Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 276 din 27 noiembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 276 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1166 din 2 decembrie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Asociaţia este subiectul de drept privat constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.
    (2) Un caz distinct de asociaţie îl reprezintă acea organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale al cărei scop îl reprezintă:
    a) apărarea, păstrarea, dezvoltarea şi promovarea identităţii unei minorităţi naţionale;
    b) reprezentarea publică a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale cu rolul de a îndeplini o misiune publică constituţională.
    (3) Prin minoritate naţională se înţelege acea etnie reprezentată în Consiliul Minorităţilor Naţionale."

    2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie statutul asociaţiei, prin act sub semnătură privată.
    (2) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
    a) datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori adresa sediului social;
    b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
    c) denumirea asociaţiei;
    d) sediul asociaţiei;
    e) durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
    f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;
    g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
    h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
    i) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
    j) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
    k) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
    l) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
    m) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60;
    n) semnăturile membrilor asociaţi.
    (3) În cazul în care din asociaţie fac parte persoane ale căror nume sau ale căror denumiri sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, numele sau denumirile sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înfiinţare emise de autorităţile statului de apartenenţă ori statului român şi sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale asociaţiei.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c), organizaţiile legal constituite ale cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale, care participă în procesul electoral, îşi pot păstra denumirea sub care sunt reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale."

    3. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cererea de înscriere va fi însoţită doar de următoarele documente:
    a) statutul asociaţiei, într-o singură copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită în condiţiile art. 6 alin. (2) lit. h);
    b) actele doveditoare ale sediului, precum şi cele privind patrimoniul iniţial doar în cazul aportului în natură constând în bunuri imobile;
    c) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii membrilor asociaţi;
    d) declaraţie pe propria răspundere a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa. În cazul asociaţiilor constituite/conduse doar de persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declaraţiei pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosar, caz în care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora şi conform regulilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia."

    4. La articolul 7, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat."

    5. La articolul 7, după alineatul (2^1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^2)-(2^5), cu următorul cuprins:
    "(2^2) În cazul în care denumirea asociaţiei este în altă limbă decât limba română, la cererea de eliberare a dovezii disponibilităţii denumirii prevăzute la alin. (2) lit. e) se ataşează o traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, excepţie făcând denumirile care conţin nume proprii, intraductibile şi denumirile consacrate pe plan internaţional. Prevederile alin. (3)-(3^4) se aplică în mod corespunzător.
(2^3) La depunerea actelor doveditoare ale sediului prevăzute la alin. (2) lit. b) nu este necesar avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut la art. 40 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, atunci când persoana împuternicită în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. h) declară pe propria răspundere faptul că asociaţia nu va desfăşura activitate la sediul ales.
(2^4) În cazul în care la constituirea asociaţiei participă şi o persoană juridică, cu privire la aceasta cererea de înscriere va fi însoţită doar de următoarele documente:
    a) extras oficial de la registrul autorităţii relevante la care este înregistrată, care să ateste forma persoanei juridice şi reprezentanţii acesteia;
    b) în cazul în care statutul asociaţiei este semnat de o altă persoană decât reprezentanţii prevăzuţi în documentul de la lit. a), hotărârea organelor de conducere ale persoanei juridice fondatoare în sensul înfiinţării asociaţiei şi desemnării persoanei pentru a o reprezenta în cadrul asociaţiei;
    c) cazier fiscal al persoanei juridice fondatoare, caz în care nu este necesară depunerea unui cazier fiscal şi de către persoana fizică reprezentant al persoanei juridice.
(2^5) Prevederile alin. (2^3) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care persoana juridică devine membru în organele de conducere."

    6. La articolul 7, alineatul (3^4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3^4) Este interzis, sub sancţiunea nulităţii absolute a statutului ca o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociaţiei sau fundaţiei care o constituie."

    7. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă neregularităţile constatate privesc dispoziţiile art. 40 alin. (2) din Constituţie, pentru termenul fixat va fi citat şi parchetul de pe lângă instanţa sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere, împreună cu statutul asociaţiei. În acest caz punerea concluziilor de către procuror este obligatorie."

    8. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluţionarea cererii, parchetului pe de lângă instanţa sesizată i se vor comunica şi copii de pe statutul asociaţiei, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz."

    9. La articolul 13, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 2 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.
    (2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin statutul filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei.
    (...)
    (4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei depune la judecătoria în a cărei circumscripţie urmează să îşi aibă sediul filiala cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia, precum şi copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii membrilor filialei. Dispoziţiile art. 6, art. 7 alin. (2^1) şi ale art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător."

    10. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin de 10 ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la data constituirii fundaţiei.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin de două ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată."

    11. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie statutul fundaţiei, prin act sub semnătură privată.
    (2) Statutul fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
    a) datele de identificare ale fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală a persoanei juridice şi, după caz, domiciliul/reşedinţa ori adresa sediului social;
    b) explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei;
    c) denumirea fundaţiei;
    d) sediul fundaţiei;
    e) durata de funcţionare a fundaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;
    f) patrimoniul iniţial al fundaţiei. În cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;
    g) componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
    h) persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
    i) categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei;
    j) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei;
    k) procedura de desemnare şi de modificare a componentei organelor de conducere, administrare şi control, pe parcursul existenţei fundaţiei;
    l) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60;
    m) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor."

    12. La articolul 17, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Cererea de înscriere va fi însoţită doar de următoarele documente:
    a) statutul, într-o singură copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită în condiţiile art. 6 alin. (2) lit. h);
    b) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniul iniţial;
    c) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii fondatorilor şi membrilor consiliului director;
    d) declaraţie pe propria răspundere a persoanei prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. h), care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai fundaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Dispoziţiile art. 16 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa. În cazul fundaţiilor constituite/conduse doar din persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declaraţiei pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosar, caz în care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora şi conform regulilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.
(3) Dispoziţiile art. 7 alin. (1), (2^1)-(2^5), (3)-(3^5) şi (4), ale art. 8-12 şi ale art. 14 se aplică în mod corespunzător."

    13. La articolul 19, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) După înscrierea fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, nici fondatorii şi nici moştenitorii lor nu pot revoca statutul. De asemenea, după înscriere, statutul nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor.
(3) Dacă fundaţia dobândeşte personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităţilor făcute în favoarea fundaţiei anterior constituirii ei se vor produce de la data statutului, pentru fundaţiile înfiinţate prin acte între vii, iar pentru fundaţiile înfiinţate prin testament, de la data morţii testatorului."

    14. La articolul 21 alineatul (2), litera f) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) modificarea statutului;
    (...)
(5) Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin statut. Adunarea generală poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură electronică extinsă."

    15. La articolul 23, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
    (2) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz."

    16. La articolul 24, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o treime din componenţa sa.
    (...)
    (3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Şedinţele consiliului director pot avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă."

    17. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Dispoziţiile art. 22 se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii sau statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 23."

    18. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Statutul poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori."

    19. La articolul 29, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Şedinţele consiliului director pot avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă.
(4) Dispoziţiile art. 22 şi art. 24 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte membrii consiliului director. Deciziile contrare legii sau statutului fundaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă."

    20. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    În cazul în care statutul nu cuprinde componenta nominală a celor dintâi organe ale fundaţiei, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora şi dacă niciunul dintre fondatori nu mai este în viaţă la data constituirii fundaţiei, dispoziţiile art. 30 alin. (2) se aplică în mod corespunzător."

    21. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. IV

    Modificarea statutului ori a beneficiarului real al asociaţiei sau fundaţiei. Fuziunea şi divizarea"

    22. La articolul 33, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Modificarea statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12.
    (2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director. Hotărârile se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana sau persoanele împuternicite prin hotărârea adunării generale sau, după caz, a consiliului director să desfăşoare procedura de înregistrare a modificării."

    23. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Dispoziţiile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul modificării statutului fundaţiei."

    24. La articolul 34^4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34^4
    (1) Ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor."

    25. La articolul 34^4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1) şi la art. 7 alin. (2) lit. d) sau, după caz, la art. 17 alin. (2) lit. d):
    a) asociaţiile sau fundaţiile constituite/conduse doar de persoane fizice, atunci când singurii beneficiari reali sunt cei prevăzuţi în statut. În acest caz, în lipsa depunerii declaraţiei privind beneficiarul real, Ministerul Justiţiei este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali pe baza documentelor care însoţesc cererea de înscriere a modificării care implică şi schimbarea beneficiarilor reali;
    b) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi structurile federative formate de acestea."

    26. La articolul 34^4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În acest scop, consiliul director al asociaţiei sau fundaţiei împuterniceşte o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declaraţie pe propria răspundere, datele de identificare ale beneficiarului real. Declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi comunicată fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier."

    27. La articolul 34^4, alineatul (3) se abrogă.
    28. La articolul 39 alineatul (1^1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) copii de pe statutul asociaţiei sau fundaţiei;"

    29. La articolul 41 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;"

    30. La articolul 41 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;"

    31. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 73
    (1) Se constituie Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociaţii, fundaţii şi federaţii -, denumit în continuare Registrul naţional, în scopul evidenţei centralizate a acestora.
    (2) Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial are patru secţiuni distincte pentru:
    a) asociaţii;
    b) organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;
    c) fundaţii;
    d) federaţii."

    32. La articolul 79, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) va stabili forma şi conţinutul certificatelor de înscriere prevăzute la art. 12 alin. (1) şi la art. 17 alin. (3), precum şi condiţiile de eliberare a dovezii prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. e)."    ART. II
    Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 27 noiembrie 2020.
    Nr. 276.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016