Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 290 din 15 decembrie 2020  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 290 din 15 decembrie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1239 din 16 decembrie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106 din 25 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 1 iulie 2020, cu următoarelemodificări şi completări:
    1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc cincisprezece noi liniuţe, cu următorul cuprins:
    " La articolul 3, după punctul 19 se introduc două noi puncte, punctele 19^1 şi 19^2, cu următorul cuprins:
    19^1. contract de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice - contract prin care o capacitate de producere a energiei electrice a unei centrale electrice, ce utilizează combustibil şi care este construită şi operată de către un operator economic în condiţiile legii, este rezervată de către un producător/operator economic, inclusiv de gaze naturale, în vederea transformării unei cantităţi de combustibil din producţia proprie în energie electrică, ce urmează a fi valorificată în piaţă de către producător/operatorul economic pe baza licenţei de furnizare de energie electrică, cu plata unui tarif de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice către operatorul economic care construieşte şi operează centrala electrică;
    19^2. contract de rezervare de capacitate de producere a îngrăşămintelor chimice, produselor petrochimice - contract prin care o capacitate de producere a energiei electrice a unei centrale electrice, ce utilizează combustibil şi care este construită şi operată de către un operator economic în condiţiile legii, este rezervată de către un producător/operator economic, inclusiv de gaze naturale, în vederea transformării unei cantităţi de combustibil din producţia proprie în îngrăşăminte chimice, produse petrochimice, ce urmează a fi valorificată/valorificate în piaţă de către producătorul/operatorul economic de îngrăşăminte chimice, produse petrochimice, cu plata unui tarif de rezervare de capacitate de producere a îngrăşămintelor chimice, produselor petrochimice către operatorul economic care construieşte şi operează capacitatea de producere a îngrăşămintelor chimice, produselor petrochimice;
 La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    (3) În vederea asigurării siguranţei în funcţionarea SEN, în baza evaluărilor de adecvanţă efectuate de operatorul de transport şi de sistem, autorităţile competente pot lua măsurile necesare în vederea dezvoltării şi implementării unor mecanisme de asigurare a capacităţilor energetice pentru a atinge nivelul dorit de adecvanţă cu respectarea şi în mod corelat cu prevederile specifice din cadrul reglementărilor europene şi naţionale în vigoare.
 La articolul 6, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    d^1) emite autorizaţii pentru înfiinţare de noi capacităţi de producere a energiei electrice/îngrăşămintelor chimice, produselor petrochimice, în baza unor proceduri aprobate prin ordin al ministrului;
 La articolul 10, alineatele (5^2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    (5^2) În scopul facilitării finanţării investiţiilor în capacităţi de producere a energiei electrice, o persoană fizică sau juridică are dreptul:
    a) să încheie contracte de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice cu respectarea prevederilor art. 3 pct. 19^1 şi ale art. 23 alin. (1^1);
    b) să contracteze, în calitate de producător, în condiţiile reglementărilor emise de ANRE, energia electrică ce va fi produsă de noua capacitate energetică, fără a deţine, la momentul încheierii contractului, licenţa prevăzută la alin. (2) lit. a).
    ……………………......................................……………………

    (7) Pentru a comercializa energia electrică obţinută în urma unui contract de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice, producătorul de gaze naturale parte a unui astfel de contract trebuie să deţină licenţa de furnizare prevăzută la alin. (2) lit. g).
 La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    (1^1) Contractele de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice/îngrăşămintelor chimice, produselor petrochimice se încheie în cadrul pieţei concurenţiale, bilateral, la tarife negociate de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice, cu respectarea regulilor de concurenţă. Selecţia investitorului în capacităţile de producţie de energie electrică/îngrăşăminte chimice, produse petrochimice se realizează în baza unui set de criterii aprobat prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi care ţine seama de randamentul, eficienţa, reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi noxe ale acelei capacităţi de producţie.
 La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    (1^1) Producătorii de energie electrică şi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care valorifică apa geotermală energia termică produsă din apa geotermală pot stabili preţul în regim concurenţial, în condiţii de piaţă liberă, prin negociere între producător şi cumpărător, conform principiilor concurenţiale din economia de piaţă, fără a fi supus avizării vreunei autorităţi.
 La articolul 28, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    c) să oferteze public şi nediscriminatoriu pe piaţa concurenţială întreaga energie electrică rămasă disponibilă după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la lit. b^1), cu excepţia energiei electrice/îngrăşămintelor chimice, produselor petrochimice produse prin utilizarea capacităţilor de producţie de energie electrică rezervate în baza contractelor încheiate conform art. 23 alin. (1^1) şi a energiei electrice provenite de la capacităţile energetice de producţie prevăzute la art. 23 alin. (2^1);
 La articolul 29 alineatul (1), după litera c^1) se introduce o nouă literă, litera c^2), cu următorul cuprins:
    c^2) să comercializeze capacităţile energetice de producţie prin încheierea de contracte de rezervare a acestora în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 19^1 şi ale art. 23 alin. (1^1);
 La articolul 44, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    (10) Operatorul de distribuţie este obligat:
    a) să ofere o soluţie de racordare la reţea a tuturor solicitanţilor;
    b) să comunice condiţiile de racordare;
    c) să racordeze toţi solicitanţii la sistemul de distribuţie.
 La articolul 44, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    (11) Restricţionarea accesului la reţea al solicitanţilor având calitatea de consumatori sau producători de energie electrică este interzisă în afara condiţiilor prevăzute de lege.
 La articolul 51, după alineatul (3^4) se introduce un nou alineat, alineatul (3^5), cu următorul cuprins:
    (3^5) În cazul clienţilor casnici, operatorul de distribuţie are obligaţia racordării lor în termen de maximum 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire. Proiectul privind racordarea poate fi realizat şi de către clienţii casnici/beneficiari. Recuperarea costurilor de racordare, inclusiv proiectare, se realizează cu amortizare accelerată într-o perioadă de 5 ani, prin tarifele de distribuţie, în conformitate cu reglementările ANRE.
 La articolul 57, alineatele (1^1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    (1^1) Furnizorul este obligat să înfiinţeze puncte unice de contact, fizice sau virtuale, care să asigure clienţilor finali modalităţi adecvate de informare cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare, la căile de soluţionare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii. Punctele fizice unice de contact sunt uşor accesibile clienţilor finali care beneficiază de serviciu universal, sunt situate la distanţă de maximum 50 km de locurile de consum şi oferă acestora informaţii în mod gratuit. Punctele de informare generală pot face parte din punctele unice de contact şi oferă clienţilor finali informaţii în mod gratuit.
    ...............................................................................................

    (6) Furnizorul are obligaţia să achiziţioneze energie electrică astfel încât să asigure acoperirea consumului clienţilor săi, cu prioritate pentru clienţii beneficiari ai serviciului universal din portofoliul propriu. În acest sens, energia electrică obţinută în baza contractelor de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice se consideră energie achiziţionată de către furnizor.
 La articolul 100, punctul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    34. conductă de interconectare - conductă de transport care traversează sau trece peste o frontieră dintre state membre cu scopul de a conecta sistemul de transport naţional al respectivelor state membre sau o conductă de transport dintre un stat membru şi o ţară terţă până pe teritoriul statelor membre sau până la marea teritorială a respectivului stat membru;
 La articolul 100, după punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 77^1, cu următorul cuprins:
    77^1. reţeaua statelor membre - totalitatea reţelelor de transport, distribuţie şi de conducte de alimentare din amonte, aflate sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene;
 La articolul 102, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    d^1) emite autorizaţii pentru înfiinţarea de noi capacităţi de producere GNL/hidrogen, în baza unor proceduri aprobate prin ordin al ministrului;"

    2. La articolul I, după punctul 1 se introduc zece noi puncte, punctele 1^1-1^10, cu următorul cuprins:
    "1^1. La articolul 102^1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    (2^1) ANRE cooperează, în ceea ce priveşte aspectele transfrontaliere, cu autoritatea sau autorităţile de reglementare din statele membre implicate şi cu ACER. În ceea ce priveşte infrastructura înspre şi dinspre o ţară terţă, ANRE poate coopera cu autorităţile relevante din ţara terţă în situaţia în care primul punct de interconectare cu reţeaua statelor membre este situat pe teritoriul României, după consultarea cu autorităţile de reglementare ale celorlalte state membre în cauză, consultarea vizând, în ceea ce priveşte această infrastructură, aplicarea consecventă pe teritoriul României a normelor comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale.

    (2^2) ANRE se poate consulta şi poate coopera cu autorităţile relevante ale ţărilor terţe în ceea ce priveşte exploatarea infrastructurii de gaze naturale înspre şi dinspre ţări terţe cu scopul de a asigura, în ceea ce priveşte infrastructura în cauză, aplicarea consecventă pe teritoriul şi marea teritorială ale României a normelor comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale.
1^2. La articolul 104, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    (6) Pentru unităţile administrativ-teritoriale în care sunt concesionate parţial distribuţii:
    a) concesionarul este obligat să dezvolte sistemul de distribuţie a gazelor naturale în toate localităţile aparţinătoare unei unităţi administrativ-teritoriale din cadrul căreia pentru cel puţin o localitate a concesionat serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale;
    b) contractul de concesiune a prestării serviciului public de distribuţie a gazelor naturale încheiat cu concesionarul din zona respectivă se modifică în mod corespunzător, în termen de 60 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului articol, prin act adiţional, la iniţiativa concesionarului;
    c) costul investiţiilor realizate în conformitate cu prevederile prezentului articol reprezintă cheltuieli justificate, iar recuperarea acestora se realizează prin tarifele de distribuţie aprobate de către ANRE.
1^3. La articolul 108 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    d) la cererea proprietarului, să preia aceste bunuri în proprietatea sa în termen de 120 de zile, cu despăgubire în limita cotei de eficienţă a acestora stabilită conform reglementărilor ANRE;
1^4. La articolul 124, alineatul (1^3) se abrogă.
1^5. La articolul 124 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    b^1) să utilizeze gazele naturale din producţia proprie în vederea obţinerii de energie electrică/îngrăşăminte chimice, produse petrochimice, în baza contractelor de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice/îngrăşămintelor chimice, produselor petrochimice, încheiate în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1^1);
1^6. La articolul 130 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:
    h^1) să notifice ANRE, anterior intrării în vigoare, acordurile tehnice cu privire la exploatarea conductelor de transport cu o ţară terţă;
1^7. La articolul 130 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
    k) să menţină în vigoare şi să încheie acorduri tehnice cu privire la exploatarea conductelor de transport cu o ţară terţă compatibile cu dreptul Uniunii Europene şi cu reglementările ANRE.
1^8. La articolul 130^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    ART. 130^1
    (1) Operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale sau o altă entitate desemnată de către operatorul de transport şi de sistem în cadrul căreia acesta deţine o participaţie majoritară, de cel puţin 51% din acţiuni, denumit în continuare operator al PVT, asigură organizarea şi administrarea PVT, în baza reglementărilor emise de către ANRE.
1^9. La articolul 138 alineatul (1), litera d^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    d^1) să racordeze toţi solicitanţii la sistemul de distribuţie, în termen de 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire, conform reglementărilor ANRE. Proiectul privind racordarea poate fi realizat şi de către clienţii casnici/beneficiari. Recuperarea costurilor privind racordarea clienţilor casnici, inclusiv proiectarea, se realizează cu amortizare accelerată întro perioadă de 5 ani, prin tarifele de distribuţie conform reglementărilor ANRE;
1^10. La articolul 138 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins:
    l) să elaboreze şi să transmită ANRE studii de perspectivă privind îmbunătăţirea sistemului inteligent de distribuţie a gazelor naturale în vederea injecţiei de hidrogen în amestec cu gazele naturale şi/sau pentru a fi convertite ulterior în distribuţii de hidrogen pentru a asigura conformitatea cu cerinţele de mediu;
    m) să preia cantităţile de hidrogen în conformitate cu reglementările/standardele tehnice legale în vigoare privind injecţia hidrogenului în reţele de distribuţie a gazelor naturale, respectiv în convertirea acestora din distribuţie de gaze naturale în distribuţie de hidrogen."

    3. La articolul I, după punctul 5 se introduc cinci noi puncte, punctele 5^1-5^5, cu următorul cuprins:
    "5^1. La articolul 151, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    (1^1) Pentru realizarea lucrărilor de extindere a sistemelor de distribuţie gaze naturale şi/sau branşare a consumatorilor, operatorii de distribuţie gaze naturale licenţiaţi trebuie să asigure participarea oricărei societăţi autorizate în regim concurenţial, transparent şi nediscriminatoriu.
5^2. La articolul 164 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    e) derogarea nu aduce atingere concurenţei pe pieţele relevante care sunt susceptibile de a fi afectate de investiţie, bunei funcţionări a pieţei interne a gazelor naturale, funcţionării eficiente a sistemelor în cauză sau securităţii aprovizionării cu gaze naturale în Uniunea Europeană.
5^3. Articolul 170 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    ART. 170
    Consultarea cu alte state membre sau autorităţi de reglementare
    (1) Înainte de a adopta o decizie de derogare, ANRE se consultă cu:
    a) autorităţile naţionale de reglementare ale statelor membre ale căror pieţe sunt susceptibile de a fi afectate de noua infrastructură; şi
    b) autorităţile competente ale ţărilor terţe, în cazul în care infrastructura în cauză este conectată la reţeaua Uniunii Europene aflată sub jurisdicţia unui stat membru şi îşi are originea sau se termină într-o ţară terţă sau în mai multe ţări terţe. În cazul în care autorităţile consultate din ţările terţe nu răspund consultării într-un termen rezonabil sau într-un termen determinat care nu poate depăşi 3 luni, ANRE poate adopta decizia necesară.
    (2) În cazul în care toate autorităţile de reglementare implicate ajung la un acord cu privire la cererea de derogare în termen de 6 luni de la data la care a fost primită cererea de derogare de către ultima dintre autorităţile de reglementare, aceasta informează ACER cu privire la decizia lor.
    (3) În cazul în care noua infrastructură este o conductă de transport dintre o ţară terţă şi care are primul punct de interconectare cu reţeaua statelor membre pe teritoriul României, ANRE informează suplimentar cu respectarea prevederilor alin. (2) autoritatea competentă din statul terţ, înainte de a adopta o decizie de derogare, pentru a se asigura de aplicarea consecventă a normelor comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale pe teritoriul şi, după caz, în marea teritorială a României. În cazul în care autoritatea consultantă din ţara terţă nu răspunde consultării într-un termen rezonabil sau într-un termen care nu poate depăşi 3 luni, ANRE poate adopta decizia necesară.
5^4. După articolul 170 se introduce un nou articol, articolul 170^1, cu următorul cuprins:
    ART. 170^1
    Procedura de abilitare
    (1) Acordurile existente încheiate de operatorul de transport şi de sistem/operatorul conductei de alimentare din amonte cu o ţară terţă privind exploatarea unei conducte de transport/unei conducte de alimentare din amonte rămân valabile până la data intrării în vigoare a unui acord ulterior între Uniunea Europeană şi aceeaşi ţară terţă sau până când intră în vigoare noi acorduri încheiate în conformitate cu procedura de la alin. (2)-(8).
    (2) În cazul în care operatorul de transport şi de sistem/ operatorul conductei de alimentare din amonte intenţionează să înceapă negocieri cu o ţară terţă în vederea modificării, prelungirii, adaptării, reînnoirii sau încheierii unui acord cu privire la exploatarea unei conducte de transport cu o ţară terţă privind aspecte care fac parte, total sau parţial, din domeniul de aplicare a prezentei legi, acesta notifică în scris intenţiile sale Comisiei Europene.
    (3) Notificarea prevăzută la alin. (2) cuprinde documentele relevante şi indică dispoziţiile care urmează a fi abordate în cadrul negocierilor sau care urmează a fi renegociate, obiectivele negocierilor şi orice alte informaţii relevante şi este transmisă Comisiei Europene cu cel puţin 5 luni înainte de data preconizată pentru începerea negocierilor.
    (4) Operatorul de transport şi de sistem/Operatorul conductei de alimentare din amonte poate începe negocierile cu o ţară terţă numai după autorizarea Comisiei Europene.
    (5) Operatorul de transport şi de sistem/Operatorul conductei de alimentare din amonte informează periodic Comisia Europeană în legătură cu evoluţia şi rezultatele negocierilor vizând modificarea, prelungirea, adaptarea, reînnoirea sau încheierea unui acord cu o ţară terţă.
    (6) Înainte de semnarea unui acord cu o ţară terţă, operatorul de transport şi de sistem/operatorul conductei de alimentare din amonte notifică Comisiei Europene rezultatul negocierilor şi îi transmite textul acordului negociat.
    (7) Operatorul de transport şi de sistem/Operatorul conductei de alimentare din amonte poate să semneze şi să încheie acordul numai după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană.
    (8) Operatorul de transport şi de sistem/Operatorul conductei de alimentare din amonte notifică Comisiei Europene încheierea şi intrarea în vigoare a acordului cu o ţară terţă şi orice modificări ulterioare ale statutului respectivului acord.
5^5. La articolul 174, după alineatul (11) se introduc cinci noi alineate, alineatele (12)-(16), cu următorul cuprins:
    (12) ANRE acţionează ca o autoritate de soluţionare a litigiilor pentru litigiile transfrontaliere în cazul în care se refuză accesul la conducta de alimentare din amonte aflată sub jurisdicţia statului român.

    (13) Atunci când, în litigiile transfrontaliere, conducta de alimentare din amonte se află sub jurisdicţia mai multor state membre, ANRE se consultă cu autorităţile competente care acţionează ca autorităţi de soluţionare a litigiilor din aceste state membre pentru a se asigura de aplicarea coerentă a normelor comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale.

    (14) Conducta de alimentare din amonte care îşi are originea într-o ţară terţă în raport cu Uniunea Europeană se conectează la reţeaua de transport şi/sau de distribuţie din România cu respectarea prevederilor prezentei legi.

    (15) În cazul în care conducta de alimentare din amonte îşi are originea într-o ţară terţă în raport cu Uniunea Europeană şi tranzitează teritoriul României şi este conectată la o reţea de transport/distribuţie dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ANRE se consultă cu autorităţile competente din statele membre în cauză, cu scopul de a asigura aplicarea consecventă a normelor comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale.

    (16) În cazul în care primul punct de conectare a unei conducte din amonte care îşi are originea într-o ţară terţă în raport cu Uniunea Europeană la o reţea de transport/distribuţie este situat pe teritoriul României, ANRE se consultă cu autorităţile competente din statele membre ale căror teritorii sunt tranzitate de conductele de alimentare din amonte care îşi au originea într-o ţară terţă în raport cu Uniunea Europeană şi cu ţara terţă vizată, cu scopul de a asigura aplicarea consecventă a normelor comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale."

    4. La articolul I punctul 7, litera b) a alineatului (3^16) al articolului 177 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) pentru perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2022 cantităţile de gaze naturale prevăzute la lit. a) reprezintă o cotă procentuală de 40% din producţia anuală înregistrată în anul anterior ofertării, cu excepţia consumului tehnologic şi a consumului propriu, pentru anii 2021 şi 2022; pentru perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020 cota procentuală de 40% se calculează din producţia anuală a anului 2019, luând în considerare produsele care se pot oferta începând cu data de 1 iulie 2020;"

    5. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:
    "11^1. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    d^1) cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, cele de la pct. 24^2, 25, 35, 35^1, 36^1 şi 42;"

    6. La articolul I punctul 12, litera e) a punctului 2 al alineatului (1) al articolului 195 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) pentru abateri repetate, cu amendă cuprinsă între 5% şi 10% din cifra de afaceri anuală, cele de la pct. 24^2, 25, 35, 35^1, 36^1 şi 42;"    ART. II
    Prevederile art. I pct. 1 liniuţa 13 referitoare la art. 100 pct. 34, art. I pct. 1 liniuţa 14 referitoare la art. 100 pct. 77^1, art. I pct. 2 pct. 1^1 referitoare la art. 102^1 alin. (2^1) şi (2^2), art. I pct. 2 pct. 1^6 referitoare la art. 130 alin. (1) lit. h^1), art. I pct. 2 pct. 1^7 referitoare la art. 130 alin. (2) lit. k), art. I pct. 3 pct. 5^2 referitoare la art. 164 alin. (1) lit. e), art. I pct. 3 pct. 5^3 referitoare la art. 170, art. I pct. 3 pct. 5^4 referitoare la art. 170^1, art. I pct. 3 pct. 5^5 referitoare la art. 174 alin. (12)-(16) ale prezentei legi transpun Directiva UE 2019/692 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 117 din 3 mai 2019.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 15 decembrie 2020.
    Nr. 290.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016