Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 140 din 17 mai 2022  privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 500 din 20 mai 2022
    Având în vedere că, prin Decizia nr. 601/2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 27 ianuarie 2021, instanţa română de contencios constituţional a constatat neconformitatea dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, care stabileau că persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale, urma a fi pusă sub interdicţie judecătorească, cu prevederile constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (3),art. 16 alin. (1) şi art. 50, astfel cum se interpretează potrivit art. 20 alin. (1), şi prin prisma art. 12 din Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi,
    întrucât potrivit prevederilor art. 147 alin. (1) din Constituţia României, republicată, de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice la 45 de zile de la publicare,
    în considerarea obligaţiei legiuitorului de a pune de acord dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 601/2020 şi cu prevederile din Constituţia României, republicată, printr-o intervenţie legislativă de amploare în materia măsurilor de ocrotire de drept civil de care pot beneficia persoanele fizice cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale, care presupune crearea, în legislaţia de drept comun, dar şi specială, a unor instrumente juridice de sprijin şi ocrotire adecvate pentru aceste categorii de persoane, care să asigure respectarea demnităţii, a drepturilor şi libertăţilor, dar şi a voinţei, nevoilor şi preferinţelor acestora, precum şi salvgardarea autonomiei lor,
    având în atenţie necesitatea unei schimbări de paradigmă în materie, în vederea alinierii legislaţiei naţionale la exigenţele impuse de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2010, cu modificările ulterioare, ţintindu-se combaterea excluziunii sociale şi a discriminării, încurajarea participării active, în condiţii de egalitate, a acestor categorii de persoane la viaţa civilă, precum şi (re)integrarea lor în plan socioeconomic, cu efecte benefice inclusiv asupra stării de sănătate a acestora,
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Asistenţa pentru încheierea actelor juridice
    ART. 1
    (1) Majorul care, din cauza unei dizabilităţi intelectuale sau psihosociale, are nevoie de sprijin pentru a se îngriji de persoana sa, a-şi administra patrimoniul şi pentru a-şi exercita, în general, drepturile şi libertăţile civile poate solicita notarului public numirea unui asistent, în condiţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, pentru o durată de maximum 2 ani.
    (2) Asistentul este autorizat să acţioneze ca intermediar între majorul care beneficiază de asistenţă şi terţele persoane, fiind prezumat că acţionează cu consimţământul majorului în acordarea asistenţei. Dispoziţiile art. 2 alin. (3) rămân aplicabile.
    (3) Asistentul poate transmite şi primi informaţii în numele majorului şi poate comunica terţilor deciziile luate de acesta.

    ART. 2
    (1) Asistentul trebuie să acţioneze cu prudenţă, diligenţă, onestitate şi loialitate în vederea realizării optime a intereselor majorului.
    (2) În îndeplinirea sarcinii sale, asistentul trebuie să acţioneze în raporturile cu terţii conform preferinţelor şi dorinţelor exprimate de majorul căruia îi acordă sprijin.
    (3) Asistentul trebuie să respecte viaţa privată şi demnitatea majorului. În acest scop, asistentul nu poate primi, utiliza sau comunica informaţii cu privire la major decât cu consimţământul acestuia şi numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinii sale.

    ART. 3
    (1) Numirea asistentului nu aduce atingere capacităţii de exerciţiu a majorului.
    (2) În exercitarea asistenţei, persoana desemnată asistent nu încheie în numele majorului acte juridice şi nici nu încuviinţează actele pe care acesta le încheie singur.

    ART. 4
    (1) Poate avea calitatea de asistent o persoană care poate fi numită tutore, dispoziţiile art. 113 lit. a)-d),f) şi alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, fiind aplicabile.
    (2) Asistenţa este o sarcină gratuită.
    (3) Majorul este obligat să restituie asistentului cheltuielile rezonabile avansate de acesta din urmă în îndeplinirea sarcinii sale.

    ART. 5
    (1) Asistentul este dator să prezinte un raport anual sau, după caz, la expirarea duratei pentru care a fost numit cu privire la îndeplinirea sarcinii sale către autoritatea tutelară.
    (2) Autoritatea tutelară veghează la îndeplinirea corespunzătoare de către asistent a sarcinii sale şi, în acest scop, verifică rapoartele prevăzute la alin. (1).
    (3) Orice persoană poate face plângere la instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa majorul care beneficiază de asistenţă cu privire la activitatea asistentului păgubitoare pentru major.
    (4) Plângerea se soluţionează de urgenţă, prin încheiere executorie, de către instanţa de tutelă, cu citarea părţilor şi cu ascultarea majorului care beneficiază de asistenţă.
    (5) Încheierea prevăzută la alin. (4) se comunică şi notarului public şi autorităţii tutelare.

    ART. 6
    (1) Asistenţa încetează în următoarele situaţii:
    a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă;
    b) la cererea formulată de majorul care beneficiază de măsură, adresată notarului public;
    c) ca urmare a luării cu privire la major sau la asistent a unei măsuri de ocrotire prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
    d) ca urmare a admiterii plângerii prevăzute la art. 5 alin. (3);
    e) la data decesului majorului sau a asistentului ori prin renunţarea expresă a asistentului.

    (2) Despre încetarea asistenţei se face menţiune în registrul special prevăzut de lege, cu excepţia înlocuirii asistentului, când înscrierea noului asistent în registru este suficientă.

    CAP. II
    Modificarea şi completarea Codului civil şi a Codului de procedură civilă
    ART. 7
    Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 41, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Are capacitate de exerciţiu restrânsă şi majorul care beneficiază de consiliere judiciară."

    2. La articolul 41, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Actele juridice ale persoanei cu capacitate de exerciţiu restrânsă se încheie de aceasta, cu încuviinţarea părinţilor sau, după caz, a tutorelui, iar în cazurile prevăzute de lege, şi cu avizul consiliului de familie, dacă există, şi autorizarea instanţei de tutelă. Încuviinţarea, avizul sau autorizarea poate fi dată, cel mai târziu, în momentul încheierii actului.
(3) Cu toate acestea, persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face singură acte de conservare, acte de administrare care nu o prejudiciază, acte de acceptare a unei moşteniri sau de acceptare a unor liberalităţi fără sarcini, precum şi acte de dispoziţie de mică valoare, cu caracter curent şi care se execută la data încheierii lor. Dispoziţiile art. 168 alin. (4) rămân aplicabile."

    3. La articolul 42, denumirea marginală a articolului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Regimul unor acte ale persoanei cu capacitate de exerciţiu restrânsă"

    4. La articolul 42, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi majorului care beneficiază de consiliere judiciară, în măsura în care instanţa de tutelă nu dispune altfel."

    5. La articolul 43, litera b) a alineatului (1) şi alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) cel care beneficiază de măsura tutelei speciale.
(2) Pentru cei care nu au capacitate de exerciţiu, actele juridice se încheie, în numele acestora, de reprezentanţii lor legali, în condiţiile prevăzute de lege.
(3) Cu toate acestea, persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu poate încheia singură actele anume prevăzute de lege, actele de conservare, precum şi actele de dispoziţie de mică valoare, cu caracter curent şi care se execută la momentul încheierii lor. Dispoziţiile art. 168 alin. (4) rămân aplicabile.
(4) Actele pe care cel lipsit de capacitate de exerciţiu le poate încheia singur pot fi făcute şi de reprezentantul său legal, în afară de cazul în care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite acest lucru."

    6. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    Sancţiune
    (1) Actele făcute de persoana lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, altele decât cele prevăzute la art. 41 alin. (3) şi la art. 43 alin. (3), precum şi actele făcute de tutore fără avizul consiliului de familie sau autorizarea instanţei de tutelă, atunci când acestea sunt cerute de lege, sunt anulabile, chiar fără dovedirea unui prejudiciu.
    (2) Cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate invoca şi singur, în apărare, anulabilitatea actului pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie de capacitate de exerciţiu."

    7. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    Regimul anulabilităţii
    (1) Acţiunea în anulare poate fi exercitată de reprezentantul legal, de minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, de cel care beneficiază de consiliere judiciară, precum şi de ocrotitorul legal sau de consiliul de familie, după caz.
    (2) Atunci când actul s-a încheiat fără autorizarea instanţei de tutelă, necesară potrivit legii, aceasta va sesiza procurorul în vederea exercitării acţiunii în anulare.
    (3) Persoana capabilă de a contracta nu poate opune anulabilitatea contractului şi nici exercita acţiunea în anulare, însă poate cere menţinerea contractului şi reducerea sau majorarea propriei prestaţii, după caz."

    8. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    Confirmarea actului anulabil
    Minorul devenit major sau cel cu privire la care a încetat măsura consilierii judiciare ori a tutelei speciale poate confirma actul făcut singur în timpul minorităţii sau în perioada în care se afla sub ocrotire, atunci când el trebuia să fie reprezentat sau asistat. După descărcarea tutorelui, el poate, de asemenea, să confirme actul făcut de tutorele său fără respectarea tuturor formalităţilor cerute pentru încheierea lui valabilă. În timpul minorităţii sau al perioadei în care majorul beneficiază de măsura consilierii judiciare, confirmarea actului anulabil se poate face numai în condiţiile art. 1.263 şi 1.264."

    9. La articolul 80, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 80
    (1) Orice persoană poate determina felul propriilor funeralii şi poate dispune cu privire la corpul său după moarte. În cazul minorilor lipsiţi de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, este necesar şi consimţământul scris al părinţilor sau, după caz, al tutorelui."

    10. La articolul 92, denumirea marginală şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Domiciliul minorului şi al celui care beneficiază de măsura tutelei speciale
    ..................................................................................................
(4) Domiciliul minorului, în cazul în care numai unul dintre părinţii săi îl reprezintă ori în cazul în care se află sub tutelă, precum şi domiciliul persoanei care beneficiază de tutelă specială este la reprezentantul legal, în afară de cazul în care pentru aceasta din urmă instanţa de tutelă dispune altfel."

    11. La articolul 104, denumirea marginală se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Condiţii generale"

    12. La articolul 104, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) Măsurile de ocrotire a majorului şi deciziile cu privire la persoana sa asigură respectarea demnităţii, a drepturilor şi libertăţilor acestuia, a voinţei, nevoilor şi preferinţelor lui, precum şi salvgardarea autonomiei sale.
(4) Măsurile de ocrotire a majorului sunt dispuse pentru cel mai scurt termen posibil, numai în caz de necesitate, şi sunt proporţionale şi individualizate în funcţie de gradul de alterare a facultăţilor mintale, precum şi de necesităţile persoanei ocrotite şi circumstanţele în care aceasta se găseşte.
(5) Măsurile de ocrotire a majorului sunt dispuse numai în cazul în care instanţa apreciază că nu este suficientă pentru apărarea intereselor persoanei ocrotite instituirea măsurii asistenţei pentru încheierea actelor juridice, aplicarea regulilor de drept comun în materia reprezentării, a celor referitoare la drepturile şi obligaţiile soţilor sau încuviinţarea unui mandat de ocrotire încheiat de persoana în cauză."

    13. La articolul 106, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ocrotirea majorului are loc prin instituirea măsurii consilierii judiciare sau a tutelei speciale ori a curatelei sau a unei alte măsuri prevăzute de lege."

    14. Articolul 110 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 110
    Cazurile de instituire
    Tutela minorului se instituie atunci când ambii părinţi sunt, după caz, decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat o pedeapsă penală a interzicerii drepturilor părinteşti, beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, sunt dispăruţi ori declaraţi judecătoreşte morţi, precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa hotărăşte că este în interesul minorului instituirea unei tutele. Dispoziţiile art. 503 alin. (1^1) rămân aplicabile."

    15. La articolul 111, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) procurorul, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile de ocrotire, precum şi orice altă persoană."

    16. La articolul 113 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) minorul, persoana care beneficiază de tutelă specială ori consiliere judiciară, cel cu privire la care a fost instituită măsura asistenţei pentru încheierea actelor juridice, persoana cu privire la care a fost încuviinţat un mandat de ocrotire ori cel pus sub curatelă;"

    17. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 114
    Desemnarea tutorelui
    (1) Părintele poate desemna, prin act unilateral sau prin convenţie, încheiate în formă autentică, ori, după caz, prin testament, persoana care urmează a fi numită tutore al copiilor săi.
    (2) Desemnarea făcută de părintele care în momentul morţii era decăzut din drepturile părinteşti este lipsită de efecte.
    (3) Desemnarea făcută în condiţiile alin. (1) poate fi revocată oricând de către părinte, chiar şi printr-un înscris sub semnătură privată.
    (4) Înscrisul prin care se revocă persoana desemnată pentru a fi numită tutore se va înscrie în registrul prevăzut la art. 1.046 sau la art. 2.033, după caz.
    (5) Notarul public sau instanţa de tutelă, după caz, are obligaţia să verifice la registrele prevăzute la alin. (4) dacă persoana desemnată pentru a fi tutore nu a fost revocată.
    (6) Părintele cu capacitate de exerciţiu deplină, care exercită autoritatea părintească asupra copilului său minor sau care este tutorele copilului său major cu privire la care a fost instituită tutela specială, poate să încheie un contract de mandat de ocrotire cu privire la îngrijirea acestuia, pentru situaţia în care mandantul decedează sau nu îşi mai poate îndeplini sarcina tutelei. Dispoziţiile prezentului alineat se aplică şi rudelor de până la gradul al doilea inclusiv care sunt tutori ai minorului sau ai majorului care beneficiază de tutelă specială."

    18. La articolul 118 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care niciuna dintre persoanele prevăzute la alin. (1) nu îşi poate asuma tutela, instanţa de tutelă numeşte un reprezentant personal care a dobândit această calitate în condiţiile legii speciale."

    19. La articolul 119, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 119
    (1) Numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de către instanţa de tutelă în camera de consiliu, prin încheiere definitivă. Atunci când desemnarea tutorelui s-a făcut prin convenţie, cel desemnat tutore nu poate refuza numirea decât pentru motivele prevăzute la art. 120 alin. (2)."

    20. La articolul 146, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Minorul nu poate să facă donaţii sau testamente, altele decât darurile obişnuite potrivit stării lui materiale sau dispoziţiile testamentare cu privire la bunuri de mică valoare, şi nici să garanteze obligaţiile altuia."

    21. La cartea I titlul III, titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. III
    Ocrotirea majorului prin consiliere judiciară şi tutelă specială
"

    22. Articolul 164 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 164
    Condiţii
    (1) Majorul care nu se poate îngriji singur de interesele sale din cauza unei deteriorări a facultăţilor mintale, temporare sau permanente, parţiale sau totale, stabilite în urma evaluării medicale şi psihosociale, şi care are nevoie de sprijin în formarea sau exprimarea voinţei sale poate beneficia de consiliere judiciară sau tutelă specială, dacă luarea acestei măsuri este necesară pentru exercitarea capacităţii sale civile, în condiţii de egalitate cu celelalte persoane.
    (2) O persoană poate beneficia de consiliere judiciară dacă deteriorarea facultăţilor sale mintale este parţială şi este necesar să fie consiliată în mod continuu în exercitarea drepturilor şi libertăţilor ei.
    (3) Instituirea consilierii judiciare se poate face numai dacă nu poate fi asigurată o protecţie adecvată a persoanei ocrotite prin instituirea asistenţei pentru încheierea actelor juridice.
    (4) O persoană poate beneficia de tutelă specială dacă deteriorarea facultăţilor sale mintale este totală şi, după caz, permanentă şi este necesar să fie reprezentată în mod continuu în exercitarea drepturilor şi libertăţilor ei.
    (5) Instituirea tutelei speciale se poate face numai dacă nu poate fi asigurată o protecţie adecvată a persoanei ocrotite prin instituirea asistenţei pentru încheierea actelor juridice sau a consilierii judiciare.
    (6) Pot beneficia de tutelă specială şi minorii cu capacitate de exerciţiu restrânsă. Cu toate acestea, atunci când instanţa de tutelă apreciază că ocrotirea persoanei se poate realiza prin instituirea curatelei sau prin punerea sa sub consiliere judiciară, această măsură se poate dispune cu un an înainte de data împlinirii vârstei de 18 ani şi începe să producă efecte de la această dată."

    23. Articolul 165 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 165
    Persoanele care pot cere punerea sub ocrotire
    Instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale poate fi cerută de cel care necesită ocrotire, de soţul sau de rudele acestuia, de afini, de persoana care locuieşte cu el, precum şi de celelalte persoane, organe, instituţii sau autorităţi prevăzute la art. 111, care este aplicabil în mod corespunzător."

    24. Articolul 166 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 166
    Desemnarea tutorelui. Mandatul de ocrotire
    (1) Orice persoană care are capacitatea deplină de exerciţiu poate desemna prin act unilateral sau convenţie, încheiate în formă autentică, persoana care urmează a fi numită tutore pentru a se îngriji de persoana şi bunurile sale în cazul în care ar fi pusă sub consiliere judiciară sau tutelă specială. Dispoziţiile art. 114 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.
    (2) Persoana care are capacitatea deplină de exerciţiu sau persoana care beneficiază de consiliere judiciară poate să încheie un mandat de ocrotire pentru situaţia în care nu ar mai putea să se îngrijească singură de persoana sa ori să îşi administreze bunurile."

    25. Articolul 167 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 167
    Numirea unui curator special
    În caz de nevoie şi până la soluţionarea cererii de instituire a consilierii judiciare sau a tutelei speciale, instanţa de tutelă poate numi un curator special pentru îngrijirea şi reprezentarea celui a cărui ocrotire a fost cerută, precum şi pentru administrarea bunurilor acestuia."

    26. Articolul 168 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 168
    Procedura. Durata măsurii
    (1) Soluţionarea cererii de instituire a unei măsuri de ocrotire se face potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
    (2) Instituirea consilierii judiciare este dispusă pentru o perioadă care nu poate depăşi 3 ani.
    (3) Instituirea tutelei speciale este dispusă pentru o perioadă care nu poate depăşi 5 ani. Cu toate acestea, în cazul în care deteriorarea facultăţilor mintale ale persoanei ocrotite este permanentă, instanţa poate dispune prelungirea măsurii tutelei speciale pentru o durată mai mare, care nu poate să depăşească 15 ani.
    (4) Prin hotărârea prin care a fost instituită consilierea judiciară sau tutela specială, instanţa de tutelă stabileşte, în funcţie de gradul de autonomie al persoanei ocrotite şi de nevoile sale specifice, categoriile de acte pentru care este necesară încuviinţarea actelor sale sau, după caz, reprezentarea ei. Instanţa poate dispune ca măsura de ocrotire să privească chiar şi numai o categorie de acte. De asemenea, instanţa poate dispune ca măsura de ocrotire să se refere numai la persoana celui ocrotit sau numai la bunurile sale.
    (5) În cazul în care instanţa de tutelă procedează potrivit alin. (4), dispunerea măsurii de ocrotire nu aduce nicio atingere capacităţii celui ocrotit de a încheia actele juridice pentru care instanţa a stabilit că nu este necesară încuviinţarea ocrotitorului sau, după caz, reprezentarea sa.
    (6) Ocrotitorul sau reprezentantul persoanei ocrotite este dator să sesizeze instanţa de tutelă ori de câte ori constată că există date şi circumstanţe care justifică reevaluarea măsurii, precum şi cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea duratei pentru care aceasta a fost dispusă, în vederea reevaluării ei. Autoritatea tutelară verifică îndeplinirea acestei îndatoriri, iar în lipsa îndeplinirii sale sesizează ea însăşi instanţa de tutelă. Instanţa poate dispune, urmând aceeaşi procedură, prelungirea, înlocuirea sau ridicarea măsurii."

    27. Articolul 169 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 169
    Opozabilitatea faţă de terţi
    (1) Măsura de ocrotire îşi produce efectele de la data când hotărârea judecătorească a rămas definitivă.
    (2) Cu toate acestea, lipsa de capacitate de exerciţiu a celui ocrotit nu poate fi opusă unei terţe persoane decât de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate prevăzute de Codul de procedură civilă, afară numai dacă cel de-al treilea a cunoscut instituirea măsurii de ocrotire pe altă cale."

    28. Articolul 170 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 170
    Numirea tutorelui
    (1) Prin hotărârea prin care a fost luată măsura de ocrotire, instanţa de tutelă numeşte persoana care va exercita funcţia de tutore de la data rămânerii definitive a hotărârii. Dispoziţiile art. 114-117, art. 119 şi 120 se aplică în mod corespunzător.
    (2) În lipsa unui tutore desemnat, instanţa de tutelă numeşte cu prioritate în această calitate, dacă nu se opun motive întemeiate, soţul, părintele, o rudă sau un afin, un prieten sau o persoană care locuieşte cu cel ocrotit dacă aceasta din urmă are legături strânse şi stabile cu ocrotitul, în stare să îndeplinească această sarcină, ţinând seama, după caz, de legăturile de afecţiune, de relaţiile personale, de condiţiile materiale, de garanţiile morale pe care le prezintă cel chemat să fie numit tutore, precum şi de apropierea domiciliilor sau reşedinţelor.
    (3) În cazul în care niciuna dintre persoanele prevăzute la alin. (2) nu îşi poate asuma tutela, instanţa de tutelă numeşte un reprezentant personal care a dobândit această calitate în condiţiile legii speciale.
    (4) La numirea tutorelui, instanţa ia în considerare preferinţele exprimate de cel ocrotit, relaţiile sale obişnuite, interesul manifestat cu privire la persoana sa, dar şi eventualele recomandări formulate de persoanele apropiate acestuia, precum şi lipsa intereselor contrare cu persoana ocrotită."

    29. Articolul 171 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 171
    Aplicarea regulilor de la tutelă
    (1) Regulile privitoare la tutela minorului care a împlinit vârsta de 14 ani se aplică şi în cazul celui care beneficiază de consiliere judiciară, dacă prin lege nu se prevede altfel.
    (2) Regulile privitoare la tutela minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se aplică şi în cazul celui care beneficiază de tutelă specială, în măsura în care legea nu dispune altfel.
    (3) Dispoziţiile art. 168 alin. (4) rămân aplicabile."

    30. Articolul 172 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 172
    Actele încheiate de cel care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială
    (1) Actele juridice încheiate de persoana care beneficiază de măsura consilierii judiciare sau a tutelei speciale, altele decât cele prevăzute la art. 41 alin. (3) şi la art. 43 alin. (3), precum şi cele autorizate de instanţa de tutelă, sunt anulabile sau prestaţiile care decurg din acestea pot fi reduse, chiar fără dovedirea unui prejudiciu şi chiar dacă la data încheierii lor aceasta ar fi avut discernământ.
    (2) Actele juridice încheiate înaintea instituirii consilierii judiciare sau tutelei speciale pot fi anulate sau prestaţiile care decurg din acestea pot fi reduse numai dacă la data când au fost încheiate lipsa discernământului era notorie sau cunoscută de cealaltă parte.
    (3) Dispoziţiile testamentare făcute de persoana ocrotită după instituirea consilierii judiciare sunt valabile, dacă sunt autorizate sau confirmate de către instanţa de tutelă, ţinând seama de natura acestora şi circumstanţele în care au fost făcute."

    31. Articolul 173 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 173
    Înlocuirea tutorelui
    (1) Tutorele persoanei ocrotite este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire.
    (2) Pentru motive temeinice, tutorele poate cere înlocuirea sa şi înaintea împlinirii termenului de 3 ani."

    32. Articolul 174 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 174
    Obligaţiile tutorelui
    (1) Tutorele este dator să îngrijească de cel ocrotit, spre a-i grăbi vindecarea, a-i restaura autonomia, a-i îmbunătăţi condiţiile de viaţă şi a-i asigura bunăstarea morală şi materială, luând în considerare starea lui, abilităţile sale, gradul de incapacitate al acestuia, dar şi celelalte circumstanţe în care se găseşte. În acest scop se vor putea întrebuinţa veniturile şi, dacă este necesar, toate bunurile persoanei ocrotite. Cu toate acestea, amintirile de familie, obiectele personale, precum şi bunurile indispensabile persoanei ocrotite sau destinate îngrijirii sale sunt păstrate la dispoziţia acesteia, prin grija reprezentantului sau ocrotitorului legal şi, dacă este cazul, a instituţiei în care este îngrijit.
    (2) În îndeplinirea sarcinii sale, tutorele este dator:
    a) să ia în considerare, cu prioritate, voinţa, preferinţele şi nevoile persoanei ocrotite, să îi acorde sprijinul necesar în formarea şi exprimarea voinţei sale şi să o încurajeze să îşi exercite drepturile şi să îşi îndeplinească singură obligaţiile;
    b) să coopereze cu persoana ocrotită şi să îi respecte viaţa privată şi demnitatea;
    c) să asigure şi să permită, atunci când este posibil, informarea şi lămurirea persoanei ocrotite, în modalităţi adaptate stării acesteia, despre toate actele şi faptele care ar putea să o afecteze, despre utilitatea şi gradul lor de urgenţă, precum şi despre consecinţele unui refuz din partea persoanei ocrotite de a le încheia;
    d) să ia toate măsurile necesare pentru protejarea şi realizarea drepturilor persoanei ocrotite;
    e) să coopereze cu persoanele fizice şi persoanele juridice cu îndatoriri în îngrijirea persoanei ocrotite;
    f) să menţină, în măsura posibilului, o relaţie personală cu persoana ocrotită;
    g) în cazurile prevăzute de lege, să întreprindă demersurile necesare pentru întocmirea rapoartelor de evaluare medicală şi psihologică a persoanei ocrotite şi sesizarea instanţei de tutelă.
    (3) Instanţa de tutelă, după ascultarea persoanei ocrotite, luând avizul consiliului de familie şi consultând rapoartele de evaluare medicală, psihologică şi de anchetă socială, va hotărî dacă cel ocrotit va fi îngrijit la locuinţa lui, într-un serviciu social sau într-o altă instituţie, în condiţiile legii. Schimbarea locului îngrijirii celui ocrotit se face cu autorizarea instanţei de tutelă, la cererea celui ocrotit, a ocrotitorului său, a serviciului social ori a instituţiei în care este îngrijit sau a altei persoane abilitate potrivit legii.
    (4) Atunci când îngrijirea celui ocrotit nu se face la locuinţa sa, aceasta şi mobilierul sunt păstrate la dispoziţia sa. Puterea de administrare cu privire la aceste bunuri permite numai încheierea unor contracte de închiriere, care încetează de plin drept, prin derogare de la alte dispoziţii legale, la întoarcerea persoanei ocrotite în locuinţa sa.
    (5) În cazul în care devine necesar şi este în interesul persoanei ocrotite să se dispună de mobilier sau de drepturile cu privire la locuinţa sa, actul este supus autorizării instanţei de tutelă.
    (6) Când cel ocrotit este căsătorit, va fi ascultat şi soţul acestuia.
    (7) Tutorele nu are dreptul să împiedice corespondenţa, relaţiile sociale sau alegerea profesiei persoanei ocrotite. Neînţelegerile se soluţionează de către instanţa de tutelă, cu ascultarea persoanei ocrotite."

    33. Articolul 175 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 175
    Liberalităţile primite de descendenţii persoanei puse sub tutelă specială
    Din bunurile celui pus sub tutelă specială, descendenţii acestuia pot fi gratificaţi de către tutore, cu avizul consiliului de familie şi cu autorizarea instanţei de tutelă, fără însă să se poată da scutire de raport."

    34. Articolul 176 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 176
    Minorul care beneficiază de tutelă specială
    (1) Minorul care, la data instituirii tutelei speciale, se afla sub ocrotirea părinţilor rămâne sub această ocrotire până la data când devine major, fără a i se numi un tutore. Dispoziţiile art. 174 sunt aplicabile şi situaţiei prevăzute în prezentul alineat.
    (2) Dacă la data când minorul devine major acesta se află încă sub tutelă specială, instanţa de tutelă numeşte un tutore. În acest caz, va fi numit tutore, cu prioritate, părintele sau, după caz, părinţii acestuia împreună.
    (3) În cazul în care, la data instituirii tutelei speciale, minorul se afla sub tutelă, instanţa de tutelă va hotărî dacă fostul tutore al minorului păstrează sarcina tutelei sau dacă trebuie numit un nou tutore.
    (4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care instanţa de tutelă dispune punerea persoanei sub consiliere judiciară sau instituirea curatelei începând cu împlinirea vârstei de 18 ani."

    35. Articolul 177 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 177
    Încetarea măsurii
    (1) Măsura de ocrotire încetează prin moartea celui ocrotit, la expirarea duratei pentru care a fost instituită, în cazul înlocuirii acesteia, precum şi la ridicarea ei.
    (2) Dacă au încetat ori s-au modificat cauzele care au determinat luarea măsurii, instanţa de tutelă va pronunţa ridicarea sau, după caz, înlocuirea acesteia.
    (3) Cererea se poate introduce oricând de cel ocrotit, de soţul sau de rudele acestuia, de persoana care locuieşte cu el, de tutore, precum şi de persoanele sau instituţiile prevăzute la art. 111.
    (4) Prevederile art. 168 alin. (6) rămân aplicabile.
    (5) Hotărârea prin care se pronunţă prelungirea, înlocuirea sau ridicarea măsurii îşi produce efectele de la data când a rămas definitivă.
    (6) Cu toate acestea, încetarea puterii de reprezentare a tutorelui nu va putea fi opusă decât în condiţiile prevăzute la art. 169 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător."

    36. La articolul 180, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Când cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin convenţie, încheiate în formă autentică, o persoană care să fie numită curator, aceasta va fi numită cu prioritate. Numirea poate fi înlăturată numai pentru motive temeinice, dispoziţiile art. 114-120 aplicându-se în mod corespunzător."

    37. La articolul 182, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Instanţa sesizată cu instituirea curatelei poate dispune instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale. Dispoziţiile art. 164-177 sunt aplicabile."

    38. Articolul 185 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 185
    Încetarea curatelei
    Dacă au încetat cauzele care au provocat instituirea curatelei, aceasta va fi ridicată de instanţa de tutelă la cererea celui reprezentat, a soţului sau a rudelor acestuia, a afinilor, a persoanei care locuieşte cu el, a curatorului sau a celor prevăzuţi la art. 111."

    39. La articolul 211, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 211
    (1) Nu pot face parte din organele de administrare şi de control ale persoanei juridice incapabilii, cei cu capacitate de exerciţiu restrânsă, cei decăzuţi din dreptul de a exercita o funcţie în cadrul acestor organe, precum şi cei declaraţi prin lege sau prin actul de constituire incompatibili să ocupe o astfel de funcţie. Cu toate acestea, cei care beneficiază de consiliere judiciară pot face parte din organele de administrare a persoanei juridice fără scop lucrativ."

    40. Articolul 275 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 275
    Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana ocrotită
    Căsătoria este oprită între tutore şi persoana care beneficiază de ocrotirea sa."

    41. Articolul 276 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 276
    Încheierea căsătoriei de persoana cu privire la care a fost instituită consiliere judiciară sau tutelă specială
    Persoana care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială îl înştiinţează în prealabil, în scris, despre formularea declaraţiei de căsătorie pe tutorele sub a cărui ocrotire se află, acesta din urmă putând formula opoziţie la căsătorie în condiţiile legii."

    42. La articolul 286 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care opoziţia este formulată cu privire la căsătoria unei persoane care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, ofiţerul de stare civilă sesizează de îndată instanţa de tutelă, care va hotărî cu privire la temeinicia opoziţiei."
    43. La articolul 293, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ART. 293
    (1) Este lovită de nulitate absolută căsătoria încheiată cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 271, 273, 274 şi art. 287 alin. (1)."

    44. Articolul 296 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 296
    Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
    Orice persoană interesată poate introduce acţiunea în constatarea nulităţii absolute a căsătoriei. Cu toate acestea, procurorul nu poate introduce acţiunea după încetarea sau desfacerea căsătoriei, cu excepţia cazului în care ar acţiona pentru apărarea drepturilor minorilor sau ale persoanelor cu privire la care a fost instituită consiliere judiciară sau tutelă specială."

    45. Articolul 299 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 299
    Lipsa discernământului
    Este anulabilă căsătoria încheiată de persoana lipsită vremelnic de discernământ la momentul încheierii acesteia."

    46. Articolul 300 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 300
    Existenţa tutelei
    (1) Căsătoria încheiată între tutore şi persoana aflată sub ocrotirea sa este anulabilă.
    (2) Anulabilitatea poate fi invocată numai de cel aflat sub ocrotire."

    47. La articolul 337, denumirea marginală şi alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 337
    Încheierea convenţiei matrimoniale de către minor ori persoana care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială
    (1) Minorul care a împlinit vârsta matrimonială sau majorul persoana care beneficiază de consiliere judiciară ori tutelă specială poate încheia sau modifica o convenţie matrimonială numai cu încuviinţarea ocrotitorului său legal şi cu autorizarea instanţei de tutelă."

    48. La articolul 370, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) La cererea tutorelui soţului care beneficiază de consiliere judiciară sau de tutelă specială sau la cererea consiliului de familie, instanţa poate pronunţa separaţia de bunuri, atunci când aceasta este în interesul persoanei ocrotite."

    49. La articolul 371, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Între soţi, efectele separaţiei se produc de la data formulării cererii, cu excepţia cazului în care instanţa, la cererea oricăruia dintre ei sau, după caz, a tutorelui soţului care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială ori la cererea consiliului de familie, dispune ca aceste efecte să li se aplice de la data despărţirii în fapt."

    50. La articolul 374, alineatul (2) se abrogă.
    51. La articolul 375, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Divorţul prin acordul soţilor nu poate fi admis dacă unul dintre soţi beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială."

    52. La articolul 429, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Dacă soţul beneficiază de tutelă specială acţiunea poate fi pornită de tutore, iar în lipsă, de un curator numit de instanţa judecătorească."

    53. La articolul 430, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Termenul nu curge împotriva soţului care beneficiază de consiliere judiciară ori tutelă specială şi, chiar dacă acţiunea nu a fost pornită de tutore, ea poate fi introdusă de soţ în termen de 3 ani de la data încetării măsurii de ocrotire."

    54. La articolul 437, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) De asemenea, cel care introduce o acţiune privitoare la filiaţie în numele unui copil sau al unei persoane care beneficiază de tutela specială, precum şi persoana care beneficiază de consiliere judiciară sau copilul minor care a introdus singur, potrivit legii, o astfel de acţiune nu pot renunţa la judecarea ei."

    55. La articolul 463 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) părinţii fireşti ori, după caz, tutorele copilului ai cărui părinţi fireşti sunt decedaţi, necunoscuţi, declaraţi morţi sau dispăruţi ori care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială şi sunt în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa din cauza lipsei discernământului, în condiţiile legii;"

    56. La articolul 503, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul părintelui care beneficiază de consiliere judiciară, instanţa de tutelă poate hotărî ca drepturile şi îndatoririle cu privire la bunurile copilului să fie exercitate doar de celălalt părinte. Când cel ocrotit exercită singur autoritatea părintească, instanţa de tutelă hotărăşte, în funcţie de împrejurări, cu privire la continuarea exercitării autorităţii părinteşti sau la instituirea tutelei asupra copilului acestuia; dispoziţiile art. 507 alin. (2) rămân aplicabile."

    57. Articolul 507 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 507
    Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte
    (1) Dacă unul dintre părinţi este decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, beneficiază de tutelă specială, este decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti sau dacă, din orice motiv, se află în neputinţă de a-şi exprima voinţa, celălalt părinte exercită singur autoritatea părintească.
    (2) Părintele cu privire la care a fost instituită tutela specială păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi educare a copilului, precum şi dreptul de a consimţi la adopţia acestuia, cu excepţia cazului în care se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa din cauza lipsei discernământului."

    58. La articolul 846, literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) prin decesul, instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la administrator, renunţarea administratorului ori supunerea acestuia la procedura insolvenţei;
g) prin instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la beneficiar sau supunerea acestuia la procedura insolvenţei, în măsura în care aceasta afectează bunurile administrate."

    59. La articolul 848, denumirea marginală şi alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 848
    Moartea administratorului sau instituirea consilierii judiciare ori a tutelei speciale cu privire la acesta
    (1) Moartea sau instituirea consilierii judiciare ori a tutelei speciale cu privire la administrator va fi comunicată beneficiarului şi, după caz, celorlalţi administratori de către moştenitorii acestuia sau executorul testamentar ori de către tutorele administratorului."

    60. La articolul 902 alineatul (2), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale, prelungirea, înlocuirea, încetarea şi ridicarea acestor măsuri;"

    61. La articolul 1.080 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) va cere, în condiţiile legii, punerea sigiliilor, dacă printre moştenitori sunt şi minori, persoane care beneficiază de consiliere judiciară ori tutelă specială sau dispărute;"

    62. La articolul 1.085, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) prin instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la executorul testamentar;"

    63. La articolul 1.144, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă nu sunt prezenţi toţi moştenitorii ori dacă printre ei se află minori, persoane care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială ori persoane dispărute, atunci se vor pune sigilii pe bunurile moştenirii în cel mai scurt termen, iar partajul voluntar se va realiza cu respectarea regulilor referitoare la protecţia persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă ori privitoare la persoanele dispărute."

    64. Articolul 1.205 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1.205
    Lipsa discernământului
    Este anulabil contractul încheiat de o persoană care, la data încheierii acestuia, se afla, fie şi numai vremelnic, într-o stare care o punea în neputinţă de a-şi da seama de urmările faptei sale."

    65. La articolul 1.263, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Persoana chemată de lege să încuviinţeze actele minorului sau ale celui care beneficiază de consiliere judiciară poate, în numele şi în interesul acestuia, să ceară anularea contractului făcut fără încuviinţarea sa ori să confirme contractul atunci când această încuviinţare era suficientă pentru încheierea valabilă a acestuia.
(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul actelor încheiate fără avizul consiliului de familie sau autorizarea instanţei de tutelă."

    66. Articolul 1.366 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1.366
    Răspunderea minorului şi a persoanei care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială
    (1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani sau persoana care beneficiază de tutela specială nu răspunde de prejudiciul cauzat, dacă nu se dovedeşte discernământul său la data săvârşirii faptei.
    (2) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani răspunde de prejudiciul cauzat, în afară de cazul în care dovedeşte că a fost lipsit de discernământ la data săvârşirii faptei.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi persoanei care beneficiază de tutelă specială, iar prevederile alin. (2) şi persoanei care beneficiază de consiliere judiciară."

    67. La articolul 1.372, denumirea marginală şi alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1.372
    Răspunderea pentru fapta minorului sau a persoanei care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială
    (1) Cel care în temeiul legii, al unui contract ori al unei hotărâri judecătoreşti este obligat să supravegheze un minor sau o persoană care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială răspunde de prejudiciul cauzat altuia de către aceste din urmă persoane."

    68. Articolul 1.925 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1.925
    Cazuri generale
    Pierderea calităţii de asociat are loc prin cesiunea părţilor în societate, executarea silită a acestora, moartea, încetarea personalităţii juridice, falimentul, instituirea tutelei speciale, retragerea şi excluderea din societate. În cazul instituirii consilierii judiciare, instanţa apreciază şi cu privire la menţinerea sau încetarea calităţii de asociat."

    69. La articolul 1.938, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) moartea uneia dintre persoanele fizice asociate sau instituirea tutelei speciale cu privire la aceasta;"

    70. Articolul 2.009 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2.009
    Noţiune
    (1) Mandatul este contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părţi, numită mandant.
    (2) Mandatul poate avea ca obiect şi încheierea actelor destinate să asigure, în cazul survenirii incapacităţii mandantului de a se îngriji de persoana sa ori de a-şi administra bunurile, ocrotirea persoanei mandantului, administrarea, în tot sau în parte, a bunurilor sale şi, în general, bunăstarea sa morală şi materială."

    71. La articolul 2.016, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacţii ori compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin ori pentru a intenta acţiuni în justiţie, precum şi pentru a încheia orice alte acte de dispoziţie, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres, cu excepţia cazului în care prin mandatul de ocrotire mandatarul a fost împuternicit expres cu administrarea deplină a bunurilor mandantului."

    72. La cartea a V-a titlul IX capitolul IX secţiunea a 2-a, după articolul 2.029 se introduce un nou paragraf, § 3^1, cuprinzând articolele 2.029^1-2.029^10, cu următorul cuprins:
    "§ 3^1. Dispoziţii privind mandatul de ocrotire
    ART. 2.029^1
    Noţiune. Formă. Încuviinţare de către instanţă
    (1) Mandatul de ocrotire este cel dat de o persoană cu capacitate de exerciţiu deplină pentru situaţia în care nu ar mai putea să se îngrijească de persoana sa ori să îşi administreze bunurile. Mandatul de ocrotire poate fi dat şi de majorul care beneficiază de consiliere judiciară, cu încuviinţarea ocrotitorului legal şi cu autorizarea instanţei de tutelă.
    (2) Persoana aflată în unul dintre cazurile prevăzute la art. 113 nu poate avea calitatea de mandatar.
    (3) Mandatul de ocrotire se încheie prin înscris autentic notarial.
    (4) Executarea mandatului este condiţionată de survenirea deteriorării facultăţilor mintale ale mandantului, constatată ca urmare a întocmirii unor rapoarte de evaluare medicală şi psihologică, şi de încuviinţarea acestuia de către instanţa de tutelă, la cererea mandatarului desemnat în contract.
    (5) Instanţa de tutelă poate, cu ocazia încuviinţării mandatului, pentru a evita prejudicierea gravă a mandantului, să ia orice măsură necesară pentru ocrotirea persoanei mandantului, reprezentarea acestuia în exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale civile sau administrarea bunurilor lui.
    (6) Actul prin care mandantul a încredinţat deja altei persoane administrarea bunurilor sale continuă să producă efecte, cu excepţia cazului în care acesta este revocat de către instanţa de tutelă, pentru motive întemeiate.
    ART. 2.029^2
    Cuprinsul mandatului
    (1) Mandatul poate cuprinde dorinţele exprimate de mandant cu privire la îngrijirea sa şi condiţiile de viaţă după survenirea incapacităţii.
    (2) Mandatul cuprinde persoana desemnată de mandant căreia mandatarul trebuie să îi dea socoteală, precum şi frecvenţa îndeplinirii acestei obligaţii, care nu poate fi mai mare de 3 ani. Dacă mandantul nu a desemnat o asemenea persoană, aceasta este desemnată de instanţa de tutelă, cu ocazia încuviinţării mandatului.
    ART. 2.029^3
    Obligaţiile mandatarului
    În vederea asigurării bunăstării morale şi materiale a mandantului, orice decizie referitoare la executarea mandatului este luată în interesul mandantului şi asigură respectarea demnităţii, a drepturilor şi libertăţilor acestuia, a voinţei, nevoilor şi preferinţelor lui, precum şi salvgardarea autonomiei sale. Dispoziţiile art. 174 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi mandatarului.
    ART. 2.029^4
    Aplicarea regulilor de la tutelă specială
    Atunci când întinderea mandatului de ocrotire este îndoielnică, mandatarul îl interpretează conform regulilor privitoare la tutela specială a majorului.
    ART. 2.029^5
    Dispunerea unei măsuri de ocrotire
    (1) Dacă mandatul de ocrotire nu asigură pe deplin îngrijirea persoanei mandantului sau administrarea bunurilor sale, instanţa de tutelă poate dispune, în cursul procedurii de încuviinţare a mandatului sau ulterior, o măsură de ocrotire care să îl completeze. În acest caz, instanţa de tutelă îl numeşte cu prioritate în funcţia de tutore pe mandatarul din contractul de mandat de ocrotire.
    (2) În cazul în care mandatarul nu îndeplineşte şi funcţia de tutore, acesta continuă să îşi îndeplinească mandatul şi întocmeşte, la cerere şi cel puţin o dată pe an, o dare de seamă pe care o prezintă tutorelui mandantului, iar la sfârşitul mandatului îi dă socoteală şi acestuia.
    ART. 2.029^6
    Inventarierea bunurilor mandantului
    (1) Dacă mandatarul este însărcinat cu administrarea bunurilor mandantului, în termen de 10 zile de la încuviinţarea mandatului de către instanţa de tutelă, acesta procedează la întocmirea inventarului bunurilor mandantului, care va fi transmis, în copie, instanţei de tutelă şi persoanei căreia mandatarul trebuie să îi dea socoteală, desemnată potrivit art. 2.029^2 alin. (2). Dispoziţiile art. 820-822 sunt aplicabile, dacă părţile nu au convenit altfel în contract.
    (2) Instanţa de tutelă sesizată cu o cerere de revocare a mandatului poate solicita mandatarului prezentarea unui inventar actualizat al bunurilor mandantului.
    ART. 2.029^7
    Actele încheiate de mandant
    (1) Actele juridice încheiate de mandant anterior încuviinţării mandatului de ocrotire pot fi anulate sau obligaţiile care decurg din acestea pot fi reduse numai dacă la data când au fost încheiate lipsa discernământului era notorie sau cunoscută de cealaltă parte.
    (2) Actele juridice încheiate de mandant ulterior încuviinţării mandatului şi incompatibile cu clauzele acestuia nu pot fi anulate sau obligaţiile care decurg din acestea nu pot fi reduse decât dacă acesta a suferit un prejudiciu.
    ART. 2.029^8
    Executarea obligaţiilor mandantului
    În lipsa unei stipulaţii contrare în contract, mandatarul este autorizat să execute în beneficiul său obligaţiile mandantului prevăzute la art. 2.025-2.027.
    ART. 2.029^9
    Încetarea mandatului de ocrotire
    (1) Dacă au încetat cauzele care au provocat încuviinţarea mandatului, mandatarul este obligat să sesizeze de îndată instanţa de tutelă în vederea constatării încetării executării contractului ca urmare a redobândirii de către mandant a capacităţii de exerciţiu. Dacă mandantul este îngrijit într-o instituţie sanitară, aceeaşi obligaţie revine şi acestei instituţii.
    (2) Mandatul încetează să producă efecte dacă instanţa constată încetarea executării contractului ca urmare a redobândirii de către mandant a capacităţii de exerciţiu.
    (3) Mandantul redevenit capabil poate revoca oricând mandatul.
    ART. 2.029^10
    Renunţarea mandatarului
    (1) Mandatarul nu poate renunţa la mandatul său fără să îşi substituie o altă persoană în executarea mandatului, dacă mandantul l-a autorizat în mod expres, sau fără să solicite instanţei de tutelă instituirea unei măsuri de ocrotire cu privire la mandant. Orice clauză contrară este considerată nescrisă.
    (2) Persoana care îl substituie pe mandatar este obligată să anunţe de îndată instanţa de tutelă despre substituire. "

    73. Articolul 2.030 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2.030
    Modurile de încetare
    (1) Pe lângă cauzele generale de încetare a contractelor, mandatul încetează prin oricare dintre următoarele moduri:
    a) revocarea sa de către mandant;
    b) renunţarea mandatarului;
    c) moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori a mandatarului. Cu toate acestea, atunci când are ca obiect încheierea unor acte succesive în cadrul unei activităţi cu caracter de continuitate, mandatul nu încetează dacă această activitate este în curs de desfăşurare, cu respectarea dreptului de revocare sau renunţare al părţilor ori al moştenitorilor acestora.
    (2) În cazul mandatului de ocrotire, orice persoană dintre cele prevăzute la art. 111 poate, dacă mandatul nu este executat corespunzător, să solicite instanţei de tutelă să dispună revocarea acestuia, îndeplinirea obligaţiei mandatarului de a da socoteală, precum şi o măsură de ocrotire cu privire la mandant.
    (3) Mandatul de ocrotire cu titlu gratuit nu încetează prin falimentul mandantului."

    74. La articolul 2.031, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul mandatului de ocrotire, mandantul îl poate revoca până la încuviinţarea acestuia, notificându-i revocarea mandatarului şi notarului public instrumentator, iar mandatarul poate renunţa la mandat prin notificarea renunţării către mandant şi notarul public instrumentator."

    75. Articolul 2.035 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2.035
    Moartea, incapacitatea sau falimentul uneia dintre părţi
    (1) În caz de deces, incapacitate sau faliment al uneia dintre părţi, moştenitorii ori reprezentanţii acesteia au obligaţia de a informa de îndată cealaltă parte. În cazul mandatului de ocrotire, mandatarul informează de îndată instanţa de tutelă despre decesul mandantului.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), mandatarul sau moştenitorii ori reprezentanţii săi sunt obligaţi să continue executarea mandatului dacă întârzierea acesteia riscă să pună în pericol interesele mandantului ori ale moştenitorilor săi. În cazul mandatului de ocrotire, moştenitorii ori reprezentanţii mandatarului solicită de îndată instanţei de tutelă luarea unei măsuri de ocrotire cu privire la persoana mandantului."

    76. Articolul 2.063 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2.063
    Încetarea contractului
    Contractul de consignaţie încetează prin revocarea sa de către consignant, renunţarea consignatarului, din cauzele indicate în contract, moartea, dizolvarea, falimentul, radierea consignantului sau a consignatarului, instituirea tutelei speciale sau a consilierii judiciare cu privire la consignatar, instituirea tutelei speciale cu privire la consignant şi, dacă instanţa apreciază în acest sens, prin instituirea consilierii judiciare cu privire la consignant."

    77. Articolul 2.109 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2.109
    Răspunderea depozitarului incapabil
    Dacă depozitarul este minor sau beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, deponentul poate cere restituirea bunului remis atât timp cât acesta se află în mâinile depozitarului incapabil. În cazul în care restituirea în natură nu mai este posibilă, deponentul are dreptul de a cere să i se plătească o sumă de bani egală cu valoarea bunului, dar numai până la concurenţa sumei cu care s-a îmbogăţit depozitarul."    ART. 8
    Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 81, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Actele procedurale de dispoziţie prevăzute la alin. (1), făcute în orice proces de reprezentanţii minorilor, ai persoanelor care beneficiază de tutelă specială şi ai dispăruţilor, nu vor împiedica judecarea cauzei, dacă instanţa apreciază că ele nu sunt în interesul acestor persoane."

    2. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 88
    Încetarea mandatului
    (1) Mandatul nu încetează prin moartea celui care l-a dat şi nici în cazul în care cu privire la acesta a fost instituită consilierea judiciară sau tutela specială. Mandatul dăinuieşte până la retragerea lui de către moştenitori sau, în cazul celui cu privire la care a fost instituită tutela specială, de către reprezentantul legal al acestuia.
    (2) În cazul mandantului care beneficiază de consiliere judiciară, mandatul poate fi retras de către persoana ocrotită, cu încuviinţarea tutorelui acesteia."

    3. La articolul 92, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 92
    (1) Procurorul poate porni orice acţiune civilă, ori de câte ori este necesar, pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială şi ale dispăruţilor, precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege."

    4. La articolul 155 alineatul (1), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. persoanele fără capacitate de exerciţiu, prin reprezentanţii lor legali, la domiciliul, reşedinţa ori sediul acestora, după caz; în caz de numire a unui curator special, potrivit art. 58, citarea se va face prin acest curator, la sediul său profesional;"

    5. La articolul 155 alineatul (1), după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:
    "7^1. persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă, personal şi prin ocrotitorii lor legali, la domiciliul, reşedinţa ori sediul acestora, după caz; în caz de numire a unui curator special, potrivit art. 58, citarea se va face şi prin acest curator, la sediul său profesional;"

    6. La articolul 187 alineatul (1), litera a) a punctului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune mărturie când este prezent în instanţă, în afară de cazul în care acesta este minor sau beneficiază de consiliere judiciară;"

    7. Articolul 226 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 226
    Ascultarea minorilor şi a majorilor puşi sub ocrotire
    (1) În cazul în care, potrivit legii, urmează să fie ascultat un minor, ascultarea se va face în camera de consiliu.
    (2) În procesele în care urmează să fie ascultată o persoană care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, ascultarea se va face în camera de consiliu, dacă instanţa apreciază că este în interesul acesteia.
    (3) Ţinând seama de împrejurările procesului, instanţa hotărăşte dacă, după caz, părinţii, tutorele sau alte persoane vor fi de faţă la ascultarea celor prevăzuţi la alin. (1) şi (2)."

    8. La articolul 315 alineatul (1), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. persoanele care beneficiază de tutelă specială;"

    9. La articolul 315, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Persoana care beneficiază de consiliere judiciară poate fi ascultată ca martor, însă instanţa va ţine seama, la aprecierea depoziţiei sale, de situaţia ei specială."

    10. Articolul 320 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 320
    Scutirea de jurământ
    Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi cei care sunt lipsiţi de discernământ în momentul audierii, fără a beneficia de consiliere judiciară sau tutelă specială, pot fi ascultaţi fără jurământ, însă instanţa le va atrage atenţia să spună adevărul şi va ţine seama, la aprecierea depoziţiei lor, de situaţia lor specială."

    11. La articolul 412 alineatul (1), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. prin instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale ori a curatelei cu privire la una dintre părţi, până la numirea tutorelui sau a curatorului;"

    12. La articolul 509 alineatul (1), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. statul ori alte persoane juridice de drept public, minorii, persoanele care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială ori curatelă nu au fost apăraţi deloc sau au fost apăraţi cu viclenie de cei însărcinaţi să îi apere;"

    13. La articolul 511 alineatul (1), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. în cazurile prevăzute la art. 509 alin. (1) pct. 7, din ziua în care statul ori altă persoană de drept public a luat cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data rămânerii definitivă a acesteia; în cazul minorilor, persoanelor care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială ori curatelă, termenul de revizuire este de 6 luni de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu sau, după caz, de la înlocuirea tutorelui persoanei care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, de la încetarea curatelei ori înlocuirea curatorului;"

    14. La articolul 688, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Dacă între moştenitori sunt şi minori sau persoane care beneficiază de consiliere judiciară ori tutelă specială, executarea silită nu va putea fi pornită decât după numirea reprezentanţilor sau a ocrotitorilor legali. Dacă însă după o lună de la moartea debitorului sau de la instituirea consilierii judiciare sau tutelei speciale nu a fost numit reprezentantul sau ocrotitorul legal, creditorul sau executorul judecătoresc va putea cere instanţei de executare numirea unui curator special, până la numirea lui dispoziţiile art. 58 aplicându-se în mod corespunzător."

    15. La articolul 762, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) În cazul în care se urmăresc bunurile mobile ale unui minor sau ale unei persoane care beneficiază de consiliere judiciară ori tutelă specială, dispoziţiile art. 840 alin. (2) sunt aplicabile."

    16. Articolul 816 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 816
    Imobilele minorilor şi ale persoanelor care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială
    (1) Imobilul unui minor sau al unei persoane care beneficiază de consiliere judiciară ori tutelă specială nu poate fi urmărit silit înaintea urmăririi mobilelor sale.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu împiedică urmărirea silită asupra unui imobil aflat în proprietatea comună a minorului sau a persoanei care beneficiază de consiliere judiciară ori tutelă specială şi a unei persoane cu capacitate deplină de exerciţiu, dacă obligaţia prevăzută în titlul executoriu este comună."

    17. La articolul 840, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care se urmăreşte imobilul unui minor sau al unei persoane care beneficiază de consiliere judiciară ori tutelă specială, o copie de pe publicaţia de vânzare a imobilului se comunică şi parchetului de pe lângă instanţa de executare, precum şi instanţei de tutelă."

    18. La articolul 860, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul imobilelor înscrise pentru prima dată în cartea funciară, în condiţiile art. 829 alin. (2), cererea de evicţiune se va prescrie în termen de 3 ani de la data înscrierii actului de adjudecare în cartea funciară. Această prescripţie curge şi împotriva minorilor şi a persoanelor care beneficiază de consiliere judiciară ori tutelă specială."

    19. La articolul 918, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cu toate acestea, soţul care beneficiază de tutelă specială poate cere divorţul prin reprezentant legal sau personal în cazul în care face dovada că are discernământul neafectat."

    20. La articolul 919, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Când soţii au copii minori, născuţi înaintea sau în timpul căsătoriei ori adoptaţi, instanţa se va pronunţa asupra exercitării autorităţii părinteşti şi a locuinţei copiilor după divorţ, precum şi asupra contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, chiar dacă acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divorţ."

    21. La articolul 921, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 921
    (1) În faţa instanţelor de fond, părţile se vor înfăţişa în persoană, afară numai dacă unul dintre soţi execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, beneficiază de tutelă specială, are reşedinţa în străinătate sau se află într-o altă asemenea situaţie, care îl împiedică să se prezinte personal; în astfel de cazuri cel în cauză se va putea înfăţişa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator."

    22. La articolul 930, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Atunci când este cazul, în cererea de divorţ soţii vor stabili şi modalităţile în care au convenit să fie soluţionate cererile accesorii divorţului, cu excepţia cazului în care unul dintre aceştia sau ambii beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială."

    23. La articolul 931, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă soţii nu se învoiesc asupra cererilor accesorii, precum şi în situaţia în care unul dintre aceştia sau ambii beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, instanţa va administra probele prevăzute de lege pentru soluţionarea acestora şi, la cererea părţilor, va pronunţa o hotărâre cu privire la divorţ, potrivit alin. (1), soluţionând totodată şi cererile privind exercitarea autorităţii părinteşti, locuinţa copiilor, contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor şi numele soţilor după divorţ."

    24. La cartea a VI-a, denumirea titlului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " TITLUL II

    Procedura instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale. Încuviinţarea mandatului de ocrotire"

    25. La cartea a VI-a, după denumirea titlului II se introduce un nou capitol, capitolul I, cu următoarea denumire:
    "    CAP. I
    Procedura instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale
"

    26. Articolul 936 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 936
    Instanţa competentă
    Cererea de instituire a consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la o persoană se soluţionează de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie aceasta îşi are domiciliul."

    27. Articolul 937 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 937
    Conţinutul cererii
    (1) Cererea de instituire a consilierii judiciare sau a tutelei speciale va cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 194, faptele din care rezultă deteriorarea facultăţilor sale mintale, precum şi dovezile propuse în acest scop.
    (2) Cererea va cuprinde şi date referitoare la situaţia familială, socială şi patrimonială a persoanei, orice alte elemente privind gradul său de autonomie, precum şi numele medicului curant al acesteia, în măsura în care ele sunt cunoscute de reclamant.
    (3) Instanţa de tutelă nu este legată de obiectul cererii şi poate institui, în condiţiile legii, o măsură de ocrotire diferită de cea solicitată.
    (4) În cazul în care cererea de prelungire, înlocuire sau ridicare a măsurii de ocrotire este formulată de reprezentantul sau ocrotitorul legal al persoanei, aceasta este însoţită de rapoartele de evaluare prevăzute la art. 938 alin. (6), întocmite cu cel mult două luni înainte de data sesizării instanţei."

    28. Articolul 938 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 938
    Măsuri prealabile
    (1) După primirea cererii, preşedintele instanţei va dispune să se comunice celui cu privire la care se solicită instituirea măsurii de ocrotire copii de pe cerere şi de pe înscrisurile anexate. Aceeaşi comunicare se va face şi procurorului, atunci când cererea nu a fost introdusă de acesta.
    (2) În tot cursul procesului, dacă persoana a cărei ocrotire se cere nu şi-a ales un avocat, instanţa ia măsuri pentru desemnarea unuia din oficiu.
    (3) Procurorul va face cercetările necesare, va dispune efectuarea unei evaluări medicale şi a uneia psihologice, stabilind şi termenul în care acestea trebuie realizate. Dacă cel cu privire la care a fost solicitată instituirea măsurii de ocrotire este internat într-o instituţie sanitară, va dispune întocmirea unui referat şi de către aceasta. Cu ocazia efectuării evaluării medicale şi, după caz, a întocmirii referatului, poate fi solicitat şi punctul de vedere al medicului curant al persoanei a cărei ocrotire se cere. De asemenea, procurorul va dispune întocmirea unui raport de anchetă socială de către autoritatea tutelară.
    (4) Evaluarea medicală şi cea psihologică se efectuează după exprimarea, în faţa persoanei care face evaluarea, a consimţământului persoanei a cărei ocrotire se cere, dacă starea sa de sănătate o permite.
    (5) În cazul în care persoana a cărei ocrotire se cere refuză evaluarea stării sale ori nu se prezintă în vederea efectuării acesteia, instanţa dispune aducerea sa cu mandat.
    (6) Raportul de evaluare medicală şi cel de evaluare psihologică a persoanei a cărei ocrotire se solicită cuprind, după caz, referiri la natura şi gradul de severitate al afecţiunii psihice şi la evoluţia previzibilă a acesteia, la amploarea nevoilor sale şi la celelalte circumstanţe în care se găseşte, precum şi menţiuni privind necesitatea şi oportunitatea instituirii unei măsuri de ocrotire.
    (7) Dacă este cazul, preşedintele dispune şi numirea unui curator în condiţiile prevăzute de Codul civil."

    29. Articolul 939 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 939
    Internarea provizorie nevoluntară
    (1) În cazul în care este necesară observarea mai îndelungată a stării de sănătate a celui a cărui ocrotire se cere, ce nu poate fi realizată decât prin internarea sa provizorie într-o instituţie sanitară de specialitate, iar acesta refuză internarea, procurorul, la sesizarea medicului care efectuează evaluarea medicală, va solicita motivat instanţei de tutelă luarea acestei măsuri.
    (2) Măsura se dispune numai după ascultarea persoanei a cărei ocrotire se cere. Dispoziţiile art. 940 alin. (3) teza finală şi ale art. 940 alin. (4) rămân aplicabile.
    (3) Instanţa, solicitând şi concluziile procurorului, va putea dispune, motivat şi proporţional cu scopul urmărit, internarea provizorie nevoluntară a celui a cărui ocrotire se cere, pentru cel mult 20 de zile, într-o instituţie sanitară de specialitate.
    (4) Instanţa se pronunţă prin încheiere executorie, care este supusă numai apelului, în termen de 3 zile, care curge de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei lipsă. Apelul se soluţionează în termen de 5 zile de la formularea acestuia.
    (5) Dispoziţiile art. 940 alin. (2) şi (7) rămân aplicabile.
    (6) În cazul în care înainte de expirarea duratei internării provizorii nevoluntare se constată că aceasta nu mai este necesară, instituţia sanitară de specialitate procedează de îndată la externarea persoanei a cărei ocrotire se cere."

    30. Articolul 940 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 940
    Judecata
    (1) După primirea actelor prevăzute la art. 938 se va fixa termenul pentru judecarea cererii, dispunându-se citarea părţilor.
    (2) Judecarea cererii se face de urgenţă şi cu precădere.
    (3) La termenul de judecată, instanţa este obligată să îl asculte, în camera de consiliu, pe cel a cărui punere sub ocrotire este cerută, punându-i şi întrebări pentru a constata necesitatea şi oportunitatea instituirii unei măsuri de ocrotire, precum şi opinia sa cu privire la regimul de ocrotire şi la persoana ocrotitorului. Dacă este în interesul celui a cărui punere sub ocrotire este cerută, acesta va fi ascultat la locuinţa sa, acolo unde este îngrijit sau în alt loc apreciat de instanţă ca fiind potrivit.
    (4) La ascultarea celui a cărui ocrotire se solicită poate fi de faţă o persoană de încredere.
    (5) Prin excepţie, prelungirea măsurii tutelei speciale pentru o durată mai mare de 5 ani se poate dispune fără ascultarea persoanei ocrotite dacă în raportul medical se menţionează că ascultarea sa este de natură să aducă atingere stării ei de sănătate sau aceasta nu este în măsură să îşi exprime voinţa.
    (6) Judecarea se face cu participarea procurorului. Atunci când reclamantul renunţă la judecată, procurorul poate cere continuarea judecăţii. Dispoziţiile art. 81 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    (7) Pe întreaga durată a procedurii, persoana a cărei ocrotire se cere va fi informată, în modalităţi adaptate stării acesteia, despre desfăşurarea procedurii judiciare, precum şi despre luarea oricărei măsuri cu privire la persoana şi bunurile sale."

    31. Articolul 941 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 941
    Comunicarea hotărârii
    (1) După ce hotărârea de instituire a măsurii de ocrotire a rămas definitivă, instanţa care a pronunţat-o va comunica, de îndată, dispozitivul acesteia în copie legalizată, după cum urmează:
    a) serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care naşterea celui pus sub ocrotire este înregistrată, pentru a se face menţiune pe marginea actului de naştere;
    b) serviciului sanitar competent, pentru ca acesta să instituie asupra celui pus sub ocrotire, potrivit legii, o supraveghere permanentă;
    c) biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, pentru notarea în cartea funciară, când este cazul;
    d) registrului comerţului, dacă persoana pusă sub ocrotire este profesionist;
    e) Registrului naţional de evidenţă a măsurilor de sprijin şi ocrotire luate de notarul public şi instanţa de tutelă, ţinut de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi instanţelor învestite cu judecarea căilor de atac prevăzute de lege.
    (3) În cazul în care cererea de punere sub ocrotire a fost respinsă, curatela instituită pe durata procesului încetează de drept."

    32. Articolul 942 se abrogă.
    33. Articolul 943 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 943
    Modificarea sau ridicarea măsurii de ocrotire
    (1) Prelungirea, înlocuirea sau ridicarea măsurii de ocrotire se face cu procedura prevăzută în prezentul titlu, care se aplică în mod corespunzător.
    (2) Despre măsurile prevăzute la alin. (1) se face menţiune pe hotărârea prin care a fost luată măsura de ocrotire."

    34. La cartea a VI-a titlul II, după capitolul I se introduce un nou capitol, capitolul II, cuprinzând articolele 943^1-943^7, cu următorul cuprins:
    "    CAP. II
    Încuviinţarea mandatului de ocrotire
    ART. 943^1
    Instanţa competentă
    Cererea de încuviinţare a mandatului de ocrotire se soluţionează de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul mandantul sau, după caz, beneficiarul mandatului de ocrotire.
    ART. 943^2
    Titularul cererii. Înscrisurile anexate
    Cererea poate fi formulată numai de către mandatar şi este însoţită de următoarele documente:
    a) o copie a contractului de mandat de ocrotire;
    b) rapoartele de evaluare medicală şi psihologică având cuprinsul prevăzut la art. 938 alin. (6) şi, dacă este cazul, referatul prevăzut la art. 938 alin. (3), întocmite cu cel mult două luni înainte de data sesizării instanţei;
    c) în cazul prevăzut la art. 114 alin. (6) din Codul civil, certificatul de deces al mandantului sau, după caz, dovezile privitoare la motivele pentru care acesta nu îşi mai poate îndeplini sarcina tutelei faţă de beneficiarul contractului de mandat de ocrotire, precum şi o copie a hotărârii prin care cu privire la acesta a fost instituită tutela specială.
    ART. 943^3
    Măsuri prealabile
    (1) După primirea cererii, instanţa va dispune să se comunice mandantului sau, după caz, beneficiarului mandatului de ocrotire şi procurorului copii de pe cerere şi de pe înscrisurile anexate.
    (2) Instanţa va dispune ca cererea să fie comunicată, în copie, şi unei persoane din familia mandantului, precum şi persoanei desemnate în contract faţă de care urmează să fie îndeplinită obligaţia de a da socoteală.
    (3) Instanţa verifică în registrul prevăzut la art. 2.033 din Codul civil dacă mandatul de ocrotire nu a fost revocat de către mandant sau dacă mandatarul nu a renunţat la mandat, solicitând notarului public instrumentator transmiterea, pe cale electronică, a unei copii certificate a contractului.
    (4) În tot cursul procedurii, instanţa poate lua măsuri provizorii cerute de interesele mandantului sau, după caz, beneficiarul contractului de mandat de ocrotire, putând chiar să numească un curator special. Instanţa îl numeşte cu prioritate în această calitate pe mandatarul din contractul de mandat de ocrotire.
    ART. 943^4
    Soluţionarea cererii
    (1) Cererea se soluţionează în camera de consiliu, cu citarea în termen scurt a mandantului sau, după caz, a beneficiarului contractului de mandat de ocrotire şi a mandatarului.
    (2) Soluţionarea cererii se face cu participarea procurorului.
    (3) Instanţa este obligată să îl asculte pe mandant sau, după caz, pe beneficiarul contractului de mandat, punându-i şi întrebări pentru a constata necesitatea şi oportunitatea încuviinţării mandatului de ocrotire. Dispoziţiile art. 940 alin. (3) teza finală şi alin. (4) sunt aplicabile.
    (4) Instanţa verifică dacă mandantul a desemnat prin contract o persoană căreia mandatarul trebuie să îi dea socoteală, iar, în caz contrar, desemnează o asemenea persoană, cu acordul acesteia.
    (5) Dispoziţiile art. 940 alin. (7) rămân aplicabile.
    (6) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, instanţa încuviinţează mandatul de ocrotire prin încheiere.
    ART. 943^5
    Calea de atac
    Încheierea prin care instanţa a soluţionat cererea de încuviinţare a mandatului de ocrotire este supusă numai apelului.
    ART. 943^6
    Comunicarea hotărârii
    (1) După rămânerea definitivă a încheierii prin care a fost încuviinţat mandatul de ocrotire, instanţa care a pronunţat-o va comunica, de îndată, dispozitivul acesteia, în copie legalizată, instituţiilor prevăzute la art. 941, precum şi notarului public instrumentator al mandatului de ocrotire.
    (2) În cazul în care cererea de încuviinţare a mandatului de ocrotire a fost respinsă, curatela specială instituită pe durata soluţionării acesteia încetează de drept.
    ART. 943^7
    Revocarea mandatului de ocrotire încuviinţat
    Cererea de revocare a mandatului de ocrotire încuviinţat se judecă potrivit dispoziţiilor cuprinse în prezentul capitol."

    35. La articolul 983, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă părţile ajung la o înţelegere cu privire la împărţirea bunurilor, instanţa va hotărî potrivit înţelegerii lor. Împărţeala se poate face prin bună învoială şi dacă printre cei interesaţi se află minori, persoane care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială ori dispăruţi, însă numai cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de tutelă, precum şi, dacă este cazul, a reprezentantului sau a ocrotitorului legal."

    36. La articolul 1.079, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la o persoană cu domiciliul în România;"

    37. La articolul 1.081 alineatul (2), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. procese referitoare la ocrotirea minorului sau persoanei care beneficiază de consiliere judiciară ori tutelă specială, cetăţean român cu domiciliul în străinătate;"    CAP. III
    Modificarea şi completarea unor acte normative
    ART. 9
    Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 19 martie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12, după litera s) se introduce o nouă literă, litera s^1), cu următorul cuprins:
    "s^1) procedura numirii asistentului pentru încheierea actelor juridice;"

    2. La articolul 15, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) procedura numirii asistentului pentru încheierea actelor juridice este de competenţa notarului public din biroul notarial situat în circumscripţia judecătoriei în care majorul are domiciliul sau reşedinţa;"

    3. La articolul 80, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În cazul în care la încheierea actului sau la îndeplinirea procedurii notariale participă, în condiţiile legii, o persoană care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, notarul public asigură informarea şi lămurirea persoanei ocrotite, în modalităţi adaptate stării acesteia, despre efectele încheierii actului sau, după caz, ale îndeplinirii procedurii notariale, precum şi despre utilitatea şi gradul de urgenţă al acestora. Dacă apreciază necesar, notarul public poate acorda un termen pentru încheierea actului sau îndeplinirea procedurii notariale, în vederea informării corespunzătoare a persoanei ocrotite."

    4. La articolul 106, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul moştenitorului minor ori al persoanei care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, se citează ocrotitorul său legal şi autoritatea tutelară."

    5. La capitolul V, după articolul 138 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 7^1-a, cuprinzând articolele 138^1-138^5, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 7^1-A
    Procedura numirii asistentului pentru încheierea actelor juridice
    ART. 138^1
    (1) În vederea numirii unui asistent pentru încheierea actelor juridice, majorul formulează, împreună cu persoana care urmează a fi numită în această calitate, o cerere către notarul public competent, care cuprinde datele de identificare a solicitanţilor şi motivele pe care se întemeiază cererea.
    (2) La cerere se anexează un inventar sumar al bunurilor majorului, precum şi, dacă este cazul, orice alte documente relevante pentru soluţionarea cererii.
    (3) La primirea cererii, notarul public fixează termen pentru soluţionarea acesteia şi o comunică din oficiu, în copie, unei persoane din familia majorului, pentru ca aceasta să poată formula obiecţii. Majorul care solicită numirea asistentului poate solicita şi citarea unei persoane cu care convieţuieşte, chiar dacă aceasta nu îi este rudă. De asemenea, notarul public poate să accepte ca la soluţionarea cererii să participe orice altă persoană interesată, dacă majorul care solicită numirea asistentului nu se împotriveşte.
    ART. 138^2
    (1) Cererea se soluţionează cu ascultarea majorului, în prezenţa persoanei care urmează a fi numită în calitate de asistent.
    (2) Notarul public verifică dacă majorul înţelege semnificaţia cererii formulate şi dacă acesta poate să îşi exprime dorinţele şi preferinţele.
    ART. 138^3
    (1) Soluţionarea cererii se face prin încheiere motivată.
    (2) În cuprinsul încheierii se vor arăta operaţiunile efectuate pentru soluţionarea cererii, documentele avute în vedere la soluţionarea acesteia, precum şi persoanele care au intervenit în cursul procedurii.
    (3) Încheierea cuprinde datele de identificare a majorului şi a asistentului, precum şi durata pentru care a fost numit asistentul.
    (4) Măsura asistenţei poate fi reînnoită, urmând procedura prevăzută în prezenta secţiune, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 2 ani.
    ART. 138^4
    (1) Încheierea se comunică majorului şi asistentului acestuia. Încheierea, însoţită de copiile documentelor anexate cererii de numire a asistentului, se comunică autorităţii tutelare, de către notarul public, cel mai târziu în ziua următoare încheierii procedurii.
    (2) Numirea asistentului şi încetarea asistenţei se înregistrează în Registrul naţional de evidenţă a măsurilor de sprijin şi ocrotire luate de notarul public şi instanţa de tutelă, ţinut în acest scop de Uniune.
    ART. 138^5
    (1) Notarul public respinge cererea în următoarele situaţii:
    a) există îndoieli serioase cu privire la înţelegerea, de către major, a semnificaţiei cererii formulate;
    b) există îndoieli serioase cu privire la posibilitatea exprimării, de către major, a dorinţelor şi preferinţelor sale;
    c) există elemente care dau naştere în mod serios temerii că majorul va suferi un prejudiciu prin numirea asistentului;
    d) un membru al familiei majorului sau o altă persoană interesată formulează obiecţii cu privire la numirea asistentului;
    e) asistentul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru numirea sa.
    (2) Dispoziţiile art. 138^4 alin. (1) rămân aplicabile.
    (3) Împotriva încheierii de respingere a cererii, majorul sau cel indicat în cerere pentru a fi numit asistent poate formula plângere la instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa majorul care a solicitat numirea asistentului, în termen de 30 de zile de la comunicarea încheierii de respingere.
    (4) Plângerea se soluţionează prin încheiere, care nu este supusă niciunei căi de atac."

    6. La articolul 164 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) Registrul naţional de evidenţă a măsurilor de sprijin şi ocrotire luate de notarul public şi instanţa de tutelă."

    7. La articolul 164, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Organizarea şi funcţionarea registrelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), f) şi g), precum şi procedura de înscriere şi consultare a acestora se stabilesc prin decizie a Biroului executiv al Consiliului Uniunii."

    8. La articolul 164, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Înregistrarea şi verificarea în registrul prevăzut la alin. (1) lit. g) sunt gratuite."    ART. 10
    Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 25 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) dovada înştiinţării tutorelui sub a cărui ocrotire se află despre formularea declaraţiei de căsătorie, atunci când viitorul soţ beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială."

    2. La articolul 28, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul în care se formulează opoziţie cu privire la căsătoria unei persoane care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, ofiţerul de stare civilă sesizează de îndată instanţa de tutelă, care va hotărî cu privire la temeinicia opoziţiei."

    3. La articolul 43, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:
    "i^1) instituirea, prelungirea, înlocuirea sau încetarea consilierii judiciare ori a tutelei speciale;"

    4. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 50^1
    Menţiunea privitoare la măsurile de ocrotire se înscrie pe actul de naştere al persoanei în cauză."    ART. 11
    La articolul 23 alineatul (2) din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 30 aprilie 2014, cu completările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) la decesul sau instituirea tutelei speciale cu privire la semnatar;"


    ART. 12
    Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Încadrarea în muncă a persoanelor care beneficiază de tutelă specială este interzisă."

    2. La articolul 56 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) la data rămânerii definitivă a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a instituirii tutelei speciale a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;"    ART. 13
    La articolul 60 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, care beneficiază de consiliere judiciară dacă aceştia nu pot exercita, potrivit legii, autoritatea părintească, sau de tutelă specială, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;"


    ART. 14
    Articolul 12 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 23 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Părintele minor care a împlinit 14 ani, precum şi părintele major care beneficiază de consiliere judiciară sau de tutelă specială şi nu se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa din cauza lipsei discernământului îşi exprimă consimţământul asistat de către ocrotitorul său legal."


    ART. 15
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Domiciliul persoanei care beneficiază de tutelă specială este la reprezentantul legal, în afară de cazul în care instanţa de tutelă dispune altfel."

    2. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul minorului şi al persoanei care beneficiază de tutelă specială, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. c) se dă şi se semnează de către părintele sau, după caz, părinţii care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentanţii lor legali."    ART. 16
    La articolul 25 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care persoana cu handicap, indiferent de vârstă, nu se poate îngriji de interesele sale, aceasta beneficiază de protecţie juridică sub forma curatelei, a consilierii judiciare sau a tutelei speciale ori a tutelei şi de asistenţă juridică gratuită în condiţiile art. 8^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. 17
    La articolul 296 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Când persoana vătămată este un minor sau un major care beneficiază de consiliere judiciară ori tutelă specială, termenul de 3 luni curge de la data când ocrotitorul sau reprezentantul său legal a aflat despre săvârşirea faptei."


    ART. 18
    La articolul 29 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) adopţie, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, consiliere judiciară, tutelă specială, încuviinţarea mandatului de ocrotire, asistenţa persoanelor cu tulburări psihice, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuţiilor ce îi revin;"


    ART. 19
    La articolul 9 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Când măsura carantinei sau a izolării a fost luată faţă de o persoană în a cărei ocrotire se află un minor, un major care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, un minor căruia i s-a instituit tutela sau o persoană căreia i s-a instituit curatela ori care, din cauza vârstei, bolii sau a altei cauze, din orice alt motiv, rămâne fără supraveghere şi îngrijire, părintele, ocrotitorul legal, personalul medical, reprezentantul direcţiei de sănătate publică sau orice altă persoană anunţă serviciul public de asistenţă socială, în vederea monitorizării acestora şi, dacă se impune, în vederea luării măsurilor legale de ocrotire temporară pentru persoanele respective."


    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 20
    (1) Persoanele aflate la data intrării în vigoare a prezentei legi sub interdicţie judecătorească vor fi supuse, în ceea ce priveşte starea şi capacitatea lor şi măsurile de ocrotire ce vor trebui luate, dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege.
    (2) În acest scop, instanţele judecătoreşti, din oficiu sau la cerere, vor reexamina toate măsurile de punere sub interdicţie judecătorească şi, după caz, vor dispune:
    a) înlocuirea acesteia cu una dintre măsurile de ocrotire prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege;
    b) ridicarea acesteia, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege pentru instituirea unei măsuri de ocrotire.

    (3) Până la rămânerea definitivă a hotărârilor pronunţate potrivit alin. (2), cei aflaţi sub interdicţie judecătorească se consideră, de plin drept, în ceea ce priveşte starea şi capacitatea lor, ca fiind persoane cu privire la care a fost instituită tutela specială.
    (4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), persoanele numite în funcţia de tutore vor fi menţinute de către instanţa de tutelă în această calitate, cu excepţia cazului în care, potrivit legii, nu mai pot îndeplini această funcţie.
    (5) Până la reexaminarea măsurii punerii sub interdicţie judecătorească în condiţiile alin. (2), persoanele care au fost numite tutore anterior intrării în vigoare a prezentei legi îşi exercită funcţia în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege.
    (6) Reexaminarea din oficiu a măsurilor de punere sub interdicţie judecătorească de către instanţele judecătoreşti se realizează în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Împlinirea acestui termen nu înlătură îndatorirea instanţelor de a reexamina, în continuare, din oficiu, toate măsurile de punere sub interdicţie judecătorească. În scopul reexaminării, preşedinţii de instanţă vor lua măsuri pentru realizarea, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, a inventarului dosarelor în care a fost dispusă măsura punerii sub interdicţie judecătorească.

    ART. 21
    (1) Judecarea cererilor având ca obiect punerea sub interdicţie judecătorească aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei legi se reia, indiferent de stadiul procesual în care acestea se află, în condiţiile şi cu procedura stabilite de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate şi completate prin prezenta lege.
    (2) În cazul cererilor prevăzute la alin. (1) aflate în apel, hotărârile prin care acestea au fost soluţionate în primă instanţă se consideră desfiinţate de plin drept, iar dosarele se transmit de îndată, din oficiu, pe cale administrativă, primei instanţe competente.

    ART. 22
    În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, referirile la măsura punerii sub interdicţie judecătorească, respectiv la persoana pusă sub interdicţie judecătorească se consideră a fi făcute la măsura consilierii judiciare sau a tutelei speciale, respectiv la persoana care beneficiază de consiliere judiciară sau de tutelă specială.

    ART. 23
    Metodologia de evaluare medicală şi psihologică va fi aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu consultarea Colegiului Psihologilor din România.

    ART. 24
    În vederea monitorizării punerii în aplicare a prezentei legi, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi şi Consiliul Superior al Magistraturii vor întocmi, la împlinirea unui termen de 3 ani de la intrarea sa în vigoare, rapoarte cuprinzând evaluarea impactului acesteia, precum şi, dacă este cazul, propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în materie.

    ART. 25
    (1) În vederea asigurării punerii în aplicare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii va include în programul de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anii 2022-2024 activităţi în domeniul mijloacelor de ocrotire a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale.
    (2) În acelaşi scop, Institutul Naţional al Magistraturii va organiza cu prioritate acţiuni de formare profesională continuă în domeniul prevăzut la alin. (1).

    ART. 26
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor art. 20 alin. (6) teza a III-a şi ale art. 23, care vor intra în vigoare la 3 zile de la publicarea acesteia.
    (2) Dispoziţiile art. 118 alin. (2) şi ale art. 170 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost reglementate, respectiv modificate prin prezenta lege, vor intra în vigoare la data care va fi prevăzută de legea specială privind reprezentantul personal.

    ART. 27
    (1) Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 211 se abrogă.
    2. La articolul 229, alineatul (3^3) se abrogă.

    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice alte dispoziţii contrare, chiar dacă sunt prevăzute în legi speciale, se abrogă.

    ART. 28
    (1) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
    (2) Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. 29
    Până la reglementarea prin lege a organizării şi funcţionării instanţei de tutelă, atribuţiile acesteia, prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (4), sunt îndeplinite de instanţele, secţiile sau, după caz, completurile specializate pentru minori şi familie.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    VASILE-DANIEL SUCIU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    FLORIN-VASILE CÎŢU

    Bucureşti, 17 mai 2022.
    Nr. 140.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016