Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 35 din 31 martie 2020  privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 35 din 31 martie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului legal de acordare de către autorităţile administraţiei publice locale a unui ajutor familiilor cu copii de vârstă preşcolară, pentru plata serviciilor oferite de bonă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

    ART. 2
    Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, denumit în continuare ajutor financiar, prevăzut de prezenta lege, persoanele care au în întreţinere copii de vârstă preşcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) este părintele la care copilul locuieşte în mod statornic;
    b) are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia;
    c) este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condiţiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    (1) Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preşcolară, în funcţie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:
    a) până la 2.100 lei - 710 lei;
    b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei;
    c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei;
    d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.

    (2) Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preşcolară.

    ART. 5
    (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art. 2 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie cetăţean român, cetăţean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată.

    (2) Pot beneficia de ajutorul financiar şi persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) sunt şomeri indemnizaţi sau sunt înregistrate în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;
    b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

    (3) Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creşă/grădiniţă sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă ori nu a retras copilul de la creşă/grădiniţă.

    ART. 6
    Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevăzute la art. 2 care se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
    a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) copilul/copiii este/sunt în întreţinerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) se află în perioada de concediu pentru creşterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) nu şi-au achitat impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. II
    Acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă
    ART. 7
    (1) Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere şi documente doveditoare care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege.
    (2) Documentele doveditoare sunt:
    a) copie după documentul de identitate al persoanei prevăzute la art. 2;
    b) copie după certificatul de naştere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;
    c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;
    d) adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;
    e) copia documentului în baza căruia se desfăşoară activitatea de bonă în condiţiile art. 7 din Legea nr. 167/2014.

    (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (2) cererea este însoţită de documentele doveditoare prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e), precum şi de documente eliberate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

    ART. 8
    (1) Cererea şi documentele doveditoare se depun şi se înregistrează la serviciul public de asistenţă socială organizat în condiţiile prevăzute de art. 113 alin. (3) şi (4) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Dreptul la ajutorul financiar se aprobă prin dispoziţia primarului, după verificarea de către serviciul public de asistenţă socială a îndeplinirii condiţiilor de acordare.
    (3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează de către direcţia de asistenţă socială în baza:
    a) documentelor depuse de solicitant;
    b) informaţiilor existente în bazele de date ale autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale;
    c) altor documente, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul.

    (4) În cazul în care condiţiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului se realizează prin dispoziţie a primarului.

    ART. 9
    (1) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligaţia de a depune la serviciul public de asistenţă socială, din 6 în 6 luni, o declaraţie pe propria răspundere privind menţinerea condiţiilor de acordare a ajutorului.
    (2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului.
    (3) Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri şi a documentelor doveditoare.

    ART. 10
    (1) Dreptul la ajutorul financiar se stabileşte începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona îşi începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate.
    (2) Aprobarea sau respingerea dreptului se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.
    (3) Dispoziţia primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.
    (4) Plata ajutorului financiar se realizează, în funcţie de opţiunea beneficiarului, prin mandat poştal sau în cont bancar.

    CAP. III
    Modificarea cuantumului ajutorului financiar, suspendarea plăţii şi încetarea dreptului
    ART. 11
    (1) În cazul în care, după acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbări în situaţia socioeconomică a persoanei prevăzute la art. 2, în componenţa familiei acesteia sau referitoare la copii, aceasta are obligaţia ca în termen de maximum 10 zile să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, serviciului public de asistenţă socială.
    (2) În situaţia în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, aceasta se va stabili prin dispoziţia primarului de modificare a cuantumului, care se comunică în termenul prevăzut la art. 10 alin. (3).

    ART. 12
    (1) Suspendarea plăţii ajutorului financiar intervine în una dintre următoarele situaţii:
    a) se înregistrează 3 mandate poştale returnate consecutiv;
    b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) primarul dispune serviciului public de asistenţă socială efectuarea de verificări.
    (3) În urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condiţiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz, modificarea sau încetarea dreptului.
    (4) În situaţia în care în urma verificărilor se constată că se menţin condiţiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

    ART. 13
    Dreptul la ajutorul financiar încetează în următoarele situaţii:
    a) la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani;
    b) a intervenit decesul copilului;
    c) copilul intră în sistemul de creşă/grădiniţă;
    d) încetează activitatea bonei;
    e) schimbarea domiciliului în altă localitate;
    f) nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare;
    g) se înregistrează situaţia prevăzută la art. 9.


    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 14
    Cererile însoţite de documentele justificative se analizează în ordinea înregistrării acestora.

    ART. 15
    (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar se recuperează de la titularul dreptului ajutorului financiar în termenul general de prescripţie prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor financiar se face de către agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, titularul dreptului ajutorului financiar semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor financiar, aceste sume putând fi recuperate şi din alte drepturi plătite de agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. În situaţia în care titularul dreptului ajutorului financiar refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar.

    ART. 16
    Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie în bugetul local.

    ART. 17
    Pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut de prezenta lege, autorităţile administraţiei publice locale aprobă prin hotărâre a consiliului local metodologia de aplicare, în funcţie de specificul local, hotărârea fiind emisă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului articol.

    ART. 18
    Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 17, care intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    TITUS CORLĂŢEAN

    Bucureşti, 31 martie 2020.
    Nr. 35.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016