Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 95 din 26 iunie 2020  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 95 din 26 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 560 din 26 iunie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOL UNIC
    Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 3 august 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    (1) Termenul-limită până la care se depune cererea de înscriere în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, prevăzută la art. 8, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul solicitărilor fermierilor, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, se pot stabili noi sesiuni de înscriere în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, cu încadrarea în valoarea totală a ajutorului de stat prevăzută la art. 18 alin. (1). "

    2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul în care aplicaţia informatică prevăzută la art. 7 alin. (3) nu este operaţională la data depunerii cererilor de finanţare prevăzute la alin. (1), verificarea acestora împreună cu documentele anexate, în corelare cu datele din cererile de înscriere, se va realiza de către funcţionarii din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcţional."

    3. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Termenul maxim de realizare a investiţiilor este de 18 luni de la acordarea primei plăţi aferente sprijinului financiar, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni."

    4. Anexele nr. 1-5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta lege.


    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 26 iunie 2020.
    Nr. 95.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2018)
    CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
    (model)
    Nr. ............... data ....................
    Către
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti
    Subsemnatul/Subsemnata:
    persoană juridică/PFA/IF/II ..........................., cu sediul în localitatea ......................................, judeţul ..............................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ......................................., CUI/CIF ............................................., cod CAEN ..................., cont bancar ........................, deschis la ....................., reprezentată legal de ......................................., CNP ........................................, legitimat cu C.I. seria ....... nr. .................,

    menţionez că:
    - deţin exploataţie de reproducţie ...................., incubaţie ............creştere;
    – exploataţia este în activitate ...................., în conservare ........................ .

    Mă angajez:
    a) să înfiinţez ferme de reproducţie sau ferme de incubaţie ori ferme de creştere, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);
    b) să investesc în ferme de reproducţie sau în ferme de incubaţie ori în ferme de creştere, aflate în conservare, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);
    c) să măresc capacitatea de cazare/producţie pentru ferma de reproducţie sau ferma de incubaţie ori ferma de creştere, aflate în activitate, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4).

    Solicit înscrierea în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, de incubaţie şi de creştere în sectorul avicol şi depun următoarele documente:
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    NOTĂ: Documentele prevăzute la art. 8
    Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.
    Am fost informat de reprezentanţii DAJ despre:
    - recepţia investiţiei;
    – recepţia de închidere a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, de incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, când trebuie să deţin autorizaţiile de funcţionare;
    – controalele anuale la faţa locului cu privire la îndeplinirea condiţiei de menţinere a activităţii de reproducţie sau de incubaţie ori de creştere în sectorul avicol pe o perioadă de 10 ani.

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui control.
    Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.
    Solicitant,
    ..............................
    Verificat, reprezentantul DAJ,
    .............................
    Aprobat, directorul executiv al DAJ,
    ..............................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Legea nr. 227/2018)
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    (model)
    Subscrisa, persoana juridică/PFA/IF/II/ ................................, cu sediul în localitatea ...................................., judeţul .........................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ...................., CUI/CIF ............................., cod CAEN .............., cont bancar ............................, deschis la ..........................., reprezentată legal de ............................, CNP ..........................., legitimată cu C.I. seria ...... nr. .............,
    - declar pe propria răspundere că niciun membru din cadrul investiţiei colective nu este beneficiar sau membru în altă entitate beneficiară a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, de incubaţie şi de creştere în sectorul avicol;
    – declar pe propria răspundere că nu am accesat sprijin prin PNDR 2014-2020 privind înfiinţarea de ferme de reproducţie, ferme de incubaţie sau ferme de creştere ori pentru investiţii în ferme de reproducţie, ferme de incubaţie sau ferme de creştere, aflate în activitate ori în conservare şi pentru mărirea capacităţii de cazare/producţie în fermele de reproducţie sau de incubaţie ori de creştere existente, aşa cum este prevăzut la art. 4 alin. (7).

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, susţin declaraţia menţionată anterior.
    Reprezentant legal,
    ........................
    (numele şi prenumele, semnătura)
    Data
    .......................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Legea nr. 227/2018)
    CERERE DE FINANŢARE
    (model)
    Nr. .......... data ....................
    Către
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti
    Subsemnatul/Subsemnata:
    persoană juridică/PFA/IF/II .................................., cu sediul în localitatea ..................................., judeţul .............................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ........................................, CUI/CIF ..........................................., cod CAEN ......................., cont bancar ....................., deschis la .................., reprezentată legal de .........................................., CNP ...................................., legitimat cu C.I. seria ...... nr. .................,

    solicit plata aferentă Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol pentru realizarea investiţiei cu o capacitate de cazare de .......... locuri:
    a) în ferme noi de reproducţie sau de incubaţie ori de creştere;
    b) în ferme noi de reproducţie sau de incubaţie ori de creştere, aflate în activitate sau în conservare;
    c) în ferme noi de reproducţie sau de incubaţie ori de creştere existente, pentru mărirea capacităţii de cazare/producţie, a cărei valoare este de ................. euro, şi acordarea a 4 tranşe în valoare de ............................. euro, pentru fiecare tranşă, şi depun următoarele documente;
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    NOTĂ: Documentele prevăzute la art. 11 alin. (1)


    Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.
    Declar că am iniţiat demersurile pentru:
    a) a înfiinţa ferme de reproducţie sau ferme de incubaţie ori ferme de creştere, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);
    b) a investi în ferme de reproducţie sau în ferme de incubaţie ori în ferme de creştere, aflate în activitate sau în conservare, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);
    c) a mări capacitatea de cazare/producţie pentru ferma de reproducţie sau ferma de incubaţie ori ferma de creştere existentă, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4), aşa cum am declarat în cererea de înscriere în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol nr. ............................ .

    Declar că voi marca investiţia cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime şi 200 cm lăţime, confecţionată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este uşor vizibilă, pe care se inscripţionează „investiţie beneficiară a «Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol», conform Cererii numărul ......................, de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........................................./Municipiului Bucureşti“.
    Mă angajez:
    a) să încep realizarea investiţiei de la data acordării primei plăţi;
    b) să finalizez investiţia în maximum 18 luni de la acordarea primei plăţi, potrivit art. 15 alin. (1);
    c) să menţin activitatea de reproducţie sau de incubaţie ori de creştere în sectorul avicol în investiţia realizată pentru cel puţin 10 ani de la finalizarea investiţiei, potrivit art. 15 alin. (2).

    Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.
    Solicitant,
    ..............................
    Verificat, reprezentant DAJ,
    ..............................
    Aprobat, directorul executiv DAJ,
    ..............................

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 4 la Legea nr. 227/2018)
    PROCES-VERBAL
    pentru recepţia de închidere a Programului
    (model)
    Numele şi prenumele .........................................................., funcţia ......................................, legitimaţia nr. ..............., în calitate de reprezentant al DAJ .................................., am constatat următoarele:
    persoana juridică/PFA/IF/II ....................................., cu sediul în localitatea .............................., judeţul ..............................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ............................, CUI/CIF .................................................., cod CAEN ...................., cont bancar .................., deschis la ....................., reprezentată legal de .............................................., CNP ................................, legitimat cu C.I. seria ...... nr. ....................:
    a) a înfiinţat ............... locuri noi de cazare pentru reproducţie în ferme de reproducţie sau ferme de incubaţie ori ferme de creştere, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);
    b) a investit în ................ locuri de cazare în ferme de reproducţie sau în ferme de incubaţie ori în ferme de creştere, aflate în activitate sau în conservare, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);
    c) a mărit capacitatea de cazare/producţie pentru ......... locuri de cazare în ferma de reproducţie sau ferma de incubaţie ori ferma de creştere existentă, în funcţie de capacitatea de cazare/producţie/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4).


    Investiţia a fost realizată conform prevederilor legale
    Da
    Nu

    A montat placa indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care se găseşte inscripţia „investiţie beneficiară a «Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol», conform cererii numărul ............., de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......................./Municipiului Bucureşti“.
    Da
    Nu

    Alte menţiuni:
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    Am constatat.
    Reprezentantul DAJ,
    .................................
    Sunt de acord cu constatarea.
    Solicitant,
    ...........................

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 5 la Legea nr. 227/2018)
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    a sumelor necesare reprezentând tranşe/decontare cheltuieli efectuate
    (model)
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ..........................................
    Director executiv ............................................................
                                         (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........................../a Municipiului Bucureşti

┌────┬────────────┬──────────┬───────────┬──────┬──────────┬──────┐
│ │ │Capacităţi│Valoarea │ │Suma │Suma │
│ │ │de cazare/│totală a │ │decont │rămasă│
│Nr. │Beneficiarul│producţie │investiţiei│Tranşa│cheltuieli│de │
│crt.│ │realizate │aprobate │(lei) │efectuate │plătit│
│ │ │prin │(lei) │ │(lei) │(lei) │
│ │ │Program │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
│(0) │(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
│ │TOTAL: │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴───────────┴──────┴──────────┴──────┘

    Întocmit şi verificat
    ......................................................
    (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016