Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii comune
    ART. 1
    Obiectul de reglementare
    (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.
    (2) Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:
    a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar şi de supraveghere a aplicării acestora;
    b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanţei individuale;
    c) remunerarea persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.

    (3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta lege.
    (4) Prin contractele colective de muncă/acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială în bani sau în natură care excedează sau contravin prevederilor prezentei legi.

    ART. 2
    Domeniul de aplicare
    (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică:
    a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, unităţile teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;
    b) personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;
    c) personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii;
    d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituţii publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă;
    e) persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.

    (2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică personalului din Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
    (3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau alese şi personalul care ocupă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, magistraţii, precum şi personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special.

    ART. 3
    Gestionarea sistemului de salarizare
    (1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator de credite.
    (2) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat se asigură de Ministerul Educaţiei Naţionale.
    (3) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unităţile sanitare publice, din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Sănătăţii.
    (4) Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.

    ART. 4
    Controlul aplicării legii
    Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează de către Guvern, prin ministere şi instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestora, precum şi de alte autorităţi publice centrale autonome cu atribuţii în domeniu.

    ART. 5
    Raportul salarial
    În sectorul bugetar, raportul dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază, soldă de funcţie/salariu de funcţie, indemnizaţie de încadrare, indemnizaţie lunară este de 1 la 12.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Principiile sistemului de salarizare
    ART. 6
    Principii
    Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:
    a) principiul legalităţii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin norme juridice de forţa legii, cu excepţia hotărârilor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform principiilor enunţate de art. 120 din Constituţia României, republicată, dar cu încadrare între limitele minime şi maxime prevăzute prin prezenta lege;
    b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare şi instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie;
    c) principiul egalităţii, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală;
    d) principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul studiilor;
    e) principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoaşterii şi recompensării performanţelor profesionale obţinute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii şi regulamentelor proprii;
    f) principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate;
    g) principiul transparenţei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul asigurării predictibilităţii salariale pentru personalul din sectorul bugetar;
    h) principiul sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condiţiile legii;
    i) principiul publicităţii în sensul transparenţei veniturilor de natură salarială, precum şi a altor drepturi în bani şi/sau în natură pentru toate funcţiile din sectorul bugetar.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Definiţii
    ART. 7
    Termeni
    În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate, astfel cum este stabilită în anexele nr. I-IX;
    b) solda de funcţie/salariul de funcţie reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, corespunzător funcţiei îndeplinite, stabilită/stabilit conform anexelor nr. I-IX, care nu poate fi mai mică/mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
    c) indemnizaţia de încadrare reprezintă suma de bani corespunzătoare funcţiei, gradului, gradaţiei şi vechimii în funcţie, prevăzută în anexele nr. I-IX;
    d) indemnizaţia lunară reprezintă suma de bani la care au dreptul persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora, fiind unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei acestora; persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică nu beneficiază de sporuri permanente, sporuri temporare şi/sau de doctorat;
    e) salariul lunar cuprinde salariul de bază ori, după caz, indemnizaţia lunară sau indemnizaţia de încadrare, compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar;
    f) solda lunară/salariul lunar cuprinde solda de funcţie/salariul de funcţie, solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, gradaţii şi, după caz, solda de comandă/salariul de comandă, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi alte drepturi salariale în bani;
    g) funcţia similară reprezintă o funcţie de acelaşi fel din cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice, care implică aceleaşi condiţii de studii, grad/treaptă profesională, gradaţie, vechime în funcţie sau vechime în specialitate, după caz, şi condiţii de muncă;
    h) funcţia de demnitate publică este acea funcţie publică care se ocupă prin mandat obţinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, în condiţiile legii;
    i) sporul reprezintă un element al salariului lunar/soldei lunare, acordat ca procent la salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, în condiţiile legii, pentru fiecare categorie de personal;
    j) gradaţia reprezintă salariul de bază corespunzător funcţiei, acordat în raport cu vechimea în muncă, în condiţiile prezentei legi;
    k) treapta profesională reprezintă nivelul de ierarhizare în cadrul funcţiilor cu studii medii;
    l) gradul profesional reprezintă nivelul de ierarhizare în cadrul funcţiilor cu studii superioare, studii superioare de scurtă durată şi studii medii, după caz, în condiţiile legii;
    m) venitul salarial al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare, indemnizaţiile lunare şi, după caz, compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, majorările, adaosurile, primele şi premiile, precum şi alte drepturi în bani şi/sau în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Criterii de performanţă
    ART. 8
    Criterii generale
    (1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi a indemnizaţiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu, are la bază următoarele criterii generale:
    a) cunoştinţe şi experienţă;
    b) complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor;
    c) judecata şi impactul deciziilor;
    d) responsabilitate, coordonare şi supervizare;
    e) dialog social şi comunicare;
    f) condiţii de muncă;
    g) incompatibilităţi şi regimuri speciale.

    (2) Criteriile de performanţă generale avute în vedere la promovarea în funcţie, grade/trepte profesionale a personalului plătit din fonduri publice ori în vederea acordării unor premii sunt următoarele:
    a) cunoştinţe profesionale şi abilităţi;
    b) calitatea, operativitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate;
    c) perfecţionarea pregătirii profesionale;
    d) capacitatea de a lucra în echipă;
    e) comunicare;
    f) disciplină;
    g) rezistenţă la stres şi adaptabilitate;
    h) capacitatea de asumare a responsabilităţii;
    i) integritate şi etică profesională.

    (3) Pentru categoriile de personal plătite din fonduri publice care beneficiază de criterii specifice de performanţă reglementate prin statute proprii se aplică acestea din urmă.
    (4) Conţinutul criteriilor de performanţă specifice domeniului de activitate, precum şi procedura de evaluare se stabilesc potrivit reglementărilor aplicabile fiecărei categorii de personal.

    CAP. II
    Salarizarea
    SECŢIUNEA 1
    Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar
    ART. 9
    Salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare
    Salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare, sporurile şi alte drepturi salariale specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaţionale de funcţii bugetare, pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru funcţiile de demnitate publică, sunt prevăzute în anexele nr. I-IX.

    ART. 10
    Salariile de bază şi gradaţiile
    (1) Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii.
    (2) Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică şi funcţiilor de conducere pentru care gradaţia este inclusă în indemnizaţia lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii în anexele nr. I-IX, precum şi a personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
    (3) Salariile de bază prevăzute în anexele nr. I-VIII pentru funcţiile de execuţie sunt la gradaţia 0.
    (4) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:
    a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
    b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
    c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
    d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
    e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

    (5) Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acordare.
    (6) Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin. (4), corespunzător gradaţiei deţinute.

    ART. 11
    (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“ din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
    (2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.
    (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.
    (4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.
    (5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice funcţionarilor publici şi personalului contractual.

    ART. 12
    Modul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare
    (1) Salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi şi anexelor nr. I-IX, astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile aprobate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite.
    (2) Începând cu anul 2023, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie şi indemnizaţiile de încadrare se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în anexele nr. I-VIII cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.

    ART. 13
    Modul de stabilire a indemnizaţiilor lunare pentru funcţiile de demnitate publică
    (1) Indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică se determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.
    (2) Perioada în care persoanele prevăzute la alin. (1) au ocupat funcţii de demnitate publică constituie vechime în muncă şi în specialitate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Alte drepturi salariale
    ART. 14
    Drepturi salariale pentru deţinerea titlului ştiinţific de doctor
    (1) Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul. Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzută la art. 25.
    (2) În situaţia cumulului de funcţii, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, la cerere, numai de către angajatorul unde beneficiarul are funcţia de bază declarată.
    (3) Personalul didactic de predare care solicită şi obţine gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, nu primeşte indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor. Cadrele didactice optează pentru indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I.

    ART. 15
    Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv
    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

    ART. 16
     Drepturi salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene
    (1) Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect şi se acordă numai dacă cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din fonduri europene.
    (2) Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor/viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu 25%.
    (3) Pentru fiecare proiect contractat în condiţiile alin. (1), conducătorul instituţiei/autorităţii publice nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect.
    (4) Numărul maxim de persoane la nivelul unei instituţii sau autorităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) care pot fi nominalizate în echipele de proiect este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare.
    (5) Echipa de proiect din instituţia beneficiară este responsabilă de realizarea activităţilor stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activităţi aprobat, precum şi a celor care derivă din obligaţiile beneficiarului faţă de autoritatea finanţatoare, conform contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat şi în conformitate cu sistemul de management şi control intern aplicabil. Activităţile prestate de către personalul instituţiei sau autorităţii publice nominalizat în echipele de proiect în cadrul proiectelor finanţate din fondurile prevăzute la alin. (1) vor fi reflectate corespunzător în cuprinsul fişei postului, conform prevederilor legale în vigoare.
    (6) Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/şeful de proiect avizează fişele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.
    (7) Procentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se acordă de la data implementării contractului/acordului/ordinului de finanţare de către părţile contractante, respectiv instituţia beneficiară şi autoritatea finanţatoare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Acesta se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.
    (8) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile personalului care beneficiază de prevederile art. 17 şi demnitarilor, cu excepţia funcţiilor de preşedinte/vicepreşedinte al consiliului judeţean şi primar/viceprimar.
    (9) Cheltuielile cu salariile lunare, soldele lunare/salariile lunare şi indemnizaţiile de încadrare ale personalului din echipele de proiect, inclusiv contribuţiile salariale aferente, pot fi rambursate de către autoritatea finanţatoare, în conformitate cu regulile de eligibilitate şi procedurile de rambursare aplicabile, precum şi cu procentul de cofinanţare stabilit în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat cu autoritatea finanţatoare. Pentru persoanele implicate în mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect în parte, proporţional cu timpul efectiv realizat, conform fişei de pontaj.
    (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituţiei. Angajarea se face cu unicul scop de a desfăşura numai activităţi în cadrul proiectelor finanţate în condiţiile alin. (1), conform prevederilor contractului/acordului/ ordinului de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare şi în limita sumelor. Salarizarea se va face la nivelul de salarizare aplicabil pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică unde se desfăşoară activitatea, cu suportarea integrală a drepturilor salariale brute şi a contribuţiilor sociale aferente, după caz, din bugetul proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile, conform regulilor privind eligibilitatea cheltuielilor stabilite. Cheltuielile cu salariile personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat.
    (11) Conducătorul instituţiei/autorităţii publice are obligaţia de a asigura respectarea condiţiilor şi limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiecte organizate în cadrul instituţiei/autorităţii publice pe care o conduce.

    ART. 17
    Drepturi salariale pentru gestionarea de proiecte finanţate din fonduri europene
    (1) Personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, personalul din cadrul Direcţiei pentru Coordonarea Agenţiilor de Plăţi, prevăzut la art. 11 alin. (1) şi personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi personalul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata desfăşurării activităţii în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de bază cu până la 75%, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin decizia ordonatorului de credite. De majorarea salariilor de bază cu până la 25% beneficiază şi personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaţionale, precum şi cel din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) La finalul desfăşurării activităţii prevăzute la alin. (1), personalul care a beneficiat de salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare mai mare cu până la 25%, revine la salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare avute anterior desfăşurării activităţii în acest domeniu.

    ART. 18
    Indemnizaţia de hrană
    (1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Indemnizaţiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1).
    (3) Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de drepturi de hrană potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu este angajat/încadrat în instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în cadrul poliţiei locale, beneficiază exclusiv de indemnizaţia de hrană prevăzută la alin. (1).
    (4) Indemnizaţia de hrană nu se acordă persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite.

    ART. 19
    Salariul de bază pentru funcţiile de conducere
    (1) Salariul de bază pentru funcţiile de conducere se stabileşte de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate.
    (2) În salariul de bază pentru funcţiile de conducere atât la gradul I, cât şi la gradul II, este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Sporuri
    ART. 20
    Sporul pentru munca de noapte
    (1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
    (2) Sporul de noapte nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzute la art. 25.

    ART. 21
    Sporul pentru munca suplimentară
    (1) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.
    (2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
    (3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, va fi plătită în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
    (4) Plata muncii în condiţiile alin. (2) şi (3) se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic în scris, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii.
    (5) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.
    (6) Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de funcţii în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice ori persoanelor angajate cu timp parţial.

    ART. 22
    Sporul pentru persoanele cu handicap
    Pentru activitatea desfăşurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat, în cadrul programului normal de lucru se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare. Categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 23
    Sporul pentru condiţii de muncă
    Locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură, diplomaţie, justiţie, administraţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau a fiecăreia dintre autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.

    ART. 24
    Sporuri şi drepturi salariale specifice
    Limita maximă a sporurilor, compensaţiilor, indemnizaţiilor, adaosurilor, majorărilor, primelor, premiilor şi a altor elemente ale venitului salarial specific fiecărui domeniu de activitate este prevăzută în prezenta lege şi în anexele nr. I – VIII.

    ART. 25
    Limitarea sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi
    (1) Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru instituţiile din sistemul sanitar şi cele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor lunare, după caz.
    (3) Începând cu anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ şi drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (2) şi (3).
    (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului trimis în misiune în străinătate.

    ART. 26
    Premii şi prime
    (1) Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelenţă pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiilor sau autorităţilor publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile şi soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, sub condiţia încadrării în fondurile aprobate prin buget.
    (2) Premiile de excelenţă se pot acorda în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei/autorităţii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activităţi cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepţional ori a avut un volum de activitate ce depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, ţinându-se seama de evaluarea criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (2). Sumele neutilizate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
    (3) Premiile de excelenţă individuale lunare nu pot depăşi, anual, două salarii de bază minim brute pe ţară garantate în plată şi se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinaţie, în condiţiile legii, avându-se în vedere elementele prevăzute la alin. (2), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizaţii sindicale.
    (4) Începând cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă, obligatoriu, o indemnizaţie de vacanţă. Modalitatea de acordare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
    (5) Valoarea anuală a indemnizaţiei de vacanţă este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic.
    (6) Indemnizaţia de vacanţă prevăzută la alin. (4) şi (5) se acordă cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1).
    (7) Indemnizaţia de vacanţă nu se acordă persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite.

    CAP. III
    Alte dispoziţii
    ART. 27
    Salarizarea în caz de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu
    (1) Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi personalul ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activităţii îşi păstrează gradul sau treapta profesională în care a fost încadrat anterior suspendării, salarizarea urmând a se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare.
    (2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradaţia se stabileşte luând în considerare şi perioadele care, conform legilor speciale aplicabile, constituie vechime în muncă care se are în vedere la stabilirea drepturilor salariale.

    ART. 28
    Stabilirea salarizării pentru funcţii specifice
    (1) Autorităţile, instituţiile publice şi celelalte unităţi bugetare pot include în statele de funcţii şi unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfăşurării activităţii.
    (2) Salariile de bază ale personalului încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru funcţionarii publici, prin asimilare cu funcţiile şi salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege şi aplicabile categoriei de personal respective.
    (3) Salarizarea personalului contractual încadrat potrivit legii la cabinetele parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor din circumscripţiile electorale se stabileşte şi se aprobă prin hotărâre a birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, având ca limită minimă salariul minim brut pe ţară garantat în plată, iar ca limită maximă salariul de bază al funcţiei echivalente utilizată în cabinetul demnitarului. Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. I pct. 2.9.

    ART. 29
    Cumulul de funcţii pentru unele funcţii specifice
    (1) În cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
    (2) Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază. În astfel de situaţii nu sunt aplicabile prevederile art. 16.

    ART. 30
    Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere
    (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate/numite care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, până la ocuparea prin concurs a postului, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
    (2) În perioada în care persoana angajată/numită exercită cu caracter temporar o funcţie de conducere, aceasta beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective.

    ART. 31
    Încadrarea şi promovarea unor categorii de personal
    (1) Pentru personalul contractual sau alte categorii de personal care nu beneficiază de statute speciale, ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, pe baza regulamentului-cadru care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, după caz.
    (3) În situaţia în care promovarea personalului contractual sau a altor categorii de personal bugetar în funcţie, grad sau treaptă profesională nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii.
    (4) În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.
    (5) Promovarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.
    (6) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine“, cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate, de către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
    (7) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic, prin acordarea calificativelor „foarte bine“, „bine“, „satisfăcător“ sau „nesatisfăcător“, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
    (8) Ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget.

    ART. 32
    Transferul
    (1) Ocuparea unui post vacant în sistemul bugetar se poate face şi prin transfer, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent.
    (2) Transferul poate avea loc după cum urmează:
    a) în interesul serviciului, numai cu acordul scris al persoanei care se transferă;
    b) la cererea persoanei, în urma aprobării cererii de transfer de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul şi de la care se transferă.

    (3) Prevederile din actele normative specifice domeniului de activitate referitoare la transfer rămân în vigoare.
    (4) Ordonatorul de credite, în raport cu cerinţele postului, stabileşte criterii de selecţie proprii de transfer în completarea celor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

    ART. 33
    Transparenţa veniturilor salariale
    (1) Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
    a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
    b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
    c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
    d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
    e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
    f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

    (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.
    (3) Inspecţia Muncii are competenţa de a constata şi sancţiona contravenţia prevăzută la alin. (2).
    (4) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 34
    Detaşarea, delegarea şi alte drepturi
    (1) Prevederile din actele normative referitoare la mutare, acordarea concediilor, cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa rămân în vigoare.
    (2) Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care îndeplineşte unele activităţi cu caracter temporar, în ţară şi în străinătate, inclusiv cu ocazia delegării sau detaşării, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, dacă prin prezenta lege sau alte acte normative în vigoare nu se reglementează altfel.
    (3) Până la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (2), rămân aplicabile prevederile referitoare la delegare şi detaşare din actele normative în vigoare la data prevăzută la art. 43.

    ART. 35
    Caracterul drepturilor salariale
    Sumele reprezentând drepturile salariale prevăzute de prezenta lege sunt lunare, în formă brută şi supuse impozitării, potrivit legii.

    ART. 36
    Reîncadrarea personalului
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în specialitate/vechime în învăţământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare potrivit art. 38.
    (2) În cazul în care funcţia deţinută nu se regăseşte în prezenta lege, reîncadrarea se face pe una dintre funcţiile prevăzute în anexe.
    (3) Salarizarea personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului se realizează potrivit anexei nr. VII, în limita cheltuielilor de personal aprobate.
    (4) Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, nou-înfiinţate, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului beneficiază de salariile stabilite potrivit anexei nr. VII.

    ART. 37
    Soluţionarea contestaţiilor
    (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare, a sporurilor, a creşterilor salariale, a premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa ordonatorilor de credite.
    (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
    (3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.
    (4) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă de urgenţă şi cu precădere.

    ART. 38
    Aplicarea legii
    (1) Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017.
    (2) Începând cu data de 1 iulie 2017:
    a) se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;
    b) prin excepţie de la lit. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol;
    c) prin excepţie de la prevederile lit. a), indemnizaţiile lunare ale personalului care ocupă funcţii de demnitate publică se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
    d) până la data de 31 decembrie 2017 se acordă drepturile de hrană şi tichetele de masă de care beneficiază, la data intrării în vigoare a prezentei legi, unele categorii de personal bugetar, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

    (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creşteri salariale:
    a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;
    b) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de medici şi de asistenţi medicali din unităţile sanitare publice, prevăzute în anexa nr. II cap. I, se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022;
    c) prin excepţie de la lit. a), începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevăzut în anexa nr. II, cuantumul sporurilor, majorărilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare se determină, în condiţiile reglementate de prezenta lege, utilizând salariul de bază stabilit potrivit prezentului articol, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25;
    d) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, de care beneficiază personalul care ocupă funcţii didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018;
    e) prin excepţie de la lit. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol;
    f) indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa nr. IX se stabilesc pe baza coeficienţilor şi a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
    g) pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile salariale prevăzute la lit. a)-c) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă.

    (4) În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creştere a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, fiecare creştere reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018. Creşterea respectivă şi data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h).
    (5) Prin legea privind plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar se pot stabili anual alte majorări salariale decât cele prevăzute de prezentul articol.
    (6) În situaţia în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022.
    (7) Salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie şi indemnizaţiile de încadrare se rotunjesc din leu în leu în favoarea salariatului.

    ART. 39
    Aplicarea tranzitorie
    (1) Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare.
    (2) În situaţia în care nu există funcţie similară în plată, nivelul salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel se stabileşte prin înmulţirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, prevederile art. 10 privind gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă.
    (3) Sporul pentru titlul ştiinţific de doctor, acordat ca sumă compensatorie sau ca spor la salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, după caz, de la data aplicării prevederilor prezentei legi nu se mai acordă, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, indiferent de data obţinerii acestuia, beneficiind de prevederile art. 14.

    ART. 40
    Indemnizaţiile consilierilor locali şi consilierilor judeţeni
    Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2).

    ART. 41
    Echivalarea unor studii
    Salarizarea absolvenţilor ciclului I şi/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată (S), potrivit art. 18 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 42
    Răspunderea aplicării legii
    (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariilor de bază sau, după caz, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor, soldelor de comandă/salariilor de comandă, indemnizaţiilor de încadrare, indemnizaţiilor lunare, a sporurilor, creşterilor şi a celorlalte drepturi salariale, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară sau patrimonială a persoanelor vinovate, potrivit legii.
    (2) Nerespectarea prevederilor art. 25 constituie contravenţie şi se sancţionează, în funcţie de gradul de vinovăţie a persoanelor responsabile, cu amendă între 5.000 lei şi 20.000 lei şi recuperarea prejudiciului.
    (3) Constatarea contravenţiilor pentru nerespectarea prevederilor art. 25, precum şi aplicarea amenzii se fac de către organele de control ale Curţii de Conturi a României.

    ART. 43
    Intrarea în vigoare
    Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2017.

    ART. 44
    Abrogarea unor dispoziţii
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    1. art. 1^2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. art. 18 alin. (2)-(5) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1998 privind Institutul European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 207/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. art. 30 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 7 martie 2014;
    4. art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 15 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. art. 36 lit. f) din Legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 10 aprilie 2014, cu modificările ulterioare;
    6. art. 16-19 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, cu modificările ulterioare;
    7. art. 23 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificările ulterioare;
    8. art. 16 alin. (11) şi (12) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale din România nr. 226/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    9. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 6 noiembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 185/2015;
    11. cap. I, cuprinzând art. 1-13, şi art. 32, 32^1 şi 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    12. art. II din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015;
    13. art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobată prin Legea nr. 244/2015;
    14. art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, aprobată prin Legea nr. 38/2016;
    15. art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, aprobată prin Legea nr. 347/2015;
    16. art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, cu modificările ulterioare;
    17. art. II şi III din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare;
    18. art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    19. art. 101 alin. (10) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    20. cap. I, cuprinzând art. 1-12^1, art. 13 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    21. art. I, II, III şiIV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 31 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    22. art. II din Legea nr. 193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 2 noiembrie 2016;
    23. art. I, I^1, I^2 şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2016, cu modificările ulterioare;
    24. art. 29^1 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    25. art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 4 februarie 2013, aprobată prin Legea nr. 132/2013;
    26. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    27. art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, cu excepţia art. 19;
    28. cap. I, cuprinzând art. 1-14 şi art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    29. cap. I, cuprinzând art. 1-5, art. 9 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 36/2014;
    30. Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 14;
    31. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, aprobată prin Legea nr. 182/2012, cu modificările ulterioare;
    32. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
    33. alin. (3) şi prevederile referitoare la acordarea sporului de importanţă naţională de 25% din cuprinsul alin. (2) al art. 21 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 mai 2009;
    34. art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2014, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    35. art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    36. orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.

    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, prevederile referitoare la acordarea tichetelor de masă salariaţilor din sectorul bugetar prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 45
    Anexele
    Anexele nr. I – IX fac parte integrantă din prezenta lege.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 28 iunie 2017.
    Nr. 153.
    ANEXA I

    FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ÎNVĂŢĂMÂNT“
    CAP. I

    A. Salarii de bază pentru funcţiile din învăţământ
    1. Funcţiile de conducere din învăţământul superior

    ┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬────────────────┐
    │Nr. │ │ Nivelul │Salariul de bază│ │
    │crt.│ │studiilor│ - lei - │ │
    │ │ Funcţia │ ├────────────────┤ Coeficient │
    │ │ │ │ Anul 2022 │ │
    │ │ │ ├───────┬────────┼───────┬────────┤
    │ │ │ │Grad I │Grad II │Grad I │Grad II │
    │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 1.│ Rector*) │ S │ 13705│ 16232 │ 5,48 │ 6,49 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 2.│Prorector*) │ S │ 11582│ 14916 │ 4,63 │ 5,97 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 3.│Director general administrativ al │ │ │ │ │ │
    │ │universităţii │ S │ 11003│ 14477 │ 4,40 │ 5,79 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 4.│Decan *) │ S │ 11003│ 14477 │ 4,40 │ 5,79 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 5.│Prodecan*) │ S │ 10037│ 12459 │ 4,01 │ 4,98 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 6.│Director de departament*) │ S │ 10423│ 14037 │ 4,17 │ 5,62 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 7.│Director general adjunct administrativ │ │ │ │ │ │
    │ │al universităţii/Director │ S │ 8493│ 10880 │ 3,40 │ 4,35 │
    └────┴───────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┘


    *) Salariile de bază pot cuprinde şi salariul de bază aferent unei norme didactice.
    NOTĂ:
    *) Salariile de bază pot cuprinde şi salariul de bază aferent unei norme didactice.

    NOTĂ:
    1. Salarizarea Preşedintelui Senatului universitar se face la nivel de rector.
    2. Stabilirea salariului de bază se face prin hotărârea conducerii, potrivit Cartei universităţii, după caz, între valorile corespunzătoare gradului I şi gradului II, cu încadrarea în bugetul instituţiei, în funcţie de gradul universităţii, mărimea şi complexitatea structurii conduse.


    2. Funcţiile de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar

    ┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬────────────────┐
    │Nr. │ │ Nivelul │Salariul de bază│ │
    │crt.│ │studiilor│ - lei - │ │
    │ │ Funcţia │ ├────────────────┤ Coeficient │
    │ │ │ │ Anul 2022 │ │
    │ │ │ ├───────┬────────┼───────┬────────┤
    │ │ │ │Grad I │Grad II │Grad I │Grad II │
    │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 1.│Inspector şcolar general*) │ S │ 7100│ 8072│ 2,84│ 3,23 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 2.│Inspector şcolar general adjunct*) │ S │ 7050│ 7721│ 2,82│ 3,09 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 3.│Director casa corpului didactic*) │ S │ 7050│ 7721│ 2,82│ 3,09 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 4.│Inspector şcolar de specialitate, │ │ │ │ │ │
    │ │inspector şcolar*) │ S │ 7000│ 7382│ 2,80│ 2,95 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 5.│Director unitate de învăţământ*) **) │ S │ 7000│ 7382│ 2,80│ 2,95 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 6.│Director adjunct unitate de │ │ │ │ │ │
    │ │învăţământ*) **) │ S │ 6975│ 7100│ 2,79│ 2,84 │
    └────┴───────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┘


    *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.
    **) Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere, respectiv director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
    NOTĂ:
    1. Pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control, ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare din tabelul de mai sus.
    2. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.


    3. Funcţiile de conducere pentru funcţiile didactice auxiliare

    ┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬────────────────┐
    │Nr. │ │ Nivelul │Salariul de bază│ │
    │crt.│ │studiilor│ - lei - │ │
    │ │ Funcţia │ ├────────────────┤ Coeficient │
    │ │ │ │ Anul 2022 │ │
    │ │ │ ├───────┬────────┼───────┬────────┤
    │ │ │ │Grad I │Grad II │Grad I │Grad II │
    │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┴───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ Învăţământ superior │ │ │ │ │ │
    ├────┬───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 1.│Director, contabil-şef │ S │ 7019│ 9125│ 2,81│ 3,65 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 2.│Administrator şef facultate │ S │ 6580│ 7546│ 2,63│ 3,02 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 3.│Secretar-sef universitate │ S │ 8493│ 10880│ 3,40│ 4,35 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 4.│Secretar-sef facultate │ S │ 6520│ 7200│ 2,61│ 2,88 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 5.│Şef serviciu │ S │ 6520│ 7200│ 2,61│ 2,88 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 6.│Şef birou │ S │ 5950│ 6650│ 2,38│ 2,66 │
    ├────┴───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ Învăţământ preuniversitar**) │ │ │ │ │ │
    ├────┬───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 1.│Contabil-şef*) - nivel maxim │ S │ 5212│ 6229│ 2,08│ 2,49 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 2.│Secretar-şef unitate de învăţământ*) │ │ │ │ │ │
    │ │ - nivel maxim │ S │ 5212│ 6229│ 2,08│ 2,49 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 3.│ Contabil-şef*) - nivel maxim │ M │ 4259│ 4388│ 1,70│ 1,76 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 4.│Secretar - şef unitate de învăţământ*) │ │ │ │ │ │
    │ │- nivel maxim │ M │ 4259│ 4388│ 1,70│ 1,76 │
    └────┴───────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┘


    *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.
    **) Categoriile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere şi nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
    NOTĂ:
    1. Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere, de îndrumare şi control, ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare din tabelul prevăzut la pct. 3.
    2. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.


    4. Salarii de bază învăţământ universitar

    ┌────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┬────────────────┬──────────┐
    │Nr. │ │ Nivelul │ Vechimea în │Salariul de bază│ │
    │crt.│ Funcţia*) │studiilor│ învăţământ │ - lei - │Coeficient│
    │ │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
    │ │ │ │ ├────────────────┤ │
    │ │ │ │ │ Anul 2022 │ │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 1. │Profesor universitar │ S │peste 25 de ani │ 10880 │ 4,35 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 20-25 ani │ 9125 │ 3,65 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 15-20 ani │ 7250 │ 2,90 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 10-15 ani │ 5950 │ 2,38 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 5-10 ani │ 5625 │ 2,25 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 2.│Conferenţiar universitar │ S │peste 25 de ani │ 7546 │ 3,02 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 20-25 ani │ 6580 │ 2,63 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 15-20 ani │ 5517 │ 2,21 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 10-15 ani │ 5101 │ 2,04 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 5-10 ani │ 4828 │ 1,93 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 3-5 ani │ 4508 │ 1,80 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │3. Şef lucrări │ S │peste 25 de ani │ 5212 │ 2,08 │
    │ │(lector universitar) ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 20-25 ani │ 4828 │ 1,93 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 15-20 ani │ 4554 │ 1,82 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 10-15 ani │ 4417 │ 1,77 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 5-10 ani │ 4372 │ 1,75 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 3-5 ani │ 4326 │ 1,73 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 4.│Asistent universitar │ S │peste 25 de ani │ 4554 │ 1,82 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 20-25 ani │ 4417 │ 1,77 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 15-20 ani │ 4326 │ 1,73 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 10-15 ani │ 4259 │ 1,70 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 5-10 ani │ 4216 │ 1,69 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 3-5 ani │ 4173 │ 1,67 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │până la 3 ani │ 4130 │ 1,65 │
    └────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┴──────────┘


    *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    NOTĂ:
    1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă la pct. 1, 3 şi 4 reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabileşte prin majorarea acesteia în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste majorări se vor plăti exclusiv din venituri proprii.
    2. Încadrarea între limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliul de administraţie.


    5. Salarii de bază învăţământ preuniversitar

    ┌────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┬────────────────┬──────────┐
    │Nr. │ │ Nivelul │ Vechimea în │Salariul de bază│ │
    │crt.│ Funcţia didactică şi │studiilor│ învăţământ │ - lei - │Coeficient│
    │ │ gradul didactic *) │ │ │ Gradaţia 0 │ │
    │ │ │ │ ├────────────────┤ │
    │ │ │ │ │ Anul 2022 │ │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 1.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │
    │ │de lungă durată grad │ │ │ │ │
    │ │didactic I │ S │peste 25 de ani │ 5517 │ 2,21 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 20-25 ani │ 5101 │ 2,04 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 15-20 ani │ 4828 │ 1,93 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 10-15 ani │ 4600 │ 1,84 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 5-10 ani │ 4508 │ 1,80 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 1-5 ani │ 4372 │ 1,75 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 2.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │
    │ │de lungă durată grad │ │ │ │ │
    │ │didactic II │ S │peste 25 de ani │ 4828 │ 1,93 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 20-25 ani │ 4554 │ 1,82 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 15-20 ani │ 4417 │ 1,77 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 10-15 ani │ 4372 │ 1,75 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 5-10 ani │ 4326 │ 1,73 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 1-5 ani │ 4235 │ 1,69 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 3.│Profesor studii superioare │ S │peste 25 de ani │ 4554 │ 1,82 │
    │ │de lungă durată grad ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │didactic definitiv │ S │ 20-25 ani │ 4417 │ 1,77 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 15-20 ani │ 4326 │ 1,73 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 10-15 ani │ 4235 │ 1,69 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 5-10 ani │ 4189 │ 1,68 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 1-5 ani │ 4144 │ 1,66 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 4.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │
    │ │de lungă durată debutant │ S │până la 1 an │ 4098 │ 1,64 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 5.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │
    │ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │
    │ │didactic I │ SSD │peste 25 de ani │ 4600 │ 1,84 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 20-25 ani │ 4463 │ 1,79 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 015-20 ani │ 4372 │ 1,75 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 10-15 ani │ 4326 │ 1,73 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 5-10 ani │ 4235 │ 1,69 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 6.│Profesor studii superioare │ SSD │ peste 25 de ani │ 4463 │ 1,79 │
    │ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │
    │ │didactic II │ │ │ │ │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 20-25 ani │ 4280 │ 1,71 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 15-20 ani │ 4235 │ 1,69 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 10-15 ani │ 4189 │ 1,68 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 5-10 ani │ 4144 │ 1,66 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 1-5 ani │ 4098 │ 1,64 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 7.│Profesor studii superioare │ SSD │peste 25 de ani │ 4326 │ 1,73 │
    │ │de scurtă durată grad ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │didactic definitiv │ SSD │ 20-25 ani │ 4235 │ 1,69 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 15-20 ani │ 4189 │ 1,68 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 10-15 ani │ 4144 │ 1,66 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 5-10 ani │ 4098 │ 1,64 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 1-5 ani │ 4052 │ 1,62 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 8.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │
    │ │de scurtă durată debutant │ SSD │până la 1 an │ 4007 │ 1,60 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 9.│Institutor, maistru │ │ │ │ │
    │ │instructor, studii │ │ │ │ │
    │ │superioare lungă durată, │ │ │ │ │
    │ │grad didactic I │ S │peste 25 de ani │ 4600 │ 1,84 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 20-25 ani │ 4508 │ 1,80 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 15-20 ani │ 4417 │ 1,77 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 10-15 ani │ 4372 │ 1,75 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 5-10 ani │ 4280 │ 1,71 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 10│Institutor, maistru │ S │peste 25 de ani │ 4463 │ 1,79 │
    │ │instructor, studii ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │superioare lungă durată, │ S │ 20-25 ani │ 4372 │ 1,75 │
    │ │grad didactic II ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 15-20 ani │ 4326 │ 1,73 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 10-15 ani │ 4280 │ 1,71 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 5-10 ani │ 4235 │ 1,69 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 1-5 ani │ 4189 │ 1,68 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 11│Institutor, maistru │ S │peste 25 de ani │ 4372 │ 1,75 │
    │ │instructor, studii ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │superioare lungă durată, │ S │ 20-25 ani │ 4326 │ 1,73 │
    │ │grad didactic definitiv ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 15-20 ani │ 4280 │ 1,71 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 10-15 ani │ 4235 │ 1,69 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 5-10 ani │ 4189 │ 1,68 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ S │ 1-5 ani │ 4144 │ 1,66 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 12│Institutor, maistru │ │ │ │ │
    │ │instructor, studii │ │ │ │ │
    │ │superioare lungă durată, │ │ │ │ │
    │ │debutant │ S │până la 1 an │ 4098 │ 1,64 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 13│Institutor, maistru │ SSD │peste 25 de ani │ 4463 │ 1,79 │
    │ │instructor, studii ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │superioare scurtă durată, │ SSD │ 20-25 ani │ 4326 │ 1,73 │
    │ │grad didactic I ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 15-20 ani │ 4235 │ 1,69 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 10-15 ani │ 4189 │ 1,68 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 5-10 ani │ 4144 │ 1,66 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 14 │Institutor, maistru │ SSD │peste 25 de ani │ 4372 │ 1,75 │
    │ │instructor, studii ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │superioare scurtă durată, │ SSD │ 20-25 ani │ 4280 │ 1,71 │
    │ │grad didactic II ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 15-20 ani │ 4235 │ 1,69 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 10-15 ani │ 4189 │ 1,68 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 5-10 ani │ 4144 │ 1,66 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 1-5 ani │ 4098 │ 1,64 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 15 │Institutor, maistru │ SSD │peste 25 de ani │ 4280 │ 1,71 │
    │ │instructor, studii ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │superioare scurtă durată, │ SSD │ 20-25 ani │ 4235 │ 1,69 │
    │ │grad didactic definitiv ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 15-20 ani │ 4189 │ 1,68 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 10-15 ani │ 4144 │ 1,66 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 5-10 ani │ 4098 │ 1,64 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ SSD │ 1-5 ani │ 4052 │ 1,62 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 16 │Institutor, maistru │ │ │ │ │
    │ │instructor, studii │ │ │ │ │
    │ │superioare scurtă durată, │ │ │ │ │
    │ │debutant │ SSD │până la 1 an │ 4007 │ 1,60 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 17 │Învăţător, educatoare, │ M │peste 25 de ani │ 4372 │ 1,75 │
    │ │maistru - instructor; (cu ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │studii de nivel liceal) │ M │ 20-25 ani │ 4280 │ 1,71 │
    │ │grad didactic I ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ M │ 15-20 ani │ 4189 │ 1,68 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ M │ 10-15 ani │ 4144 │ 1,66 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ M │ 5-10 ani │ 4098 │ 1,64 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 18 │Învăţător, educatoare, │ M │peste 25 de ani │ 4280 │ 1,71 │
    │ │maistru - instructor; (cu ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │studii de nivel liceal) │ M │ 20-25 ani │ 4235 │ 1,69 │
    │ │grad didactic II ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ M │ 15-20 ani │ 4189 │ 1,68 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ M │ 10-15 ani │ 4144 │ 1,66 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ M │ 5-10 ani │ 4098 │ 1,64 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ M │ 1-5 ani │ 4052 │ 1,62 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 19 │Învăţător, educatoare, │ M │peste 25 de ani │ 4235 │ 1,69 │
    │ │maistru - instructor; (cu ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │studii de nivel liceal) │ M │ 20-25 ani │ 4189 │ 1,68 │
    │ │grad didactic definitiv ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ M │ 15-20 ani │ 4144 │ 1,66 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ M │ 10-15 ani │ 4098 │ 1,64 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ M │ 5-10 ani │ 4052 │ 1,62 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ M │ 1-5 ani │ 4007 │ 1,60 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 20 │Învăţător, educatoare, │ │ │ │ │
    │ │maistru - instructor; (cu │ │ │ │ │
    │ │studii de nivel liceal) │ │ │ │ │
    │ │debutant │ M │până la 1 an │ 3916 │ 1,57 │
    ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 21 │Profesor, învăţător, │ M │peste 25 de ani │ 4189 │ 1,68 │
    │ │educatoare, maistru- ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │instructor; (cu studii de │ M │ 20-25 ani │ 4144 │ 1,66 │
    │ │nivel liceal, fără pregătire├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │de specialitate) │ M │ 15-20 ani │ 4098 │ 1,64 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ M │ 10-15 ani │ 4052 │ 1,62 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ M │ 5-10 ani │ 4007 │ 1,60 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ M │ 1-5 ani │ 3961 │ 1,58 │
    │ │ ├─────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ │ M │până la 1 an │ 3916 │ 1,57 │
    └────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┴──────────┘


    *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

    6. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare

    ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬──────────┐
    │Nr. │ │Nivelul │Salarii de bază │ │
    │crt.│ Funcţia, gradul sau treapta profesională │studiilor│ - lei - │Coeficient│
    │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
    │ │ │ ├────────────────┤ │
    │ │ │ │ Anul 2022 │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │Funcţii de execuţie │ │ │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 1 │Administrator financiar, bibliotecar*); grad I│ S │ 4345 │ 1,74 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad II│ S │ 4130 │ 1,65 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad III│ S │ 4087 │ 1,63 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant│ S │ 3950 │ 1,58 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 2 │Informatician, analist programator; │ │ │ │
    │ │ grad IA│ S │ 4647 │ 1,86 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad I │ S │ 4302 │ 1,72 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad II │ S │ 4216 │ 1,69 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 3 │Secretar instituţie/unitate de învăţământ; │ │ │ │
    │ │ grad I │ S │ 4259 │ 1,70 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad II │ S │ 4130 │ 1,65 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad III │ S │ 4087 │ 1,63 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 4 │Pedagog şcolar, laborant, mediator şcolar; │ │ │ │
    │ │ grad IA │ S │ 4173 │ 1,67 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad I │ S │ 4130 │ 1,65 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad II │ S │ 4087 │ 1,63 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 5 │Instructor-animator, corepetitor, instructor │ │ │ │
    │ │de educaţie extraşcolară; │ │ │ │
    │ │ grad I │ S │ 4130 │ 1,65 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad II │ S │ 4087 │ 1,63 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 6 │Administrator patrimoniu; │ │ │ │
    │ │ grad I │ S │ 4173 │ 1,67 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad II │ S │ 4087 │ 1,63 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad III │ S │ 4000 │ 1,60 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 7 │Administrator financiar, bibliotecar*); │ │ │ │
    │ │ grad I │ SSD │ 4087 │ 1,63 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad II │ SSD │ 3950 │ 1,58 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad III │ SSD │ 3900 │ 1,56 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ SSD │ 3850 │ 1,54 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 8 │Informatician, analist programator; │ │ │ │
    │ │ grad I │ SSD │ 4087 │ 1,63 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad II │ SSD │ 3950 │ 1,58 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad III │ SSD │ 3900 │ 1,56 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ SSD │ 3850 │ 1,54 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 9 │Secretar instituţie/unitate de învăţământ; │ │ │ │
    │ │ grad I │ SSD │ 4087 │ 1,63 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad II │ SSD │ 3950 │ 1,58 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad III │ SSD │ 3900 │ 1,56 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ SSD │ 3850 │ 1,54 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 10│Pedagog şcolar, laborant, mediator şcolar; │ │ │ │
    │ │ grad I │ SSD │ 4087 │ 1,63 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad II │ SSD │ 3950 │ 1,58 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad III │ SSD │ 3900 │ 1,56 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ SSD │ 3850 │ 1,54 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 11│Instructor-animator, corepetitor, instructor │ │ │ │
    │ │de educaţie extraşcolară; │ │ │ │
    │ │ grad I │ SSD │ 3950 │ 1,58 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad II │ SSD │ 3900 │ 1,56 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ SSD │ 3850 │ 1,54 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 12│Administrator patrimoniu; │ │ │ │
    │ │ grad I │ SSD │ 4000 │ 1,60 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad II │ SSD │ 3950 │ 1,58 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ grad III │ SSD │ 3900 │ 1,56 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ SSD │ 3850 │ 1,54 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 13│Administrator financiar, bibliotecar*); │ │ │ │
    │ │ treapta I │ M │ 3900 │ 1,56 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta II │ M │ 3850 │ 1,54 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta III │ M │ 3750 │ 1,50 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ M │ 3610 │ 1,44 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 14│Informatician, analist programator; │ │ │ │
    │ │ treapta IA│ PL/M │ 3950 │ 1,58 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta I │ PL/M │ 3900 │ 1,56 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta II│ PL/M │ 3850 │ 1,54 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ PL/M │ 3750 │ 1,50 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 15 │Secretar instituţie/ unitate de învăţământ; │ │ │ │
    │ │ treapta IA│ M │ 3900 │ 1,56 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta I │ M │ 3850 │ 1,54 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta II│ M │ 3750 │ 1,50 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ M │ 3610 │ 1,44 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 16 │Pedagog şcolar; │ │ │ │
    │ │ treapta IA│ M │ 3900 │ 1,56 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta I │ M │ 3850 │ 1,54 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta II│ M │ 3750 │ 1,50 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ M │ 3610 │ 1,44 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 17 │Instructor-animator, instructor educaţie │ │ │ │
    │ │extraşcolară; │ │ │ │
    │ │ treapta I A│ M │ 3900 │ 1,56 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta I │ M │ 3850 │ 1,54 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta II │ M │ 3750 │ 1,50 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ M │ 3610 │ 1,44 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 18 │Corepetitor; │ │ │ │
    │ │ treapta I │ M │ 3850 │ 1,54 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta II│ M │ 3750 │ 1,50 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ M │ 3610 │ 1,44 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 19 │Şef atelier-şcoală, tehnician, administrator │ │ │ │
    │ │patrimoniu; │ │ │ │
    │ │ treapta I │ M │ 3900 │ 1,56 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta II│ M │ 3850 │ 1,54 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta III│ M │ 3750 │ 1,50 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ M │ 3610 │ 1,44 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 20 │Laborant; │ │ │ │
    │ │ treapta I │ PL/M │ 3900 │ 1,56 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta II│ PL/M │ 3850 │ 1,54 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ PL/M │ 3750 │ 1,50 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 21 │Instructor, model; │ │ │ │
    │ │ treapta I │ M │ 3850 │ 1,54 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta II│ M │ 3750 │ 1,50 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ M │ 3610 │ 1,44 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 22 │Mediator şcolar; │ │ │ │
    │ │ treapta I │ M/G │ 3300 │ 1,32 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta II│ M/G │ 3050 │ 1,22 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ M/G │ 2950 │ 1,18 │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 23 │Supraveghetor noapte; │ │ │ │
    │ │ treapta I │ M/G │ 2570 │ 1,03 │
    │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ │ treapta II│ M/G │ 2500 │ 1,00 │
    └────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴──────────┘


    *) Se utilizează doar în bibliotecile din unităţile de învăţământ preuniversitar.
    NOTĂ:
    Salariile de bază prevăzute la pct. 4, 5 şi 6 sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.    B. Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ
    ART. 1
    Pentru funcţiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superior/superioară funcţiei pe care era încadrată persoana.

    ART. 2
    Ministerul Educaţiei Naţionale, cu consultarea instituţiilor, unităţilor de învăţământ şi a partenerilor sociali, va stabili gradul funcţiilor de conducere din învăţământul preuniversitar şi alte instituţii/unităţi din subordinea acestuia, prin ordin al ministrului, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în funcţie de următoarele criterii: număr de personal, elevi şi categorii de unităţi.

    ART. 3
    Personalul didactic calificat de predare şi conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, care nu se ia în calcul la stabilirea limitei prevăzute la art. 25.

    ART. 4
    Personalul didactic din învăţământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază.

    ART. 5
    (1) Personalul didactic din învăţământ, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, bibliotecilor centrale universitare, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului de bază deţinut. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.
    (2) Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit se elaborează de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi de senatele universitare pentru instituţiile de învăţământ superior.
    (3) Pentru personalul didactic de predare din învăţământul universitar, care nu beneficiază de gradaţia de merit prevăzută la alin. (1), se acordă, prin concurs, un spor de performanţă academică. Acest spor se acordă pentru un număr de până la 15% din posturile didactice de predare existente la nivelul instituţiei de învăţământ superior şi reprezintă 10% din salariul de bază deţinut. Sporul de performanţă academică se atribuie pe o perioadă de un an. Numărul de beneficiari, metodologia şi criteriile de acordare a sporului de performanţă academică se elaborează de către senatele universitare şi se va plăti exclusiv din venituri proprii.

    ART. 6
    Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămână.

    ART. 7
    Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învăţământul preşcolar, primar sau gimnazial, primeşte o majorare a salariului de bază, după cum urmează:
    a) pentru 2 clase de elevi/grupe, o creştere cu 7% a salariului de bază deţinut;
    b) pentru 3 clase de elevi/grupe, o creştere cu 10% a salariului de bază deţinut;
    c) pentru 4 clase de elevi/grupe, o creştere cu 15% a salariului de bază deţinut;
    d) pentru 5 clase de elevi/grupe, o creştere cu 20% a salariului de bază deţinut.


    ART. 8
    Personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază.

    ART. 9
    (1) Pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior, consiliile de administraţie pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% a salariului de bază deţinut, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii.
    (2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi personalul din învăţământul preuniversitar care participă direct la realizarea activităţilor finanţate din venituri proprii.

    ART. 10
    Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de până la 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază.

    ART. 11
    Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, primind o indemnizaţie de concediu de odihnă calculată conform prevederilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

    ART. 12
    Personalul didactic de predare, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar, poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) În raport cu condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din Regulamentul prevăzut la art. 23 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
    (3) Personalul didactic care desfăşoară activitate de predare - învăţare - evaluare în sistemul penitenciar primeşte un spor de până la 15% din salariul de bază.

    ART. 14
    Pentru funcţiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc în prezenta anexă, se vor utiliza salariile de bază din anexele la prezenta lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar. Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, va emite, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, un nou ordin privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar, aplicându-li-se în mod corespunzător celelalte prevederi aplicabile personalului didactic.

    ART. 15
    Salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar se face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învăţământul preuniversitar.

    ART. 16
    Pentru personalul didactic de predare din învăţământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018.


    CAP. II
    Unităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare
    a) Salarii de bază funcţii de conducere

    ┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┐
    │Nr. │ │ Nivelul │Salariul de bază│ │
    │crt.│ │studiilor│ lei │ │
    │ │ Funcţia │ ├────────────────┤ Coeficient │
    │ │ │ │ Anul 2022 │ │
    │ │ │ ├───────┬────────┼───────┬────────┤
    │ │ │ │Grad I │Grad II │Grad I │Grad II │
    │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 1 │Director general institut de cercetare *)│ │ │ │ │ │
    │ │(Ordonator secundar de credite) │ S │ 10002 │ 11406 │ 4,00 │ 4,56 │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 2 │Director general adjunct institut de │ │ │ │ │ │
    │ │cercetare*) (Ordonator secundar de │ │ │ │ │ │
    │ │credite) │ S │ 9651 │ 10880 │ 3,86 │ 4,35 │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 3 │Director institut de cercetare │ │ │ │ │ │
    │ │(Ordonator terţiar de credite) │ S │ 9651 │ 10880 │ 3,86 │ 4,35 │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 4 │Director adjunct institut de cercetare │ │ │ │ │ │
    │ │Ordonator terţiar de credite) │ S │ 9476 │ 10178 │ 3,79 │ 4,07 │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 5 │Director centru de cercetare; director │ │ │ │ │ │
    │ │staţiune de cercetare │ │ │ │ │ │
    │ │Ordonator terţiar de credite) │ S │ 9125 │ 9476 │ 3,65 │ 3,79 │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 6 │Secretar ştiinţific institut de cercetare│ │ │ │ │ │
    │ │secretar ştiinţific secţie AS AS │ │ │ │ │ │
    │ │(Ordonator terţiar de credite) │ S │ 9125 │ 9476 │ 3,65 │ 3,79 │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 7 │Director adjunct centru de cercetare; │ │ │ │ │ │
    │ │director adjunct staţiune de cercetare │ │ │ │ │ │
    │ │(Ordonator terţiar de credite) │ S │ 8949 │ 9125 │ 3,58 │ 3,65 │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 8 │Secretar ştiinţific centru de cercetare; │ │ │ │ │ │
    │ │secretar ştiinţific staţiune de cercetare│ │ │ │ │ │
    │ │(Ordonator terţiar de credite) │ S │ 8774 │ 8949 │ 3,51 │ 3,58 │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 9 │Şef laborator cercetare │ S │ 8423 │ 8774 │ 3,37 │ 3,51 │
    └────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┘


    *) Nivelul de salarizare este stabilit de către ordonatorul principal de credite.
    NOTĂ:
    1. Pentru conducătorii de doctorat salariul de bază este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.
    2. Pentru funcţiile de conducere din cadrul Academiei Române salariile de bază se majorează cu 15%.
    3. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.


    b) Salarii de bază funcţii de execuţie

    ┌────┬─────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┬──────────┐
    │Nr. │ │ Nivelul │Salariile de bază │ │
    │crt.│ Funcţia │studiilor│ - lei - │Coeficient│
    │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
    │ │ │ ├──────────────────┤ │
    │ │ │ │ Anul 2022 │ │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ 1│Cercetător ştiinţific I │ S │ 7546 │ 3,02 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ 2│Cercetător ştiinţific II │ S │ 5966 │ 2,39 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ 3│Cercetător ştiinţific III │ S │ 4216 │ 1,69 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ 4│Cercetător ştiinţific │ S │ 4130 │ 1,65 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ 5│Asistent de cercetare ştiinţifică│ S │ 4087 │ 1,63 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ 6│Asistent de cercetare ştiinţifică│ │ │ │
    │ │stagiar │ S │ 3950 │ 1,58 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ 7│Asistent I │ M │ 3850 │ 1,54 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ 8│Asistent II │ M │ 3750 │ 1,50 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ 9│Asistent stagiar │ M │ 3610 │ 1,44 │
    └────┴─────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────┴──────────┘


    NOTĂ:
    1. Pentru conducătorii de doctorat, salariul de bază este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.
    2. Pentru funcţiile de execuţie de cercetare ştiinţifică fundamentală din cadrul Academiei Române, salariile de bază se majorează cu 15%.
    3. Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.


    CAP. III
    Culte
    A. Salarii de bază pentru personalul clerical încadrat în unităţile bugetare
    Funcţii de execuţie

    ┌────┬─────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┬──────────┐
    │Nr. │ │ Nivelul │Salariile de bază │ │
    │crt.│ Funcţia │studiilor│ - lei - │Coeficient│
    │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ 1│Preot │ │ Anul 2022 │ │
    │ ├─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ │ gradul I │ S │ 4000 │ 1,60 │
    │ ├─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ │ gradul II│ S │ 3900 │ 1,56 │
    │ ├─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ │ definitiv│ S │ 3850 │ 1,54 │
    │ ├─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ S │ 3700 │ 1,48 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ 2 │Preot │ │ │ │
    │ │ gradul I │ M │ 3700 │ 1,48 │
    │ ├─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ │ definitiv│ M │ 3650 │ 1,46 │
    │ ├─────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────┤
    │ │ debutant │ M │ 3550 │ 1,42 │
    └────┴─────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────┴──────────┘


    NOTĂ:
    1. Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.
    2. Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.    B. Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică

    ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────────────┐
    │Nr. │ │Numărul │ │
    │crt.│ Funcţia │maxim de│ Funcţia cu care se asimilează │
    │ │ │posturi │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤
    │ 1 │Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române │ 1 │Preşedintele Senatului şi │
    │ │ │ │Preşedintele Camerei Deputaţilor│
    ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤
    │ 2 │Arhiepiscop major, mitropolit │ │Secretarii şi Chestorii │
    │ │Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică │ 11 │Senatului şi ai Camerei │
    │ │ │ │Deputaţilor │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤
    │ 3 │Arhiepiscop, şef de cult (mitropolit, │ 22 │Ministru │
    │ │episcop, muftiu, şef rabin, preşedinte │ │ │
    │ │uniune, preşedinte) │ │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤
    │ 4 │Episcop, episcop-vicar patriarhal │ 34 │Vicepreşedinţii comisiilor │
    │ │ │ │permanente ale Senatului şi │
    │ │ │ │Camerei Deputaţilor │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤
    │ 5 │Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, │ │ │
    │ │arhiereu-vicar │ 26 │Senatori, deputaţi │
    └────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────────────────────────┘


    C. Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică

    ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────────────┐
    │Nr. │ │Numărul │Funcţia didactică cu care se │
    │crt.│ Funcţia clericală sau asimilată │ de │ asimilează │
    │ │ │posturi │ │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤
    │ 1 │Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal,│ 52 │Profesor cu studii superioare, │
    │ │vicar general, secretar general, consilier patriarhal,│ │cu grad didactic I şi vechime în│
    │ │prim-rabin │ │învăţământ peste 25 ani │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤
    │ 2 │Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, │ 41 │Profesor cu studii superioare, │
    │ │vicar administrativ eparhial, vicar episcopal │ │cu grad didactic I şi vechime în│
    │ │ │ │învăţământ între 20 şi 25 ani │
    ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤
    │ 3 │Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, │ 732 │Profesor cu studii superioare, │
    │ │secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop│ │cu grad didactic II şi vechime │
    │ │ │ │în învăţământ între 10 şi 15 ani│
    ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤
    │ 4 │Stareţ, superioară, egumen │ 466 │Profesor cu studii superioare, │
    │ │ │ │cu grad didactic II şi vechime │
    │ │ │ │în învăţământ între 1 şi 5 ani │
    └────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────────────────────────┘


    D. Personal clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România

    ┌─────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────┐
    │Nr. │ Funcţia clericală │ Numărul de │ Funcţia didactica cu care │
    │crt. │ │posturi pentru │ se asimilează │
    │ │ │care se asigură│ │
    │ │ │ sprijin lunar │ │
    │ │ │ la salarizare │ │
    ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ │Preot, diacon, păstor, vestitor, imam, rabin, │ │ │
    │ │cantor *), oficiant de cult │ 15272 │ │
    ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 1 │Cu studii superioare: │ 10991 │Profesor cu studii superioare │
    ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ │ gradul I │ 3040 │ gradul didactic I │
    ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ │ gradul II │ 3250 │ gradul didactic II │
    ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ │ definitiv │ 2440 │ definitiv │
    ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ │ debutant │ 2261 │ debutant │
    ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 2 │Cu studii medii: │ 4281 │Învăţător, educator, maistru- │
    │ │ │ │instructor, cu studii medii │
    ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ │ gradul I │ 663 │ gradul didactic I │
    ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ │ gradul II │ 784 │ gradul didactic II │
    ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ │ definitiv │ 1690 │ definitiv │
    ├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ │ debutant │ 1144 │ debutant │
    └─────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────┘


    *) Se utilizează la cultul mozaic.

    E. Reglementări specifice personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii
    ART. 1
    (1) Statul român sprijină cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.
    (2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi îşi păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut.

    SECŢIUNEA 1
    Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical
    ART. 2
    (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabileşte după cum urmează:
    a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie lunară, conform asimilărilor. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial;
    b) personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcţiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor;
    c) personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.
    (3) Criteriile în baza cărora unităţile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (2), se stabilesc prin ordin al secretarului de stat pentru culte.
    (4) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (2) în procent de 30% din totalul posturilor clericale pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat.
    (5) Numărul de posturi stabilite potrivit alin. (4) va fi repartizat pe culte, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, şi cu nevoile reale.
    (6) Unităţile centrale de cult, în baza numărului de posturi comunicat anual, transmit Secretariatului de Stat pentru Culte propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităţilor de cult pentru al căror personal clerical se doreşte acordarea sprijinului lunar prevăzut la alin. (2) şi care întrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute la alin. (2) şi (3).
    (7) Listele unităţilor de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în condiţiile alin. (2), precum şi modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităţilor centrale de cult şi se aprobă anual prin ordin al secretarului de stat pentru culte.
    (8) Nu beneficiază de prevederile alin. (2) personalul clerical de la unităţile de cult care obţin venituri din închirierea, arendarea şi concesionarea proprietăţilor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Alte drepturi ale personalului clerical
    ART. 3
    Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aprobă de Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea cultelor recunoscute.

    ART. 4
    De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite în condiţiile prevăzute la art. 2, inclusiv toate contribuţiile stabilite prin lege.

    ART. 5
    (1) Pentru sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă stabilită prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat, care nu poate fi mai mică decât suma stabilită, potrivit legii, pentru anul 2017.
    (2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă unităţilor centrale ale cultelor recunoscute de către Secretariatul de Stat pentru Culte, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (3) Destinaţiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unităţile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităţilor de cult din afara graniţelor, suma urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi, inclusiv pentru plata tuturor contribuţiilor prevăzute de lege. Obligaţia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unităţii centrale de cult din România, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare.
    (4) Suma prevăzută la alin. (1) poate fi modificată anual, prin legea bugetului de stat sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.

    ART. 6
    Drepturile stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

    ART. 7
    (1) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, şi altor organe abilitate de lege.
    (2) Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), Secretariatul de Stat pentru Culte poate modifica numărul de posturi prevăzut la lit. D, prin transformarea unor posturi cu studii medii în studii superioare, în funcţie de necesităţi, respectiv diminuarea posturilor de la nr. crt. 2 şi majorarea cu acelaşi număr la nr. crt. 1, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute
    ART. 8
    (1) Unităţile aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora şi neintegrate în învăţământul de stat, respectiv unităţile de formare a personalului clerical primesc de la bugetul de stat şi de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuţii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective.
    (2) Unităţile şi contribuţiile prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.

    ART. 9
    (1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:
    a) de la bugetele locale:
    (i) 19.899 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Cuantumul contribuţiei lunare se stabileşte prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat şi nu poate fi mai mic decât cuantumul stabilit, potrivit legii, pentru anul 2017;
    (ii) sumele aferente, necesare pentru plata tuturor contribuţiilor prevăzute de lege;

    b) de la bugetul de stat:
    (i) 300 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic, respectiv în unităţile de formare a personalului clerical, prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Cuantumul contribuţiei lunare se stabileşte prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat şi nu poate fi mai mic decât cuantumul stabilit, potrivit legii, pentru anul 2017;
    (ii) 42 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuţia lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis să îşi desfăşoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi al altor forme de reprezentare a României în străinătate;
    (iii) sumele aferente, necesare pentru plata tuturor contribuţiilor stabilite de lege.


    (2) Numărul contribuţiilor prevăzute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.
    (3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în vederea echilibrării bugetelor locale se va avea în vedere şi alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).
    (4) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autorităţile administraţiei publice locale, ţinându-se seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, şi se comunică Secretariatului de Stat pentru Culte.
    (5) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Secretariatul de Stat pentru Culte.
    (6) Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, ţinând seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.    ANEXA II

    FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ“
    CAP. I
    Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială
    1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere
    1.1. Spitale peste 400 de paturi, spitale sub 400 de paturi şi servicii de ambulanţă

    ┌────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
    │Nr. │ │ │ Spitale peste 400 de │ Spitale sub 400 de │ Servicii de ambulanţă │
    │crt.│ │ │ paturi │ paturi │ │
    │ │ Funcţia │ Nivelul ├──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┤
    │ │ │studiilor│Salariile de │Coeficient │Salariile de │Coeficient │Salariile de │Coeficient │
    │ │ │ │ bază - lei │ │ bază - lei │ │ bază - lei │ │
    │ │ │ ├──────────────┤ ├──────────────┤ ├──────────────┤ │
    │ │ │ │ Anul 2022 │ │ Anul 2022 │ │ Anul 2022 │ │
    │ │ │ ├──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┤
    │ │ │ │Grad I│Grad II│Grad I│Grad II│Grad I│Grad II│Grad I│Grad II│Grad I│Grad II│Grad I│Grad II│
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
    │ 1 │Manager │ S │ 14257│ 14975│ 5,70│ 5,99 │ 13849│ 14664│ 5,54 │ 5,87 │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
    │ 2 │Manager general │ S │ │ │ │ │ │ │ │ │ 14257│ 14975│ 5,70 │ 5,99 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
    │ 3 │Director de cercetare │ S │ 9287│ 10591│ 3,71│ 4,24 │ 8473│ 9776│ 3,39 │ 3,91 │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
    │ 4 │Director financiar-contabil/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │administrativ │ S │ 8310│ 8798│ 3,32│ 3,52 │ 6762│ 7169│ 2,70 │ 2,87 │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
    │ 5 │Director economic │ S │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6762│ 7658│ 2,70│ 3,06 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
    │ 6 │Director tehnic │ S │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7169│ 8147│ 2,87│ 3,26 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
    │ 7 │Director de îngrijiri │S, SSD │ 6517│ 7006│ 2,61│ 2,80 │ 5540│ 6110│ 2,22 │ 2,44 │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
    │ 8 │Alţi directori │ S │ 7658│ 8147│ 3,06│ 3,26 │ 6762│ 7169│ 2,70 │ 2,87 │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
    │ 9 │Asistent şef │S,SSD,P │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ L │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5377│ 5784│ 2,15│ 2,31 │
    └────┴─────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┘


    NOTĂ:
    Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.


    1.2. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau“, Centrul de Transfuzie Sanguină al municipiului Bucureşti, centre de transfuzie sanguină regionale şi centre de transfuzie sanguină judeţene

    ┌────┬──────────────┬────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
    │ │ │ │ Institutul Naţional de │ Centrul de Transfuzie │ Centre de transfuzie │ Centre de transfuzie │
    │Nr. │ │Nivelul │Hematologie Tranfuzională │ Sanguină al municipiului │ sanguină regională │ sanguină judeţene │
    │crt.│ │studii- │ "Prof.Dr.C.T.Nicolau" │ Bucureşti │ │ │
    │ │ Funcţia │lor ├──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┤
    │ │ │ │Salariile de │Coeficient │Salariile de │Coeficient │Salariile de │Coeficient │Salariile de │Coeficient │
    │ │ │ │ bază - lei │ │ bază - lei │ │ bază - lei │ │ bază - lei │ │
    │ │ │ ├──────────────┤ ├──────────────┤ ├──────────────┤ ├──────────────┤ │
    │ │ │ │ Anul 2022 │ │ Anul 2022 │ │ Anul 2022 │ │ Anul 2022 │ │
    │ │ │ ├──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┤
    │ │ │ │Grad I│Grad II│Grad I│Grad II│Grad I│Grad II│Grad I│Grad II│Grad I│Grad II│Grad I│Grad II│Grad I│Grad II│Grad I│Grad II│
    ├────┼──────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
    │ 1 │Director │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │general │ │ 11568│ 12057│ 4,63│ 4,82 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
    │ 2 │Director, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │director │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │adjunct │ S │ 10102│ 10591│ 4,04│ 4,24│ 10102│ 10591│ 4,04│ 4,24│ 9450│ 10102│ 3,78│ 4,04│ 9287│ 9776│ 3,71│ 3,91│
    ├────┼──────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
    │ 3 │Director │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │adjunct │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ştiinţific │ S │ 9450│ 10102│ 3,78│ 4,04│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
    │ 4 │Director │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │adjunct │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │contabilitate │ S │ 7495│ 8310│ 3,00│ 3,32│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
    │ 5 │Director │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │resurse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │umane │ S │ 7495│ 8310│ 3,00│ 3,32│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
    │ 6 │Contabil şef │ S │ │ │ │ │ 7006│ 7495│ 2,80│ 3,00│ 6354│ 6762│ 2,54│ 2,70│ 5784│ 6354│ 2,31│ 2,54│
    └────┴──────────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┘


    NOTĂ:
    Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.


    1.3. Alte funcţii de conducere

    ┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬────────────────┐
    │Nr. │ │ Nivelul │Salariile de │ │
    │crt.│ │studiilor│ bază - lei - │ │
    │ │ Alte funcţii de conducere │ ├────────────────┤ Coeficient │
    │ │ │ │ Anul 2022 │ │
    │ │ │ ├───────┬────────┼───────┬────────┤
    │ │ │ │Grad I │Grad II │Grad I │Grad II │
    │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 1 │Director general *) │ S │ 8961│ 9450│ 3,58│ 3,78 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 2 │Director general adjunct, director, │ │ │ │ │ │
    │ │director executiv *) │ S │ 8798│ 9287│ 3,52│ 3,71 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 3 │Director adjunct *) │ S │ 8310│ 8798│ 3,32│ 3,52 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 4 │Director adjunct financiar-contabil *) │ S │ 6517│ 7169│ 2,61│ 2,87 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 5 │Contabil- şef*) │ S │ 5540│ 7006│ 2,22│ 2,80 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 6 │Şef serviciu medical │ S │ 6110│ 7658│ 2,44│ 3,06 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 7 │Şef birou, şef atelier, şef laborator, │ │ │ │ │ │
    │ │şef oficiu │ S │ 5132│ 6110│ 2,05│ 2,44 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 8 │Asistent medical-şef pe unitate │S, SSD,PL│ 5030│ 5540│ 2,01│ 2,22 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
    │ 9 │Şef formaţie muncitori │ │ 4475│ 5008│ 1,79│ 2,00 │
    └────┴───────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┘


    *) Se utilizează în unităţile sanitare fără paturi.
    NOTĂ:
    1. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţia de medic şef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.
    2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţia de şef laborator şi altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.
    3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.
    4. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţii de conducere în comitetul director al unităţilor sanitare cu paturi beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.
    5. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.


    1.4. Persoanele care exercită funcţiile nominalizate în următorul tabel, pe perioada cât exercită aceste funcţii, beneficiază de majorarea salariului de bază avut, după cum urmează:

    ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
    │Nr. │ │Majorare salariu│
    │crt.│ Funcţia │ de bază - % │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
    │ 1 │Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă │ 7,5 │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
    │ 2 │Director medical │ 7,5 │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
    │ 3 │Medic şef ambulatoriu de specialitate şi altele similare│ 5 │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
    │ 4 │Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog)│ │
    │ │şef secţie, şef laborator şi altele similare │ 5 │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
    │ 5 │Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de │ │
    │ │urgenţă │ 7,5 │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
    │ 6 │Farmacist şef serviciu, şef secţie, farmacist şef punct │ │
    │ │de lucru (oficină) │ 7,5 │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
    │ 7 │Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, │ │
    │ │oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) │ │
    │ │şef/asistent coordonator │ 10 │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
    │ 8 │Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent │ │
    │ │medical, cu gestiune │ 5 │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
    │ 9 │Spălătoreasă cu gestiune │ 2,5 │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
    │10 │Şef echipă │ 2,5 │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
    │11 │Personal care desfăşoară control în sănătate publică - │ │
    │ │direcţia de sănătate publică │ 7,5 │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
    │12 │Medie coordonator substaţie sector municipiul Bucureşti/│ │
    │ │substaţie serviciul de ambulanţă │ 7,5 │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
    │13 │Asistent medical coordonator substaţie sector │ 10 │
    │ │municipiul Bucureşti /substaţie serviciul de ambulanţă │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
    │14 │Ambulanţier cu atribuţii de avizare tehnică substaţie │ │
    │ │sector municipiul Bucureşti/ substaţie serviciul de │ │
    │ │ambulanţă │ 10 │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
    │15 │Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de │ │
    │ │medicamente │ 10 │
    └────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘


    1.5. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale, pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază, beneficiază, în cursul unei luni, de indemnizaţii de cel mult 10% din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite, care nu fac parte din salariul de bază.

    2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială
    Unităţile clinice cuprind: spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenţă, spitale clinice, spitale de urgenţă, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias“*), Institutul Naţional de Sănătate Publică, institute şi centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
    a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
    a.1. Unităţi clinice

    ┌────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
    │Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Unităţi clinice │
    │crt.│ │studiilor├────────────────┬────────────┤
    │ │ │ │Salariul de bază│ Coeficient │
    │ │ │ │ - lei │ │
    │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
    │ │ │ ├────────────────┤ │
    │ │ │ │ Anul 2022 │ │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 1 │Medic primar │ S │ 12500 │ 5,00 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 2 │Medic primar dentist │ S │ 12500 │ 5,00 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 3 │Medic specialist │ S │ 9900 │ 3,96 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 4 │Medic specialist dentist │ S │ 9900 │ 3,96 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 5 │Medic rezident anul VI-VII │ S │ 7900 │ 3,16 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 6 │Medic rezident anul IV-V │ S │ 7300 │ 2,92 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 7 │Medic dentist rezident anul IV-V │ S │ 7300 │ 2,92 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 8 │Medic rezident anul III │ S │ 6700 │ 2,68 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 9 │Medic dentist rezident anul III │ S │ 6700 │ 2,68 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 10 │Medic rezident anul II │ S │ 6100 │ 2,44 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 11 │Medic dentist rezident anul II │ S │ 6100 │ 2,44 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 12 │Medic rezident anul I │ S │ 5700 │ 2,28 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 13 │Medic dentist rezident anul I │ S │ 5700 │ 2,28 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 14 │Medic │ S │ 6400 │ 2,56 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 15 │Medic dentist │ S │ 6400 │ 2,56 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 16 │Farmacist primar *1) │ S │ 5528 │ 2,21 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 17 │Farmacist specialist │ S │ 5315 │ 2,13 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 18 │Farmacist │ S │ 4475 │ 1,79 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 19 │Farmacist rezident anul III │ S │ 4388 │ 1,76 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 20 │Farmacist rezident anul II │ S │ 4345 │ 1,74 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 21 │Farmacist rezident anul I │ S │ 4302 │ 1,72 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 22 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │
    │ │medical; principal │ S │ 4819 │ 1,93 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 23 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │
    │ │medical; specialist │ S │ 4302 │ 1,72 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 24 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │
    │ │medical │ S │ 4087 │ 1,63 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 25 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │
    │ │medical; debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 26 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │
    │ │radiologie şi imagistică │ │ │ │
    │ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │
    │ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │
    │ │licenţiat în balneofiziokineto- │ │ │ │
    │ │terapie şi recuperare, tehnician │ │ │ │
    │ │dentar licenţiat, asistent │ │ │ │
    │ │medical dentar licenţiat, │ │ │ │
    │ │tehnician de farmacie licenţiat, │ │ │ │
    │ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │
    │ │protezare auditivă licenţiat, │ │ │ │
    │ │asistent medical de profilaxie │ │ │ │
    │ │dentară licenţiat, asistent │ │ │ │
    │ │medical licenţiat în nutriţie │ │ │ │
    │ │şi dietetică, moaşă; principal │ S │ 4345 │ 1,74 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 27 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │
    │ │radiologie şi imagistică │ │ │ │
    │ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │
    │ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │
    │ │licenţiat în balneofiziokineto- │ │ │ │
    │ │terapie şi recuperare, tehnician │ │ │ │
    │ │dentar licenţiat, asistent │ │ │ │
    │ │medical dentar licenţiat, │ │ │ │
    │ │tehnician de farmacie licenţiat, │ │ │ │
    │ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │
    │ │protezare auditivă licenţiat, │ │ │ │
    │ │asistent medical de profilaxie │ │ │ │
    │ │dentară licenţiat, asistent │ │ │ │
    │ │medical licenţiat în nutriţie │ │ │ │
    │ │şi dietetică, moaşă; │ S │ 4173 │ 1,67 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 28 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │
    │ │radiologie şi imagistică │ │ │ │
    │ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │
    │ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │
    │ │licenţiat în balneofiziokineto- │ │ │ │
    │ │terapie şi recuperare, tehnician │ │ │ │
    │ │dentar licenţiat, asistent │ │ │ │
    │ │medical dentar licenţiat, │ │ │ │
    │ │tehnician de farmacie licenţiat, │ │ │ │
    │ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │
    │ │protezare auditivă licenţiat, │ │ │ │
    │ │asistent medical de profilaxie │ │ │ │
    │ │dentară licenţiat, asistent │ │ │ │
    │ │medical licenţiat în nutriţie │ │ │ │
    │ │şi dietetică, moaşă: debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 29 │Dentist principal │ SSD │ 4087 │ 1,63 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 30 │Dentist │ SSD │ 3900 │ 1,56 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 31 │Dentist debutant │ SSD │ 3850 │ 1,54 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 32 │Asistent medical, asistent │ SSD │ 4087 │ 1,63 │
    │ │medical specialist, tehnician │ │ │ │
    │ │superior de imagistică, │ │ │ │
    │ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │
    │ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │
    │ │medical specialist, asistent │ │ │ │
    │ │medical specializat, tehnician │ │ │ │
    │ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │
    │ │de farmacie, asistent de │ │ │ │
    │ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │
    │ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │
    │ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │
    │ │social, tehnician dentar │ │ │ │
    │ │specializat, asistent de │ │ │ │
    │ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │
    │ │asistent igienist pentru cabinet │ │ │ │
    │ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │
    │ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │
    │ │generalist, tehnician de │ │ │ │
    │ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │
    │ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │
    │ │protezare auditivă, tehnician de │ │ │ │
    │ │protezare oculară, asistent │ │ │ │
    │ │medical de geriatrie, │ │ │ │
    │ │gerontologie şi asistenţă socială│ │ │ │
    │ │pentru vârstnici, asistent │ │ │ │
    │ │medical de igienă şi sănătate │ │ │ │
    │ │publică, fiziokinetoterapeut, │ │ │ │
    │ │cosmetician medical, asistent │ │ │ │
    │ │medical nutriţionist şi │ │ │ │
    │ │dietetician, tehnician dentar │ │ │ │
    │ │specialist, asistent dentar; │ │ │ │
    │ │principal │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 33 │Asistent medical, asistent │ SSD │ 3900 │ 1,56 │
    │ │medical specialist, tehnician │ │ │ │
    │ │superior de imagistică, │ │ │ │
    │ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │
    │ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │
    │ │medical specialist, asistent │ │ │ │
    │ │medical specializat, tehnician │ │ │ │
    │ │de laborator clinic, tehnician de│ │ │ │
    │ │farmacie, asistent de │ │ │ │
    │ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │
    │ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │
    │ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │
    │ │social, tehnician dentar │ │ │ │
    │ │specializat, asistent de │ │ │ │
    │ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │
    │ │asistent igienist pentru cabinet │ │ │ │
    │ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │
    │ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │
    │ │generalist, tehnician de │ │ │ │
    │ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │
    │ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │
    │ │protezare auditivă, tehnician de │ │ │ │
    │ │protezare oculară, asistent │ │ │ │
    │ │medical de geriatrie, │ │ │ │
    │ │gerontologie şi asistenţă socială│ │ │ │
    │ │pentru vârstnici, asistent │ │ │ │
    │ │medical de igienă şi sănătate │ │ │ │
    │ │publică, fiziokinetoterapeut, │ │ │ │
    │ │cosmetician medical, asistent │ │ │ │
    │ │medical nutriţionist şi │ │ │ │
    │ │dietetician, tehnician dentar │ │ │ │
    │ │specialist, asistent dentar │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 34 │Asistent medical, asistent │ SSD │ 3850 │ 1,54 │
    │ │medical specialist, tehnician │ │ │ │
    │ │superior de imagistică, │ │ │ │
    │ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │
    │ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │
    │ │medical specialist, asistent │ │ │ │
    │ │medical specializat, tehnician │ │ │ │
    │ │de laborator clinic, tehnician de│ │ │ │
    │ │farmacie, asistent de │ │ │ │
    │ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │
    │ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │
    │ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │
    │ │social, tehnician dentar │ │ │ │
    │ │specializat, asistent de │ │ │ │
    │ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │
    │ │asistent igienist pentru │ │ │ │
    │ │cabinet stomatologic, asistent │ │ │ │
    │ │pentru stomatologie, asistent │ │ │ │
    │ │medical generalist, tehnician de │ │ │ │
    │ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │
    │ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │
    │ │protezare auditivă, tehnician de │ │ │ │
    │ │protezare oculară, asistent │ │ │ │
    │ │medical de geriatrie, │ │ │ │
    │ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │
    │ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │
    │ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │
    │ │sănătate publică, │ │ │ │
    │ │fiziokinetoterapeut, │ │ │ │
    │ │cosmetician medical, asistent │ │ │ │
    │ │medical nutriţionist şi │ │ │ │
    │ │dietetician, tehnician dentar │ │ │ │
    │ │specialist, asistent dentar; │ │ │ │
    │ │debutant │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 35 │Asistent medical, principal *2) │ PL │ 3900 │ 1,56 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 36 │Asistent medical *2) │ PL │ 3750 │ 1,50 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 37 │Asistent medical, debutant *2) │ PL │ 3700 │ 1,48 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 38 │Asistent medical, principal *2) │ M │ 3850 │ 1,54 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 39 │Asistent medical *2) │ M │ 3700 │ 1,48 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 40 │Asistent medical, debutant *2) │ M │ 3610 │ 1,44 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 41 │Tehnician dentar, principal *3) │ M │ 3850 │ 1,54 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 42 │Tehnician dentar *3) │ M │ 3700 │ 1,48 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 43 │Tehnician dentar, debutant *3) │ M │ 3610 │ 1,44 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 44 │Soră medicală, principal *4) │ M │ 3750 │ 1,50 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 45 │Soră medicală *4) │ M │ 3650 │ 1,46 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 46 │Soră medicală, debutant *4) │ M │ 3610 │ 1,44 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 47 │Autopsier, principal │ M │ 3750 │ 1,50 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 48 │Autopsier │ M │ 3650 │ 1,46 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 49 │Autopsier, debutant │ M │ 3610 │ 1,44 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 50 │Statistician medical, registrator│ │ │ │
    │ │medical; principal │ M │ 3750 │ 1,50 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 51 │Statistician medical, registrator│ │ │ │
    │ │medical │ M │ 3650 │ 1,46 │
    ├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 52 │Statistician medical, registrator│ │ │ │
    │ │medical; debutant │ M │ 3610 │ 1,44 │
    └────┴─────────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴────────────┘


    a.2. Anatomia patologică şi medicina legală

    ┌────┬─────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────┐
    │Nr. │ Funcţia │Nivelul │Anatomia patologică şi medicina│
    │crt.│ │studiilor│ legală │
    │ │ │ ├────────────────┬──────────────┤
    │ │ │ │Salariul de bază│ Coeficient │
    │ │ │ │ - lei │ │
    │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
    │ │ │ ├────────────────┤ │
    │ │ │ │ Anul 2022 │ │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │ 1 │Medic primar │ S │ 16250 │ 6,50 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │ 2 │Medic specialist │ S │ 12870 │ 5,15 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │ 3 │Medic rezident anul IV-V │ S │ 7300 │ 2,92 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │ 4 │Medic rezident anul III │ S │ 6700 │ 2,68 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │ 5 │Medic rezident anul II │ S │ 6100 │ 2,44 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │ 6 │Medic rezident anul I │ S │ 5700 │ 2,28 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │ 7 │Farmacist primar *1) │ S │ 7186 │ 2,87 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │ 8 │Farmacist specialist │ S │ 6909 │ 2,76 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │ 9 │Farmacist │ S │ 5135 │ 2,05 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │10 │Asistent medical, tehnician │ │ │ │
    │ │de radiologie; principal │ S │ 5649 │ 2,26 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │11 │Asistent medical, tehnician │ │ │ │
    │ │de radiologie │ S │ 5425 │ 2,17 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │12 │Asistent medical, tehnician │ │ │ │
    │ │de radiologie; debutant │ S │ 5135 │ 2,05 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │13 │Asistent medical, asistent │ │ │ │
    │ │medical specialist; principal│ SSD │ 5313 │ 2,13 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │14 │Asistent medical, asistent │ │ │ │
    │ │medical specialist │ SSD │ 5070 │ 2,03 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │15 │Asistent medical, asistent │ │ │ │
    │ │medical specialist; debutant │ SSD │ 5005 │ 2,00 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │16 │Asistent medical, principal │ │ │ │
    │ │*2) │ PL │ 5070 │ 2,03 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │17 │Asistentmedical *2) │ PL │ 4875 │ 1,95 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │18 │Asistent medical, debutant │ │ │ │
    │ │*2) │ PL │ 4810 │ 1,92 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │19 │Asistent medical, principal │ │ │ │
    │ │*2) │ M │ 5005 │ 2,00 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │20 │Asistent medical *2) │ M │ 4810 │ 1,92 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │21 │Asistent medical, debutant*2)│ M │ 4693 │ 1,88 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │22 │Soră medicală, principal *4) │ M │ 4875 │ 1,95 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │23 │Soră medicală *4) │ M │ 4745 │ 1,90 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │24 │Soră medicală, debutant *4) │ M │ 4693 │ 1,88 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │25 │Autopsier, principal │ M │ 4875 │ 1,95 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │26 │Autopsier │ M │ 4745 │ 1,90 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │27 │Autopsier, debutant │ M │ 4693 │ 1,88 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │28 │Statistician medical, │ │ │ │
    │ │registrator medical; │ │ │ │
    │ │principal │ M │ 4875 │ 1,95 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │29 │Statistician medical, │ │ │ │
    │ │registrator medical │ M │ 4745 │ 1,90 │
    ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┤
    │30 │Statistician medical, │ │ │ │
    │ │registrator medical; debutant│ M │ 4693 │ 1,88 │
    └────┴─────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴──────────────┘


    a.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

    ┌────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────┐
    │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Servicii de ambulanţă, │
    │crt.│ │studiilor│ compartimente de primire │
    │ │ │ │urgenţe: UPU-SMURD, UPU, │
    │ │ │ │CPU, secţii/compartimente │
    │ │ │ │ cu paturi de ATI/TI, │
    │ │ │ │ unitate de transport │
    │ │ │ │ neonatală │
    │ │ │ ├────────────────┬──────────┤
    │ │ │ │Salariul de bază│Coeficient│
    │ │ │ │ - lei - │ │
    │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
    │ │ │ ├────────────────┤ │
    │ │ │ │ Anul 2022 │ │
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 1 │Medic primar │ S │ 13338│ 5,34│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 2 │Medic dentist primar │ S │ 13338│ 5,34│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 3 │Medic specialist │ S │ 10563│ 4,23│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 4 │Medic dentist specialist │ S │ 10563│ 4,23│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 5 │Medic rezident anul IV-V │ S │ 7300│ 2,92│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 6 │Medic rezident anul III │ S │ 6700│ 2,68│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 7 │Medic rezident anul II │ S │ 6100│ 2,44│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 8 │Medic rezident anul I │ S │ 5700│ 2,28│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 9 │Medic │ S │ 6509│ 2,60│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 10│Medic dentist │ S │ 6082│ 2,43│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 11│Farmacist primar *1) │ S │ 5898│ 2,36│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 12│Farmacist specialist │ S │ 5671│ 2,27│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 13│Farmacist rezident anul III │ S │ 4682│ 1,87│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 14│Farmacist rezident anul II │ S │ 4636│ 1,85│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 15│Farmacist rezident anul I │ S │ 4591│ 1,84│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 16│Farmacist │ S │ 4774│ 1,91│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 17│Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │
    │ │medical; principal │ S │ 5142│ 2,06│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 18│Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │
    │ │medical; specialist │ S │ 4591│ 1,84│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 19│Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │
    │ │medical │ S │ 4361│ 1,74│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 20│Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │
    │ │medical; debutant │ S │ 4215│ 1,69│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 21│Asistent medical, tehnician de │ │ │ │
    │ │radiologie şi imagistică licenţiat,│ │ │ │
    │ │asistent medical de laborator │ │ │ │
    │ │clinic licenţiat, licenţiat în │ │ │ │
    │ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │
    │ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │
    │ │licenţiat, asistent medical dentar │ │ │ │
    │ │licenţiat, tehnician de farmacie │ │ │ │
    │ │licenţiat, tehnician de audiologie │ │ │ │
    │ │şi protezare auditivă licenţiat, │ │ │ │
    │ │asistent medical de profilaxie │ │ │ │
    │ │dentară licenţiat, moaşă; principal│ S │ 4636│ 1,85│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 22│Asistent medical, tehnician de │ │ │ │
    │ │radiologie şi imagistică licenţiat,│ │ │ │
    │ │asistent medical de laborator │ │ │ │
    │ │clinic licenţiat, licenţiat în │ │ │ │
    │ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │
    │ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │
    │ │licenţiat, asistent medical dentar │ │ │ │
    │ │licenţiat, tehnician de farmacie │ │ │ │
    │ │licenţiat, tehnician de audiologie │ │ │ │
    │ │şi protezare auditivă licenţiat, │ │ │ │
    │ │asistent medical de profilaxie │ │ │ │
    │ │dentară licenţiat, moaşă │ S │ 4453│ 1,78│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 23│Asistent medical, tehnician de │ │ │ │
    │ │radiologie şi imagistică licenţiat,│ │ │ │
    │ │asistent medical de laborator │ │ │ │
    │ │clinic licenţiat, licenţiat în │ │ │ │
    │ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │
    │ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │
    │ │licenţiat, asistent medical dentar │ │ │ │
    │ │licenţiat, tehnician de farmacie │ │ │ │
    │ │licenţiat, tehnician de audiologie │ │ │ │
    │ │şi protezare auditivă licenţiat, │ │ │ │
    │ │asistent medical de profilaxie │ │ │ │
    │ │dentară licenţiat, moaşă; debutant │ S │ 4215│ 1,69│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 24│Dentist, principal │ SSD │ 4361│ 1,74│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 25│Dentist │ SSD │ 4161│ 1,66│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 26│Dentist, debutant │ SSD │ 4108│ 1,64│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 27│Asistent medical, asistent medical │ │ │ │
    │ │specialist, tehnician superior de │ │ │ │
    │ │imagistică, radiologie, │ │ │ │
    │ │radioterapie şi radiodiagnostic, │ │ │ │
    │ │cosmetician medical specialist, │ │ │ │
    │ │asistent medical specializat, │ │ │ │
    │ │tehnician de laborator clinic, │ │ │ │
    │ │tehnician de farmacie, asistent de │ │ │ │
    │ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │
    │ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │
    │ │chirurgicale, asistent medico-so- │ │ │ │
    │ │cial tehnician dentar specializat, │ │ │ │
    │ │asistent de profilaxie │ │ │ │
    │ │stomatologică, asistent igienist │ │ │ │
    │ │pentru cabinet stomatologic, │ │ │ │
    │ │asistent pentru stomatologie, │ │ │ │
    │ │asistent medical generalist, │ │ │ │
    │ │tehnician de radiologie şi │ │ │ │
    │ │imagistică, tehnician de audiologie│ │ │ │
    │ │şi protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │
    │ │protezare oculară, asistent medical│ │ │ │
    │ │de geriatrie, gerontologie şi │ │ │ │
    │ │asistenţă socială pentru vârstnici,│ │ │ │
    │ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │
    │ │sănătate publică, │ │ │ │
    │ │fiziokinetoterapeut, cosmetician │ │ │ │
    │ │medical, asistent medical │ │ │ │
    │ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │
    │ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │
    │ │asistent dentar; principal │ SSD │ 4361│ 1,74│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 28│Asistent medical, asistent medical │ │ │ │
    │ │specialist, tehnician superior de │ │ │ │
    │ │imagistică, radiologie, │ │ │ │
    │ │radioterapie şi radiodiagnostic, │ │ │ │
    │ │cosmetician medical specialist, │ │ │ │
    │ │asistent medical specializat, │ │ │ │
    │ │tehnician de laborator clinic, │ │ │ │
    │ │tehnician de farmacie, asistent de │ │ │ │
    │ │fiziokinetoterapie, asistent medi- │ │ │ │
    │ │cal de urgenţe medico-chirurgicale,│ │ │ │
    │ │asistent medico-social, tehnician │ │ │ │
    │ │dentar specializat, asistent de │ │ │ │
    │ │profilaxie stomatologică, asistent │ │ │ │
    │ │igienist pentru cabinet │ │ │ │
    │ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │
    │ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │
    │ │generalist, tehnician de radiologie│ │ │ │
    │ │şi imagistică, tehnician de │ │ │ │
    │ │audiologie şi protezare auditivă, │ │ │ │
    │ │tehnician de protezare oculară, │ │ │ │
    │ │asistent medical de geriatrie, │ │ │ │
    │ │gerontologie şi asistenţă socială │ │ │ │
    │ │pentru vârstnici, asistent medical │ │ │ │
    │ │de igienă şi sănătate publică, │ │ │ │
    │ │fiziokinetoterapeut, cosmetician │ │ │ │
    │ │medical, asistent medical │ │ │ │
    │ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │
    │ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │
    │ │asistent dentar │ SSD │ 4161│ 1,66│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 29│Asistent medical, asistent medical │ │ │ │
    │ │specialist, tehnician superior de │ │ │ │
    │ │imagistică, radiologie, │ │ │ │
    │ │radioterapie şi radiodiagnostic, │ │ │ │
    │ │cosmetician medical specialist, │ │ │ │
    │ │asistent medical specializat, │ │ │ │
    │ │tehnician de laborator clinic, │ │ │ │
    │ │tehnician de farmacie, asistent de │ │ │ │
    │ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │
    │ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │
    │ │chirurgicale, asistent medico-soci-│ │ │ │
    │ │al tehnician dentar specializat, │ │ │ │
    │ │asistent de profilaxie │ │ │ │
    │ │stomatologică, asistent igienist │ │ │ │
    │ │pentru cabinet stomatologic, │ │ │ │
    │ │asistent pentru stomatologie, │ │ │ │
    │ │asistent medical generalist, │ │ │ │
    │ │tehnician de radiologie şi │ │ │ │
    │ │imagistică, tehnician de audiologie│ │ │ │
    │ │şi protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │
    │ │protezare oculară, asistent medical│ │ │ │
    │ │de geriatrie, gerontologie şi │ │ │ │
    │ │asistenţă socială pentru vârstnici,│ │ │ │
    │ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │
    │ │sănătate publică, fiziokinetotera- │ │ │ │
    │ │peut, cosmetician medical, asistent│ │ │ │
    │ │medical nutriţionist şi dietetician│ │ │ │
    │ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │
    │ │asistent dentar; debutant │ SSD │ 4108│ 1,64│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 30│Asistent medical, principal *2) │ PL │ 4161│ 1,66│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 31│Asistent medical *2) │ PL │ 4001│ 1,60│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 32│Asistent medical, debutant *2) │ PL │ 3948│ 1,58│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 33│Asistent medical, principal *2) │ M │ 4108│ 1,64│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 34│Asistent medical *2) │ M │ 3948│ 1,58│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 35│Asistent medical, debutant *2) │ M │ 3852│ 1,54│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 36│Tehnician dentar, principal *3) │ M │ 4108│ 1,64│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 37│Tehnician dentar *3) │ M │ 3948│ 1,58│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 38│Tehnician dentar, debutant *3) │ M │ 3852│ 1,54│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 39│Soră medicală, principal *4) │ M │ 4001│ 1,60│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 40│Soră medicală *4) │ M │ 3895│ 1,56│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 41│Soră medicală, debutant *4) │ M │ 3852│ 1,54│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 42│Statistician medical, registrator │ │ │ │
    │ │medical, operator registrator de │ │ │ │
    │ │urgenţă; principal │ M │ 4001│ 1,60│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 43│Statistician medical, registrator │ │ │ │
    │ │medical, operator registrator de │ │ │ │
    │ │urgenţă │ M │ 3895│ 1,56│
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 44│Statistician medical, registrator │ │ │ │
    │ │medical, operator registrator de │ │ │ │
    │ │urgenţă; debutant │ M │ 3852│ 1,54│
    └────┴───────────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴──────────┘


    a.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială

     ┌───┬─────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐
     │Nr.│ Funcţia │Nivelul │Unităţi sanitare, cu │
     │crt│ │studiilor│excepţia celor cuprinse│
     │ │ │ │în unităţi clinice, şi │
     │ │ │ │unităţi de asistenţă │
     │ │ │ │medico-socială │
     │ │ │ ├────────────┬──────────┤
     │ │ │ │Salariile de│Coeficient│
     │ │ │ │ bază -lei- │ │
     │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
     │ │ │ ├────────────┤ │
     │ │ │ │ Anul 2022 │ │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 1 │Medic primar │ S │ 12250 │ 4,90 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 2 │Medic dentist primar │ S │ 12250 │ 4,90 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 3 │Medic specialist │ S │ 9702 │ 3,88 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 4 │Medic dentist specialist │ S │ 9702 │ 3,88 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 5 │Medic │ S │ 6272 │ 2,51 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 6 │Medic dentist │ S │ 6272 │ 2,51 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 7 │Farmacist primar *1) │ S │ 5251 │ 2,10 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 8 │Farmacist specialist │ S │ 5049 │ 2,02 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 9 │Farmacist │ S │ 4251 │ 1,70 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 10│Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │
     │ │medical; principal │ S │ 4578 │ 1,83 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 11│Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │
     │ │medical; specialist │ S │ 4200 │ 1,68 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 12│Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │
     │ │medical │ S │ 4087 │ 1,63 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 13│Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │
     │ │medical; debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 14│Asistent medical, tehnician de │ │ │ │
     │ │radiologie şi imagistică licenţiat, │ │ │ │
     │ │asistent medical de laborator clinic │ │ │ │
     │ │licenţiat, licenţiat în │ │ │ │
     │ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │
     │ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │
     │ │licenţiat, asistent medical dentar │ │ │ │
     │ │licenţiat, tehnician de farmacie │ │ │ │
     │ │licenţiat, tehnician de audiologie │ │ │ │
     │ │şi protezare auditivă licenţiat, │ │ │ │
     │ │asistent medical de profilaxie │ │ │ │
     │ │dentară licenţiat, asistent medical │ │ │ │
     │ │licenţiat în nutriţie şi dietetică, │ │ │ │
     │ │moaşă; principal │ S │ 4128 │ 1,65 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 15│Asistent medical, tehnician de │ │ │ │
     │ │radiologie şi imagistică licenţiat, │ │ │ │
     │ │asistent medical de laborator clinic │ │ │ │
     │ │licenţiat, licenţiat în │ │ │ │
     │ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │
     │ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │
     │ │licenţiat, asistent medical dentar │ │ │ │
     │ │licenţiat, tehnician de farmacie │ │ │ │
     │ │licenţiat, tehnician de audiologie │ │ │ │
     │ │şi protezare auditivă licenţiat, │ │ │ │
     │ │asistent medical de profilaxie │ │ │ │
     │ │dentară licenţiat, asistent medical │ │ │ │
     │ │licenţiat în nutriţie şi dietetică, │ │ │ │
     │ │moaşă │ S │ 4020 │ 1,61 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 16│Asistent medical, tehnician de │ │ │ │
     │ │radiologie şi imagistică licenţiat, │ │ │ │
     │ │asistent medical de laborator clinic │ │ │ │
     │ │licenţiat, licenţiat în │ │ │ │
     │ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │
     │ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │
     │ │licenţiat, asistent medical dentar │ │ │ │
     │ │licenţiat, tehnician de farmacie │ │ │ │
     │ │licenţiat, tehnician de audiologie │ │ │ │
     │ │şi protezare auditivă licenţiat, │ │ │ │
     │ │asistent medical de profilaxie │ │ │ │
     │ │dentară licenţiat, asistent medical │ │ │ │
     │ │licenţiat în nutriţie şi dietetică, │ │ │ │
     │ │moaşă; debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 17│Dentist, principal │ SSD │ 3950 │ 1,58 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 18│Dentist │ SSD │ 3900 │ 1,56 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 19│Dentist, debutant │ SSD │ 3850 │ 1,54 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 20│Asistent medical, asistent medical │ │ │ │
     │ │specialist, tehnician superior de │ │ │ │
     │ │imagistică, radiologie, radioterapie │ │ │ │
     │ │şi radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │
     │ │medical specialist, asistent medical │ │ │ │
     │ │specializat, tehnician de laborator │ │ │ │
     │ │clinic, tehnician de farmacie, │ │ │ │
     │ │asistent de fiziokinetoterapie, │ │ │ │
     │ │asistent medical de urgenţe │ │ │ │
     │ │medico-chirurgicale, asistent │ │ │ │
     │ │medico-social, tehnician dentar │ │ │ │
     │ │specializat, asistent de profilaxie │ │ │ │
     │ │stomatologică, asistent igienist │ │ │ │
     │ │pentru cabinet stomatologic, asistent│ │ │ │
     │ │pentru stomatologie, asistent medical│ │ │ │
     │ │generalist, tehnician de radiologie │ │ │ │
     │ │şi imagistică, tehnician de │ │ │ │
     │ │audiologie şi protezare auditivă, │ │ │ │
     │ │tehnician de protezare oculară, │ │ │ │
     │ │asistent medical de geriatrie, │ │ │ │
     │ │gerontologie şi asistenţă socială │ │ │ │
     │ │pentru vârstnici, asistent medical de│ │ │ │
     │ │igienă şi sănătate publică, │ │ │ │
     │ │fiziokinetoterapeut, cosmetician │ │ │ │
     │ │medical, asistent medical │ │ │ │
     │ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │
     │ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │
     │ │asistent dentar; principal │ SSD │ 3950 │ 1,58 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 21│Asistent medical, asistent medical │ │ │ │
     │ │specialist, tehnician superior de │ │ │ │
     │ │imagistică, radiologie, radioterapie │ │ │ │
     │ │şi radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │
     │ │medical specialist, asistent medical │ │ │ │
     │ │specializat, tehnician de laborator │ │ │ │
     │ │clinic, tehnician de farmacie, │ │ │ │
     │ │asistent de fiziokinetoterapie, │ │ │ │
     │ │asistent medical de urgenţe │ │ │ │
     │ │medico-chirurgicale, asistent │ │ │ │
     │ │medico-social, tehnician dentar │ │ │ │
     │ │specializat, asistent de profilaxie │ │ │ │
     │ │stomatologică, asistent igienist │ │ │ │
     │ │pentru cabinet stomatologic, │ │ │ │
     │ │asistent pentru stomatologie, │ │ │ │
     │ │asistent medical generalist, │ │ │ │
     │ │tehnician de radiologie şi │ │ │ │
     │ │imagistică, tehnician de audiologie │ │ │ │
     │ │şi protezare auditivă, tehnician de │ │ │ │
     │ │protezare oculară, asistent medical │ │ │ │
     │ │de geriatrie, gerontologie şi │ │ │ │
     │ │asistenţă socială pentru vârstnici, │ │ │ │
     │ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │
     │ │sănătate publică, fiziokinetoterapeut│ │ │ │
     │ │cosmetician medical, asistent medical│ │ │ │
     │ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │
     │ │tehnician dentar specialist, asistent│ │ │ │
     │ │dentar │ SSD │ 3900 │ 1,56 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 22│Asistent medical, asistent medical │ │ │ │
     │ │specialist, tehnician superior de │ │ │ │
     │ │imagistică, radiologie, radioterapie │ │ │ │
     │ │şi radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │
     │ │medical specialist, asistent medical │ │ │ │
     │ │specializat, tehnician de laborator │ │ │ │
     │ │clinic, tehnician de farmacie, │ │ │ │
     │ │asistent de fiziokinetoterapie, │ │ │ │
     │ │asistent medical de urgenţe │ │ │ │
     │ │medico-chirurgicale, asistent │ │ │ │
     │ │medico-social, tehnician dentar │ │ │ │
     │ │specializat, asistent de profilaxie │ │ │ │
     │ │stomatologică, asistent igienist │ │ │ │
     │ │pentru cabinet stomatologic, asistent│ │ │ │
     │ │pentru stomatologie, asistent medical│ │ │ │
     │ │generalist, tehnician de radiologie │ │ │ │
     │ │şi imagistică, tehnician de │ │ │ │
     │ │audiologie şi protezare auditivă, │ │ │ │
     │ │tehnician de protezare oculară, │ │ │ │
     │ │asistent medical de geriatrie, │ │ │ │
     │ │gerontologie şi asistenţă socială │ │ │ │
     │ │pentru vârstnici, asistent medical │ │ │ │
     │ │de igienă şi sănătate publică, │ │ │ │
     │ │fiziokinetoterapeut, cosmetician │ │ │ │
     │ │medical, asistent medical │ │ │ │
     │ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │
     │ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │
     │ │asistent dentar; debutant │ SSD │ 3850 │ 1,54 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 23│Asistent medical, principal *2) │ PL │ 3900 │ 1,56 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 24│Asistent medical *2) │ PL │ 3850 │ 1,54 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 25│Asistent medical, debutant *2) │ PL │ 3750 │ 1,50 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 26│Asistent medical, principal *2) │ M │ 3850 │ 1,54 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 27│Asistent medical *2) │ M │ 3750 │ 1,50 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 28│Asistent medical, debutant *2) │ M │ 3610 │ 1,44 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 29│Tehnician dentar, principal *3) │ M │ 3850 │ 1,54 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 30│Tehnician dentar *3) │ M │ 3750 │ 1,50 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 31│Tehnician dentar, debutant *3) │ M │ 3610 │ 1,44 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 32│Soră medicală, principal *4) │ M │ 3750 │ 1,50 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 33│Soră medicală *4) │ M │ 3700 │ 1,48 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 34│Soră medicală, debutant *4) │ M │ 3610 │ 1,44 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 35│Autopsier, principal │ M │ 3750 │ 1,50 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 36│Autopsier │ M │ 3700 │ 1,48 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 37│Autopsier, debutant │ M │ 3610 │ 1,44 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 38│Statistician medical, registrator │ │ │ │
     │ │medical; principal │ M │ 3750 │ 1,50 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 39│Statistician medical, registrator │ │ │ │
     │ │medical │ M │ 3700 │ 1,48 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 40│Statistician medical, registrator │ │ │ │
     │ │medical; debutant │ M │ 3610 │ 1,44 │
     └───┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┘    b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
    b.1. Unităţi clinice

     ┌───┬─────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐
     │Nr.│ Funcţia │Nivelul │ Unităţi clinice │
     │crt│ │studiilor├────────────┬──────────┤
     │ │ │ │Salariile de│Coeficient│
     │ │ │ │ bază -lei- │ │
     │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
     │ │ │ ├────────────┤ │
     │ │ │ │ Anul 2022 │ │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 1 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │
     │ │fizician; principal, expert în │ │ │ │
     │ │fizică medicală │ S │ 4905 │ 1,96 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 2 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │
     │ │fizician; specialist, fizician │ │ │ │
     │ │medical │ S │ 4388 │ 1,76 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 3 │Biolog, biochimist, chimist, fizician│ S │ 4087 │ 1,63 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 4 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │
     │ │fizician; fizician medical, debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 5 │Logoped, sociolog, profesor CFM, │ │ │ │
     │ │kinetoterapeut, asistent social; │ │ │ │
     │ │principal │ S │ 4733 │ 1,89 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 6 │Logoped, sociolog, profesor CFM, │ │ │ │
     │ │kinetoterapeut, asistent social │ S │ 4259 │ 1,70 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 7 │Logoped, sociolog, profesor CFM, │ │ │ │
     │ │kinetoterapeut, asistent social; │ │ │ │
     │ │debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 8 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │
     │ │asistent social; principal *5) │ SSD │ 4302 │ 1,72 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 9 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │
     │ │asistent social *5) │ SSD │ 3950 │ 1,58 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 10│Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │
     │ │asistent social; debutant *5) │ SSD │ 3850 │ 1,54 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 11│Psiholog principal │ S │ 4905 │ 1,96 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 12│Psiholog specialist │ S │ 4388 │ 1,76 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 13│Psiholog practicant │ S │ 4130 │ 1,65 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 14│Psiholog stagiar │ S │ 3950 │ 1,58 │
     └───┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┘


    b.2. Anatomia patologică şi medicina legală

     ┌───┬─────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐
     │Nr.│ Funcţia │Nivelul │Anatomia patologică şi │
     │crt│ │studiilor│medicina legală │
     │ │ │ ├────────────┬──────────┤
     │ │ │ │Salariile de│Coeficient│
     │ │ │ │ bază -lei- │ │
     │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
     │ │ │ ├────────────┤ │
     │ │ │ │ Anul 2022 │ │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 1 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │
     │ │fizician; principal, expert în fizică│ │ │ │
     │ │medicală │ S │ 6377 │ 2,55 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 2 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │
     │ │fizician; specialist, fizician │ │ │ │
     │ │medical │ S │ 5705 │ 2,28 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 3 │Biolog, biochimist, chimist, fizician│ S │ 5313 │ 2,13 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 4 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │
     │ │fizician; fizician medical, debutant │ S │ 5135 │ 2,05 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 5 │Psiholog principal │ S │ 6377 │ 2,55 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 6 │Psiholog specialist │ S │ 5705 │ 2,28 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 7 │Psiholog practicant │ S │ 5369 │ 2,15 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 8 │Psiholog stagiar │ S │ 5135 │ 2,05 │
     └───┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┘


    b.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

     ┌───┬─────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐
     │Nr.│ Funcţia │Nivelul │Servicii de ambulanţă, │
     │crt│ │studiilor│compartimente de │
     │ │ │ │primire urgenţe: │
     │ │ │ │UPU-SMURD, UPU, CPU, │
     │ │ │ │secţii/compartimente cu│
     │ │ │ │paturi de ATI/TI, │
     │ │ │ │unitate de transport │
     │ │ │ │neonatală │
     │ │ │ ├────────────┬──────────┤
     │ │ │ │Salariile de│Coeficient│
     │ │ │ │ bază -lei- │ │
     │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
     │ │ │ ├────────────┤ │
     │ │ │ │ Anul 2022 │ │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 1 │Logoped, sociolog, profesor CFM, │ │ │ │
     │ │kinetoterapeut, asistent social; │ │ │ │
     │ │principal │ S │ 5050 │ 2,02 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 2 │Logoped, sociolog, profesor CFM, │ │ │ │
     │ │kinetoterapeut, asistent social │ S │ 4545 │ 1,82 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 3 │Logoped, sociolog, profesor CFM, │ │ │ │
     │ │kinetoterapeut, asistent social; │ │ │ │
     │ │debutant │ S │ 4215 │ 1,69 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 4 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │
     │ │asistent social; principal *5) │ SSD │ 4591 │ 1,84 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 5 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │
     │ │asistent social *5) │ SSD │ 4215 │ 1,69 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 6 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │
     │ │asistent social; debutant *5) │ SSD │ 4108 │ 1,64 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 7 │Psiholog principal │ S │ 5234 │ 2,09 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 8 │Psiholog specialist │ S │ 4682 │ 1,87 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 9 │Psiholog practicant │ S │ 4407 │ 1,76 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 10│Psiholog stagiar │ S │ 4215 │ 1,69 │
     └───┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┘


    b.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială

     ┌───┬─────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐
     │Nr.│ Funcţia │Nivelul │Unităţi sanitare, cu │
     │crt│ │studiilor│excepţia celor cuprinse│
     │ │ │ │în unităţi clinice, şi │
     │ │ │ │unităţi de asistenţă │
     │ │ │ │medico-socială │
     │ │ │ ├────────────┬──────────┤
     │ │ │ │Salariile de│Coeficient│
     │ │ │ │ bază -lei- │ │
     │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
     │ │ │ ├────────────┤ │
     │ │ │ │ Anul 2022 │ │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 1 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │
     │ │fizician; principal, expert în fizică│ │ │ │
     │ │medicală │ S │ 4672 │ 1,87 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 2 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │
     │ │fizician; specialist, fizician │ │ │ │
     │ │medical │ S │ 4179 │ 1,67 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 3 │Biolog, biochimist, chimist, fizician│ S │ 4000 │ 1,60 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 4 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │
     │ │fizician; fizician medical, debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 5 │Logoped, sociolog, profesor CFM, │ │ │ │
     │ │kinetoterapeut, asistent social; │ │ │ │
     │ │principal │ S │ 4508 │ 1,80 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 6 │Logoped, sociolog, profesor CFM, │ │ │ │
     │ │kinetoterapeut, asistent social │ S │ 4087 │ 1,63 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 7 │Logoped, sociolog, profesor CFM, │ │ │ │
     │ │kinetoterapeut, asistent social; │ │ │ │
     │ │debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 8 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │
     │ │asistent social; principal *5) │ SSD │ 4087 │ 1,63 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 9 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │
     │ │asistent social *5) │ SSD │ 3900 │ 1,56 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 10│Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │
     │ │asistent social; debutant *5) │ SSD │ 3850 │ 1,54 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 11│Psiholog principal │ S │ 4672 │ 1,87 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 12│Psiholog specialist │ S │ 4179 │ 1,67 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 13│Psiholog practicant │ S │ 4000 │ 1,60 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 14│Psiholog stagiar │ S │ 3950 │ 1,58 │
     └───┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┘    c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
    c.1. Unităţi clinice

     ┌───┬─────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐
     │Nr.│ Funcţia │Nivelul │ Unităţi clinice │
     │crt│ │studiilor│ │
     │ │ │ ├────────────┬──────────┤
     │ │ │ │Salariile de│Coeficient│
     │ │ │ │ bază -lei- │ │
     │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
     │ │ │ ├────────────┤ │
     │ │ │ │ Anul 2022 │ │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 1 │Infirmieră, agent DDD │ M; G │ 3550 │ 1,42 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 2 │Infirmieră, agent DDD; debutant │ M; G │ 3450 │ 1,38 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 3 │Brancardier, băieş, nămolar, │ │ │ │
     │ │spălătoreasă, îngrijitoare │ │ 2950 │ 1,18 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 4 │Bucătar │ │ 2950 │ 1,18 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 5 │Şofer autosanitară II *7) │ M │ 3850 │ 1,54 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 6 │Şofer autosanitară III *7) │ M; G │ 3750 │ 1,50 │
     └───┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┘


    c.2. Anatomia patologică şi medicina legală

     ┌───┬─────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐
     │Nr.│ Funcţia │Nivelul │Anatomia patologică şi │
     │crt│ │studiilor│medicina legală │
     │ │ │ ├────────────┬──────────┤
     │ │ │ │Salariile de│Coeficient│
     │ │ │ │ bază -lei- │ │
     │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
     │ │ │ ├────────────┤ │
     │ │ │ │ Anul 2022 │ │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 1.│Brancardier, băieş, nămolar, │ │ │ │
     │ │spălătoreasă, îngrijitoare │ │ 3835 │ 1,53 │
     └───┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┘


    c.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU

     ┌───┬─────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐
     │Nr.│ Funcţia │Nivelul │Servicii de ambulanţă, │
     │crt│ │studiilor│compartimente de │
     │ │ │ │primire urgenţe: │
     │ │ │ │UPU-SMURD, UPU, CPU │
     │ │ │ ├────────────┬──────────┤
     │ │ │ │Salariile de│Coeficient│
     │ │ │ │ bază -lei- │ │
     │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
     │ │ │ ├────────────┤ │
     │ │ │ │ Anul 2022 │ │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 1 │Infirmieră, agent DDD │ M; G │ 3610 │ 1,44 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 2 │Infirmieră, agent DDD; debutant │ M; G │ 3550 │ 1,42 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 3 │Brancardier, băieş, nămolar, │ │ │ │
     │ │spălătoreasă, îngrijitoare │ │ 3000 │ 1,20 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 4 │Ambulanţier *6) │ M │ 4130 │ 1,65 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 5 │Şofer autosanitară I *7) │ M │ 3900 │ 1,56 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 6 │Şofer autosanitară II *7) │ M │ 3850 │ 1,54 │
     └───┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┘


    c.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială

     ┌───┬─────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐
     │Nr.│ Funcţia │Nivelul │Unităţi sanitare, cu │
     │crt│ │studiilor│excepţia celor cuprinse│
     │ │ │ │în unităţi clinice, şi │
     │ │ │ │unităţi de asistenţă │
     │ │ │ │medico-socială │
     │ │ │ ├────────────┬──────────┤
     │ │ │ │Salariile de│Coeficient│
     │ │ │ │ bază -lei- │ │
     │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
     │ │ │ ├────────────┤ │
     │ │ │ │ Anul 2022 │ │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 1 │Infirmieră, agent DDD │ M; G │ 3550 │ 1,42 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 2 │Infirmieră, agent DDD; debutant │ M; G │ 3450 │ 1,38 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 3 │Brancardier, băieş, nămolar, │ │ │ │
     │ │spălătoreasă, îngrijitoare │ │ 2950 │ 1,18 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 4 │Bucătar │ │ 2950 │ 1,18 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 5 │Şofer autosanitară II *7) │ M │ 3850 │ 1,54 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 6 │Şofer autosanitară III *7) │ M; G │ 3750 │ 1,50 │
     └───┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┘


    *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
    *2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, instructor de energo-terapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.
    *3) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.
    *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moaşă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
    *5) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2 - 3 ani învăţământ de zi sau de 3 - 4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.
    *6) Se ocupă prin concurs sau examen de promovare de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I, conducător de şalupă medicală, motorist şi marinar cu o vechime de minimum 6 ani şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de Ambulanţă al municipiului Bucureşti - Ilfov, şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului.
    *7) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.
    NOTĂ:
    1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi personalului de specialitate din direcţiile de sănătate publică.
    2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a.1. nr. crt. 1-13,16 şi 17,19-21 şi lit. b.l. nr. crt. 1, 2, 5,11.
    3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II se utilizează numai pentru încadrarea şi promovarea acestor funcţii la serviciile de ambulanţă şi se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.
    4. Anexele a.4., b.4., c.4. se utilizează şi pentru dispensarele medicale şcolare, pentru personalul din creşe, pentru personalul medical din cadrul cabinetelor medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, personalul medico-sanitar din direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, complexele sportive naţionale şi cluburile sportive, precum şi pentru medicii din asistenţa socială.
    5. Salarizarea prevăzută pentru funcţia de infirmier se utilizează şi pentru muncitorii care asigură supravegherea bolnavilor psihici periculoşi din unităţile, secţiile sau compartimentele de psihiatrie.
    6. Salariile de bază prevăzute la pct. 2 sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

    3. Unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare
    3.1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere

     ┌───┬─────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┐
     │Nr.│ Funcţia │Nivelul │Salariile de │ Coeficient │
     │crt│ │potrivit │ bază -lei- │ │
     │ │ │studiilor├───────────────┤ │
     │ │ │ │ Anul 2022 │ │
     │ │ │ ├───────┬───────┼──────┬───────┤
     │ │ │ │Grad I │Grad II│Grad I│Grad II│
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
     │ │a) Unităţi de asistenţă │ │ │ │ │ │
     │ │socială/centre cu personalitate │ │ │ │ │ │
     │ │juridică │ │ │ │ │ │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
     │ 1 │Director │ S │ 5791 │ 7282 │ 2,32 │ 2,91 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
     │ 2 │Contabil-şef │ S │ 5417 │ 6580 │ 2,17 │ 2,63 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
     │ │b) Unităţi de asistenţă │ │ │ │ │ │
     │ │socială/centre fără personalitate │ │ │ │ │ │
     │ │juridică │ │ │ │ │ │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
     │ 3 │Şef centru │ S │ 5315 │ 5966 │ 2,13 │ 2,39 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
     │ 4 │Coordonator personal de specialitate │ S; SSD; │ 4905 │ 5417 │ 1,96 │ 2,17 │
     │ │ │ PL │ │ │ │ │
     └───┴─────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


    NOTĂ:
    Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.


    3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică

     ┌───┬─────────────────────────────────────┬─────────┬────────────┬──────────┐
     │Nr.│ Funcţia │Nivelul │Salariile de│Coeficient│
     │crt│ │studiilor│ bază -lei- │ │
     │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
     │ │ │ ├────────────┤ │
     │ │ │ │ Anul 2022 │ │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 1 │Asistent social principal │ S │ 4561 │ 1,82 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 2 │Asistent social specialist │ S │ 4259 │ 1,70 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 3 │Asistent social practicant │ S │ 4173 │ 1,67 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 4 │Asistent social debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 5 │Psiholog principal │ S │ 4561 │ 1,82 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 6 │Psiholog specialist │ S │ 4259 │ 1,70 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 7 │Psiholog practicant │ S │ 4173 │ 1,67 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 8 │Psiholog stagiar │ S │ 3950 │ 1,58 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 9 │Logoped, profesor CFM, interpret în │ │ │ │
     │ │limbajul mimico-gestual şi al │ │ │ │
     │ │limbajului specific persoanelor cu │ │ │ │
     │ │surdocecitate, kinetoterapeut, │ │ │ │
     │ │psihopedagog, terapeut Ocupaţional; │ │ │ │
     │ │principal │ S │ 4508 │ 1,80 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 10│Logoped, profesor CFM, interpret în │ │ │ │
     │ │limbajul mimico-gestual şi al │ │ │ │
     │ │limbajului specific persoanelor cu │ │ │ │
     │ │surdocecitate, kinetoterapeut, │ │ │ │
     │ │psihopedagog, terapeut Ocupaţional │ S │ 4087 │ 1,63 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 11│Logoped, profesor CFM, interpret în │ │ │ │
     │ │limbajul mimico gestual şi al │ │ │ │
     │ │limbajului specific persoanelor cu │ │ │ │
     │ │surdocecitate, kinetoterapeut, │ │ │ │
     │ │psihopedagog, terapeut Ocupaţional; │ │ │ │
     │ │debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 12│Fiziokinetoterapeut principal │ S │ 4578 │ 1,83 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 13│Fiziokinetoterapeut specialist │ S │ 4200 │ 1,68 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 14│Fiziokinetoterapeut │ S │ 4087 │ 1,63 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 15│Fiziokinetoterapeut debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 16│Educator principal │ S │ 4128 │ 1,65 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 17│Educator │ S │ 4020 │ 1,61 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 18│Educator debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 19│Asistent medical, tehnician de │ │ │ │
     │ │audiologie şi protezare auditivă; │ │ │ │
     │ │principal │ S │ 4128 │ 1,65 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 20│Asistent medical, tehnician de │ │ │ │
     │ │audiologie şi protezare auditivă │ S │ 4020 │ 1,61 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 21│Asistent medical, tehnician de │ │ │ │
     │ │audiologie şi protezare auditivă; │ │ │ │
     │ │debutant │ S │ 3950 │ 1,58 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 22│Educator, profesor cfm, educator │ │ │ │
     │ │puericultor, asistent medical; │ │ │ │
     │ │principal *1) │ SSD │ 3950 │ 1,58 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 23│Educator, profesor CFM, educator │ │ │ │
     │ │puericultor, asistent medical *1) │ SSD │ 3900 │ 1,56 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 24│Educator, profesor cfm, educator │ │ │ │
     │ │puericultor, asistent medical; │ │ │ │
     │ │debutant *1) │ SSD │ 3850 │ 1,54 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 25│Educator, educator puericultor, │ │ │ │
     │ │asistent medical; principal *1) │ PL │ 3900 │ 1,56 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 26│Educator, educator puericultor, │ │ │ │
     │ │asistent medical *1) │ PL │ 3850 │ 1,54 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 27│Educator, educator puericultor, │ │ │ │
     │ │asistent medical; debutant *1) │ PL │ 3750 │ 1,50 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 28│Educator, educator puericultor, │ │ │ │
     │ │asistent igiena, asistent BFT, │ │ │ │
     │ │optician protezare ortopedică şi │ │ │ │
     │ │auditivă, asistent medical; │ │ │ │
     │ │principal *1) │ M │ 3850 │ 1,54 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 29│Educator, educator puericultor, │ │ │ │
     │ │asistent igienă, asistent BFT, │ │ │ │
     │ │optician protezare ortopedică şi │ │ │ │
     │ │auditivă, asistent medical *1) │ M │ 3750 │ 1,50 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 30│Educator, educator puericultor, │ │ │ │
     │ │asistent igienă, asistent BFT, │ │ │ │
     │ │optician protezare ortopedică şi │ │ │ │
     │ │auditivă, asistent medical; │ │ │ │
     │ │debutant *1) │ M │ 3610 │ 1,44 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 31│Profesor CFM, interpret în limbaj │ │ │ │
     │ │mimico gestual şi al limbajului │ │ │ │
     │ │specific persoanelor cu │ │ │ │
     │ │surdocecitate │ M │ 3610 │ 1,44 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 32│Instructor de educaţie, instructor │ │ │ │
     │ │CFM; principal │ M │ 3850 │ 1,54 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 33│Instructor de educaţie, instructor │ │ │ │
     │ │CFM │ M │ 3750 │ 1,50 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 34│Instructor de educaţie, instructor │ │ │ │
     │ │CFM; debutant │ M │ 3610 │ 1,44 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 35│Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │
     │ │terapeut, animator socio-educativ, │ │ │ │
     │ │pedagog de recuperare; principal │ PL │ 3900 │ 1,56 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 36│Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │
     │ │terapeut, animator socio-educativ, │ │ │ │
     │ │pedagog de recuperare │ PL │ 3850 │ 1,54 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 37│Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │
     │ │terapeut, animator socio-educativ, │ │ │ │
     │ │pedagog de recuperare; debutant │ PL │ 3750 │ 1,50 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 38│Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │
     │ │terapeut, animator socio-educativ, │ │ │ │
     │ │pedagog de recuperare; principal │ M │ 3850 │ 1,54 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 39│Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │
     │ │terapeut, animator socio-educativ, │ │ │ │
     │ │pedagog de recuperare │ M │ 3750 │ 1,50 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 40│Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │
     │ │terapeut, animator socio-educativ, │ │ │ │
     │ │pedagog de recuperare; debutant │ M │ 3610 │ 1,44 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 41│Soră medicală, masor; principal │ M │ 3750 │ 1,50 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 42│Soră medicală, masor │ M │ 3700 │ 1,48 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 43│Soră medicală, masor; debutant │ M │ 3610 │ 1,44 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 44│Asistent maternal profesionist │ M, G │ 2640 │ 1,06 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 45│Părinte social, îngrijitor la │ │ │ │
     │ │domiciliu, asistent personal, │ │ │ │
     │ │asistent personal profesionist │ M, G │ 2535 │ 1,01 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 46│Tehnician protezist, tehnician │ │ │ │
     │ │audioprotezist │ M, PL │ 3850 │ 1,54 │
     ├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
     │ 47│Agent informare privind cariera │ M, PL │ 3750 │ 1,50 │
     └───┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┘


    *1) Se aplică şi funcţiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriţionist şi dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social.

    3.3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire şi asistenţă pentru unităţi de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică

    ┌────┬───────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬──────────┐
    │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │Salariul de bază│Coeficient│
    │crt.│ │studiilor│ - lei │ │
    │ │ │ │ Gradaţia 0 │ │
    │ │ │ ├────────────────┤ │
    │ │ │ │ Anul 2022 │ │
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 1 │Infirmieră │ G │ 3550 │ 1,42 │
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 2 │Infirmieră debutantă │ G │ 3450 │ 1,38 │
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 3 │Supraveghetor de noapte │ G │ 2570 │ 1,03 │
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 4 │Supraveghetor de noapte, debutant │ G │ 2500 │ 1,00 │
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 5 │Îngrijitoare, spălătoreasă │ │ 2950 │ 1,18 │
    ├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┤
    │ 6 │Bucătar │ │ 2950 │ 1,18 │
    └────┴───────────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴──────────┘


    NOTĂ:
    Salariile de bază prevăzute la pct. 3.2. şi pct. 3.3 sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.    CAP. II
    Reglementări specifice personalului din sănătate, din unităţile de asistenţă medico-socială şi din unităţile de asistenţă socială/servicii sociale
    ART. 1
    (1) În unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, prevăzut la art. 20 din prezenta lege, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture.
    (2) Sporul prevăzut la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzută la art. 25 din prezenta lege.

    ART. 2
    (1) Munca prestată de personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite.
    (2) Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

    ART. 3
    (1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază.
    (2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 75% din tariful orar al salariului de bază.
    (3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază.
    (4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) şi (3) se aprobă trimestrial de comitetul director, după consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau a reprezentanţilor angajaţilor.
    (5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă şi care la nivelul acestei unităţi desfăşoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor acestui articol. Salariul de bază se stabileşte pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, corespunzător vechimii în muncă, şi se utilizează pentru stabilirea tarifului orar.
    (6) Medicii care sunt nominalizaţi să asigure asistenţa medicală de urgenţă, prin chemări de la domiciliu, sunt salarizaţi pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu 40% din tariful orar aferent salariului de bază pentru numărul de ore în care asigură garda la domiciliu.

    ART. 4
    Personalul sanitar cu pregătire superioară cu funcţie de conducere care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază va beneficia de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor art. 3 din prezenta anexă; pentru determinarea tarifului orar se utilizează salariul de bază al funcţiei de execuţie stabilit pentru funcţia şi gradul profesional în care acesta este confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii, corespunzător vechimii în muncă.

    ART. 5
    (1) În situaţia în care medicul de gardă la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistenţă medicală de urgenţă la nivelul unităţii sanitare publice şi nu poate fi contactat sau nu răspunde solicitării, acesta va fi sancţionat prin diminuarea salariului de bază individual cu un procent între 5-10% pe o perioadă de 3 luni, în condiţiile legii.
    (2) Gărzile efectuate de medici în cadrul normei legale de muncă şi al programului normal de lucru de la funcţia de bază în limita a 48 de ore pe săptămână, care reprezintă durata maximă legală a timpului de muncă, inclusiv orele suplimentare, reprezintă gărzi obligatorii.
    (3) Pentru gărzile efectuate peste durata prevăzută la alin. (2) în vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale medicii vor încheia cu unitatea sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.

    ART. 6
    (1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfăşoară activitate integrată în unităţile sanitare în care funcţionează catedra sau disciplina didactică.
    (2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare este integrat în unităţile sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii.
    (3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia rezidenţilor, desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate şi vacante.
    (4) La încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de învăţământ, cadrele didactice care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani îşi pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unităţile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

    ART. 7
    (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare şi unităţile medico-sociale, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
    a) pentru personalul din unităţi, secţii şi compartimente de boli infecţioase, neonatologie, săli de naştere şi din laboratoarele de analize medicale, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază;
    b) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară şi neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor (UPU - SMURD, UPU, CPU), secţii şi compartimente de ATI, de terapie intensivă şi de terapie acută, unităţi de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici (USTACC), secţii şi compartimente de îngrijiri paliative, secţii şi compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică, neurologie, neurochirurgie, transplant de organe, secţii/compartimente pentru arşi, laboratoare de radioterapie, centru pentru arşi, serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti, centrele de transfuzie sanguină regionale/judeţene şi al municipiului Bucureşti, personalul încadrat în blocul operator, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie şi radiologie intervenţională, în laboratoarele de endoscopie intervenţională, unităţi de accidente vasculare cerebrale acute (UAVCA)/unitate de urgenţe neurovasculare, genetică medicală, precum şi medicii de specialitate chirurgicală, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii, cuantumul sporului este de până la 85% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sistem sanitar şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    c) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
    d) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
    e) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generatoare de radiaţii, un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a;
    f) pentru unităţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de până la 15% din salariul de bază;
    g) pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi izolate, situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază;
    h) pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

    (2) Localităţile prevăzute la alin. (1) lit. g) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
    (4) Sporurile prevăzute la alin. (1) lit. a) – f) şi h) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.
    (5) Personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică poate beneficia, în raport cu condiţiile de muncă, de sporurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi e), dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii cu personalul care beneficiază de aceste sporuri.

    ART. 8
    Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sistemul sanitar se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

    ART. 9
    Salariile de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în structuri sanitare care furnizează servicii medicale ambulatorii de specialitate se stabilesc pe funcţii, grade şi trepte profesionale corespunzător vechimii în muncă.

    ART. 10
    (1) În unităţile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.
    (2) Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, de comun acord cu organizaţiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

    ART. 11
    Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi a indemnizaţiei pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

    ART. 12
    Medicii angajaţi ai unităţilor de asistenţă socială/serviciilor sociale cu sau fără cazare şi ai serviciilor publice de asistenţă socială care administrează servicii sociale sunt salarizaţi la nivelul de salarizare din unităţile sanitare, altele decât cele clinice.

    ART. 13
    Personalul din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare se încadrează pe bază de contract individual de muncă.

    ART. 14
    (1) În unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
    a) pentru condiţii deosebit de periculoase, personalul care îşi desfăşoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice, în module de reabilitare comportamentală, precum şi personalul din unităţile de asistenţă socială în care sunt îngrijiţi bolnavii cu TBC, SIDA sau cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară şi neurologic, un spor de până la 75% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
    b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
    c) pentru personalul care lucrează în unităţi de asistenţă socială aflate în localităţi izolate, situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază;
    d) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
    e) pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
    f) pentru al II-lea copil dat în plasament, asistenţii maternali profesionişti pot beneficia de un spor de până la 15% din salariul de bază;
    g) pentru asigurarea continuităţii în muncă, asistenţii maternali profesionişti pot beneficia de un spor de până la 7,5% din salariul de bază.

    (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
    (3) Sporurile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.


    ANEXA III

    FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „CULTURĂ“
    UNITĂŢI DE CULTURĂ
    CAP. I
    Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă naţională
    I. Instituţii de spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă naţională, instituţii de spectacole la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi, din cadrul filarmonicilor, opere, teatre, teatre lirice sau muzicale, centre naţionale de cultură/artă naţională, Corul Naţional de Cameră Madrigal - Marin Constantin, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română, precum şi instituţii de spectacole sau concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi din alte instituţii de spectacole sau concerte
    a) Funcţii de conducere

    ┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────┐
    │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Instituţii de spectacole sau concerte │
    │crt.│ │studiilor│ naţionale ori de importanţă naţională │
    │ │ │ ├───────────────────────┬───────────────────────┤
    │ │ │ │Salariul de bază - lei │ Coeficient │
    │ │ │ ├───────────────────────┤ │
    │ │ │ │ Anul 2022 │ │
    │ │ │ ├───────────┬───────────┼───────────┬───────────┤
    │ │ │ │ Grad I │ Grad II │ Grad I │ Grad II │
    ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ 1 │Manager (director general/director) │ S │ 10529│ 14038│ 4,21│ 5,62│
    ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ 2 │Director general adjunct │ S │ 9651│ 13512│ 3,86│ 5,40│
    ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ 3 │Director │ S │ 9651│ 13512│ 3,86│ 5,40│
    ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ 4 │Director adjunct, contabil-şef, │ │ │ │ │ │
    │ │inginer-şef │ S │ 8774│ 10529│ 3,51│ 4,21│
    ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ 5 │Şef secţie │ S │ 8072│ 9125│ 3,23│ 3,65│
    ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ 6 │Şef serviciu │ S │ 8072│ 9125│ 3,23│ 3,65│
    ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ 7 │Şef birou, şef laborator, şef oficiu, │ │ │ │ │ │
    │ │şef atelier │ S │ 7546│ 8423│ 3,02│ 3,37│
    ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ 8 │Şef atelier │ PL; M │ 5966│ 6580│ 2,39│ 2,63│
    ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ 9 │Şef formaţie muncitori │ │ 4475│ 5008│ 1,79│ 2,00│
    └────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴─────^