Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 88 din 19 aprilie 2021  privind Fondul de compensare a investitorilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 88 din 19 aprilie 2021 privind Fondul de compensare a investitorilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 420 din 21 aprilie 2021
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, se constituie ca persoană juridică de drept public. Organizarea şi funcţionarea Fondului se stabilesc prin statut propriu aprobat de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului.
    (2) Sediul Fondului este în municipiul Bucureşti; adresa acestuia se stabileşte prin statutul Fondului.

    ART. 2
    (1) Fondul administrează schema de compensare a investitorilor organizată în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) Scopul Fondului este de a compensa investitorii, în condiţiile prezentei legi şi ale reglementărilor A.S.F. în aplicarea prezentei legi, în situaţia incapacităţii membrilor Fondului de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care au fost deţinute în numele acestora în legătură cu prestarea de servicii şi activităţi de investiţii.
    (3) Scopul Fondului include şi compensarea investitorilor, conform prevederilor prezentei legi, în cazul operaţiunilor prin care un participant la Fond, în calitatea sa de participant la sistemul depozitarului central, transferă, fără acordul prealabil al unui investitor, instrumente financiare deţinute de investitor, din contul individual deschis în numele acestuia la depozitarul central în contul global deschis de respectivul participant al Fondului la depozitarul central.
    (4) Fondul desfăşoară şi activitatea de administrator al fondului de rezoluţie pentru firmele de investiţii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar.

    ART. 3
    (1) Au obligaţia de a contribui la Fond următoarele entităţi:
    a) societăţile de servicii de investiţii financiare autorizate de A.S.F.;
    b) societăţile de administrare a investiţiilor, autorizate de A.S.F., care administrează portofolii individuale de investiţii, şi administratorii de fonduri alternative de investiţii autorizaţi să administreze portofolii individuale de investiţii;
    c) instituţiile de credit înregistrate în Registrul A.S.F. care prestează servicii şi activităţi de investiţii;
    d) sucursalele societăţilor din state terţe autorizate de A.S.F. să furnizeze servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul României.

    (2) Entităţile prevăzute la alin. (1) care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României sunt obligate să solicite şi să obţină calitatea de participant la Fond, precum şi să contribuie la constituirea resurselor financiare ale Fondului.
    (3) Entităţile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) pot fi exceptate de la obligaţia de a deveni participanţi la Fond dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în regulamentul A.S.F. emis în temeiul prezentei legi, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene aplicabilă, cu condiţia ca investitorii acestora să beneficieze de o protecţie cel puţin echivalentă cu cea oferită de Fond.

    ART. 4
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentei legi au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În sensul prezentei legi, prin investitor se înţelege orice persoană care deţine instrumente financiare şi/sau încredinţează fonduri băneşti şi/sau instrumente financiare unui participant la Fond, în legătură cu prestarea de servicii şi activităţi de investiţii.
    (3) În înţelesul prezentei legi, prin participant la Fond se înţelege oricare dintre entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1).

    CAP. II
    Dispoziţii privind compensarea investitorilor
    ART. 5
    (1) Fondul compensează, în mod egal şi nediscriminatoriu, investitorii eligibili, în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro.
    (2) Echivalentul în lei al plafonului de compensare se calculează la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României la data constatării situaţiilor menţionate la art. 6.
    (3) Pentru respectarea cerinţelor prevăzute de reglementările Uniunii Europene, plafonul prevăzut la alin. (1) poate fi revizuit prin reglementări ale A.S.F.
    (4) Valoarea creanţei unui investitor este calculată conform dispoziţiilor legale şi contractuale, luând în considerare compensarea creanţelor reciproce de compensat, fondurile băneşti aparţinând investitorilor şi/sau valoarea instrumentelor financiare pe care participantul la Fond nu le poate plăti sau returna, la data constatării de către A.S.F. prin decizia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) sau a hotărârii menţionate la art. 6 alin. (1) lit. b).
    (5) Valoarea instrumentelor financiare prevăzută la alin. (4) se determină, dacă este posibil, prin referinţă la valoarea de piaţă a instrumentelor financiare.

    ART. 6
    (1) Fondul compensează investitorii în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) A.S.F. constată prin decizie că un participant la Fond, din motive ce sunt legate direct de situaţia financiară, nu este în măsură să îşi îndeplinească obligaţiile rezultate din creanţele investitorilor şi nici nu există perspectiva de a-şi onora aceste obligaţii în cel mai scurt timp;
    b) instanţa judecătorească competentă, pentru motive legate de situaţia financiară a unui participant la Fond, emite o hotărâre privind deschiderea procedurii insolvenţei conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, având ca efect suspendarea posibilităţii investitorilor de a-şi exercita drepturile cu privire la valorificarea creanţelor asupra respectivei entităţi.

    (2) Compensaţia este asigurată pentru drepturile decurgând din incapacitatea unui participant la Fond de a:
    a) returna fondurile băneşti aparţinând investitorilor şi deţinute în numele acestora, în legătură cu activităţile lor de investiţii;
    b) returna investitorilor orice instrument financiar ce le aparţine şi este deţinut şi administrat în numele lor, în legătură cu activitatea lor de investiţii;
    c) returna instrumentele financiare ale investitorilor, în situaţia menţionată la art. 2 alin. (3) şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

    (3) În situaţia în care unui participant la Fond i se retrage autorizaţia, iar oricare dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt îndeplinite la data retragerii autorizaţiei sau ulterior, Fondul trebuie să asigure compensarea creanţei în limita plafonului în vigoare pentru serviciile de investiţii contractate şi nedecontate până la momentul retragerii autorizaţiei respective şi în termenul prevăzut la art. 8 alin. (5).
    (4) În cazul în care participantul la Fond este o instituţie de credit, orice situaţie prevăzută la art. 3 alin. (6) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare este notificată A.S.F. de către Banca Naţională a României, cu indicarea schemei de garantare a depozitelor responsabile pentru plata compensaţiilor.
    (5) În cazul în care compensaţia este asigurată de schema de garantare a depozitelor, niciun investitor nu are dreptul la o dublă compensaţie.

    ART. 7
    (1) Sunt exceptate de la compensare următoarele categorii de investitori:
    a) investitori profesionali şi instituţionali, inclusiv:
    (i) firmele de investiţii, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
    (ii) instituţiile de credit;
    (iii) instituţiile financiare;
    (iv) societăţile de asigurare şi reasigurare;
    (v) organismele de plasament colectiv;
    (vi) fondurile de pensii administrate privat;
    (vii) alţi investitori profesionali şi instituţionali;

    b) organizaţii internaţionale, guverne şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, regionale şi locale;
    c) directori, administratori şi membri cu răspundere directă din cadrul participanţilor la Fond, persoane a căror responsabilitate este întocmirea auditului participanţilor la Fond;
    d) acţionarii participanţilor la Fond având deţineri de cel puţin 5% din capitalul social;
    e) investitori cu statut similar celor menţionaţi la lit. c) şi d) în cadrul altor societăţi din acelaşi grup cu participanţii la Fond;
    f) soţi, rude şi afini de gradul I inclusiv, precum şi persoane care acţionează în numele investitorilor menţionaţi la lit. c)-e);
    g) persoane juridice din cadrul aceluiaşi grup cu participanţii la Fond;
    h) persoane care au o responsabilitate pentru sau au obţinut beneficii de pe urma anumitor situaţii în legătură cu un participant la Fond care au condus la dificultăţile financiare ale participantului sau au fost de natură să conducă la deteriorarea situaţiei financiare a acestuia;
    i) societăţi cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanţ prescurtat conform reglementărilor contabile aplicabile.

    (2) Fondul suspendă orice plată pentru investitorii care se află în cercetare penală, în legătură cu o acţiune decurgând din sau având legătură cu spălarea banilor sau finanţarea terorismului, până la pronunţarea unei hotărâri definitive de către instanţa competentă.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), Fondul solicită organelor abilitate competente date şi informaţii referitoare la implicarea investitorilor care se află în situaţia prevăzută la alin. (2) în operaţiuni de spălare a banilor sau finanţare a terorismului.
    (4) Suspendarea plăţii intervine şi pentru investitorii care se află sub efectul unei sancţiuni internaţionale.

    ART. 8
    (1) În situaţiile prevăzute la art. 6, Fondul publică pe website-ul propriu, într-o publicaţie locală de la sediile teritoriale ale intermediarului/societăţii de administrare a investiţiilor aflat/aflate în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare aparţinând investitorilor, precum şi în cel puţin două cotidiene de difuzare naţională, informaţii privind: incapacitatea participantului/fostului participant la Fond de a-şi onora obligaţiile faţă de investitori, locul, modul şi perioada de timp în care se pot înregistra cererile de compensare, precum şi data începerii plăţii compensaţiilor către investitori.
    (2) Cererile de compensare se pot înregistra în termen de 5 luni de la data deciziei A.S.F. prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) sau, în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b), de la data pronunţării hotărârii definitive privind deschiderea procedurii insolvenţei, prin derogare de la prevederile Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi invocată de către Fond pentru a refuza compensarea unui investitor care poate proba că nu a putut, pentru motive temeinice, să îşi exercite dreptul la compensare. În acest caz cererile de compensare pot fi depuse în termen de 5 luni de la data încetării motivelor, dar nu mai târziu de 12 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).
    (4) Odată cu cererile de compensare, investitorii anexează înscrisurile justificative din care să rezulte cu exactitate cuantumul sumelor solicitate, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere, în sensul susţinerii acestor documente justificative. Înscrisurile justificative prezentate de investitori pentru plata compensaţiilor cuvenite sunt verificate cu evidenţele preluate de Fond de la entitatea aflată sub incidenţa prevederilor art. 6.
    (5) Fondul asigură plata compensaţiilor în limita plafonului stabilit la art. 5 alin. (1), în maximum 3 luni de la data stabilirii investitorilor eligibili şi a valorii creanţelor, ulterior primirii comunicării privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (3). Termenul de 3 luni poate fi prelungit de A.S.F., cu maximum 3 luni, la solicitarea Fondului, pentru situaţii excepţionale.
    (6) Procedura de compensare se consideră finalizată la data efectuării plăţii tuturor compensaţiilor, cu luarea în considerare a termenului prevăzut la alin. (5).
    (7) În urma finalizării procedurii de compensare, Fondul se subrogă de drept în drepturile investitorilor, pentru o sumă egală cu plăţile pe care le-a efectuat pentru compensarea fondurilor băneşti şi/sau instrumentelor financiare. Subrogarea Fondului în drepturile investitorilor nu afectează drepturile acestora cu privire la creanţele ce excedează plafonului prevăzut la art. 5 alin. (1).
    (8) Prin derogare de la dispoziţiile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Fondul se poate înregistra la masa credală, în tot cursul procedurii, în vederea recuperării lor, cu orice sume, dobânzi şi/sau cheltuieli pe care acesta le-a achitat pentru plata compensaţiilor.
    (9) În condiţiile alin. (7) şi (8), Fondul este îndreptăţit să înregistreze şi să recupereze, în cadrul procedurii insolvenţei participantului debitor, toate sumele achitate investitorilor, pe măsura plăţilor efectuate după momentul deschiderii procedurii falimentului.

    ART. 9
    A.S.F. stabileşte, prin reglementări proprii, modalitatea şi procedura de compensare, inclusiv cu privire la termene şi obligaţii de transparenţă.

    CAP. III
    Resursele financiare şi utilizarea acestora
    ART. 10
    (1) Resursele financiare ale Fondului se constituie din:
    a) contribuţia iniţială a participanţilor la Fond;
    b) contribuţia anuală şi/sau contribuţia specială plătită de participanţii la Fond;
    c) venituri din investirea resurselor Fondului;
    d) venituri din recuperarea creanţelor compensate de Fond;
    e) venituri provenite din aplicarea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului;
    f) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor;
    g) cotizaţii plătite Fondului de către participanţii la Fond şi de entităţile autorizate de A.S.F. să administreze locuri de tranzacţionare şi sisteme de compensare şi/sau decontare conform alin. (5), pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea acestuia;
    h) alte surse, precum donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară stabilite potrivit legislaţiei în vigoare.

    (2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. b), d) şi f) sunt folosite exclusiv pentru plata compensaţiilor în situaţiile prevăzute la art. 6.
    (3) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e), g) şi h) sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului, în limitele prevăzute de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Consiliul A.S.F.
    (4) Resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului sunt prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului, care se elaborează anual de către Consiliul de administraţie al Fondului, până la data de 1 noiembrie a anului curent pentru anul următor, şi se aprobă de către Consiliul A.S.F.
    (5) În cazul în care suma veniturilor disponibile, prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e) şi h) pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare a Fondului, nu acoperă necesarul de resurse financiare stabilit conform alin. (4), diferenţa rezultată se plăteşte până la data de 31 mai a anului următor, după cum urmează:
    a) 50% împărţită în mod egal la toţi participanţii la Fond;
    b) 50% împărţită în mod egal între toate entităţile autorizate de A.S.F. să administreze locuri de tranzacţionare şi sisteme de compensare şi/sau decontare.


    ART. 11
    (1) Disponibilităţile Fondului constituite conform art. 10 alin. (1) sunt plasate în instrumente purtătoare de dobândă, la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale şi alte instrumente cu grad de risc scăzut.
    (2) Strategia de investire a resurselor Fondului are în vedere respectarea principiului de dispersie a riscului pentru fiecare instrument şi pentru fiecare emitent, plasarea acestora în condiţii de siguranţă, asigurarea eficienţei şi a lichidităţii.
    (3) Fondul nu poate acorda împrumuturi.

    ART. 12
    (1) Contribuţiile datorate Fondului de către participanţi se virează în contul Fondului, în moneda naţională - leu, conform termenelor şi condiţiilor stabilite în procedurile Fondului aprobate de A.S.F.
    (2) Contribuţiile datorate şi virate în contul Fondului de către participanţi nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării entităţilor participante la Fond.
    (3) Contribuţiile prevăzute la art. 10 plătite Fondului sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.

    ART. 13
    (1) Actul prin care se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată a unui participant la Fond, întocmit de Fond, constituie titlu de creanţă. Titlul de creanţă cuprinde suma datorată drept contribuţie la Fond de către participant şi termenul maximum de 10 zile care curge începând cu data comunicării actului prin care se individualizează obligaţia de plată, în care acesta poate plăti obligaţia de bunăvoie.
    (2) Dacă la data scadenţei stabilită la alin. (1) datoria restantă prevăzută în titlul de creanţă nu a fost plătită, acesta devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul declanşează procedura de executare silită a creanţelor, conform dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Sumele virate la Fond cu titlu de contribuţie nu pot fi urmărite silit decât pentru îndeplinirea obligaţiilor pentru care au fost constituite.
    (4) Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului se aplică dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanţelor fiscale. Dobânzile şi penalităţile se virează în contul Fondului.

    CAP. IV
    Conducerea şi administrarea Fondului
    ART. 14
    (1) Fondul este administrat de un consiliu de administraţie compus din:
    a) un membru desemnat de A.S.F. care este preşedintele Consiliului de administraţie;
    b) un membru desemnat de Ministerul Finanţelor;
    c) un membru desemnat de către A.S.F. dintre reprezentanţii propuşi de către participanţii la Fond din rândul acestora.

    (2) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului sunt numiţi pentru un mandat de 5 ani prin act administrativ individual emis de către A.S.F.
    (3) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului ale căror mandate au expirat rămân în funcţie până la numirea succesorilor lor.
    (4) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului poate fi înlocuit, în caz de absenţă sau de imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, de către un alt membru.
    (5) În caz de incompatibilitate sau imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului de administraţie al Fondului, numirea înlocuitorului se face pentru durata rămasă a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de cel puţin 90 de zile consecutive.
    (6) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului primesc o indemnizaţie lunară raportată la salariul directorului general al Fondului, în limita a 25% pentru preşedinte, respectiv în limita a 20% pentru ceilalţi membri.

    ART. 15
    Membrii Consiliului de administraţie al Fondului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau cu studii universitare de scurtă durată cu diplomă de licenţă şi master în domeniul economic sau juridic;
    b) să aibă o bună reputaţie şi probitate morală;
    c) să aibă experienţă profesională dovedită în domeniul financiar sau în cel de activitate de reglementare/supraveghere instituţii de credit, finanţe sau piaţa de capital de minimum 8 ani.


    ART. 16
    Membrii Consiliului de administraţie al Fondului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să nu fie soţi, rude sau afini până la gradul al doilea între ei;
    b) să nu fie senatori, deputaţi, membri ai Guvernului sau să deţină funcţii de conducere în cadrul vreunui partid politic ori organizaţie politică pe perioada exercitării mandatului;
    c) să nu aibă înscrise în cazierul judiciar sancţiuni prevăzute de lege;
    d) să nu aibă înscrise în cazierul fiscal sancţiuni prevăzute de lege;
    e) să nu deţină în cadrul vreunei entităţi prevăzute la art. 3 alin. (1) calitatea de acţionar, angajat sau director, membru al consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere ori directoratului, după caz;
    f) să nu fi fost condamnaţi în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de legislaţia în domeniul financiar-bancar, legislaţia privind insolvenţa sau protecţia consumatorilor;
    g) să nu fi fost sancţionaţi de A.S.F. sau Banca Naţională a României cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea.


    ART. 17
    (1) Calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Fondului încetează în următoarele situaţii:
    a) la încheierea mandatului;
    b) prin demisie;
    c) în caz de incompatibilitate;
    d) în caz de imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului, prin înlocuire conform art. 14 alin. (5);
    e) prin revocare de către instituţia care l-a propus, din proprie iniţiativă sau la solicitarea motivată a A.S.F.

    (2) În caz de încetare a mandatului, Ministerul Finanţelor, A.S.F. şi participanţii la Fond, după caz, au la dispoziţie un termen de 30 de zile pentru transmiterea nominalizărilor noilor reprezentanţi.

    ART. 18
    (1) Consiliul de administraţie al Fondului se întruneşte cel puţin o dată pe lună în şedinţă ordinară, la convocarea preşedintelui sau a înlocuitorului acestuia.
    (2) Consiliul de administraţie al Fondului poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către preşedinte din proprie iniţiativă sau la cererea a 2 membri.
    (3) Consiliul de administraţie al Fondului trebuie să fie convocat în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data şedinţei.
    (4) Convocarea trebuie să conţină ordinea de zi, data şi documentele supuse discuţiei, precum şi locul de desfăşurare a şedinţei.
    (5) Şedinţele au loc la sediul Fondului sau în orice alt loc convenit.
    (6) În situaţia în care se solicită acţiuni urgente, termenul de 3 zile poate fi redus, iar convocarea se efectuează verbal şi se confirmă ulterior în scris.
    (7) Deciziile Consiliului de administraţie al Fondului se iau cu votul majorităţii membrilor acestuia.
    (8) Procesul-verbal al şedinţei, care conţine ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate, dacă este cazul, se semnează de către toţi membrii prezenţi la şedinţă.

    ART. 19
    Atribuţiile Consiliului de administraţie al Fondului sunt următoarele:
    a) analizează, avizează şi supune spre aprobare Consiliului A.S.F. următoarele:
    (i) statutul Fondului;
    (ii) structura organizatorică şi de personal, precum şi politica salarială a personalului Fondului;
    (iii) propunerile de numire în funcţie pentru directorul general;
    (iv) procedurile şi instrucţiunile Fondului, inclusiv cele aferente exercitării calităţii de administrator al fondului de rezoluţie pentru firmele de investiţii;
    (v) stabilirea contribuţiilor, majorarea, diminuarea, suspendarea sau reluarea plăţii contribuţiilor participanţilor la Fond;
    (vi) bugetul de venituri şi cheltuieli;
    (vii) situaţiile financiare anuale;
    (viii) raportul anual de activitate al Fondului;
    (ix) orice alte atribuţii rezultate din aplicarea dispoziţiilor legale;

    b) analizează şi aprobă:
    (i) modalităţile, plafoanele maxime, termenele şi condiţiile de plasare, în scopul fructificării disponibilităţilor Fondului;
    (ii) încheierea de contracte de servicii privind servicii de asistenţă şi consultanţă de specialitate;
    (iii) rapoartele întocmite de Fond, conform prevederilor legale;
    (iv) raportul cu privire la selectarea auditorilor financiari cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice;
    (v) sistemul de control intern şi de audit intern;
    (vi) orice alte atribuţii rezultate din aplicarea dispoziţiilor legale.    ART. 20
    (1) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor Fondului şi convoacă Consiliul de administraţie al Fondului;
    b) coordonează activitatea Consiliului de administraţie al Fondului şi conduce lucrările şedinţelor acestuia;
    c) solicită directorului general prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;
    d) aprobă prime şi alte stimulente pentru conducerea executivă, la propunerea directorului general;
    e) exercită orice alte sarcini în aplicarea prevederilor legale.

    (2) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului împreună cu directorul general au obligaţia să prezinte Consiliului A.S.F. raportul anual de activitate al Fondului. Raportul anual de activitate cuprinde activitatea Fondului atât în calitate de administrator al schemei de compensare a investitorilor, cât şi de administrator al fondului de rezoluţie pentru firmele de investiţii.

    ART. 21
    (1) Directorul general al Fondului asigură conducerea activităţii curente a acestuia, asigură îndeplinirea hotărârilor Consiliului A.S.F. şi ale Consiliului de administraţie al Fondului şi informează asupra modului de realizare a acestora.
    (2) Directorul general asigură îndeplinirea următoarelor atribuţii:
    a) reprezintă Fondul în raporturile cu A.S.F., cu entităţile participante la Fond, cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte persoane fizice şi juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale;
    b) propune Consiliului de administraţie al Fondului spre avizare, respectiv spre aprobare documentele prevăzute la art. 19;
    c) asigură plasarea disponibilităţilor Fondului, urmărind minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum şi randamentul plasamentelor, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei aprobate de Consiliul de administraţie al Fondului;
    d) asigură aplicarea procedurilor necesare pentru efectuarea de către Fond a plăţilor prevăzute de prezenta lege şi de legislaţia privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii;
    e) supraveghează desfăşurarea activităţilor Fondului în vederea realizării scopului prevăzut la art. 2 alin. (2) şi (3), cu respectarea obligaţiei de evidenţiere distinctă a veniturilor şi cheltuielilor aferente acestora, pentru scopul conformării la dispoziţiile privind utilizarea resurselor schemei de compensare a investitorilor şi la cele privind utilizarea resurselor fondului de rezoluţie prevăzute de legislaţia privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii;
    f) încheie, modifică şi dispune încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor Fondului, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente;
    g) asigură angajarea cheltuielilor legate de funcţionarea Fondului, pentru fiecare dintre calităţile în care acesta acţionează potrivit art. 2, în limita prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;
    h) aprobă propunerile de premiere a personalului;
    i) propune preşedintelui Consiliului de administraţie al Fondului primele şi alte stimulente pentru conducerea executivă;
    j) asigură organizarea şi exercitarea controlului intern şi auditului intern, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    k) îndeplineşte orice alte atribuţii date în aplicarea prevederilor legale ori date în sarcina sa de Consiliul de administraţie al Fondului;
    l) solicită şi primeşte informaţiile solicitate de la organele abilitate legal, din care să rezulte dacă persoanele din lista de compensare sunt sau nu sunt implicate în operaţiuni de spălare a banilor şi colaborează cu A.S.F. pentru a identifica persoanele din listă care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale.


    CAP. V
    Situaţiile financiare anuale şi sistemul de control intern
    ART. 22
    (1) Fondul are obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor specifice în domeniu emise de A.S.F., cu avizul Ministerului Finanţelor, potrivit legii.
    (2) Fondul asigură evidenţierea distinctă în contabilitate a operaţiunilor legate de constituirea, investirea şi utilizarea resurselor financiare pentru activitatea prevăzută la art. 2 alin. (1) şi (4).
    (3) Cheltuielile Fondului care nu pot fi alocate în mod specific activităţii desfăşurate de acesta în calitate de schemă de compensare a investitorilor ori în calitate de administrator al fondului de rezoluţie pentru firmele de investiţii se repartizează între cele două categorii de activităţi având ca bază de repartizare ponderea veniturilor respectivei activităţi în veniturile totale ale Fondului.
    (4) Cheltuielile directe ale Fondului sunt suportate astfel:
    a) pentru activitatea în calitate de schemă de compensare a investitorilor, din resursele financiare prevăzute la art. 10 alin. (3);
    b) pentru activitatea de administrare a fondului de rezoluţie pentru firmele de investiţii, din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile ale fondului de rezoluţie pentru firme de investiţii sau din alte surse prevăzute conform dispoziţiilor legislaţiei privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii.


    ART. 23
    (1) Fondul transmite A.S.F., în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul anual de activitate împreună cu situaţiile financiare anuale şi raportul de audit.
    (2) Raportul anual de activitate, împreună cu situaţiile financiare anuale aprobate de Consiliul A.S.F., precum şi raportul auditorului financiar se publică pe site-ul Fondului până cel târziu la data de 15 iunie din anul următor încheierii exerciţiului financiar.

    ART. 24
    În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Fondul dispune de mecanisme adecvate de control intern şi audit intern stabilite prin norme proprii supuse evaluării şi, după caz, revizuirii anuale.

    ART. 25
    (1) Membrii conducerii Fondului, precum şi salariaţii şi orice persoane aflate în raporturi juridice cu Fondul au obligaţia de a nu dezvălui secretul profesional asupra informaţiilor obţinute în cursul activităţii lor decât în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (2) Pentru asigurarea confidenţialităţii şi a protecţiei datelor cu caracter personal prelucrate, conducerea Fondului va implementa măsurile tehnice şi organizatorice adecvate.

    CAP. VI
    Dispoziţii aplicabile entităţilor participante la Fond
    ART. 26
    (1) Entităţile participante la Fond au obligaţia punerii la dispoziţia Fondului a datelor şi informaţiilor necesare pentru determinarea cuantumului contribuţiilor necesar a fi transferate Fondului şi, respectiv, pentru determinarea compensaţiilor, potrivit reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi, conform prevederilor art. 35.
    (2) Entităţile participante la Fond întocmesc şi transmit Fondului raportări privind modul de constituire şi de virare a contribuţiei datorate, potrivit formatului şi termenului de raportare stabilite în procedurile Fondului.
    (3) Odată cu transmiterea raportărilor, entităţile participante la Fond anexează o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura reprezentantului legal al acestora, sub sancţiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile de înşelăciune şi/sau de fals în declaraţii, prin care se atestă că datele şi/sau informaţiile transmise sunt reale, corecte şi complete.

    ART. 27
    Entităţile participante la Fond sunt obligate să dispună de sisteme adecvate, inclusiv informatice, care să asigure existenţa în permanenţă a unei evidenţe complete şi exacte cuprinzând datele referitoare la investitorii compensabili, informaţii privind creanţele participantului faţă de aceştia, precum şi orice alte informaţii necesare determinării valorii compensaţiei datorate fiecărui investitor compensabil şi întocmirii listei compensaţiilor de plătit.

    ART. 28
    (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la sfârşitul fiecărui semestru, participanţii la Fond raportează Fondului informaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), pe formatul stabilit în procedurile Fondului.
    (2) Suplimentar faţă de raportările prevăzute la art. 26 alin. (2), participanţii la Fond transmit, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora, informaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1).

    ART. 29
    (1) În cazul aplicării prevederilor art. 13 alin. (2), Fondul notifică acest lucru A.S.F. în termen de două zile lucrătoare.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), A.S.F., în calitate de autoritate competentă, după consultarea Fondului, poate dispune măsuri de restricţionare sau limitare a activităţii sau a operaţiunilor respectivului participant la Fond.

    ART. 30
    (1) Un participant la Fond, căruia i s-a solicitat returnarea fondurilor băneşti şi/sau a instrumentelor financiare aparţinând investitorilor şi/sau datorate acestora şi nu a fost în măsură să îşi îndeplinească obligaţiile conform condiţiilor contractuale şi legale aplicabile în legătură cu exercitarea activităţilor şi serviciilor de investiţii, este obligat să notifice A.S.F. acest fapt în maximum două zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    (2) Notificarea cuprinde informaţii cu privire la motivele imposibilităţii de a returna fondurile şi/sau instrumentele financiare aparţinând investitorilor şi la perspectivele imediate de îndeplinire a acestei obligaţii.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi în situaţia în care, deşi nu i s-a solicitat restituirea fondurilor băneşti şi/sau instrumentelor financiare aparţinând investitorilor, participantul la Fond constată că se află în imposibilitatea de a-şi onora obligaţiile contractuale.

    ART. 31
    (1) A.S.F. deţine toate competenţele de supraveghere şi control, inclusiv competenţe administrative de investigare şi competenţe de a impune măsuri corective, necesare pentru a-şi îndeplini atribuţiile în temeiul prezentei legi şi al reglementărilor referitoare la activitatea Fondului.
    (2) În îndeplinirea prerogativelor sale, A.S.F. are următoarele competenţe:
    a) de a avea acces la orice document sau la alte informaţii, deţinute de persoane, despre care consideră că ar putea fi necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale şi de a primi sau de a face o copie a acestora;
    b) de a impune sau de a solicita oricărei persoane să furnizeze informaţii şi, în cazul în care este necesar, de a convoca şi de a audia orice persoană pentru a obţine informaţii în legătură cu activitatea Fondului;
    c) de a desfăşura inspecţii sau investigaţii la sediul Fondului;
    d) de a dispune interzicerea temporară/definitivă a exercitării activităţii profesionale de către persoanele subiecţi ai prezentei legi;
    e) de a solicita auditorilor Fondului sau experţilor să efectueze verificări sau investigaţii cu privire la activităţile incidente prevederilor prezentei legi şi de a primi rezultatul verificărilor/investigaţiilor;
    f) de a solicita motivat retragerea persoanei fizice, desemnate în baza prevederilor art. 14 alin. (1) lit. c), din Consiliul de administraţie al Fondului, conform prevederilor prezentei legi.


    CAP. VII
    Sancţiuni
    ART. 32
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) neplata la termen a sumelor cuvenite Fondului, datorate conform prevederilor art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1) lit. a), b) şi g) şi art. 12;
    b) nerespectarea de către participanţii la Fond a măsurilor dispuse conform art. 29 alin. (2);
    c) nerespectarea de către preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului şi directorul general a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (2);
    d) nerespectarea de către Fond a obligaţiilor prevăzute la art. 6, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 22 alin. (1) şi (2) şi art. 23;
    e) nerespectarea de către participanţii la Fond a obligaţiilor prevăzute la art. 26-28;
    f) nerespectarea de către Fond şi/sau de participanţii la Fond a măsurilor dispuse în condiţiile legii de A.S.F. cu privire la Fond şi a reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi;
    g) nerespectarea de către participanţii la Fond a obligaţiei de notificare a A.S.F. prevăzute la art. 30;
    h) folosirea de către Fond a resurselor financiare în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 10 alin. (2) şi (3) sau plasarea acestora în alte active decât cele menţionate la art. 11 alin. (1);
    i) nerespectarea de către Fond şi/sau de participanţii la Fond a măsurilor prevăzute de actele de monitorizare, supraveghere, reglementare şi control sau în urma acestora;
    j) împiedicarea fără drept a exercitării drepturilor conferite A.S.F. de către lege, precum şi refuzul nejustificat al Fondului şi/sau al participanţilor la Fond de a coopera în cadrul unei investigaţii sau în cazul unei inspecţii, respectiv de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuţiilor care îi revin conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi;
    k) punerea la dispoziţia A.S.F. de către Fond şi/sau de participanţii la Fond de informaţii eronate, neclare sau incomplete, de natură a induce în eroare.

    (2) Săvârşirea de către Fond a contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) şi f) se sancţionează cu sancţiunea contravenţională principală constând în avertisment scris sau cu amendă de la 2.500 lei la 50.000 lei aplicabilă Fondului şi/sau persoanelor care asigură conducerea şi/sau administrarea Fondului şi/sau persoanelor responsabile din partea Fondului, cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective şi-ar fi exercitat în mod corespunzător competenţele şi atribuţiile decurgând din funcţiile încredinţate.
    (3) Săvârşirea de către participanţii la Fond a contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e), f), g), i), j) şi k) se sancţionează cu sancţiunea contravenţională principală constând în avertisment scris sau cu amendă de la 2.500 lei la 50.000 lei aplicabilă participanţilor la Fond şi/sau persoanelor fizice care asigură conducerea şi/sau administrarea acestora, cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective şi-ar fi exercitat în mod corespunzător competenţele şi atribuţiile decurgând din funcţiile încredinţate.
    (4) Săvârşirea de către directorul general al Fondului a contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. h) se sancţionează cu sancţiunea contravenţională principală constând în amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă acestuia.
    (5) În funcţie de natura şi gravitatea faptei, pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. poate aplica una sau mai multe măsuri administrative, precum:
    a) atenţionarea persoanelor responsabile pentru faptele constatate de o gravitate scăzută;
    b) măsurile necesare în scopul prevenirii sau remedierii situaţiilor de nerespectare a dispoziţiilor legale, conform reglementărilor A.S.F.

    (6) Săvârşirea de către preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului şi de către directorul general al Fondului a contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) se sancţionează cu sancţiunea contravenţională principală constând în avertisment scris sau cu amendă de la 2.500 lei la 50.000 lei, aplicabilă acestora.
    (7) În funcţie de natura şi gravitatea faptei se poate aplica şi sancţiunea contravenţională complementară:
    a) a interzicerii temporare sau definitive a exercitării prestării de servicii şi activităţi de investiţii, aplicabilă participanţilor la Fond;
    b) a interzicerii temporare sau definitive de administrare a portofoliilor individuale de investiţii, aplicabilă persoanelor fizice care asigură conducerea şi/sau administrarea acestora.

    (8) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se face de către persoanele împuternicite din cadrul A.S.F., iar sancţiunile se aplică de către Consiliul A.S.F., prin derogare de la prevederile cap. II şi III din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de prezenta lege se prescrie în termen de 6 luni de la data constatării faptei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii acesteia.
    (10) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe contravenţii, se aplică sancţiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz.

    ART. 33
    Dispoziţiile art. 32 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

    CAP. VIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 34
    (1) Fondul reprezintă continuatorul şi succesorul legal în drepturi şi obligaţii al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor - S.A.
    (2) În termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, patrimoniul S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor - S.A. devine patrimoniul Fondului, identificarea acestuia urmând a fi efectuată pe bază de protocol de predare-preluare ce vizează transferul personalului, al resurselor financiare constituite în conformitate cu art. 49 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi drepturilor şi obligaţiilor S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor - S.A. către Fond.
    (3) Până la data perfectării protocolului de predare-preluare, S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor - S.A. dispune restituirea către acţionarii săi a contravalorii acţiunilor deţinute la capitalul social al societăţii, la valoarea nominală a acţiunii.
    (4) Fondul îşi exercită prerogativele începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (2), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. La această dată, A.S.F. retrage autorizaţia de funcţionare a S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor - S.A.
    (5) Membrii S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor - S.A. înregistraţi la data prevăzută la alin. (4) devin participanţi la Fond.
    (6) Prin derogare de la dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor - S.A. se dizolvă de drept, fără lichidare.
    (7) Radierea S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor - S.A. este dispusă de către persoana desemnată din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la cererea formulată de directorul general al Fondului, în temeiul prevederilor art. 241 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în baza deciziei A.S.F. de retragere a autorizaţiei de funcţionare.
    (8) Până la data numirii membrilor consiliului de administraţie, atribuţiile acestuia sunt exercitate de consiliul de administraţie existent la data intrării în vigoare a prezentei legi. Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de entităţile prevăzute la art. 14, pe care le reprezintă, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (9) În termen de 30 de zile de la data numirii membrilor consiliului de administraţie, Fondul supune aprobării A.S.F. statutul propriu în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Legii nr. 312/2015.

    ART. 35
    (1) Fondul şi A.S.F., după caz, emit reglementările necesare referitoare la activitatea Fondului.
    (2) Reglementările emise de Fond pot fi sub formă de instrucţiuni şi proceduri, care se avizează de A.S.F. şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 36
    Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 11 decembrie 2015, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 576 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) orice referire la Fondul de garantare a depozitelor se consideră a fi făcută corespunzător la Fondul de compensare a investitorilor, iar orice referire la fondul de rezoluţie bancară se consideră a fi făcută corespunzător la fondul de rezoluţie pentru firmele de investiţii;"

    2. Articolul 579 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 579
    Resursele fondului de rezoluţie pentru firmele de investiţii sunt administrate de către Fondul de compensare a investitorilor potrivit dispoziţiilor prezentei legi şi ale actelor delegate adoptate de Comisia Europeană referitoare la fondul de rezoluţie."

    3. La articolul 581, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Firmele de investiţii plătesc Fondului de compensare a investitorilor contribuţiile prevăzute la alin. (2) în termenele comunicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate de rezoluţie.
(4) Fondul de compensare a investitorilor, în calitatea sa de administrator al fondului de rezoluţie pentru firmele de investiţii, are obligaţia să investească resursele financiare disponibile ale fondului de rezoluţie pentru firmele de investiţii în active cu grad scăzut de risc, într-o manieră suficient de diversificată.
(5) Fondul de compensare a investitorilor, în calitatea sa de administrator al fondului de rezoluţie pentru firmele de investiţii, trebuie să stabilească strategia privind investirea resurselor fondului de rezoluţie pentru firmele de investiţii şi să o revizuiască periodic, cu frecvenţă cel puţin anuală."

    4. Articolul 596 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 596
    La primirea unei solicitări potrivit prevederilor art. 594, Fondul de compensare a investitorilor, în calitate de administrator al fondului de rezoluţie pentru firmele de investiţii, formulează în regim de urgenţă o propunere de decizie în legătură cu aceasta, pe care o transmite, însoţită de fundamentarea aferentă, către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate de rezoluţie, şi către Ministerul Finanţelor, în calitate de minister competent. Decizia cu privire la acordarea unui împrumut trebuie să fie luată în consens de respectivele autorităţi."    ART. 37
    Prevederile prezentei legi se aplică Fondului în calitate de schemă de compensare a investitorilor, cu excepţia dispoziţiilor prevăzute în mod expres care se aplică Fondului în calitate de administrator al fondului de rezoluţie pentru firmele de investiţii.

    ART. 38
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă capitolul IX - Fondul de Compensare a Investitorilor - din titlul II al Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Reglementările emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare/A.S.F. până la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei legi rămân în vigoare până la emiterea reglementărilor în temeiul acesteia, cu excepţia dispoziţiilor contrare. Orice referire la membrii Fondului se consideră a fi făcută în mod corespunzător la entităţi participante la Fond.

    ART. 39
    Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte prevederi privind Fondul, care fac obiectul prezentei legi, trimiterea se consideră a fi făcută la prezenta lege.

    *
    Prezenta lege transpune prevederile art. 1 pct. 4 şi 7, art. 2, art. 4 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9, art. 12 şi anexei nr. 1 din Directiva 97/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE), seria L, nr. 84 din 26 martie 1997.
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    LAURENŢIU-DAN LEOREANU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    ANCA DANA DRAGU

    Bucureşti, 19 aprilie 2021.
    Nr. 88.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016