Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 146 din 21 mai 2024  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 146 din 21 mai 2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 mai 2024
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " ORDONANŢĂ
    privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei generale
    de paşapoarte, serviciilor publice comunitare de paşapoarte,
    Direcţiei generale permise de conducere şi înmatriculări şi serviciilor
    publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor"

    2. Capitolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia generală de paşapoarte şi Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări, asigură punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniul paşapoartelor simple, respectiv în domeniul permiselor de conducere şi al certificatelor de înmatriculare, precum şi a programelor de reformă privind apropierea administraţiei publice de cetăţean.
    ART. 2
    (1) Serviciile publice comunitare de paşapoarte şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizează în cadrul instituţiilor prefectului.
    (2) Serviciile publice comunitare asigură emiterea, eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, respectiv a permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare.
    ART. 3
    (1) Direcţia generală de paşapoarte, respectiv Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne asigură coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare.
    (2) Direcţiile prevăzute la alin. (1) şi serviciile publice comunitare cooperează cu alte instituţii abilitate din domeniul ordinii publice, securităţii şi apărării naţionale, conform legii."

    3. După capitolul I se introduce un nou capitol, capitolul I^1 „Direcţia generală de paşapoarte“, alcătuit din art. 4-4^5, cu următorul cuprins:
    "    CAP. I^1
    Direcţia generală de paşapoarte
    ART. 4
    (1) Direcţia generală de paşapoarte este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi care exercită competenţele conferite de lege cu privire la coordonarea şi controlul activităţii de emitere, eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple.
    (2) Sediul Direcţiei generale de paşapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este în municipiul Bucureşti.
    ART. 4^1
    (1) Direcţia generală de paşapoarte este autoritate publică centrală de prelucrare automată a datelor şi valorificare a informaţiilor prin proceduri informatice, care exercită următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează şi controlează activitatea de emitere, eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple, desfăşurată, în condiţiile legii, de serviciile publice comunitare de paşapoarte;
    b) elaborează proiecte de acte normative sau, după caz, colaborează la elaborarea proiectelor de acte normative, în vederea perfecţionării prevederilor legale în domeniu, în acord cu reglementările europene şi internaţionale incidente;
    c) constituie, administrează, valorifică şi actualizează Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple, denumit în continuare RNEPS, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, inclusiv a celor privind protecţia datelor cu caracter personal;
    d) administrează Sistemul naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple;
    e) personalizează, prin Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, paşapoartele simple electronice, paşapoartele diplomatice electronice, paşapoartele de serviciu electronice, cărţile electronice de identitate, precum şi alte documente, în condiţiile legii;
    f) coordonează activităţile privind aplicarea măsurilor de limitare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, în conformitate cu prevederile legale;
    g) îndeplineşte funcţia de autoritate naţională de certificare pentru semnătură şi de autoritate naţională de certificare pentru verificare şi cooperează cu instituţii similare ale statelor membre ale Uniunii Europene, în calitate de punct naţional unic de contact, şi cu Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, în calitate de operator al directorului naţional de chei publice, în vederea asigurării securităţii documentelor de călătorie electronice, prin garantarea autenticităţii şi integrităţii datelor şi creşterea nivelului de interoperabilitate a sistemelor de validare;
    h) stabileşte şi actualizează, cu consultarea Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A., elementele de securitate cuprinse în paşapoartele simple, în acord cu reglementările europene şi internaţionale în materie;
    i) atestă, în condiţiile legii, calitatea de cetăţean român;
    j) efectuează verificări în evidenţa paşapoartelor, la solicitarea justificată a Ministerului Afacerilor Externe sau a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, cu privire la minorii de cetăţenie română neînsoţiţi sau supuşi unor măsuri de protecţie instituţională în străinătate, cetăţenii români accidentaţi, spitalizaţi, decedaţi, aflaţi în situaţii care le pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sau care au încălcat legile statelor în care au călătorit, în scopul identificării ori, după caz, al informării familiei sau reprezentantului legal cu privire la situaţia de dificultate în care se află cetăţeanul român în străinătate;
    k) constituie şi gestionează, împreună cu Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., infrastructura necesară automatizării proceselor de verificare a încasării sumei reprezentând contravaloarea paşapoartelor simple, respectiv de restituire a acesteia în situaţiile în care a fost achitată eronat sau serviciul aferent nu a fost prestat;
    l) asigură, pe măsura operaţionalizării infrastructurii necesare, prestarea de servicii publice electronice, în condiţiile legii;
    m) desfăşoară unele activităţi de resurse umane pentru serviciile publice comunitare de paşapoarte, conform atribuţiilor şi în limita competenţelor stabilite în domeniul resurselor umane prin acte normative incidente.
    (2) Direcţia generală de paşapoarte îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
    ART. 4^2
    Materiile prime, tipăriturile speciale şi echipamentele utilizate în activitatea de emitere, eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple se asigură de Direcţia generală de paşapoarte, conform contractelor încheiate în acest scop.
    ART. 4^3
    (1) RNEPS, prevăzut la art. 4^1 alin. (1) lit. c), cuprinde evidenţe şi înregistrări ale datelor cu caracter personal, precum şi alte date obţinute ca urmare a exercitării competenţelor, potrivit legii.
    (2) Datele cuprinse în RNEPS sunt prelucrate în următoarele scopuri:
    a) emiterea, eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
    b) evidenţa persoanelor cărora li s-a eliberat paşaport cu menţionarea domiciliului în străinătate;
    c) atestarea, în condiţiile legii, a calităţii de cetăţean român;
    d) identificarea cetăţenilor români aflaţi în situaţii de dificultate în străinătate şi informarea familiei sau reprezentantului legal al acestora.
    (3) Datele prevăzute la alin. (1) nu pot fi prelucrate în alte scopuri decât cele prevăzute la alin. (2), cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă sunt asigurate garanţiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.
    (4) RNEPS este format din Sistemul naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple şi din evidenţa manuală a persoanelor care au solicitat/pentru care s-a solicitat eliberarea documentelor de călătorie româneşti sau faţă de care s-au dispus măsuri de limitare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate ori care s-au aflat în situaţii de dificultate în străinătate, precum şi a persoanelor cărora li s-a aprobat cererea de acordare/redobândire/renunţare la cetăţenia română ori cărora li s-a retras cetăţenia română sau care au solicitat acordarea vizelor de ieşire din ţară/acordarea dreptului de şedere pe teritoriul României.
    (5) Sistemul naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple conţine următoarele evidenţe informatizate:
    a) evidenţa persoanelor care au solicitat/pentru care s-a solicitat eliberarea paşapoartelor simple;
    b) evidenţa persoanelor faţă de care s-au dispus măsuri de limitare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate;
    c) evidenţa persoanelor care s-au aflat în situaţiile de dificultate în străinătate, prevăzute la art. 4^1 alin. (1) lit. j);
    d) evidenţa persoanelor cărora li s-a aprobat cererea de acordare, redobândire sau renunţare la cetăţenia română ori cărora li s-a retras cetăţenia română.
    (6) În vederea realizării scopurilor prevăzute la alin. (2), serviciile publice comunitare de paşapoarte şi Direcţia generală de paşapoarte înscriu în RNEPS următoarele date cu caracter personal:
    a) date privind paşapoartele emise: numărul, tipul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă, perioada de valabilitate, anularea, pierderea, recuperarea, rebutarea, deteriorarea, furtul, retragerea;
    b) numele şi numele anterior;
    c) date de identificare privind membrii de familie sau, după caz, reprezentanţii legali/convenţionali;
    d) sexul;
    e) data şi locul naşterii;
    f) date privind cetăţenia;
    g) semnătura;
    h) seria şi numărul documentelor care atestă starea civilă şi, respectiv, menţiunile înscrise în cuprinsul acestora, potrivit legii;
    i) datele cuprinse în documentele care fac dovada dreptului de şedere în străinătate, potrivit legii;
    j) culoarea ochilor şi înălţimea;
    k) date privind starea de sănătate, în situaţia persoanelor prevăzute la art. 4^1 alin. (1) lit. j), după caz, a minorilor care au solicitat/pentru care s-a solicitat eliberarea unui paşaport simplu temporar în vederea deplasării în străinătate pentru a urma un tratament medical, precum şi a persoanelor majore care au solicitat/pentru care s-a solicitat, din motive de sănătate, eliberarea unui paşaport simplu temporar, în condiţiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) numărul de telefon şi/sau adresa de poştă electronică, în funcţie de opţiunea persoanei;
    m) adresa de domiciliu/reşedinţă;
    n) profesia;
    o) imaginea facială şi impresiunile digitale;
    p) codul numeric personal;
    q) seria şi numărul actului de identitate românesc sau ale documentului de identitate străin;
    r) date referitoare la adopţie din documente privind încredinţarea în vederea adopţiei/încuviinţarea adopţiei;
    s) numărul permisului de conducere, după caz.
    (7) Termenul de stocare a datelor cu caracter personal din RNEPS se stabileşte în funcţie de scopurile prevăzute la alin. (2) şi este prevăzut în nomenclatorul arhivistic aprobat la nivelul Direcţiei generale de paşapoarte, în conformitate cu dispoziţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) RNEPS se actualizează cu următoarele date, comunicate, în condiţiile legii, de autorităţile competente, respectiv Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, Ministerul Afacerilor Externe, organele judiciare, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului:
    a) date privind cetăţenia: numărul documentului care atestă parcurgerea procedurii de acordare/redobândire/retragere a cetăţeniei române şi, respectiv, renunţare la această calitate;
    b) date din certificatul de cetăţenie/adeverinţa de pierdere a cetăţeniei române: autoritatea emitentă, data depunerii jurământului de credinţă faţă de România, data pierderii cetăţeniei;
    c) date privind săvârşirea de infracţiuni;
    d) date privind condamnări penale/măsuri de siguranţă/ măsuri preventive/măsuri educative, dispuse de autorităţile/ organele competente;
    e) date privind ocrotirea persoanei fizice şi măsurile de protecţie specială a copilului.
    (9) În calitate de creator şi deţinător de arhivă, Direcţia generală de paşapoarte gestionează dosare de paşapoarte, al căror regim juridic este guvernat de dispoziţiile Legii nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituite pe principiul familiei, începând cu anul 1949, acestea cuprinzând acte oficiale sau particulare, cereri, memorii, petiţii, dovezi, declaraţii, adeverinţe şi alte documente realizate în decursul timpului, în legătură cu regimul paşapoartelor, al călătoriilor în străinătate efectuate de cetăţenii români, regimul străinilor în România şi probleme de cetăţenie.
    (10) Direcţia generală de paşapoarte şi serviciile publice comunitare de paşapoarte furnizează date din RNEPS, la solicitarea justificată a persoanelor fizice sau juridice/entităţilor îndreptăţite, a instituţiilor ori autorităţilor publice, în cadrul unor acţiuni de interes public reglementate prin acte normative sau în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale, cu respectarea principiilor proporţionalităţii şi necesităţii şi cu asigurarea tuturor garanţiilor adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate, în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia datelor cu caracter personal.
    (11) Direcţia generală de paşapoarte furnizează date din Sistemul naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple în Sistemul informatic naţional de semnalări, potrivit legislaţiei speciale.
    ART. 4^4
    (1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de Direcţia generală de paşapoarte şi serviciile publice comunitare de paşapoarte se realizează cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniul protecţiei persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    (2) Direcţia generală de paşapoarte şi instituţiile prefectului pentru serviciile publice comunitare de paşapoarte sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în scopurile prevăzute la art. 4^3 alin. (2).
    ART. 4^5
    (1) Organigrama, statul de organizare, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de paşapoarte se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.
    (2) Coordonarea Direcţiei generale de paşapoarte în cadrul Ministerului Afacerilor Interne se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne.
    (3) Direcţia generală de paşapoarte este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai mulţi directori generali adjuncţi, numiţi prin ordin al ministrului afacerilor interne.
    (4) Posturile necesare funcţionării Direcţiei generale de paşapoarte se asigură din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Afacerilor Interne."

    4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Serviciile publice comunitare de paşapoarte sunt constituite în cadrul aparatului propriu al instituţiilor prefectului."

    5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare de paşapoarte în cadrul instituţiilor prefectului se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.
    (2) Prefectul aprobă prin ordin, cu avizul Direcţiei generale de paşapoarte, structura organizatorică a serviciului public comunitar, numărul de posturi, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru instituţia prefectului de către Ministerul Afacerilor Interne, precum şi statul de funcţii, în condiţiile legii."

    6. Capitolele III şi III^1 se abrogă.
    7. La articolul 11^4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11^4
    (1) Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi care exercită competenţele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea şi coordonarea activităţii de evidenţă şi eliberare a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare."

    8. La articolul 11^5 alineatul (1), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "p) desfăşoară unele activităţi de resurse umane pentru serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, conform atribuţiilor şi în limita competenţelor stabilite în domeniul resurselor umane prin acte normative incidente."

    9. La articolul 11^7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Posturile necesare funcţionării Direcţiei generale permise de conducere şi înmatriculări se asigură din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Afacerilor Interne."

    10. După capitolul III^2 se introduce un nou capitol, capitolul III^3 „Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor“, alcătuit din art. 11^8-11^10, cu următorul cuprins:
    "    CAP. III^3
    Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
    ART. 11^8
    Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sunt constituite în cadrul aparatului propriu al instituţiilor prefectului.
    ART. 11^9
    (1) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor au următoarele atribuţii principale:
    a) utilizează, actualizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate;
    b) organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere, în condiţiile legii;
    c) eliberează permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare care nu au fost livrate direct la domiciliile/sediile solicitanţilor, precum şi plăcile cu numere de înmatriculare şi asigură emiterea şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, potrivit actelor normative în vigoare;
    d) soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în condiţiile legii;
    e) prelucrează, în condiţiile legii, date referitoare la persoană şi vehicul, inclusiv prin mijloace automatizate, pe care le valorifică prin proceduri informatice pentru realizarea operaţiunilor de înmatriculare, radiere, autorizare pentru circulaţie provizorie a vehiculelor, precum şi de eliberare permise de conducere sau examinare a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, cu luarea măsurilor necesare privind asigurarea confidenţialităţii şi protecţiei acestor date;
    f) gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
    g) asigură crearea conturilor de utilizator pe pagina de internet a Direcţiei generale permise de conducere şi înmatriculări, pentru identificarea persoanelor fizice/juridice care depun cereri online şi/sau utilizează aplicaţiile informatice disponibile pe aceasta, aferente activităţilor de eliberare/obţinere a permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
    h) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare a persoanei, prevăzute la art. 11 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de identificare a vehiculului, solicitate de autorităţi şi instituţii publice, operatori economici şi de alte persoane juridice.
    (2) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.
    (3) În exercitarea atribuţiilor legale specifice, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor cooperează cu serviciile publice comunitare de paşapoarte, cu cele locale şi judeţene de evidenţă a persoanelor, cu serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Bucureşti, precum şi cu unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.
    ART. 11^10
    (1) Modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în cadrul instituţiilor prefectului se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.
    (2) Prefectul aprobă prin ordin, cu avizul Direcţiei generale permise de conducere şi înmatriculări, structura organizatorică a serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, numărul de posturi, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru instituţia prefectului de către Ministerul Afacerilor Interne, precum şi statul de funcţii, în condiţiile legii."

    11. La articolul 15, alineatul (3) se abrogă.
    12. Articolul 15^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15^1
    (1) Personalul Direcţiei generale de paşapoarte şi al serviciilor publice comunitare de paşapoarte este constituit din poliţişti şi personal contractual.
    (2) Încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului serviciilor publice comunitare se efectuează prin ordin al prefectului, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei generale de paşapoarte.
    (3) Drepturile personalului Direcţiei generale de paşapoarte se asigură prin bugetul acestei direcţii, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică şi Siguranţă Naţională», iar drepturile personalului serviciilor publice comunitare de paşapoarte se asigură prin bugetul instituţiilor prefectului în cadrul cărora acestea funcţionează, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică şi Siguranţă Naţională"

    13. Articolul 15^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15^2
    (1) Personalul Direcţiei generale permise de conducere şi înmatriculări şi al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este constituit din poliţişti şi personal contractual.
    (2) Încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se efectuează prin ordin al prefectului, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei generale permise de conducere şi înmatriculări.
    (3) Drepturile personalului Direcţiei generale permise de conducere şi înmatriculări se asigură prin bugetul acestei direcţii, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică şi Siguranţă Naţională», iar drepturile personalului atelierelor de confecţionare a plăcilor cu numărul de înmatriculare se asigură prin bugetul acestei direcţii, de la capitolul 61.10 «Ordine Publică şi Siguranţă Naţională». Drepturile personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se asigură prin bugetul instituţiilor prefectului în cadrul cărora acestea funcţionează, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică şi Siguranţă Naţională"    ART. II
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, adoptă, prin hotărâre, normele privind accesul la propriul dosar de paşapoarte, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    VASILE-DANIEL SUCIU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    SORIN-MIHAI CÎMPEANU

    Bucureşti, 21 mai 2024.
    Nr. 146.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016