Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 275 din 27 noiembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 275 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1166 din 2 decembrie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
    "1^1. active corespunzătoare activităţii miniere - bunuri mobile şi/sau imobile destinate, prin natura lor, desfăşurării unei activităţi miniere;"

    2. La articolul 3, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:
    "3^1. apă de zăcământ - apă care izvorăşte în cuprinsul unor obiective miniere pentru care este aprobată închiderea prin hotărâre a Guvernului, care nu provine din activităţi industriale şi care nu poate fi înmagazinată sau reinjectată, fiind evacuată în cursurile de apă, după ce este epurată în staţiile de tratare a apelor în scopul obţinerii unor limite admise pentru receptorii naturali de suprafaţă în care vor fi deversaţi;"

    3. La articolul 3, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:
    "16^1. gol minier - volumul rezultat în urma extracţiei resursei minerale, în subteran, care prezintă stabilitate structurală cu sau fără lucrări inginereşti, care poate fi utilizat în alte scopuri, după încetarea activităţii miniere;"

    4. La articolul 3, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu următorul cuprins:
    "17^1. licenţă în curs de aprobare în vederea intrării în vigoare - licenţa încheiată conform legii pentru care autoritatea competentă a iniţiat procedurile legale privind aprobarea intrării în vigoare, după cum urmează:
    a) pentru perioada 1999-2019:
    (i) prin emiterea ordinului preşedintelui autorităţii competente de aprobare a licenţei, în cazurile prevăzute la art. 21 alin. (1^1) şi art. 21 alin. (1^2) lit. a); această prevedere rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2023;
    (ii) este iniţiată, conform legii, de către autoritatea competentă procedura la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, în cazurile prevăzute la art. 21 alin. (1^2) lit. b);
    b) licenţele negociate şi aprobate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale începând cu anul 2020 urmează procedura de aprobare conform prevederilor prezentei legi."

    5. La articolul 3, punctul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "31. redevenţă minieră - suma datorată conform legii de către titular pentru concesionarea/administrarea activităţilor de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului;"

    6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    Persoanele juridice atestate pot desfăşura activităţi miniere de exploatare a resurselor minerale din haldele şi iazurile de decantare."

    7. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Licenţa se încheie în formă scrisă."

    8. La articolul 21, după alineatul (1) se introductreinoi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru activitatea de explorare licenţa intră în vigoare la data intrării în vigoare a ordinului preşedintelui autorităţii competente de aprobare a acesteia.
(1^2) Pentru activitatea de exploatare licenţa intră în vigoare după cum urmează:
    a) la data intrării în vigoare a ordinului preşedintelui autorităţii competente de aprobare a acesteia, cu excepţia licenţelor de concesiune/dare în administrare pentru exploatare prevăzute la lit. b);
    b) la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind aprobarea licenţei de concesiune/dare în administrare pentru exploatare a minereurilor de aluminiu şi rocilor aluminifere, minereurilor feroase, minereurilor neferoase, metalelor nobile, minereurilor radioactive, pământurilor rare şi disperse, precum şi a cărbunilor.
(1^3) Ordinul preşedintelui autorităţii competente privind aprobarea licenţelor intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    9. La articolul 22, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Începerea activităţilor miniere prevăzute în licenţă se autorizează în scris de către autoritatea competentă, în termen de până la 360 de zile de la intrarea în vigoare a licenţei, după prezentarea de către titular, cumulativ, a următoarelor documente:"

    10. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin licenţa de concesiune în vigoare pot fi transferate de către titular unei alte persoane juridice numai cu aprobarea autorităţii competente.
    (2) În vederea aprobării transferului prevăzut la alin. (1), autoritatea competentă are în vedere criterii de aprobare, care se stabilesc prin normele pentru aplicarea prezentei legi.
    (3) Drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin licenţa de concesiune în curs de aprobare în vederea intrării în vigoare pot fi transferate numai cu aprobarea autorităţii competente, în următoarele cazuri:
    a) absorbţia titularului de către altă persoană juridică;
    b) contopirea titularului cu altă persoană juridică;
    c) divizarea totală a titularului;
    d) divizarea parţială a titularului;
    e) transformarea titularului;
    f) vânzarea de către titular a activelor corespunzătoare activităţii miniere.
    (4) În cazurile prevăzute la alin. (3), drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin licenţa de concesiune în curs de aprobare în vederea intrării în vigoare pot fi transferate numai către succesorii titularului rezultaţi prin reorganizare în cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a)-e) sau cumpărătorului activelor corespunzătoare activităţii miniere în cazul prevăzut la alin. (3) lit. f).
    (5) În vederea aprobării transferului prevăzut la alin. (3) lit. a)-e), autoritatea competentă are în vedere solicitarea transmisă în acest sens de către succesorul titularului, actele privind reorganizarea şi actele constitutive ale succesorului titularului.
    (6) În vederea aprobării transferului prevăzut la alin. (3) lit. f), autoritatea competentă are în vedere solicitarea transmisă în acest sens de către titular şi cumpărătorul activelor corespunzătoare activităţii miniere, însoţită de contractul de vânzare-cumpărare a activelor corespunzătoare activităţii miniere, actele constitutive şi actele privind capacitatea tehnică şi financiară, ale cumpărătorului acestor active.
    (7) În vederea aprobării transferului licenţei prevăzut la alin. (3) lit. f), autoritatea competentă este îndreptăţită să evalueze capacitatea tehnică şi financiară a cumpărătorului activelor corespunzătoare activităţii miniere şi să respingă transferul în cazul în care consideră că acesta nu are capacitatea tehnică sau financiară necesară executării obligaţiilor convenite prin licenţă de concesiune.
    (8) Licenţa de concesiune în curs de aprobare în vederea intrării în vigoare, transferată potrivit alin. (3), se semnează de către autoritatea competentă şi persoana juridică succesoare titularului rezultată prin reorganizare, în cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a)-e), sau cumpărătorul activelor corespunzătoare activităţii miniere în cazul prevăzut la alin. (3) lit. f), menţinânduse condiţiile concesiunii astfel cum sunt prevăzute în licenţă.
    (9) Autoritatea competentă aprobă transferul prin ordin care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (10) Licenţa de dare în administrare nu este transferabilă."

    11. La articolul 34, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) titularul nu achită în termen de 6 luni de la data exigibilităţii taxele şi redevenţele miniere datorate conform legii;"

    12. La articolul 38, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) să amenajeze şi să utilizeze golurile miniere, cu aprobarea autorităţii competente."

    13. La articolul 39 alineatul (1), litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "q) să suporte cheltuielile aferente transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale, prevăzute în licenţă;"

    14. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Titularii licenţelor/permiselor sunt obligaţi la plata către bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, precum şi la plata, conform legii, a unei redevenţe miniere."

    15. La articolul 45, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    (1) Redevenţa minieră se stabileşte, la încheierea licenţei ori la eliberarea permisului de exploatare, după cum urmează:"

    16. La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Redevenţa minieră pentru ape minerale naturale se stabileşte la sursă, în echivalentul în lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Băncii Naţionale a României de la data plăţii."

    17. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 45^1
    (1) Redevenţa minieră se constituie venit la bugetul de stat, cu excepţia redevenţei prevăzute la alin. (2).
    (2) Prin derogare de la art. 307 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa minieră obţinută prin concesionare, din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase se constituie venit după cum urmează:
    a) 35% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare;
    b) 45% la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;
    c) 20% la bugetul de stat."

    18. La articolul 47, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Sumele reprezentând taxa pentru activitatea minieră şi redevenţa minieră se declară de către plătitor la organul fiscal competent până la termenul de plată prevăzut la art. 45 alin. (4)."

    19. La articolul 53, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Punerea în aplicare a programului de monitorizare a factorilor de mediu post închidere se face de către titular, cu fonduri proprii. Pentru companiile şi societăţile naţionale miniere aflate în insolvenţă monitorizarea factorilor de mediu post închidere, inclusiv epurarea apelor de zăcământ, se face de către ministerul de resort, prin direcţiile de specialitate, cu fonduri bugetare."    ART. II
    Ministerul de resort poate iniţia acte normative pentru redeschiderea minelor sau părţi din perimetrele de exploatare, aprobate la închidere prin hotărâri ale Guvernului, care au cantităţi semnificative de resurse minerale în vederea exploatării acestora, în condiţiile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. III
    Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 17 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

    ART. IV
    Până la data de 1 iulie 2021, Guvernul modifică structura de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în vederea schimbării statutului acesteia din agenţie în autoritate naţională de reglementare în domeniul resurselor minerale şi petrolului.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 27 noiembrie 2020.
    Nr. 275.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016