Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 124 din 3 iulie 2019  privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre  prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară    Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 124 din 3 iulie 2019 privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 558 din 8 iulie 2019
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    (1) Prezenta lege are drept scop facilitarea exercitării drepturilor salariaţilor la libera circulaţie între statele membre ale Uniunii Europene prin reducerea obstacolelor create de normele care reglementează schemele de pensie suplimentară legate de existenţa unui raport de muncă.
    (2) Prezenta lege stabileşte cerinţele privind condiţiile de dobândire a drepturilor în cadrul schemelor de pensie suplimentară, păstrarea drepturilor latente la pensie suplimentară şi informarea participanţilor.

    ART. 2
    În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) pensie suplimentară - pensia pentru limită de vârstă stabilită în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, acordată în mod suplimentar şi distinct faţă de pensia din sistemul public, cu respectarea regulilor prevăzute de schemele de pensie suplimentară;
    b) schema de pensie suplimentară - un sistem de termene, condiţii şi reguli prin care un angajator participă la asigurarea unor beneficii pentru salariaţii săi, în timpul activităţii lor, şi/sau contribuie la un fond de pensii suplimentare/ocupaţionale, în vederea obţinerii de către aceştia a unei pensii suplimentare şi distincte de pensia din sistemul public;
    c) participant activ al schemei - salariatul al cărui raport de muncă îl îndreptăţeşte sau îl poate îndreptăţi la o pensie suplimentară, după data îndeplinirii condiţiilor de dobândire a unei pensii suplimentare, în conformitate cu dispoziţiile unei scheme de pensii suplimentare;
    d) salariat - persoana angajată în baza unui contract de muncă, funcţionarul public sau persoana care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care este numită în cadrul autorităţii executive, care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la o schemă de pensii suplimentare şi are un drept viitor la o pensie suplimentară;
    e) perioada de aşteptare - vechimea în muncă minimă impusă de normele unei scheme de pensie suplimentară sau de angajator ca un salariat să devină eligibil pentru dobândirea calităţii de participant la o schemă de pensie suplimentară;
    f) perioada de dobândire a drepturilor la pensie - perioada de afiliere activă la o schemă de pensie suplimentară impusă de normele unei scheme de pensie suplimentară, necesară dobândirii drepturilor la pensie suplimentară acumulate;
    g) drepturi la pensie dobândite - drepturile la pensie suplimentară acumulate, obţinute în urma îndeplinirii cerinţelor de dobândire impuse de normele unei scheme de pensie suplimentară sau de legislaţia naţională;
    h) salariat care îşi încetează activitatea - participant activ al schemei de pensie suplimentară care îndeplineşte următoarele condiţii:
    (i) are un raport de muncă/raport de serviciu/mandat;
    (ii) raportul de muncă/raportul de serviciu/mandatul încetează din alt motiv decât acela de a deveni eligibil pentru o pensie suplimentară;
    (iii) se deplasează din România într-un alt stat membru al Uniunii Europene în scop de muncă;

    i) beneficiar latent - persoana care a participat activ la o schemă de pensie suplimentară, care este îndreptăţită la drepturi la pensie dobândite în cadrul unei scheme de pensie suplimentară şi care nu primeşte încă pensie suplimentară în cadrul schemei respective de pensie;
    j) drepturi la pensie latente - drepturi la pensie dobândite de către un beneficiar latent în cadrul schemei de pensie suplimentară;
    k) valoarea drepturilor la pensie latente - valoarea de capital a drepturilor la pensie calculată în conformitate cu normele schemei de pensie suplimentară, potrivit prevederilor legislaţiei naţionale;
    l) actul individual de aderare - contractul scris încheiat între salariat şi/sau angajatorul acestuia şi reprezentantul legal al unei scheme de pensii suplimentare privind participarea salariatului la schema de pensie suplimentară.


    ART. 3
    Prezenta lege se aplică schemelor de pensie suplimentară, cu excepţia regimurilor reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

    ART. 4
    Prevederile prezentei legi nu se aplică:
    a) schemelor de pensie suplimentară care fac obiectul unor măsuri/proceduri de lichidare dispuse de unul dintre organele prevăzute la art. 40 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, cu scopul păstrării sau restabilirii situaţiei financiare a schemei respective;
    b) schemelor de pensii suplimentare bazate pe acte individuale de aderare care sunt încheiate între o persoană fizică şi o companie de asigurări sau un fond de pensii, în afara unui raport de muncă;
    c) fondurilor de garantare pentru plata creanţelor salariale ale angajatorilor aflaţi în insolvenţă şi fondurilor de garantare pentru pensii;
    d) plăţilor unice făcute de angajatori către angajaţii proprii, la încetarea raporturilor de muncă, fără a avea legătură cu furnizarea de pensii;
    e) indemnizaţiilor de invaliditate şi/sau indemnizaţiilor de urmaş ca urmare a participării la o schemă de pensie suplimentară, cu excepţia dispoziţiilor specifice prevăzute la art. 9 şi 11 referitoare la indemnizaţiile de urmaş.


    ART. 5
    (1) Schemele de pensii suplimentare bazate pe acte individuale de aderare fac obiectul de reglementare al prezentei legi în următoarele condiţii:
    a) se adresează persoanelor care se află în derularea unui raport de muncă/raport de serviciu/mandat;
    b) există o implicare directă a angajatorului în negocierea sau încheierea actului individual de aderare a salariatului la schema de pensie suplimentară, în baza prevederilor contractului individual de muncă/raportului de muncă/mandatului sau contractului colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului;
    c) actul individual de aderare este agreat de salariat în condiţiile stabilite de angajator cu schema de pensie suplimentară.

    (2) Intră în domeniul de aplicare a prevederilor prezentei legi şi situaţiile în care salariatul a aderat la o schemă de pensie suplimentară, anterior angajării, însă angajatorul renegociază termenii şi condiţiile actului individual de aderare în ceea ce priveşte condiţiile de dobândire, păstrare sau de informare cu privire la drepturile la pensie suplimentară ale salariatului.

    ART. 6
    (1) În cazul în care angajatorul/schema de pensii suplimentare stabileşte o perioadă de dobândire a drepturilor la pensie suplimentară şi/sau perioadă de aşteptare, perioada cumulată a acestora nu poate depăşi 3 ani pentru salariaţii care îşi încetează activitatea în înţelesul prezentei legi.
    (2) În cazul în care angajatorul/schemele de pensii suplimentare condiţionează dobândirea drepturilor la pensie suplimentară de o vârstă minimă a salariatului, această vârstă nu poate depăşi 21 de ani pentru lucrătorii care îşi încetează activitatea în înţelesul prezentei legi.
    (3) Salariaţii care îşi încetează activitatea în înţelesul prezentei legi înainte de a dobândi drepturi la pensie suplimentară au dreptul la rambursarea contribuţiilor acumulate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau cu contractele colective de muncă aplicabile sau, respectiv, a valorii investiţiilor rezultate din aceste contribuţii.
    (4) Modalitatea de îndeplinire a obligaţiei de rambursare se reglementează prin normele schemei de pensie suplimentară.

    ART. 7
    Salariaţii care îşi încetează activitatea în înţelesul prezentei legi şi se deplasează într-un alt stat membru al Uniunii Europene au obligaţia de a informa angajatorul cu privire la exercitarea dreptului la liberă circulaţie în scop de muncă.

    ART. 8
    (1) Prevederile prezentei legi nu împiedică introducerea sau menţinerea de către angajatori/schemele de pensii suplimentare a unor condiţii de dobândire a drepturilor la pensie suplimentară mai favorabile decât cele prevăzute la art. 6.
    (2) Prezenta lege nu afectează drepturile prevăzute de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    (1) Salariaţii care îşi încetează activitatea în înţelesul prezentei legi pot opta pentru păstrarea drepturilor la pensie dobândite în cadrul schemei de pensii suplimentare.
    (2) Valoarea drepturilor la pensie dobândite este calculată la momentul încetării raportului de muncă/raportului de serviciu/mandat al salariatului.
    (3) În cadrul schemelor de pensii suplimentare se asigură egalitatea de tratament în ceea ce priveşte drepturile de pensie latente ale salariaţilor care îşi încetează activitatea în înţelesul prezentei legi şi ale urmaşilor acestora, respectiv a valorii acestor drepturi, faţă de drepturile participanţilor activi ai regimului sau faţă de evoluţia valorii drepturilor de pensie aflate în plată.
    (4) În aplicarea prevederilor alin. (3), schemele de pensii suplimentare pot avea în vedere orice altă modalitate de tratament egal al drepturilor la pensie latente ale salariaţilor care îşi încetează activitatea în înţelesul prezentei legi şi ale urmaşilor acestora, cum ar fi:
    a) în cazul în care drepturile la pensie ale membrilor activi ai schemei de pensie suplimentară sunt dobândite ca drept la o sumă nominală, prin asigurarea valorii nominale a drepturilor la pensie latente;
    b) în cazul în care valoarea drepturilor la pensie acumulate ale membrilor activi se modifică în timp, prin ajustarea valorii drepturilor la pensie latente prin aplicarea unei dobânzi integrate în regimul de pensie sau a randamentului investiţiilor obţinut de către furnizorul de pensie suplimentară;
    c) în cazul în care valoarea drepturilor la pensie acumulate ale membrilor activi este ajustată, în funcţie de rata inflaţiei ori nivelul de salarizare, prin ajustarea în consecinţă a valorii drepturilor la pensie latente, sub rezerva limitei proporţionale impuse de dreptul intern.


    ART. 10
    Salariaţii care îşi încetează activitatea în înţelesul prezentei legi pot opta pentru transferul valorii drepturilor la pensie suplimentară dobândite către o altă schemă de pensie suplimentară, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege.

    ART. 11
    (1) Participanţii activi ai unei scheme de pensii suplimentare sunt informaţi anual fie de angajator, fie de reprezentantul legal al schemei de pensii suplimentare, după caz, cu privire la felul în care încetarea raportului de muncă le afectează drepturile la pensie suplimentară, după cum urmează:
    a) condiţiile care reglementează dobândirea de drepturi la pensie suplimentară şi consecinţele acestor condiţii, în cazul încetării raportului de muncă/raportului de serviciu/mandatului;
    b) valoarea drepturilor la pensie dobândite sau o evaluare a drepturilor la pensie dobândite, realizată cu maximum 12 luni înainte de data informării;
    c) condiţiile privind tratamentul drepturilor la pensie latente.

    (2) Beneficiarii latenţi ai unei scheme de pensii suplimentare, respectiv urmaşii acestora, după caz, sunt informaţi anual cu privire la următoarele aspecte:
    a) valoarea drepturilor la pensie latente sau o evaluare a drepturilor la pensie latente care a fost efectuată cu maximum 12 luni înainte de data furnizării informaţiilor;
    b) condiţiile privind tratamentul drepturilor la pensie latente.

    (3) Urmaşii beneficiarilor latenţi ai unei scheme de pensii suplimentare sunt informaţi, la cerere, cu privire la valoarea indemnizaţiei de urmaş şi la condiţiile de plată a acesteia.

    Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2014/50/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii lucrătorilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi a păstrării drepturilor la pensie suplimentară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 128 din 30 aprilie 2014.
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 3 iulie 2019.
    Nr. 124.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice