Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 122 din 4 mai 2006  privind azilul in Romania    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul in Romania

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 18 mai 2006
LEGE nr. 122 din 4 mai 2006
privind azilul în România
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 18 mai 2006

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Obiectul de reglementare
Prezenta lege stabileşte regimul juridic al strãinilor care solicita o forma de protecţie în România, regimul juridic al strãinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România, procedura de acordare, încetare şi anulare a unei forme de protecţie în România, precum şi procedura pentru stabilirea statului membru responsabil cu analizarea cererii de azil.
ART. 2
Definirea termenilor
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtorul înţeles:
a) forma de protecţie - orice forma de protecţie acordatã de statul roman, şi anume: statutul de refugiat, protecţia subsidiara, protecţia temporarã sau protecţia umanitara temporarã;
b) solicitant sau solicitant de azil - cetãţeanul strãin sau apatridul care şi-a manifestat vointa de a obţine o forma de protecţie în România, atât timp cat cererea sa nu a fost soluţionatã printr-o hotãrâre irevocabilã;
c) strãin - cetãţeanul strãin sau apatridul;
d) cerere pentru acordarea unei forme de protecţie sau cerere de azil - solicitarea facuta de un cetãţean strãin sau de un apatrid în scopul obţinerii protecţiei din partea statului roman;
e) ţara de origine - ţara al carei cetãţean este, în cazul cetãţeanului strãin, sau, dacã acesta deţine mai multe cetãţenii, fiecare ţara al carei cetãţean este, iar în cazul apatrizilor, ţara sau ţãrile în care aceştia isi au resedinta obişnuitã;
f) procedura de azil - totalitatea actelor şi formalitãţilor îndeplinite, precum şi a activitãţilor desfãşurate de autoritãţile competente, în vederea recunoaşterii statutului de refugiat sau, dupã caz, a acordãrii protecţiei subsidiare;
g) statut de refugiat - forma de protecţie recunoscuta de statul roman cetãţeanului strãin sau apatridului care îndeplineşte condiţiile prevãzute în Convenţia privind statutul refugiatilor, încheiatã la Geneva la 28 iulie 1951, denumita în continuare Convenţia de la Geneva, la care România a aderat prin <>Legea nr. 46/1991 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul refugiatilor, precum şi la Protocolul privind statutul refugiatilor;
h) protecţie subsidiara - forma de protecţie acordatã de statul roman cetãţeanului strãin sau apatridului pentru alte motive decât cele prevãzute în Convenţia de la Geneva;
i) protecţie temporarã - procedura cu caracter excepţional menita sa asigure, în cazul unui flux masiv sau al unui flux masiv iminent de persoane strãmutate din tari terţe care nu se pot întoarce în ţara de origine, protecţie imediata şi temporarã unor astfel de persoane, în special dacã exista şi riscul ca sistemul de azil sa nu poatã procesa acest flux fãrã efecte adverse pentru funcţionarea sa eficienta, în interesul persoanelor în cauza şi al altor persoane care au nevoie de protecţie;
j) membri de familie - în mãsura în care, la data depunerii cererii de cãtre solicitantul principal, familia exista în ţara de origine, urmãtorii membri de familie ai beneficiarului statutului de refugiat sau al protecţiei subsidiare:
(i) soţul sau, dupã caz, sotia beneficiarului statutului de refugiat sau al protecţiei subsidiare;
(ii) copiii minori ai beneficiarului statutului de refugiat sau al protecţiei subsidiare, aflaţi în întreţinerea acestuia, cu condiţia ca aceştia sa fie necãsãtoriţi, indiferent dacã sunt din cãsãtorie ori din afarã acesteia sau adoptati potrivit legislaţiei naţionale a tarii de origine;
k) minor neînsoţit - minorul, cetãţean strãin sau apatrid, care a ajuns în România neînsoţit de pãrinţi sau de un reprezentant legal ori care nu se afla în îngrijirea unei alte persoane, potrivit legii, precum şi minorul care este lãsat neînsoţit dupã ce a intrat pe teritoriul României;
l) persoane strãmutate - cetãţeni ai ţãrilor terţe sau apatrizi care au fost nevoiti sa isi pãrãseascã ţãrile ori regiunile de origine sau au fost evacuati, în special ca rãspuns al apelului organizaţiilor internaţionale, şi care nu se pot întoarce în condiţii de siguranta datoritã situaţiei care persista în acea ţara, care se pot încadra în domeniul de aplicare a art. 1 lit. A din Convenţia de la Geneva sau a altor instrumente naţionale ori internaţionale pe care România este obligatã sa le respecte, prin care se acorda protecţie internationala, în special:
(i) persoane care au pãrãsit zone de conflict armat sau de violenta generalizata;
(ii) persoane expuse riscurilor majore sau care au fost victime ale incalcarilor sistematice ori generalizate ale drepturilor lor;
m) flux masiv - sosirea în Uniunea Europeanã a unui numãr mare de persoane strãmutate care vin dintr-o ţara sau dintr-o zona geograficã specifica, indiferent dacã sosirea lor în Uniunea Europeanã a fost spontana ori ajutata;
n) zona de tranzit - suprafata situata la frontiera de stat ori în apropierea acesteia, destinatã stationarii persoanelor care nu au primit aprobarea de intrare în teritoriu, a mijloacelor de transport şi a bunurilor, pana la stabilirea regimului lor juridic la trecerea frontierei de stat. În cazul aeroporturilor internaţionale, prin zona de tranzit se înţelege suprafata situata între punctul de imbarcare/ debarcare şi locurile destinate efectuãrii controlului pentru trecerea frontierei;
o) centru de cazare - orice spaţiu folosit pentru cazarea colectivã a solicitanţilor de azil.
ART. 3
Oficiul Naţional pentru Refugiati
(1) Autoritatea centrala responsabilã de implementarea politicilor României în domeniul azilului, precum şi de aplicarea dispoziţiilor prezentei legi este Oficiul Naţional pentru Refugiati din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care:
a) are personalitate juridicã şi sediul în municipiul Bucureşti;
b) beneficiazã de alocaţii bugetare din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, directorul sau având calitatea de ordonator de credite;
c) poate utiliza, în condiţiile legii, fonduri bãneşti sau bunuri materiale provenite din donaţii şi sponsorizãri ori obţinute în baza unor acorduri interne sau internaţionale;
d) are în componenta structuri centrale şi teritoriale;
e) poate încheia acorduri cu instituţii similare din strãinãtate, precum şi cu organizaţii internaţionale, în condiţiile legii.
(2) Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi se pot infiinta, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiati, centre regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil şi a celor cãrora le-a fost acordatã o forma de protecţie în România.
(3) Sumele necesare în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de înfiinţarea, funcţionarea şi întreţinerea centrelor prevãzute la alin. (2) se suporta din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în funcţie de costurile efective, în limita fondurilor alocate cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat.
(4) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Oficiul Naţional pentru Refugiati, este responsabil de contribuţia voluntara a României la bugetul Inaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR).
(5) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Oficiul Naţional pentru Refugiati, poate propune preluarea de cãtre România a unor refugiati aflaţi pe teritoriul altor state, care au fost recunoscuţi potrivit Convenţiei de la Geneva. Numãrul şi condiţiile de preluare a acestor persoane se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului. Aceste persoane vor avea aceleaşi drepturi şi obligaţii în România ca şi refugiatii recunoscuţi de statul roman.

CAP. II
Principii şi garanţii procedurale

ART. 4
Accesul la procedura de azil
Autoritãţile competente asigura accesul la procedura de azil oricãrui cetãţean strãin sau apatrid, aflat pe teritoriul României ori la frontiera, din momentul manifestãrii de vointa, exprimatã în scris sau oral, din care sa rezulte ca acesta solicita protecţia statului roman, cu excepţia situaţiilor prevãzute expres de prezenta lege.
ART. 5
Nediscriminarea
Dispoziţiile prezentei legi se aplica fãrã discriminare, indiferent de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie socialã, convingeri, sex, orientare sexualã, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenţa la o categorie defavorizatã, de situaţia materialã, de statutul la naştere ori de statutul dobândit sau de orice alta distincţie.
ART. 6
Nereturnarea
(1) Impotriva solicitantului de azil nu pot fi luate mãsuri de expulzare, extrãdare sau de returnare forţatã de la frontiera ori de pe teritoriul României, cu excepţia cazurilor prevãzute la art. 44 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.
(2) Persoana care a fost recunoscuta ca refugiat sau cãreia i s-a acordat protecţie subsidiara este protejata impotriva expulzãrii, extrãdãrii ori returnarii în ţara de origine sau în orice stat în care viata ori libertatea sa ar fi pusã în pericol sau în care ar fi supusã la torturi, tratamente inumane ori degradante.
(3) Fãrã a se aduce atingere prevederilor alin. (2) şi fãrã a afecta, în mod automat, forma de protecţie de care beneficiazã, persoana care a fost recunoscuta ca refugiat sau cãreia i s-a acordat protecţie subsidiara poate fi îndepãrtatã de pe teritoriul României, dacã:
a) exista motive temeinice ca persoana în cauza sa fie consideratã un pericol la adresa securitãţii statului roman; sau
b) persoana în cauza, fiind condamnata pentru o infracţiune grava printr-o hotãrâre definitiva, constituie un pericol la adresa ordinii publice din România.
(4) În sensul prezentei legi, prin infracţiune grava se înţelege orice infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa privativã de libertate al carei maxim special este de peste 5 ani.
ART. 7
Unitatea familiei
Autoritãţile romane asigura respectarea principiului unitãţii familiei, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
ART. 8
Interesul superior al copilului
În aplicarea prevederilor prezentei legi, toate deciziile cu privire la minori se iau cu respectarea interesului superior al copilului.
ART. 9
Perioada acordãrii unei forme de protecţie
Statutul de refugiat şi protecţia subsidiara se acorda pe o perioada nedeterminatã. Protecţia umanitara temporarã se acorda pe o perioada determinata, care nu poate depãşi 2 ani.
ART. 10
Confidenţialitatea
Toate datele şi informaţiile referitoare la cererea de azil sunt confidenţiale. Obligaţia privind respectarea confidenţialitãţii revine tuturor autoritãţilor, organizaţiilor care desfãşoarã activitãţi în domeniul azilului sau unor terţe persoane implicate în procedura de azil ori care, accidental, intra în posesia unor astfel de date.
ART. 11
Cauze care inlatura caracterul penal al faptei
Autoritãţile romane nu vor aplica sancţiuni penale pentru motivul intrãrii sau şederii lor ilegale solicitanţilor de azil care intra ori se afla fãrã autorizaţie pe teritoriul României.
ART. 12
Rolul activ
Autoritãţile competente cu soluţionarea cererilor de azil pot investiga, din oficiu, orice împrejurãri de fapt şi de drept care ar putea conduce la soluţionarea cauzei, chiar dacã aceste împrejurãri nu au fost invocate sau menţionate în cererea de azil sau în plângere.
ART. 13
Examinarea cererii de azil
(1) Hotãrârea privind soluţionarea cererii de azil este luatã dupã o examinare corespunzãtoare a situaţiei solicitantului de cãtre functionarii anume desemnaţi, calificaţi în problematica azilului. Aceasta presupune:
a) examinarea individualã a fiecãrei cereri de azil şi luarea unei hotãrâri în mod obiectiv şi impartial; şi
b) consultarea informaţiilor din ţara de origine, obţinute din surse diferite, necesare pentru evaluarea situaţiei personale a solicitantului de azil.
(2) Orice cerere de azil este analizata individual şi succesiv din perspectiva statutului de refugiat şi a protecţiei subsidiare, în condiţiile prevãzute de prezenta lege, cu excepţia situaţiei de declansare a procedurii de acordare a protecţiei umanitare temporare.
ART. 14
Hotãrârea luatã cu privire la cererile de azil
(1) Hotãrârea prin care se soluţioneazã cererea de azil se redacteazã şi va cuprinde, în mod obligatoriu, situaţia în fapt şi în drept, precum şi informaţii privind calea de atac de care beneficiazã, termenul de depunere a plângerii, precum şi organul la care se depune plângerea impotriva unei hotãrâri de respingere.
(2) În cazul cererilor de azil depuse de un reprezentant legal în numele mai multor persoane şi care au la baza aceleaşi motive invocate pentru acordarea unei forme de protecţie, cererile se vor conexã, urmând a se pronunţa o singura hotãrâre în cauza.
ART. 15
Prezumţia de buna-credinţa
Atunci când o parte din motive sau toate motivele invocate în cererea de azil, care ar justifica acordarea unei forme de protecţie, nu sunt probate cu documente sau cu alte dovezi, se acorda prezumţia de buna-credinţa, dacã sunt îndeplinite, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
a) solicitantul a depus toate eforturile pentru a-şi susţine cererea de azil;
b) toate elementele relevante aflate la dispoziţia solicitantului au fost prezentate, iar lipsa unor astfel de elemente a fost justificatã în mod rezonabil;
c) declaraţiile solicitantului sunt considerate coerente şi plauzibile şi nu sunt contrazise de informaţiile din ţara de origine, relevante pentru cazul acestuia;
d) solicitantul a depus cererea de azil cat mai curând posibil, iar eventuala întârziere este justificatã prin motive întemeiate;
e) credibilitatea generalã a solicitantului a fost stabilitã.
ART. 16
Garanţii privind minorii neinsotiti solicitanti de azil
(1) Cererea de azil a unui minor neînsoţit se analizeazã cu prioritate.
(2) Oficiul Naţional pentru Refugiati ia mãsuri pentru numirea, în cel mai scurt timp, a unui reprezentant legal care sa îl asiste pe solicitantul de azil minor neînsoţit pe parcursul procedurii de azil.
(3) Nu este necesarã numirea unui reprezentant legal pentru solicitantul de azil minor neînsoţit în situaţia în care acesta urmeazã sa implineasca varsta majoratului în termen de 15 zile de la depunerea cererii de azil.
(4) Oficiul Naţional pentru Refugiati informeazã reprezentantul legal şi solicitantul de azil minor neînsoţit, într-o limba pe care acesta din urma o cunoaşte, cu privire la posibilitatea efectuãrii unei expertize medicale pentru determinarea vârstei. Aceasta informare trebuie sa cuprindã, de asemenea, precizãri referitoare la metodele de examinare medicalã, posibilele consecinţe ale rezultatului acestei examinari şi efectele eventualului refuz de a se supune expertizei medicale.

CAP. III
Drepturi şi obligaţii

SECŢIUNEA 1
Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de azil

ART. 17
Drepturi
(1) Pe durata procedurii de azil strainul care solicita acordarea unei forme de protecţie are urmãtoarele drepturi:
a) dreptul de a rãmâne în România pana la expirarea unui termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, cu excepţia situaţiei în care cererea de azil a fost respinsã în urma soluţionãrii acesteia în procedura accelerata sau în procedura la frontiera, caz în care strainul trebuie sa pãrãseascã statul roman de îndatã ce procedura de azil a fost finalizatã. În cazul procedurii de determinare a statului membru responsabil cu examinarea cererii de azil, dreptul de a rãmâne pe teritoriul României înceteazã de la data la care a fost comunicatã hotãrârea de respingere a accesului la procedura de azil, emisã de Oficiul Naţional pentru Refugiati;
b) dreptul de a fi asistat de un avocat în orice faza a procedurii de azil;
c) dreptul de a i se asigura, în mod gratuit, un interpret în orice faza a procedurii de azil;
d) dreptul de a contacta şi a fi asistat de un funcţionar al Inaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) în orice faza a procedurii de azil;
e) dreptul de a fi consiliat şi asistat de un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale, romane sau strãine, în orice faza a procedurii de azil;
f) dreptul de a fi informat, într-o limba pe care o cunoaşte sau pe care se presupune în mod rezonabil ca o cunoaşte, în momentul depunerii cererii, cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le are pe parcursul procedurii de azil;
g) dreptul la protecţia datelor personale şi a oricãror alte detalii în legatura cu cererea sa;
h) dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate, a cãrui valabilitate va fi prelungitã periodic de Oficiul Naţional pentru Refugiati. În lipsa unor documente care sa certifice identitatea solicitantului, în documentul temporar de identitate va fi menţionatã identitatea declarata. Un astfel de document nu se va elibera:
(i) strãinilor care au solicitat azil într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, atât timp cat nu li s-a acordat accesul la teritoriu printr-o hotãrâre a Oficiului Naţional pentru Refugiati;
(ii) strãinilor aflaţi în custodie publica pentru motive de securitate nationala şi ordine publica, care solicita azil, atât timp cat aceasta mãsura este menţinutã;
i) dreptul de a participa la activitãţi de adaptare culturalã;
j) dreptul de a beneficia, la cerere, de asistenta necesarã pentru întreţinere, în situaţia în care nu dispune de mijloacele materiale necesare, sumele acordate pentru hrana, cazare şi alte cheltuieli fiind stabilite prin hotãrâre a Guvernului şi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
k) dreptul de a fi cazat în centrele de primire şi cazare, aflate în subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiati, pana la încetarea dreptului de a rãmâne pe teritoriul României, pentru solicitantul de azil care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru întreţinere;
l) dreptul solicitanţilor de azil cu nevoi speciale de a beneficia de adaptarea condiţiilor de cazare şi asistenta în centrele de cazare;
m) dreptul de a primi gratuit asistenta medicalã primara şi spitaliceasca de urgenta, precum şi asistenta medicalã şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viata în pericol iminent;
n) dreptul solicitanţilor de azil cu nevoi speciale de a primi asistenta medicalã adecvatã;
o) dreptul de a primi acces la piata forţei de munca în condiţiile prevãzute de lege pentru cetãţenii romani, dupã expirarea unei perioade de un an de la data depunerii cererii de azil, dacã solicitantul de azil se mai afla în procedura de determinare a unei forme de protecţie;
p) dreptul solicitanţilor de azil minori de a avea acces la învãţãmântul şcolar obligatoriu în aceleaşi condiţii ca şi minorii cetãţeni romani.
(2) Dacã solicitantul de azil este cazat în centrele de primire şi cazare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, suma prevãzutã la alin. (1) lit. j) referitoare la cazare nu se acorda.
(3) Fondurile bãneşti necesare pentru asigurarea drepturilor prevãzute la alin. (1) lit. c), f), g), h), i), k), l), m) şi n) se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(4) Minorii neinsotiti beneficiazã de aceeaşi protecţie oferitã, în condiţiile legii, minorilor romani aflaţi în dificultate.
(5) Dacã solicitantul nu dispune de mijloace materiale, Oficiul Naţional pentru Refugiati îi poate stabili un loc de resedinta şi îi asigura asistenta materialã necesarã pentru întreţinere, pe intreaga durata a procedurii de azil.
(6) Pentru motive justificate de interesul public, securitatea nationala, ordinea, sãnãtatea şi morala publica, protecţia drepturilor şi libertãţilor altor persoane - chiar dacã strainul are mijloace materiale necesare pentru întreţinere - Oficiul Naţional pentru Refugiati, pe toatã durata procedurii de azil, îi poate stabili un loc de resedinta şi poate dispune transportarea lui cu insotitor în acel loc, la solicitarea autoritãţilor competente.
(7) Procedura de azil prevãzutã la alin. (1) se finalizeazã, cu excepţia cererilor soluţionate în procedura accelerata sau în procedura la frontiera când procedura de azil se finalizeazã de îndatã, în termen de 7 zile de la momentul comunicãrii deciziei de închidere a dosarului, de la data comunicãrii hotãrârii Oficiului Naţional pentru Refugiati prin care s-a acordat statut de refugiat, de la data expirãrii termenului legal de depunere a plângerii sau, dupã caz, a recursului ori de la data pronunţãrii hotãrârii instanţei de recurs.
ART. 18
Accesul la educaţie al solicitanţilor de azil minori
(1) În vederea facilitãrii accesului la sistemul de învãţãmânt romanesc, solicitantii de azil minori beneficiazã, în mod gratuit, pe durata unui an şcolar, de un curs pregatitor în vederea înscrierii în sistemul naţional de învãţãmânt.
(2) Cursul pregatitor prevãzut la alin. (1) este organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, în colaborare cu Oficiul Naţional pentru Refugiati.
(3) Solicitantul de azil minor este înscris în cursul pregatitor în termen de 3 luni de la data depunerii cererii de azil.
(4) La finalul cursului de iniţiere în limba romana, o comisie de evaluare, ale carei componenta şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetãrii, apreciazã nivelul de cunoaştere a limbii romane şi stabileşte înscrierea minorilor care au dobândit o forma de protecţie în România în anul de studiu corespunzãtor.
ART. 19
Obligaţii
Pe durata procedurii de azil strainul care solicita acordarea unei forme de protecţie are urmãtoarele obligaţii:
a) obligaţia de a prezenta organelor teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în scris, cererea motivatã cuprinzând datele indicate de organul la care o depune, precum şi de a se supune fotografierii şi amprentarii. Amprentarea nu este efectuatã în cazul strãinilor care nu au împlinit varsta de 14 ani;
b) obligaţia de a prezenta autoritãţilor competente informaţii complete şi reale cu privire la persoana şi la cererea sa de azil;
c) obligaţia de a depune toate documentele pe care le are la dispoziţie şi care au relevanta cu privire la situaţia sa personalã;
d) obligaţia de a preda documentul pentru trecerea frontierei de stat, urmând sa primeascã documentul prevãzut la art. 17 alin. (1) lit. h);
e) obligaţia de a urmãri stadiul procedurii şi de a informa autoritãţile competente cu privire la orice schimbare de resedinta;
f) obligaţia de a rãspunde la solicitarile organelor cu atribuţii în domeniul azilului;
g) obligaţia de a nu pãrãsi localitatea de resedinta fãrã autorizarea Oficiului Naţional pentru Refugiati. Autorizaţia va fi emisã de Oficiul Naţional pentru Refugiati în urma unei analize individuale, obiective şi impartiale, iar în cazul neautorizarii, aceasta va fi motivatã;
h) obligaţia de a se prezenta la examenele medicale ce îi sunt stabilite;
i) obligaţia de a respecta legile statului roman, precum şi mãsurile dispuse de organele romane competente în materie de azil;
j) obligaţia de a pãrãsi teritoriul României în termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, în cazul în care solicitantul nu a obţinut forma de protecţie solicitatã, cu excepţia situaţiei în care cererea de azil a fost respinsã ca evident nefondata în urma soluţionãrii acesteia în procedura accelerata, caz în care strainul trebuie sa pãrãseascã teritoriul statului roman de îndatã ce procedura de azil a fost finalizatã.

SECŢIUNEA a 2-a
Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor unei forme de protecţie

ART. 20
Drepturile beneficiarilor unei forme de protecţie
(1) Recunoaşterea statutului de refugiat sau acordarea protecţiei subsidiare conferã beneficiarului urmãtoarele drepturi:
a) sa rãmânã pe teritoriul României şi sa obţinã documentele corespunzãtoare pentru dovedirea identitãţii şi pentru trecerea frontierei de stat;
b) sa isi aleagã locul de resedinta şi sa circule liber, în condiţiile stabilite de lege pentru strãini;
c) sa fie angajat de persoane fizice sau juridice, sa exercite activitãţi nesalarizate, sa exercite profesiuni libere şi sa efectueze acte juridice, sa efectueze acte şi fapte de comerţ, inclusiv activitãţi economice în mod independent, în aceleaşi condiţii ca şi cetãţenii romani;
d) sa isi transfere bunurile pe care le-a introdus în România pe teritoriul unei alte tari, în vederea reinstalarii;
e) sa beneficieze de tratamentul cel mai favorabil prevãzut de lege pentru cetãţenii strãini în ceea ce priveşte dobândirea proprietãţilor mobiliare şi imobiliare;
f) sa beneficieze de protecţia proprietãţii intelectuale, în condiţiile stabilite de lege;
g) sa beneficieze de asigurãri sociale, de mãsuri de asistenta socialã şi asigurãri sociale de sãnãtate, în condiţiile prevãzute de lege pentru cetãţenii romani;
h) sa aibã acces la toate formele de învãţãmânt, în condiţiile prevãzute de lege pentru cetãţenii romani;
i) sa beneficieze de un tratament egal cu cel acordat cetãţenilor romani în ceea ce priveşte libertatea de a practica propria religie şi de instruire religioasã a copiilor sãi;
j) sa beneficieze de dreptul la protecţia datelor personale şi a oricãror alte detalii în legatura cu cazul sau;
k) sa beneficieze de dreptul la asociere în ceea ce priveşte asociaţiile cu scop apolitic şi nelucrativ şi sindicatele profesionale, în condiţiile prevãzute de lege pentru cetãţenii romani;
l) sa aibã acces liber la instanţele de judecata şi la asistenta administrativã;
m) sa primeascã, la cerere, în limitele disponibilitãţilor financiare ale statului, un ajutor rambursabil, stabilit la nivelul unui salariu minim brut pe ţara, pentru o perioada de maximum 6 luni, dacã, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenta necesare. Pentru motive bine întemeiate, acest ajutor poate fi prelungit pentru încã o perioada de cel mult 3 luni;
n) sa participe, la cerere, la programele de integrare şi sa fie cazat în centrele Oficiului Naţional pentru Refugiati, în condiţiile stabilite de lege;
o) sa isi stabileascã domiciliul legal în România, potrivit legislaţiei privind regimul juridic al strãinilor;
p) sa poatã beneficia, la cerere, de asistenta în vederea repatrierii voluntare.
(2) Minorii neinsotiti beneficiazã de aceeaşi protecţie oferitã, în condiţiile legii, minorilor romani aflaţi în dificultate.
(3) Persoana cãreia i s-a recunoscut statutul de refugiat sau i s-a acordat protecţia subsidiara devine beneficiar al formei de protecţie de la data emiterii sau, dupã caz, a pronunţãrii hotãrârii prin care s-a finalizat procedura de azil.
(4) Persoana cãreia i s-a acordat o forma de protecţie va beneficia de drepturile prevãzute la alin. (1) în termen de 5 zile de la data comunicãrii hotãrârii Oficiului Naţional pentru Refugiati prin care s-a acordat statutul de refugiat, a expirãrii termenului de depunere a plângerii impotriva hotãrârii Oficiului Naţional pentru Refugiati prin care s-a acordat protecţie subsidiara sau, dupã caz, a pronunţãrii hotãrârii instanţei prin care s-a finalizat procedura de azil.
(5) Fondurile bãneşti necesare în vederea acordãrii ajutorului rambursabil prevãzut la alin. (1) lit. m) sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
(6) Documentele de identitate prevãzute la alin. (1) lit. a) se elibereazã pentru o perioada de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii în cazul persoanelor cãrora li s-a recunoscut statutul de refugiat, respectiv pentru o perioada de un an, cu posibilitatea prelungirii pentru persoanele cãrora li s-a acordat protecţie subsidiara. Documentele de cãlãtorie prevãzute la alin. (1) lit. a) se elibereazã beneficiarilor statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare pentru o perioada de un an, cu posibilitatea prelungirii. În cazul beneficiarilor unei forme de protecţie cãrora li se aplica prevederile art. 6 alin. (3), legitimatia de şedere temporarã nu va fi eliberata sau valabilitatea acesteia va inceta ori, dupã caz, nu va fi prelungitã.
ART. 21
Obligaţiile beneficiarilor unei forme de protecţie
(1) Beneficiarul unei forme de protecţie are urmãtoarele obligaţii:
a) sa respecte Constituţia României, legile şi celelalte acte normative emise de autoritãţile romane;
b) sa aibã o conduita corecta şi civilizata, sa respecte mãsurile stabilite de organele romane competente în materie de refugiati şi sa rãspundã la solicitarile acestora;
c) sa respecte regulamentele de ordine interioarã din centrele Oficiului Naţional pentru Refugiati, dacã este cazat într-un asemenea centru;
d) sa evite provocarea oricãror stãri conflictuale sau incidente cu populaţia ori comiterea unor fapte ce pot intra sub incidenta legii penale;
e) sa se supunã regulilor privind regimul juridic al strãinilor, în mãsura în care legea nu dispune altfel.
(2) Persoana care a dobândit o forma de protecţie are obligaţia sa ramburseze ajutorul primit potrivit art. 20 alin. (1) lit. m), dacã a realizat venituri care permit acest lucru, fãrã a fi afectatã întreţinerea sa şi a familiei sale. Sumele rambursate se fac venit la bugetul de stat.

CAP. IV
Forme de protecţie

ART. 22
Forme de protecţie
În condiţiile prezentei legi, strãinilor:
a) li se recunoaşte statutul de refugiat; sau
b) li se acorda protecţie subsidiara; sau
c) li se acorda protecţie temporarã, respectiv protecţie umanitara temporarã.
ART. 23
Statutul de refugiat
(1) Statutul de refugiat se recunoaşte, la cerere, cetãţeanului strãin care, în urma unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe motive de rasa, religie, naţionalitate, opinii politice sau apartenenţa la un anumit grup social, se afla în afarã tarii de origine şi care nu poate sau, datoritã acestei temeri, nu doreşte protecţia acestei tari, precum şi persoanei fãrã cetãţenie care, fiind în afarã tarii în care isi avea resedinta obişnuitã datoritã aceloraşi motive menţionate mai sus, nu poate sau, datoritã respectivei temeri, nu doreşte sa se reintoarca.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica în cazul strãinilor care beneficiazã de protecţie sau de asistenta din partea unui organism ori a unei instituţii a Naţiunilor Unite, alta decât Inaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR). Atunci când aceasta protecţie sau asistenta a încetat pentru un motiv oarecare, fãrã ca situaţia acestor persoane sa fi fost reglementatã în mod definitiv, în conformitate cu rezoluţiile relevante adoptate de Adunarea Generalã a Naţiunilor Unite, aceste persoane vor beneficia de prevederile prezentei legi.
ART. 24
Recunoaşterea statutului de refugiat membrilor de familie
(1) Statutul de refugiat se acorda, la cerere, şi membrilor de familie prevãzuţi la art. 2 lit. j), care se afla pe teritoriul României, cu excepţia cazurilor în care persoanele respective se afla în una dintre situaţiile enumerate la art. 25.
(2) În cazul soţului sau, respectiv, al sotiei, prevederile alin. (1) se aplica numai dacã persoana cãreia i s-a recunoscut statutul de refugiat în temeiul art. 23 a încheiat cãsãtoria înainte de intrarea pe teritoriul României.
(3) În situaţia în care membrul de familie nu îndeplineşte condiţiile prevãzute la alin. (1) şi, dupã caz, la alin. (2), cererea de azil a acestuia va fi analizata din perspectiva prevederilor art. 23 şi 26.
ART. 25
Cauzele de excludere de la recunoaşterea statutului de refugiat
(1) Statutul de refugiat nu se recunoaşte cetãţenilor strãini şi apatrizilor cu privire la care exista motive serioase sa se creadã ca:
a) au comis o infracţiune contra pãcii şi omenirii, o crima de rãzboi ori o alta infracţiune definitã conform tratatelor internaţionale relevante la care România este parte sau altui document internaţional pe care România este obligatã sa îl respecte;
b) au comis o infracţiune grava de drept comun în afarã României, înainte de a fi admişi pe teritoriul statului roman;
c) au comis fapte care sunt contrare scopurilor şi principiilor asa cum sunt ele enunţate în preambulul şi în art. 1 şi 2 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite;
d) au instigat sau au fost complici la sãvârşirea faptelor prevãzute la lit. a)-c).
(2) De asemenea, statutul de refugiat nu se recunoaşte cetãţenilor strãini şi apatrizilor care au planificat, au facilitat sau au participat la sãvârşirea de acte de terorism, asa cum sunt acestea definite în instrumentele internaţionale la care România este parte.
ART. 26
Protecţia subsidiara
(1) Protecţia subsidiara se poate acorda cetãţeanului strãin sau apatridului care nu îndeplineşte condiţiile pentru recunoaşterea statutului de refugiat şi cu privire la care exista motive temeinice sa se creadã ca, în cazul returnarii în ţara de origine, respectiv în ţara în care isi avea resedinta obişnuitã, va fi expus unui risc serios, în sensul prevederilor alin. (2), şi care nu poate sau, datoritã acestui risc, nu doreşte protecţia acelei tari.
(2) Prin risc serios, în sensul alin. (1), se înţelege:
1. condamnarea la pedeapsa cu moartea ori executarea unei astfel de pedepse; sau
2. tortura, tratamente sau pedepse inumane ori degradante; sau
3. o ameninţare serioasã, individualã, la adresa vieţii sau integritãţii, ca urmare a violenţei generalizate în situaţii de conflict armat intern ori internaţional, dacã solicitantul face parte din populaţia civilã.
ART. 27
Acordarea protecţiei subsidiare membrilor de familie
(1) Protecţia subsidiara se acorda, la cerere, şi membrilor de familie prevãzuţi la art. 2 lit. j), care se afla pe teritoriul României, cu excepţia cazurilor în care persoanele respective se afla în una dintre situaţiile enumerate la art. 28.
(2) În cazul soţului sau, respectiv, al sotiei, prevederile alin. (1) se aplica numai dacã persoana cãreia i s-a acordat protecţie subsidiara în temeiul art. 26 a încheiat cãsãtoria înainte de intrarea pe teritoriul României.
(3) În situaţia în care membrul de familie nu îndeplineşte condiţiile prevãzute la alin. (1) şi, dupã caz, la alin. (2), cererea de azil a acestuia va fi analizata din perspectiva prevederilor art. 23 şi 26.
ART. 28
Cauzele de excludere de la acordarea protecţiei subsidiare
(1) Protecţia subsidiara nu se acorda cetãţenilor strãini şi apatrizilor atunci când exista motive serioase sa se creadã ca aceştia:
a) au comis o infracţiune contra pãcii şi omenirii, o crima de rãzboi ori o alta infracţiune definitã conform tratatelor internaţionale relevante la care România este parte sau altor documente internaţionale pe care România este obligatã sa le respecte;
b) au comis o infracţiune grava de drept comun înainte de intrarea pe teritoriul României;
c) au comis fapte care sunt contrare scopurilor şi principiilor asa cum sunt ele enunţate în preambulul şi în art. 1 şi 2 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite;
d) constituie un pericol la adresa ordinii publice şi siguranţei naţionale ale României;
e) au instigat sau au fost complici la sãvârşirea faptelor prevãzute la lit. a)-d).
(2) De asemenea, protecţia subsidiara nu se acorda cetãţenilor strãini şi apatrizilor care au planificat, au facilitat sau au participat la sãvârşirea de acte de terorism, asa cum sunt acestea definite în instrumentele internaţionale la care România este parte.
ART. 29
Protecţia umanitara temporarã
În perioade de conflicte armate în care România nu este angajata, se poate acorda protecţie umanitara temporarã persoanelor care provin din zonele de conflict.
ART. 30
Procedura de acordare a protecţiei umanitare temporare
(1) În situaţiile prevãzute la art. 29, pana la stabilirea mãsurilor şi perioadei pentru care se acorda protecţie, Oficiul Naţional pentru Refugiati poate decide suspendarea procedurii de azil pentru persoanele care provin din zona de conflict şi urmeazã sa beneficieze de protecţie umanitara temporarã.
(2) Pana la stabilirea mãsurilor şi perioadei pentru care se acorda protecţie umanitara temporarã, persoana care provine din zona de conflict are drepturile şi obligaţiile prevãzute la art. 17-19.
(3) Protecţia umanitara temporarã se acorda prin hotãrâre a Guvernului, elaborata de Ministerul Administraţiei şi Internelor, la propunerea Oficiului Naţional pentru Refugiati, în situaţia în care se constata sau exista informaţii ca din zona de conflict urmeazã sa fie înregistrat un aflux masiv şi spontan de persoane care au nevoie de protecţie.
(4) Prin persoana care are nevoie de protecţie se înţelege orice persoana care face parte din populaţia civilã şi care şi-a pãrãsit ţara de origine ca urmare a unui conflict armat şi nu se poate întoarce în condiţii de siguranta şi demnitate în ţara de origine.
(5) Prin aflux masiv şi spontan de persoane care au nevoie de protecţie se înţelege deplasarea cãtre teritoriul României a unui numãr semnificativ de persoane care depãşeşte capacitatea Oficiului Naţional pentru Refugiati de soluţionare a cererilor individuale, în condiţiile şi în termenele prevãzute de prezenta lege.
(6) Protecţia umanitara temporarã se acorda pe o perioada determinata, care nu poate depãşi 2 ani.
(7) Persoanele care beneficiazã de protecţie umanitara temporarã pot depune, în mod individual, o cerere de azil numai dupã încetarea acestei forme de protecţie.
ART. 31
Drepturile beneficiarilor protecţiei umanitare temporare
(1) Prin hotãrârea Guvernului prevãzutã la art. 30 alin. (3) se stabilesc mãsurile şi perioada pentru care se acorda protecţia umanitara temporarã, precum şi sursa de finanţare a cheltuielilor determinate de asigurarea protecţiei temporare.
(2) Tratamentul acordat, prin hotãrâre a Guvernului, persoanelor care se bucura de protecţie umanitara temporarã nu poate fi mai puţin favorabil decât cel asigurat pentru recunoaşterea urmãtoarelor drepturi:
a) de a fi informate, într-o limba pe care se presupune ca o înţeleg, cu privire la drepturile pe care le au pe perioada în care beneficiazã de protecţie umanitara temporarã;
b) de a fi angajate de persoane fizice sau juridice, de a exercita activitãţi nesalarizate, profesiuni liberale şi de a efectua activitãţi economice în mod independent, în condiţiile reglementãrilor legale privind regimul juridic al strãinilor în România;
c) de a avea acces la cazare corespunzãtoare sau, dacã este necesar, de a primi mijloace materiale pentru obţinerea acesteia;
d) dreptul la asistenta necesarã pentru întreţinere, în condiţiile stabilite prin hotãrâre a Guvernului;
e) de a primi gratuit asistenta medicalã primara şi spitaliceasca de urgenta, precum şi asistenta medicalã şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viata în pericol iminent;
f) dreptul persoanelor cu nevoi speciale de a beneficia de adaptarea condiţiilor de cazare şi asistenta în spaţiile de cazare stabilite prin hotãrâre a Guvernului;
g) dreptul minorilor care se bucura de protecţie temporarã de a avea acces la învãţãmântul şcolar obligatoriu, în aceleaşi condiţii ca şi minorii cetãţeni romani.
ART. 32
Menţinerea unitãţii familiei în cazul beneficiarilor protecţiei umanitare temporare
(1) Protecţia umanitara temporarã se acorda, la cerere, şi membrilor de familie ai beneficiarilor acestei forme de protecţie, prevãzuţi la art. 2 lit. j), în cazul în care aceştia se afla pe teritoriul României.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplica în cazul în care membrii de familie se afla în una dintre situaţiile prevãzute la art. 33.
ART. 33
Cauze de excludere de la acordarea protecţiei umanitare temporare
Cetãţenii strãini şi apatrizii care se afla în situaţiile prevãzute la art. 28 vor fi excluşi de la acordarea protecţiei umanitare temporare.

CAP. V
Procedura de azil

SECŢIUNEA 1
Procedura ordinarã

ART. 34
Declanşarea procedurii de azil
(1) O persoana este consideratã solicitant de azil din momentul manifestãrii de vointa, exprimatã, în scris sau oral, în fata autoritãţilor competente, din care sa rezulte ca aceasta solicita protecţia statului roman.
(2) Din momentul manifestãrii de vointa, exprimatã în condiţiile prevãzute la alin. (1), solicitantul de azil beneficiazã de drepturile şi are obligaţiile prevãzute la art. 17-19.
ART. 35
Competenta primirii cererilor de azil
Autoritãţile competente sa primeascã o cerere de azil sunt urmãtoarele:
a) Oficiul Naţional pentru Refugiati şi formaţiunile sale teritoriale;
b) structurile Poliţiei de Frontiera Romane;
c) structurile Autoritãţii pentru Strãini;
d) structurile Poliţiei Romane;
e) structurile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei.
ART. 36
Momentul depunerii cererii de azil
(1) Cererea de azil se depune de îndatã ce:
a) solicitantul s-a prezentat într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat;
b) solicitantul a intrat pe teritoriul României;
c) au survenit evenimente în ţara de origine a solicitantului, care îl determina sa ceara protecţie pentru strainul cu drept de şedere în România.
(2) Cererile de azil depuse în afarã teritoriului României nu sunt admise.
(3) Autoritãţile competente nu pot refuza primirea cererii de azil pe motiv ca a fost depusa tardiv.
ART. 37
Cererea de azil
(1) Cererea de azil este individualã şi se înainteazã personal de cãtre solicitant sau, dupã caz, de curator ori de reprezentantul legal.
(2) Cererea de azil se completeazã în limba romana sau într-o limba pe care solicitantul o cunoaşte.
(3) Cererile de azil colective nu sunt acceptate.
ART. 38
Cererea de azil înaintatã la structurile teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor
(1) În cazul în care cererea de azil este depusa la organele teritoriale ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevãzute la art. 35, solicitantul este informat cu privire la faptul ca trebuie sa se prezinte la Oficiul Naţional pentru Refugiati sau, dupã caz, la o structura teritorialã a acestuia.
(2) Dacã cererea de azil a fost depusa la un organ teritorial al Poliţiei de Frontiera Romane dintr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, solicitantul care a primit accesul la teritoriu printr-o hotãrâre a Oficiului Naţional pentru Refugiati este informat cu privire la faptul ca trebuie sa se prezinte la Oficiul Naţional pentru Refugiati sau, dupã caz, la o structura teritorialã a acestuia.
(3) Solicitantul de azil suporta cheltuielile ocazionate de transportul la Oficiul Naţional pentru Refugiati sau, dupã caz, la o structura teritorialã a acestuia. În mãsura în care solicitantul nu dispune de suma necesarã pentru acoperirea cheltuielilor de transport, aceasta suma va fi suportatã de Oficiul Naţional pentru Refugiati.
(4) În situaţia prevãzutã la alin. (1) şi (2), pentru motive justificate de interesul public, siguranta nationala, ordinea publica, protecţia sãnãtãţii şi moralitãţii publice, protecţia drepturilor şi libertãţilor altor persoane, Oficiul Naţional pentru Refugiati asigura transportarea solicitantului de azil la una dintre formaţiunile sale teritoriale.
(5) Cererile de azil depuse într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, la Autoritatea pentru Strãini şi cele depuse la organele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei sunt înregistrate în registre speciale.
ART. 39
Înaintarea cererii de azil de cãtre un minor
(1) În cazul strainului minor, interesele acestuia sunt aparate de cãtre reprezentantul sau legal.
(2) Strainul minor depune cererea de azil prin reprezentantul legal, iar în cazul minorului care a împlinit varsta de 14 ani, cererea de azil poate fi depusa personal.
(3) În cazul strainului minor neînsoţit care şi-a manifestat vointa de a obţine azil, în scris sau oral, în fata autoritãţilor competente, acesta va fi înregistrat ca solicitant de azil, urmând ca cererea de azil sa fie depusa la momentul numirii reprezentantului legal.
(4) În cazul în care strainul minor neînsoţit şi-a manifestat vointa de a obţine azil, în scris sau oral, în fata autoritãţilor competente, altele decât Oficiul Naţional pentru Refugiati, organul teritorial al structurii specializate a Ministerului Administraţiei şi Internelor sau Ministerului Justiţiei, care a fost sesizat, va informa de îndatã Oficiul Naţional pentru Refugiati, care asigura transportul solicitantului la structura competenta sa analizeze cererea de azil.
ART. 40
Numirea reprezentantului legal
(1) Dupã înregistrarea strainului minor neînsoţit ca solicitant de azil, Oficiul Naţional pentru Refugiati va sesiza de îndatã autoritatea competenta pentru protecţia copilului în a carei raza teritorialã este situat centrul de cazare unde urmeazã sa fie depusa cererea de azil, în scopul declansarii procedurii de numire a unui reprezentant legal.
(2) În cazul solicitantului de azil minor neînsoţit, procedura de azil este suspendatã pana la numirea unui reprezentant legal. Pe perioada suspendãrii procedurii de azil minorul beneficiazã de drepturile prevãzute la art. 17 şi 18.
ART. 41
Stabilirea vârstei solicitantului de azil minor
(1) În situaţia în care solicitantul de azil declara ca este minor şi nu exista dubii serioase cu privire la minoritatea sa, acesta va fi considerat minor.
(2) În situaţia în care minorul neînsoţit nu poate sa isi probeze varsta şi exista dubii serioase cu privire la minoritatea sa, Oficiul Naţional pentru Refugiati solicita efectuarea unei expertize medico-legale de evaluare a vârstei solicitantului, cu consimţãmântul prealabil, în scris, al minorului şi al reprezentantului sau legal.
(3) În cazul în care solicitantul de azil şi/sau reprezentantul legal refuza efectuarea expertizei medico-legale de evaluare a vârstei şi nu sunt aduse dovezi concludente cu privire la varsta sa, acesta va fi considerat major.
(4) În situaţia prevãzutã la alin. (3) se va considera ca persoana în cauza a împlinit varsta de 18 ani la data depunerii cererii de azil.
(5) Prevederile alin. (3) nu se aplica în cazul în care la baza refuzului efectuãrii expertizei medico-legale de stabilire a vârstei stau motive întemeiate, constatate în urma evaluãrii de cãtre un psiholog din cadrul Oficiului Naţional pentru Refugiati.
ART. 42
Numirea curatorului
(1) În situaţia în care exista dubii serioase cu privire la discernamantul solicitantului de azil major, personalul specializat din cadrul Oficiului Naţional pentru Refugiati solicita efectuarea unei expertize medico-legale în acest sens.
(2) În cazul în care prin expertiza medico-legalã se constata lipsa de discernãmânt a solicitantului de azil, funcţionarul prevãzut la art. 48 alin. (2), responsabil de caz, solicita numirea unui curator, în aceleaşi condiţii prevãzute de lege pentru cetãţenii romani.
(3) Procedura de soluţionare a cererii de azil este suspendatã pana la numirea unui curator. Pe perioada suspendãrii procedurii de acordare a unei forme de protecţie, solicitantul beneficiazã de drepturile prevãzute la art. 17 şi 18.
(4) Cererea solicitantului de azil lipsit de discernãmânt este depusa de curator, dupã numirea acestuia.
(5) Atunci când efectuarea interviului pentru determinarea statutului de refugiat este posibila, curatorul îl va informa pe solicitantul de azil cu privire la scopul şi posibilele consecinţe ale interviului personal şi va întreprinde demersurile necesare pentru pregãtirea solicitantului în vederea sustinerii interviului.
ART. 43
Chestionar
Dupã înregistrarea cererii de azil la Oficiul Naţional pentru Refugiati sau la formaţiunile sale teritoriale, solicitantul va completa un chestionar în scopul stabilirii datelor personale ale acestuia şi ale membrilor sãi de familie, a rutei parcurse din ţara de origine pana în România, a datelor referitoare la eventuale cereri de azil depuse în alte state terţe ori într-un stat membru al Uniunii Europene, precum şi a documentelor de identitate sau de cãlãtorie aflate în posesia sa.
ART. 44
Amprentarea solicitanţilor de azil
(1) Odatã cu depunerea cererii de azil Oficiul Naţional pentru Refugiati sau celelalte autoritãţi competente prevãzute la art. 35 vor preleva amprentele tuturor solicitanţilor de azil care, potrivit declaraţiilor acestora, au împlinit varsta de 14 ani, urmând ca aceste date sa fie transmise şi stocate pe suport hârtie în cartoteca Oficiului Naţional pentru Refugiati şi în format electronic în baza de date nationala AFIS (Sistemul automatizat de comparare a amprentelor).
(2) Transmiterea şi prelevarea amprentelor solicitanţilor de azil se fac cu respectarea prevederilor referitoare la principiul confidenţialitãţii şi protecţiei datelor cu caracter personal, urmând ca persoana în cauza sa fie informatã în scris referitor la acest fapt.
(3) Începând cu data aderãrii României la Uniunea Europeanã, amprentele prelevate în condiţiile prevãzute la alin. (1) sunt transmise şi stocate şi în baza de date europeanã EURODAC (Sistemul european de identificare automatã a amprentelor).
ART. 45
Interviul pentru determinarea unei forme de protecţie
(1) Interviul pentru determinarea unei forme de protecţie consta într-o audiere a solicitantului de azil de cãtre un funcţionar al Oficiului Naţional pentru Refugiati, anume desemnat în temeiul art. 48 alin. (2).
(2) Intervievarea solicitanţilor de azil nu este obligatorie în urmãtoarele situaţii:
a) Oficiul Naţional pentru Refugiati poate lua o hotãrâre favorabilã în baza probelor existente la dosar;
b) atunci când se constata ca solicitantul de azil se afla în una dintre situaţiile prevãzute la art. 42. În aceasta situaţie se vor întreprinde eforturi suplimentare pentru a se obţine cat mai multe date necesare soluţionãrii cauzei.
(3) Interviul este consemnat în scris şi urmeazã sa clarifice aspectele necesare pentru analizarea cererii de azil, dupã cum urmeazã: datele de identificare a solicitantului, numele funcţionarului anume desemnat care efectueazã interviul, numele interpretului şi, dupã caz, al reprezentantului legal, al curatorului şi/sau al avocatului care îl asista pe solicitant, limba în care se desfãşoarã interviul, motivele de azil, declaraţia solicitantului din care sa reiasã ca toate datele şi informaţiile prezentate la interviu sunt reale.
(4) Acolo unde se presupune în mod rezonabil ca solicitantul de azil cunoaşte o alta limba în care este capabil sa comunice, interviul se va putea desfasura în limba respectiva.
(5) Solicitantul de azil nu poate refuza efectuarea interviului pentru absenta avocatului. Reprogramarea interviului ca urmare a absentei avocatului este posibila o singura data şi numai dacã exista motive întemeiate care sa justifice aceasta absenta.
(6) Dacã solicitantul refuza sa semneze nota de interviu, motivele refuzului sau vor fi, de asemenea, consemnate.
(7) Refuzul solicitantului de a semna nota de interviu nu impiedica Oficiul Naţional pentru Refugiati sa ia o hotãrâre cu privire la cererea de azil.
(8) Acolo unde este necesar, funcţionarul Oficiului Naţional pentru Refugiati care se ocupa de caz poate efectua un nou interviu.
(9) În cazul în care solicitantul nu se prezintã la data fixatã pentru susţinerea interviului, fãrã a prezenta, pana la aceasta data, motive întemeiate pentru absenta sa, funcţionarul Oficiului Naţional pentru Refugiati responsabil de caz întocmeşte un proces-verbal de constatare.
(10) Copia notei de interviu este pusã la dispoziţie solicitantului odatã cu comunicarea hotãrârii Oficiului Naţional pentru Refugiati de respingere a cererii de azil.
ART. 46
Intervievarea solicitanţilor de azil cu nevoi speciale
Intervievarea solicitanţilor de azil cu nevoi speciale se efectueazã de functionarii Oficiului Naţional pentru Refugiati specializaţi în acest sens, care vor tine cont de situaţia specialã a acestor persoane.
ART. 47
Intervievarea solicitanţilor de azil minori
(1) Intervievarea solicitanţilor de azil minori se efectueazã în prezenta reprezentanţilor legali ai acestora.
(2) Reprezentantul legal îl informeazã pe solicitantul de azil minor cu privire la scopul şi posibilele consecinţe ale interviului personal şi întreprinde demersurile necesare pentru pregãtirea minorului în vederea sustinerii interviului.
(3) Intervievarea solicitanţilor de azil minori şi a solicitanţilor de azil minori neinsotiti se efectueazã în toate cazurile în care acest lucru este posibil, în funcţie de dezvoltarea psihicã a acestora.
(4) În efectuarea interviului cu solicitantul de azil minor se tine seama de gradul sau de dezvoltare intelectualã şi de maturitatea sa.
ART. 48
Competenta soluţionãrii cererilor de azil
(1) Intervievarea, analizarea motivelor invocate şi decizia asupra cererilor de azil sunt de competenta Oficiului Naţional pentru Refugiati.
(2) Aceste activitãţi sunt realizate de functionarii Oficiului Naţional pentru Refugiati anume desemnaţi.
(3) Numirea funcţionarilor se face prin dispoziţie a directorului Oficiului Naţional pentru Refugiati.
ART. 49
Colectarea informaţiilor relevante pentru soluţionarea cererii de azil
(1) În procesul decizional, functionarii prevãzuţi la art. 48 alin. (2) au dreptul sa solicite expertize şi sa consulte experţi.
(2) Oficiul Naţional pentru Refugiati poate solicita oricãror instituţii publice, agenţii sau organizaţii care funcţioneazã pe teritoriul României orice documente necesare pentru analizarea situaţiei solicitantului şi soluţionarea cererii de azil a acestuia, cu respectarea confidenţialitãţii în condiţiile stabilite la art. 10. În aceste cazuri nu este necesar acordul solicitantului.
(3) Ministerul Afacerilor Externe furnizeazã periodic materiale de sinteza referitoare la situaţia din ţãrile de origine ale solicitanţilor de azil, precum şi raspunsuri la solicitarile punctuale ale Oficiului Naţional pentru Refugiati, necesare în vederea soluţionãrii cererilor de azil.
(4) Oficiul Naţional pentru Refugiati consulta Ministerul Afacerilor Externe în vederea stabilirii ţãrilor sigure de origine şi ţãrilor terţe sigure.
ART. 50
Soluţionarea cererii de azil
(1) Cererea de azil este soluţionatã pe baza documentelor existente la dosarul solicitantului şi a motivelor invocate de solicitant, care sunt analizate în raport cu situaţia concretã din ţara de origine şi cu credibilitatea solicitantului.
(2) În soluţionarea cererilor de azil ale solicitanţilor de azil minori se tine seama şi de gradul lor de dezvoltare intelectualã, precum şi de maturitatea acestora.
(3) În soluţionarea cererilor de azil ale solicitanţilor de azil majori lipsiţi de discernãmânt, declaraţiile acestora sunt apreciate cu luarea în considerare a gradului în care le este afectat discernamantul.
(4) În cazurile prevãzute la art. 45 alin. (2) şi (9), cererea de azil este soluţionatã pe baza elementelor existente la dosar.
ART. 51
Renunţarea la cererea de azil în etapa administrativã
(1) În situaţia în care solicitantul de azil renunţa în mod expres la cererea sa în etapa administrativã, acesta este informat cu privire la consecinţele actului de renunţare.
(2) În situaţia menţionatã la alin. (1), funcţionarul prevãzut la art. 48 alin. (2) emite o decizie de închidere a dosarului.
(3) Decizia de închidere a dosarului se comunica de îndatã, în scris, solicitantului, prin comunicare directa de cãtre reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Refugiati sau prin trimitere poştalã la ultima resedinta declarata a acestuia.
(4) Decizia de închidere a dosarului prevãzutã la alin. (2) nu este supusã cãilor de atac.
(5) Solicitantul are drepturile şi obligaţiile prevãzute la art. 17-19 pana la expirarea termenului de 7 zile de la data comunicãrii deciziei de închidere a dosarului.
(6) În cazul în care solicitantul renunţa la cererea de azil în etapa administrativã, acesta are obligaţia de a pãrãsi teritoriul României la expirarea perioadei de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplica în cazul în care solicitantul are un drept de şedere reglementat potrivit legislaţiei privind regimul juridic al strãinilor.
ART. 52
Termenul de soluţionare a cererii de azil
(1) Funcţionarul prevãzut la art. 48 alin. (2) efectueazã interviul, analizeazã motivele invocate de solicitant şi se pronunţa asupra cererii de azil a solicitantului în termen de 30 de zile de la preluarea cazului.
(2) Dacã soluţionarea cererii de azil necesita o documentare suplimentarã, termenul prevãzut la alin. (1) se prelungeşte cu cel mult 30 de zile.
(3) Termenul prevãzut la alin. (1) se suspenda pe perioada procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea unei cereri de azil sau, dupã caz, pe perioada procedurii tarii terţe sigure.
(4) În cazul solicitanţilor de azil minori neinsotiti, termenul prevãzut la alin. (1) se suspenda pana la numirea reprezentantului legal.
ART. 53
Hotãrârea de soluţionare a cererii de azil
(1) Funcţionarul prevãzut la art. 48 alin. (2) emite o hotãrâre prin care:
a) recunoaşte statutul de refugiat; sau
b) acorda protecţia subsidiara; sau
c) respinge cererea de azil.
(2) Hotãrârea de acordare a protecţiei subsidiare cuprinde şi motivele neacordarii statutului de refugiat.
(3) Hotãrârea de respingere a cererii de azil cuprinde motivele corespunzãtoare pentru fiecare forma de protecţie prevãzutã la art. 23 şi 24, art. 26 sau 27, precum şi menţiunea cu privire la obligaţia de a pãrãsi teritoriul României. Strainul are obligaţia de a pãrãsi teritoriul României în termen de 15 zile de la momentul finalizarii procedurii de azil, cu excepţia cazului în care cererea de azil a fost respinsã ca evident nefondata în urma soluţionãrii acesteia în cadrul procedurilor accelerate, caz în care strainul este obligat sa pãrãseascã teritoriul statului roman de îndatã ce s-a finalizat procedura de azil.
ART. 54
Comunicarea hotãrârii de soluţionare a cererii de azil
(1) Admiterea sau respingerea cererii de azil se face prin hotãrâre, care se comunica de îndatã, în scris, solicitantului, prin comunicare directa de cãtre reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Refugiati sau prin trimitere poştalã la ultima resedinta declarata a acestuia.
(2) În situaţia în care solicitantul a fost evacuat dintr-un centru de cazare aflat în subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiati şi nu a comunicat noua resedinta, hotãrârea se considera a fi comunicatã de la data la care se constata, printr-un proces-verbal întocmit de funcţionarul prevãzut la art. 48 alin. (2), ca strainul nu se mai afla la ultima resedinta declarata.
(3) Motivele de acordare a unei forme de protecţie nu se comunica.
ART. 55
Termenul de depunere a plângerii
(1) Impotriva hotãrârii prevãzute la art. 53 alin. (1) lit. b) şi c) se poate face plângere în termen de 10 zile de la data primirii dovezii de comunicare sau a documentului prin care se constata ca solicitantul nu se mai afla la ultima resedinta declarata.
(2) În cazul în care plângerea a fost depusa în termenul prevãzut la alin. (1), solicitantul are dreptul de a rãmâne pe teritoriul României pe perioada soluţionãrii plângerii.
ART. 56
Depunerea plângerii
(1) Plângerea motivatã se depune numai la Oficiul Naţional pentru Refugiati sau, dupã caz, la structura teritorialã a acestuia care a emis hotãrârea de respingere a cererii de azil şi va fi însoţitã de copia de pe hotãrârea de respingere a cererii de azil, motivele plângerii şi înscrisurile sau orice alte elemente pe care isi sprijinã plângerea. Plângerea se înainteazã de îndatã instanţei competente.
(2) În cazul minorului, plângerea se depune de cãtre reprezentantul sau legal. Minorul care a împlinit varsta de 16 ani poate depune plângerea în nume propriu.
(3) În cazul strainului lipsit de discernãmânt, plângerea se depune de curator.
ART. 57
Conţinutul plângerii
(1) Plângerea trebuie sa cuprindã:
a) numele şi resedinta petentului, denumirea şi sediul structurii competente care a soluţionat cererea de azil în procedura administrativã;
b) obiectul cererii;
c) prezentarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiazã plângerea;
d) indicarea dovezilor pe care se sprijinã plângerea;
e) semnatura.
(2) Când dovada se face prin înscrisuri, se va alãturã la plângere o copie pentru parat şi o copie pentru instanta. Copiile vor fi certificate de petent ca sunt conforme cu originalul.
ART. 58
Confidenţialitatea în procedura în instanta
(1) În etapa judecãtoreascã de soluţionare a cererilor de azil, dezbaterile au loc în şedinţa secreta.
(2) În etapa judecãtoreascã, procedura de azil se desfãşoarã cu respectarea principiului confidenţialitãţii.
ART. 59
Exerciţiul drepturilor procedurale
Exercitarea drepturilor procedurale se face numai personal sau prin asistenta unui apãrãtor.
ART. 60
Pãrţile
În înţelesul prezentei legi, pãrţile sunt:
a) Oficiul Naţional pentru Refugiati;
b) solicitantul de azil a cãrui cerere de azil a fost respinsã total sau în parte.
ART. 61
Întâmpinarea
Întâmpinarea va cuprinde:
1. excepţiile de procedura pe care intimatul le ridica la plângerea formulatã de petent;
2. rãspunsul la toate capetele de fapt şi de drept ale plângerii;
3. dovezile cu care se apara impotriva fiecãrui capãt al plângerii. Când va cere dovada cu martori, intimatul va arata numele şi domiciliul sau, dupã caz, resedinta acestora;
4. semnatura.
ART. 62
Înfãţişãri şi dezbateri
(1) Cauzele având ca obiect cereri de azil se judeca cu precãdere fata de celelalte cauze civile, într-un termen de 30 de zile.
(2) Instanta va putea acorda un singur termen pentru lipsa de apãrare, temeinic motivatã.
ART. 63
Audierea
Instanta poate dispune audierea solicitantului de azil atunci când apreciazã ca aceasta este utila soluţionãrii cauzei.
ART. 64
Soluţionarea plângerii
(1) Plângerea se soluţioneazã de cãtre judecãtoria în a carei raza teritorialã se afla structura competenta a Oficiului Naţional pentru Refugiati care a emis hotãrârea.
(2) Instanta soluţioneazã plângerea în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.
(3) Instanta va motiva hotãrârea luatã în termen de 5 zile de la pronunţare.
ART. 65
Cheltuielile de judecata
Plângerea, precum şi celelalte acte de procedura privind soluţionarea acesteia sunt scutite de taxa de timbru şi nu vor putea fi solicitate cheltuieli de judecata.
ART. 66
Termenul de depunere a recursului
(1) Impotriva hotãrârii instanţei contestatarul sau Oficiul Naţional pentru Refugiati poate declara recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.
(2) În cazul minorului, recursul se declara de cãtre reprezentantul sau legal. Minorul care a împlinit varsta de 16 ani poate declara recurs în nume propriu.
(3) În cazul strainului lipsit de discernãmânt, recursul se declara de curator.
(4) În cazul în care recursul a fost declarat în termenul prevãzut la alin. (1), solicitantul are dreptul de a rãmâne pe teritoriul României pe perioada soluţionãrii recursului.
(5) Termenul de motivare a recursului este de 10 zile de la data comunicãrii sentinţei.
ART. 67
Soluţionarea recursului
Recursul se judeca în termen de 30 de zile de la înregistrarea sa de cãtre tribunalul - secţia de contencios administrativ - în a cãrui circumscripţie se afla judecãtoria a carei hotãrâre este atacatã.
ART. 68
Renunţarea la judecata
(1) Petentul poate sa renunţe oricând la judecata fie verbal în şedinţa, fie prin cerere scrisã.
(2) Renunţarea se constata de instanta printr-o hotãrâre cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţarea ei.
ART. 69
Exercitarea cãilor de atac în afarã termenului legal
(1) În cazul depunerii plângerii, respectiv a recursului în afarã termenului legal, solicitantul poate cere suspendarea executãrii dispoziţiei de parasire a teritoriului României. Cererea de suspendare se soluţioneazã în termen de 7 zile de la înregistrarea acesteia de cãtre instanta de judecata competenta, care se va pronunţa în camera de consiliu, fãrã citarea pãrţilor, printr-o încheiere irevocabilã.
(2) Pana la momentul soluţionãrii cererii de suspendare a executãrii dispoziţiei de parasire a teritoriului României, strainul nu poate fi îndepãrtat de pe teritoriul statului roman.
(3) În cazul in care instanta admite cererea de suspendare a executãrii dispoziţiei de parasire a teritoriului României, efectul suspensiv se acorda pana în momentul pronunţãrii asupra cererii de repunere în termen.
(4) Strainul va beneficia de toate drepturile prevãzute la art. 17 şi 18 din momentul admiterii cererii de repunere în termen.
ART. 70
Dispoziţia de parasire a teritoriului României
(1) Atunci când în urma finalizarii procedurii de azil strainul nu a obţinut o forma de protecţie, Autoritatea pentru Strãini, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (3), respectiv ale art. 51 alin. (6), emite şi pune în aplicare dispoziţia de parasire a teritoriului României.
(2) În sensul alin. (1), procedura de azil se finalizeazã în termen de 7 zile de la momentul comunicãrii deciziei de închidere a dosarului, de la data expirãrii termenului legal de depunere a plângerii sau, dupã caz, a recursului ori de la data pronunţãrii hotãrârii de respingere de cãtre instanta de recurs.
(3) În cazul în care, din motive obiective, strainul nu poate pãrãsi teritoriul României în termenul prevãzut la art. 53 alin. (3) sau, dupã caz, la art. 51 alin. (6), autoritãţile competente îi acorda acestuia permisiunea de a rãmâne pe teritoriul României, în condiţiile prevãzute de reglementãrile legale privind regimul strãinilor în România.

SECŢIUNEA a 2-a
Reunificarea familiei

ART. 71
Reunificarea familiei
(1) Persoana cãreia i s-a recunoscut o forma de protecţie în condiţiile art. 23 şi 26 poate depune cerere de azil pentru membrii familiei sale prevãzuţi la art. 2 lit. j), dacã aceştia nu se afla pe teritoriul României.
(2) Aceste cereri se depun la Oficiul Naţional pentru Refugiati sau la structurile teritoriale ale acestuia.
(3) În cazul în care funcţionarul prevãzut la art. 48 alin. (2) apreciazã ca a fost facuta dovada legãturii de rudenie de cãtre beneficiarul formei de protecţie sau, dupã caz, a încheierii cãsãtoriei anterior intrãrii pe teritoriul României, va solicita Ministerului Afacerilor Externe acordarea vizei şi eliberarea titlului de cãlãtorie pentru membrii de familie prevãzuţi la alin. (1).
(4) Dupã intrarea pe teritoriul României a membrilor de familie, în cazul în care exista acordul acestora cu privire la cererea de azil, soluţionarea cererii va fi facuta potrivit prevederilor prezentei legi.
ART. 72
Reunificarea familiei în cazul minorilor neinsotiti
(1) Reunificarea familialã în cazul minorilor neinsotiti care beneficiazã de o forma de protecţie se face în funcţie de interesul superior al copilului.
(2) Oficiul Naţional pentru Refugiati va declansa procedura de reunificare a familiei din oficiu. Atunci când procedura de reunificare a familiei este declansata din oficiu, se cere acordul reprezentantului legal sau, dupã caz, şi al minorului neînsoţit. În toate cazurile se va tine cont de opinia minorului neînsoţit şi i se va acorda importanta cuvenitã.
(3) În cazul în care a fost depistata familia minorului neînsoţit, funcţionarul prevãzut la art. 48 alin. (2) analizeazã posibilitatea şi condiţiile de realizare a reunificarii şi emite o hotãrâre motivatã în acest sens.
(4) Hotãrârea prevãzutã la alin. (3) este supusã cãilor de atac în condiţiile art. 58-69.
ART. 73
Depistarea familiei în cazul solicitanţilor de azil minori neinsotiti
(1) Oficiul Naţional pentru Refugiati ia mãsuri cat mai curând posibil pentru depistarea familiei solicitanţilor de azil minori neinsotiti.
(2) Opinia solicitantului de azil minor neînsoţit cu privire la depistarea familiei sale este luatã în considerare şi i se acorda importanta cuvenitã, în raport cu varsta şi cu gradul de maturitate a acestuia.
ART. 74
Reunificarea familiei în cazul beneficiarilor protecţiei umanitare temporare
(1) Persoanele care beneficiazã de protecţie umanitara temporarã pot solicita reunificarea familiei pentru membrii de familie prevãzuţi la art. 2 lit. j), dacã aceştia nu se afla pe teritoriul României.
(2) Cererea de reunificare familialã este soluţionatã de funcţionarul prevãzut la art. 48 alin. (2), care emite o hotãrâre motivatã în acest sens.
(3) Hotãrârea prevãzutã la alin. (2) este supusã cãilor de atac în condiţiile art. 58-69.
(4) Reunificarea familiei în cazul minorilor neinsotiti care beneficiazã de protecţie umanitara temporarã se realizeazã în condiţiile prevãzute la art. 72.

SECŢIUNEA a 3-a
Procedura accelerata

ART. 75
Cererile de azil care fac obiectul procedurii accelerate
(1) Fac obiectul procedurii accelerate:
a) cererile de azil evident nefondate;
b) cererile de azil ale persoanelor care, prin activitatea ori prin apartenenţa lor la o anumitã grupare, prezintã un pericol pentru siguranta nationala ori pentru ordinea publica în România;
c) cererile de azil ale persoanelor care provin dintr-o ţara sigura de origine.
(2) Cererile de azil ale minorilor neinsotiti nu pot fi soluţionate în procedura accelerata.
ART. 76
Cererile de azil evident nefondate
(1) Cererea de azil este consideratã evident nefondata dacã se constata:
a) lipsa de fundament al invocarii unei temeri de persecutie sau a expunerii la un risc serios în ţara de origine, în condiţiile art. 23 alin. (1) sau ale art. 26;
b) inducerea în eroare, în mod deliberat, a organelor cu competente în materie de refugiati ori recurgerea, în mod abuziv, cu rea-credinţa, la procedura de azil.
(2) Lipsa de fundament al invocarii unei temeri de persecutie sau a expunerii la un risc serios în ţara de origine exista în urmãtoarele cazuri:
a) solicitantul nu invoca nici o temere de persecutie în sensul art. 23 alin. (1) sau o expunere la un risc serios în sensul art. 26;
b) solicitantul nu oferã date sau informaţii în sensul ca ar fi expus unei temeri de persecutie sau unui risc serios ori relatarile sale nu conţin detalii circumstantiale sau personale;
c) cererea de azil este evident lipsitã de credibilitate, în sensul ca relatarea solicitantului este incoerenta, contradictorie sau flagrant neadevarata fata de situaţia din ţara sa de origine;
d) solicitantul avea posibilitatea refugiului intern, recunoscuta şi de Inaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR).
(3) Inducerea în eroare, în mod deliberat, a organelor cu competente în materie de refugiati ori recurgerea abuzivã la procedura de azil exista în toate cazurile în care solicitantul, fãrã a oferi o explicaţie plauzibila, se afla în una dintre urmãtoarele situaţii:
a) a depus cererea de azil sub o identitate falsa sau a prezentat documente false ori falsificate, sustinand ca sunt autentice;
b) dupã depunerea cererii de azil, în mod deliberat a prezentat elemente false în legatura cu aceasta;
c) cu rea-credinţa a distrus, a deteriorat, a aruncat sau a înstrãinat documentul pentru trecerea frontierei sau un document relevant pentru cererea sa, fie pentru a-şi stabili o identitate falsa în scopul solicitãrii şi acordãrii statutului de refugiat, fie pentru a ingreuna soluţionarea cererii sale;
d) în mod deliberat a ascuns faptul ca a mai depus anterior o cerere de azil în una sau în mai multe tari, în special atunci când s-a folosit de o identitate falsa;
e) a depus o cerere pentru acordarea statutului de refugiat cu scopul evident de a impiedica punerea iminenta în executare a unei mãsuri dispuse de autoritãţile competente, de scoatere din ţara, de extrãdare sau de expulzare, deşi anterior dispunerii unei astfel de mãsuri a avut posibilitatea sa depunã o asemenea cerere;
f) a încãlcat în mod flagrant obligaţiile prevãzute la art. 19;
g) a depus cererea de azil dupã ce anterior, în urma unei examinari care conţine garanţiile procedurale adecvate şi în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Geneva, i s-a respins o astfel de cerere într-o ţara terta sigura.
(4) Motivele enumerate la alin. (1), precum şi cererile de azil prevãzute la art. 75 alin. (1) lit. b) şi c) nu pot sa prevaleze temerii bine întemeiate de persecutie conform art. 23 alin. (1) sau expunerii la un risc serios în sensul art. 26.
ART. 77
Tari sigure de origine
(1) Sunt considerate tari sigure de origine statele membre ale Uniunii Europene, precum şi alte state stabilite, la propunerea Oficiului Naţional pentru Refugiati, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pe baza urmãtoarelor criterii:
a) numãrul cererilor de azil formulate de cetãţenii tarii respective şi coeficienţii de acordare a unei forme de protecţie;
b) situaţia respectãrii drepturilor fundamentale ale omului;
c) funcţionarea principiilor democratice, a pluralismului politic şi a alegerilor libere, precum şi existenta unor instituţii democratice functionale care sa asigure garantarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului;
d) existenta unor factori de stabilitate.
(2) Pot fi luate în considerare şi alte criterii de evaluare decât cele prevãzute la alin. (1).
(3) Cererea de azil a strainului care provine dintr-o ţara sigura de origine este respinsã ca evident nefondata, cu excepţia cazului în care situaţia de fapt sau dovezile prezentate de solicitant arata existenta unei temeri bine întemeiate de persecutie în sensul art. 23 alin. (1). În acest caz solicitantul primeşte accesul la procedura originara.
ART. 78
Momentul declansarii procedurii accelerate
Procedura accelerata poate fi declansata în cursul procedurii ordinare la data la care funcţionarul anume desemnat constata existenta uneia dintre situaţiile prevãzute la art. 75.
ART. 79
Soluţionarea cererilor de azil care fac obiectul procedurii accelerate
Funcţionarul prevãzut la art. 48 alin. (2), dupã efectuarea interviului şi analizarea motivelor invocate în susţinerea cererii de azil, se pronunţa în termen de 3 zile de la declanşarea procedurii accelerate.
ART. 80
Cai de atac
(1) În cazul în care a fost pronunţatã o hotãrâre de respingere a cererii de azil ca evident nefondata, termenul de depunere a plângerii este de doua zile de la comunicare. În cazul în care plângerea este depusa în termenul legal, solicitantul are dreptul de a rãmâne pe teritoriul României pe perioada soluţionãrii plângerii.
(2) Plângerea este de competenta judecãtoriei în a carei raza teritorialã se afla structura competenta a Oficiului Naţional pentru Refugiati care a emis hotãrârea.
ART. 81
Hotãrârea instanţei de judecata
(1) Instanta de judecata soluţioneazã plângerea în termen de 10 zile şi pronunţa o hotãrâre motivatã, prin care:
a) admite plângerea şi retine cauza spre soluţionare în procedura ordinarã;
b) menţine hotãrârea Oficiului Naţional pentru Refugiati.
(2) Hotãrârea instanţei prevãzutã la alin. (1) lit. b) este irevocabilã.
(3) În cazul în care cererea de azil a fost respinsã printr-o hotãrâre irevocabilã, se aplica dispoziţiile art. 70.

SECŢIUNEA a 4-a
Procedura la frontiera

ART. 82
Depunerea unei cereri de azil în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat
Cererea de azil depusa la organele teritoriale ale Poliţiei de Frontiera Romane dintr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat este înaintatã de îndatã structurii competente a Oficiului Naţional pentru Refugiati, care o analizeazã şi pronunţa o hotãrâre în termen de 3 zile de la primire.
ART. 83
Soluţionarea cererilor de azil depuse în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat
(1) Funcţionarul prevãzut la art. 48 alin. (2), dupã efectuarea interviului şi analizarea motivelor invocate pentru acordarea unei forme de protecţie, în raport cu datele privind situaţia din ţara de origine, hotãrãşte:
a) acordarea unei forme de protecţie şi a accesului la teritoriu; sau
b) acordarea accesului la teritoriu şi la procedura ordinarã de azil, dacã cererea de azil nu poate fi respinsã pentru unul dintre motivele prevãzute la art. 76 alin. (1); sau
c) respingerea cererii de azil ca evident nefondata.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. b), cererea de azil va fi analizata potrivit dispoziţiilor prezentei legi care reglementeazã procedura ordinarã.
ART. 84
Solicitantii de azil minori neinsotiti
(1) Cererile de azil depuse de minorii neinsotiti nu fac obiectul procedurii la frontiera.
(2) Solicitantii de azil minori neinsotiti primesc accesul la teritoriu şi la procedura ordinarã.
ART. 85
Cai de atac
(1) Impotriva hotãrârii de respingere a cererii de azil strainul poate depune o plângere în termen de doua zile de la comunicare.
(2) Plângerea se depune la structura Oficiului Naţional pentru Refugiati care a emis hotãrârea, care o înainteazã de îndatã judecãtoriei în a carei raza teritorialã se afla.
ART. 86
Hotãrârea instanţei de judecata
(1) Instanta de judecata soluţioneazã plângerea în termen de 5 zile şi pronunţa o hotãrâre motivatã, prin care:
a) admite plângerea, acorda accesul la teritoriu şi retine cauza pentru soluţionare în procedura ordinarã; sau
b) menţine hotãrârea Oficiului Naţional pentru Refugiati.
(2) Hotãrârea instanţei prevãzutã la alin. (1) lit. b) este irevocabilã.
(3) În cazul în care cererea de azil a fost respinsã printr-o hotãrâre irevocabilã, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera Romane va lua mãsuri în vederea returnarii strainului.
ART. 87
Cazarea solicitanţilor de azil în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat
(1) Strainul care solicita o forma de protecţie în România rãmâne în zona de tranzit din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat pana la primirea hotãrârii de aprobare a intrãrii în România sau, dupã caz, pana la rãmânerea irevocabilã a hotãrârii de respingere a cererii de azil, dar nu mai mult de 20 de zile de la intrarea în zona de tranzit.
(2) Solicitantul de azil poate fi cazat în centre speciale de primire şi cazare aflate în apropierea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi având regimul juridic al zonei de tranzit.
(3) Solicitantul de azil cazat în centrele prevãzute la alin. (2) beneficiazã gratuit de masa în natura, în condiţiile stabilite prin hotãrâre a Guvernului.
(4) Persoanelor prevãzute la alin. (3) nu li se aplica dispoziţiile art. 17 alin. (1) lit. j) referitoare la sumele cuvenite pentru masa.
(5) Dupã expirarea termenului prevãzut la alin. (1), dacã cererea de azil nu este soluţionatã printr-o hotãrâre irevocabilã, strainului i se permite intrarea în ţara.
(6) Pe perioada în care se afla în punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, solicitantul de azil are dreptul la asistenta juridico-socialã şi la ajutoare umanitare din partea organizaţiilor neguvernamentale cu atribuţii în materie de refugiati, precum şi din partea reprezentantei din România a Inaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) şi, de asemenea, are drepturile şi obligaţiile prevãzute la art. 17-19, cu excepţia celor care intra în contradictie cu prevederile acestei proceduri.

SECŢIUNEA a 5-a
Procedura de soluţionare a cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil

ART. 88
Condiţiile de depunere a cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil
(1) Cererea de acordare a accesului la o noua procedura de azil poate fi depusa numai dacã sunt îndeplinite, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
a) sa fie depusa personal, persoana sa se afle pe teritoriul României; şi
b) sa fi fost finalizatã procedura anterioarã de soluţionare a cererii de azil sau, dupã caz, a cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil, fãrã ca strainul sa fi obţinut o forma de protecţie, ori sa fi fost finalizatã procedura de anulare sau de încetare în urma cãreia forma de protecţie a fost anulatã ori a încetat.
Procedura de azil anterioarã se finalizeazã la data comunicãrii deciziei de închidere a dosarului, la expirarea termenului legal de depunere a plângerii impotriva hotãrârii Oficiului Naţional pentru Refugiati, la expirarea termenului de depunere a recursului sau, dupã caz, la momentul pronunţãrii hotãrârii de cãtre instanta de recurs.
(2) Accesul la o noua procedura de azil se acorda dacã sunt îndeplinite, alternativ, urmãtoarele condiţii:
a) pe parcursul procedurii de soluţionare a cererii anterioare sau dupã soluţionarea cererii anterioare printr-o hotãrâre irevocabilã ori, dupã caz, printr-o decizie de închidere a dosarului, solicitantul invoca elemente noi care nu au putut fi prezentate din motive neimputabile acestuia, cu condiţia ca aceste elemente sa nu fie rezultatul unor acţiuni provocate în scopul obţinerii unei forme de protecţie din partea statului roman. Solicitantul este obligat sa facã dovada existenţei noilor motive invocate şi a imposibilitãţii prezentãrii lor pana la data depunerii cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil;
b) de la data finalizarii procedurii de azil anterioare, în sensul alin. (1) lit. b), au survenit transformãri de ordin politic, social, militar sau legislativ în ţara de origine, de natura a avea consecinţe grave pentru solicitant.
(3) Depunerea personalã a cererii nu va fi obligatorie în cazul strãinilor care sunt luati în custodie publica de Autoritatea pentru Strãini şi de structurile sale teritoriale, se afla în arest preventiv sau în cursul executãrii unei pedepse privative de libertate.
(4) Cererile de acordare a accesului la o noua procedura de azil, aparţinând strãinilor aflaţi în situaţiile prevãzute la alin. (3), vor fi transmise de îndatã Oficiului Naţional pentru Refugiati de cãtre organele în custodia sau, dupã caz, în arestul ori în detenţia cãrora aceştia se afla.
ART. 89
Acordarea permisiunii de a rãmâne pe teritoriul României
(1) În cazul îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 88 alin. (1), strainul are permisiunea de a rãmâne pe teritoriul României pentru o perioada de 5 zile de la data înregistrãrii cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplica atunci când din documentele de la dosar rezulta ca depunerea cererii este facuta în mod abuziv, pentru a impiedica scoaterea strainului de pe teritoriul României.
(3) În cazul prevãzut la alin. (2) se va emite de îndatã o hotãrâre prin care se justifica neacordarea permisiunii de a rãmâne pe teritoriul României. Aceasta hotãrâre se comunica direct strainului care a fost informat cu privire la data la care trebuie sa se prezinte la sediul Oficiului Naţional pentru Refugiati. În cazul în care strainul nu se prezintã la data stabilitã şi nici nu prezintã motive care sa justifice absenta sa, funcţionarul prevãzut la art. 48 alin. (2) încheie un proces-verbal de constatare, care face dovada comunicãrii.
(4) Impotriva hotãrârii prevãzute la alin. (3) se poate face plângere în termen de doua zile de la comunicare.
(5) Plângerea este de competenta judecãtoriei în a carei raza teritorialã se afla structura competenta a Oficiului Naţional pentru Refugiati care a emis hotãrârea.
(6) Hotãrârea instanţei prevãzute la alin. (5) este irevocabilã.
ART. 90
Analizarea cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil
Soluţionarea cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil, depusa în condiţiile art. 88, este de competenta funcţionarului prevãzut la art. 48 alin. (2).
ART. 91
Hotãrârea de soluţionare a cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil
(1) Hotãrârea se pronunţa în termen de 5 zile de la data înregistrãrii cererii, în baza cererii motivate, a documentaţiei prezentate de strãin şi în raport cu elementele existente la dosarul personal al acestuia. Hotãrârea se comunica în scris, personal sau la adresa indicatã în cererea de acordare a accesului la o noua procedura de azil.
(2) Funcţionarul prevãzut la art. 90 emite o hotãrâre prin care:
a) acorda accesul la o noua procedura de azil; sau
b) respinge cererea ca inadmisibila.
(3) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 88 alin. (1), Oficiul Naţional pentru Refugiati va informa strainul, în scris, cu privire la posibilitãţile legale pe care le are la dispoziţie pentru depunerea cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil.
ART. 92
Efectele hotãrârii de acordare a accesului la o noua procedura de azil
În cazul în care strainul primeşte accesul la o noua procedura de azil, acesta are drepturile şi obligaţiile prevãzute la art. 17-19.
ART. 93
Cai de atac
(1) Impotriva hotãrârii prin care a fost respinsã ca inadmisibila cererea de acordare a accesului la o noua procedura de azil se poate face plângere în termen de 10 zile de la comunicare.
(2) Plângerea este de competenta judecãtoriei în a carei raza teritorialã se afla structura competenta a Oficiului Naţional pentru Refugiati care a emis hotãrârea.
(3) Exercitarea caii de atac impotriva hotãrârii Oficiului Naţional pentru Refugiati nu atrage şi acordarea permisiunii de a rãmâne pe teritoriul României.
(4) În cazul depunerii plângerii, strainul poate cere sa i se acorde permisiunea de a rãmâne pe teritoriul României. Cererea de acordare a permisiunii de a rãmâne pe teritoriul statului roman se soluţioneazã în regim de urgenta de cãtre instanta de judecata competenta, care se va pronunţa în camera de consiliu, fãrã citarea pãrţilor, printr-o încheiere irevocabilã.
(5) Strainul are dreptul de a rãmâne pe teritoriul României pana la pronunţarea instanţei asupra cererii prevãzute la alin. (4).
(6) Permisiunea de a rãmâne pe teritoriul României se acorda pana la momentul pronunţãrii instanţei asupra plângerii.
ART. 94
Soluţionarea plângerii
(1) Instanta soluţioneazã plângerea, fãrã audierea strainului, în termen de 30 de zile, şi pronunţa o hotãrâre motivatã, prin care:
a) respinge plângerea; sau
b) admite plângerea, acorda accesul la o noua procedura de azil şi dispune ca structura competenta a Oficiului Naţional pentru Refugiati care a emis hotãrârea sa analizeze cererea în procedura ordinarã.
(2) Hotãrârea instanţei prevãzutã la alin. (1) este irevocabilã.

SECŢIUNEA a 6-a
Procedura tarii terţe sigure

ART. 95
Declanşarea procedurii
(1) În cazul în care strainul a tranzitat anterior o ţara terta sigura şi i s-a oferit deja protecţia în acea ţara sau a avut ocazia, la frontiera ori pe teritoriul acesteia, sa contacteze autoritãţile pentru a obţine protecţie, Oficiul Naţional pentru Refugiati poate decide retrimiterea strainului în ţara respectiva, fãrã analizarea pe fond a cererii sale.
(2) Oficiul Naţional pentru Refugiati poate analiza cererea depusa de strãin chiar dacã acesta se afla în situaţia prevãzutã la alin. (1), cu acordul expres al solicitantului.
(3) Dacã solicitantul se afla în situaţia prevãzutã la alin. (1) şi exista acceptul statului aflat pe lista cuprinzând ţãrile terţe sigure de a-l readmite pe solicitant pe teritoriul sau şi de a-i asigura accesul la procedura de azil, Oficiul Naţional pentru Refugiati respinge accesul la procedura de azil în România prin hotãrâre motivatã, pe care o comunica solicitantului, şi solicita autoritãţilor romane competente sa procedeze la retrimiterea solicitantului cãtre ţara terta.
(4) Dupã comunicarea hotãrârii de respingere a accesului la procedura de azil, Oficiul Naţional pentru Refugiati va informa autoritãţile statului terţ cu privire la faptul ca cererea nu a fost analizata pe fond.
(5) Impotriva hotãrârii solicitantul poate depune plângere în condiţiile prevãzute la art. 58-69.
(6) De la data pronunţãrii hotãrârii Oficiului Naţional pentru Refugiati de respingere a accesului la procedura de azil şi a rãspunsului statului terţ cu privire la admiterea solicitantului pe teritoriul sau, strainul are drepturile şi obligaţiile prevãzute la art. 17-19.
(7) În cazul în care transferul solicitantului nu s-a putut realiza, nu exista sau nu se poate obţine acceptul statului terţ de a-l readmite pe solicitant, Oficiul Naţional pentru Refugiati va acorda accesul la procedura de azil şi va analiza cererea de azil în conformitate cu procedurile prevãzute în prezenta lege.
(8) Pana la preluarea strainului de cãtre autoritãţile din ţara terta sigura sau, dupã caz, pana la momentul aplicãrii alin. (6), strainul are drepturile şi obligaţiile prevãzute la art. 17-19.
ART. 96
Solicitarile externe de preluare a solicitanţilor de azil în conformitate cu procedura tarii terţe sigure
În conformitate cu procedura tarii terţe sigure, Oficiul Naţional pentru Refugiati poate decide sa reprimeasca pe teritoriul sau strãini, în situaţiile în care România este declarata de statul solicitant ţara terta sigura pentru aceştia.
ART. 97
Tari terţe sigure
(1) Sunt considerate tari terţe sigure statele membre ale Uniunii Europene, precum şi alte state stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea Oficiului Naţional pentru Refugiati, cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) pe teritoriile lor viata sau libertatea solicitantului nu este şi nu va fi ameninţatã, în sensul art. 33 din Convenţia de la Geneva;
b) pe teritoriile lor strainul nu risca sa fie supus torturii sau tratamentelor inumane ori degradante;
c) în ţãrile respective strainului i se asigura protecţie efectivã impotriva returnarii în ţara de origine, în sensul prevederilor Convenţiei de la Geneva, precum şi în baza informarilor efectuate de Inaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) cu privire la practica aplicãrii principiului nereturnarii.
(2) De la data aderãrii României la Uniunea Europeanã, procedura tarii terţe sigure nu se mai aplica în cazul statelor membre ale Uniunii Europene ori al altor state care au convenit printr-un acord special participarea la mecanismul de determinare a statului responsabil, prevãzut la cap. VIII.

CAP. VI
Procedura încetãrii sau anulãrii formei de protecţie

ART. 98
Încetarea statutului de refugiat
(1) Statutul de refugiat recunoscut în temeiul art. 23 sau 24 înceteazã atunci când beneficiarul sau:
a) s-a repus în mod voluntar sub protecţia tarii a carei cetãţenie o are; sau
b) dupã ce şi-a pierdut cetãţenia, a redobândit-o în mod voluntar; sau
c) a dobândit o noua cetãţenie şi se bucura de protecţia statului a cãrui cetãţenie a dobândit-o; sau
d) s-a restabilit în mod voluntar în ţara pe care a pãrãsit-o ori în afarã cãreia a stat ca urmare a motivelor pentru care i s-a recunoscut statutul de refugiat; sau
e) nu mai poate continua sa refuze protecţia tarii a carei cetãţenie o are, datoritã faptului ca împrejurãrile în urma cãrora i s-a recunoscut statutul de refugiat au încetat sa existe, şi nu poate invoca, pentru a motiva acest refuz, motive imperioase ce se referã la persecutii anterioare;
f) fiind o persoana fãrã cetãţenie, este în mãsura sa se întoarcã în ţara în care avea resedinta obişnuitã, nemaiexistand împrejurãrile în urma cãrora i s-a recunoscut statutul de refugiat.
(2) Prevederile alin. (1) lit. e) nu se aplica persoanei cãreia i s-a recunoscut statutul de refugiat şi care, din motive imperioase ce se referã la persecutii anterioare, refuza protecţia tarii a carei cetãţenie o are.
(3) Prevederile alin. (1) lit. f) nu se aplica persoanei cãreia i s-a recunoscut statutul de refugiat şi care, din motive imperioase ce se referã la persecutii anterioare, refuza sa se întoarcã în ţara în care în mod obişnuit isi avea resedinta.
ART. 99
Încetarea protecţiei subsidiare
Protecţia subsidiara acordatã în temeiul art. 26 sau 27 înceteazã atunci când împrejurãrile care au condus la acordarea formei subsidiare de protecţie au încetat sa existe ori s-au schimbat într-o asemenea mãsura încât aceasta forma de protecţie nu mai este necesarã.
ART. 100
Anularea statutului de refugiat
Statutul de refugiat se anuleazã în urmãtoarele situaţii:
a) persoana cãreia i s-a recunoscut statutul de refugiat a dat declaraţii false, a omis sa prezinte anumite date sau s-a folosit de documente false, care au fost decisive pentru recunoaşterea formei de protecţie, şi nu exista alte motive care sa conducã la menţinerea statutului de refugiat;
b) dupã acordarea formei de protecţie s-a descoperit ca strainul se afla în una dintre situaţiile prevãzute la art. 25.
ART. 101
Anularea protecţiei subsidiare
Protecţia subsidiara se anuleazã în urmãtoarele situaţii:
a) în cazul în care, dupã acordarea protecţiei subsidiare, s-a descoperit ca strainul se afla în una dintre situaţiile prevãzute la art. 28;
b) atunci când persoana cãreia i s-a acordat protecţie subsidiara a dat declaraţii false, a omis sa prezinte anumite date sau s-a folosit de documente false, care au fost decisive pentru acordarea formei de protecţie, şi nu exista alte motive care sa conducã la menţinerea protecţiei subsidiare.
ART. 102
Declanşarea procedurii de încetare sau de anulare
Procedura de încetare sau de anulare a formei de protecţie acordate se declanseaza de Oficiul Naţional pentru Refugiati din oficiu sau la propunerea uneia dintre instituţiile cu atribuţii în domeniul securitãţii naţionale ori al ordinii publice.
ART. 103
Reanalizarea situaţiei persoanelor care au primit o forma de protecţie
(1) Funcţionarul prevãzut la art. 48 alin. (2), responsabil de caz, solicita beneficiarului formei de protecţie sa se prezinte la sediul Oficiului Naţional pentru Refugiati sau, dupã caz, la structurile sale teritoriale, în vederea efectuãrii interviului pentru clarificarea situaţiei acestuia. Beneficiarul formei de protecţie va fi informat şi cu privire la iniţierea procedurii de încetare sau, dupã caz, de anulare, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le are pe durata procedurii.
(2) Pe durata procedurii de încetare sau, dupã caz, de anulare persoana cãreia i s-a acordat o forma de protecţie are dreptul:
a) de a fi asistatã de un avocat în orice faza a procedurii;
b) de a i se asigura, în mod gratuit, un interpret în orice faza a procedurii;
c) de a contacta şi de a fi asistatã de un funcţionar al Inaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) în orice faza a procedurii;
d) de a fi consiliata şi asistatã de un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale, romane sau strãine, în orice faza a procedurii.
(3) Efectuarea interviului nu va fi necesarã în cazul beneficiarului formei de protecţie aflat în situaţia prevãzutã la art. 98 alin. (1) lit. c), dacã a dobândit cetãţenia romana.
(4) În situaţia în care beneficiarul formei de protecţie nu se prezintã la interviu, funcţionarul va soluţiona cazul pe baza documentelor existente la dosarul personal.
(5) Reanalizarea cazului se va realiza în procedura ordinarã sau accelerata. Funcţionarul prevãzut la art. 48 alin. (2) va decide cu privire la reanalizarea cazului în procedura accelerata, cu respectarea condiţiilor prevãzute la art. 75.
ART. 104
Hotãrârea de încetare sau de anulare a unei forme de protecţie
(1) În urma analizarii elementelor existente la dosar şi, dupã caz, a motivelor invocate pe parcursul interviului, funcţionarul prevãzut la art. 48 alin. (2) va emite o hotãrâre motivatã prin care:
a) menţine forma de protecţie acordatã; sau
b) constata încetarea formei de protecţie; sau
c) dispune anularea formei de protecţie.
(2) Constatarea încetãrii sau dispunerea anulãrii formei de protecţie nu produce efecte cu privire la membrii de familie ai persoanei cu privire la care a fost emisã hotãrârea prevãzutã la alin. (1).
(3) În funcţie de motivele care au stat la baza pronunţãrii hotãrârii de încetare sau de anulare a formei de protecţie, funcţionarul anume desemnat prevãzut la art. 48 alin. (2) poate mentiona, dupã caz, obligaţia de parasire a teritoriului.
(4) Atunci când hotãrârea prevãzutã la alin. (3) cuprinde menţiunea cu privire la obligaţia de parasire a teritoriului României, în temeiul acesteia, Autoritatea pentru Strãini va emite şi va pune în aplicare dispoziţia de parasire a teritoriului României.
ART. 105
Cai de atac
Impotriva hotãrârilor prevãzute la art. 104 alin. (1) lit. b) şi c) strainul poate face plângere în condiţiile prevãzute de prezenta lege.
ART. 106
Statutul persoanei în cazul încetãrii sau anulãrii formei de protecţie
(1) Dacã rãmâne în continuare pe teritoriul României dupã finalizarea procedurii de încetare sau, dupã caz, de anulare a formei de protecţie, persoana cu privire la care s-a constatat încetarea sau s-a dispus anularea formei de protecţie acordate se supune prevederilor legale privind regimul juridic al strãinilor în România.
(2) Regimul juridic prevãzut la alin. (1) nu se va aplica persoanelor a cãror forma de protecţie a încetat ca urmare a dobândirii cetateniei romane.

CAP. VII
Procedura transferului de responsabilitate asupra statutului de refugiat

ART. 107
Competenta aplicãrii Acordului european asupra transferului responsabilitãţii cu privire la refugiati
Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Oficiul Naţional pentru Refugiati, este autoritatea abilitata cu implementarea prevederilor Acordului european asupra transferului responsabilitãţii cu privire la refugiati, adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980, denumit în continuare Acordul european, ratificat prin <>Legea nr. 88/2000 pentru ratificarea Acordului european asupra transferului responsabilitãţii cu privire la refugiati, adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980.
ART. 108
Declanşarea procedurii
Procedura transferului de responsabilitate asupra statutului de refugiat se iniţiazã de cãtre Oficiul Naţional pentru Refugiati în urmãtoarele situaţii:
a) din momentul sesizãrii sale, printr-o cerere scrisã, de cãtre strainul sau apatridul care se afla pe teritoriul României şi al cãrui statut de refugiat a fost recunoscut într-un stat semnatar al Acordului european;
b) din oficiu, din momentul în care se constata îndeplinirea condiţiilor privind preluarea responsabilitãţii statutului de refugiat recunoscut în România de cãtre un stat semnatar al Acordului european;
c) din momentul sesizãrii sale de cãtre un stat semnatar al Acordului european cu privire la preluarea responsabilitãţii statutului de refugiat de cãtre România.
ART. 109
Depunerea cererii de aprobare a transferului de responsabilitate
(1) Cererea de aprobare a transferului de responsabilitate prevãzutã la art. 108 lit. a) se depune personal la Oficiul Naţional pentru Refugiati sau la structurile sale teritoriale, prezentându-se în scris motivele pentru aprobarea transferului de responsabilitate asupra statutului de refugiat, precum şi dovada faptului ca i-a fost recunoscut statutul de refugiat într-un stat semnatar al Acordului european.
(2) Hotãrârea definitiva privind acordarea statutului de refugiat, precum şi documentul de cãlãtorie eliberat refugiatilor în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Geneva, emise de autoritãţile unui stat semnatar al Acordului european, constituie dovada recunoaşterii statutului de refugiat.
(3) În situaţia în care nu pot fi prezentate documentele prevãzute la alin. (2), vor fi efectuate verificãri suplimentare.
ART. 110
Hotãrârea privind transferul de responsabilitate
(1) Funcţionarul Oficiului Naţional pentru Refugiati anume desemnat în temeiul art. 48 alin. (2) analizeazã cererea în conformitate cu prevederile Acordului european şi în termen de 30 de zile de la primirea cererii hotãrãşte:
a) admiterea cererii privind transferul responsabilitãţii; sau
b) respingerea cererii privind transferul responsabilitãţii.
(2) Impotriva hotãrârii de respingere a cererii privind transferul responsabilitãţii asupra statutului de refugiat strainul poate depune plângere în termen de 10 zile de la comunicarea hotãrârii.
(3) În cazul admiterii cererii privind transferul responsabilitãţii, Oficiul Naţional pentru Refugiati va informa autoritãţile statului semnatar al Acordului european ca transferul de responsabilitate asupra statutului de refugiat a avut loc.
ART. 111
Calea de atac
(1) Soluţionarea plângerii impotriva hotãrârii de respingere a cererii este de competenta judecãtoriei în a carei raza teritorialã se afla sediul Oficiului Naţional pentru Refugiati sau structura sa teritorialã care a emis hotãrârea.
(2) Instanta prevãzutã la alin. (1) analizeazã plângerea şi, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cauzei pe rol, pronunţa o hotãrâre motivatã prin care:
a) admite plângerea şi aproba transferul responsabilitãţii asupra statutului de refugiat; sau
b) respinge plângerea.
(3) Hotãrârea instanţei de judecata este definitiva şi irevocabilã.
ART. 112
Efectele hotãrârii privind constatarea transferului responsabilitãţii
(1) În cazul admiterii cererii privind transferul responsabilitãţii, strainul va avea drepturile şi obligaţiile prevãzute la art. 20 şi 21.
(2) În cazul respingerii cererii privind transferul responsabilitãţii, strainului i se aplica în continuare dispoziţiile legale privind regimul juridic al strãinilor în România.
ART. 113
Transferul de responsabilitate în cazul refugiatilor recunoscuţi în România
(1) În situaţiile prevãzute la art. 108 lit. b), funcţionarul anume desemnat în temeiul art. 48 alin. (2) emite din oficiu o hotãrâre prin care se constata îndeplinirea condiţiilor privind transferul de responsabilitate prevãzute de Acordul european şi încetarea responsabilitãţii statului roman asupra statutului de refugiat recunoscut de autoritãţile romane.
(2) Hotãrârea prevãzutã la alin. (1) va fi emisã în termen de 30 de zile de la data la care se constata îndeplinirea condiţiilor privind transferul de responsabilitate cãtre un stat semnatar al Acordului european.
(3) În termen de 20 de zile de la data emiterii hotãrârii prevãzute la alin. (1), Oficiul Naţional pentru Refugiati va informa autoritãţile statului semnatar al Acordului european ca responsabilitatea statului roman asupra statutului de refugiat a încetat.
ART. 114
Solicitarile de readmisie cu privire la refugiatii recunoscuţi în România
(1) În vederea determinãrii responsabilitãţii României de a readmite pe teritoriul sau un refugiat recunoscut, ca urmare a solicitãrilor de readmisie adresate statului roman în baza prevederilor Acordului european, Oficiul Naţional pentru Refugiati va putea solicita autoritãţilor statului semnatar al Acordului european care a fãcut cererea de readmisie informaţii suplimentare cu privire la refugiatul pentru care s-a solicitat readmisia.
(2) În cazul în care se constata ca responsabilitatea asupra statutului de refugiat revine statului roman conform prevederilor Acordului european, Oficiul Naţional pentru Refugiati va informa autoritãţile statului solicitant ca refugiatul va fi readmis pe teritoriul României.
(3) În cazul în care se constata ca responsabilitatea asupra statutului de refugiat nu revine statului roman potrivit prevederilor Acordului european, Oficiul Naţional pentru Refugiati va informa autoritãţile statului solicitant ca refugiatul nu va fi readmis pe teritoriul României. În acest din urma caz Oficiul Naţional pentru Refugiati va emite o hotãrâre, în conformitate cu dispoziţiile art. 108 lit. b) şi ale art. 113 alin. (1).

CAP. VIII
Procedura statului membru responsabil

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale privind statul membru responsabil

ART. 115
Preeminenta actelor direct aplicabile
(1) Începând cu data intrãrii în vigoare a Tratatului de aderare la Uniunea Europeanã, România va aplica prevederile convenţiilor sau ale actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene, care stabilesc criteriile şi mecanismele pentru determinarea statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de azil depuse în unul dintre statele membre de un cetãţean al unei tari terţe.
(2) Începând cu aceeaşi data, România va aplica prevederile actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene, referitoare la instituirea sistemului EURODAC, pentru compararea amprentelor, în vederea implementarii eficiente a convenţiilor sau actelor menţionate la alin. (1). Competentele şi atribuţiile instituţiilor implicate în implementarea sistemului EURODAC vor fi stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
ART. 116
Accesul la procedura de azil
Unui solicitant de azil i se poate refuza accesul la procedura de azil în România dacã, în conformitate cu convenţiile sau cu actele direct aplicabile ale Uniunii Europene, un alt stat este responsabil pentru examinarea cererii de azil.
ART. 117
Autoritatea de coordonare
Autoritatea centrala responsabilã de implementarea prevederilor convenţiilor sau ale actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene care stabilesc criteriile şi mecanismele pentru determinarea statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de azil depuse în unul dintre statele membre de un cetãţean al unei tari terţe şi de coordonarea activitãţilor celorlalte instituţii implicate, la nivel naţional, este Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Oficiul Naţional pentru Refugiati.

SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii comune privind statul membru responsabil

ART. 118
Obligaţia de informare
La data depunerii cererii de azil la Oficiul Naţional pentru Refugiati sau la formaţiunile sale teritoriale, solicitantul va fi informat în scris cu privire la faptul ca informaţii despre cererea şi persoana sa, inclusiv amprentele papilare prelevate, pot face obiectul schimbului de informaţii între statele membre ale Uniunii Europene ori alte state care au convenit printr-un acord special participarea la acest mecanism, cu scopul exclusiv de a stabili statul membru responsabil cu analizarea unei cereri de azil.
ART. 119
Procedura de determinare a statului responsabil în cazul solicitanţilor de azil
(1) În cazul în care exista dovezi sau argumente circumstantiale care conduc la stabilirea responsabilitãţii altui stat, în conformitate cu convenţiile sau cu actele direct aplicabile ale Uniunii Europene, Oficiul Naţional pentru Refugiati întreprinde demersurile necesare pentru a verifica situaţia solicitanţilor de azil, dupã depunerea cererii de azil, dar nu mai târziu de luarea unei hotãrâri în procedura de azil nationala.
(2) Pana la soluţionarea cererii de azil în vederea stabilirii statului membru responsabil printr-o hotãrâre executorie, se aplica procedurile şi termenele prevãzute în convenţiile sau în actele direct aplicabile ale Uniunii Europene.
ART. 120
Hotãrârea de stabilire a statului responsabil
(1) Analiza solicitãrilor de stabilire a statului membru responsabil revine funcţionarilor anume desemnaţi prin dispoziţie a directorului Oficiului Naţional pentru Refugiati.
(2) În urma analizei dovezilor şi a argumentelor circumstantiale aflate la dosar şi a rãspunsului primit din partea statului solicitant, functionarii prevãzuţi la alin. (1) pot hotãrî:
a) respingerea accesului la procedura de azil din România şi dispunerea transferului strainului în statul responsabil;
b) acordarea accesului la procedura de azil din România.
(3) Hotãrârea Oficiului Naţional pentru Refugiati va fi motivatã, în fapt şi în drept, în conformitate cu prevederile convenţiilor sau ale actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene, care stabilesc criteriile şi mecanismele pentru determinarea statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de azil depuse de un cetãţean al unei tari terţe.
(4) Hotãrârea de respingere conţine motivele pentru care este respins accesul la procedura de azil în România şi dispoziţia de transfer în statul membru responsabil cu analizarea cererii de azil.
(5) Hotãrârea se comunica de îndatã, în scris, solicitantului, prin comunicare directa de cãtre reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Refugiati sau prin trimitere poştalã la ultima resedinta declarata a acestuia.
(6) Hotãrârea Oficiului Naţional pentru Refugiati este executorie.
ART. 121
Calea de atac
(1) Impotriva hotãrârii prevãzute la art. 120 alin. (3) se poate face plângere în termen de doua zile de la data primirii dovezii de comunicare sau a documentului prin care se constata ca solicitantul nu se mai afla la ultima resedinta declarata. Introducerea plângerii în termenul menţionat nu suspenda executarea dispoziţiei de transfer în statul membru responsabil.
(2) Plângerea se depune personal la Oficiul Naţional pentru Refugiati şi va fi însoţitã de copia de pe hotãrârea de respingere a accesului la procedura de azil în România.
(3) Plângerea este înaintatã de îndatã judecãtoriei în a carei raza teritorialã se afla structura competenta a Oficiului Naţional pentru Refugiati care a emis hotãrârea.
(4) Instanta de judecata soluţioneazã plângerea în termen de 5 zile şi pronunţa o hotãrâre motivatã prin care:
a) respinge plângerea şi menţine hotãrârea Oficiului Naţional pentru Refugiati;
b) admite plângerea, anuleazã dispoziţia de transfer în statul responsabil şi dispune acordarea accesului la procedura de azil în România.
(5) Hotãrârea instanţei este definitiva şi irevocabilã.
(6) În cazul în care prin hotãrârea instanţei de judecata se admite plângerea şi se dispune acordarea accesului la procedura de azil nationala, iar solicitantul de azil a fost deja transferat în statul membru responsabil, Oficiul Naţional pentru Refugiati va întreprinde demersurile necesare în vederea readmiterii solicitantului pe teritoriul României.
ART. 122
Procedura de determinare a statului membru responsabil în cazul cetãţenilor strãini
(1) Organele Autoritãţii pentru Strãini au obligaţia de a informa în scris cetãţenii strãini cu şedere ilegala, care ar fi putut depune o cerere de azil într-un alt stat, cu privire la faptul ca informaţii referitoare la cererea şi persoana acestora, inclusiv amprentele papilare luate, pot face obiectul schimbului de informaţii între statele membre ale Uniunii Europene ori alte state care au convenit printr-un acord special participarea la acest mecanism, cu scopul exclusiv de a stabili statul membru responsabil cu analizarea cererii lor de azil.
(2) Pentru a verifica dacã un strãin descoperit cu şedere ilegala pe teritoriul României a depus anterior o solicitare de azil pe teritoriul altui stat membru, Autoritatea pentru Strãini sau formaţiunile sale teritoriale poate sesiza structura specializatã din cadrul Oficiului Naţional pentru Refugiati, în vederea întreprinderii demersurilor necesare.
(3) Sesizarea Oficiului Naţional pentru Refugiati se poate face în cazul în care, în urma verificãrii amprentelor papilare, cetãţeanul strãin a fost identificat într-un alt stat membru ori exista dovezi sau argumente circumstantiale care conduc la stabilirea responsabilitãţii altui stat, în conformitate cu convenţiile sau cu actele direct aplicabile ale Uniunii Europene.
(4) Condiţiile pentru verificarea amprentelor papilare ale unui cetãţean strãin cu privire la depunerea anterioarã a unei solicitãri de azil pe teritoriul unui alt stat membru sunt îndeplinite dacã:
a) strainul declara ca a depus solicitare de azil fãrã sa indice statul membru respectiv;
b) strainul nu solicita azil, dar se opune returnarii în ţara de origine, sustinand ca se afla în pericol; sau
c) strainul incearca sa împiedice îndepãrtarea sa, refuzând sa coopereze în stabilirea identitãţii sale, în special prezentând documente de identitate false sau neprezentand nici un document.
(5) În situaţia în care este sesizat în conformitate cu prevederile alin. (3), Oficiul Naţional pentru Refugiati efectueazã verificãrile necesare în statul membru presupus responsabil de a se ocupa de respectivul strãin.
(6) În urma analizei dovezilor şi a argumentelor circumstantiale aflate la dosar şi a rãspunsului primit din partea statului solicitat, functionarii anume desemnaţi pot hotãrî transferul în statul membru responsabil cu analizarea cererii de azil, prin hotãrâre motivatã.
(7) Hotãrârea se comunica de îndatã cetãţeanului strãin, în scris, prin comunicare directa de cãtre reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Refugiati ori prin trimitere poştalã la ultima resedinta declarata a acestuia.
(8) Hotãrârea Oficiului Naţional pentru Refugiati este executorie.
(9) În situaţia în care statul membru sesizat nu isi recunoaşte responsabilitatea ori dovezile sau argumentele circumstantiale nu indica responsabilitatea unui alt stat, Oficiul Naţional pentru Refugiati informeazã în scris Autoritatea pentru Strãini sau formatiunea sa teritorialã, în vederea luãrii mãsurilor legale ce se impun.
ART. 123
Calea de atac
(1) Impotriva hotãrârii prevãzute la art. 122 alin. (6) se poate face plângere în termen de doua zile de la data primirii dovezii de comunicare sau a documentului prin care se constata ca strainul nu se mai afla la ultima resedinta declarata. Introducerea plângerii în termenul menţionat nu suspenda executarea dispoziţiei de transfer în statul membru responsabil.
(2) Plângerea se depune la Oficiul Naţional pentru Refugiati şi va fi însoţitã de copia de pe hotãrârea privind dispunerea pãrãsirii teritoriului României în scopul transferului în statul membru responsabil cu analizarea cererii de azil.
(3) Plângerea este înaintatã de îndatã judecãtoriei în a carei raza teritorialã se afla structura competenta a Oficiului Naţional pentru Refugiati care a emis hotãrârea.
(4) Instanta de judecata soluţioneazã plângerea în termen de 5 zile şi pronunţa o hotãrâre motivatã prin care:
a) respinge plângerea şi menţine hotãrârea Oficiului Naţional pentru Refugiati;
b) admite plângerea şi anuleazã dispoziţia de transfer în statul membru responsabil.
(5) Hotãrârea instanţei este definitiva şi irevocabilã.
(6) În cazul în care prin hotãrârea instanţei de judecata se admite plângerea şi se dispune anularea dispoziţiei de transfer în statul membru responsabil, iar strainul a fost deja transferat în acel stat Oficiul Naţional pentru Refugiati va întreprinde demersurile necesare în vederea readmiterii strainului pe teritoriul României.
ART. 124
Solicitãri adresate României
(1) În cazul solicitãrilor de preluare sau de reprimire adresate României, functionarii anume desemnaţi din cadrul Oficiului Naţional pentru Refugiati examineazã argumentele în fapt şi în drept prezentate în solicitare, din perspectiva convenţiilor sau a actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene.
(2) În vederea determinãrii responsabilitãţii României de a prelua sau de a reprimi un strãin, functionarii anume desemnaţi vor avea dreptul sa consulte şi sa verifice informaţiile primite de la statul membru solicitant în bazele de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(3) În cazul în care verificãrile fãcute indica faptul ca România este responsabilã conform cel puţin unuia dintre criteriile prevãzute în convenţiile sau în actele direct aplicabile ale Uniunii Europene, functionarii anume desemnaţi vor emite o hotãrâre prin care România isi va accepta responsabilitatea şi va include detaliile practice privind transferul ulterior.
(4) În cazul în care solicitarea de preluare sau de reprimire nu este susţinutã suficient cu dovezi şi cu argumente circumstantiale care sa indice responsabilitatea României, functionarii anume desemnaţi vor emite o hotãrâre de neacceptare a responsabilitãţii de analizare a cererii de azil.
(5) Hotãrârea va fi comunicatã de îndatã statului membru solicitant, în termenele prevãzute în convenţiile sau în actele direct aplicabile ale Uniunii Europene.
ART. 125
Transferuri
(1) Transferurile persoanelor care fac obiectul procedurii prevãzute în acest capitol vor fi fãcute în conformitate cu convenţiile sau cu actele direct aplicabile ale Uniunii Europene, iar coordonarea la nivel naţional a implementarii transferurilor revine Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Oficiul Naţional pentru Refugiati.
(2) În temeiul hotãrârii prevãzute la art. 120 alin. (2) lit. a), art. 122 alin. (6) şi la art. 124 alin. (3), Oficiul Naţional pentru Refugiati pune în executare mãsura transferului în şi din statul membru responsabil.
(3) Pentru transferul persoanelor în statul membru responsabil, Oficiul Naţional pentru Refugiati elibereazã laissez-passer, la care fac referire convenţiile sau actele direct aplicabile ale Uniunii Europene.
(4) Sumele necesare în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de transportul intern şi internaţional al persoanelor transferate, de paza şi escortarea acestora pe parcursul transportului, de eliberarea laissez-passer pentru trecerea frontierelor externe, în condiţiile prevãzute de convenţiile sau de actele direct aplicabile ale Uniunii Europene, se suporta din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Oficiul Naţional pentru Refugiati, în funcţie de costurile efective, în limita fondurilor alocate cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat.
ART. 126
Mijloace electronice de transmisie - DubliNet
(1) Functionarii anume desemnaţi cu analiza cazurilor ce fac obiectul procedurii de determinare a statului membru responsabil vor avea dreptul sa utilizeze mijloacele electronice sigure de transmisie, numite DubliNet, la care fac referire convenţiile sau actele direct aplicabile ale Uniunii Europene.
(2) Autoritatea responsabilã cu procesarea datelor primite, transmiterea de date, eliberarea certificatelor de primire pentru fiecare transmitere de date şi asigurarea functionarii neîntrerupte a mijloacelor electronice sigure de transmisie, numite DubliNet, este Oficiul Naţional pentru Refugiati.
(3) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Oficiul Naţional pentru Refugiati, va suporta de la bugetul de stat sumele necesare, în vederea asigurãrii functionarii neîntrerupte a mijloacelor electronice sigure de transmisie, a administrãrii şi întreţinerii sistemului DubliNet şi reînnoirii certificatelor digitale, pentru utilizarea semnãturii electronice de cãtre functionarii anume desemnaţi şi administratorul de sistem.

SECŢIUNEA a 3-a
Drepturile şi obligaţiile persoanelor pe parcursul procedurii de stabilire a statului membru responsabil

ART. 127
Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de azil
Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de azil care fac obiectul procedurii prevãzute în convenţiile sau în actele direct aplicabile ale Uniunii Europene, care stabilesc criteriile şi mecanismele pentru determinarea statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de azil depuse într-unul dintre statele membre de un cetãţean al unei tari terţe, sunt cele prevãzute la art. 17-19.
ART. 128
Drepturile şi obligaţiile cetãţenilor strãini
Drepturile şi obligaţiile cetãţenilor strãini care fac obiectul procedurii prevãzute de convenţiile sau de actele direct aplicabile ale Uniunii Europene sunt cele prevãzute în legea privind regimul juridic al strãinilor pe teritoriul României, pe tot parcursul procedurii de stabilire a statului membru responsabil, prevãzutã la art. 122 şi 123.
ART. 129
Protecţia impotriva returnarii
Impotriva strãinilor care fac obiectul procedurii de stabilire a statului membru responsabil nu se pot lua mãsuri de expulzare sau de returnare forţatã de pe teritoriul României, din momentul sesizãrii prevãzute la art. 122 alin. (3) şi pana la comunicarea prevãzutã la art. 122 alin. (9).

CAP. IX
Protecţia temporarã

ART. 130
Durata protecţiei temporare
(1) Fãrã a se aduce atingere prevederile art. 132, durata protecţiei temporare este de un an. În cazul în care aceasta nu înceteazã în sensul art. 132 lit. b), protecţia temporarã poate fi prelungitã automat cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an.
(2) Acolo unde motivele de protecţie temporarã persista, Guvernul României, la propunerea Oficiului Naţional pentru Refugiati, poate trimite Comisiei Europene o propunere adresatã Consiliului Uniunii Europene de a extinde protecţia temporarã pana la un an.
ART. 131
Acordarea protecţiei temporare
(1) Existenta unui flux masiv de persoane strãmutate este stabilitã printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene.
(2) România poate propune Consiliului Uniunii Europene emiterea unei decizii prin care sa se constate existenta unui flux masiv de persoane strãmutate. Propunerea va cuprinde o descriere a grupurilor specifice de persoane cãrora li se va aplica protecţia temporarã, data la care protecţia temporarã intra în vigoare şi o estimare a scalei de miscari ale persoanelor strãmutate.
(3) Strãinii cãrora li s-a acordat protecţie temporarã vor beneficia de aceasta forma de protecţie de la data prevãzutã în decizia Consiliului Uniunii Europene.
(4) În situaţia în care se acorda protecţie temporarã prin decizia Consiliului Uniunii Europene, Guvernul României, la propunerea Oficiului Naţional pentru Refugiati, emite o hotãrâre în care vor fi prevãzute condiţiile concrete de asigurare a protecţiei temporare a persoanelor strãmutate pe teritoriul statului roman, precum şi sursa de finanţare a cheltuielilor determinate de asigurarea protecţiei temporare.
ART. 132
Încetarea protecţiei temporare
Protecţia temporarã ia sfârşit:
a) când se ajunge la limita maxima a duratei; sau
b) în orice moment, printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene, adoptatã în acest sens.
ART. 133
Drepturile beneficiarilor protecţiei temporare
(1) Pe toatã durata protecţiei temporare beneficiarii acestei forme de protecţie se bucura de urmãtoarele drepturi:
a) de a li se elibera un document prin care li se acorda permisiunea de a rãmâne pe teritoriul României;
b) de a fi informati, în scris, într-o limba pe care se presupune ca o înţeleg, cu privire la prevederile referitoare la protecţia temporarã;
c) de a fi angajaţi în munca de persoane fizice sau juridice, de a desfasura activitãţi independente, respectând regulile aplicabile profesiei, precum şi activitãţi precum oportunitati educative pentru adulti, pregãtire vocationala şi experienta practica de lucru, în condiţiile legii;
d) de a beneficia, la cerere, de asistenta necesarã pentru întreţinere, în situaţia în care nu dispun de mijloacele materiale necesare;
e) de a primi gratuit asistenta medicalã primara şi spitaliceasca de urgenta, precum şi asistenta medicalã şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care le pun viata în pericol iminent;
f) dreptul beneficiarilor protecţiei temporare cu nevoi speciale de a primi o asistenta medicalã adecvatã;
g) dreptul de a avea acces la sistemul de învãţãmânt de stat în condiţiile prevãzute de lege pentru cetãţenii romani, în cazul beneficiarilor protecţiei temporare care nu au împlinit varsta de 18 ani.
(2) Sumele acordate pentru hrana, cazare, asistenta medicalã, drepturile prevãzute la alin. (1) lit. f), precum şi alte cheltuieli sunt stabilite prin hotãrâre a Guvernului, care va fi emisã în condiţiile art. 131 alin. (4), şi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi/sau din fondurile Uniunii Europene.
(3) Acolo unde este necesar, persoanele care urmeazã a fi admise pe teritoriul României în scopul protecţiei temporare vor beneficia de orice facilitate pentru obţinerea vizei necesare, inclusiv viza de tranzit. În acest sens Oficiul Naţional pentru Refugiati va solicita Ministerului Afacerilor Externe eliberarea vizei de intrare în cel mai scurt timp, datoritã urgenţei situaţiei. Viza trebuie sa fie gratuita sau costul ei trebuie redus la minim.
(4) În situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. c), din motive de politica a pieţei de munca, se poate acorda prioritate cetãţenilor Uniunii Europene şi cetãţenilor statelor obligate prin Acordul privind Spaţiul Economic European şi, de asemenea, cetãţenilor statelor terţe cu şedere legalã, care primesc ajutor de şomaj.
ART. 134
Înregistrarea
Oficiul Naţional pentru Refugiati înregistreazã datele personale ale beneficiarilor protecţiei temporare pe teritoriul României.
ART. 135
Reunificarea familiei
(1) În sensul prezentului articol, în cazurile în care familiile erau deja formate în ţara de origine şi au fost separate datoritã circumstanţelor din timpul fluxului masiv, urmãtoarele persoane vor fi considerate membri ai familiei beneficiarului protecţiei temporare:
a) sotia/soţul;
b) minorul necasatorit al beneficiarului sau al soţului/sotiei sale, fãrã a face distincţie dacã este nãscut din cãsãtorie sau în afarã cãsãtoriei ori adoptat.
(2) În cazurile în care membrii familiei separate se bucura de protecţie temporarã în state membre diferite, membrii familiei vor fi reunificati, cu luarea în considerare a dorintei acestora.
(3) Atunci când unul sau unii dintre membrii de familie ai beneficiarului protecţiei temporare nu sunt încã în România, reunificarea familiei se va realiza dacã se constata ca aceştia au nevoie de protecţie şi nu se afla în unul dintre cazurile prevãzute la art. 141.
(4) În vederea stabilirii statului în care va avea loc reunificarea familiei, Oficiul Naţional pentru Refugiati coopereazã cu instituţiile similare din statele membre responsabile.
(5) În cazul în care reunificarea familiei se realizeazã în România, membrilor de familie ai beneficiarului protecţiei temporare li se elibereazã documente prin care li se acorda permisiunea de a rãmâne pe teritoriul României.
(6) În cazul în care reunificarea familiei nu se realizeazã în România, la data efectuãrii transferului membrilor familiei pe teritoriul statului membru în scopul reunificarii, sunt retrase documentele eliberate potrivit art. 133 alin. (1) lit. a) şi înceteazã obligaţiile statului roman fata de persoanele în cauza în ceea ce priveşte protecţia temporarã.
(7) În vederea aplicãrii prevederilor prezentului articol, Oficiul Naţional pentru Refugiati poate coopera cu organizaţiile internaţionale în cauza.
(8) Oficiul Naţional pentru Refugiati, la cererea instituţiilor similare din alte state membre, furnizeazã informaţii referitoare la un beneficiar al protecţiei temporare, în cazul în care informaţiile sunt necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului articol.
ART. 136
Minorii neinsotiti, beneficiari ai protecţiei temporare
(1) În cazul minorilor neinsotiti care se bucura de protecţie temporarã, Oficiul Naţional pentru Refugiati va solicita autoritãţilor competente numirea unui reprezentant legal în cel mai scurt timp.
(2) Pe perioada protecţiei temporare minorul neînsoţit poate fi cazat:
a) cu rude adulte;
b) cu o familie gazda;
c) în centre de primire cu facilitãţi speciale pentru minori sau în alte forme de cazare potrivite pentru minori;
d) cu persoana care a avut grija de copil când a pãrãsit ţara de origine.
(3) În vederea aplicãrii dispoziţiilor alin. (2) este necesar acordul persoanei adulte sau al persoanelor în cauza. Opinia minorului este luatã în considerare, în funcţie de varsta şi de maturitatea acestuia.
ART. 137
Cererea de azil
(1) Beneficiarii protecţiei temporare pot depune o cerere de azil în orice moment.
(2) Examinarea oricãrei cereri de azil nesolutionate înainte de expirarea duratei protecţiei temporare va fi terminatã la încetarea acelei perioade.
(3) Protecţia temporarã nu se acorda concomitent cu statutul de solicitant de azil în timp ce solicitarile sunt sub examinare.
(4) În cazul în care, în urma soluţionãrii cererii de azil, nu se acorda statutul de refugiat şi nici protecţie subsidiara unei persoane eligibile pentru acordarea protecţiei temporare, aceasta va beneficia sau, dupã caz, va continua sa beneficieze de protecţia temporarã pana la expirarea perioadei pentru care a fost acordatã aceasta forma de protecţie.
(5) Prevederile alin. (4) se aplica fãrã a se aduce atingere dispoziţiilor art. 141.
ART. 138
Repatrierea voluntara
(1) Persoanele care beneficiazã sau care au beneficiat de protecţie temporarã şi care solicita returnarea sunt sprijinite în acest sens de autoritãţile statului roman. Returnarea acestor persoane se realizeazã în condiţii care sa respecte demnitatea umanã. Persoanele care solicita returnarea sunt informate cu privire la consecinţele acestei solicitãri.
(2) Atât timp cat durata protecţiei temporare nu a expirat şi pe baza circumstanţelor care persista în ţara de origine, beneficiarii protecţiei temporare care şi-au exercitat dreptul la repatriere voluntara pot solicita reprimirea pe teritoriul României. În cazul în care aceste solicitãri sunt admise, persoanele care sunt reprimite în România vor beneficia de protecţie temporarã pana la expirarea perioadei pentru care le-a fost acordatã forma de protecţie.
ART. 139
Fonduri europene
În vederea aplicãrii mãsurilor prevãzute în prezentul capitol, la propunerea Oficiului Naţional pentru Refugiati, Ministerul Administraţiei şi Internelor sesizeazã Guvernul, în vederea notificãrii Comisiei Europene pentru atragerea finanţãrii de la Fondul European pentru Refugiati, în condiţiile prevãzute de actele comunitare relevante în acest sens.
ART. 140
Transferul beneficiarilor protecţiei temporare
(1) Pe durata protecţiei temporare România coopereazã în vederea realizãrii transferului beneficiarilor protecţiei temporare în România sau în alt stat, potrivit prevederilor prezentei legi. Transferul beneficiarilor protecţiei temporare se va efectua numai în cazul în care exista consimţãmântul persoanelor în cauza.
(2) România comunica cererile de transfer cãtre alte state membre şi notifica Comisia Europeanã şi Inaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR).
(3) În cazul cererilor de transfer adresate României de alte state membre, statul roman informeazã statul membru solicitant despre capacitatea de a primi astfel de transferuri.
(4) Oficiul Naţional pentru Refugiati, la cererea instituţiilor similare din alte state membre, furnizeazã informaţii referitoare la un beneficiar al protecţiei temporare, în cazul în care informaţiile sunt necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului articol.
(5) La data efectuãrii transferului unui beneficiar al protecţiei temporare cãtre un alt stat membru sunt retrase documentele eliberate potrivit art. 133 alin. (1) lit. a) şi înceteazã obligaţiile statului roman fata de persoanele în cauza în ceea ce priveşte protecţia temporarã.
(6) În cazul în care un beneficiar al protecţiei temporare este transferat pe teritoriul României în scopul reunificarii familiei, statul roman va acorda protecţie temporarã persoanei în cauza.
(7) În vederea efectuãrii transferului prevãzut la alin. (5), Oficiul Naţional pentru Refugiati emite beneficiarului protecţiei temporare un document, în conformitate cu reglementãrile comunitare.
ART. 141
Cauze de excludere
(1) Un strãin este exclus de la acordarea protecţiei temporare dacã:
a) exista motive serioase pentru a se considera ca:
(i) a comis o infracţiune grava impotriva pãcii, o crima de rãzboi sau impotriva umanitãţii, asa cum sunt definite în instrumentele internaţionale instituite pentru a reglementa astfel de infracţiuni;
(ii) a comis o infracţiune grava, alta decât cele prevãzute la pct. (i), în afarã României, înainte de intrarea sa în statul roman ca persoana care se bucura de protecţie temporarã;
(iii) este vi novat de acte impotriva scopurilor şi principiilor Naţiunilor Unite;
b) exista motive temeinice pentru considerarea sa ca un pericol la securitatea României sau, fiind condamnat printr-o hotãrâre definitiva pentru sãvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave, strainul reprezintã un pericol pentru ordinea publica din România.
(2) Motivele de excludere la care se referã alin. (1) se vor baza numai pe comportamentul individual al persoanei în cauza. Hotãrârile de excludere vor fi întemeiate pe principiul proportionalitatii.
ART. 142
Cai de atac
(1) Strãinii care au fost excluşi de la acordarea protecţiei temporare sau a reunificarii familiei pot face plângere impotriva hotãrârii de respingere emise de Oficiul Naţional pentru Refugiati.
(2) Hotãrârea prevãzutã la alin. (1) se comunica de îndatã, în scris, solicitantului, prin comunicare directa de cãtre reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Refugiati sau prin trimitere poştalã la ultima resedinta declarata a acestuia.
(3) Termenul de depunere a plângerii este de 10 zile de la comunicarea hotãrârii.
(4) Plângerea se soluţioneazã de judecãtoria în a carei raza teritorialã se afla structura competenta a Oficiului Naţional pentru Refugiati care a emis hotãrârea.
(5) Instanta de judecata se pronunţa printr-o hotãrâre motivatã în termen de 30 de zile.
(6) Hotãrârea prevãzutã la alin. (5) este irevocabilã.
(7) Pe durata soluţionãrii plângerii strãinii au permisiunea de a rãmâne pe teritoriul României.

CAP. X
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 143
Eliberarea documentelor
Eliberarea documentelor prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. h), art. 20 alin. (1) lit. a) şi la art. 125 alin. (4) este de competenta Oficiului Naţional pentru Refugiati.
ART. 144
Principiul statului membru responsabil
Începând cu data aderãrii României la Uniunea Europeanã, în cazul cererilor de azil depuse într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, solicitantul va fi informat în scris de cãtre Poliţia de Frontiera Romana, într-o limba pe care se presupune în mod rezonabil ca o cunoaşte, cu privire la faptul ca informaţii referitoare la cererea şi persoana sa, inclusiv amprentele papilare prelevate, pot face obiectul schimbului de informaţii între statele membre ale Uniunii Europene ori alte state care au convenit printr-un acord special participarea la acest mecanism, cu scopul exclusiv de a stabili statul membru responsabil cu analizarea unei cereri de azil.
ART. 145
Statutul personal
(1) Statutul personal al strainului care a dobândit o forma de protecţie în temeiul dispoziţiilor prezentei legi este reglementat de legea tarii de origine.
(2) Drepturile care decurg din statutul personal, dobândite anterior de strainul cãruia i-a fost acordatã o forma de protecţie în temeiul dispoziţiilor prezentei legi, sunt recunoscute de statul roman, în condiţiile legii.
ART. 146
Stabilirea domiciliului în România
Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Autoritatea pentru Strãini, poate aproba beneficiarului statutului de refugiat sau al protecţiei subsidiare, în timpul şederii sale pe teritoriul României, în funcţie de gradul integrãrii sale în societate, stabilirea domiciliului în ţara, în condiţiile reglementãrilor legale privind regimul strãinilor în România.
ART. 147
Aplicarea legii în timp
(1) Cererilor depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi li se aplica în continuare dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, republicatã.
(2) Strãinilor care beneficiazã de protecţie umanitara temporarã la data aderãrii României la Uniunea Europeanã li se aplica în continuare dispoziţiile art. 29-33 şi ale art. 74.
ART. 148
Înlocuirea unor denumiri
De la intrarea în vigoare a prezentei legi urmãtorii termeni, prevãzuţi în legislaţia cu incidenta în domeniul azilului, vor fi înlocuiţi dupã cum urmeazã:
a) cerere de acordare a statutului de refugiat cu cerere de azil;
b) solicitant al statutului de refugiat cu solicitant de azil;
c) procedura de acordare a statutului de refugiat cu procedura de azil;
d) protecţie umanitara condiţionatã cu protecţie subsidiara.
ART. 149
Situaţia juridicã a normei de trimitere
Ori de câte ori într-o lege specialã sau în alt act normativ anterior se face trimitere la <>Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, republicatã, trimiterea se va socoti facuta la dispoziţiile corespunzãtoare din prezenta lege.
ART. 150
Elaborarea normelor metodologice
Pentru aplicarea prezentei legi Ministerul Administraţiei şi Internelor va elabora norme metodologice, care vor fi aprobate prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 151
Prevederi aplicabile de la data aderãrii României la Uniunea Europeanã
(1) Prevederile art. 115-129 şi ale art. 130-142 vor intra în vigoare la data aderãrii României la Uniunea Europeanã.
(2) Prevederile art. 29-33 şi ale art. 74 vor fi abrogate la data aderãrii României la Uniunea Europeanã.
ART. 152
Intrarea în vigoare
(1) Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abroga <>Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 323/2001 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, şi <>Hotãrârea Guvernului nr. 622/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatior în România, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 9 martie 2005, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

*

Prezenta lege transpune:
- Directiva Consiliului 2001/55/CE privind standardele minime de protecţie temporarã în eventualitatea unui flux masiv de persoane strãmutate şi mãsurile de promovare a balanţei de eforturi între statele membre în vederea primirii unor astfel de persoane şi suportarea consecinţelor;
- Directiva Consiliului 2003/9/CE din 27 ianuarie 2003 privind standardele minime pentru primirea solicitanţilor de azil;
- Directiva Consiliului 2003/86/CE din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reunificarea familiei;
- Directiva Consiliului 2004/83/CE din 29 aprilie 2004 privind standardele minime pentru calificare şi statutul cetãţenilor ţãrilor terţe sau apatrizilor ca refugiati sau ca persoane aflate în nevoie de protecţie internationala şi conţinutul protecţiei acordate.

Aceasta lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucureşti, 4 mai 2006.
Nr. 122.
_________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice