Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 100 din 16 aprilie 2024  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale, precum şi pentru completarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 100 din 16 aprilie 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale, precum şi pentru completarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 369 din 18 aprilie 2024
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 1 se introduce un nou articol, art. 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    (1) Respectarea drepturilor persoanelor beneficiare de servicii sociale şi/sau sociomedicale poate fi monitorizată şi prin intermediul societăţii civile, de către persoane specializate în domeniul asistenţei sociale, psihologiei, medicinei sau ştiinţelor juridice şi în domeniul drepturilor fundamentale ale omului, după cum urmează:
    a) prin organizaţiile neguvernamentale active în domeniul protecţiei drepturilor omului în cadrul activităţii de prevenire a torturii, în baza prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată;
    b) prin organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară programe de apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi prin organizaţiile neguvernamentale care reprezintă persoanele cu dizabilităţi, în cadrul mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, reglementate prin Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) prin intermediul activităţii organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului sau al organizaţiilor care reprezintă persoanele beneficiare, în baza prevederilor prezentei legi.
    (2) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse încheie protocoale de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), în vederea desfăşurării unor activităţi de monitorizare a serviciilor sociale şi a respectării drepturilor fundamentale ale omului.
    (3) Protocoalele de colaborare se publică pe pagina de internet a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi prevăd cel puţin următoarele elemente: serviciile sociale care fac obiectul vizitelor de monitorizare, activităţi care pot fi desfăşurate şi în conformitate cu standardele minime de calitate în baza cărora funcţionează serviciile respective, reguli de etică, drepturile şi obligaţiile părţilor, situaţiile de încetare/reziliere.
    (4) Activitatea de monitorizare prevăzută la alin. (1) lit. c) constă în realizarea de vizite de monitorizare la sediul serviciului social şi se realizează cu respectarea următoarele cerinţe:
    a) respectarea principiului proporţionalităţii;
    b) respectarea interesului superior al beneficiarului;
    c) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului."

    2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Autorităţile publice care emit autorizaţii administrative prealabile funcţionării serviciilor sociale, în domeniul normelor de igienă şi de funcţionare sanitară, al normelor de apărare împotriva incendiilor, al normelor de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, au în vedere, la elaborarea criteriilor în baza cărora emit aceste autorizaţii, la elaborarea ghidurilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de control aferente, respectarea valorilor şi a principiilor generale pe care se întemeiază sistemul naţional de asistenţă socială, prevăzute la art. 5 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a principiilor calităţii în domeniul serviciilor sociale, prevăzute la alin. (2)."

    3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale este centrată pe beneficiar, soluţionarea nevoilor şi respectarea drepturilor acestuia fiind prioritare. Beneficiarii serviciilor sociale aparţinând minorităţilor naţionale pot folosi limba maternă în raporturile lor cu furnizorul de servicii sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. După articolul 7 se introduce un nou articol, art. 7^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    Acreditarea furnizorilor de servicii sociale şi licenţierea serviciilor sociale se realizează gratuit."

    5. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc şase noi alineate, alin. (4)-(9), cu următorul cuprins:
    "(4) Registrul electronic unic al serviciilor sociale se publică pe pagina de internet a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în format Excel, şi conţine date despre furnizorii de servicii sociale acreditaţi şi serviciile sociale licenţiate.
(5) Registrul electronic unic al serviciilor sociale conţine următoarele informaţii despre furnizorii de servicii sociale acreditaţi:
    a) date de identificare a furnizorului de servicii sociale: denumire, cod unic de înregistrare, cod SIRUTA, adresă, persoană de contact, adresa paginii de internet, decizie acreditare, data acreditării iniţiale, serie şi număr certificat de acreditare, situaţie: radiere/retragere;
    b) fotocopie după documentul de înfiinţare din care reiese componenţa organelor de conducere cu responsabilităţi de reprezentare, membrii fondatori ai asociaţiei/fundaţiei, sau, după caz, copie a certificatului constatator de la registrul comerţului din care să reiasă că operatorul economic a fost înfiinţat în conformitate cu prevederile legale în materie, că are cuprinse în actul constitutiv activităţile de servicii sociale specifice prestate, că mandatul administratorului este valabil, precum şi documentul care atestă cine este persoana cu atribuţii de răspundere pentru serviciile sociale prestate, dacă prin fişa postului a fost desemnată şi o altă persoană alături de administratorul operatorului economic.
(6) Registrul electronic unic al serviciilor sociale conţine următoarele informaţii, pentru fiecare serviciu social:
    a) date de identificare: furnizorul de servicii sociale, denumirea serviciului social, codul serviciului social, tipul serviciului social, adresa serviciului social, codul SIRUTA, perioada de valabilitate a licenţei de funcţionare provizorie, perioada de valabilitate a licenţei de funcţionare, numărul şi seria licenţei de funcţionare, data deciziei de relicenţiere, numărul şi seria licenţei de relicenţiere, denumirea instituţiei care a eliberat licenţa de funcţionare;
    b) adresa paginii de internet;
    c) capacitatea aprobată pentru fiecare serviciu social.
(7) Registrul electronic unic al serviciilor sociale este interoperabil cu Registrul naţional de evidenţă a persoanelor beneficiare de servicii sociale, iar ambele registre sunt parte din sistemul informatic naţional de asistenţă socială.
(8) Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare a serviciului social se tipăresc în formate tipizate, cu semne distinctive de identificare, conform modelului care se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) Certificatul de acreditare nu acordă furnizorului de servicii sociale dreptul de a acorda servicii sociale înainte de obţinerea licenţei de funcţionare provizorii/licenţei de funcţionare."

    6. La capitolul II, după articolul 8 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 1, care cuprinde articolele 9-10^1, cu următoarea denumire:
    " SECŢIUNEA 1
    Acreditarea furnizorilor de servicii sociale
"

    7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 37 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se acreditează ca furnizori de servicii sociale, dacă întrunesc următoarele condiţii:
    a) sunt înfiinţate în condiţiile legii;
    b) au atribuţii stabilite de lege pentru înfiinţarea, acordarea şi finanţarea serviciilor sociale definite la art. 27 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) durata de funcţionare, conform actului de înfiinţare, permite dezvoltarea serviciilor sociale pe care intenţionează să le înfiinţeze;
    d) membrii structurilor de conducere şi persoanele desemnate să se ocupe de administrarea serviciilor sociale nu figurează în cazierul judiciar şi în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;
    e) planul de dezvoltare a serviciilor sociale este întocmit cu respectarea principiilor calităţii în domeniul serviciilor sociale, prevăzute la art. 3 alin. (2), şi în concordanţă cu politica naţională şi sectorială în domeniul asistenţei sociale;
    f) au depus situaţia financiară anuală, până la nivelul anului premergător solicitării acreditării, dacă este cazul;
    g) au realizat rapoarte anuale de activitate, dacă este cazul, iar acestea sunt disponibile pe pagina de internet a furnizorului de servicii sociale;
    h) dispun de manual de proceduri interne, aprobat de organele de conducere.
    (2) Manualul de proceduri, prevăzut la alin. (1) lit. h), include cel puţin următoarele proceduri:
    a) procedura de prevenire a corupţiei, fraudelor şi spălării banilor;
    b) procedura privind asigurarea managementului resurselor umane, de respectare a normativelor minime de personal şi de selecţie a acestuia;
    c) proceduri financiar-contabile şi de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor;
    d) procedura de evaluare şi prevenire a riscurilor;
    e) procedura de prevenire a abuzului şi exploatării de orice fel;
    f) proceduri privind respectarea principiului egalităţii de şanse dintre femei şi bărbaţi şi a principiului nediscriminării.
    (3) În cazul operatorilor economici cu scop lucrativ, activitatea de acordare de servicii sociale, identificată prin codul CAEN şi/sau codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, este precizată/înscrisă în obiectul de activitate ca activitate principală."

    8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Acreditarea furnizorului de servicii sociale presupune următoarele etape:
    a) asigurarea de către agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială a consilierii iniţiale a solicitanţilor care doresc să devină furnizori de servicii sociale;
    b) depunerea cererii de solicitare a acreditării;
    c) evaluarea, în baza condiţiilor prevăzute la art. 9;
    d) realizarea evaluării în teren;
    e) aprobarea sau respingerea cererii de acreditare;
    f) eliberarea certificatului de acreditare sau, după caz, a notificării de respingere a cererii de acreditare;
    g) înregistrarea în Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
    (2) Acreditarea ca furnizor de servicii sociale se realizează numai dacă, la data depunerii cererii, solicitantul se angajează că, în termen de maximum 2 ani de la data obţinerii certificatului de acreditare, va avea cel puţin un serviciu social licenţiat.
    (3) Evaluarea în vederea acreditării constă în verificarea îndeplinirii criteriilor, pe baza cererii de acreditare şi a documentelor justificative.
    (4) Documentele justificative anexate cererii de acreditare sunt următoarele:
    a) actul de înfiinţare/actele constitutive;
    b) certificatul de cazier judiciar al persoanei juridice de drept privat;
    c) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de integritate comportamentală, prevăzut la art. 3 lit. a) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, al membrilor organelor de conducere şi al persoanelor desemnate să se ocupe de administrarea serviciilor sociale;
    d) angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la alin. (2);
    e) planul de dezvoltare a serviciilor sociale, întocmit cu respectarea principiilor calităţii în domeniul serviciilor sociale, prevăzute la art. 3 alin. (2), şi în concordanţă cu politica naţională şi sectorială în domeniul asistenţei sociale;
    f) consimţământul prin care furnizorul de servicii sociale îşi exprimă acordul cu privire la efectuarea evaluării, monitorizării şi controlului la sediul serviciului social/furnizorului de servicii sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi;
    g) ultima situaţie financiară anuală, dacă este cazul;
    h) ultimul raport anual de activitate, dacă este cazul;
    i) manualul de proceduri interne, aprobat de organele de conducere.
    (5) În cazul furnizorilor publici de servicii sociale, documentul justificativ prevăzut la alin. (4) lit. a) este actul de înfiinţare a acestora.
    (6) În cazul furnizorilor privaţi de servicii sociale, documentele justificative prevăzute la alin. (4) lit. a) sunt următoarele:
    a) pentru organizaţii neguvernamentale: certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, statutul asociaţiei/fundaţiei/federaţiei;
    b) pentru filiale sau sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare: certificatul de înscriere în registrul persoanelor juridice străine fără scop patrimonial, statutul filialei/sucursalei;
    c) pentru cultele recunoscute de lege: actul normativ de recunoaştere a cultului, documentul de înfiinţare a unităţii de cult şi documentul de înfiinţare a structurii de asistenţă socială conform hotărârii/deciziei forului conducător al cultului;
    d) pentru persoane fizice autorizate în condiţiile legii: certificatul de înregistrare şi certificatul constatator eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
    (7) Cererea de solicitare a acreditării, însoţită de documentele justificative prevăzute la alin. (4), se transmite electronic în format needitabil sau, după caz, în fotocopie, dacă se depun la registratură sau sunt trimise prin poştă.
    (8) Furnizorul de servicii sociale acreditat are obligaţia de a informa Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale asupra oricăror schimbări privind datele înscrise în documentele justificative prevăzute la alin. (4).
    (9) Certificatul de acreditare se acordă pe perioadă nedeterminată.
    (10) În situaţia în care, la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), furnizorul de servicii sociale nu are cel puţin un serviciu social licenţiat, se emite decizia de retragere a acreditării, iar furnizorul de servicii sociale este radiat din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
    (11) Furnizorul de servicii sociale poate relua procedura de acreditare în conformitate cu prevederile alin. (1).
    (12) Modelul-cadru al planului de dezvoltare prevăzut la alin. (4) lit. e) se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse."

    9. După articolul 10 se introduce un nou articol, art. 10^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^1
    (1) Cererile de acreditare a furnizorilor de servicii sociale se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.
    (2) Inspectorii sociali realizează vizita de evaluare în teren în primele 15 zile de la data înregistrării cererii de acreditare.
    (3) Procedura de soluţionare a cererilor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, precum şi formularele utilizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului."

    10. La capitolul II, după articolul 10^1 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 2-a, care cuprinde articolele 10^2-13, cu următoarea denumire:
    " SECŢIUNEA a 2-a
    Licenţierea serviciilor sociale
"

    11. După articolul 10^1 se introduce un nou articol, art. 10^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^2
    (1) Standardele minime care stau la baza licenţierii serviciilor sociale se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi, după caz, al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse.
    (2) Standardele minime utilizate pentru licenţierea serviciilor sociale au în vedere, în principal, următoarele aspecte:
    a) scopul serviciilor sociale şi specificul activităţilor derulate;
    b) principiile calităţii în domeniul serviciilor sociale;
    c) calitatea vieţii şi prevenirea încălcării drepturilor beneficiarilor;
    d) managementul de caz;
    e) utilizarea instrumentelor standardizate în toate etapele procesului de acordare a serviciilor sociale;
    f) calitatea managementului, competenţa personalului de specialitate şi normativele minime de personal specifice fiecărui serviciu social;
    g) respectarea disciplinei economico-financiare.
    (3) Pentru evaluarea, în vederea licenţierii serviciului social, se solicită, după caz, documente justificative, fişă de autoevaluare şi se realizează vizite de evaluare în teren.
    (4) Fişa de autoevaluare prevăzută la alin. (3) reprezintă un formular standard în care se înscriu de către solicitantul licenţierii datele şi punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a indicatorilor de monitorizare aferenţi standardelor minime şi data/termenul de îndeplinire a acestora, înainte de funcţionarea efectivă a serviciului social. Fişa de autoevaluare se completează obligatoriu cu date conforme cu realitatea din teren."

    12. La articolul 11, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Licenţierea iniţială a serviciului social presupune:
    a) verificarea documentelor justificative şi a fişei de autoevaluare depuse de furnizorul de servicii sociale, realizarea evaluării în teren în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii, acordarea licenţei de funcţionare provizorii pe o perioadă de maximum 3 luni, pentru centrele cu cazare, şi 6 luni, pentru centrele fără cazare;
    b) realizarea, nu mai târziu de 60 de zile înainte de data expirării licenţei de funcţionare provizorii, a vizitei/vizitelor de evaluare în teren în vederea constatării conformităţii datelor prezentate în documentele justificative şi în fişa de autoevaluare cu realitatea din teren."

    13. La articolul 11, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alin. (6^1)-(6^4), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Dacă se constată că sunt respectate în totalitate standardele minime, precum şi conformitatea datelor prezentate în documentele justificative cu realitatea din teren, se eliberează licenţa de funcţionare.
(6^2) În situaţia în care, la evaluarea în teren, se constată îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare, conformitatea datelor prezentate în documentele justificative cu realitatea din teren şi faptul că standardele minime sunt îndeplinite în proporţie de 90%, fără a aduce atingere vieţii şi siguranţei beneficiarului şi cu îndeplinirea obligaţiilor de accesibilizare a spaţiilor şi informaţiilor, se propune menţinerea licenţei de funcţionare provizorii şi se acordă un termen pentru remedierea aspectelor care au condus la neîndeplinirea standardelor minime, astfel încât o nouă vizită de evaluare în teren şi recomandarea acordării licenţei de funcţionare să se realizeze în cadrul perioadei prevăzute la alin. (6) lit. a).
(6^3) În situaţia în care, la evaluarea în teren, se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, fie prin constatarea neconformităţii datelor prezentate în documentele justificative cu realitatea din teren, fie prin constatarea neîndeplinirii standardelor minime cel puţin în procentul prevăzut la alin. (6^2), se aplică sancţiuni contravenţionale, se retrage licenţa de funcţionare provizorie şi se operează radierea serviciului social respectiv din Registrul electronic unic al serviciilor sociale, în cel mult 7 zile de la data deciziei de retragere a licenţei de funcţionare provizorii.
(6^4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. a), pentru serviciile sociale aflate în situaţia prevăzută la alin. (6^3), se poate solicita o nouă licenţă de funcţionare, doar după ce furnizorul de servicii sociale remediază neregulile constatate şi prezintă documente justificative pentru aceasta, iar licenţa de funcţionare se acordă numai pe baza raportului de evaluare în teren cu privire la constatarea îndeplinirii standardelor minime de calitate şi a conformităţii datelor prezentate în documentele justificative cu realitatea din teren."

    14. La articolul 11, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) În termen de 30 de zile de la data închiderii sau desfiinţării, prin decizia furnizorului de servicii sociale, a unui serviciu social licenţiat, acesta are obligaţia de a notifica instituţia emitentă, în vederea emiterii deciziei de încetare a valabilităţii licenţei de funcţionare şi a radierii serviciului social respectiv din Registrul electronic unic al serviciilor sociale, şi de a informa Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială."

    15. După articolul 11 se introduce un nou articol, art. 11^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 11^1
    În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (6^2), inspectorii sociali înscriu în raportul de evaluare următoarele date:
    a) descrierea situaţiei de fapt şi constatările referitoare la standardele minime de calitate;
    b) măsurile dispuse, termenul acordat pentru remedierea neregulilor constatate care au condus la neîndeplinirea standardelor minime, precum şi persoana responsabilă pentru îndeplinirea măsurilor; furnizorul serviciului social poate solicita o singură dată prelungirea termenului, în mod justificat şi ţinându-se cont de valabilitatea licenţei de funcţionare provizorii/licenţei de funcţionare."

    16. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Cererea de licenţiere a serviciului cuprinde, cel puţin, date şi informaţii despre:
    a) serviciul social;
    b) furnizorul serviciului social;
    c) beneficiarii serviciului social şi situaţiile de dificultate în care aceştia se află;
    d) principalele activităţi desfăşurate;
    e) clădirea/spaţiul în care funcţionează serviciul social;
    f) resursele umane;
    g) sursele de finanţare;
    h) neîncadrarea în prevederile art. 27 alin. (9);
    i) documentele justificative solicitate.
    (2) Documentele justificative prevăzute la alin. (1) lit. i) sunt următoarele:
    a) extras de carte funciară pentru informare, însoţit, după caz, de documentul care atestă dreptul de administrare, de concesiune sau de folosinţă asupra spaţiului în care funcţionează serviciul social;
    b) actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului social, după caz;
    c) regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social, elaborat cu respectarea modelului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) fotografii ale spaţiilor aferente desfăşurării serviciilor sociale, la data solicitării licenţierii;
    e) CV-ul unui asistent social, însoţit de dovada dreptului de exercitare a profesiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) o copie a contractului de muncă sau a contractului de prestări de servicii încheiat cu asistentul social, pentru o durată a muncii/prestării activităţii, conform normativului de personal pentru asigurarea managementului de caz;
    g) lista persoanelor angajate, cu precizarea calificării (cod COR) şi a contractelor individuale de muncă pentru serviciile sociale existente, respectiv organigrama şi statul de funcţii aferente serviciului social nou-înfiinţat pentru care se solicită licenţierea;
    h) lista persoanelor cu care furnizorul de servicii sociale are încheiate contracte de voluntariat şi tipul activităţii în care urmează să fie implicate persoanele voluntare în cadrul serviciului social pentru care se solicită licenţierea, după caz;
    i) autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut în procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei;
    j) documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru situaţiile în care activităţile desfăşurate se supun înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau negaţie în situaţia în care activităţile desfăşurate nu se supun înregistrării;
    k) orice alte documente prevăzute în legi speciale cu privire la autorizarea de funcţionare a clădirilor în care se va desfăşura activitatea supusă licenţierii; nominalizarea acestor documente se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi, în funcţie de tipul de serviciu social pentru care se solicită licenţierea;
    l) angajamentul furnizorului de servicii sociale de a notifica Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale sau, după caz, instituţiile responsabile de eliberarea licenţei de funcţionare, în funcţie de beneficiarii serviciului social, asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social pentru care a obţinut licenţa de funcţionare, intervenite după data acordării acesteia;
    m) planul de urgenţă în caz de suspendare/retragere/ încetare a licenţei de funcţionare/desfiinţare a serviciului social, dacă este prevăzut în standardul minim de calitate aplicabil;
    n) consimţământul prin care furnizorul de servicii sociale îşi exprimă acordul cu privire la efectuarea evaluării, monitorizării şi controlului la sediul serviciului social/furnizorului de servicii sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi;
    o) fişa de autoevaluare completată cu respectarea formularului prevăzut în standardul minim de calitate aferent serviciului social pentru care solicită licenţa de funcţionare.
    (3) Planul de urgenţă prevăzut la alin. (2) lit. m) reprezintă un document care conţine posibilele soluţii personalizate în funcţie de situaţia persoanelor beneficiare, aplicabile pentru situaţia în care serviciile sociale nu mai pot fi acordate în centrul respectiv. Planul de urgenţă se actualizează pe baza revizuirii planurilor de îngrijire şi asistenţă şi se implementează personalizat, cu acordul şi participarea persoanei beneficiare/ reprezentantului legal, precum şi a susţinătorului legal.
    (4) Planul de urgenţă prevăzut la alin. (2) lit. m) este avizat şi asumat prin semnătură de serviciul public de asistenţă socială pe a cărui rază administrativ-teritorială urmează să funcţioneze serviciul social, precum şi de serviciul public de asistenţă socială de pe a cărui rază administrativ-teritorială provin persoanele beneficiare, în funcţie de criteriile de admitere aprobate de furnizorul de servicii sociale, potrivit standardului minim de calitate, după caz, de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului care asigură managementul de caz şi/sau care a făcut, în planul de intervenţie/planul de servicii sociale, recomandarea de asigurare de servicii de tip rezidenţial, astfel ca, în situaţia suspendării/retragerii/încetării licenţei de funcţionare/desfiinţării serviciului social, planul de urgenţă să poată fi implementat într-un termen de maximum 30 de zile.
    (5) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) se transmit electronic în format needitabil sau, după caz, în fotocopie, dacă se depun la registratură sau sunt trimise prin poştă."

    17. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Cererile de licenţiere a serviciilor sociale se soluţionează în termen de 45 de zile de la data înregistrării acestora, termen care poate fi prelungit cu maximum 15 zile.
    (2) Inspectorii sociali realizează vizita de evaluare inopinată în teren în primele 15 zile de la data înregistrării cererii de licenţiere.
    (3) Procedura de soluţionare a cererilor de licenţiere a serviciilor sociale, formularele utilizate, inclusiv modelul planului de urgenţă, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare."

    18. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La elaborarea indicatorilor se au în vedere prevederile art. 10^2 alin. (2), cu raportare la nivelul de referinţă reprezentat de standardul minim de calitate."

    19. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Evaluarea şi monitorizarea în teren se realizează de o echipă formată din 2 inspectori sociali, fără a anunţa în prealabil furnizorul de servicii sociale cu privire la data vizitei.
(4) Numărul inspectorilor sociali se stabileşte cu respectarea raportului mediu de o echipă la 20 de structuri publice şi/sau private de asistenţă socială, în funcţie de scopul inspecţiei, categoria de servicii sociale şi capacitatea acestora, precum şi în funcţie de profilul beneficiarilor."

    20. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Deciziile de acordare/respingere/suspendare/ retragere a acreditării sau a licenţierii, de încetare a aplicabilităţii licenţei de funcţionare provizorii/licenţei de funcţionare, de acordare a unui nou certificat de acreditare, respectiv a unei noi licenţe de funcţionare, cele de încadrare în clase de calitate, precum şi certificatul de acreditare şi licenţa de funcţionare se semnează după cum urmează:
    a) de către ministrul muncii şi solidarităţii sociale sau de către persoana desemnată de acesta, pentru deciziile de acordare/ respingere/suspendare/retragere a acreditării, precum şi pentru certificatul de acreditare;
    b) de către conducătorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în funcţie de specificul serviciilor sociale, pentru deciziile de acordare/respingere/suspendare/retragere/încetare a aplicabilităţii licenţelor de funcţionare provizorii/licenţelor de funcţionare, pentru licenţele de funcţionare provizorii/licenţele de funcţionare, precum şi pentru deciziile de încadrare în clase de calitate;
    c) de către ministrul muncii şi solidarităţii sociale sau de către persoana desemnată de acesta, pentru deciziile de acordare/ respingere/suspendare/retragere/încetare a aplicabilităţii licenţelor de funcţionare provizorii/licenţelor de funcţionare, precum şi pentru deciziile de încadrare în clase de calitate, în cazul serviciilor sociale care nu se încadrează în prevederile lit. b)."

    21. La articolul 24 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:
    "i) sesizarea de îndată a organelor de cercetare penală şi transmiterea către acestea a probelor şi informaţiilor rezultate în urma controalelor efectuate, dacă în exercitarea atribuţiei de monitorizare şi control constată că ar putea fi întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni."

    22. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Directorul executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială organizează, coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea de control şi poate participa la activităţile de control realizate de inspectorii sociali."

    23. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru fiecare serviciu social licenţiat, în perioada pentru care a fost acordată licenţa de funcţionare este planificată obligatoriu o vizită de monitorizare anuală inopinată."

    24. La articolul 24, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Eliberarea unei noi licenţe de funcţionare se realizează numai în baza tuturor rapoartelor de monitorizare anterioare, precum şi a ultimului raport de monitorizare, întocmit cu cel mult 3 luni înainte de data expirării licenţei de funcţionare.
(2^2) Misiunile de control pot fi realizate, în baza legislaţiei specifice altor instituţii cu atribuţii în verificarea calităţii serviciilor sociale şi a legislaţiei specifice aplicabile serviciilor sociale, şi în echipe mixte formate din specialişti ai acestor instituţii.
(2^3) În aplicarea prevederilor alin. (2^2) se elaborează o procedură de lucru, aprobată prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, al ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, care să prevadă etapele, activităţile desfăşurate, modul de colaborare, formatul standard al procesului-verbal de control prevăzut la art. 24^1 alin. (7), cu respectarea prevederilor art. 24^1 alin. (8) în misiunile echipelor mixte de control şi monitorizare."

    25. După articolul 24 se introduce un nou articol, art. 24^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 24^1
    (1) Controlul privind respectarea normelor de igienă şi de funcţionare sanitară se realizează de către personalul împuternicit de ministrul sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Verificarea conformităţii şi a respectării normelor de apărare împotriva incendiilor se realizează de către inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Verificarea conformităţii şi a respectării normelor de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, pentru situaţiile în care activităţile desfăşurate se supun înregistrării sanitare veterinare, se realizează de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    (4) În realizarea vizitelor de evaluare în teren, inspectorii sociali au în vedere ansamblul de condiţii şi criterii aferente fiecărui standard, fără a se limita la indicatorii prevăzuţi în fişa de autoevaluare, iar, în situaţia în care apreciază încălcări ale unor cerinţe care, potrivit legii, intră în competenţa instituţiilor prevăzute la alin. (1), în funcţie de gravitatea constatărilor, procedează după cum urmează:
    a) sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile;
    b) recomandă neacordarea/suspendarea licenţei de funcţionare şi sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/ responsabile;
    c) aplică prevederile art. 27 alin. (7) lit. e) şi sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile.
    (5) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se pot constitui echipe mixte de control formate din inspectori sociali, reprezentanţi ai instituţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), precum şi reprezentanţi ai altor instituţii cu atribuţii în verificarea respectării calităţii serviciilor sociale, atunci când se consideră necesar.
    (6) Coordonarea intervenţiei în cadrul echipelor mixte revine inspectorilor sociali.
    (7) Procesele-verbale de control sunt elaborate cu respectarea formatului standard, aprobat prin ordinul comun prevăzut la art. 24 alin. (2^3).
    (8) Formatul standard al procesului-verbal de control conţine cel puţin următoarele rubrici, reprezentând informaţie de interes public, care se publică pe pagina de internet a inspecţiei sociale şi a furnizorilor de servicii sociale, în conformitate cu prevederile art. 26^1 alin. (1) lit. b):
    a) gradul de conformare cu standardele minime de calitate/ nivele de calitate;
    b) recomandări de îmbunătăţire a activităţii;
    c) măsurile dispuse ca urmare a neregulilor constatate;
    d) concluzii."

    26. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Activităţile de evaluare, monitorizare şi control privind respectarea condiţiilor de acreditare, a standardelor minime de calitate şi a indicatorilor de performanţă se realizează în baza unor ghiduri standard, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale sau, după caz, al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială."

    27. După articolul 26 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 2^1-a, cuprinzând articolele 26^1-26^4, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2^1-a
    Mecanisme de monitorizare permanentă a calităţii serviciilor sociale, de asigurare a transparenţei şi de creştere a gradului de prevenire a riscului de abuz şi neglijare
    ART. 26^1
    (1) Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au următoarele obligaţii:
    a) de a afişa într-un loc vizibil licenţa de funcţionare şi, după caz, deciziile de suspendare/retragere a licenţei de funcţionare/ interzicere a funcţionării;
    b) de a publica pe pagina proprie de internet, în format anonimizat, concluzii ale raportului de monitorizare şi/sau control, indiferent de instituţia care a efectuat raportul, extras din procesul-verbal de control, extras din nota de control şi măsurile adoptate, respectiv termenul acordat pentru remedierea neregulilor constatate sau implementarea recomandărilor formulate în urma controlului;
    c) de a publica pe pagina proprie de internet contractele pentru furnizarea de servicii sociale, respectiv sociomedicale, încheiate cu autorităţile publice - cu menţionarea denumirii autorităţii, a numărului de persoane pentru care a contractat servicii sociale, a valorii/persoană şi a valorii totale a contractului, a tipului serviciului social contractat şi a persoanei, din cadrul autorităţii, responsabile cu monitorizarea implementării contractului, precum şi a perioadei pentru care a fost contractat serviciul social;
    d) de a înregistra în sistemul unic de asistenţă socială, pentru fiecare centru/serviciu social, situaţii statistice cu privire la: numărul de decese înregistrate lunar, numărul apelurilor efectuate la serviciul de urgenţă 112, numărul de angajaţi/ numele şi funcţia, respectiv calificarea fiecărui angajat, situaţii statistice cu privire la numărul de persoane beneficiare pentru care există o hotărâre judecătorească de punere sub interdicţie şi numărul persoanelor beneficiare care au tutore desemnat, o persoană angajată sau un reprezentant al furnizorului de servicii sociale;
    e) de a acorda serviciile sociale cu respectarea datelor prevăzute în licenţa de funcţionare: tipul serviciului social, identificat prin cod serviciu social, categoria de beneficiari, locul de acordare a serviciilor sociale;
    f) de a acorda serviciile sociale cu respectarea capacităţii serviciului social;
    g) de a elabora şi de a aplica propriile proceduri în vederea evaluării interne a respectării prevederilor prezentei legi privind asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale aflate în administrare;
    h) de a respecta şi monitoriza în integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenţei de funcţionare, cât şi ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcţionare a serviciilor sociale;
    i) de a utiliza o procedură de evaluare a gradului de încredere a beneficiarilor/reprezentanţilor legali ai acestora cu privire la serviciile sociale acordate, inclusiv aplicaţii utilizate direct de beneficiari, în mod independent, prevăzute în standardele minime de calitate sau puse la dispoziţie de terţi;
    j) de a cunoaşte şi respecta legislaţia în domeniul serviciilor sociale;
    k) de a se informa permanent, inclusiv prin consultarea paginilor de internet ale instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale: serviciile publice de asistenţă socială, agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu privire la legislaţia în vigoare aplicabilă în domeniul serviciilor sociale pe care le administrează;
    l) de a comunica permanent cu serviciul public de asistenţă socială;
    m) de a publica raportul anual de activitate pe pagina proprie de internet;
    n) de a înregistra datele privind beneficiarii cu care au încheiat contracte de servicii sociale în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor beneficiare de servicii sociale, în termen de 24 de ore de la încheierea acestora, cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (6) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) de a înregistra rapoartele de monitorizare trimestrială privind implementarea planurilor de servicii sociale pentru beneficiarii cu care au încheiat contracte de servicii sociale;
    p) de a permite accesul nemijlocit al inspectorilor sociali şi al reprezentanţilor altor instituţii cu atribuţii în verificarea respectării calităţii serviciilor sociale la sediul serviciului social/furnizorului de servicii sociale, în oricare alt spaţiu în care există suspiciunea rezonabilă că pot fi adăpostiţi beneficiari;
    q) de a comunica sau, după caz, de a pune la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, a instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii, precum şi organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 1^1 alin. (1) lit. c) informaţiile solicitate, acordându-le sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare în condiţiile legii, precum şi a anchetelor proprii, în condiţiile Legii nr. 35/1997, republicată, şi de a le permite accesul nemijlocit la sediul serviciului social/furnizorului de servicii sociale, în oricare alt spaţiu în care există suspiciunea rezonabilă că pot fi adăpostiţi beneficiari.
    (2) În activitatea de monitorizare a respectării standardelor minime de calitate, furnizorii de servicii sociale au în vedere modul de îndeplinire a tuturor indicatorilor de monitorizare aferenţi standardului minim de calitate, ţinând cont de următoarele criterii: eficienţă, satisfacţia beneficiarului, impactul social şi riscul de discriminare, prevenirea abuzului şi relelor tratamente, asigurarea transparenţei şi raportării publice.
    (3) Furnizorii de servicii sociale pot realiza şi o evaluare externă, prin contractarea unor servicii specializate, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor sociale oferite.
    (4) Pot avea calitatea de terţi prevăzuţi la alin. (1) lit. i) organizaţiile neguvernamentale prevăzute la art. 1^1 alin. (1).
    ART. 26^2
    (1) Persoanele beneficiare de servicii sociale sunt înregistrate în sistemul Registrul naţional de evidenţă a persoanelor beneficiare de servicii sociale, parte din sistemul integrat informatic de asistenţă socială, prevăzut de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Registrul naţional de evidenţă a persoanelor beneficiare de servicii sociale este interoperabil cu Registrul electronic unic al serviciilor sociale, cu alte registre în cadrul sistemului integrat informatic de asistenţă socială şi, după caz, cu alte registre naţionale.
    (3) Registrul naţional de evidenţă a persoanelor beneficiare de servicii sociale este prevăzut cu cel puţin următoarele componente:
    a) mecanism de verificare/înregistrare a datei, perioadei, scopului şi numele şi funcţia persoanei care s-a autentificat în vederea consultării acestuia;
    b) mecanism de monitorizare a istoricului măsurilor de asistenţă socială acordate persoanei beneficiare de servicii sociale, în conformitate cu informaţiile rezultate din managementul de caz asigurat de serviciul public de asistenţă socială pe a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul/ reşedinţa persoana beneficiară;
    c) mecanism de colectare în mod anonim a gradului de satisfacţie a persoanelor beneficiare/reprezentanţilor legali cu privire la calitatea serviciilor sociale de care beneficiază/au beneficiat.
    (4) Serviciile publice de asistenţă socială şi, după caz, furnizorii de servicii sociale au obligaţia înregistrării datelor privind beneficiarii cu care au încheiat contracte de servicii sociale în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor beneficiare de servicii sociale.
    (5) Mecanismul de colectare în mod anonim, prevăzut la alin. (3) lit. c), are şi rolul de formulare a plângerilor sau a reclamaţiilor, în toate tipurile de format, care să fie accesibile diferitelor categorii de beneficiari sau aparţinători: online, telefonic, în scris, în limbaj uşor de citit şi uşor de înţeles.
    ART. 26^3
    (1) Inspecţia socială şi alte instituţii cu atribuţii în verificarea respectării calităţii serviciilor sociale publică pe paginile proprii de internet extrase din procesele-verbale de control sau, după caz, rapoartele de control, elaborate ca urmare a controalelor realizate la sediul serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum şi a celorlalte acte normative aplicabile protecţiei datelor.
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi a prevederilor art. 8 alin. (4)-(7), ministrul muncii şi solidarităţii sociale sau, după caz, ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse poate emite instrucţiuni.
    ART. 26^4
    (1) În programele de formare profesională pentru cursurile de calificare/specializare/instruire pentru ocupaţiile din domeniul îngrijirii şi asistenţei sociale sunt incluse module de pregătire practică referitoare la drepturile fundamentale ale omului, la riscul de abuz, neglijare, discriminare sau la tratamentul degradant sau inuman, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Furnizorii de servicii sociale asigură participarea personalului la cursuri de specializare/instruire pe tema drepturilor fundamentale ale omului, a riscului de abuz, neglijare, discriminare sau tratament degradant ori inuman, precum şi accesul la supervizare profesională.
    (3) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate încheia protocoale de colaborare cu Avocatul Poporului, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Consiliul Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi Persoane Vârstnice, instituţiile de învăţământ superior care au în componenţă facultăţi de asistenţă socială şi organizaţiile neguvernamentale recunoscute cu activitate în domeniul protecţiei drepturilor omului, care organizează campanii de informare publică referitoare la îngrijirea de lungă durată şi elaborează un program de instruire privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.
    (4) Campaniile de informare prevăzute la alin. (3) cuprind activităţi pentru promovarea cu titlu gratuit a unor mesaje de interes public prin radio şi televiziune.
    (5) Autorităţile administraţiei publice locale prevăd în planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prevăzut de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al cărui model-cadru este aprobat prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.086/2018, programe de instruire în domeniul drepturilor fundamentale ale omului, prevenirea şi protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante, pentru personalul din serviciile sociale şi îngrijitorii informali."

    28. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Suspendarea licenţei de funcţionare a serviciului social reprezintă interzicerea funcţionării acestuia pe o perioadă determinată de maximum 3 luni şi se dispune pentru neîndeplinirea măsurilor şi nerespectarea termenelor-limită stabilite pentru remedierea neregulilor constatate şi consemnate în procesul-verbal de control privind asigurarea calităţii serviciilor sociale.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 22 şi 23, suspendarea licenţei de funcţionare a serviciului social se dispune de către inspectorul social prin procesul-verbal de control şi se comunică de îndată furnizorului de servicii sociale, instituţiei care a emis licenţa de funcţionare, precum şi serviciului public de asistenţă socială care a avizat planul de urgenţă.
    (3) Procesul-verbal de control prin care s-a dispus suspendarea licenţei de funcţionare a serviciului social conţine şi măsuri pentru asigurarea continuităţii serviciilor sociale acordate persoanelor beneficiare.
    (4) În situaţia în care furnizorul de servicii sociale este prezent la încheierea procesului-verbal, copia procesului-verbal se înmânează acestuia, făcându-se menţiune în acest sens în procesul-verbal. Furnizorul de servicii sociale va semna de primire.
    (5) În cazul în care furnizorul de servicii sociale nu este prezent sau, deşi este prezent, refuză să semneze procesul-verbal de control, comunicarea se face de către agentul constatator prin afişare, de îndată, la sediul serviciului social.
    (6) Contestarea măsurii de suspendare a licenţei de funcţionare, dispusă prin procesul-verbal de control, se face potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Retragerea licenţierii serviciului social reprezintă interzicerea funcţionării acestuia şi se dispune în una dintre următoarele situaţii:
    a) dacă s-a retras certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale, odată cu retragerea acestuia;
    b) dacă la expirarea termenului de suspendare nu au fost remediate neregulile constatate care au condus la măsura respectivă;
    c) în situaţia prevăzută la art. 11 alin. (6^3);
    d) neacceptarea controlului sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia;
    e) dacă, din cauza gravităţii faptelor constatate, se apreciază că se încalcă drepturile fundamentale ale beneficiarilor, punându-se în pericol viaţa acestora;
    f) la recomandarea expresă a altor instituţii cu atribuţii în verificarea respectării calităţii serviciilor sociale, dacă este cazul, după primirea informărilor din partea acestora cu privire la suspendarea/interzicerea anumitor activităţi desfăşurate de furnizorul de servicii sociale.
    (8) Pentru situaţia prevăzută la alin. (7) lit. e) se aplică furnizorului de servicii sociale şi măsura interzicerii înfiinţării oricărei categorii de servicii sociale, identificată prin cod serviciu social, pe o perioadă de 3 ani.
    (9) Prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (3) lit. a), în situaţia în care licenţa a fost retrasă în baza prevederilor alin. (7) lit. e), se poate elibera licenţa de funcţionare numai după expirarea perioadei de interdicţie de funcţionare şi numai pe baza raportului de evaluare în teren cu privire la constatarea îndeplinirii standardelor minime de calitate şi a conformităţii datelor prezentate în documentele justificative prevăzute la art. 12 alin. (2) cu realitatea din teren.
    (10) Compartimentul de acreditare nu emite decizie de încetare a aplicabilităţii licenţei de funcţionare provizorii în situaţia în care notificarea furnizorului de servicii sociale cu privire la închiderea serviciului social este transmisă şi înregistrată la instituţia emitentă a licenţei de funcţionare ulterior întocmirii raportului de evaluare care propune retragerea licenţei de funcţionare provizorii.
    (11) În situaţia în care furnizorul de servicii sociale transmite compartimentului de acreditare notificarea cu privire la închiderea serviciului social ulterior întocmirii raportului de evaluare care stabileşte măsuri în ceea ce priveşte îndeplinirea standardelor minime de calitate, o nouă licenţă de funcţionare se poate elibera numai pe baza raportului de evaluare în teren cu privire la constatarea îndeplinirii standardelor minime de calitate şi a conformităţii datelor prezentate în documentele justificative prevăzute la art. 12 alin. (2) cu realitatea din teren.
    (12) Pentru evaluarea necesităţii suspendării sau retragerii licenţierii serviciului social, inspecţia socială este informată de către alte instituţii cu atribuţii în verificarea respectării calităţii serviciilor sociale ori de câte ori acestea dispun măsuri, conform legislaţiei specifice, de suspendare sau interzicere a anumitor activităţi desfăşurate de furnizorul de servicii sociale.
    (13) Furnizorul de servicii sociale are obligaţia ca, în situaţiile prevăzute la alin. (12), să prezinte inspecţiei sociale măsurile aplicate pentru asigurarea continuităţii serviciilor sociale acordate persoanelor beneficiare, cu respectarea cerinţelor care au stat la baza licenţierii serviciului respectiv."

    29. După articolul 27 se introduc două noi articole, art. 27^1 şi 27^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 27^1
    (1) În situaţia suspendării/retragerii licenţei de funcţionare a serviciului social, precum şi în situaţia încetării funcţionării serviciului social, prin decizia furnizorului de servicii sociale, acesta are obligaţia implementării planului de urgenţă pentru transferul beneficiarilor la alte servicii sociale similare sau în familie.
    (2) Monitorizarea transferului beneficiarilor la alte servicii sociale, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se realizează de inspectorii sociali.
    ART. 27^2
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 22 lit. b) şi c), în situaţiile prevăzute la art. 27 alin. (7) lit. d) şi e), directorul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială poate decide retragerea licenţei de funcţionare în regim de urgenţă, pe baza procesului-verbal de control întocmit de inspectorii sociali.
    (2) Decizia de retragere în regim de urgenţă a licenţei de funcţionare se comunică imediat furnizorului de servicii sociale în vederea implementării planului de urgenţă, în cazul centrelor rezidenţiale, precum şi instituţiei emitente a licenţei de funcţionare, în vederea emiterii deciziei definitive de retragere a licenţei de funcţionare.
    (3) Prin excepţie de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, depunerea contestaţiei nu suspendă executarea măsurii de retragere a licenţei de funcţionare în regim de urgenţă."

    30. La articolul 28, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (8) şi (10)."

    31. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
    a) nerespectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi a prevederilor art. 26^1 alin. (1) lit. e), cu amendă între 50.000 lei şi 80.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 26^1 alin. (1) lit. f), referitoare la capacitatea serviciului social, cu amendă între 500 lei şi 1.000 lei pentru fiecare beneficiar cu care s-a depăşit capacitatea prevăzută în licenţa de funcţionare;
    c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (6^3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (11), art. 14 alin. (5) şi (7) şi art. 26^1 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
    e) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (8) şi art. 11 alin. (4), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    f) nerespectarea de către serviciile publice de asistenţă socială a obligaţiei de avizare a planurilor de urgenţă prevăzute de art. 12 alin. (3), elaborate cu respectarea modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
    g) nerespectarea prevederilor art. 26^1 alin. (1) lit. n), cu amendă în cuantum de 100.000 lei pentru fiecare contract, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2) şi a măsurilor prevăzute în procesul-verbal de control, după aplicarea amenzii contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. a), constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 348 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2) după emiterea deciziei de retragere a licenţei de funcţionare în condiţiile prevederilor art. 27 alin. (7) lit. e) constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 348 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), inspectorii sociali au obligaţia sesizării şi transmiterii organelor competente de probe şi informaţii rezultate în urma controalelor efectuate, în scopul declanşării anchetei penale.
    (5) Restricţionarea accesului inspectorilor sociali în sediul serviciului social/furnizorului de servicii sociale, în oricare alt spaţiu în care există suspiciunea rezonabilă că ar putea fi adăpostiţi beneficiari este interzisă. Dacă, în perioada în care furnizorul de servicii sociale nu a permis accesul nemijlocit al inspectorilor sociali sau al altor organe de control la sediul serviciului social, conform obligaţiei prevăzute la art. 26^1 alin. (1) lit. p), şi, în acel sediu/spaţiu, s-a comis o infracţiune contra persoanei, dintre cele prevăzute în cuprinsul titlului I al părţii speciale din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, această situaţie constituie circumstanţă agravantă. În această situaţie, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime."    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 29 noiembrie 2016, aprobată prin Legea nr. 16/2018, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:
    "e) respectarea drepturilor sociale ale cetăţenilor în relaţia cu persoane fizice şi juridice, publice şi private, cu scopul de a asigura protejarea integrităţii fizice, psihice şi a demnităţii personale."

    2. La articolul 5, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Prin misiune de inspecţie se înţelege totalitatea sarcinilor atribuite inspectorului social pentru realizarea activităţilor de control, evaluare şi monitorizare a sistemului de protecţie socială în vederea identificării situaţiilor de eroare, fraudă, abuz şi neglijenţă şi transmiterii către organele abilitate a datelor şi informaţiilor obţinute, precum şi pentru verificarea modului în care se asigură respectarea drepturilor sociale ale cetăţenilor şi protejarea integrităţii fizice, psihice şi a demnităţii personale.
    ..................................................................................................
    (3) Prin activitate de investigare socială se înţelege activitatea prin care se identifică cazurile de fraudă, abuz şi neglijenţă care au generat prejudicii materiale şi financiare aduse statului, precum şi încălcări grave ale drepturilor sociale ale beneficiarilor şi transmiterea datelor şi informaţiilor obţinute către organele abilitate. Activităţile de investigare socială pot deriva din rezultatele evaluării, monitorizării şi controlului şi stau la baza fundamentării propunerilor de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a procedurii de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate şi grad de dependenţă, după caz.
    (4) Activitatea prevăzută la alin. (3) este desfăşurată de inspectorii sociali din cadrul instituţiei centrale, respectiv Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care au o vechime de minimum 3 ani în activitatea de inspecţie socială. Inspectorii sociali de la nivel teritorial pot efectua activităţi de investigare socială doar la solicitarea conducătorului instituţiei centrale, dar cu respectarea criteriilor de vechime a acestora."

    3. La articolul 6, alineatele (1) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Inspectorul social, purtând asupra sa elementele care atestă exercitarea atribuţiilor de serviciu, prevăzute la art. 3 alin. (2), are dreptul la acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă la locul destinat furnizării de servicii sociale/în oricare alt spaţiu în care există suspiciunea rezonabilă că pot fi adăpostiţi beneficiari de servicii sociale, precum şi la sediul unităţilor care stabilesc modul de încadrare în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependenţă, după caz.
    ..................................................................................................
    (10) Inspectorul social/Echipa de inspectori sociali poate fi desemnat/desemnată în cadrul echipelor mixte, în vederea efectuării misiunilor de inspecţie pluridisciplinare şi/sau monitorizării respectării prevederilor legale referitoare la drepturile sociale ale cetăţenilor."

    4. La articolul 6, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (10^1), cu următorul cuprins:
    "(10^1) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, direct sau prin agenţiile teritoriale, poate solicita altor instituţii cu atribuţii în verificarea respectării calităţii serviciilor sociale desemnarea de personal cu atribuţii de control pentru constituirea echipelor mixte. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială încheie protocoale de colaborare ce cuprind responsabilităţile fiecărei autorităţi de control, precum şi metodologia de intervenţie."

    5. La articolul 6, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alin. (11^1) şi (11^2), cu următorul cuprins:
    "(11^1) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială poate contracta terţe persoane, ca voluntari, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (1) şi (3)-(10) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, cu rolul de beneficiari ai serviciului social sau reprezentanţi/susţinători legali ai acestora, în scopul evaluării obiective a calităţii serviciilor sociale din perspectiva persoanei beneficiare sau a susţinătorilor legali ai acesteia.
(11^2) Condiţiile de desfăşurare a activităţii prevăzute la alin. (11^1) se stabilesc prin ghidul prevăzut la alin. (12)."

    6. La articolul 7, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) controlează şi monitorizează respectarea drepturilor sociale ale cetăţenilor în relaţia cu persoane fizice şi juridice, publice şi private, implicate în sistemul de protecţie socială, cu scopul de a se asigura protejarea integrităţii fizice, psihice şi a demnităţii personale;"

    7. La articolul 7, după litera g) se introduc două noi litere, lit. g^1) şi g^2), cu următorul cuprins:
    "g^1) solicită instituţiilor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiilor şi avizelor de funcţionare a entităţilor inspectate, în condiţiile legii, atunci când constată nereguli;
g^2) propune suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a activităţii entităţilor controlate care oferă servicii sociale sau de natură socială, respectiv cazare, hrană, îngrijire personală, în cazul încălcării grave a drepturilor fundamentale ale beneficiarilor, care pune în pericol viaţa acestora, şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse;"

    8. La articolul 7, după litera h) se introduce o nouă literă, lit. h^1), cu următorul cuprins:
    "h^1) analizează rezultatele activităţilor de control şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a procedurii de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate şi grad de dependenţă, după caz;"

    9. La articolul 7, după litera i) se introduce o nouă literă, lit. i^1), cu următorul cuprins:
    "i^1) accesează bazele de date care permit interogări încrucişate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) în realizarea activităţii de control/investigare."

    10. La articolul 7 se introduc două noi alineate, alin. (2) şi (3), cu următorul cuprins:
    "(2) În procesul de evaluare, monitorizare şi control, inspectorul social are în vedere opiniile tuturor părţilor implicate în toate etapele procesului de acordare a serviciilor sociale şi utilizarea unor instrumente de verificare a obiectivităţii evaluării/opiniilor exprimate atât de persoanele beneficiare/ reprezentanţii legali/familiile acestora, de personalul de specialitate din centrele de servicii sociale şi, după caz, de serviciul public de asistenţă socială.
(3) În activitatea de teren, în situaţii justificate, inspectorul social beneficiază, la cerere, de sprijinul poliţiei locale sau, în unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care aceasta nu este constituită, de sprijinul organelor de poliţie de pe raza teritorială în care funcţionează serviciul social, în condiţiile legii."

    11. La articolul 8 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) de a participa la programe de formare profesională continuă în domeniul specific de activitate şi în domeniile conexe, utile atât în desfăşurarea activităţii, cât şi în dezvoltarea carierei profesionale, susţinute de formatorii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială sau organizate de furnizorii publici şi privaţi de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii, decontate de angajator sau din programe finanţate din fonduri externe nerambursabile, în limita sumelor alocate şi cu respectarea prevederilor şi regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului şi la nivelul ghidurilor solicitantului."    ART. III
    Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, după litera v) se introduce o nouă literă, lit. w), cu următorul cuprins:
    "w) intervenţia de urgenţă, potrivit căreia, atunci când, în cadrul activităţilor de răspuns la situaţii de urgenţă sau în timpul exercitării atribuţiilor în domeniul propriu de competenţă de către o instituţie publică, se constată suspiciunea întemeiată cu privire la existenţa unei situaţii de risc iminent pentru copil, persoana cu dizabilităţi, persoana vârstnică dependentă sau orice persoană vulnerabilă şi care nu poate fi soluţionată de specialiştii din acea instituţie, conform competenţelor şi atribuţiilor prevăzute în fişa de post, se anunţă imediat serviciul public de asistenţă socială sau, dacă este în afara orelor de program sau în zilele libere, se anunţă serviciul de asistenţă socială de urgenţă; asistentul social prioritizează măsurile pe care le include în planul iniţial de intervenţie şi în strategia de intervenţie, în funcţie de evaluarea riscurilor, iar în situaţia în care constată forme de abuz, neglijare şi/sau violenţă are obligaţia de a investiga şi de a raporta către autorităţile competente."

    2. La articolul 6, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) acreditarea furnizorului de servicii sociale şi licenţierea serviciilor sociale reprezintă procesul de evaluare şi certificare a respectării criteriilor şi standardelor de calitate în vederea asigurării calităţii în serviciile sociale;"

    3. La articolul 6, după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) asistentul social este persoana care exercită profesia de asistent social în condiţiile Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare;"

    4. La articolul 6, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) ancheta socială sau raportul de anchetă socială reprezintă documentul final elaborat de către asistentul social pe baza diagnozei sociale, după încheierea procesului de evaluare a beneficiarului, cu respectarea normelor profesionale şi a cerinţelor legale prevăzute de prezenta lege şi de legile speciale;"

    5. La articolul 6, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) bugetul personal al beneficiarului de asistenţă socială reprezintă cuantumul sumelor care acoperă beneficiile de asistenţă socială şi costul serviciilor sociale acordate ca măsură de asistenţă socială, în condiţiile prezentei legi şi legilor speciale;"

    6. La articolul 6, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) indicatorii de performanţă în domeniul politicilor familiale reprezintă informaţiile specifice domeniului care reflectă gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse în cadrul politicilor familiale prin aplicarea măsurilor de asistenţă socială pentru familiile cu copii, în condiţii de eficienţă şi eficacitate. Indicatorii de performanţă în domeniul politicilor familiale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului;"

    7. La articolul 6, după litera g) se introduce o nouă literă, lit. g^1), cu următorul cuprins:
    "g^1) diagnoza socială este o metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de culegere şi de prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale şi economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor; este realizată de asistentul social, cu respectarea normelor profesionale şi a cerinţelor legale prevăzute de prezenta lege şi de legile speciale;"

    8. La articolul 6, litera i) se abrogă.
    9. La articolul 6, litera u) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "u) managementul de caz reprezintă o metodă de coordonare şi integrare a tuturor activităţilor destinate grupurilor vulnerabile, de organizare şi gestionare a măsurilor de asistenţă socială specifice, utilizată de către asistenţii sociali, în acord cu obiectivele stabilite în planurile de intervenţie şi/sau în planurile de servicii sociale; în cadrul serviciului social, responsabilul de caz desemnat de furnizorul de servicii sociale participă la managementul de caz, cu respectarea standardelor minime de calitate;"

    10. La articolul 6, litera ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ii) serviciile comunitare sunt serviciile sociale de interes local, organizate într-o unitate administrativ-teritorială la nivel de comună, oraş, municipiu, adresate exclusiv cetăţenilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă;"

    11. La articolul 6, după litera ii) se introduce o nouă literă, lit. ii^1), cu următorul cuprins:
    "ii^1) serviciul de asistenţă socială de urgenţă este serviciul de asistenţă socială interinstituţional, organizat pe baza protocoalelor de colaborare încheiate între unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice deconcentrate ale ministerelor şi furnizori publici sau privaţi de servicii sociale prin care se asigură informarea, consilierea de urgenţă sau intervenţia de urgenţă în afara programului de lucru al serviciilor publice de asistenţă socială, precum şi în zilele libere şi în timpul sărbătorilor legale pentru situaţiile de urgenţă care nu pot aştepta până la prima zi lucrătoare; autorităţile publice asigură asistenţa socială de urgenţă în următoarele situaţii: copil abuzat, neglijat, găsit, persoană vârstnică abuzată, neglijată, abandonată, persoane cu dizabilităţi, victimă a violenţei domestice, victime ale infracţiunii; serviciul de asistenţă socială de urgenţă include şi liniile telefonice de urgenţă pentru victimele violenţei domestice, victimele violenţei sexuale, victimele traficului de persoane şi victimele infracţiunilor, indiferent de natura infracţiunii, telefonul copilului şi telefonul vârstnicului;"

    12. La articolul 6, litera ll) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ll) standardul de cost este costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare implementării etapelor obligatorii ale procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea standardelor minime de calitate, calculat pentru un beneficiar, pe tipuri de servicii sociale. În legislaţia în vigoare se utilizează ca termen echivalent standardul minim de cost;"

    13. La articolul 6, după litera nn) se introduc două noi litere, lit. nn^1) şi nn^2), cu următorul cuprins:
    "nn^1) tehnicianul asistenţă socială este persoana care deţine certificat de calificare, de nivel 4 şi care sprijină asistentul social şi îşi desfăşoară activitatea în coordonarea acestuia;
nn^2) teleasistenţa socială reprezintă modalitatea de acordare a asistenţei sociale prin folosirea oricărui dispozitiv electronic de tip telefon, calculator, tabletă, smartphone sau în format electronic de tip internet, text, video şi e-mail sau prin orice alt mijloc electronic de comunicare, cu respectarea codului de etică şi a codului de bună practică al asistentului social;"

    14. La articolul 6, după litera rr) se introduc două noi litere, lit. ss) şi şş), cu următorul cuprins:
    "ss) pachetul minim de asistenţă socială reprezintă activităţile desfăşurate de către serviciul public de asistenţă socială din comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, prin care se asigură cel puţin activităţi de informare şi consiliere, identificarea şi evaluarea nevoilor persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de risc, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv, stabilirea planului de intervenţie în vederea acordării beneficiilor de asistenţă socială şi serviciilor sociale ca măsură de asistenţă socială, măsuri şi acţiuni de conştientizare privind riscurile sociale, măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză, măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate, activităţi şi servicii de consiliere, măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, dezvoltarea de programe de dezvoltare comunitară, prevenirea oricărei forme de dependenţă prin acţiuni de identificare, ajutor, susţinere, informare, consiliere, asigurarea referirii beneficiarului către alte servicii sociale sau alte servicii de interes public general, gestionarea activă a procedurilor de conlucrare cu serviciile educaţionale, medicale, de locuire, ocupare şi altele asemenea, precum şi alte măsuri prevăzute în legile speciale;
şş) urgenţa socială se referă la situaţiile de risc în care se pot afla persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile care necesită intervenţie imediată, constând în adăpost, alimente, îmbrăcăminte, îngrijire medicală sau medico-legală, terapie/ consiliere psihologică, acces la servicii de suport pentru persoanele victime ale abuzului, neglijenţei, abandonului, infracţiunii; declanşatorul situaţiei de urgenţă poate fi o situaţie de calamitate naturală, accidente, incendii, ori acţiuni şi comportamente umane violente, cu consecinţe traumatizante asupra victimelor; mecanismul de intervenţie în situaţia de urgenţă socială presupune intervenţia coordonată şi rapidă, pe o durată determinată de timp, a tuturor actorilor publici şi privaţi cu rol în domeniul social şi medico-social, sanitar sau al protecţiei civile."

    15. La articolul 6, literele aa) şi bb) se abrogă.
    16. La articolul 9, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Beneficiile de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi, după caz, din bugetele locale pot fi acordate sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local şi pot fi executate silit doar în condiţiile prevăzute de actele normative care le instituie şi numai în cazurile expres prevăzute de acestea."

    17. La articolul 10 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În funcţie de bugetul din care acestea sunt susţinute, beneficiile de asistenţă socială pot fi:
    a) cu caracter general, susţinute de la bugetul de stat şi reglementate prin legislaţie specială, respectiv acte normative emise de Guvern sau Parlament;
    b) cu caracter comunitar, susţinute din bugetele locale şi reglementate prin hotărâri ale consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti."

    18. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială, precum şi modalitatea de actualizare a acestora se stabilesc prin actele normative care instituie dreptul, potrivit prevederilor art. 10 alin. (2)."

    19. La articolul 16, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Dreptul la beneficii de asistenţă socială se acordă la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite ori din oficiu, în condiţiile reglementate prin legile speciale.
    ..................................................................................................
    (3) Cererea este însoţită de documentele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură, precum şi de orice alte documente privind situaţia membrilor familiei, prevăzute de lege.
    (4) Pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat se utilizează formulare de cerere care se stabilesc prin legile speciale emise potrivit prevederilor art. 10 alin. (2)."

    20. La articolul 17, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru beneficiile de asistenţă socială plătite din bugetul de stat, cererea prevăzută la alin. (1) se transmite până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, la structura sau, după caz, la serviciul deconcentrat din subordinea plătitorului dreptului. Modalitatea de transmitere se stabileşte prin legile speciale emise potrivit prevederilor art. 10 alin. (2).
    ..................................................................................................
(4) În vederea solicitării şi acordării beneficiilor de asistenţă socială se implementează sistemul informatic integrat care asigură atât primirea electronică a cererilor, cât şi verificarea datelor înscrise în cerere, precum şi a altor informaţii referitoare la solicitant şi la situaţia socioeconomică a acestuia."

    21. La articolul 17, alineatul (5) se abrogă.
    22. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Verificarea prevăzută la alin. (3) are în vedere atât respectarea condiţiilor de eligibilitate, cât şi determinarea situaţiilor de dificultate ori a nevoilor sociale ale membrilor familiei/persoanei singure şi poate constitui parte a evaluării iniţiale prevăzute la art. 46 lit. a)."

    23. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Plata beneficiilor de asistenţă socială se poate efectua, în funcţie de specificul acestora şi opţiunea titularului, prin mandat poştal, în cont bancar sau prin altă formă de plată, conform legii.
    (2) Plata beneficiilor de asistenţă socială se poate efectua şi sub forma tichetelor sociale. Modalitatea de acordare a tichetelor sociale se stabileşte, în funcţie de bugetul din care se suportă beneficiul, fie prin legile speciale, fie prin hotărâri ale consiliilor judeţene ori consiliilor locale.
    (3) Plata beneficiilor de asistenţă socială se efectuează în luna curentă pentru luna anterioară, cu excepţia situaţiilor în care legea specială prevede altfel.
    (4) În cazul achitării drepturilor de beneficii de asistenţă socială prin mandat poştal sau în cont bancar, ordonatorii principali de credite, ordonatorii secundari/terţiari de credite sau persoanele delegate să îndeplinească această atribuţie încheie la nivel naţional, respectiv local, convenţii/contracte cu furnizorul de servicii sociale cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare."

    24. La articolul 21, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul achitării drepturilor prin mandat poştal, comisionul de transmitere prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin legea bugetară anuală.
(4) Condiţiile de plată şi fluxul financiar al plăţilor se stabilesc prin convenţia/contractul încheiată/încheiat între părţi."

    25. Articolul 25 se abrogă.
    26. La articolul 30, litera a) a alineatului (3) şi litera a) a alineatului (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) servicii cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe protejate, adăposturi de noapte sau alte categorii de centre cu cazare stabilite în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    ..................................................................................................
a) în locuinţa de domiciliu sau reşedinţă a beneficiarului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 24;"

    27. La articolul 30 alineatul (4), litera c^1) se abrogă.
    28. La articolul 30 alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează măsurile preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale, care vor fi accesate de beneficiari doar în condiţiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane dependente de droguri, alcool, persoane care practică prostituţia, victimele violenţei în familie, victime ale traficului de persoane. Serviciile acordate în regim special pot fi furnizate fără a încheia contract cu beneficiarii;"

    29. Articolele 31-33 se abrogă.
    30. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Categoriile şi tipurile de servicii sociale, activităţile principale aferente fiecărui tip de serviciu social, precum şi regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale se stabilesc prin Nomenclatorul serviciilor sociale, elaborat cu respectarea Clasificării activităţilor din economia naţională (CAEN) şi aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse."

    31. La articolul 35, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Responsabilitatea iniţierii programelor de acţiune comunitară destinate prevenirii şi combaterii riscului de marginalizare şi excluziune socială şi a acordării serviciilor sociale prevăzute la art. 56 alin. (1) revine autorităţii administraţiei publice locale, la propunerea asistentului social din cadrul serviciului public de asistenţă socială."

    32. După articolul 36 se introduc două noi articole, art. 36^1 şi 36^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 36^1
    (1) Beneficiarii de servicii sociale au următoarele drepturi:
    a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare;
    b) să fie informaţi asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale;
    c) să li se comunice, în limbaj simplu, informaţii accesibile privind drepturile fundamentale şi măsurile legale de protecţie, precum şi informaţii privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a le obţine;
    d) să participe la procesul de luare a deciziilor cu privire la furnizarea serviciilor sociale;
    e) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
    f) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
    g) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de decizie, chiar dacă sunt îngrijiţi în familie sau într-o instituţie;
    h) să li se respecte demnitatea şi intimitatea;
    i) să participe la luarea deciziilor privind intervenţia socială, putând alege variante de intervenţii, dacă acestea există;
    j) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
    k) să participe în organismele de reprezentare ale furnizorilor de servicii sociale.
    (2) Acordul persoanei beneficiare pentru divulgarea informaţiilor confidenţiale se asumă numai în formă scrisă.
    (3) Informaţiile confidenţiale pot fi dezvăluite fără acordul beneficiarilor în următoarele situaţii:
    a) atunci când dispoziţiile legale o prevăd în mod expres;
    b) când este pusă în pericol viaţa persoanei beneficiare sau a membrilor unui grup social;
    c) pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii persoanei, în cazul în care aceasta se află în incapacitate fizică, psihică, senzorială ori juridică de a-şi da consimţământul.
    (4) Prelucrarea datelor persoanelor beneficiare de servicii sociale, de către toate entităţile implicate în toate etapele procesului de acordare a serviciilor sociale, se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
    ART. 36^2
    Beneficiarii de servicii sociale au următoarele obligaţii:
    a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
    b) să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
    c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
    d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
    e) să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social."

    33. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) Furnizorii de servicii sociale sunt:
    a) persoane juridice de drept public, care au atribuţii stabilite prin lege privind acordarea serviciilor sociale;
    b) persoane fizice sau juridice de drept privat, cu sau fără scop lucrativ, care au prevăzută în actul de înfiinţare/statut acordarea de servicii sociale aşa cum sunt clasificate în Nomenclatorul serviciilor sociale prevăzut la art. 34.
    (2) Furnizorii de servicii sociale prevăzuţi la alin. (1) pot fi:
    a) serviciile publice de asistenţă socială cu personalitate juridică;
    b) unitatea administrativ-teritorială, prin primărie, pentru serviciile publice de asistenţă socială organizate ca un compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului;
    c) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară înfiinţate de mai multe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea furnizării în comun a serviciilor publice de asistenţă socială şi/sau a serviciilor sociale;
    d) structuri specializate ale administraţiei publice centrale;
    e) asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile;
    f) cultele recunoscute în România;
    g) formele de exercitare independentă, în condiţii de liberă practică, a profesiei de asistent social, prevăzute la art. 9 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77, precum şi a celor prevăzute la art. 83.
    (3) Toţi furnizorii de servicii sociale, atât publici, cât şi privaţi, sunt obligaţi să respecte prevederile legale aplicabile serviciilor sociale furnizate."

    34. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditaţi în condiţiile legii.
    (2) Serviciile sociale, indiferent dacă sunt acordate de furnizori de servicii sociale publici sau privaţi, pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă sunt licenţiate în condiţiile legii.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), serviciile publice de asistenţă socială acreditate pot derula activităţile cuprinse în pachetul minim de asistenţă socială, fără deţinerea licenţei de funcţionare pentru acest tip de serviciu, pe durată nedeterminată, cu respectarea cerinţelor referitoare la existenţa personalului de specialitate.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formele de exercitare independentă ale profesiei de asistent social pot derula activităţi de identificare, evaluare şi elaborare a planului de intervenţie, pe durată nedeterminată, fără deţinerea licenţei de funcţionare.
    (5) Sunt exceptate de la obligaţia deţinerii licenţei de funcţionare serviciile sociale cu caracter secundar sau auxiliar, acordate în cadrul altor servicii de interes public, în vederea respectării unor drepturi fundamentale, prevăzute la art. 53 alin. (2).
    (6) Pentru respectarea principiului complementarităţii şi al abordării integrate, în situaţia prevăzută la alin. (5), în actele normative prin care se reglementează funcţionarea acestor servicii sociale şi/sau asigurarea calităţii în prestarea lor sunt incluse prevederi pentru asigurarea caracterului integrat al acestora, respectiv:
    a) angajarea/contractarea asistentului social, ca personal auxiliar;
    b) comunicarea/încheierea de protocoale cu serviciul public de asistenţă socială."

    35. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    Responsabilitatea dezvoltării, administrării şi acordării serviciilor sociale este partajată astfel:
    a) elaborarea politicilor publice, programelor şi strategiilor naţionale în domeniu, reglementarea, coordonarea şi controlul aplicării lor, precum şi evaluarea şi monitorizarea calităţii serviciilor sociale sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale;
    b) organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, atribuţii ce pot fi contractate către sectorul neguvernamental, instituţiile de cult, alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii;
    c) finanţarea serviciilor sociale în condiţiile legii este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se asigură din veniturile proprii ale bugetului local, din bugetul de stat, precum şi din alte surse."

    36. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) Furnizarea serviciilor sociale se realizează la nivelul comunităţii.
    (2) Furnizarea serviciilor sociale are la bază planul de intervenţie realizat în baza evaluării iniţiale a nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup.
    (3) Serviciile publice de asistenţă socială asigură activităţile prevăzute la alin. (2) prin asistenţii sociali angajaţi în structurile proprii sau, în lipsa acestora, pot achiziţiona serviciile acordate de asistenţii sociali înregistraţi cu cabinete individuale sau societăţi civile profesionale de asistenţă socială, în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice.
    (4) În situaţia în care, din cauze obiective, nu se pot angaja asistenţi sociali sau nu se pot achiziţiona serviciile acestora, serviciile publice de asistenţă socială pot angaja tehnicieni asistenţă socială pentru realizarea activităţilor de identificare şi, după caz, pentru participarea la evaluarea nevoilor persoanelor care solicită acordarea de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), serviciul public de asistenţă socială va continua permanent demersurile de angajare sau contractare a unui asistent social.
    (6) Activitatea tehnicianului asistenţă socială este coordonată de asistentul social şi acoperă activităţile specifice ocupaţiei prevăzute în standardul ocupaţional, în principal:
    a) oferă informaţii despre serviciul de asistenţă socială comunitară şi despre alte servicii de interes public necesare pentru soluţionarea situaţiilor de dificultate şi asistă beneficiarul în procesul de accesare a acestora;
    b) administrează şi implementează programe de asistenţă socială şi servicii comunitare şi asistă persoanele pentru rezolvarea problemelor personale şi sociale, inclusiv prin însoţirea acestora la întâlnirea cu alţi specialişti sau servicii;
    c) participă la realizarea evaluării prin analizarea, verificarea, inclusiv prin activitate în teren, obţinerea de documente şi informaţii necesare asistentului social în realizarea diagnozei sociale;
    d) acţionează ca persoană de contact pentru beneficiari şi membrii familiei acestora, în lipsa asistentului social;
    e) participă, după caz, sub coordonarea/împreună cu asistentul social la intervenţii care presupun punerea în aplicare a măsurilor de urgenţă pentru asigurarea siguranţei persoanelor vulnerabile;
    f) întocmeşte rapoarte de vizită, de întâlnire, completează fişe de observaţie, note telefonice, sinteze şi analize necesare în activitatea de monitorizare şi raportare.
    (7) Furnizorii publici de servicii sociale pot asigura coordonarea tehnicianului asistenţă socială de către asistentul social, în funcţie de resursele de care dispun, prin una din următoarele forme/opţiuni:
    a) prin încheierea de contracte de prestări de servicii pentru activitatea de coordonare, în condiţiile legii;
    b) de către un asistent social angajat sau contractat în cadrul acordurilor de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale, la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică sau prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară înfiinţate potrivit legii, cu respectarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 232/2.477/2010;
    c) de către un asistent social din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean, în cadrul contractelor de parteneriat pentru cofinanţarea serviciilor sociale care funcţionează în mediul rural şi în localităţi defavorizate.
    (8) Obiectul-cadru al contractului de prestări de servicii pentru activităţile realizate de către asistenţii sociali prin formele independente de exercitare a profesiei, prevăzut la alin. (3), pentru prestarea de servicii ca asistent social în relaţie cu furnizorii de servicii sociale, precum şi pentru activitatea de coordonare prevăzută la alin. (7) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, în baza propunerii Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România.
    (9) Dovada existenţei cauzelor obiective prevăzute la alin. (4) este îndeplinită în situaţia în care, după organizarea concursului pentru ocuparea postului, cu respectarea regulilor de publicitate a concursului prevăzute de legislaţia în vigoare şi a obligaţiei de a trimite documentele aferente concursului şi Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România, furnizorul de servicii sociale nu a putut angaja un asistent social sau nu a putut încheia un contract de prestări de servicii cu un cabinet individual de asistenţă socială.
    (10) Furnizorii de servicii sociale pot încheia contracte de voluntariat, potrivit prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, precum şi contracte de internship, cu respectarea prevederilor Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioare.
    (11) Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda facilităţi şi stimulente în natură şi/sau bani pentru angajarea asistenţilor sociali şi a tehnicienilor asistenţă socială în cadrul serviciului public de asistenţă socială, stabilite prin hotărâre a consiliului local/judeţean/general al municipiului Bucureşti."

    37. La articolul 42 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:
    "c) servicii sociale de interes intercomunitar, adresate beneficiarilor din mai multe unităţi administrativ-teritoriale."

    38. La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru serviciile sociale prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), înfiinţarea, organizarea şi finanţarea acestora au la bază un contract de parteneriat între unităţile administrativ-teritoriale care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale partenere."

    39. La articolul 42, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3), serviciile sociale pot fi furnizate în comun prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară înfiinţate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare."

    40. La articolul 42, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În vederea înfiinţării, organizării şi finanţării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale se pot asocia şi cu furnizori privaţi de servicii sociale, în condiţiile legii."

    41. La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Pentru încheierea de protocoale de colaborare cu furnizorii privaţi de servicii sociale, autorităţile administraţiei publice locale aplică o procedură de selecţie a acestora, cu respectarea cadrului legal în domeniul achiziţiilor publice."

    42. La articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 43
    (1) Serviciile sociale înfiinţate de furnizorii de servicii sociale, publici sau privaţi, se organizează la nivel teritorial în condiţiile prevăzute la art. 42 alin. (1), cu respectarea prevederilor Nomenclatorului serviciilor sociale prevăzut la art. 34 şi a standardelor minime de calitate."

    43. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Serviciile sociale se acordă la cererea persoanei sau, după caz, a reprezentantului său legal, precum şi din oficiu.
    (2) Cererea pentru acordarea de servicii sociale ca măsură de asistenţă socială se adresează serviciului public de asistenţă socială pe a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana solicitantă.
    (3) Formularul cererii de servicii sociale acordate ca măsură de asistenţă socială se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.
    (4) Aprobarea sau respingerea cererii se face prin dispoziţie scrisă a primarului/directorului executiv/general al serviciului public de asistenţă socială, organizat ca instituţie publică cu personalitate juridică, în maximum 5 zile de la finalizarea/ actualizarea planului de intervenţie/planului de servicii sociale, conform prevederilor art. 47 alin. (3) şi art. 49 alin. (2).
    (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale sunt înregistrate în sistemul Registrul naţional de evidenţă a persoanelor beneficiare de servicii sociale, parte din sistemul integrat informatic de asistenţă socială.
    (6) Registrul naţional de evidenţă a persoanelor beneficiare de servicii sociale cuprinde traseul instituţional al beneficiarilor, situaţia beneficiarilor în timp real la un anumit serviciu social, precum şi date cu privire la managerul de caz şi aparţinători/ reprezentanţi legali; Registrul naţional de evidenţă a persoanelor beneficiare de servicii sociale conţine informaţii privind modalitatea de asigurare a finanţării, sursa/sursele de finanţare, contractele de finanţare/contribuţie a beneficiarului/aparţinătorului/ reprezentantului legal, după caz, subvenţie de la bugetul de stat, finanţare privată. Durata de stocare, modalităţile de ştergere a datelor personale după expirarea perioadei de stocare se stabilesc prin legile speciale, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, precum şi a celorlalte acte normative aplicabile protecţiei datelor.
    (7) Registrul naţional de evidenţă a persoanelor beneficiare de servicii sociale este interoperabil cu Registrul electronic unic al serviciilor sociale şi alte registre în cadrul sistemului integrat informatic de asistenţă socială şi, după caz, alte registre naţionale.
    (8) Prevederile art. 17 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
    (9) Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale poate fi adresată şi direct unui furnizor privat de servicii sociale, situaţie în care, dacă se încheie un contract de prestări de servicii cu persoana solicitantă, furnizorul are obligaţia de a informa, în scris, autoritatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa beneficiarul serviciului social respectiv şi de a înregistra informaţiile în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor beneficiare de servicii sociale."

    44. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    (1) Acordarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract de servicii sociale, încheiat între furnizorul de servicii sociale şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia, potrivit modelului aprobat prin ordinul comun prevăzut la alin. (5).
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), serviciile sociale acordate în regim de urgenţă şi serviciile de asistenţă comunitară pentru combaterea sărăciei şi prevenirea excluziunii sociale pot fi acordate fără contract de servicii sociale, caz în care evidenţa beneficiarilor se realizează pe liste de prezenţă sau, după caz, anonim.
    (3) Furnizorul de servicii sociale cu care beneficiarul a încheiat contractul de servicii sociale are obligaţia de a informa, în scris, serviciul public de asistenţă socială pe a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa beneficiarul cu privire la încheierea contractelor de servicii sociale, stadiul implementării planului de servicii sociale şi scoaterea din evidenţă a cazului.
    (4) Pe baza informaţiilor privind încheierea contractelor de servicii sociale şi a rapoartelor privind stadiul implementării planului de servicii sociale, serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul monitorizează serviciile sociale acordate ca măsură de asistenţă socială şi fundamentează bugetul necesar finanţării acestora.
    (5) Modelul contractului de servicii sociale, al informărilor şi rapoartelor prevăzute la alin. (3) şi (4), procedura de fundamentare a bugetului necesar, potrivit prezentei legi şi legislaţiei speciale, precum şi indicatorii pentru monitorizarea serviciilor sociale acordate ca măsură de asistenţă socială se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse."

    45. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    Procesul de acordare a serviciilor sociale are următoarele etape obligatorii:
    a) evaluarea iniţială, informarea beneficiarului asupra drepturilor şi obligaţiilor şi elaborarea planului de intervenţie;
    b) evaluarea complexă şi întocmirea planului de intervenţie/ de acordare a serviciilor sociale;
    c) stabilirea dreptului la asistenţă socială şi a bugetului personal;
    d) întocmirea şi semnarea contractului de servicii sociale, care are anexat planul de acordare a serviciilor sociale, respectiv întocmirea documentelor de evidenţă a beneficiarilor;
    e) implementarea planului de intervenţie/planului de acordare a serviciilor sociale;
    f) monitorizarea şi evaluarea acordării serviciilor sociale;
    g) evaluarea finală şi încheierea furnizării serviciilor sociale."

    46. La articolul 47, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    (1) Evaluarea iniţială şi planul de intervenţie sunt realizate de asistentul social din cadrul serviciului public de asistenţă socială.
    .................................................................................................
    (3) Planul de intervenţie realizat în condiţiile alin. (2) şi, după caz, revizuit pe baza rezultatelor evaluării detaliate/complexe se adresează persoanei şi familiei acesteia şi, după caz, furnizorului de servicii sociale şi cuprinde măsurile de asistenţă socială, respectiv serviciile sociale recomandate pentru soluţionarea situaţiilor de nevoie sau risc social identificate, serviciile sociale/alocaţia pentru servicii sociale şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul."

    47. La articolul 47, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alin. (6)-(8), cu următorul cuprins:
    "(6) Instituţiile publice, furnizorii de servicii sociale, publici sau privaţi, precum şi alte structuri publice sau private au obligaţia de a răspunde la solicitările asistentului social şi de a-i oferi sprijinul necesar în procesul de evaluare, în vederea stabilirii dreptului la asistenţă socială.
(7) În exercitarea atribuţiei de evaluare în vederea stabilirii dreptului la asistenţă socială, asistentul social este apărat de orice ingerinţă de natură să îi influenţeze libertatea de apreciere şi de decizie sau de alte influenţe care pot îngrădi realizarea anchetei sociale.
(8) Coordonarea şi integrarea tuturor activităţilor prevăzute în planul de intervenţie revin asistentului social care a realizat evaluarea iniţială şi a elaborat şi revizuit, după caz, planul de intervenţie."

    48. După articolul 47 se introduce un nou articol, art. 47^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 47^1
    Pe baza planului de intervenţie sau, după caz, a planului de acordare a serviciilor sociale prevăzute la art. 47 se emite dispoziţia primarului sau, după caz, a directorului serviciului public de asistenţă socială pentru stabilirea dreptului la servicii sociale acordate ca măsură de asistenţă socială."

    49. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) În condiţiile în care evaluarea iniţială evidenţiază existenţa unor nevoi speciale, asistentul social solicită participarea unei echipe interdisciplinare şi/sau implicarea altor instituţii, în vederea realizării evaluării integrate/ complexe.
    (2) Asistentul social şi personalul de specialitate din cadrul echipelor interdisciplinare prevăzute la alin. (1), în activitatea de evaluare desfăşurată, utilizează instrumente şi tehnici standardizate, specifice domeniului propriu de activitate."

    50. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) Rezultatul evaluării complexe se comunică, în scris, în toate cazurile, în termen de 10 zile lucrătoare, de la data întocmirii documentului, serviciului public de asistenţă socială care a efectuat evaluarea iniţială.
    (2) Pe baza rezultatelor evaluării complexe, serviciul public de asistenţă socială din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale completează sau, după caz, revizuieşte planul de intervenţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii rezultatului evaluării potrivit alin. (1).
    (3) Derularea procesului de evaluare complexă, precum şi beneficiile şi serviciile la care au dreptul beneficiarul şi familia acestuia sunt prevăzute în legile speciale."

    51. La articolul 50, alineatul (1) se abrogă.
    52. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    (1) Furnizarea serviciilor sociale se realizează în baza planului de intervenţie sau, după caz, a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, elaborat de asistentul social angajat sau contractat de furnizorul de servicii sociale, cu acordul şi participarea beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului legal al acestuia.
    (2) În vederea monitorizării eficienţei serviciilor sociale furnizate, precum şi pentru stabilirea continuării intervenţiei sau scoaterii din evidenţă a cazului, situaţia beneficiarului se reevaluează periodic, în condiţiile prevăzute de legislaţia specială.
    (3) Serviciul public de asistenţă socială şi furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi, au obligaţia respectării etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, conform prezentei secţiuni, şi a asigurării personalului de specialitate, conform prevederilor standardelor minime de calitate."

    53. Articolul 52 se abrogă.
    54. La articolul 53, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială, prin politicile publice iniţiate, statul instituie măsuri de sprijin conform nevoilor particulare ale persoanelor, familiilor şi grupurilor defavorizate, în vederea respectării unor drepturi fundamentale, respectiv:
    a) accesul la educaţie, prin acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi studenţii din învăţământul superior de stat, prin accesul gratuit în internate şcolare/cămine studenţeşti, combaterea segregării şcolare şi implementarea principiului incluziunii, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) accesul la servicii de asistenţă medicală şi servicii de sănătate publică, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi la servicii de asistenţă medicală comunitară, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară;
    c) participarea pe piaţa muncii, prin facilităţi prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) accesul la locuinţe sociale, potrivit prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, la locuinţe sociale adaptate."

    55. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 54
    (1) În scopul prevenirii sau limitării unor situaţii de dificultate şi combaterii sărăciei şi excluziunii sociale a copiilor, familiilor şi persoanelor care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel minim de trai şi pentru asigurarea accesului la unele drepturi fundamentale, respectiv dreptul la locuinţă, la educaţie, la asistenţă medicală, la servicii pentru creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, serviciul public de asistenţă socială din comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti asigură pachetul minim de asistenţă socială definit la art. 6 lit. ss).
    (2) Responsabilitatea asigurării pachetului minim de asistenţă socială definit la art. 6 lit. ss) este în sarcina autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi şi ale legilor speciale.
    (3) Nivelul minim de trai reprezintă limita exprimată în lei care asigură următoarele nevoi de bază: hrană, îmbrăcăminte, igienă personală, menţinerea şi salubrizarea locuinţei şi se calculează în raport cu pragul sărăciei conform metodologiei utilizate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene."

    56. După articolul 54 se introduc două noi articole, art. 54^1 şi 54^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 54^1
    (1) În vederea asigurării pachetului minim de asistenţă socială, asistentul social din cadrul serviciului public de asistenţă socială colaborează cu asistentul medical comunitar, consilierul şcolar şi, după caz, cu mediatorul sanitar şi mediatorul şcolar, precum şi cu alţi specialişti.
    (2) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1), cu excepţia consilierului şcolar, desfăşoară activitate pe teren, inclusiv la domiciliul sau reşedinţa beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/sectorului municipiului Bucureşti, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, prin centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, asigură colaborarea profesională cu specialiştii prevăzuţi la alin. (1) şi, după caz, coordonarea profesională a acestora.
    ART. 54^2
    (1) Înregistrarea datelor statistice privind asigurarea pachetului minim de asistenţă socială la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face printr-o aplicaţie digitală online, unitară la nivel naţional.
    (2) Consiliile locale şi comisiile judeţene de incluziune socială au obligaţia de a analiza trimestrial modul în care a fost asigurat pachetul minim de asistenţă socială.
    (3) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, pe baza datelor generate de aplicaţia digitală prevăzută la alin. (1), elaborează rapoarte anuale cu privire la situaţia acordării pachetului minim de asistenţă socială, în cadrul Mecanismului naţional pentru promovare a incluziunii sociale în România, pe care le prezintă Guvernului, în şedinţă de Guvern, şi le publică pe pagina de internet a instituţiei emitente, pentru informarea publicului larg.
    (4) Procedura de gestionare şi utilizare a aplicaţiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordinul comun prevăzut la art. 56 alin. (4)."

    57. La articolul 55, alineatul (3) se abrogă.
    58. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    (1) Serviciul public de asistenţă socială asigură pachetul minim de asistenţă socială, cu respectarea standardelor de calitate şi a standardelor de cost pentru activitatea serviciului public de asistenţă socială.
    (2) Serviciile prevăzute la alin. (1) se acordă în baza planului de intervenţie elaborat potrivit prevederilor art. 47 şi a programelor de acţiune comunitară prevăzute la art. 35 alin. (2).
    (3) La nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în baza strategiilor locale de dezvoltare a fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, aprobate prin hotărâre a consiliului local/judeţean, se semnează protocoale de colaborare între serviciul public de asistenţă socială/primărie, inspectoratul şcolar judeţean, direcţia judeţeană de sănătate publică/a municipiului Bucureşti, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă/a municipiului Bucureşti, agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială/a municipiului Bucureşti.
    (4) Modelul-cadru al protocolului prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii.
    (5) Standardele de calitate şi standardele de cost pentru activitatea serviciului public de asistenţă socială, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse."

    59. După articolul 56 se introduce un nou articol, art. 56^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 56^1
    (1) Orice instituţie, orice reprezentant al structurilor comunitare consultative, inclusiv al unui cult recunoscut prin lege, sau orice persoană din comunitate care, în exercitarea atribuţiilor profesionale, intră în contact cu persoane singure şi familii care nu dispun de resursele necesare pentru un trai decent, cum ar fi hrană, îmbrăcăminte, condiţii pentru asigurarea igienei personale, pentru menţinerea şi salubrizarea locuinţei, acces la serviciile de educaţie, sănătate, ocupare, le vor informa pe acestea cu privire la posibilitatea de a se adresa serviciului public de asistenţă socială de la nivel local sau judeţean.
    (2) În situaţia în care, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se constată şi existenţa unei posibile situaţii de risc de abuz, neglijenţă, violenţă domestică sau altă infracţiune asupra copilului, persoanei cu dizabilităţi, persoanei vârstnice dependente sau asupra familiei, poliţistul din cadrul Poliţiei Române, medicul de familie, cadrele didactice, asistentul medical, mediatorul şcolar, mediatorul sanitar, asistentul medical comunitar, experţii în ocupare, facilitatorii comunitari, personalul din aparatul de specialitate al primarului informează serviciul public de asistenţă socială din unitatea administrativ-teritorială în care îşi desfăşoară activitatea.
    (3) Serviciul public de asistenţă socială elaborează o procedură operaţională pentru implementarea prevederilor alin. (2) şi o aduce la cunoştinţa publicului.
    (4) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de asistenţă socială, prevăzut la art. 113 alin. (5), conţine activităţile pe care serviciul public de asistenţă socială trebuie să le realizeze pentru facilitarea implementării prevederilor alin. (2), cu respectarea drepturilor persoanelor beneficiare şi pentru evitarea încălcării dreptului la viaţă privată."

    60. La articolul 58, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru persoanele care trăiesc în stradă, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a înfiinţa pe raza lor teritorială servicii sociale adecvate şi adaptate nevoilor acestora.
(3) Pentru situaţii de urgenţă - temperaturi foarte scăzute/foarte ridicate, calamităţi, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a organiza adăposturi."

    61. La articolul 59, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Autorităţile administraţiei publice locale asigură servicii de găzduire pe perioadă determinată şi/sau de facilitare a accesului la o locuinţă socială, locuinţă socială adaptată, în scopul prevenirii şi combaterii riscului ca persoanele fără adăpost, aşa cum sunt definite la art. 6 lit. z), să trăiască în stradă."

    62. La articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În accesarea serviciilor prevăzute la alin. (2) au prioritate tinerii cu risc de marginalizare socială, inclusiv tinerii care au beneficiat de măsuri de protecţie specială, potrivit legii, cei care nu au posibilitatea reintegrării/integrării în familie şi au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi persoanele care se află în instituţii sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de două luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă."

    63. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    (1) Persoanele fără venituri sau cu venituri reduse beneficiază de masă acordată de restaurante sociale/cantine sociale sau de alimente acordate de alte servicii de acordare a hranei.
    (2) Restaurantele şi cantinele sociale acordă masă caldă şi rece şi, după caz, aprovizionare cu produse alimentare, gratuit sau contra cost, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social."

    64. La articolul 63, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) servicii integrate de asistenţă specializată care constau în servicii de asistenţă socială şi psihologică, legală, educaţională, profesională, vocaţională şi/sau de găzduire temporară."

    65. La articolul 64, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pe perioada detenţiei, persoana privată de libertate beneficiază de consiliere privind accesarea serviciilor sociale existente în comunitatea în care aceasta va avea domiciliul sau reşedinţa după eliberare."

    66. La articolul 64, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În primele 30 de zile de la data eliberării din penitenciar, dar nu mai mult de 2 ani după eliberarea din penitenciar, pentru persoanele eliberate care nu au adăpost, nu au un loc de muncă şi venituri stabile şi nici reţea de suport familial/comunitar, autorităţile administraţiei publice locale, prin colaborare interinstituţională, organizează servicii publice integrate pentru asigurarea găzduirii temporare, servicii de informare, consiliere şi de reintegrare socială, în etapa post-detenţie, precum şi pentru facilitarea accesului la programe de formare profesională."

    67. La articolul 69, alineatele (2)-(4) se abrogă.
    68. La articolul 70, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Deciziile de separare a copilului de părinţii săi sau de limitare a exerciţiului drepturilor părinteşti sunt precedate obligatoriu de servicii sociale de informare şi consiliere, de terapie şi mediere adresate părinţilor, precum şi de măsuri de sprijin material şi financiar, dacă este cazul."

    69. La articolul 73 alineatul (2), litera e) se abrogă.
    70. La articolul 73, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Serviciile sociale prevăzute la alin. (2) pot fi acordate în instituţii/unităţi de asistenţă socială, respectiv în centre de zi, centre rezidenţiale, precum şi la domiciliul familiei, la domiciliul persoanei care acordă îngrijire copilului sau în comunitate."

    71. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 76
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea înfiinţării, organizării, administrării şi furnizării serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeii.
    (2) Pentru asigurarea unor servicii sociale eficiente, autorităţile administraţiei publice locale colaborează cu alte instituţii şi autorităţi cu competenţe în acest domeniu, precum Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti sau inspectoratele judeţene de poliţie, inspectoratele judeţene de jandarmi, serviciile deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii, instituţiile de învăţământ, serviciile de medicină legală, în condiţiile legii.
    (3) Serviciile sociale dezvoltate în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice şi violenţei împotriva femeii se adresează cu prioritate victimelor, dar şi agresorilor acestora."

    72. Articolul 76^1 se abrogă.
    73. Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 77
    (1) Serviciile sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeii pot fi organizate în regim rezidenţial, în regim de zi sau cu program continuu, cu sau fără personalitate juridică, de interes local sau judeţean.
    (2) Serviciile sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeii, organizate în regim rezidenţial, cu găzduire pe perioadă determinată, sunt:
    a) centre de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei domestice;
    b) centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice;
    c) locuinţe protejate;
    d) module de intervenţie şi asistenţă locativă pentru agresori.
    (3) Serviciile sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeii, organizate în regim de zi, sunt:
    a) centre pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice;
    b) centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei;
    c) centre de asistenţă destinate agresorilor.
    (4) Serviciile sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeii, cu program continuu, sunt:
    a) servicii de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă - help-line;
    b) servicii integrate de urgenţă destinate victimelor violenţei sexuale.
    (5) Serviciile sociale destinate agresorilor, prevăzute la art. 76 alin. (3), sunt organizate în centre de zi care au ca obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie şi consiliere. În condiţiile legii, centrele pot monitoriza tratamentul adicţiilor.
    (6) Serviciile sociale specializate pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeii sunt oferite în mod gratuit."

    74. Articolul 78 se abrogă.
    75. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 79
    (1) Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi reprezintă o obligaţie pentru autorităţile statului, pentru toate persoanele juridice de drept public şi privat, precum şi pentru toţi cetăţenii din România.
    (2) Statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, are obligaţia de a asigura măsurile specifice de protecţie şi de asistenţă socială, în conformitate cu nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilităţi, precum şi în funcţie de situaţia familială şi socioeconomică a acestora.
    (3) În baza principiului egalităţii de şanse, autorităţile publice competente au obligaţia să asigure toate măsurile necesare destinate persoanelor cu dizabilităţi în scopul:
    a) accesului nemijlocit şi neîngrădit la educaţie, sănătate, ocupare, justiţie, precum şi la toate tipurile de servicii publice de interes general şi la servicii sociale;
    b) facilitării includerii sociale şi participării active la viaţa comunităţii din care face parte persoana.
    (4) O componentă prioritară a protecţiei persoanelor cu dizabilităţi priveşte asigurarea şi facilitarea accesului la programe de abilitare/reabilitare, inclusiv la procurarea de tehnologii de acces şi dispozitive asistive."

    76. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 81
    (1) Persoanele cu dizabilităţi, în funcţie de gradul de handicap, pot beneficia, în condiţiile legislaţiei speciale, de beneficii şi servicii de asistenţă socială şi alte facilităţi, conform nevoilor individuale.
    (2) În funcţie de gradul de handicap, precum şi, după caz, de dificultăţile familiale şi socioeconomice, persoanele cu dizabilităţi beneficiază de facilităţi, precum şi de alte forme de sprijin financiar şi în natură.
    (3) Persoanele cu dizabilităţi, în funcţie de gradul de handicap, pot beneficia, în condiţiile legii, de facilităţi fiscale.
    (4) Persoanele care au capacitatea de muncă pierdută parţial sau în totalitate beneficiază de drepturile şi facilităţile prevăzute de legislaţia specială doar în funcţie de gradul de handicap în care sunt încadrate în baza evaluării socio-psiho-medicale."

    77. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 84
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia organizării şi finanţării sau cofinanţării serviciilor sociale adecvate nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilităţi, potrivit evaluării socio-psiho-medicale, în conformitate cu legislaţia specială, strategiile naţionale, strategiile judeţene şi planurile anuale proprii de acţiune.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a monitoriza situaţia tuturor persoanelor cu dizabilităţi care au domiciliul sau reşedinţa pe aria lor teritorială şi de a întreprinde toate demersurile în vederea facilitării integrării sociale a acestora în comunitate şi pe piaţa muncii.
    (3) În vederea asigurării continuităţii măsurilor de protecţie, autorităţile administraţiei publice locale instituie măsuri specifice de realizare a tranziţiei tânărului cu dizabilităţi din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi."

    78. Articolul 85 se abrogă.
    79. La articolul 86, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Modul de organizare, responsabilizare şi finanţare a activităţii îngrijitorilor informali şi formali este reglementat prin legislaţia specială."

    80. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 88
    Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi proiectate, planificate şi adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei, potrivit atribuţiilor stabilite prin legislaţia specială."

    81. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 89
    (1) Persoanele adulte cu dizabilităţi beneficiază de următoarele servicii sociale acordate după cum urmează:
    a) la domiciliu: asistent personal al persoanei cu handicap grav, servicii de îngrijire la domiciliu, echipă mobilă;
    b) în comunitate: asistent personal profesionist, servicii de asistenţă şi suport;
    c) în centre de zi: centre de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu;
    d) în centre rezidenţiale: locuinţe protejate, centre pentru viaţă independentă, centre de abilitare şi reabilitare, centre de îngrijire şi asistenţă, centre respiro/centre de criză.
    (2) Admiterea persoanelor cu dizabilităţi în servicii sociale destinate acestora se realizează pe baza măsurii de protecţie, iar în centrele rezidenţiale se efectuează numai în cazul în care îngrijirea, abilitarea şi reabilitarea sau protecţia acestora nu se pot realiza la domiciliu ori în cadrul altor servicii organizate în comunitate.
    (3) Tipologia serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi se stabileşte prin legislaţia specială."

    82. La articolul 95, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La procesul decizional privind dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia de a consulta organismele reprezentative ale persoanelor vârstnice, constituite conform legii, precum şi furnizori de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, publici şi privaţi."

    83. La articolul 97, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură serviciile prevăzute la alin. (2) prin serviciile sociale proprii sau contractate de la furnizori privaţi de servicii sociale."

    84. Articolul 98 se abrogă.
    85. La articolul 102, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 102
    (1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii au obligaţia de a plăti o contribuţie lunară pentru asigurarea serviciilor de îngrijire personală la domiciliu şi pentru asistarea şi îngrijirea în centre rezidenţiale, stabilită de către autorităţile administraţiei publice locale sau furnizorii privaţi care le administrează, în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul serviciilor.
    (2) În situaţia în care persoana vârstnică nu are venituri sau nu poate achita integral contribuţia lunară, suma aferentă acesteia sau diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei se asigură de către susţinătorii legali ai persoanei vârstnice, în conformitate cu nivelul veniturilor acestora, calculat pe membru de familie, în cuantumul prevăzut de lege, cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 93 alin. (2)."

    86. După articolul 103 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 5-a, care cuprinde articolele 103^1-103^5, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 5-a
    Îngrijirea de lungă durată
    ART. 103^1
    (1) Serviciile de îngrijire personală se adresează persoanelor dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi.
    (2) Situaţia de dependenţă este o consecinţă a bolii, traumei şi dizabilităţii şi poate fi exacerbată de absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate.
    (3) Evaluarea autonomiei funcţionale a persoanelor dependente şi stabilirea gradelor de dependenţă se realizează în baza unor criterii standard, elaborate în concordanţă cu clasificările şi modelul funcţionării şi dizabilităţii prevăzute în Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, elaborată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
    (4) Evaluarea autonomiei funcţionale se realizează, de regulă, la domiciliul persoanei, de o echipă mobilă de evaluatori.
    (5) Răspunderea privind corectitudinea datelor şi a recomandărilor privind încadrarea în grade de dependenţă a persoanelor evaluate revine în mod solidar membrilor echipei de evaluatori.
    (6) Evaluarea autonomiei funcţionale, în cazul persoanelor asistate în unităţi sanitare cu paturi, se poate realiza şi la patul bolnavului, la solicitarea medicului curant sau a asistentului social angajat al spitalului.
    ART. 103^2
    (1) Evaluarea complexă a persoanelor cu dizabilităţi, a celor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, precum şi a persoanelor vârstnice are drept scop identificarea detaliată a nevoilor persoanei şi elaborarea unui program de suport strict individualizat care conţine ansamblul de măsuri şi servicii sociale, de educaţie, medicale, de recuperare şi adaptare/readaptare necesar a fi acordate persoanei pentru facilitarea integrării sociale a acesteia.
    (2) Procesul de evaluare complexă urmăreşte, în principal, următoarele aspecte:
    a) evaluarea capacităţilor fizice, mintale şi senzoriale pentru încadrarea în grade de handicap, invaliditate sau dependenţă, precum şi stabilirea nivelului de afectare a autonomiei funcţionale cu privire la abilităţile de realizare a activităţilor uzuale ale vieţii zilnice, a abilităţilor de învăţare şi de adaptare la o viaţă independentă, precum şi a capacităţii de îndeplinire a cerinţelor unei profesii/ocupaţii;
    b) evaluarea familiei privind capacitatea acesteia de a asigura condiţiile necesare creşterii, îngrijirii şi educării copilului, precum şi de a realiza obligaţiile de întreţinere ce îi revin, conform legii;
    c) evaluarea mediului fizic şi social în care trăieşte persoana şi/sau familia;
    d) evaluarea gradului de inserţie sau integrare socială;
    e) evaluarea potenţialului persoanei de a se implica în acţiunile, programele şi serviciile de sprijinire pentru depăşirea situaţiilor de dificultate;
    f) evaluarea percepţiei persoanei asupra propriilor nevoi, a vulnerabilităţii şi consecinţelor asupra siguranţei şi securităţii personale.
    ART. 103^3
    (1) Ajutorul acordat pentru îndeplinirea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice priveşte două categorii de activităţi:
    a) activităţi de bază ale vieţii zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare;
    b) activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, facilitarea deplasării în exterior şi însoţire, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, acompaniere şi socializare.
    (2) Îngrijirea persoanei care necesită, pe o perioadă mai lungă de 60 de zile, ajutor pentru îndeplinirea activităţilor de bază şi instrumentale ale vieţii zilnice este definită ca îngrijire de lungă durată.
    (3) Îngrijirea de lungă durată se asigură la domiciliu, în centre rezidenţiale, în centre de zi, la domiciliul persoanei care acordă serviciul social şi în comunitate.
    (4) Furnizarea serviciilor de îngrijire se realizează conform planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, elaborat de personal de specialitate, în baza recomandărilor formulate de echipa de evaluare.
    (5) Pentru persoanele încadrate în grad de handicap care necesită îngrijire de lungă durată, serviciile la domiciliu se acordă potrivit legii speciale.
    ART. 103^4
    (1) Serviciile de îngrijire personală se pot organiza şi acorda integrat cu alte servicii, cum ar fi:
    a) servicii de îngrijire medicală;
    b) servicii de reabilitare şi adaptare a ambientului: mici amenajări, reparaţii şi altele asemenea;
    c) locuinţă socială adaptată pentru persoanele dependente;
    d) alte servicii de recuperare/reabilitare: kinetoterapie, fizioterapie, gimnastică medicală, terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, podologie şi altele asemenea.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale includ în fondul propriu de locuinţe sociale şi locuinţe adaptate pentru persoanele dependente.
    (3) Serviciile de îngrijire personală pot fi acompaniate de servicii de consiliere socială, juridică şi de informare.
    ART. 103^5
    (1) În cazul serviciilor de îngrijire personală la domiciliu, acordarea acestora se planifică şi se programează ca vizite zilnice, săptămânale sau lunare, repartizate la intervale regulate.
    (2) Îngrijirea personală la domiciliu poate fi formală şi informală:
    a) îngrijirea formală se asigură de persoana calificată, certificată profesional, în condiţiile legii;
    b) îngrijirea informală se asigură de membrii de familie, prieteni, vecini sau o altă persoană necalificată care îşi asumă responsabilitatea îngrijirii persoanei.
    (3) Persoana dependentă care necesită asistenţă şi/sau supraveghere permanentă poate beneficia de îngrijire zilnică acordată la domiciliu, de îngrijitorul formal, pentru maximum 8 ore/zi, consecutive sau repartizate la intervale regulate pe parcursul zilei.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), îngrijirea personală acordată la domiciliu poate fi asigurată, pe o perioadă mai mare de 8 ore/zi, de îngrijitori informali calificaţi sau de îngrijitori formali, numai în condiţiile prevăzute expres de legea specială.
    (5) Persoanele aflate în situaţia prevăzută la alin. (3), care solicită asistare în centre rezidenţiale, au prioritate în cazul în care nu au familie sau familia acestora nu le poate asigura îngrijirea necesară.
    (6) Serviciile de îngrijire care presupun ajutor pentru îndeplinirea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice sunt acordate de îngrijitori informali şi voluntari şi, numai în lipsa acestora, de îngrijitori formali."

    87. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 104
    (1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale este autoritatea publică centrală care elaborează politica de asistenţă socială în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi ale altor persoane aflate în nevoie.
    (2) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse este autoritatea publică centrală care elaborează politica de asistenţă socială în domeniul familiei şi al protecţiei şi promovării drepturilor copilului.
    (3) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse stabilesc strategia naţională şi sectorială de dezvoltare în domeniul social, coordonează şi monitorizează implementarea acestora, susţin financiar şi tehnic programele sociale şi exercită controlul asupra acordării serviciilor sociale.
    (4) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale exercită controlul asupra acordării beneficiilor de asistenţă socială.
    (5) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse au responsabilitatea aplicării unitare, la nivel teritorial, a legislaţiei şi a strategiilor naţionale din domeniile pe care le reglementează.
    (6) În exercitarea atribuţiilor lor, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte instituţii publice şi cu organisme de drept privat.
    (7) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse pot constitui structuri executive sau consultative în scopul implementării şi monitorizării politicilor sociale, precum şi a programelor de dezvoltare în domeniu, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare."

    88. La articolul 106 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) finanţează serviciile sociale şi beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul propriu;"

    89. La articolul 106 alineatul (1), după litera g) se introduc trei noi litere, lit. g^1)-g^3), cu următorul cuprins:
    "g^1) monitorizează indicatorii de performanţă din domeniul politicilor familiale;
g^2) analizează anual, la nivel naţional, indicatorii de performanţă în domeniul politicilor familiale pentru fundamentarea politicilor de sprijin pentru familiile cu copii;
g^3) identifică şi propune soluţii în vederea eficientizării măsurilor de asistenţă socială, pe baza indicatorilor de performanţă a politicilor familiale;"

    90. La articolul 107, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Instituţiile prevăzute la alin. (1) sunt implicate în activitatea de colectare, monitorizare şi evaluare a politicilor familiale prin raportarea indicatorilor de performanţă în domeniul politicilor familiale, definiţi la art. 6 lit. f^1)."

    91. La articolul 108, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În realizarea atribuţiilor, inspectorii sociali efectuează evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei în vigoare din domeniul asistenţei sociale, monitorizarea şi controlul respectării criteriilor, standardelor şi indicatorilor în baza cărora se acreditează furnizorii, se licenţiază serviciile sociale şi se atestă nivelele de calitate a serviciilor sociale, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege.
(4) Inspecţia socială stabileşte anual, prin planurile de inspecţie, temele de evaluare, monitorizare şi control, precum şi misiuni specifice de control în scopul respectării drepturilor fundamentale ale omului, precum şi al verificării corectitudinii stabilirii drepturilor de asistenţă socială."

    92. La articolul 108, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Numărul inspectorilor sociali se stabileşte cu respectarea raportului de o echipă la 20 de structuri publice sau private de asistenţă socială."

    93. După articolul 109 se introduce un nou articol, art. 109^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 109^1
    (1) În cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, începând cu anul 2028 se înfiinţează centrul de formare continuă în asistenţă socială.
    (2) Organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale."

    94. La articolul 112, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 112
    (1) Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind asigurarea pachetului minim de asistenţă socială şi administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale."

    95. La articolul 112 alineatul (3), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "m) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate;"

    96. La articolul 113, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), serviciile publice de asistenţă socială se pot organiza ca un compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului sau ca direcţie generală, instituţie publică în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, în funcţie de structura demografică şi de indicatorii socioeconomici ai oraşului/municipiului."

    97. La articolul 113, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Autorităţile administraţiei publice locale pot decide înfiinţarea, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, de asociaţii de dezvoltare intercomunitară în vederea organizării şi furnizării în comun a serviciilor publice de asistenţă socială."

    98. La articolul 113, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi structura orientativă de personal a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, urmând ca regulamentul propriu, organigrama şi statul de funcţii să fie aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti."

    99. La articolul 114 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în vederea identificării nevoii de asistenţă socială şi stabilirii dreptului la asistenţă socială, înfiinţării şi organizării serviciilor sociale, în concordanţă cu nevoile şi situaţiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul judeţului;"

    100. La articolul 114 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) asigurarea activităţii de coordonare profesională a asistenţilor sociali din comunităţile dezavantajate, în conformitate cu prevederile art. 54^1;"

    101. La articolul 114, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În vederea implementării prevederilor alin. (2) lit. a) şi b), între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se pot încheia acorduri de cooperare."

    102. La articolul 115, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Datele şi informaţiile prevăzute la alin. (2) se transmit şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale în scopul elaborării raportului prevăzut la art. 106 alin. (2), până la data de 31 mai a fiecărui an, pentru anul anterior, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi afişat pe pagina de internet a ministerului, în format editabil."

    103. La articolul 116 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:
    "e) înfiinţarea şi administrarea bazei de date referitoare la toţi furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi, din municipiul Bucureşti, precum şi la serviciile administrate de aceştia, transmiterea acesteia către serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi publicarea ei pe pagina de internet proprie."

    104. La articolul 119, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Capacitatea centrelor rezidenţiale înfiinţate în condiţiile prevederilor alin. (3)-(5) se încadrează în capacitatea maximă prevăzută în legile speciale, în funcţie de categoria de persoane beneficiare."

    105. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 120
    În vederea funcţionării eficiente a sistemului naţional de servicii sociale, serviciile publice de asistenţă socială de la nivel local şi judeţean au următoarele obligaţii, în relaţie cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale sau, după caz, cu Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse:
    a) de a respecta şi aplica prevederile reglementărilor legale în vigoare, ale strategiilor şi programelor naţionale din domeniul serviciilor sociale;
    b) de a transmite ministerului, în termen de 30 de zile de la aprobare, strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel judeţean/al sectoarelor municipiului Bucureşti/al municipiului Bucureşti;
    c) de a transmite ministerului, în termenele solicitate, situaţiile statistice, datele, informaţiile, indicatorii care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului, municipiului Bucureşti, precum şi la nivel local, după caz."

    106. La articolul 121, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) Furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi, au obligaţia de a respecta normativele de personal prevăzute de regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare şi de standardele minime de calitate.
(4) Furnizorii de servicii sociale acreditaţi au obligaţia de a solicita certificatul de integritate comportamentală şi, după caz, documentul de evaluare psihiatrică, la angajarea personalului din cadrul serviciilor sociale şi din structura organizatorică proprie, care, prin natura profesiei, intră în contact direct cu persoana beneficiară. Prevederea se aplică şi la încheierea contractelor de voluntariat.
(5) Furnizorii de servicii sociale au obligaţia de a include în sesiunile de instruire periodică a personalului informaţii practice privind drepturile fundamentale ale omului, riscurile de abuz, neglijare, rele tratamente."

    107. Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 122
    (1) Furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi, realizează identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup şi elaborează planurile de intervenţie pentru prevenirea, combaterea şi soluţionarea situaţiilor de dificultate, în condiţiile legilor speciale, numai prin asistenţii sociali, în conformitate cu atribuţiile ce le revin potrivit statutului asistentului social şi regulamentelor interne ale angajatorilor, respectiv fişei postului.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale angajează asistenţi sociali sau contractează serviciile acestora pentru a realiza activităţile prevăzute la alin. (1), cu respectarea raportului de un asistent social la maximum 3.000 de cetăţeni şi la cel mult 300 de beneficiari de asistenţă socială.
    (3) Serviciile publice de asistenţă socială, precum şi furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi, asigură condiţiile pentru accesul asistenţilor sociali la programe de formare continuă şi supervizare profesională, în conformitate cu prevederile normelor profesionale stabilite de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.
    (4) Furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi, trebuie să se asigure că asistentul social îşi desfăşoară activitatea conform treptelor de competenţă profesională şi cu respectarea normelor referitoare la practica profesiei de asistent social aprobate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România."

    108. Articolul 125 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 125
    (1) Personalul angajat în cadrul serviciilor sociale, precum şi cel din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială este personal contractual.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele cu funcţie de conducere din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială, precum şi personalul cu atribuţii în realizarea şi elaborarea strategiilor şi planurilor anuale de acţiune, în colectarea şi administrarea bazelor de date, în contractarea serviciilor sociale, administrarea resurselor umane şi a activităţilor economico-financiare şi de consiliere juridică pot fi încadraţi ca funcţionari publici în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Gradele profesionale pe care este structurată funcţia publică specifică de asistent social şi condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice specifice de asistent social sunt cele prevăzute la art. 393, respectiv la art. 468 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Funcţia publică specifică de asistent social, clasa I, gradele profesionale debutant, asistent, principal, superior, se echivalează cu funcţia publică generală de execuţie de consilier/inspector clasa I, gradele profesionale debutant, asistent, principal, superior."

    109. Articolul 126 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 126
    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi, au obligaţia de a promova, facilita şi asigura personalului propriu programe de formare profesională, programe de instruire specifică, precum şi accesul la supervizarea profesională.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a încheia convenţii de colaborare cu universităţile care derulează programe de licenţă pentru asistenţi sociali, în vederea desfăşurării practicii studenţilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu completările ulterioare, la solicitarea acestora.
    (3) Furnizorii de servicii sociale privaţi pot încheia contracte/convenţii de colaborare cu universităţile care derulează programe de licenţă pentru asistenţi sociali, în vederea desfăşurării practicii studenţilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 258/2007, cu completările ulterioare."

    110. Articolul 128 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 128
    (1) Asistenţa socială se finanţează din fonduri alocate de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din donaţii, sponsorizări sau din alte contribuţii din partea unor persoane fizice ori juridice, din ţară şi din străinătate, din contribuţii ale beneficiarilor, fonduri europene, precum şi din alte surse, cu respectarea legislaţiei în domeniu şi în limita resurselor financiare disponibile.
    (2) Finanţarea cheltuielilor de personal pentru asistenţii sociali din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială, responsabili de activităţile prevăzute la art. 46 şi 47, în vederea stabilirii dreptului la servicii sociale, ca măsură de asistenţă socială, şi a monitorizării serviciilor sociale, este inclusă în standardul de cost al serviciului social."

    111. Articolul 132 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 132
    (1) Serviciile sociale se finanţează din următoarele surse:
    a) bugetul de stat;
    b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
    c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
    d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
    e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, în limita sumelor alocate şi cu respectarea prevederilor şi regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului şi la nivelul ghidurilor solicitantului;
    f) contribuţia persoanelor beneficiare, direct sau prin sisteme de asigurări, în condiţiile legii;
    g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Statul, prin bugetul de stat şi bugetele locale, asigură finanţarea tuturor etapelor obligatorii pentru serviciile sociale acordate persoanelor care au dreptul la asistenţă socială, conform prevederilor prezentei legi şi legilor speciale.
    (3) Finanţarea se face pe baza şi în limitele standardului de cost pe beneficiar, cu respectarea metodologiei prevăzute de legile speciale.
    (4) De suma aferentă finanţării serviciilor sociale beneficiază persoanele pentru care a fost stabilit dreptul la servicii sociale acordate ca măsură de asistenţă socială."

    112. La articolul 133 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) finanţarea serviciilor sociale acordate ca măsură de asistenţă socială cu respectarea prevederilor art. 132 alin. (2)-(4);"

    113. La articolul 133 alineatul (1), literele e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) finanţarea serviciilor sociale ca măsură de asistenţă socială, acordate de către furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale, în condiţiile legii;
    ..................................................................................................
g) cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de servicii sociale, precum şi cheltuielile aferente serviciilor prevăzute la art. 103^4 alin. (1) lit. b), în condiţiile legii;"

    114. Articolul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 134
    (1) Alocarea fondurilor de la bugetul de stat destinate susţinerii funcţionării serviciilor sociale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se realizează în baza fundamentărilor transmise de autorităţile administraţiei publice locale.
    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2026, prin derogare de la prevederile art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate de la bugetul de stat ca finanţare pentru serviciile sociale se asigură prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială, şi se fundamentează pe solicitările autorităţilor administraţiei publice locale.
    (3) Fundamentarea sumelor solicitate de la bugetul de stat de către autorităţile administraţiei publice locale se realizează în baza standardelor de cost în vigoare pentru serviciile sociale administrate, contractate sau subvenţionate în condiţiile legii, precum şi în baza estimării costurilor necesare funcţionării serviciilor nou-înfiinţate în anul bugetar respectiv.
    (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2026, fundamentarea sumelor solicitate de la bugetul de stat de către autorităţile administraţiei publice locale, ca finanţare pentru serviciile sociale, se realizează în baza costurilor standard în vigoare, cu respectarea prevederilor art. 132 alin. (2)-(4).
    (5) Standardele de cost pentru serviciile sociale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.
    (6) În situaţia în care, datorită nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale beneficiarilor de servicii sociale, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăşesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor alocă sumele necesare din venituri proprii sau din alte surse atrase, în condiţiile legii.
    (7) Finanţarea serviciilor sociale se face după principiul «resursa financiară urmează beneficiarul», în baza căruia alocaţia bugetară aferentă unui beneficiar de servicii sociale, stabilită de serviciul public de asistenţă socială sau, după caz, de comisia de evaluare complexă şi prevăzută în planul de servicii sociale, se transferă furnizorului de servicii sociale cu care beneficiarul/reprezentantul legal a încheiat un contract de servicii sociale.
    (8) Plata sumelor acordate pentru servicii sociale ca măsură de asistenţă socială se efectuează lunar, de către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială către unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv către cele care sunt membre ale unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară, pe baza datelor comunicate de serviciile publice de asistenţă socială.
    (9) Unităţile administrativ-teritoriale efectuează plata către furnizorii de servicii sociale în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii sumelor, în baza raportului furnizorului de servicii sociale prevăzut la art. 45 alin. (4).
    (10) Sumele fundamentate se alocă din bugetul de stat pentru finanţarea serviciilor sociale, în condiţiile alin. (2), în următoarea ordine de priorităţi:
    a) serviciile sociale adresate copilului separat de părinţi, care necesită protecţie specială;
    b) serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul serviciilor;
    c) pachetul minim de asistenţă socială şi serviciile sociale adresate persoanelor fără adăpost;
    d) serviciile sociale adresate persoanelor vârstnice, în funcţie de tipul serviciilor;
    e) serviciile sociale destinate copilului şi familiei, în funcţie de tipul serviciilor;
    f) serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeii;
    g) serviciile sociale adresate altor categorii de persoane aflate în risc de excluziune socială, în funcţie de tipul serviciilor.
    (11) Nivelul sumelor acordate potrivit alin. (10) lit. a), b), d)-g) se stabileşte prin legile speciale, pe tipuri de servicii.
    (12) Pentru serviciile sociale prevăzute la alin. (10) lit. c), de la bugetul de stat se alocă cel puţin 80% din standardul de cost.
    (13) Pentru categoriile de servicii sociale prevăzute la alin. (10), diferenţa până la 100% din standardul de cost se asigură din bugetele locale ale judeţelor şi ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
    (14) Pentru categoriile de servicii sociale prevăzute la alin. (10), în situaţia în care comunele, oraşele şi municipiile nu dispun de resursele necesare pentru asigurarea diferenţei de până la 100% din standardul de cost, sumele se pot asigura din bugetul judeţului.
    (15) Pentru aplicarea prevederilor alin. (8), Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse elaborează norme metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (16) Finanţarea de la bugetul de stat a serviciilor sociale înfiinţate în condiţiile art. 42 alin. (2) şi (3^1) se realizează prin bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale partenere sau, după caz, membre."

    115. La articolul 135 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) finanţarea serviciilor sociale ca măsură de asistenţă socială, acordate de furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi, cu respectarea prevederilor art. 134 alin. (7);"

    116. La articolul 135 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) cofinanţarea serviciilor sociale acordate ca măsură de asistenţă socială, pentru beneficiarii din mediul rural şi din localităţi defavorizate;"

    117. La articolul 136 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) finanţarea serviciilor sociale acordate ca măsură de asistenţă socială, a serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate în condiţiile legii ori cofinanţate în baza contractelor de parteneriat;"

    118. La articolul 136 alineatul (1), după litera a) se introduc două noi litere, lit. a^1) şi a^2), cu următorul cuprins:
    "a^1) finanţarea serviciilor sociale ca măsură de asistenţă socială, acordate de furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi, cu respectarea prevederilor art. 134 alin. (7);
a^2) subvenţionarea serviciilor sociale acordate de furnizorii de servicii sociale privaţi;"

    119. La articolul 139, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 139
    (1) Asociaţiile şi fundaţiile, precum şi cultele recunoscute de lege, în calitate de furnizori de servicii sociale privaţi, pot primi subvenţii alocate de la bugetul de stat şi de la bugetele judeţene, bugetele locale/bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ca formă de sprijin în vederea înfiinţării, dezvoltării, diversificării şi asigurării continuităţii serviciilor sociale acordate de aceştia."

    120. La articolul 142, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Auditorul social poate desfăşura şi activităţi de evaluare independentă a contractelor de servicii sociale prevăzute la art. 45 alin. (1), din perspectiva respectării drepturilor fundamentale ale omului pentru persoanele beneficiare de servicii sociale."

    121. După articolul 142 se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, care cuprinde articolele 142^1 şi 142^2, cu următorul cuprins:
    "    CAP. VII^1
    Răspunderea juridică
    ART. 142^1
    (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
    a) nerespectarea dispoziţiilor art. 40 alin. (5), art. 44 alin. (4), art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (3), art. 120 lit. b) şi ale art. 122 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei;
    b) nerespectarea de către furnizorii de servicii sociale a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi (3), art. 49 alin. (1) şi ale art. 122 alin. (1), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 113 alin. (1)-(4), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (2) şi art. 116 alin. (2) lit. e), cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;
    d) nerespectarea dispoziţiilor art. 35 alin. (2) şi (3), art. 56 alin. (1), art. 117 alin. (2) şi art. 118 alin. (3) şi (4), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;
    e) nerespectarea prevederilor art. 135 alin. (2), art. 136 alin. (2), art. 140 alin. (2)-(4) şi ale art. 141 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către inspectorii sociali, potrivit legii.
    ART. 142^2
    Contravenţiilor prevăzute la art. 142^1 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. IV
    Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2024, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Prin reprezentant legal, în sensul prezentei legi, se înţelege, după caz: persoana desemnată, potrivit prevederilor art. 178 şi 2.009 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a reprezenta interesele unei persoane vârstnice, soţul/soţia, copiii, părinţii sau celelalte rude până la gradul al IV-lea ale persoanei vârstnice sau, în lipsa acestora, orice persoană cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi pe care persoana vârstnică beneficiară o desemnează în acest scop prin declaraţie încheiată în formă autentică, care se înregistrează în Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor acestora şi care va cuprinde drepturile prevăzute de lege ce pot fi exercitate de reprezentant."

    2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea acordării asistenţei sociale şi întocmirii planului de intervenţie, respectiv a planului individualizat de îngrijire şi asistenţă, evaluarea persoanei vârstnice se realizează cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 44, 47, 48, 50, art. 103^1 alin. (3)-(6) şi art. 103^3 alin. (4) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite obţinerea consimţământului acesteia, pentru acordarea îngrijirilor prevăzute la alin. (1), este necesar consimţământul reprezentantului legal sau convenţional al persoanei vârstnice."

    4. La articolul 8 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) servicii de îngrijire personală prevăzute la art. 103^1 alin. (1) şi art. 103^3 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) servicii prevăzute la art. 103^4 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;"

    5. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alin. (4)-(8), cu următorul cuprins:
    "(4) Serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice dependente pot fi prestate în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între îngrijitorul la domiciliu, persoană fizică autorizată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acreditată ca furnizor de servicii sociale şi care deţine licenţă de funcţionare pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, în condiţiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoana vârstnică/reprezentantul legal al acesteia.
(5) Pot presta activitatea de îngrijitor formal la domiciliu pentru persoane vârstnice persoanele care deţin un certificat de calificare în următoarele ocupaţii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), cu modificările şi completările ulterioare:
    a) îngrijitor bolnavi/bătrâni;
    b) asistent medical;
    c) infirmier;
    d) alte calificări din aceleaşi grupe de ocupaţii.
(6) Pentru serviciile de îngrijire acordate de persoane fizice autorizate ca îngrijitor persoane vârstnice la domiciliul persoanei vârstnice, modelul contractului de prestări de servicii este prevăzut ca anexă la standardele minime de calitate aplicabile serviciilor de îngrijire la domiciliu, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
(7) Persoanele fizice autorizate ca îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu, inclusiv cele care au calitatea de angajator, au obligaţia de a întocmi un dosar personal, inclusiv pentru fiecare îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu încadrat cu contract individual de muncă, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi de a-l păstra în bune condiţii la domiciliu, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.
(8) Dosarul personal al persoanei care asigură îngrijirea persoanei vârstnice la domiciliu cuprinde cel puţin următoarele documente:
    a) contractul de prestări de servicii şi, după caz, contractul individual de muncă şi actele adiţionale referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă;
    b) certificatul de calificare profesională obţinut în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) certificatul de cazier judiciar;
    d) adeverinţa medicală care atestă că este aptă din punct de vedere medical pentru activitatea de îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu, inclusiv că nu suferă de boli cronice transmisibile;
    e) raportul de evaluare eliberat în condiţiile legii, din care să reiasă că este aptă din punct de vedere psihologic să asigure activitatea de îngrijire personală a persoanei vârstnice dependente;
    f) certificatul de integritate comportamentală, prevăzut la art. 3 lit. a) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare."

    6. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Autorităţile administraţiei publice locale, singure sau în parteneriat cu alte instituţii publice, furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, organizează serviciul «telefonul vârstnicului"

    7. La articolul 9 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) servicii de îngrijire personală prevăzute la art. 103^1 alin. (1) şi art. 103^3 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) servicii prevăzute la art. 103^4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;"

    8. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) La încheierea contractului prevăzut la alin. (2), serviciul public de asistenţă socială solicită documentele prevăzute la art. 8 alin. (8) lit. c), d) şi f)."

    9. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Persoanele vârstnice beneficiază de servicii de prevenire şi combatere a abuzului şi neglijării, prin grija serviciului public de asistenţă socială, a autorităţii tutelare/ instanţei de tutelă, a poliţiei locale, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale şi a furnizorilor privaţi de servicii sociale care activează în acest domeniu.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în domeniu, cu furnizori de formare profesională autorizaţi şi cu unităţi de învăţământ specializate, asigură programele de formare a personalului din cadrul autorităţii tutelare, serviciului public de asistenţă socială şi poliţiei locale, în vederea prevenirii, identificării şi soluţionării, în regim de urgenţă, a situaţiilor de abuz şi neglijenţă în care se pot afla persoanele vârstnice.
    (3) Respectarea drepturilor persoanelor vârstnice se verifică de către inspectorii sociali prin campanii tematice şi controale inopinate, precum şi prin misiuni de investigare socială. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială realizează campanii tematice de control privind protecţia drepturilor persoanelor vârstnice.
    (4) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi cu Consiliul Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice, organizează anual cel puţin o sesiune de informare prin lansarea unei campanii publicitare privind îmbătrânirea activă, promovarea unui stil de viaţă sănătos, prevenirea şi combaterea violenţei şi abuzului asupra persoanelor vârstnice."

    10. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Estimarea necesarului de fonduri de la bugetul de stat, în vederea finanţării serviciilor sociale, se realizează cu respectarea prevederilor art. 134 alin. (3) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare."

    11. După articolul 20 se introduce un nou articol, art. 20^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 20^1
    (1) În vederea atingerii obiectivelor prevăzute în Strategia naţională privind îngrijirea de lungă durată şi îmbătrânirea activă pentru perioada 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2022, finanţarea de la bugetul de stat a serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice este condiţionată de îndeplinirea următorilor indicatori de performanţă:
    a) deţinerea licenţei de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită finanţare: servicii de asistenţă comunitară pentru implementarea prevederilor art. 13, unităţi de îngrijire la domiciliu, centre de zi de asistenţă şi recuperare, locuinţe protejate, cămine pentru persoane vârstnice etc.;
    b) respectarea prevederilor art. 12 alin. (2) în ceea ce priveşte planificarea înfiinţării şi organizării serviciilor sociale şi utilizarea unei metodologii de evaluare a nevoilor comunităţii, cu respectarea metodologiei-cadru reglementate la nivel naţional;
    c) respectarea principiului subsidiarităţii, respectiv solicitarea sumelor de la bugetul de stat în completarea sumelor alocate de la bugetul local, conform prevederilor art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (5) şi ale art. 18 alin. (5);
    d) implementarea principiului prevenţiei, respectiv asigurarea unui continuum de servicii sociale în comunitate - suport pentru îngrijitorii informali, îngrijirea la domiciliu, în centre de zi de asistenţă şi recuperare, în vederea facilitării respectării prevederilor art. 16 alin. (1);
    e) implementarea unui sistem transparent de evaluare a calităţii serviciilor şi de respectare a drepturilor persoanelor vârstnice, bazat pe informaţii venite din partea beneficiarilor şi a aparţinătorilor, conform prevederilor din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Unităţile administrativ-teritoriale care au organizată reţea de îngrijire de lungă durată, în care procentul persoanelor vârstnice îngrijite în comunitate - îngrijire informală prin acordarea indemnizaţiei pentru îngrijitori informali, prin serviciile de asistenţă comunitară, prin unităţile de îngrijire la domiciliu şi/sau prin centre de zi de asistenţă şi recuperare - este peste 50% din totalul numărului de persoane vârstnice care beneficiază de servicii sociale, sunt finanţate de la bugetul de stat în procent de cel puţin 40% din standardul minim de cost.
    (3) Îndeplinirea indicatorilor de performanţă prevăzuţi la alin. (1) şi (2) se verifică de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pe baza datelor comunicate de unităţile administrativ-teritoriale înainte de estimarea bugetului de stat pentru anul următor, precum şi în cadrul campaniilor tematice de control."

    12. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Persoana vârstnică este asistată, la cererea acesteia sau din oficiu, după caz, de un reprezentant al autorităţii tutelare/instanţei de tutelă, în vederea încheierii oricărui act translativ de proprietate, având ca obiect bunuri proprii, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, precum şi în vederea încheierii contractelor de închiriere/comodat cu persoane fizice, în vederea găzduirii persoanei vârstnice."

    13. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    Autoritatea tutelară/Instanţa de tutelă din unitatea administrativ-teritorială în care persoana vârstnică are domiciliul sau reşedinţa primeşte din oficiu un duplicat al actului juridic încheiat conform art. 29 şi 30, cu excepţia contractelor de închiriere/comodat."

    14. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În termenul prevăzut la alin. (1), autoritatea tutelară/instanţa de tutelă din unitatea administrativ-teritorială în care persoana vârstnică are domiciliul sau reşedinţa solicită agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială să realizeze, în maximum 3 zile de la solicitare, o investigaţie privind respectarea drepturilor persoanei vârstnice de către persoanele care şi-au asumat obligaţia de întreţinere şi de îngrijire. Dacă serviciile de îngrijire se acordă printr-un furnizor de servicii sociale, investigaţia se realizează la sediul furnizorului de servicii sociale/serviciului social."

    15. După articolul 33 se introduce un nou articol, art. 33^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 33^1
    Serviciul public de asistenţă socială şi agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială au obligaţia de a verifica orice sesizare cu privire la persoanele vârstnice găzduite de persoane fizice, în vederea întreţinerii şi îngrijirii."

    16. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    Decizia privind stabilirea, respingerea, încetarea sau suspendarea dreptului la serviciile de asistenţă socială prevăzute de prezenta lege poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    17. După articolul 36 se introduce un nou articol, art. 36^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 36^1
    (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (1) şi (2), art. 13 alin. (5), (8), (10) şi (11), art. 25 alin. (1)-(3), art. 28 şi ale art. 33 alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
    (2) Nerespectarea de către furnizorii de servicii sociale a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 10 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
    (3) Nerespectarea de către îngrijitorii informali a dispoziţiilor art. 13 alin. (9) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
    (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se fac de către inspectorii sociali.
    (5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. V
    După articolul 23 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 23^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 23^1
    (1) Nerespectarea de către organizaţia-gazdă a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi ale art. 11 alin. (4), (6) şi (10) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către inspectorii de muncă, potrivit legii.
    (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. VI
    Dispoziţiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, nu sunt aplicabile serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi pentru care există contracte de finanţare în derulare pentru proiecte de reorganizare, restructurare sau închidere în cadrul unor programe aprobate prin acte normative iniţiate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, pe perioada derulării contractului, şi serviciilor sociale destinate copiilor pentru care există în derulare contracte de finanţare pentru proiecte de închidere.

    ART. VII
    (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale modifică şi completează Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege.
    (2) Termenul de soluţionare a cererilor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi de licenţiere a serviciilor sociale aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei legi se prelungeşte până la completarea dosarelor conform dispoziţiilor Legii nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, dar nu mai târziu de data de 2 iunie 2024.
    (3) Serviciile sociale care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, deţin licenţă de funcţionare funcţionează cu respectarea legislaţiei care a stat la baza acordării licenţei de funcţionare.
    (4) Operatorii economici cu scop lucrativ care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, deţin licenţă de funcţionare pentru servicii sociale au obligaţia ca, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să îşi înscrie în actele constitutive activitatea de acordare a serviciilor sociale ca activitate principală, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

    ART. VIII
    (1) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice care emit autorizaţii administrative prealabile desfăşurării activităţii de servicii sociale revizuiesc criteriile în baza cărora emit aceste autorizaţii, precum şi ghidurile, instrucţiunile şi procedurile de control aferente, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
    (2) În vederea încheierii protocoalelor de colaborare prevăzute la art. 1^1 alin. (2) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se aprobă, prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, o procedură de selecţie a organizaţiilor neguvernamentale, cu respectarea principiilor transparenţei, competitivităţii şi tratamentului egal, precum şi modelul-cadru al protocolului de colaborare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aprobă ordinul comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse prevăzut la art. 10 alin. (12) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
    (4) Ordinele prevăzute la alin. (2) şi (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. IX
    (1) În vederea implementării prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, serviciul public de asistenţă socială, prin asistenţii sociali, prezintă în faţa consiliului local un raport privind evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii şi un proiect al planului de acţiuni comunitare pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, care conţine, obligatoriu, propuneri pentru organizarea de servicii sociale care au drept scop combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială.
    (2) Modelul-cadru al planului de acţiuni comunitare pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, prevăzut la alin. (1), se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (3) În termen de 60 de zile la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aprobă ordinul comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse prevăzut la art. 45 alin. (5) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
    (4) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, serviciile publice de asistenţă socială elaborează procedura operaţională prevăzută la art. 56^1 alin. (3) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

    ART. X
    (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale elaborează proiectul de lege prevăzut la art. 142 alin. (4) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.
    (2) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse elaborează proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege.

    ART. XI
    Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România elaborează Codul de bună practică şi Codul etic în teleasistenţă socială şi pentru activitatea de coordonare a tehnicianului asistenţă socială, care se aprobă prin hotărâre a Congresului naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. XII
    (1) Prevederile art. 134 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică de la data de 1 ianuarie 2026.
    (2) Prevederile art. 134 alin. (12) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică gradual, după cum urmează:
    a) în procent de cel puţin 10% din standardul minim de cost, în anul 2026;
    b) în procent de cel puţin 30% din standardul minim de cost, în anul 2027;
    c) în procent de cel puţin 50% din standardul minim de cost, în anul 2028;
    d) în procent de cel puţin 70% din standardul minim de cost, în anul 2029;
    e) în procent de cel puţin 80% din standardul minim de cost, începând cu anul 2030.


    ART. XIII
    Prevederile art. 134 alin. (2), (4), (8) şi (9) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică în anul 2025, prin excepţie de la prevederile art. XII alin. (1), numai în unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale pilot stabilite prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, după consultarea structurilor asociative ale unităţilor administrativ-teritoriale.

    ART. XIV
    Prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, şi ale art. 108 alin. (4^1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică gradual, până în anul 2027, după cum urmează:
    a) în procent de cel puţin 10% din numărul necesar de inspectori, în anul 2024;
    b) în procent de cel puţin 20% din numărul necesar de inspectori, în anul 2025;
    c) în procent de cel puţin 30% din numărul necesar de inspectori, în anul 2026;
    d) în procent de cel puţin 40% din numărul necesar de inspectori, în anul 2027.


    ART. XV
    (1) Până la data de 31 decembrie 2029, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia luării în evidenţă, realizării anchetelor sociale şi, după caz, întocmirii dispoziţiilor de stabilire a dreptului la servicii sociale ca măsură de asistenţă socială pentru persoanele care au domiciliul în raza lor administrativ-teritorială şi care sunt beneficiari ai unităţilor de asistenţă socială pentru care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute de lege primesc subvenţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare.
    (2) Pentru anul 2030 nu se mai organizează selecţii anuale pentru acordarea de subvenţii din bugetul de stat sau din bugetele locale, în baza Legii nr. 34/1998, cu completările ulterioare.

    ART. XVI
    (1) Lucrătorii sociali care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt angajaţi în temeiul art. 40 alin. (4) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul să desfăşoare atribuţiile tehnicianului asistenţă socială, dacă fac dovada că sunt înscrişi la un curs de calificare tehnician asistenţă socială, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Formularul cererii de servicii sociale acordate ca măsură de asistenţă socială se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (3) Autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt angajaţi asistenţi sociali au obligaţia de a stabili funcţiile publice specifice de asistent social şi de a le echivala cu funcţiile publice generale, potrivit art. 125 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    ART. XVII
    Îngrijitorii informali care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au încheiate contracte cu serviciul public de asistenţă socială au obligaţia ca, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să transmită serviciului public de asistenţă socială documentele prevăzute la art. 8 alin. (8) lit. c), d) şi f) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.

    ART. XVIII
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    a) Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 23 iunie 2005, cu modificările ulterioare;
    c) Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2002, cu modificările ulterioare;
    d) Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 1 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare;
    e) Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 26 martie 2014.

    (2) La data de 31 decembrie 2030 se abrogă:
    a) art. 139 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 27 ianuarie 1998, cu completările ulterioare;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse elaborează modificările şi completările corespunzătoare la actele normative în vigoare din domeniul asistenţei sociale, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi.

    ART. XIX
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, lit. j^1), cu următorul cuprins:
    "j^1) contribuie la culegerea şi raportarea indicatorilor de performanţă din domeniul politicilor familiale;"

    2. La articolul 16 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, lit. q^1), cu următorul cuprins:
    "q^1) culege şi raportează indicatori de performanţă din domeniul politicilor familiale;"    ART. XX
    (1) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
    (2) Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
    (3) Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2024, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
    (4) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. XXI
    În vederea aplicării prevederilor art. 134 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, începând cu anul 2026 se suplimentează cu 100 numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat, aprobat pentru funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XXII
    La articolul 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor pentru protecţia copilului, precum şi secretarul acestora, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă echivalentă cu 5% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector al municipiului Bucureşti. Cuantumul lunar brut al indemnizaţiilor de şedinţă nu poate depăşi 35% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector al municipiului Bucureşti, şi se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care persoana a participat în luna respectivă."


    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    ALFRED-ROBERT SIMONIS
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ

    Bucureşti, 16 aprilie 2024.
    Nr. 100.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016