Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 148 din 24 iulie 2019  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală    Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 148 din 24 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 617 din 25 iulie 2019
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Alegătorul poate vota prin corespondenţă sau la secţia de votare, în condiţiile legii."

    2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Candidaturile propuse de partidele şi de alianţele politice, precum şi candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt susţinute de cel puţin 200.000 de alegători. Un alegător poate susţine mai mulţi candidaţi."

    3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc în luna anterioară lunii în care ajunge la termen mandatul de preşedinte. Cu cel puţin 75 de zile înaintea zilei votării, Guvernul stabileşte data alegerilor prin hotărâre."

    4. La capitolul II, titlul secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 1
    Listele electorale
"

    5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Listele electorale permanente din ţară se întocmesc şi se tipăresc cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 49 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri pentru Preşedintele României la termen şi până la data expirării a cel mult 15 zile de la data începerii perioadei electorale, alegătorul, care doreşte să voteze în străinătate la alegerile pentru Preşedintele României, se poate înregistra în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, aflat pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate.
    (2) Pentru a vota prin corespondenţă, alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate trebuie să se înregistreze ca alegător prin corespondenţă, conform legii.
    (3) Alegătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt înscrişi în listele electorale permanente din străinătate.
    (4) Alegătorii prevăzuţi la alin. (2) sunt înscrişi în listele electorale permanente din străinătate pentru votul prin corespondenţă.
    (5) Listele prevăzute la alin. (3) şi (4) se întocmesc de Autoritatea Electorală Permanentă în format electronic şi sunt puse la dispoziţia biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate."

    7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Listele electorale suplimentare se întocmesc pe durata votării de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi/sau de către membrii biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de către acesta, pentru a consemna prezenţa la vot a următoarelor categorii de alegători:
    a) alegătorii care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul pe raza secţiei de votare respective, însă au fost omişi din lista electorală permanentă a secţiei de votare respective;
    b) membrii biroului electoral al secţiei de votare, persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii şi operatorii de calculator, dacă aceştia nu sunt înscrişi în lista electorală permanentă a secţiei de votare respective;
    c) alegătorii care îşi au domiciliul în altă localitate;
    d) alegătorii cu mobilitate redusă care nu sunt înscrişi în lista electorală permanentă a secţiei de votare respective;
    e) alegătorii care votează în străinătate la altă secţie de votare decât cea unde au fost arondaţi;
    f) alegătorii care votează în străinătate fără a fi formulat o cerere conform art. 8 alin. (1).
    (2) Listele electorale suplimentare cuprind rubrici pentru numele, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, numărul secţiei de votare şi semnătura alegătorului.
    (3) Modelul listei electorale suplimentare este stabilit prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
    (4) Întâmpinările formulate cu privire la înscrierea alegătorilor în listele electorale suplimentare se soluţionează pe loc de către biroul electoral al secţiei de votare, prin decizie.
    (5) Alegătorii care îşi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale sunt înscrişi într-un extras din listele electorale.
    (6) Listele electorale suplimentare din străinătate sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
    (7) În situaţia disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din străinătate se întocmesc pe suport hârtie şi cuprind rubrici pentru numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura alegătorului."

    8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Operaţiunile electorale se desfăşoară în secţiile de votare organizate conform Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    9. Articolul 12 se abrogă.
    10. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară sunt alcătuite din cel mult 9 membri, din care un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi cel mult 7 membri propuşi de formaţiunile politice care participă la alegeri. Birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri.
    (2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi locţiitorii acestora sunt desemnaţi cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea zilei votării.
    (3) În cazul în care preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii acestora şi membrii acestora, respectiv operatorii de calculator nu îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin sau săvârşesc contravenţii prevăzute de prezenta lege, sunt înlocuiţi de îndată, la solicitarea biroul electoral ierarhic superior, de către organismele sau persoanele care le-au desemnat, după caz, cu alte persoane desemnate potrivit procedurilor prevăzute de prezenta lege."

    11. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) În cel mult două zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 21 alin. (2), formaţiunile politice care au propus candidaţi sunt obligate să comunice biroului electoral judeţean, respectiv biroului electoral al sectorului, în cazul municipiului Bucureşti, lista reprezentanţilor lor în birourile electorale ale secţiilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde următoarele: numărul secţiei de votare, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa şi modalitatea de contact, respectiv numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mail. O formaţiune politică poate avea într-un birou electoral al unei secţii de votare cel mult 2 reprezentanţi."

    12. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate sunt alcătuite din 9 membri, din care un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi cel mult 7 membri propuşi de formaţiunile politice care participă la alegeri. Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate nu pot funcţiona cu mai puţin de 3 membri.
    (2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi locţiitorii acestora sunt desemnaţi de şefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, după caz, până cel mai târziu cu 40 de zile înaintea datei votării.
    (3) În cel mult 48 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, formaţiunile politice care au propus candidaţi transmit Ministerului Afacerilor Externe, prin mijloace electronice, listele reprezentanţilor lor în secţiile de votare din străinătate, cuprinzând numele, prenumele şi codurile numerice personale ale titularului şi supleanţilor, însoţite de declaraţiile lor de acceptare. O formaţiune politică poate avea un titular şi 2 supleanţi pentru fiecare secţie de votare.
    (4) În cel mult 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut de alin. (3), birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate se completează de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii formaţiunilor politice care au propus candidaţi şi se consemnează într-un proces-verbal care reprezintă actul de învestire. În această componenţă, birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate îndeplinesc toate atribuţiile prevăzute de prezenta lege.
    (5) În cazul în care numărul persoanelor propuse de formaţiunile politice este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, acestea sunt completate cu cetăţeni români cu drept de vot propuşi de către şefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, după caz.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dacă preşedintele biroului electoral al unei secţii de votare din străinătate constată, în preziua sau ziua votării, că numărul membrilor biroului electoral este insuficient pentru buna desfăşurare a votării, acesta poate suplimenta numărul membrilor biroului electoral respectiv, până la cel mult 15 membri, cu aprobarea biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate. Completarea se poate face cu supleanţii propuşi de către partidele politice sau, dacă numărul acestora nu este suficient, cu orice cetăţean român cu drept de vot, fiind consemnată într-un proces-verbal.
    (7) Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa şi alte cheltuieli curente ale membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate se suportă de către cei care îi desemnează."

    13. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) În ziua premergătoare zilei votării, birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară primesc, pe bază de proces-verbal, următoarele:
    a) un exemplar al listei electorale permanente;
    b) buletinele de vot;
    c) ştampila de control;
    d) ştampilele cu menţiunea «VOTAT»;
    e) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării;
    f) formularele listei electorale suplimentare şi ale extrasului din listele electorale;
    g) formularele necesare pentru consemnarea situaţiilor semnalate de Sistemul informatic pentru monitorizarea prezenţei la vot şi prevenirea votului ilegal;
    h) alte materiale stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente;
    i) un buletin de vot anulat de către preşedintele biroului electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz, pe care îl vor afişa la sediul secţiei de votare.
    (2) Predarea materialelor prevăzute la alin. (1) se asigură de către primari.
    (3) În ziua premergătoare primei zile a votării, birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate primesc materialele prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor de la lit. a) şi f), prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.
    (4) Birourile electorale ale secţiilor de votare îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) asigură buna organizare a votării;
    b) verifică, prin mijloace electronice, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot conform metodologiei stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente;
    c) numără voturile şi consemnează rezultatele votării în procesele-verbale prevăzute la art. 49 alin. (1); pot decide renumărarea voturilor, la solicitarea oricărui membru, înainte de consemnarea rezultatului numărătorii în procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1);
    d) verifică, prin mijloace electronice, corelaţiile din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, conform metodologiei stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente;
    e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;
    f) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite potrivit prezentei legi.
    (5) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare ia toate măsurile de ordine în localul de vot şi în jurul acestuia.
    (6) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare efectuează sub coordonarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare operaţiunile necesare pentru exercitarea dreptului de vot de către alegătorii care se prezintă la urne, precum şi pentru consemnarea şi centralizarea rezultatelor votării.
    (7) Birourile electorale ale secţiilor de votare predau, pe bază de proces-verbal, birourilor electorale judeţene sau, după caz, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule şi cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi materialele la care acestea se referă, precum şi dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare, îndosariate pe tipuri de liste; birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate predau procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule şi cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi materialele la care acestea se referă, Ministerului Afacerilor Externe.
    (8) Birourile electorale ale secţiilor de votare predau separat, pe bază de proces-verbal, birourilor electorale judeţene sau, după caz, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, buletinele de vot anulate, ştampilele şi celelalte materiale utilizate în desfăşurarea votării. Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate predau aceste materiale reprezentanţelor diplomatice, care, în termen de 3 luni de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, le predau în vederea topirii de către operatorii economici specializaţi.
    (9) Birourile electorale ale secţiilor de votare îndeplinesc orice alte atribuţii care le revin potrivit legii.
    (10) Prefecţii iau măsurile necesare pentru a asigura transportul materialelor prevăzute la alin. (1) până în interiorul localului de vot, precum şi transportul materialelor prevăzute la alin. (7) şi (8) din interiorul localului de vot până în sediul biroului electoral judeţean sau al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.
    (11) În cazul secţiilor de votare din străinătate, după primire, materialele prevăzute la alin. (3) se sigilează de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi se păstrează, până la transportul lor în localurile de vot, într-un singur spaţiu pus la dispoziţie de şeful reprezentanţei diplomatice din statul respectiv.
    (12) Birourile electorale judeţene şi birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a stabili, cu consultarea prefecţilor, calendarul operaţiunilor prevăzute la alin. (1), (7) şi (8), astfel încât să asigure realizarea optimă a acestora. În cazul secţiilor de votare din străinătate, calendarul operaţiunilor prevăzute la alin. (1), (7) şi (8) este stabilit de biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu consultarea Ministerului Afacerilor Externe."

    14. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Propunerile de candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 50 de zile înainte de data alegerilor."

    15. La articolul 43, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de operatorii de calculator, de persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii, de persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) şi de personalul tehnic desemnat să asigure remedierea deranjamentelor sistemelor informatice şi de comunicaţii utilizate în procesul electoral, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare."

    16. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) În ziua de duminică, votarea începe la ora locală 7,00 şi se încheie la ora locală 21,00.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), votarea în străinătate se desfăşoară şi pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă imediat anterioare zilei votării. În ziua de vineri, votarea începe în ziua de vineri, ora locală 12,00 şi se încheie la ora locală 21,00, iar în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 7,00 şi se încheie la ora locală 21,00.
    (3) La sediile secţiilor de votare se afişează la loc vizibil ora la care începe, respectiv se încheie votarea.
    (4) Alegătorul votează la una dintre următoarele secţii de votare:
    a) în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii;
    b) în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia;
    c) în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secţie de votare organizată în străinătate;
    d) în cazul în care îndeplineşte funcţia de membru al biroului electoral al secţiei de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare ori asigură menţinerea ordinii, votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea;
    e) în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secţie de votare care îi asigură accesul la vot.
    (5) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Alegătorii îşi prezintă actele de identitate operatorilor de calculator, care preiau şi introduc datele personale ale alegătorilor în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, conform hotărârii Autorităţii Electorale Permanente.
    (6) Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:
    a) persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;
    b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;
    c) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la secţia de votare respectivă;
    d) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secţie de votare;
    e) alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;
    f) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin;
    g) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondenţă, votul prin corespondenţă transmis de acesta fiind recepţionat de biroul electoral competent.
    (7) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:
    a) opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării;
    b) opreşte de la votare persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot; în cazul în care persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot prezintă o hotărâre judecătorească din care rezultă că nu are sau nu mai are astfel de interdicţii permite alegătorului să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea «VOTAT»;
    c) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot şi care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, şi după ce alegătorul dă o declaraţie potrivit căreia nu şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea «VOTAT»;
    d) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot şi care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal că a votat prin corespondenţă, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, şi după ce alegătorul dă o declaraţie potrivit căreia nu şi-a exercitat dreptul de vot prin corespondenţă; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea «VOTAT»;
    e) îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secţie de votare din aceeaşi unitate administrativ-teritorială; permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondaţi la altă secţie de votare din aceeaşi unitate administrativ-teritorială să voteze; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară, îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea «VOTAT»;
    f) permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă, îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea «VOTAT»;
    g) permite alegătorilor prevăzuţi la alin. (4) lit. b)-e) să îşi exercite dreptul de vot; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea «VOTAT»; alegătorul care votează în străinătate semnează pe un dispozitiv electronic.
    (8) În situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate semna în lista electorală, preşedintele face o menţiune în listă, confirmată prin semnătura sa şi a încă unui membru al biroului electoral.
    (9) Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea «VOTAT» înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care optează.
    (10) Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.
    (11) După ce a votat, alegătorul are obligaţia de a introduce buletinul de vot în urnă.
    (12) La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greşit ştampila cu menţiunea «VOTAT», dar nu a introdus buletinul în urnă, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îi poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin, reţinând şi anulând buletinul de vot iniţial şi făcând menţiunea corespunzătoare la pct. j) din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1).
    (13) Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de acesta.
    (14) Preşedintele poate lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.
    (15) Candidaţii şi oricare alegător au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot. În acest caz, identitatea se stabileşte de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare prin orice mijloace legale. În cazul în care contestaţia este întemeiată, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îl va opri de la votare pe alegătorul contestat, va consemna faptul într-un proces-verbal şi va sesiza această situaţie autorităţilor competente.
    (16) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totală a suspendărilor nu poate depăşi o oră. Suspendarea este anunţată prin afişare la uşa sediului secţiei de votare imediat ce s-a produs evenimentul care a declanşat suspendarea.
    (17) În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi celelalte documente şi materiale ale biroului electoral al secţiei de votare vor rămâne sub pază permanentă. În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare, în acelaşi timp. Candidaţii şi persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare în acest timp."

    17. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 44^1
    (1) În zilele de vineri şi sâmbătă, la încheierea programului de votare prevăzut la art. 44 alin. (2), preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, în prezenţa celorlalţi membri, iau următoarele măsuri:
    a) sigilează urnele de vot;
    b) încheie un proces-verbal, în care consemnează numărul buletinelor de vot nefolosite şi numărul alegătorilor prezenţi la vot;
    c) se asigură că toate materialele electorale se află în localul de vot;
    d) sigilează căile de acces în localul de vot.
    (2) În fiecare zi, la începerea programului de votare prevăzut la art. 44 alin. (2), ridicarea sigiliilor se va face de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din străinătate, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare.
    (3) Localurile secţiilor de votare din străinătate sunt monitorizate video."

    18. La articolul 45, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător persoanelor care în ziua votării se află în ţară şi care din cauza specificului activităţii pe care o desfăşoară nu se pot prezenta la secţia de votare."

    19. La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) votarea se face pe baza unui extras din listele electorale."

    20. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 45^1
    (1) În modalitatea prevăzută la art. 45 se poate vota numai la secţiile de votare din ţară.
    (2) Datele personale ale alegătorilor care au formulat cereri potrivit art. 45 sunt preînregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, urmând a fi înregistrate definitiv în acesta la întoarcerea în localul de vot a echipei prevăzute la art. 45 alin. (1), pe baza semnăturilor din extrasul din listele electorale.
    (3) Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secţiei de votare să se deplaseze cu o urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota la secţia de votare potrivit legii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare solicită operatorului să verifice dacă persoanele respective şi-au mai exercitat dreptul de vot în aceeaşi zi."

    21. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    (1) La ora 21,00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului de vot.
    (2) Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot.
    (3) Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21,00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot.
    (4) Alegătorii aflaţi în situaţiile prevăzute de alin. (2) şi (3) pot vota până cel mult la ora 23,59."

    22. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    (1) La toate operaţiunile efectuate de birourile electorale ale secţiilor de votare pot asista, în afara membrilor acestora, a operatorilor de calculator şi a persoanelor însărcinate cu menţinerea ordinii, candidaţii, persoanele acreditate, reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente şi membrii birourilor electorale ierarhic superioare.
    (2) Dispoziţiile art. 89 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător."

    23. La articolul 48 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă; este interzis, sub sancţiunea legii, ca pe aceste documente să existe ştersături, modificări sau completări; rezultatul numărării se va înscrie la pct. a) din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1);"

    24. La articolul 49, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Două exemplare ale procesului-verbal prevăzut la alin. (1), toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate alcătuiesc un dosar sigilat şi ştampilat care trebuie însoţit de ştampila de control. Listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare alcătuiesc un dosar distinct. În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, ambele dosare sunt înaintate biroului electoral judeţean sau, după caz, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu pază înarmată, însoţit, la cerere, de alţi membri ai biroului electoral respectiv."

    25. După articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 49^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 49^1
    (1) Operatorii de calculator asigură, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, înregistrarea video-audio neîntreruptă a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor.
    (2) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură transmiterea prin mijloace electronice către Biroul Electoral Central a fotografiei procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării.
    (3) Înregistrările prevăzute la alin. (1) şi fotografiile proceselor-verbale prevăzute la alin. (2) se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice puse la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale verifică existenţa înregistrărilor prevăzute la alin. (1), consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de calculator şi le transferă pe un mediu de stocare. Înregistrările video-audio se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, în condiţiile legii.
    (5) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţia organelor competente să constate contravenţii şi fraude electorale sau să urmărească infracţiuni, la cererea acestora, copii ale înregistrărilor video-audio prevăzute la alin. (1)."

    26. La articolul 50, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1), împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, precum şi cu toate contestaţiile şi întâmpinările primite de competenţa Biroului Electoral Central, formând un dosar sigilat, ştampilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean, ai biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau ai biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, însoţite de ştampila biroului electoral respectiv se înaintează cu pază înarmată la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secţiilor de votare."

    27. La articolul 51, alineatele (5) şi (6) se abrogă.
    28. La articolul 55, litera r^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "r^1) nerespectarea dispoziţiilor legale privind prezenţa altor persoane în cabina de vot;"

    29. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins :
    "ART. 56
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 55 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), ş), ţ), u), v), z), ab) şi ac) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), w), x) şi aa), cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), r^1), s) şi y), cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei."

    30. La articolul 56 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române, precum şi poliţiştii locali, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. i), k), l), n), o), q), r), r^1), t), w), z) şi aa);"

    31. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    (1) Cel mai târziu în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileşte prin hotărâre, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor Interne, programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României, bugetul şi cheltuielile necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării scrutinului, precum şi măsurile care trebuie luate de autorităţile publice centrale şi locale pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor.
    (2) În cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte prin hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele:
    a) modelul propunerii de candidatură şi modelul cererii de renunţare la candidatură;
    b) modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare şi modelul extrasului din listele electorale;
    c) modelele ştampilei Biroului Electoral Central, ştampilei biroului electoral judeţean, ştampilei biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, ştampilei de control a secţiei de votare, ştampilei cu menţiunea «VOTAT» şi timbrului autocolant, precum şi condiţiile de confecţionare, gestionare şi utilizare a acestora;
    d) modelul buletinului de vot utilizat în secţiile de votare din ţară, modelul buletinului de vot utilizat în secţiile de votare din străinătate şi modelul buletinului de vot prin corespondenţă, precum şi condiţiile de confecţionare, gestionare şi utilizare a acestora;
    e) modelele proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării.
    (3) Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte, prin hotărâre, normative privind logistica electorală utilizată în localurile de vot."

    32. La articolul 66, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Autoritatea Electorală Permanentă asigură, în condiţiile legii, aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru Preşedintele României."

    33. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 67
    (1) Pe durata funcţionării birourilor electorale, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi locţiitorii acestora se consideră detaşaţi şi primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 190 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin şi de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin. Ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 100 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin şi de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin.
    (2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, locţiitorii acestora, respectiv membrii care îndeplinesc atribuţiile ce revin operatorilor de calculator primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 380 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru fiecare tur de scrutin. Ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 190 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru fiecare tur de scrutin.
    (3) Membrii Biroului Electoral Central, membrii birourilor electorale judeţene, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, membrii biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar se consideră detaşaţi şi primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 150 lei.
    (4) Pe durata funcţionării birourilor electorale, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la alin. (1)-(3) le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizaţiilor de detaşare, precum şi a oricăror alte diurne şi drepturi băneşti cuvenite potrivit legii.
    (5) Primirea indemnizaţiei prevăzute la alin. (1)-(3) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.
    (6) Indemnizaţiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor prevăzute la alin. (1)-(3) reprezintă venituri din alte surse în sensul art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acestea datorându-se şi virându-se numai impozitul pe venit potrivit legii.
    (7) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), (8) şi (9) se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de preşedinţii birourilor electorale, prin zi de activitate înţelegându-se munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi. În cazul informaticienilor, plata indemnizaţiilor se face pe baza fişelor de pontaj emise de Autoritatea Electorală Permanentă.
    (8) Membrii Biroului Electoral Central, statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar al acestuia, precum şi personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice la acest birou au dreptul la o indemnizaţie de protocol de 10 lei de persoană pentru apă, cafea şi gustări pentru fiecare zi de activitate.
    (9) Membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar al acestora, operatorii de calculator ai secţiilor de votare, care participă la realizarea operaţiunilor legate de desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României, precum şi personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la aceste birouri au dreptul în ziua votării la o indemnizaţie de protocol de 10 lei de persoană pentru apă, cafea şi gustări.
    (10) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară au dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza adeverinţei eliberate în acest sens de către biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.
    (11) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia de protocol prevăzută la alin. (8) şi (9) este venit neimpozabil şi este exceptată de la plata contribuţiilor sociale.
    (12) Pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale judeţene şi a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, Institutul Naţional de Statistică şi orice altă autoritate publică desemnată, asigură personalul tehnic auxiliar necesar. Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Institutului Naţional de Statistică şi al oricărei alte autorităţi publice desemnate, asigură personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
    (13) La cerere, membrii birourilor electorale primesc o adeverinţă semnată de preşedintele secţiei de votare care să ateste participarea lor în secţie."

    34. La articolul 69, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Termenele pe ore prevăzute de prezenta lege încep să curgă de la ora 0,00 a zilei următoare."

    35. La articolul 70, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 70
    (1) Buletinele de vot întrebuinţate, buletinele de vot neîntrebuinţate, cele nule, listele electorale utilizate, ştampilele necesare votării, celelalte materiale utilizate în procesul electoral, primite de instanţele judecătoreşti de la birourile electorale judeţene, birourile sectoarelor municipiului Bucureşti, de la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz, sau de la birourile electorale ale secţiilor de votare, documentele primite de Curtea Constituţională de la Biroul Electoral Central, precum şi listele de susţinători aflate la Curtea Constituţională şi cele primite de Autoritatea Electorală Permanentă de la Biroul Electoral Central sunt păstrate în arhivă, separat de celelalte documente, timp de 6 luni de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), instanţele judecătoreşti, cu sprijinul instituţiilor prefectului, respectiv Curtea Constituţională şi Autoritatea Electorală Permanentă vor preda pe bază de proces-verbal, pentru topire, operatorilor economici specializaţi buletinele de vot întrebuinţate, neîntrebuinţate, cele nule, listele electorale utilizate, procesele-verbale şi ştampilele necesare votării, celelalte materiale utilizate în procesul electoral, precum şi listele de susţinători."

    36. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 71
    (1) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» asigură imprimarea buletinelor de vot, a tipizatelor prevăzute de lege, precum şi a broşurilor destinate birourilor electorale. Buletinele de vot se capsează sau se lipesc.
    (2) Hârtia necesară pentru imprimarea materialelor prevăzute la alin. (1) se asigură şi se livrează de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, la preţ de înregistrare în contabilitate la valorile specificaţiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc, în condiţiile legii.
    (3) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial» unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de unde a fost livrată, în termen de 10 zile de la data încheierii perioadei electorale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.
    (4) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (3), facturată la preţ de înregistrare în contabilitate, se face de către Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 de zile de la data încheierii perioadei electorale."

    37. În tot cuprinsul Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma „copiile de pe listele electorale permanente“ se înlocuieşte cu sintagma „listele electorale permanente“, iar sintagma „tabele electorale“ se înlocuieşte cu sintagma „liste electorale suplimentare“.
    38. În tot cuprinsul Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1)“ se înlocuieşte cu sintagma „lista electorală suplimentară“, iar sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2)“ se înlocuieşte cu sintagma „extrasul din listele electorale“.
    39. În tot cuprinsul Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma „Ministerul Administraţiei şi Internelor“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Afacerilor Interne“.
    40. În tot cuprinsul Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma „pază înarmată“ se înlocuieşte cu sintagma „paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne“.


    ART. II
    Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) Membrul biroului electoral al secţiei de votare are obligaţia de a face cunoscute alegătorilor numele, prenumele şi funcţia în biroul electoral, prin intermediul unui ecuson, purtat în mod vizibil asupra sa.
    (2) În relaţiile cu ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, precum şi cu alegătorii şi persoanele acreditate, membrul biroului electoral al secţiei de votare este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate, fiindu-i interzise manifestările indecente."

    2. La articolul 16, alineatele (6), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) La examenul pentru admiterea în corpul experţilor electorali poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi care nu a fost exclusă din corpul experţilor electorali, sub condiţia ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 6 luni înaintea examenului.
    (...)
(8) Metodologia de aplicare a prevederilor prezentului articol este stabilită prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
(9) Excluderea din corpul experţilor electorali se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă în cazul săvârşirii de contravenţii privind alegerile sau referendumurile."

    3. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) În statele unde îşi au sediile misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României se organizează, de regulă, în sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, secţiilor consulare, dacă acestea funcţionează în sedii diferite şi institutelor culturale, una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care votează în străinătate.
    (2) Cu acordul autorităţilor din ţara respectivă pot fi organizate secţii de votare şi în alte locuri decât cele prevăzute de alin. (1).
    (3) În afara secţiilor de votare prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi organizate, cu acordul autorităţilor din ţara respectivă, secţii de votare pentru localităţile sau grupurile de localităţi în care au optat să voteze cel puţin 100 de alegători, conform art. 42 alin. (2).
    (4) În termen de cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 42 alin. (2), Autoritatea Electorală Permanentă comunică Ministerului Afacerilor Externe localităţile din străinătate în care trebuie să fie înfiinţate secţii de votare potrivit alin. (3), precum şi numărul acestora.
    (5) În termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (4), Ministerul Afacerilor Externe transmite Autorităţii Electorale Permanente proiectul listei sediilor secţiilor de votare din străinătate prevăzute la alin. (1)-(4).
    (6) Lista prevăzută la alin. (5) va fi însoţită de următoarele documente:
    a) sinteza consultărilor cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare;
    b) sinteza consultărilor cu persoane care reprezintă cetăţeni români aflaţi în străinătate şi criteriile utilizate pentru selecţia acestora;
    c) notă justificativă privind cazurile în care nu vor mai fi organizate secţii de votare organizate la alegeri anterioare, dacă este cazul;
    d) notă logistică privind fiecare local de vot, conform modelului stabilit de Autoritatea Electorală Permanentă;
    e) informaţiile furnizate de autorităţile străine competente privind numărul cetăţenilor români cu domiciliul, reşedinţa sau alte forme de înregistrare în străinătate, defalcat pe state.
    (7) În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării prevăzute la alin. (5), Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte, prin hotărâre, sediile secţiilor de votare din străinătate.
    (8) Activităţile de coordonare a pregătirii şi organizării procesului de votare în străinătate sunt asigurate de către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor Externe."

    4. La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri parlamentare la termen şi până la data expirării a cel mult 15 zile de la data începerii perioadei electorale, alegătorul, care doreşte să voteze în străinătate la alegerile parlamentare, se poate înregistra în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, aflat pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate."

    5. La articolul 49, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Listele electorale permanente din străinătate se întocmesc şi se tipăresc de către Autoritatea Electorală Permanentă şi se transmit biroului electoral pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 23 alin. (7)."

    6. La articolul 51, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În cadrul secţiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare sau institutele culturale din străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare."

    7. După articolul 102 se introduc două noi articole, articolele 102^1 şi 102^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 102^1
    (1) Pe lângă Autoritatea Electorală Permanentă se înfiinţează Reţeaua electorală naţională, organism fără personalitate juridică care funcţionează sub coordonarea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, ce are următoarele obiective:
    a) asistarea Autorităţii Electorale Permanente la elaborarea, integrarea, corelarea şi monitorizarea politicilor privind securitatea şi rezilienţa sistemului electoral românesc;
    b) asistarea Autorităţii Electorale Permanente la efectuarea activităţilor de implementare şi operaţionalizare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
    c) asistarea Autorităţii Electorale Permanente la elaborarea, implementarea şi operaţionalizarea sistemelor şi aplicaţiilor informatice utilizate în procesele electorale.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Reţeaua electorală naţională emite recomandări şi rapoarte.
    (3) Atribuţiile, structura, organizarea şi funcţionarea Reţelei electorale naţionale, precum şi indemnizaţiile ce revin membrilor acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente.
    (4) Din Reţeaua electorală naţională fac parte înalţi funcţionari publici din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, respectiv şefi de departamente şi funcţionarii asimilaţi acestora, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi ai unităţilor care funcţionează în subordinea sau în coordonarea acestuia, ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, ai Institutului Naţional de Statistică, ai Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Educaţiei Naţionale, experţi din societatea civilă, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, precum şi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniul electoral.
    ART. 102^2
    (1) Pentru elaborarea, implementarea şi operaţionalizarea sistemelor şi aplicaţiilor informatice utilizate în procesele electorale Autoritatea Electorală Permanentă poate angaja personal calificat în domeniul tehnologiei informaţiei, personal contractual încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3)-(5) şi ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în funcţii de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, funcţii care se înfiinţează în cadrul departamentelor din cadrul Autorităţii Electorale Permanente.
    (3) Numărul posturilor aferente funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, criteriile şi metodologia de selecţie, precum şi condiţiile în care această categorie de personal îşi desfăşoară activitatea se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în bugetul aprobat cu această destinaţie pentru personalul Autorităţii Electorale Permanente.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, încadrarea personalului calificat prevăzut la alin. (1) se face conform criteriilor şi metodologiei elaborate conform alin. (3).
    (5) Drepturile salariale aferente funcţiilor înfiinţate potrivit alin. (2) se stabilesc, prin derogare de la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de până la de 6 ori valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente."

    8. La articolul 103 alineatul (1), litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "r) asigură, cu sprijinul autorităţilor şi instituţiilor din Reţeaua electorală naţională, aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării, precum şi echipamentele informatice necesare centralizării rezultatelor votării de către Biroul Electoral Central;"

    9. La articolul 110, după alineatul (4) se introduc şapte noi alineate, alineatele (5)-(11), cu următorul cuprins:
    "(5) Operatorii de calculator îşi desfăşoară activitatea în condiţiile stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
(6) Repartizarea operatorilor de calculator selectaţi conform alin. (2) la secţiile de votare din ţară se realizează prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente.
(7) La o secţie de votare din ţară pot fi repartizaţi cel mult 3 operatori de calculator.
(8) Pe lângă operatorii de calculator repartizaţi la secţiile de votare din ţară, Autoritatea Electorală Permanentă repartizează, la propunerea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cel puţin câte un operator de calculator pe lângă fiecare centru de votare din ţară.
(9) În sensul prezentei legi, prin centru de votare din ţară se înţelege imobilul din ţară unde îşi are sediul cel puţin o secţie de votare.
(10) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate îndeplinesc şi atribuţiile ce revin, potrivit legii, operatorilor de calculator.
(11) Autorităţile publice centrale şi locale implicate, potrivit legii, în organizarea alegerilor sprijină implementarea şi buna funcţionare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal cu personal propriu, denumit în continuare informaticieni."

    10. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 120
    (1) Prevederile prezentei legi privind corpul experţilor electorali, membrii birourilor electorale, operatorii de calculator, Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, secţiile de votare, Registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Preşedintele României, alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi referendumurilor naţionale şi locale.
    (2) Funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special pot avea calitatea de expert electoral, pot fi preşedinţi şi locţiitori în birourile electorale ale secţiilor de votare sau pot activa pe lângă birourile electorale ca personal tehnic auxiliar, ca operatori de calculator ori ca informaticieni, indiferent de tipul de scrutin."    ART. III
    Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 19 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Prezenta lege reglementează exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor şi la alegerile pentru Preşedintele României."

    2. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Alegătorul pentru care biroul electoral pentru votul prin corespondenţă a înregistrat primirea plicului exterior conform art. 15 alin. (1) nu îşi poate exercita dreptul de vot la acel scrutin în cadrul secţiei de votare."

    3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care doreşte să îşi exercite dreptul de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor sau pentru Preşedintele României, trebuie să se înregistreze ca alegător prin corespondenţă. Înregistrarea se realizează prin înscrierea într-un formular on-line, aflat pe site-ul gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă, a numelui, prenumelui, codului numeric personal, a adresei de domiciliu sau reşedinţă şi a adresei de e-mail, precum şi a opţiunii de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă, la care alegătorul anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine."

    4. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    5. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Termenul de înregistrare ca alegător prin corespondenţă începe la data de 1 aprilie a anului în care au loc alegerile şi se termină la data expirării a 15 zile de la data începerii perioadei electorale."

    6. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) În cel mult 5 zile de la data înregistrării alegătorului prin corespondenţă conform art. 4 alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă asigură verificarea datelor furnizate de către acesta prin compararea datelor furnizate cu datele înscrise în Registrul electoral."

    7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) În termen de 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la art. 5 alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă întocmeşte listele electorale permanente pentru votul prin corespondenţă, în format electronic, pe baza datelor şi informaţiilor furnizate prin formularele on-line prevăzute la art. 4 alin. (1). Acestea cuprind alegătorii, ordonaţi alfabetic pe state, care au solicitat transmiterea documentelor necesare votării la adresa de domiciliu sau reşedinţă din străinătate."

    8. La articolul 6, alineatul (4) se abrogă.
    9. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Birourile electorale pentru votul prin corespondenţă au sediul în străinătate sau în România, după caz. Sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă care funcţionează în străinătate sunt stabilite în sediile misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, după caz. Sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă care funcţionează în ţară sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Externe. Birourile electorale pentru votul prin corespondenţă funcţionează în subordinea biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării."

    10. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În fiecare stat în care mai mult de 5.000 de alegători cu domiciliul sau reşedinţa în statul respectiv au optat pentru transmiterea sau depunerea voturilor la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, după caz, se înfiinţează, prin decizie a biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, câte un birou electoral pentru votul prin corespondenţă.
(2^2) Se înfiinţează, prin decizie a biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, câte un birou electoral pentru votul prin corespondenţă pentru fiecare 10.000 de alegători care au optat pentru transmiterea voturilor prin corespondenţă în ţară."

    11. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţia în care într-un stat au optat să voteze prin corespondenţă mai puţin de 5.000 de alegători cu domiciliul sau reşedinţa în statul respectiv, nu se înfiinţează birou electoral pentru votul prin corespondenţă, atribuţiile prevăzute de prezenta lege pentru birourile electorale pentru votul prin corespondenţă fiind îndeplinite de biroul electoral al secţiei de votare din străinătate desemnat în acest sens prin decizie a biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării."

    12. La articolul 10, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă care sunt transmise alegătorului sunt următoarele:
    a) un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegător; în cazul alegerilor prezidenţiale, alegătorului i se transmit două plicuri exterioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
    b) un plic interior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opţiunea sau opţiunile de vot, după caz; plicul interior va conţine un autocolant cu menţiunea «VOTAT», prevăzut cu elemente de siguranţă stabilite prin hotărâre a Guvernului; alegătorul lipeşte autocolantul pe opţiunea acestuia din buletinul de vot prin corespondenţă; în cazul alegerilor prezidenţiale, alegătorului i se transmit două plicuri interioare şi două autocolante, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
    c) certificatul de alegător; în cazul alegerilor prezidenţiale, alegătorului i se transmit două certificate de alegător, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
    d) instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică şi termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia poştală sau la oficiul poştal documentele prevăzute la art. 14 alin. (5), astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent în termenul prevăzut de lege;
    e) buletinul de vot prin corespondenţă; în cazul alegerilor prezidenţiale, alegătorului i se transmit două buletine de vot, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
    f) un autocolant cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondenţă din ţară pe care alegătorul care a optat pentru transmiterea votului prin corespondenţă în ţară îl va aplica pe plicul exterior.
    (...)
    (3) Pe plicul exterior sunt imprimate numele şi prenumele alegătorului, adresa de corespondenţă a alegătorului, precum şi un cod de bare care asigură identificarea unică a alegătorului.
    (4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, confecţionarea documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi transmiterea tuturor documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă către alegători sunt asigurate de către Compania Naţională «Poşta Română» - S.A."

    13. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. asigură trimiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) către alegători până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor."

    14. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Buletinele de vot prin corespondenţă prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) vor avea un format diferit faţă de cel al buletinelor de vot utilizate în cadrul secţiilor de votare organizate în străinătate şi vor avea imprimat pe prima pagină menţiunea «Buletin de vot prin corespondenţă». Imprimarea buletinelor de vot prin corespondenţă este asigurată de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», prin grija Autorităţii Electorale Permanente, în termen de 3 zile de la data stabilirii machetelor buletinelor de vot prin corespondenţă.
    (2) În cel mult 24 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor pentru Preşedintele României, macheta buletinului de vot prin corespondenţă se prezintă de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» membrilor Biroului Electoral Central. Operaţiunea de prezentare a buletinului de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate persoanele prezente. Eventualele obiecţii se formulează pe loc, obiecţiile ulterioare nemaifiind luate în considerare. Membrii Biroului Electoral Central trebuie să solicite Regiei Autonome «Monitorul Oficial» modificarea machetei şi tipărirea corectă a buletinelor de vot, dacă numele şi prenumele candidaţilor, ordinea de înscriere a acestora, precum şi semnele electorale sunt incorect imprimate ori nu sunt vizibile."

    15. La articolul 14, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Alegătorul introduce buletinul de vot ce conţine opţiunea sa de vot în plicul interior, pe care îl sigilează. În cazul celui de-al doilea tur de scrutin pentru Preşedintele României, înainte de a aplica timbrul autocolant pe patrulaterul ce conţine candidatul pentru care optează, alegătorul se asigură că acesta participă la cel de-al doilea tur de scrutin.
    (...)
    (4) Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus la orice oficiu poştal ori în orice cutie poştală. Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus de către alegător la orice operator de curierat sau poate fi transmis la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, după caz, pe cheltuiala sa. Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus şi personal de către alegător la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, după caz."

    16. La articolul 21, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Dotarea birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă se asigură de către Ministerul Afacerilor Externe.
    (...)
(4) Pe perioada cât funcţionează birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, membrii acestora şi personalul tehnic auxiliar se consideră detaşaţi şi primesc indemnizaţiile cuvenite, conform legii, preşedinţilor, locţiitorilor şi membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, respectiv personalului tehnic auxiliar."

    17. După articolul 21 se introduc două noi articole, articolele 21^1 şi 21^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 21^1
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
    ART. 21^2
    În cazul alegerilor pentru Preşedintele României, atribuţiile prevăzute de prezenta lege pentru biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării sunt îndeplinite de biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate."    ART. IV
    Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Cheltuielile aferente campaniilor electorale trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) să provină numai din contribuţii ale candidaţilor sau ale formaţiunilor politice;
    b) să fie angajate numai cu viza prealabilă a mandatarului financiar competent;
    c) să se încadreze în limitele prevăzute de prezenta lege;
    d) să fie efectuate de competitori electorali numai pentru promovarea candidaţilor şi a programelor electorale proprii.
    (2) Încasarea contribuţiilor electorale şi plata cheltuielilor electorale pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor bancare notificate în prealabil Autorităţii Electorale Permanente.
    (3) La alegerile parlamentare, partidele politice şi candidaţii independenţi vor utiliza pentru finanţarea campaniei electorale câte un cont bancar distinct pentru fiecare circumscripţie electorală în care participă la alegeri. Organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, care propun candidaţi numai la nivel naţional, utilizează un cont bancar la nivel naţional.
    (4) La alegerile locale, partidele politice şi candidaţii independenţi vor utiliza pentru finanţarea campaniei electorale câte un cont bancar distinct pentru fiecare judeţ şi pentru municipiul Bucureşti, unde participă la alegeri.
    (5) La alegerile pentru Parlamentul European şi la alegerile pentru Preşedintele României, partidele politice şi candidaţii independenţi vor utiliza pentru finanţarea campaniei electorale un singur cont bancar.
    (6) Contribuţiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile prevăzute la alin. (2)-(4) numai de către candidaţi, partide politice sau de către mandatarii financiari ai acestora.
    (7) Prin excepţie de la alin. (5), la alegerile pentru Preşedintele României, candidatul propus de o formaţiune politică are posibilitatea de a primi contribuţii electorale şi de a efectua cheltuieli electorale prin intermediul unui cont bancar distinct de cel notificat de formaţiunea politică, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (2) şi (6). Cheltuielile electorale efectuate de candidat şi de formaţiunea politică care l-a propus nu pot depăşi limita prevăzută la alin. (12) lit. p).
    (8) Prin excepţie de la prevederile art. 25 alin. (1) şi (2), campania electorală pentru alegerea Parlamentului European şi a Preşedintelui României poate fi finanţată din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), în acest caz, prin excepţie de la prevederile alin. (5), fiind utilizat un cont bancar distinct.
    (9) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării cheltuielii de către formaţiunea politică sau de către candidat, după caz, mandatarul financiar competent aduce la cunoştinţa Autorităţii Electorale Permanente valoarea şi destinaţia acesteia conform art. 38 alin. (2).
    (10) Contribuţiile pentru campania electorală au statut de afectaţiune specială şi nu sunt supuse executării.
    (11) Contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală proprie sau a formaţiunii politice care i-a propus pot proveni numai din donaţii primite de candidaţi de la persoane fizice, din venituri proprii ale acestora sau din împrumuturi contractate de aceştia de la persoane fizice sau instituţii de credit.
    (12) Limitele maxime ale contribuţiilor candidaţilor pentru campania electorală sunt următoarele:
    a) 60 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau de senator;
    b) un salariu de bază minim brut pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al comunei;
    c) 3 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al oraşului;
    d) 5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al municipiului;
    e) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al municipiului reşedinţă de judeţ;
    f) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul de sector al municipiului Bucureşti;
    g) 500 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
    h) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul judeţean;
    i) 5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al comunei;
    j) 7 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al oraşului;
    k) 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului;
    l) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului reşedinţă de judeţ;
    m) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar de sector al municipiului Bucureşti;
    n) 200 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean şi de primar al municipiului Bucureşti;
    o) 750 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de parlamentar european;
    p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru candidatul la funcţia de Preşedinte al României.
    (13) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei sume de bani în contul bancar notificat pentru campania electorală, candidatul sau partidul politic, după caz, are obligaţia de a preda mandatarului financiar competent o declaraţie cu indicarea sursei contribuţiei.
    (14) Contribuţia pentru campania electorală este declarată Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarul financiar competent, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul bancar notificat Autorităţii Electorale Permanente.
    (15) Contribuţiile pentru campania electorală pot fi depuse în conturile bancare notificate Autorităţii Electorale Permanente, numai până la data încheierii campaniei electorale.
    (16) În cazul săvârşirii unei contravenţii prevăzute de prezenta lege, prin încălcarea prezentului articol, se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat sumele de bani aferente cheltuielilor electorale efectuate cu încălcarea alin. (1)."

    2. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Partidul politic, alianţa politică sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale poate contribui cu sume de bani la campania electorală proprie până la concurenţa limitelor totale prevăzute la art. 28 alin. (12), după caz.
    (2) Suplimentar faţă de contribuţiile electorale prevăzute la alin. (1), partidul politic, alianţa politică sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale poate contribui la campania electorală proprie cu până la 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau de senator, respectiv cu până la 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
    (3) Contribuţiile formaţiunilor politice pentru campania electorală pot proveni numai din fondurile obţinute în condiţiile art. 3."

    3. La articolul 34, alineatele (4)-(6), (12) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Un partid politic, o alianţă politică, o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau un candidat independent va numi un mandatar financiar coordonator. În cazul numirii mai multor mandatari financiari, se va numi un singur mandatar financiar coordonator.
(5) Mandatarul financiar coordonator are următoarele atribuţii:
    a) asigură evidenţa operaţiunilor financiare;
    b) supervizează activitatea celorlalţi mandatari financiari ai partidului politic şi centralizează evidenţele acestora;
    c) întocmeşte raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale;
    d) transmite Autorităţii Electorale Permanente documentele şi rapoartele prevăzute de prezenta lege, în scris şi în format electronic.
(6) Mandatarul financiar numit pe lângă mandatarul financiar coordonator organizează evidenţa operaţiunilor financiare efectuate în campania electorală şi verifică legalitatea acestora, la nivelul la care a fost desemnat.
    (...)
(12) Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea oficială la Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza împuternicirii partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a acceptului acestuia. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi începerea campaniei electorale, făcându-se publică pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.
(13) La data înregistrării oficiale, mandatarul financiar coordonator primeşte de la Autoritatea Electorală Permanentă un cod unic de identificare al partidului politic sau al candidatului independent, care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală aparţinând partidului politic sau candidatului independent pe care îl reprezintă."

    4. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    (1) În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligaţi să depună la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi, precum şi cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoţite de declaraţiile prevăzute la art. 28 alin. (13)."

    5. La articolul 48, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Nu se rambursează:
    a) sumele de bani aferente cheltuielilor care depăşesc plafoanele stabilite conform art. 37;
    b) sumele de bani aferente cheltuielilor finanţate din alte surse decât cele prevăzute de prezenta lege;
    c) sumele de bani utilizate în campania electorală cu încălcarea prevederilor art. 38 alin. (2);
    d) sumele de bani aferente cheltuielilor electorale care au fost finanţate din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)."    ART. V
    – Normele de trimitere din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, către Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi efectuate către prevederile corespunzătoare ale Codului administrativ.

    ART. VI
    Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. VII
    Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. VIII
    Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 19 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 24 iulie 2019.
    Nr. 148.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice