Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 40 din 2 aprilie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 40 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 280 din 3 aprilie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
    privind unele măsuri în vederea implementării programului «O familie, o casă"

    2. La articolul 1 alineatul (2), după litera c) se introductrei noi litere, literele d)-f), cu următorul cuprins:
    "d) la data solicitării creditului garantat, veniturile nete lunare ale beneficiarului individual sau ale beneficiarului împreună cu soţul sau soţia, după caz, nu pot depăşi valoarea de 4.500 lei.
    La calculul acestei limite nu sunt luate în considerare beneficiile de asistenţă socială primite de persoanele care fac parte dintr-un grup vulnerabil definit conform art. 6 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea duc la depăşirea pragului de 4.500 lei;
e) pentru familiile cu unul sau mai mulţi copii, la data solicitării creditului garantat veniturile nete lunare ale familiei nu pot depăşi valoarea de 7.000 lei. În sensul prezentului program, se asimilează familiei şi beneficiarul individual care la data solicitării creditului garantat în cadrul Programului are în întreţinere unul sau mai mulţi copii;
f) pe durata contractului de credit obţinut în cadrul Programului să nu dobândească individual sau împreună cu familia o cotă de peste \'bd inclusiv dintr-o altă locuinţă situată în mediul urban, cu excepţia celor dobândite prin moştenire. În cazul în care survine o modificare în acest sens după acordarea creditului în cadrul Programului, în termen de 12 luni de la apariţia acestei situaţii trebuie să decidă asupra deţinerii locuinţei din Program sau altei locuinţe şi să notifice această decizie Finanţatorului şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii sau Fondului Român de Contragarantare, cu prezentarea documentelor care atestă înstrăinarea."

    3. La articolul 1, alineatele (3), (3^3), (4), (6), (7), (7^10), (10^6) şi (10^11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Fondul Român de Contragarantare, denumite în continuare fonduri de garantare, în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia sau construirea unei locuinţe în cadrul Programului.
    Prin derogare de la prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă mandat special Fondului Român de Contragarantare privind emiterea în numele şi în contul statului a garanţiilor în cadrul Programului, sens în care se completează obiectul de activitate al Fondului Român de Contragarantare stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, cu operaţiunile desfăşurate în mandat privind analiza şi acordarea garanţiilor în cadrul programelor guvernamentale garantate de statul român.
    .................................................................................................
(3^3) Creditele destinate achiziţiei locuinţelor prevăzute la alin. (1^2) şi (1^3) pot fi garantate de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare. Pentru creditele destinate achiziţiei celorlalte categorii de locuinţe, procentul garantat de către stat poate fi de maximum 40% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.
    Creditele destinate achiziţiei locuinţelor prevăzute la alin. (1^2) şi (1^3) de către persoanele care fac pare dintr-un grup vulnerabil definit conform art. 6 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi garantate de către stat în procent de maximum 100% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.
(4) Contractele prin care fondurile de garantare acordă garanţiile prevăzute la alin. (3) constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
    .................................................................................................
(6) Între Ministerul Finanţelor Publice şi fondurile de garantare se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea Programului.
(7) În baza contractului de garantare, asupra imobilelor achiziţionate în cadrul Programului se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la fondurile de garantare. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la fondurile de garantare, în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută la art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale de rang I instituite în favoarea statului român.
    .................................................................................................
(7^10) În baza contractului de garantare novat, se radiază ipoteca în favoarea statului şi a finanţatorului, privilegiul finanţatorului, precum şi interdicţiile de înstrăinare şi grevare cu sarcini instituite conform alin. (7) asupra imobilului achiziţionat iniţial în cadrul Programului, iar asupra imobilului dobândit ulterior, prin efectul novaţiei prevăzute la alin. (7^6), se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la fondurile de garantare. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la fondurile de garantare în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută la art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale de rang I instituite în favoarea statului român.
    .................................................................................................
(10^6) În baza contractului de garantare aferent celui de al doilea credit prevăzut la alin. (10^4), asupra noii locuinţe se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la data depunerii cererii de plată a noii garanţii de către finanţator la fondurile de garantare. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la fondurile de garantare în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută la art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale de rang I instituite în favoarea statului român.
    .................................................................................................
(10^11) Finanţatorul poate solicita fondurilor de garantare retragerea cererii de plată a garanţiei cel mai târziu până în penultima zi de efectuare a plăţii valorii de executare a garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice."

    4. După articolul 1 se introduc trei noi articole, articolele 1^1-1^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    Avansul minim este de 5% din preţul de achiziţie al locuinţei sau din valoarea costului de construire a locuinţei, acesta reprezentând diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare sau valoarea din contractul de antrepriză şi finanţarea garantată. Preţul de achiziţie a locuinţei este de maximum 70.000 EUR echivalent lei la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de antrepriză, iar valoarea finanţării garantate este de maximum 66.500 EUR echivalent lei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei sau valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, exclusiv avansul plătit de beneficiar.
    ART. 1^2
    Creditele garantate de stat în cadrul Programului se pot refinanţa prin alte instrumente de finanţare, cu excepţia altor credite acordate în cadrul Programului. În acest caz, finanţatorul, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, poate aproba refinanţarea creditului garantat de stat, precum şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare asupra locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul Programului, în vederea înscrierii unei noi ipoteci în favoarea instituţiei de credit care acordă refinanţarea, cu condiţia achitării integrale a creditului garantat în cadrul Programului.
    ART. 1^3
    (1) În cadrul Programului se acordă următoarele subvenţii:
    a) reducerea cu 0,5 puncte procentuale a ratei dobânzii creditului garantat pe toată durata Programului pentru familiile cu un singur copil;
    b) reducerea cu un punct procentul a ratei dobânzii creditului garantat pentru familiile cu doi sau mai mulţi copii;
    c) reducerea cu două puncte procentuale a ratei dobânzii creditului garantat pentru persoanele care fac pare dintr-un grup vulnerabil definit conform art. 6 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Acordarea subvenţiilor prevăzute la alin. (1) se verifică anual şi este condiţionată de încadrarea în veniturile nete lunare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) şi e), iar subvenţia acordată în cadrul Programului nu se poate cumula cu alte facilităţi acordate din fonduri de la bugetul de stat pentru spaţiul de locuit.
    (3) Acordarea subvenţiilor prevăzute la alin. (1) este condiţionată de faptul că beneficiarul Programului nu înregistrează restanţe la plata creditului la data de 31 decembrie a anului pentru care se solicită subvenţia, în caz contrar aceste restanţe achitându-se până la data depunerii cererii.
    (4) Acordarea subvenţiei este condiţionată de înrolarea beneficiarului Programului în spaţiul privat virtual (SPV).
    (5) Mecanismul de subvenţionare a dobânzii se va realiza pe baza unei cereri pe care beneficiarul Programului urmează să o depună la fondurile de garantare de la care a obţinut garanţia statului pentru creditul contractat prin Program, urmând ca procedura prin care se acordă subvenţia, inclusiv termenele şi condiţiile de acordare, să fie detaliate şi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. Plata subvenţiei de dobândă se realizează din sumele alocate cu această destinaţie în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale."

    5. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    Toate beneficiile de asistenţă socială, definite de art. 7 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite conform legii, constituie venit în sensul prezentei ordonanţe şi vor fi luate în calcul la analiza acordării finanţărilor."    ART. II
    (1) Solicitărilor de acordare a unei finanţări garantate în cadrul programului „Prima casă“, aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei legi, li se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data depunerii lor.
    (2) Prevederile art. 1^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în cazul tuturor creditelor garantate acordate în cadrul Programului.

    ART. III
    (1) În cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, denumirea programului „Prima casă“ se înlocuieşte cu denumirea „O familie, o casă“.
    (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba prin hotărâre modificarea şi completarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi va fi emis ordinul ministrului finanţelor publice pentru aprobarea procedurii de acordare a subvenţiilor.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    TITUS CORLĂŢEAN

    Bucureşti, 2 aprilie 2020.
    Nr. 40.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016