50."

    111. La articolul 195, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru contravenţiile prevăzute la art. 194, cu excepţia celor prevăzute la art. 194 pct. 25, 35, 35^1, 36^1, 42-45, 48 şi 50–52, săvârşite în mod repetat de către persoanele juridice, autoritatea de reglementare poate aplica o amendă cuprinsă între 1% şi 5% din cifra de afaceri anuală a persoanei contraveniente."

    112. La articolul 195, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pentru contravenţiile prevăzute la art. 194 pct. 45 şi 50-52 săvârşite în mod repetat de persoanele juridice, autoritatea de reglementare retrage licenţa persoanei contraveniente în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive."

    113. La articolul 195, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prin contravenţie săvârşită în mod repetat se înţelege săvârşirea de cel puţin două ori a aceleiaşi fapte contravenţionale."

    114. La articolul 195, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Prin cifra de afaceri anuală se înţelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea licenţiată, în anul financiar anterior sancţionării faptei. În cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care contravenientul a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii contravenientul nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată. Dacă contravenientul este persoană juridică nou-înfiinţată, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, acesta va fi sancţionat cu amendă contravenţională de la 100.000 lei la 1.000.000 lei."

    115. La articolul 195, alineatul (4^2) se abrogă.
    116. La articolul 195, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:
    "(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), dreptul ANRE de a aplica sancţiuni contravenţionale pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 194 pct. 44-48, 51 şi 52 se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârşirii faptei.
(8) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) pct. 2 în privinţa contravenţiilor săvârşite de persoane nerezidente, cifra de afaceri la care se aplică amenda se înlocuieşte cu veniturile obţinute în România de către contravenient şi înregistrate în situaţiile financiare individuale ale acestuia.
(9) Dacă în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei preşedintelui ANRE de finalizare a investigaţiei, potrivit prevederilor prezentei legi, operatorul economic sau asociaţia de operatori economici în cauză nu se conformează măsurilor dispuse, autoritatea competentă poate aplica amenda maximă prevăzută la alin. (1) pct. 2."

    117. Articolul 198 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 198
    Regimul juridic al contravenţiilor
    Contravenţiilor prevăzute la art. 194 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 28 alin. (1) din acest ultim act normativ."    ART. II
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei elaborează cadrul de reglementare aferent în concordanţă cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege.

    ART. III
    În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorul sistemului de transport prevăzut la art. 178 alin. (9) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, propune Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei normele tehnice, comerciale şi metodologiile de tarifare privind activitatea de stocare în conducte.

    ART. IV
    Legitimaţiile de verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile până la expirarea termenului de valabilitate al acestora, iar competenţele acordate titularilor sunt recunoscute de către autorităţile publice care au preluat în condiţiile legii atribuţia autorizării lor, inclusiv în domeniul instalaţiilor electrice aferente construcţiilor, precum şi de beneficiarii serviciilor prestate în baza acestor legitimaţii fără impunerea altor cerinţe sau formalităţi legale titularilor acestora.

    ART. V
    În tot cuprinsul Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „serviciu tehnologic de sistem“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „serviciu de sistem“.

    ART. VI
    Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. VII
    După articolul 21 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 21^1
    (1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei organizează atestarea tehnico-profesională a specialiştilor care desfăşoară activităţi de verificatori de proiecte şi experţi tehnici ai obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, aşa cum sunt acestea definite de dispoziţiile art. 100 pct. 59 şi 82 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei organizează atestarea tehnico-profesională a specialiştilor care desfăşoară activităţi de verificatori de proiecte şi experţi tehnici ai instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aşa cum sunt acestea definite de dispoziţiile art. 100 pct. 54 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. VIII
    În situaţiile prevăzute la art. 104 alin. (6) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. IV din Legea nr. 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, nu se emit autorizaţii de înfiinţare în cazul extinderii sistemelor de distribuţie din localităţi ale aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, în cadrul unui contract de concesiune.

    ART. IX
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 60, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:
    "6. Prosumatorii, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. x^1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare prosumatori, persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, dacă centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le deţin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum."

    2. La articolul 122 alineatul (4), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) veniturile din vânzarea energiei electrice de către prosumatorii, persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, dacă centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le deţin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum."

    3. La articolul 137 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67, cu excepţia celor din vânzarea energiei electrice de către prosumatorii, persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, dacă centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le deţin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum."

    4. La articolul 319 alineatul (10), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) livrările de energie electrică efectuate de prosumatori, persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, către furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, dacă centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le deţin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum."

    5. La articolul 321, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prosumatorii, persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, nu ţin evidenţe pentru livrările de energie electrică efectuate către furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, dacă centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le deţin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum."    ART. X
    Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14, alineatele (6) şi (6^6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.
    .................................................................................................
(6^6) Prosumatorii, persoane fizice, juridice şi autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin centrale electrice ce produc energie din surse regenerabile, prevăzuţi la alin. (6), precum şi persoanele fizice sau juridice care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt exceptaţi de la obligaţia de achiziţie anuală şi trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) şi (2^1), pentru energia electrică produsă şi utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice."

    2. La articolul 30, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei."    ART. XI
    (1) Persoanele fizice sau juridice care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt obligate să declare unităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, conform reglementărilor ANRE.
    (2) Persoanele fizice sau juridice care nu declară centralele de producere a energiei electrice din surse regenerabile deţinute în termenul prevăzut la alin. (1) nu beneficiază de exceptarea de la obligaţia de achiziţie de certificate verzi conform art. 14 alin. (6^6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de 2 ani de la data constatării, după o perioadă de 12 luni în care ANRE, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi operatorii de gaze naturale informează utilizatorii cu privire la obligaţia prevăzută la alin. (1).
    (3) Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute de prezenta lege se notifică Consiliului Concurenţei în termen de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri dacă sunt evaluate ca ajutoare de stat din categoria de minimis sau se notifică Comisiei Europene dacă nu se încadrează în categoria ajutoarelor de minimis.

    ART. XII
    La articolul II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. II
    (1) Prin derogare de la art. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, producătorii de energie electrică şi autorităţile publice care deţin centrale electrice din surse regenerabile de energie cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător pot încheia contracte negociate direct, doar pentru energia provenită din aceste centrale, numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice şi/sau a certificatelor verzi."


    ART. XIII
    Dispoziţiile art. 93, 94, 194 şi 195 din Legea energiei nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate şi completate prin prezenta lege, prin care se stabilesc contravenţii, regimul contravenţiilor şi modalităţile de sancţionare a acestora, intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. XIV
    (1) În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi şi data de 30 iunie 2021, preţul de vânzare a gazelor naturale de către titularii de licenţă de furnizare a gazelor naturale, licenţiaţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, către clienţii casnici, producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei este format în condiţii de piaţă liberă din costul unitar al gazelor naturale din care se exclud cantităţile de gaze naturale din import şi înmagazinare, la care se adaugă tariful de transport, tariful de distribuţie, tariful de înmagazinare şi tariful de furnizare, plus taxele aferente.
    (2) În cazul în care, la formarea preţului în perioada şi condiţiile stipulate la alin. (1), furnizorii vor aplica la costul unitar al gazelor un cost mai mare decât costul real de achiziţie, suma rezultată din diferenţa dintre preţul real de achiziţie şi preţul reglementat al producătorilor în valoare de 68 lei/MWh, stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, se împarte în următoarele proporţii: 10% rămâne la furnizor şi 90% se colectează la bugetul de stat într-un cont special şi este utilizată exclusiv pentru protecţia clienţilor vulnerabili. Calculele se fac lunar, pentru luna anterioară.
    (3) Schema de la alin. (2) se aplică doar pentru cantităţile de gaze naturale care au un preţ de achiziţie sub preţul de 68 lei/MWh.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 24 iulie 2020.
    Nr. 155.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016