Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 121 din 30 aprilie 2024  privind energia eoliană offshore    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 121 din 30 aprilie 2024 privind energia eoliană offshore

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 421 din 8 mai 2024
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta lege reglementează cadrul general necesar implementării în România a proiectelor de producere a energiei electrice din resurse eoliene offshore.
    (2) Implementarea proiectelor de producere a energiei electrice din resurse eoliene offshore se realizează cu respectarea principiului nediscriminării, în condiţii de concurenţă loială, şi cu respectarea principiului de prevenire şi controlul integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului.

    ART. 2
    În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) aprobare de dezvoltare a centralei electrice eoliene offshore - act asimilat, din punctul de vedere al efectelor juridice, autorizaţiei de construire, reprezentând autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrările efectuate într-un perimetru offshore determinat, precum şi pentru cele efectuate pe uscat, până la punctul de racordare cu reţeaua de transport al energiei electrice, acordată de către Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră concesionarului unui perimetru eolian offshore;
    b) autoritate competentă pentru concesionarea perimetrelor offshore - Ministerul Energiei;
    c) autoritate competentă pentru emiterea aprobării de dezvoltare/desfiinţare a centralelor electrice eoliene offshore -Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, denumită în continuare ACROPO;
    d) autoritate competentă pentru emiterea autorizaţiei de înfiinţare şi a licenţei de producere a energiei electrice pentru activităţile supuse regimului autorizării - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, conform prevederilor art. 8 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) autorizaţie de înfiinţare - autorizaţie emisă de către ANRE pentru realizarea unor capacităţi energetice de producere a energiei electrice, în conformitate cu prevederile art. 8-10 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) cablu subacvatic - cablu instalat pe fundul mării, utilizat pentru transportul energiei electrice produse în centralele electrice eoliene offshore;
    g) centrală electrică eoliană offshore - capacitate de producere a energiei electrice situată într-o zonă a perimetrului eolian offshore concesionat, care grupează mai multe turbine eoliene şi instalaţii electrice aferente, cu scopul de a transforma energia eoliană primară în energie electrică;
    h) concesionar - operatorul economic care a încheiat cu Ministerul Energiei un contract de concesiune pentru explorarea perimetrului eolian offshore şi exploatarea ulterioară a acestui perimetru prin construirea şi exploatarea unei centrale electrice eoliene offshore;
    i) contract de concesiune - contract încheiat între Ministerul Energiei şi concesionar în vederea desfăşurării activităţilor specifice de explorare a perimetrului eolian offshore, respectiv de exploatare a acestui perimetru prin construirea şi exploatarea centralelor electrice eoliene offshore;
    j) desfiinţare - retragerea din exploatare a centralei electrice eoliene offshore, în baza autorizaţiei ACROPO, concretizată prin lucrări privind demontarea construcţiilor ce o alcătuiesc, gestionarea deşeurilor rezultate şi repunerea perimetrului în situaţia anterioară exploatării şi construirii centralei electrice eoliene offshore;
    k) dezvoltatorul centralei electrice eoliene offshore - operatorul economic care a încheiat contract de concesiune pentru explorarea unui perimetru eolian offshore şi pentru exploatarea acestui perimetru prin construirea şi exploatarea centralei electrice eoliene offshore, acesta reprezentând gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare;
    l) licenţă de producere a energiei electrice - licenţă acordată de către ANRE unui operator economic pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţilor de producere respective;
    m) offshore - situat în apele maritime interioare, marea teritorială, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă sau pe platoul continental al Mării Negre, în sensul dispoziţiilor Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată prin Legea nr. 110/1996, potrivit dispoziţiilor art. 2 pct. 24 din Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) operator economic - persoană juridică de naţionalitate română sau străină care participă la procedurile organizate de autoritatea competentă pentru obţinerea concesiunii, autorizaţiilor, licenţelor în vederea explorării, construirii şi exploatării centralei electrice eoliene offshore şi care este înfiinţată şi funcţionează în condiţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori asocierea unor astfel de persoane juridice; documentul de asociere trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele elemente: capacitatea tehnică şi financiară a celui cu care se încheie asocierea, obiectul asocierii, modul de delimitare a drepturilor şi obligaţiilor asociaţilor;
    o) organism de verificare independentă - entitate care nu se află sub controlul direct sau indirect al concesionarului perimetrului eolian offshore şi care execută o evaluare sau o validare a documentaţiei tehnice aferente proiectului de construire a centralei electrice eoliene offshore, atât pentru faza de proiectare, cât şi pentru faza de execuţie;
    p) perimetru eolian offshore - suprafaţă a domeniului public, corespunzătoare proiecţiei plane la suprafaţa mării a conturului părţii din scoarţa terestră, delimitată prin raportare la planul de amenajare a spaţiului maritim, care face obiectul concesionării în vederea explorării, construirii şi exploatării centralelor electrice eoliene offshore, precum şi a evacuării energiei electrice produse;
    q) planul de dezvoltare a RET - planul de dezvoltare a reţelei electrice de transport pe 10 ani, elaborat de către operatorul de transport şi sistem, cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    r) punctul de racordare la reţeaua de transport a centralei electrice eoliene offshore - punct fizic din reţeaua electrică de transport, considerând lucrările prevăzute în planul de dezvoltare al operatorului de transport şi sistem, cu dată de punere în funcţiune anterioară datei de punere în funcţiune a centralei electrice eoliene offshore, la care se racordează centrala eoliană offshore;
    s) redevenţă - suma datorată de către titularii contractelor de concesiune pentru concesionarea unui perimetru eolian offshore, pe perioada de exploatare a centralei electrice eoliene offshore;
    ş) sistem de înaltă tensiune în curent continuu, denumit în continuare HVDC - sistem electric care transferă energie sub formă de curent continuu (CC) de înaltă tensiune între două sau mai multe borne colectoare de curent alternativ (CA) şi cuprinde cel puţin două staţii de conversie cu cabluri sau linii de transport al curentului continuu între staţiile de conversie;
    t) staţie de conversie offshore - are înţelesul definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 4 din Regulamentul (UE) 2016/1.447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu, însemnând o parte a unui sistem HVDC care cuprinde una sau mai multe unităţi de conversie HVDC instalate într-un singur loc împreună cu clădiri, bobine de reactanţă, filtre, dispozitive de putere reactivă şi echipamente de reglaj, monitorizare, măsurare, protecţie, precum şi echipamente auxiliare;
    ţ) turbină eoliană offshore - echipament care transformă energia cinetică a vântului în energie mecanică, care, la rândul ei, este transformată în energie electrică;
    u) zone interzise - zone în care nu pot fi amplasate perimetre pentru construirea centralelor electrice eoliene offshore şi exploatarea acestora.


    CAP. II
    Delimitarea competenţelor autorităţilor şi instituţiilor responsabile de aplicarea legii
    SECŢIUNEA 1
    Atribuţiile autorităţilor şi instituţiilor responsabile de aplicarea legii
    ART. 3
    În domeniul producerii energiei eoliene offshore, Ministerul Energiei are următoarele atribuţii:
    a) efectuează studii de specialitate în baza cărora stabileşte perimetrele offshore care pot fi oferite spre concesionare şi identifică informaţiile tehnice de bază aferente perimetrelor respective, care sunt puse la dispoziţia operatorilor economici interesaţi să participe la procedura competitivă de atribuire;
    b) stabileşte perimetrele offshore care pot fi concesionate în vederea explorării perimetrului şi a construirii şi exploatării de centrale electrice eoliene offshore cu respectarea zonelor interzise;
    c) organizează proceduri competitive de atribuire pentru încheierea contractelor de concesiune;
    d) încheie contractul de concesiune;
    e) primeşte şi gestionează datele şi informaţiile privind resursele eoliene offshore comunicate de concesionari, asigurând stocarea, sistematizarea şi valorificarea acestora;
    f) emite ordine şi instrucţiuni cu caracter obligatoriu pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi;
    g) elaborează modelul contractului-cadru de concesiune, care include drepturile şi obligaţiile părţilor;
    h) elaborează schema de ajutor de stat prevăzută la art. 8 alin. (2);
    i) în calitate de autoritate concedentă, monitorizează şi controlează respectarea de către concesionar a prevederilor din contractul de concesiune încheiat, cu respectarea prezentei legi; în activitatea de monitorizare şi control poate solicita sprijinul autorităţilor şi instituţiilor publice competente;
    j) monitorizează efectuarea plăţii redevenţei şi a taxelor stabilite pentru concesionarea perimetrelor eoliene offshore, în vederea explorării, construcţiei şi exploatării centralelor electrice eoliene offshore şi transportului energiei electrice produse;
    k) constată, la sesizarea instituţiilor abilitate, realizarea de activităţi specifice concesiunii perimetrelor offshore, fără a avea încheiat un contract de concesiune, astfel cum este definit la art. 2 lit. i);
    l) dispune de îndată, în condiţiile contractului de concesiune, ca urmare a sesizării instituţiilor abilitate, suspendarea lucrărilor autorizate în baza contractului de concesiune, care, prin modul de desfăşurare, pot conduce la degradarea condiţiilor de mediu sau pot ameninţa diversitatea biologică, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs;
    m) notifică Comitetul de amenajare a spaţiului maritim, prevăzut la art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, cu modificările ulterioare, cu privire la utilizarea perimetrelor offshore propuse spre concesionare;
    n) emite concesionarului permisul de explorare a perimetrului eolian offshore concesionat;
    o) furnizează, în calitate de punct unic de contact, persoanelor interesate, la cerere, cu sprijinul celorlalte instituţii şi autorităţi competente, informaţii privind procedurile de urmat pentru participarea la procedura competitivă de atribuire a contractului de concesiune, demararea explorării perimetrului eolian offshore, precum şi construirea şi exploatarea centralei electrice eoliene offshore.


    ART. 4
    În domeniul producerii energiei eoliene offshore, ACROPO, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, are următoarele atribuţii:
    a) emite aprobarea de dezvoltare a centralelor electrice eoliene offshore, în cadrul perimetrelor concesionate, precum şi aprobarea de desfiinţare a acestora;
    b) monitorizează şi controlează respectarea de către concesionar a normelor şi instrucţiunilor din domeniul de activitate şi dispune măsuri pentru respectarea acestora;
    c) urmăreşte, împreună cu autorităţile competente în domeniul protecţiei mediului, aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia zonei maritime de suprafaţă şi de adâncime în cursul operaţiunilor de construire/dezafectare şi pe toată durata de funcţionare a centralelor electrice eoliene offshore;
    d) constată executarea de activităţi fără aprobarea de dezvoltare sau desfiinţare şi aplică sancţiunile stabilite prin prezenta lege;
    e) emite norme şi instrucţiuni cu caracter obligatoriu privind siguranţa operaţională în activităţile de explorare, precum şi în cele de construcţie şi exploatare a centralelor eoliene offshore, în baza dispoziţiilor legale în vigoare privind securitatea, sănătatea şi siguranţa, şi monitorizează aplicarea corectă a acestora;
    f) notifică Comitetul de amenajare a spaţiului maritim cu privire la centralele electrice eoliene pentru care se propune emiterea aprobării de dezvoltare;
    g) transmite secretariatului Comitetului de amenajare a spaţiului maritim, asigurat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, informaţiile şi datele geospaţiale privind centralele electrice eoliene pentru care s-a emis aprobarea de dezvoltare.


    ART. 5
    Ministerul Energiei şi ACROPO au obligaţia de a se asigura că activităţile autorizate în domeniul eolian offshore se realizează într-o manieră care asigură:
    a) elaborarea unor baze de date care sunt puse la dispoziţia investitorilor interesaţi într-o manieră transparentă şi nediscriminatorie;
    b) funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor necesare pentru construcţia şi exploatarea centralelor electrice eoliene offshore;
    c) protecţia mediului;
    d) colaborarea interinstituţională, în principal cu autorităţile implicate în activităţile de planificare şi de protejare a mediului şi a spaţiului maritim;
    e) protejarea intereselor statului;
    f) respectarea prevederilor contractului de concesiune;
    g) supravegherea, inspecţia, cercetarea, monitorizarea şi punerea în aplicare a activităţilor autorizate în urma încheierii contractelor de concesiune şi emiterii aprobărilor/autorizaţiilor necesare.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Stabilirea perimetrelor concesionabile şi elaborarea procedurilor şi ghidurilor necesare derulării activităţilor de explorare, construcţie şi exploatare a centralelor electrice eoliene offshore
    ART. 6
    (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Energiei iniţiază procedurile pentru realizarea unui studiu de specialitate în vederea pregătirii procesului de concesiune şi a activităţilor de explorare, construcţie şi exploatare a centralelor electrice eoliene offshore.
    (2) În cadrul studiului de specialitate prevăzut la alin. (1) sunt elaborate următoarele:
    a) propuneri de perimetre eoliene offshore care pot fi concesionate în vederea explorării, construirii şi exploatării centralelor electrice eoliene offshore, precum şi propuneri privind traseul ori traseele potenţial/potenţiale de evacuare a energiei electrice produse de centralele eoliene offshore;
    b) propuneri privind stabilirea redevenţelor şi a taxelor care trebuie achitate de către concesionari, în vederea aprobării acestora potrivit dispoziţiilor art. 41 şi 42;
    c) propuneri de reglementări privind concesionarea perimetrelor eoliene offshore, atât cu acordarea unei scheme de sprijin, cât şi fără acordarea unei scheme de sprijin;
    d) informaţii privind criteriile nonfinanciare aferente anunţului de concesiune, potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. e), precum şi privind tipul şi nivelul garanţiilor solicitate concesionarilor, potrivit prevederilor lit. g) a aceluiaşi articol;
    e) propuneri de reglementări privind procedura de emitere a permisului de explorare şi a modelului pentru acesta;
    f) propuneri de reglementări privind procedura de emitere a aprobării de dezvoltare;
    g) propuneri privind schema de sprijin aplicabilă pentru construirea sau exploatarea centralelor electrice eoliene offshore, potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (2), cu indicarea modalităţii şi a perioadei de acordare, precum şi a impactului acesteia asupra bugetului de stat sau, dacă este cazul, a consumatorului final;
    h) propuneri de proceduri, ghiduri sau îndrumări privind explorarea perimetrelor eoliene offshore şi construcţia şi exploatarea centralelor electrice eoliene offshore.

    (3) În vederea facilitării emiterii aprobării de dezvoltare a centralei electrice eoliene offshore cu privire la elaborarea propunerilor de perimetre eoliene offshore şi traseu/trasee potenţial/potenţiale de evacuare a energiei electrice, studiul menţionat la alin. (1) cuprinde, pentru fiecare perimetru şi traseu propus, cel puţin următoarele:
    a) informaţii tehnice de bază, inclusiv coordonatele topogeodezice ale perimetrului;
    b) evaluarea impactului pe care exploatarea energiei eoliene offshore sau amplasarea traseului de evacuare în respectivul perimetru o are asupra adecvanţei sistemului electroenergetic naţional şi a mediului înconjurător, inclusiv cu privire la afectarea biodiversităţii Mării Negre şi a migraţiei păsărilor spre şi dinspre Delta Dunării, dacă este cazul, în vederea satisfacerii condiţiilor necesare pentru obţinerea actului administrativ al autorităţii competente în domeniul protecţiei mediului, prevăzut la art. 21 alin. (2) lit. c);
    c) evaluarea sarcinii arheologice a respectivului perimetru, în vederea emiterii ordinului de declasare şi a certificatului de descărcare de sarcină arheologică prevăzut la art. 21 alin. (2) lit. j);
    d) evaluarea restricţiilor impuse de apărarea securităţii naţionale şi a ordinii publice;
    e) evaluarea conformităţii în raport cu planul de amenajare a spaţiului maritim;
    f) informaţii privind impactul cumulativ al operaţiunilor eoliene şi petroliere offshore dintr-o anumită zonă, dacă este cazul;
    g) informaţii privind necesitatea stabilirii unor zone de excluziune şi de restricţie bazate pe considerente de biodiversitate, sociale şi tehnice, dacă este cazul;
    h) informaţii privind necesitatea stabilirii unor zone de siguranţă pentru cablurile subacvatice, date fiind rutele de transport şi alte considerente, precum cele de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

    (4) Termenii de referinţă ai studiului sunt aprobaţi prin ordin al ministrului energiei, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cu consultarea prealabilă a ACROPO, operatorului de transport şi sistem, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
    (5) În vederea elaborării studiului prevăzut la alin. (1), precum şi a termenilor de referinţă, Ministerul Energiei are dreptul să contracteze servicii de consultanţă tehnică.

    ART. 7
    (1) Perimetrele eoliene offshore se determină în funcţie de potenţialul eolian al acestora, de condiţiile generale pentru utilizările şi activităţile viitoare în apele maritime incluse în planul de amenajare a spaţiului maritim, precum şi de restricţiile impuse de apărarea securităţii naţionale, a ordinii şi a sănătăţii publice, rezultate ca urmare a consultării entităţilor reprezentate în Comitetul de amenajare a spaţiului maritim. Ministerul Energiei consultă Ministerul Afacerilor Externe cu privire la limitele exterioare ale perimetrelor concesionabile.
    (2) În vederea stabilirii perimetrelor concesionabile, Ministerul Energiei solicită date şi informaţii entităţilor reprezentate în Comitetul de amenajare a spaţiului maritim, care au obligaţia să răspundă în termen de maximum 15 zile de la solicitare.
    (3) În baza studiului de specialitate prevăzut la art. 6 alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, se aprobă, până la data de 31 martie 2025, lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate, definite prin coordonate topogeodezice. Aceasta include, pentru fiecare perimetru în parte, amplasamentul spaţial în raport cu planul de amenajare a spaţiului maritim, informaţii tehnice de bază, precum şi informaţii privind impactul asupra mediului.
    (4) În procesul de aprobare a perimetrelor eoliene offshore se ţine cont de amplasamentul perimetrelor petroliere offshore. Activitatea de exploatare a energiei eoliene offshore urmează a fi efectuată fără a aduce atingere operaţiunilor petroliere offshore şi drepturilor conferite titularilor de permise de prospecţiune offshore şi de acorduri petroliere offshore.
    (5) În termen de 5 zile de la data publicării hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (3), Ministerul Energiei informează secretariatul Comitetului de amenajare a spaţiului maritim, în scopul marcării coordonatelor acestora în planul de amenajare a spaţiului maritim.

    CAP. III
    Aspecte specifice concesionării perimetrelor eoliene offshore, precum şi explorării, construirii şi exploatării centralei electrice eoliene offshore
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 8
    (1) Ministerul Energiei organizează o procedură de atribuire competitivă a contractelor de concesiune, potrivit dispoziţiilor art. 302 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ministerul Energiei poate acorda un ajutor de stat sub forma unei scheme de sprijin pentru construirea sau exploatarea centralelor electrice eoliene offshore, în beneficiul perimetrelor eoliene offshore, cu condiţia punerii acestora în funcţiune într-o perioadă de maximum 8 ani de la data încheierii contractului de concesiune.
    (3) Operatorii economici pot participa la procedura competitivă de atribuire a contractelor de concesiune prevăzută la alin. (1) şi fără acordarea schemei de sprijin prevăzută la alin. (2).
    (4) Ministerul Energiei elaborează schema de sprijin prevăzută la alin. (1) cu stabilirea obiectivului, a modalităţii de acordare, a perioadei de aplicare a acesteia, precum şi a sursei de finanţare, în baza propunerilor formulate potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (2) lit. g) şi cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    (1) Activităţile specifice de explorare a perimetrului eolian offshore, respectiv de exploatare a acestui perimetru prin construirea şi exploatarea centralelor electrice eoliene offshore se realizează de către persoane juridice, române sau străine, în condiţiile prezentei legi şi numai în cadrul unor perimetre eoliene offshore concesionate în acest scop de către Ministerul Energiei.
    (2) Pentru a participa la procedura competitivă de atribuire a concesiunii, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) are personalitate juridică şi este legal constituit în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărui naţionalitate o deţine; în cazul persoanelor juridice de altă naţionalitate, acestea au obligaţia de a avea înfiinţată, la data depunerii ofertei, o filială pe teritoriul României, care trebuie să aibă calitatea de titular al drepturilor şi obligaţiilor care decurg din contractul de concesiune;
    b) nu este în incapacitate de plată sau în stare de insolvenţă, conform dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. 29 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) nu este în lichidare, activităţile sale nu sunt sub administrare judiciară, nu face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau al altui acord încheiat cu creditorii şi nu are activitatea suspendată;
    d) şi-a îndeplinit la zi obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului consolidat, în România sau în ţara în care are sediul profesional;
    e) solicitantul sau reprezentantul legal nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru o infracţiune de corupţie, de serviciu, de fals ori contra securităţii naţionale, comisă cu intenţie, în cazul în care nu a intervenit reabilitarea;
    f) nu este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis emise de către Comisia Europeană, Consiliul Concurenţei ori alt furnizor de ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, în cazul solicitanţilor care solicită şi schemă de sprijin;
    g) nu este întreprindere în dificultate, în sensul definiţiei de la pct. 20 din Comunicarea Comisiei Europene (2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;
    h) solicitantul sau reprezentantul legal nu face obiectul unor sancţiuni internaţionale.

    (3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 305 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 1.317 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, concesionarul are dreptul de a cesiona total sau parţial drepturile şi obligaţiile dobândite prin contractul de concesiune, cu aprobarea prealabilă a concedentului, unei alte persoane juridice care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi cu respectarea prevederilor art. 10.
    (4) În ipoteza prevăzută la alin. (3), cesionarul şi cedentul sunt obligaţi în solidar faţă de concedent pentru obligaţiile exigibile anterior momentului cesiunii.

    ART. 10
    (1) Operatorii economici controlaţi de persoane din afara Uniunii Europene, care intenţionează să participe la procedurile organizate de autoritatea competentă pentru obţinerea concesiunii, autorizaţiilor, licenţelor în vederea explorării, construirii şi exploatării centralei electrice eoliene offshore, sunt obligaţi să fie autorizaţi potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) sau b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În sensul prezentei legi sunt considerate persoane din afara Uniunii Europene categoriile de persoane prevăzute la art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    (1) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, se aprobă normele specifice privind procedurile de concesionare a perimetrelor eoliene offshore, cuantumul redevenţelor şi taxelor, precum şi schema de sprijin, după caz, până la data de 30 iunie 2025.
    (2) Hotărârea Guvernului, prevăzută la alin. (1), conţine şi calendarul etapelor de concesionare.
    (3) Perimetrele care urmează a fi concesionate şi calendarul de concesionare se stabilesc cu consultarea operatorului de transport şi sistem şi sunt determinate astfel încât să asigure preluarea energiei produse de centralele electrice eoliene offshore în mod eficient şi cu cele mai mici costuri din punctul de vedere al tarifelor de racordare şi tarifelor de reţea.
    (4) Lista perimetrelor care urmează a fi concesionate include, pentru fiecare perimetru în parte, sinteza informaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (3), obţinute în urma studiului. După atribuirea concesiunii, concesionarilor le sunt puse la dispoziţie integral informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (3).

    ART. 12
    (1) Proiectele de construcţie în cadrul perimetrelor eoliene offshore concesionate pot fi realizate doar în condiţiile obţinerii unei aprobări de dezvoltare emise de către ACROPO.
    (2) Explorarea perimetrului eolian offshore, precum şi construcţia şi exploatarea centralei electrice eoliene offshore se pot realiza exclusiv în temeiul unui contract de concesiune încheiat cu Ministerul Energiei.
    (3) Încălcarea prevederilor prezentului articol atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor/entităţilor vinovate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Concesionarea perimetrelor eoliene offshore
    ART. 13
    (1) Concesionarea se acordă unui operator economic pentru explorarea perimetrului eolian offshore, lucrările de construire a centralei electrice eoliene offshore şi exploatarea acesteia ca urmare a organizării unei proceduri competitive de atribuire pentru fiecare perimetru/grup de perimetre inclus în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 7 alin. (3).
    (2) Operatorii economici interesaţi de obţinerea unei concesiuni, indiferent dacă aceasta include sau nu acordarea unei scheme de sprijin, trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 9 alin. (2).

    ART. 14
    (1) Anunţul de concesionare include informaţii care privesc următoarele aspecte:
    a) o descriere a obiectului concesiunii, a criteriilor de calificare şi selecţie; criteriile de calificare şi selecţie vor include în mod obligatoriu informaţii privind demonstrarea experienţei similare, a potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini cerinţele contractului de concesiune şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare;
    b) perimetrele eoliene offshore propuse pentru concesionare;
    c) informaţii privind schema de sprijin acordată, dacă este cazul;
    d) o descriere detaliată a criteriilor de atribuire şi a modalităţii de acordare a punctajului aferent;
    e) informaţii privind criteriile nonfinanciare care vor fi punctate suplimentar şi care demonstrează angajamentul operatorului economic de a se asocia şi cu societăţi înfiinţate în România pentru derularea activităţii de explorare, construcţie şi exploatare a centralelor eoliene offshore, pentru realizarea de investiţii la nivel local relevante pentru dezvoltarea de centrale electrice eoliene offshore, dezvoltarea lanţurilor valorice locale, utilizarea facilităţilor portuare locale, utilizarea forţei de muncă locale, dezvoltarea unor activităţi de formare profesională, dezvoltarea de activităţi de protejare a mediului, suplimentar faţă de cele solicitate prin anunţul de concesionare, în condiţiile respectării normelor naţionale şi europene în materia concurenţei şi nediscriminării;
    f) cerinţele obligatorii de asigurare a protecţiei mediului;
    g) tipuri de garanţii solicitate, nivelul acestora şi condiţiile de returnare;
    h) data începerii procedurii de atribuire, durata procedurii de calificare, criteriile de evaluare şi punctajele de atribuire, modalitatea de contestare a rezultatelor procedurii, cu precizarea organismelor/entităţilor cu atribuţii în ceea ce priveşte activităţile respective;
    i) termenul până la care se pot depune solicitările operatorilor economici interesaţi;
    j) lista lucrărilor necesare de realizat, a informaţiilor solicitate şi termenele stabilite pentru transmiterea informaţiilor finale de către concesionar;
    k) tipuri de raportări care trebuie depuse de operatorul economic concesionar pe perioada contractului de concesiune, frecvenţa acestora;
    l) cuantumul taxelor şi redevenţelor.

    (2) Anunţul prevăzut la alin. (1) se publică pe website-ul propriu, într-o secţiune dedicată, de către Ministerul Energiei, cu cel puţin 3 luni înainte de data-limită la care operatorii economici pot depune ofertele.
    (3) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, conform dispoziţiilor hotărârii Guvernului prin care se adoptă procedura de concesionare.

    ART. 15
    (1) Contractul de concesiune se încheie pentru o perioadă de cel mult 30 de ani, cu posibilitatea unei singure perioade de prelungire de cel mult 10 ani.
    (2) Începând cu data punerii în funcţiune a centralei electrice eoliene offshore, în vederea exploatării, titularul contractului de concesiune plăteşte, anual, o redevenţă stabilită pentru perimetrul eolian offshore concesionat potrivit dispoziţiilor art. 41, care se face venit la bugetul de stat.
    (3) Pentru perimetrele situate în afara apelor maritime interioare şi a mării teritoriale, concesionarul plăteşte, începând cu momentul obţinerii aprobării de dezvoltare, o taxă pentru suprafaţa concesionată a perimetrului eolian offshore construit şi pentru suprafaţa ocupată de cablurile electrice subacvatice de legătură cu punctele de racordare la reţea din afara perimetrului concesionat, stabilită potrivit dispoziţiilor art. 42, care se face venit la bugetul de stat.
    (4) Pentru perimetrele situate pe suprafaţa bunurilor administrate de Administraţia Naţională „Apele Române“, conform dispoziţiilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, concesionarul plăteşte, începând cu momentul obţinerii aprobării de dezvoltare, o taxă pentru suprafaţa concesionată a perimetrului eolian offshore construit, care se face venit la bugetul de stat, precum şi tariful prevăzut în anexa nr. 7 pct. 7.3 subpct. 4.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Cuantumul taxelor prevăzute la alin. (3) şi (4) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, care va fi adoptată până la data de 30 iunie 2025.
    (6) Taxele prevăzute la alin. (3) şi (4) se achită anual, până la data de 30 martie, şi se declară la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (7) Suprafaţa ocupată cu cablurile subacvatice de legătură se stabileşte după elaborarea proiectului de construcţie şi racordare, iar plata taxei pentru această suprafaţă este exigibilă din momentul obţinerii aprobării de dezvoltare.
    (8) Titularul contractului de concesiune constituie o garanţie financiară de bună execuţie a contractului, inclusiv în cazul proiectelor de desfiinţare, precum şi pentru repararea daunelor cauzate mediului, al cărei cuantum este stabilit prin hotărâre a Guvernului până la data de 30 iunie 2025.
    (9) Titularul contractului de concesiune are obligaţia de a încheia un contract de asigurare în ceea priveşte construcţiile edificate în perimetrul eolian offshore.

    ART. 16
    Explorarea perimetrului eolian offshore şi exploatarea acestui perimetru prin construirea şi exploatarea centralei electrice eoliene offshore se realizează în baza contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Energiei pentru fiecare perimetru eolian offshore, a aprobării de dezvoltare emise de către ACROPO, în condiţiile prezentei legi, precum şi a autorizaţiei de înfiinţare şi a licenţei de producere emise de către ANRE.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Activitatea de explorare a perimetrului eolian offshore
    ART. 17
    (1) În cadrul perioadei de concesiune, concesionarii au dreptul să exploreze perimetrul eolian offshore pentru o durată de maximum 2 ani de la momentul semnării contractului de concesiune, cu drept de prelungire pe o durată de maximum 6 luni, pentru motive justificate şi cu acordul autorităţii concedente.
    (2) Concesionarii au obligaţia de a efectua lucrările de explorare numai în cadrul perimetrului concesionat.
    (3) Concesionarii care execută lucrările de explorare prezintă Ministerului Energiei rapoarte trimestriale, precum şi un raport final privind lucrările executate, metodele de investigare utilizate şi rezultatele obţinute.
    (4) Toate datele şi informaţiile cu privire la caracteristicile perimetrelor explorate şi a potenţialului eolian offshore, dobândite în urma activităţii de explorare, sunt puse la dispoziţia Ministerului Energiei, în mod gratuit, evidenţa şi gestiunea lor fiind făcute la nivel naţional de către autoritatea concedentă în condiţiile stabilite prin prezenta lege.

    ART. 18
    Permisul de explorare se acordă concesionarului de către Ministerul Energiei, după încheierea contractului de concesiune. Metodologia de acordare a permisului de explorare se aprobă până la data de 30 iunie 2025, prin ordin al ministrului energiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Obţinerea aprobării de dezvoltare, a autorizaţiei de înfiinţare şi a licenţei de producere, în vederea construirii şi exploatării centralei electrice eoliene offshore
    ART. 19
    (1) Autorizaţia de înfiinţare a capacităţii energetice se emite de către ANRE, în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale reglementărilor specifice aprobate de către ANRE.
    (2) Până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024, ANRE are obligaţia să emită reglementările privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare a centralelor electrice eoliene offshore.

    ART. 20
    (1) Ulterior emiterii autorizaţiei de înfiinţare, lucrările se execută în baza aprobării de dezvoltare emise de către ACROPO.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin emiterea aprobării de dezvoltare ACROPO autorizează şi lucrările de construire aferente proiectului centralei eoliene offshore efectuate pe uscat, până la punctul de racordare.
    (3) Autorizaţia de înfiinţare şi aprobarea de dezvoltare pentru construirea centralei electrice eoliene offshore dau dreptul titularului contractului de concesiune să construiască o centrală electrică eoliană offshore într-un anumit spaţiu definit de perimetrul eolian offshore concesionat şi să execute lucrări în vederea racordării la reţeaua de transport al energiei electrice în punctul/punctele convenit(e) cu operatorul de transport şi sistem.
    (4) Sunt exceptate de la aprobarea de dezvoltare prevăzută de prezenta lege toate operaţiunile zilnice, periodice ori temporare destinate păstrării în funcţiune, optimizării sau menţinerii în condiţii de siguranţă a centralei electrice eoliene offshore şi a liniilor de interconectare, respectiv: reparaţiile, întreţinerea, intervenţiile de urgenţă.
    (5) ACROPO emite aprobarea de dezvoltare prevăzută la alin. (1) în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de către concesionar.
    (6) În termen de maximum 12 luni de la momentul emiterii aprobării de dezvoltare, concesionarul are obligaţia demarării lucrărilor de construcţie. De la data începerii lucrărilor, aprobarea de dezvoltare are o valabilitate de cel mult 5 ani.
    (7) Aprobarea de dezvoltare prevăzută la alin. (1) se poate emite cu privire la ansamblul lucrărilor sau cu privire la secţiuni, etape, tronsoane, sectoare, conform solicitării concesionarului. Aprobarea de dezvoltare va prevedea posibilitatea titularului de a executa lucrările şi pe secţiuni, etape, tronsoane, sectoare, obiective sau categorii de lucrări, conform solicitării acestuia.
    (8) Înainte de începerea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a notifica Direcţia hidrografică maritimă din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Autoritatea Navală Română şi secretariatul Comitetului de amenajare a spaţiului maritim, în vederea marcării coordonatelor acestora în planul de amenajare a spaţiului maritim, cu cel puţin 30 de zile înainte de demararea efectivă a procesului de execuţie pe secţiuni, etape, tronsoane, sectoare, obiective sau categorii de lucrări.
    (9) Pe perioada construcţiei centralei, ACROPO monitorizează stadiul efectuării lucrărilor în conformitate cu documentaţia tehnico-economică a proiectului.
    (10) Utilizarea scafandrilor pe perioada lucrărilor de construire, precum şi pe timpul exploatării centralei electrice eoliene offshore necesită obţinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor cu scafandri. În acest sens, dezvoltatorul centralei electrice eoliene offshore are obligaţia de a se adresa Centrului de scafandri din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 21
    (1) ACROPO emite aprobarea de dezvoltare în privinţa lucrărilor eoliene offshore în baza documentelor prevăzute la alin. (2). Până cel târziu la data de 31 decembrie 2024, ACROPO emite, prin ordin al conducătorului autorităţii, norme de aplicare privind procedura de obţinere a aprobării de dezvoltare. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) În vederea emiterii de către ACROPO a aprobării de dezvoltare pentru construirea centralei electrice eoliene offshore sunt necesare următoarele documente:
    a) raportul final de explorare prevăzut la art. 17 alin. (3);
    b) notificările prevăzute la art. 20 alin. (8);
    c) actul administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului;
    d) avizul Direcţiei hidrografice maritime Constanţa;
    e) avizul eliberat de Administraţia Naţională „Apele Române“;
    f) avizul Autorităţii Navale Române, pentru porţiunea din lucrări executate în apele teritoriale ale României;
    g) avizul Statului Major al Apărării, pentru amplasarea unor noi obiective şi extinderea celor existente;
    h) avizul Ministerului Afacerilor Interne, pentru porţiunea de lucrări efectuate pe uscat;
    i) avizul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră pentru porţiunea de lucrări care urmează a fi amplasată în zona sa de competenţă, astfel cum este definită la art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) ordinul privind declasarea şi certificatul de descărcare de sarcină arheologică emise de către Ministerul Culturii, direct sau prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    k) documentaţia tehnică de autorizare întocmită potrivit conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construire, elaborat de ACROPO;
    l) declaraţia concesionarului privind suportarea costurilor reparării daunelor cauzate mediului;
    m) avizul tehnic de racordare emis de operatorul de transport şi sistem;
    n) autorizaţia de înfiinţare a capacităţii energetice, emisă de către ANRE;
    o) un raport de expertiză tehnică emis de către un organism de verificare independentă care confirmă faptul că instalarea şi operarea turbinelor eoliene, precum şi a staţiei de conversie offshore HVDC sunt în conformitate cu prevederile normelor tehnice aplicabile centralei eoliene offshore, ale celor mai bune practici din domeniul energiei eoliene offshore şi respectă regulile de siguranţă din domeniu;
    p) autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi cu scafandri, emisă de către Centrul de scafandri din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.


    ART. 22
    (1) Pentru lucrările executate pe uscat, certificatul de urbanism se emite de către consiliul judeţean în competenţa teritorială a căruia se execută lucrările, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi.
    (2) În vederea eliberării certificatului de urbanism, terenurile care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară se pot identifica prin numărul de tarla şi de parcelă, prin titlul de proprietate şi procesul-verbal de punere în posesie, hotărârea judecătorească sau actul administrativ.
    (3) În privinţa lucrărilor pe uscat, pentru emiterea de către ACROPO a aprobării de dezvoltare a centralei electrice eoliene offshore sunt necesare următoarele documente prevăzute în mod limitativ de prezenta lege:
    a) certificatul de urbanism;
    b) documentele care atestă dreptul real asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară sau, pentru terenurile care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, numărul de tarla şi de parcelă, procesul-verbal de punere în posesie sau orice alt document prevăzut de lege prin care acestea se pot identifica;
    c) documentaţia tehnică prevăzută de Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;
    e) avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de transport şi sistem.

    (4) Avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile prevăzute în certificatul de urbanism, precum şi cele prevăzute la art. 21 se emit în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către titular a cererii şi a documentaţiei complete, cu excepţia actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care se emite în 30 de zile de la finalizarea dezbaterii publice.
    (5) În cazul în care lucrările generează modificarea planului urbanistic zonal, a planului urbanistic de detaliu sau a planului urbanistic general, costurile aferente sunt suportate de către solicitant.

    ART. 23
    (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile cap. VI din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, construcţia centralelor electrice eoliene offshore şi operarea acestora se desfăşoară cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) descărcarea de sarcina arheologică a siturilor arheologice incluse în lista monumentelor istorice din perimetrul eolian offshore se realizează în baza operaţiunii de diagnostic arheologic, efectuate prin metode nonintruzive de investigare acustică cu sonarul cu scanare laterală - side scan sonar - sau cu sonarul multifascicul - multi-beam sonar - care va oferi imagini ale fundului mării şi cu profilatorul seismo-acustic - sub-bottom profiler - care va oferi imagini 2D până la o adâncime de minimum 3 metri în subsolul fundului mării; în funcţie de condiţiile amplasamentului, pot fi folosite şi alte metode;
    b) raportul de diagnostic arheologic se întocmeşte de către instituţiile organizatoare ale cercetărilor arheologice prin personal de specialitate atestat şi înregistrat în registrul arheologilor;
    c) descărcarea de sarcina arheologică se realizează numai pentru zona afectată de lucrările offshore şi numai în situaţia în care raportul de diagnostic arheologic nu a relevat vestigii arheologice subacvatice sau descoperiri arheologice;
    d) declasarea totală sau parţială a siturilor arheologice incluse pe lista monumentelor istorice se realizează conform normelor în vigoare, aprobate de către Ministerul Culturii;
    e) Ministerul Culturii emite ordinul privind declasarea monumentelor istorice în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete;
    f) după finalizarea procedurii de descărcare de sarcină arheologică de către serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii, Institutul Naţional al Patrimoniului asigură radierea din Repertoriul Arheologic Naţional a porţiunii din situl arheologic;
    g) situl arheologic cu privire la care s-a emis certificatul de descărcare de sarcină arheologică nu reprezintă zona cu patrimoniu arheologic în sensul art. 2 alin. (9)-(11) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu este asimilat unei zone de protecţie a monumentelor istorice sau a siturilor arheologice în sensul Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) în cazul în care raportul de diagnostic arheologic a relevat vestigii arheologice subacvatice sau descoperiri arheologice, titularul are obligaţia de a delimita o zonă de protecţie de 50 de metri în jurul acestora şi de a transmite aceste date serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în termen de 72 de ore de la finalizarea operaţiunii de delimitare;
    i) după comunicarea coordonatelor zonei delimitate potrivit dispoziţiilor lit. h), titularul poate continua lucrările offshore în orice alte zone în care nu au fost identificate vestigii arheologice subacvatice conform diagnosticului arheologic prin modificarea corespunzătoare a traseului lucrărilor offshore şi a aprobării de dezvoltare;
    j) dacă prin lucrările offshore se identifică o descoperire arheologică întâmplătoare, titularul are obligaţia de a delimita zona cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător şi o zonă de protecţie de 50 de metri în jurul acesteia şi de a transmite aceste date serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în termen de 72 de ore de la finalizarea operaţiunii de delimitare;
    k) titularul are dreptul de a continua lucrările offshore în orice alte zone în care nu au fost identificate vestigii arheologice subacvatice conform diagnosticului arheologic prin modificarea corespunzătoare a traseului lucrărilor offshore şi a aprobării de dezvoltare.

    (2) Pentru certificarea calităţii datelor obţinute în urma măsurătorilor prevăzute la alin. (1) lit. a), instituţiile organizatoare vor solicita Direcţiei hidrografice maritime un referat de specialitate privind calitatea colectării, editării şi prelucrării finale a datelor hidrografice şi oceanografice cu respectarea standardelor internaţionale în domeniu.

    ART. 24
    (1) Procedura de recepţie a lucrărilor, inclusiv a celor executate pe uscat, se aprobă până la data de 30 iunie 2025, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de ACROPO şi Ministerul Energiei, elaborată cu consultarea operatorului de transport şi sistem.
    (2) Înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a lucrărilor executate pe uscat reprezentând construcţii se efectuează, la cerere, în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, şi a documentaţiei cadastrale. Încălcarea de către titular a prevederilor din cuprinsul autorizaţiei de construire determină respingerea cererii de înscriere.
    (3) Este interzisă efectuarea de operaţiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore, inclusiv subterane şi aeriene pe/sub/peste imobilele aflate în domeniul public al statului şi administrarea autorităţilor şi instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi cele destinate realizării unor obiective din cadrul Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat gestionat la nivelul Poliţiei de Frontieră Române.

    ART. 25
    (1) După recepţia lucrărilor şi perioada de probă, ANRE emite licenţa de producere a energiei electrice, conform reglementărilor proprii.
    (2) ANRE are obligaţia de a emite reglementări privind acordarea licenţei de producere a energiei electrice, luând în considerare caracteristicile centralelor electrice eoliene offshore şi monitorizarea funcţionării acestora, conform licenţei, până la data de 30 iunie 2025.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Racordarea la reţeaua electrică de transport
    ART. 26
    În cadrul planurilor de dezvoltare RET, elaborate începând cu data de 1 ianuarie 2025, operatorul de transport şi sistem asigură elaborarea de studii de sistem pentru a analiza potenţialul impact al unor mari cantităţi de energie eoliană offshore asupra sistemului energetic naţional, în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale, şi analizează impactul pe care cerinţele de racordare a centralelor eoliene offshore îl au asupra sistemului energetic naţional.

    ART. 27
    (1) Termenii şi condiţiile pentru racordarea la reţea sunt stabiliţi în cadrul avizului tehnic de racordare emis de operatorul de transport şi sistem.
    (2) Operatorul de transport şi sistem analizează şi avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelele electrice de transport în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
    (3) Sub condiţia respectării cerinţelor de racordare, operatorul de transport şi sistem este obligat să conecteze centrala electrică eoliană la reţea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (4) Obligaţiile dezvoltatorului centralei electrice eoliene offshore în legătură cu instalaţiile de transport al energiei electrice către punctul de racordare la reţeaua de transport al energiei electrice trebuie să respecte specificaţiile anunţului de concesionare a perimetrului eolian offshore.

    ART. 28
    (1) Dezvoltatorul centralei electrice eoliene offshore trebuie să dezvolte, pe cheltuială proprie, reţeaua internă a centralei electrice eoliene offshore, a staţiilor de conversie, de transformare şi de conexiune, precum şi cablurile sau liniile de transport al curentului continuu între staţiile de conversie, după caz, până la punctul de racordare la reţeaua de transport al energiei electrice, care poate fi offshore sau onshore.
    (2) Dezvoltatorul centralei electrice eoliene offshore este responsabil pentru exploatarea instalaţiilor situate până la punctul de racordare la reţeaua de transport al energiei electrice.
    (3) Prin certificatul de racordare emis de către operatorul de transport şi sistem şi prin convenţia de exploatare încheiată de către acesta cu dezvoltatorul centralei electrice eoliene offshore se stabilesc, în funcţie de punctul de racordare, delimitările instalaţiilor, precum şi condiţiile de exploatare şi întreţinere a acestora.

    ART. 29
    (1) În cazul în care concesionarul, dezvoltator al centralei electrice eoliene offshore, nu reuşeşte să construiască şi să conecteze centrala la reţea, în conformitate cu licenţele/autorizaţiile acordate, este considerat responsabil pentru daunele suferite de operatorul de transport şi sistem ca urmare a acţiunilor sale. O astfel de răspundere nu va fi incidentă dacă proprietarul centralei electrice eoliene offshore dovedeşte că întârzierile nu s-au produs din culpa sa.
    (2) Operatorul de transport şi sistem răspunde pentru daunele suferite de concesionar, dezvoltator al centralei electrice eoliene offshore, dacă nu respectă termenul-limită pentru racordarea la reţea în situaţia în care se dovedeşte că întârzierile s-au produs din culpa sa.
    (3) Până la data de 31 decembrie 2024, ANRE emite modele de aviz tehnic de racordare şi contracte de racordare la reţea, precum şi certificate de racordare specifice centralelor electrice eoliene offshore şi modifică în mod corespunzător reglementările necesare.
    (4) Redispecerizarea de către operatorul de transport şi sistem a centralelor electrice eoliene offshore se face în condiţiile prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică şi ale reglementărilor de punere în aplicare aprobate de ANRE.

    ART. 30
    Pe perioada exploatării centralei electrice eoliene offshore, operatorul de transport şi sistem poate solicita limitarea temporară sau închiderea temporară a producţiei de energie electrică, din motive tehnice, precum şi la solicitarea concedentului sau a instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale, pentru motive justificate.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Desfiinţarea centralei electrice eoliene offshore
    ART. 31
    (1) Obligaţiile de desfiinţare sunt stabilite în aprobarea de desfiinţare a centralei electrice eoliene offshore, acordată de către ACROPO, precum şi în contractul de concesiune a perimetrului eolian offshore încheiat cu Ministerul Energiei. Obligaţiile de desfiinţare trebuie actualizate cu cerinţele de mediu de la momentul desfiinţării, asigurând o desfiinţare eficientă şi ecologică.
    (2) Dezvoltatorul centralei electrice eoliene offshore este obligat să readucă perimetrul concesionat în starea sa anterioară, inclusiv să remedieze şi să cureţe zona respectivă conform condiţiilor stabilite de autoritatea de mediu.
    (3) Aprobarea pentru lucrările de desfiinţare a centralei electrice eoliene offshore se acordă de către ACROPO în baza proiectului tehnic pentru desfiinţare, iar monitorizarea activităţilor de desfiinţare se efectuează de către ACROPO, conform reglementărilor proprii.

    CAP. IV
    Limitări ale dreptului de proprietate privată în vederea construirii şi exploatării centralei electrice eoliene offshore
    ART. 32
    (1) În favoarea concesionarilor perimetrelor eoliene offshore care desfăşoară operaţiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore sau construirea centralei electrice eoliene offshore pot fi instituite limitări ale dreptului de proprietate asupra terenurilor şi bunurilor proprietate privată a statului sau a altor persoane fizice ori juridice pe toată durata realizării operaţiunilor pentru exploatarea energiei eoliene offshore sau a construirii centralei electrice eoliene offshore.
    (2) Limitările prevăzute la alin. (1) nu se aplică imobilelor aflate în proprietatea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi nici celor destinate realizării unor obiective din cadrul Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat, gestionat de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.
    (3) Limitările dreptului de proprietate instituite prin prezenta lege constau în:
    a) dreptul de acces, inclusiv cu autovehicule, utilaje şi echipamente, dreptul de folosinţă şi dreptul de efectuare a lucrărilor la conductele subterane, submarine, de suprafaţă sau aeriene şi la instalaţiile, cablurile şi echipamentele conexe acestora, cu privire la imobilele necesare realizării, relocării, retehnologizării sau desfiinţării capacităţii energetice;
    b) dreptul de acces, inclusiv cu autovehicule, utilaje şi echipamente şi dreptul de folosinţă cu privire la imobilele prevăzute la lit. a), în vederea operării, întreţinerii, reparării, modernizării, reabilitării, intervenirii în caz de avarii sau accidente şi retehnologizării conductelor subterane, submarine, de suprafaţă sau aeriene şi a instalaţiilor, cablurilor şi echipamentelor conexe acestora;
    c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea/desfiinţarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru acces la locul de amplasare a acestora;
    d) dreptul de acces, inclusiv cu autovehicule, utilaje şi echipamente la terenurile şi obiectivele necesare pentru desfăşurarea operaţiunilor de exploatare a centralei electrice eoliene offshore;
    e) dreptul de trecere pentru utilităţi, prevăzut la art. 621 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Limitările dreptului de proprietate prevăzute la alin. (3) au caracter legal şi se exercită fără înscriere în cartea funciară, pe toată durata existenţei capacităţii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacităţi în funcţiune, reparaţiei, reviziei, lucrărilor de intervenţie în caz de avarie.
    (5) Limitările prevăzute la alin. (3) se întind pe durata necesară executării lucrărilor de construcţie şi de operare a centralei electrice eoliene. Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificată de îndată titularului dreptului de proprietate. În exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (3), titularul autorizaţiei de dezvoltare, cu respectarea prevederilor legale, poate:
    a) să depoziteze, pe terenurile proprietate privată necesare executării lucrărilor, materiale, echipamente, utilaje ori instalaţii;
    b) să desfiinţeze culturi sau plantaţii, vegetaţie forestieră, construcţii sau alte amenajări existente ori numai să le restrângă, în limitele perimetrului necesar executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată;
    c) să îndepărteze materiale şi să capteze apă;
    d) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea;
    e) să oprească ori să restrângă activităţi ale proprietarului, în limitele perimetrului necesar executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată.


    ART. 33
    (1) Limitările prevăzute la art. 32 alin. (3) se exercită cu condiţia plăţii în prealabil a unei juste şi echitabile despăgubiri şi a indemnizaţiilor corespunzătoare, stabilite prin acordul părţilor.
    (2) În ipoteza lipsei acordului părţilor cu privire la justa şi prealabila despăgubire ori cu privire la indemnizaţie, acestea se plătesc persoanei îndreptăţite, în cuantumul stabilit prin hotărâre judecătorească.

    ART. 34
    (1) Concesionarii transmit proprietarilor imobilelor, cu minimum 30 de zile înainte de data prevăzută pentru începerea vreuneia dintre activităţile prevăzute la art. 32 alin. (3), o notificare privind exercitarea acestora ce trebuie să cuprindă următoarele:
    a) enumerarea operaţiunilor care urmează a fi efectuate de titularii care desfăşoară operaţiuni asupra imobilelor pentru exploatarea energiei eoliene offshore sau construirea centralei electrice eoliene offshore;
    b) enumerarea condiţiilor, restricţiilor şi interdicţiilor care sunt instituite pe parcursul exercitării drepturilor prevăzute la art. 32 alin. (3);
    c) perioada calendaristică în interiorul căreia sunt exercitate, de către titularii care desfăşoară operaţiuni asupra imobilelor pentru exploatarea energiei eoliene offshore sau construirea centralei electrice eoliene offshore, drepturile prevăzute la art. 35;
    d) suma compensaţiilor şi/sau despăgubirilor, stabilită în baza unui raport de evaluare realizat de către evaluatori autorizaţi în condiţiile legislaţiei specifice.

    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se comunică deţinătorilor de drepturi reale, altele decât cel de proprietate asupra imobilelor din domeniul public sau privat al statului, sau unităţilor administrativ-teritoriale, afectaţi de limitările instituite potrivit dispoziţiilor art. 32.
    (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se comunică concedentului şi ACROPO. Titularii au responsabilitatea de a-i informa pe toţi ceilalţi titulari de activităţi şi titulari de drepturi reale, altele decât cel de proprietate, în cazul în care aceştia sunt diferiţi faţă de proprietari.

    ART. 35
    (1) Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art. 32 alin. (3), titularii contractului de concesiune pentru exploatarea perimetrului eolian offshore plătesc:
    a) o justă şi prealabilă compensaţie pentru limitările aduse dreptului de proprietate;
    b) despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea drepturilor prevăzute la art. 32 alin. (3).

    (2) Compensaţiile şi despăgubirile prevăzute la alin. (1), aferente exercitării drepturilor prevăzute la art. 32 alin. (3), se stabilesc printr-un raport de evaluare, întocmit de către un evaluator desemnat de părţi, autorizat potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Costul evaluării este suportat de către titularul care desfăşoară operaţiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore sau construirea centralei electrice eoliene offshore.
    (3) În cazul în care drepturile prevăzute la art. 32 alin. (3) se exercită pe un imobil aflat în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, cuantumul sumei aferente compensaţiei pentru exercitarea dreptului de trecere pe proprietate se face venit la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz.
    (4) Compensaţiile şi despăgubirile acordate pentru limitările aduse dreptului de folosinţă asupra imobilului se plătesc anual, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an. Pentru primul an compensaţia se plăteşte proporţional cu perioada din an pentru care se exercită dreptul de trecere, până la data de 25 a lunii următoare celei în care titularul a primit raportul de evaluare.
    (5) Pentru neachitarea la scadenţă a compensaţiilor şi despăgubirilor datorate bugetului de stat sau bugetului local prevăzute la alin. (1) se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În cazuri de forţă majoră sau caz fortuit, pentru intervenţii de primă urgenţă sau lucrări şi operaţiuni necesare remedierii situaţiilor de urgenţă, concesionarii au drept de acces imediat la imobile, chiar şi în lipsa plăţii unei despăgubiri prealabile. În acest caz, despăgubirea se determină în termen de 15 zile de la data finalizării intervenţiei de primă urgenţă sau a lucrărilor şi operaţiunilor necesare remedierii, pe baza unei evaluări, fiind aplicabile dispoziţiile alin. (2).
    (7) Compensaţiile şi despăgubirile care se cuvin bugetului de stat sau bugetului local se declară la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau la organul fiscal local, după caz, până la termenele de plată prevăzute la alin. (4).

    ART. 36
    În vederea realizării activităţilor de exploatare, concesionarii perimetrelor eoliene offshore pot primi în concesiune şi alte bunuri imobile din domeniul public al statului, potrivit dispoziţiilor art. 871-873 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 302 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor aflate în proprietatea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi a celor destinate realizării unor obiective din cadrul Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat, gestionat de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

    CAP. V
    Securitatea exploatării energiei eoliene offshore
    ART. 37
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale a României au obligaţia protejării, în limitele atribuţiilor şi competenţelor proprii, a perimetrelor eoliene offshore şi a centralelor electrice eoliene offshore, în scopul prevenirii şi combaterii ameninţărilor la adresa securităţii naţionale a României.
    (2) În scopul bunei şi sigurei funcţionări a centralelor electrice eoliene offshore, autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale a României asigură securitatea şi protecţia infrastructurii critice, în acord cu atribuţiile care le revin şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată, cu completările ulterioare.
    (3) Concesionarii perimetrelor eoliene offshore au obligaţia furnizării către autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale a datelor şi informaţiilor solicitate, necesare prevenirii şi combaterii ameninţărilor la adresa securităţii naţionale a României şi care au legătură cu activitatea de exploatare a energiei eoliene offshore.

    ART. 38
    (1) Concesionarilor perimetrelor eoliene offshore le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
    (2) Concesionarii perimetrelor eoliene offshore sunt operatori de servicii esenţiale şi le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Concesionarii perimetrelor eoliene offshore au dreptul de a beneficia de sprijin din partea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică pentru asigurarea protejării reţelelor şi sistemelor informatice deţinute, organizate, administrate sau utilizate de aceştia în centralele electrice eoliene offshore.

    CAP. VI
    Taxe şi redevenţe
    ART. 39
    (1) Pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor lor, ACROPO şi ANRE percep tarife al căror cuantum este stabilit prin ordin al preşedintelui ACROPO şi/sau ANRE, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Tarifele percepute potrivit dispoziţiilor alin. (1) sunt venituri proprii ale ACROPO şi ANRE.
    (3) Veniturile rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar se utilizează potrivit prevederilor art. 66 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 40
    Plata taxelor, a tarifelor şi a redevenţelor prevăzute în prezenta lege pentru concesionarul perimetrului eolian offshore constituie o obligaţie distinctă de restul obligaţiilor fiscale.

    ART. 41
    (1) Titularilor de contracte de concesiune pentru exploatarea perimetrelor eoliene offshore li se aplică, pe toată perioada derulării acestora, regimul de redevenţe prevăzut de prezenta lege, la valoarea la care redevenţele sunt stabilite potrivit dispoziţiilor alin. (3).
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 307 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa obţinută prin concesionare se face venit după cum urmează:
    a) 10% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitate de exploatare ori o construcţie afectată exploatării;
    b) 10% la bugetul local al comunei, oraşului sau municipiului pe teritoriul căruia există activitate de exploatare ori o construcţie afectată exploatării;
    c) 80% la bugetul de stat.

    (3) Redevenţa este prevăzută în contractul de concesiune şi se plăteşte pe perioada exploatării centralei electrice eoliene offshore, la un cuantum procentual din veniturile realizate, aprobat prin hotărâre a Guvernului până la data de 30 iunie 2025. Redevenţa este creanţă fiscală şi se administrează conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 42
    (1) Începând cu momentul obţinerii aprobării de dezvoltare şi până la momentul începerii exploatării energiei electrice, titularii contractelor de concesiune sunt obligaţi la plata către bugetul de stat a unei taxe, potrivit prevederilor art. 15 alin. (3) şi (4). Aceasta se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 30 iunie 2025, şi se stabileşte prin raportare la suprafaţa perimetrului eolian pe care se execută lucrări de construcţie.
    (2) Titularii contractelor de concesiune sunt obligaţi la plata către bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de exploatare a perimetrului eolian offshore. Aceasta se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 30 iunie 2025, şi se stabileşte prin raportare la suprafaţa perimetrului concesionat construit şi pentru suprafaţa ocupată de cablurile electrice subacvatice de legătură cu punctele de racordare.

    ART. 43
    Obligaţiile prevăzute la art. 41 şi 42 sunt asimilate creanţelor fiscale, se achită anual, până la data de 30 martie a fiecărui an, şi se declară la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la termenul de plată.

    CAP. VII
    Contravenţii şi sancţiuni
    ART. 44
    (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, a lucrărilor, în lipsa aprobării de dezvoltare pentru construirea centralei electrice eoliene offshore sau a aprobării de desfiinţare, de către concesionar sau de către o altă entitate juridică, în numele sau în baza mandatului primit de la concesionar, cu amendă de la 500.000 lei la 2.500.000 lei;
    b) executarea sau desfiinţarea lucrărilor, cu nerespectarea aprobării de dezvoltare pentru construirea centralei electrice eoliene offshore sau a aprobării de desfiinţare, de către concesionar sau de către o altă entitate juridică, în numele sau în baza mandatului primit de la concesionar, cu amendă de la 300.000 lei la 1.500.000 lei;
    c) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului de către concesionar, prin interzicerea accesului concedentului sau al organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate, cu amendă de la 75.000 lei la 375.000 lei;
    d) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de organele de control competente la controlul anterior, cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei.

    (2) Construirea fără a deţine autorizaţie de înfiinţare constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 93 alin. (2) pct. 2 lit. b) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Desfăşurarea oricăror activităţi de exploatare fără a deţine licenţa de producere constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 1, alin. (2) pct. 2 lit. b) şi art. 94 şi 95 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. d) se aplică concesionarului.
    (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane anume desemnate din cadrul ACROPO, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), precum şi din cadrul Ministerului Energiei, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d).
    (6) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 45
    (1) În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 3, Ministerul Energiei elaborează şi propune spre aprobare Guvernului, prin hotărâre, modificarea structurii organizatorice a ministerului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 4, Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră îşi modifică denumirea în Autoritatea Competentă pentru Reglementarea Operaţiunilor Offshore la Marea Neagră.
    (3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 688/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră se modifică prin includerea atribuţiilor şi competenţelor stabilite de prezenta lege.
    (4) În cuprinsul Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, cu modificările ulterioare, denumirea „Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră“ se înlocuieşte cu denumirea „Autoritatea Competentă pentru Reglementarea Operaţiunilor Offshore la Marea Neagră“.

    ART. 46
    Proiectarea, verificarea, autorizarea, avizarea, executarea, exploatarea, racordarea, expertizarea tehnică şi intervenţiile, precum şi asigurarea sistemului calităţii şi siguranţei construcţiilor aferente infrastructurii de producţie şi transport al energiei electrice produse în centralele electrice eoliene offshore, a dotărilor tehnologice industriale, instalaţiilor şi echipamentelor aferente lucrărilor sunt supuse prevederilor prezentei legi, ale Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reglementărilor emise de autorităţile competente cu atribuţii în acest domeniu.

    ART. 47
    În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Apărării Naţionale şi ACROPO constituie, prin ordin comun, un grup de lucru interministerial în vederea elaborării şi promovării unui plan privind utilizarea infrastructurii porturilor româneşti pentru manufacturarea şi construcţia de echipamente necesare construcţiei centralelor electrice eoliene offshore, în scopul utilizării la nivel naţional şi regional. Până la data de 31 decembrie 2024, prin ordin comun al ministrului energiei şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii, se aprobă un plan de măsuri.

    ART. 48
    În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi ACROPO aprobă, prin ordin comun, constituirea unui grup de lucru în vederea identificării soluţiilor necesare pentru dezvoltarea unor lanţuri de aprovizionare locală pentru construcţia de centrale eoliene offshore, în concordanţă cu cele mai bune practici internaţionale. Până la data de 31 decembrie 2024, prin ordin comun al ministrului energiei, al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al preşedintelui ACROPO, se aprobă un plan de măsuri.

    ART. 49
    În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Energiei, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale constituie, prin ordin, un grup de lucru în vederea realizării unor programe de formare profesională pentru dezvoltarea şi perfecţionarea forţei de muncă locale în scopul asigurării personalului calificat necesar dezvoltării lanţului de aprovizionare şi al construirii centralelor electrice eoliene offshore. Până la data de 31 decembrie 2024, prin ordin comun al ministrului energiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, se aprobă un plan de măsuri.

    ART. 50
    În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Energiei, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi ACROPO constituie, prin ordin comun, un grup de lucru în vederea identificării soluţiilor tehnice pentru asigurarea aplicării art. 2^1, 2^2 şi 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Până cel târziu la data de 31 decembrie 2024, prin ordin comun al ministrului energiei, al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării şi al preşedintelui ACROPO, se aprobă un plan de măsuri.

    ART. 51
    În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Energiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi ACROPO constituie, prin ordin, un grup de lucru în vederea identificării măsurilor necesare pentru înfiinţarea unui centru de studii şi cercetări avansate în domeniul energiei eoliene offshore.

    ART. 52
    Până la data de 30 martie 2025, ACROPO, prin ordin al preşedintelui, emite reglementări privind activităţile de explorare, precum şi cele de construcţie/desfiinţare şi exploatare, în condiţii de siguranţă operaţională, a centralelor eoliene offshore, cu respectarea standardelor, codurilor şi ghidurilor de bună practică, precum şi a cerinţelor legislative în domeniu.

    ART. 53
    Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    ALFRED-ROBERT SIMONIS
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    SORIN-MIHAI CÎMPEANU

    Bucureşti, 30 aprilie 2024.
    Nr. 121.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016