Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 270 din 25 noiembrie 2020  privind munca în domeniul pescuitului maritim    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 270 din 25 noiembrie 2020 privind munca în domeniul pescuitului maritim

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1141 din 26 noiembrie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta lege reglementează munca în domeniul pescuitului maritim.
    (2) Prezenta lege are ca scop instituirea de măsuri pentru asigurarea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi de muncă şi protejarea sănătăţii şi securităţii pescarilor din sectorul pescuitului maritim.
    (3) Prezenta lege stabileşte responsabilităţile proprietarilor navelor de pescuit, ale comandanţilor şi ale pescarilor, precum şi cerinţele minime privind condiţiile de angajare şi muncă pentru pescarii care se află la bordul navelor de pescuit care arborează pavilion român sau care sunt înregistrate sub deplina jurisdicţie a statului român.

    ART. 2
    În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autorităţi competente:
    (i) Inspecţia Muncii - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, responsabil cu controlul privind respectarea legislaţiei muncii în domeniul pescuitului;
    (ii) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care stabileşte politica în sectorul transporturilor la nivel naţional;
    (iii) Autoritatea Navală Română - autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, cu personalitate juridică, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, căreia i se deleagă competenţele pentru respectarea obligaţiilor care revin României în calitate de stat de pavilion;
    (iv) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care elaborează şi implementează strategia naţională şi reglementările privind conservarea şi managementul resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, acvacultură, procesarea şi organizarea pieţei produselor pescăreşti, structurile de pescuit şi acvacultură şi care exercita funcţia de implementare a politicii comune în domeniul pescuitului;

    b) comandant - persoana autorizată care deţine comanda asupra navei de pescuit;
    c) contractul de muncă al pescarului - contractul individual de muncă încheiat în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, între pescar şi proprietarul navei sau contractul de muncă temporară încheiat între agenţia privată de angajare şi pescar, pentru punerea acestuia la dispoziţia unui proprietar de navă de pescuit;
    d) consultare - procesul prin care autoritatea competentă supune dezbaterii toate aspectele legate de munca în domeniul pescuitului organizaţiilor reprezentative ale angajatorilor şi salariaţilor în cauză şi, în special, organizaţiilor reprezentative ale proprietarilor de nave de pescuit şi ale pescarilor, dacă acestea există;
    e) lungimea (L) - se consideră ca fiind 96% din lungimea totală la linia de plutire la 85% din înălţimea teoretică de construcţie cea mai mică măsurată de la linia chilei sau lungimea de la extremitatea etravei la axul cârmei la acea linie de plutire, dacă aceasta este mai mare; la navele proiectate cu chila înclinată, linia de plutire pe care se măsoară această lungime este paralelă cu linia de plutire proiectată;
    f) lungimea între perpendiculare (Lpp) - distanţa dintre perpendicularele prova şi pupa; perpendiculara prova coincide cu extremitatea etravei la linia de plutire unde este măsurată lungimea (L); perpendiculara pupa coincide cu axul cârmei la acea linie de plutire;
    g) navă de pescuit - orice navă sau ambarcaţiune care arborează pavilion român sau care este înregistrată sub deplina jurisdicţie a statului român, utilizată sau care este destinată utilizării în scopul pescuitului comercial;
    h) operaţiune de pescuit - activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale şi prelucrarea peştelui sau a altor resurse marine vii la bordul navei, capturarea sau capturarea şi prelucrarea peştelui sau a altor resurse marine vii;
    i) pescar - orice persoană care este încadrată ca salariat sau care lucrează în orice calitate la bordul unei nave de pescuit, în condiţiile prevăzute la art. 3, cu excepţia piloţilor de port şi a personalului de pe uscat care desfăşoară activităţi la bordul unei nave de pescuit aflate la cheu;
    j) pescuit comercial - toate operaţiunile de pescuit, cu excepţia pescuitului de subzistenţă şi a pescuitului recreativ;
    k) proprietarul navei de pescuit - persoana fizică autorizată/juridică care deţine actul de proprietate al navei de pescuit sau orice altă organizaţie ori persoană, cum ar fi operatorul, agentul sau navlositorul unei nave nude, care şi-a asumat responsabilitatea exploatării navei faţă de proprietarul acesteia şi care, prin asumarea acestei responsabilităţi, a fost de acord să preia toate îndatoririle şi responsabilităţile impuse proprietarilor navelor de pescuit în conformitate cu prezenta lege, indiferent dacă alte organizaţii sau persoane îndeplinesc anumite îndatoriri sau responsabilităţi în numele proprietarului navei de pescuit;
    l) serviciu de mediere şi plasare - persoana juridică din sectorul public sau privat a cărei activitate constă în recrutarea pescarilor în numele proprietarilor navelor de pescuit sau în plasarea pescarilor la proprietarii navelor de pescuit;
    m) agenţie privată de angajare - persoana juridică din sectorul privat a cărei activitate constă în angajarea pescarilor pentru a-i pune la dispoziţia proprietarilor de nave de pescuit care le atribuie sarcini şi/sau supraveghează executarea acestora.


    CAP. II
    Domeniul de aplicare
    ART. 3
    Prevederile prezentei legi se aplică:
    a) tuturor pescarilor care lucrează în orice calitate, în baza unui contract de muncă sau în baza unui raport de muncă, la bordul unei nave de pescuit implicate în activităţi de pescuit comercial care arborează pavilion român sau care este înregistrată sub deplina jurisdicţie a statului român;
    b) tuturor persoanelor care sunt prezente pe aceeaşi navă cu pescarii prevăzuţi la lit. a), pentru a se asigura protecţia sănătăţii şi a securităţii în general.


    ART. 4
    (1) Dacă în aplicarea prevederilor prezentei legi există vreo îndoială privind implicarea unei nave în activităţi de pescuit comercial, situaţia respectivă se soluţionează de către autoritatea competentă, după consultarea organizaţiilor reprezentative ale angajatorilor şi salariaţilor în cauză şi, în special, a organizaţiilor reprezentative ale proprietarilor de nave de pescuit şi ale pescarilor, dacă acestea există.
    (2) Drepturile şi condiţiile mai favorabile pentru pescari prevăzute în legislaţia naţională, stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau acorduri încheiate între proprietarii navelor de pescuit şi pescari, sunt direct aplicabile şi nu sunt afectate de dispoziţiile prezentei legi.
    (3) Obligaţiile stabilite prin prezenta lege în sarcina proprietarului navei de pescuit cu privire la pescarii care sunt angajaţi ca salariaţi în condiţiile prevăzute la art. 3 sunt aplicabile şi în cazul pescarilor puşi la dispoziţie prin agenţia privată de angajare, aceştia având acces la toate serviciile şi facilităţile acordate de proprietarul navei în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi angajaţi ai acestuia.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de muncă temporară pe care îl încheie agenţia privată de angajare cu pescarul va conţine şi prevederile din contractul individual de muncă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

    CAP. III
    Principii generale, responsabilităţile proprietarilor navelor de pescuit, ale comandanţilor şi ale pescarilor
    ART. 5
    Proprietarul navei de pescuit are întreaga responsabilitate în asigurarea punerii la dispoziţia comandantului navei de pescuit a resurselor şi facilităţilor necesare, pentru respectarea prevederilor prezentei legi.

    ART. 6
    Pentru garantarea siguranţei pescarilor de la bord şi exploatarea navei în condiţii de siguranţă, responsabilităţile comandantului includ, dar nu se limitează la:
    a) asigurarea supravegherii, precum şi asigurarea desfăşurării activităţii de către pescari în cele mai bune condiţii de sănătate şi securitate;
    b) organizarea pescarilor astfel încât să se asigure respectarea prevederilor privind securitatea şi sănătatea, inclusiv păstrarea capacităţilor fizice, fiziologice şi psihologice ale acestora;
    c) facilitarea instruirii la bord cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
    d) asigurarea respectării siguranţei navigaţiei, a efectuării serviciului de cart şi a bunelor practici pentru navigaţia maritimă.


    ART. 7
    (1) Pentru siguranţa pescarilor aflaţi la bord sau a navei şi pentru siguranţa navigaţiei şi exploatarea navei în condiţii de siguranţă, comandantul ia orice decizie pe care o consideră necesară.
    (2) Este interzisă proprietarului navei orice ingerinţă în deciziile comandantului prevăzute la alin. (1).

    ART. 8
    Pescarii trebuie să respecte ordinele şi deciziile comandantului, precum şi măsurile de securitate şi sănătate în muncă aplicabile.

    ART. 9
    (1) Pescarii de pe o navă care intră într-un port străin au dreptul la repatriere în cazul în care contractul de muncă al pescarului a expirat sau a încetat din motive întemeiate, la iniţiativa oricărei părţi a respectivului contract sau în baza acordului de voinţă al acestora ori în cazul în care pescarul nu mai este apt de a-şi îndeplini îndatoririle prevăzute în contractul de muncă sau acestuia nu i se poate pretinde să le desfăşoare, având în vedere împrejurările prevăzute la alin. (3).
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pescarilor care sunt transferaţi de pe navă în portul străin, din aceleaşi motive.
    (3) Circumstanţele în care pescarii au dreptul la repatriere potrivit alin. (1) şi (2) sunt:
    a) în situaţia în care se depăşeşte durata maximă a perioadei de serviciu la bordul navei; astfel de perioade nu trebuie să fie mai lungi de 12 luni;
    b) în caz de boală, accident sau alt motiv medical care impune repatrierea acestora, dacă sunt transportabili din punct de vedere medical;
    c) în caz de naufragiu;
    d) în cazul în care proprietarul navei nu mai este în măsură să îşi îndeplinească obligaţiile legale sau contractuale ca angajator al pescarilor, din motive precum insolvabilitatea, vânzarea navei, schimbarea înregistrării navei sau orice alt motiv similar;
    e) în cazul în care nava este trimisă spre o zonă cu grad de risc ridicat din punctul de vedere al siguranţei persoanelor, unde pescarul nu consimte să meargă;
    f) în cazul încetării sau suspendării de drept a contractului de muncă al pescarului.

    (4) În aplicarea prevederilor alin. (1), destinaţia de repatriere este:
    a) locul unde s-a angajat pescarul;
    b) statul de domiciliu al pescarului;
    c) orice altă destinaţie stabilită de comun acord de către părţi la momentul angajării.

    (5) Repatrierea, în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2), constituie obligaţie pentru proprietarul navei.
    (6) Costul repatrierii conform alin. (1) şi (2) este suportat de către proprietarul navei, cu excepţia cazului în care s-a constatat că, în conformitate cu legislaţia naţională, pescarul se află în situaţii grave de neîndeplinire a obligaţiilor care îi revin în baza contractului de muncă.
    (7) Proprietarii navelor angajate în voiajuri internaţionale trebuie să facă dovada unei garanţii financiare sub forma unei poliţe de asigurare, eliberată de o societate de asigurare înregistrată sau care deţine filială ori sucursală în România, prin transmiterea acesteia în copie Autorităţii Navale Române.
    (8) Poliţa de asigurare prevăzută la alin. (7) trebuie să acopere în orice moment cheltuielile de repatriere ale tuturor pescarilor angajaţi la bordul navei şi două luni de neplată a drepturilor băneşti cuvenite, în situaţia neplăţii acestora de către proprietarul navei. Poliţa de asigurare trebuie să fie cesionată în favoarea autorităţilor române de pavilion, care o pot executa imediat, cu notificarea în consecinţă a proprietarului navei de pescuit.
    (9) Navele care arborează pavilion român vor deţine la bord, ca documente justificative, o copie a poliţei de asigurare prevăzute la alin. (7) şi contractul de muncă al pescarului. Copiile acestora sunt plasate la bord într-un loc sigur la care pescarii au acces. În cazul în care mai mulţi furnizori de garanţii financiare asigură acoperire, este deţinută la bord o copie a documentului emis de fiecare furnizor.
    (10) Proprietarul este obligat să menţină valabilă poliţa de asigurare pe toată perioada de valabilitate a contractului de muncă.
    (11) Autoritatea Navală Română verifică existenţa garanţiei financiare prevăzute la alin. (7), cu ocazia efectuării inspecţiilor obligatorii ale statului de pavilion.
    (12) Nerespectarea de către proprietarul navei a obligaţiei repatrierii pescarilor se sancţionează cu retragerea dreptului de arborare a pavilionului român pentru nava respectivă.
    (13) Dispoziţiile alin. (1)-(12) nu afectează dreptul proprietarului de recuperare a costului repatrierii, conform prevederilor unor contracte cu terţe părţi.
    (14) În cazul în care proprietarul navei de pescuit nu asigură repatrierea, conform alin. (1), a pescarilor aflaţi într-un port străin şi care se confruntă cu o situaţie de pericol sau urgenţă, pescarii pot fi repatriaţi, la cerere, conform prevederilor art. 41-51 din Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulară.

    CAP. IV
    Cerinţe minime privind munca pe navele de pescuit, vârsta minimă
    ART. 10
    Vârsta minimă necesară pentru a putea desfăşura activităţi la bordul unei nave de pescuit este de 16 ani, cu condiţia ca tânărul să nu aibă obligaţia să urmeze o formă de învăţământ obligatoriu de zi.

    ART. 11
    Vârsta minimă necesară pentru a putea desfăşura activităţi la bordul navelor de pescuit, care, prin natura lor sau prin circumstanţele în care sunt desfăşurate, sunt susceptibile de a pune în pericol sănătatea, siguranţa, dezvoltarea fizică, mentală sau socială, educaţia ori moralitatea tinerilor, este de 18 ani.

    ART. 12
    (1) Pescarii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.
    (2) Drepturile şi condiţiile mai favorabile pentru tinerii pescari, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, cu modificările ulterioare, şi în Convenţia nr. 7/1920 privind vârsta minimă (munca maritimă), care garantează condiţii cu un grad de protecţie mai ridicat pentru aceştia, sunt direct aplicabile.

    CAP. V
    Examinarea medicală
    ART. 13
    (1) Un pescar poate să lucreze la bordul unei nave de pescuit numai dacă deţine fişa de aptitudini eliberată de medicul de medicina muncii, care atestă că este apt pentru prestarea acelei activităţi.
    (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de muncă.
    (3) Competenţa şi procedura de eliberare a fişei de aptitudini prevăzute la alin. (1), precum şi sancţiunile aplicabile angajatorului în cazul angajării sau schimbării locului sau felului muncii fără fişa de aptitudini sunt stabilite prin Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    Competenţa şi procedura de eliberare a avizului medical şi psihologic, precum şi organizarea şi funcţionarea comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor sunt reglementate prin Ordinul ministrului transportului şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii, cu modificările ulterioare.

    CAP. VI
    Condiţii de serviciu, dotarea cu echipaj, lista echipajului, orele de muncă şi orele de repaus
    ART. 15
    Stabilirea echipajului minim de siguranţă pentru navele de pescuit care arborează pavilion român se face potrivit Ordinului ministrului transporturilor nr. 39/2014 privind stabilirea echipajului minim de siguranţă pentru navele maritime care arborează pavilion român, care se aplică în mod corespunzător.

    ART. 16
    (1) De fiecare dată când părăseşte portul, nava de pescuit trebuie să aibă la bord o listă semnată de comandant, care să conţină data şi portul de plecare, numele şi prenumele persoanelor care alcătuiesc echipajul, funcţia la bord, naţionalitatea, data şi locul naşterii şi numărul documentului de identitate al acestora.
    (2) O copie a listei prevăzute la alin. (1) este înaintată căpităniei de port şi poliţiei de frontieră, pe suport hârtie sau comunicată prin mijloace electronice conform standardelor internaţionale, cu confirmare de primire.

    ART. 17
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 112-114 şi art. 134-138 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la repausul zilnic, pauzele, repausul săptămânal şi timpul de muncă maxim săptămânal, durata muncii de noapte pentru pescari sunt reglementate de prezenta lege.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 114 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, calculată pe o perioadă de referinţă de cel mult 12 luni.

    ART. 18
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 114 şi 135 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, timpul maxim de muncă este de 14 ore în orice perioadă de 24 de ore şi de 72 de ore în orice perioadă de 7 zile.
    (2) Pescarul are dreptul la un repaus de cel puţin 10 ore în orice perioadă de 24 de ore şi de cel puţin 77 de ore în orice perioadă de 7 zile.
    (3) Orele de repaus pot fi împărţite în cel mult două perioade, dintre care una având durata de cel puţin 6 ore, fără ca intervalul dintre două perioade consecutive de repaus să depăşească 14 ore.

    ART. 19
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 18, comandantul are dreptul să solicite unui pescar să presteze ore de muncă necesare pentru siguranţa imediată a navei, a persoanelor de la bord sau a capturii ori în scopul de a se acorda ajutor altor ambarcaţiuni sau nave ori altor persoane aflate în pericol pe mare.
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), comandantul poate să suspende programul orelor de repaus şi să îi solicite unui pescar să efectueze ore de muncă suplimentare până la restabilirea situaţiei normale.

    ART. 20
    După restabilirea situaţiei normale la bordul navei, comandantul se asigură că pescarii care au desfăşurat o activitate în timpul perioadei programate pentru repaus, în conformitate cu prevederile art. 19, beneficiază de o perioadă de repaus corespunzătoare, de îndată ce este posibil.

    ART. 21
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, munca prestată între orele 21,00 şi 6,00 este considerată muncă de noapte.
    (2) Pentru munca de noapte pescarii beneficiază de un spor de 25% la salariul de bază corespunzător orelor lucrate în timpul nopţii.

    ART. 22
    Durata minimă a concediului de odihnă anual este stabilită potrivit prevederilor art. 145 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 23
    (1) Angajatorul poate stabili ca efectuarea concediului anual de odihnă să se realizeze în perioada în care navele pe care pescarii prestează activitatea nu pot opera, dacă această perioadă depăşeşte o lună.
    (2) Acordarea concediului de odihnă în condiţiile alin. (1) se realizează în baza unei programări prealabile, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor salariaţilor.

    CAP. VII
    Contractul individual de muncă al pescarului
    ART. 24
    (1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către pescar.
    (2) Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine proprietarului navei de pescuit sau agenţiei private de angajare.
    (3) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de terţi, conform propriei opţiuni.
    (4) Persoana selectată în vederea angajării ori pescarul, după caz, va fi informată cu privire la elementele prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu privire la:
    a) locul şi data încheierii contractului;
    b) numele navei şi numărul de înregistrare al navei de pescuit la bordul căreia pescarul urmează să îşi desfăşoare activitatea;
    c) numele proprietarului navei de pescuit;
    d) călătoria sau călătoriile care urmează să fie efectuate, în cazul în care acest lucru poate fi stabilit la momentul încheierii contractului;
    e) calitatea/meseria/ocupaţia/funcţia în care pescarul urmează să fie încadrat ca salariat;
    f) modalitatea şi termenul de informare privind locul şi data la care pescarul are obligaţia să se prezinte la bordul navei pentru serviciu;
    g) proviziile care urmează să îi fie furnizate;
    h) condiţiile de cazare de la bordul navei;
    i) cuantumul salariului şi/sau plata în natură a unei părţi din salariu şi metoda de calcul al acesteia, precum şi salariul minim convenit;
    j) cazurile şi condiţiile de încetare a contractului de muncă, şi anume:
    (i) în cazul în care contractul a fost încheiat pe o perioadă determinată, data fixată pentru încetarea sa;
    (ii) în cazul în care contractul a fost încheiat pentru o călătorie, portul de destinaţie şi perioada de timp care trebuie să treacă de la sosirea pescarului până la încetarea contractului de muncă al acestuia;
    (iii) în cazul în care contractul a fost încheiat pe perioadă nedeterminată, condiţiile în care fiecare dintre părţi poate avea iniţiativa încetării contractului, precum şi perioada de preaviz aferentă încetării, cu condiţia ca o astfel de perioadă să fie egală atât pentru angajator ori pentru proprietarul navei de pescuit, cât şi pentru pescar;

    k) numărul de zile de concediu anual plătit;
    l) protecţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi prestaţiile în materie de securitate socială care îi sunt furnizate pescarului de către angajator sau de către proprietarul navei de pescuit, după caz;
    m) dreptul pescarului de a fi repatriat;
    n) trimiterea la contractul colectiv de muncă aplicabil, dacă este cazul;
    o) perioadele minime de repaus, în conformitate cu legislaţia naţională sau contractul colectiv aplicabil.

    (5) Elementele din informarea prevăzută la alin. (4) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.

    ART. 25
    (1) Comandantul navei de pescuit are obligaţia să ţină evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare pescar, precum şi a orelor de repaus, să o transmită proprietarului navei de pescuit şi să o pună la dispoziţia inspectorilor Autorităţii Navale Române ori de câte ori aceştia o solicită.
    (2) Proprietarul navei de pescuit are obligaţia de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă evidenţa prevăzută la alin. (1) ori de câte ori i se solicită acest lucru.

    ART. 26
    (1) Proprietarul navei de pescuit are obligaţia de a înmâna pescarului un exemplar al contractului individual de muncă.
    (2) Comandantul are obligaţia de a păstra la bordul navei un exemplar al contractului de muncă şi de a-l prezenta autorităţilor competente, la solicitarea acestora.

    ART. 27
    Prevederile art. 24-26 şi ale anexei nr. 1 nu se aplică proprietarului navei de pescuit care exploatează singur nava.

    ART. 28
    (1) Este responsabilitatea proprietarului navei de pescuit să se asigure că fiecare pescar are un contract de muncă scris şi că acestuia i se asigură condiţii decente de muncă şi de viaţă la bordul navei.
    (2) Prevederile art. 14-20 se completează cu legislaţia generală referitoare la obligaţia proprietarului navei de pescuit de a informa salariaţii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.

    CAP. VIII
    Servicii de mediere şi plasare din sectorul privat
    ART. 29
    Serviciile de mediere şi plasare a pescarilor sunt furnizate în cadrul serviciilor de informare, consiliere şi mediere a muncii pe piaţa internă de către:
    a) furnizori de servicii din România ori proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, acreditaţi în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) agenţiile private de angajare, autorizate ca agent de muncă temporară în condiţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.


    ART. 30
    Serviciilor de mediere şi plasare a pescarilor le este interzis:
    a) să perceapă de la pescari, direct sau indirect, orice fel de comisioane sau de alte taxe pentru serviciile prestate;
    b) să utilizeze mijloace, mecanisme sau liste prin care să împiedice pescarii să obţină un loc de muncă.


    CAP. IX
    Securitate şi sănătate în muncă
    ART. 31
    (1) Condiţiile de igienă, condiţiile generale de securitate, sănătate şi confort din spaţiile de locuit, precum şi dimensiunea, calitatea şi echiparea adecvată a acestor spaţii sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Condiţiile minime de securitate şi sănătate privind locurile de muncă situate la bordul navelor de pescuit sunt reglementate în anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit.

    ART. 32
    (1) Spaţiile de locuit de la bordul navei de pescuit care arborează pavilion român trebuie să aibă o dimensiune şi o calitate suficientă şi să fie echipate adecvat pentru serviciul navei şi pentru perioada de timp în care pescarii locuiesc la bord.
    (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se referă, după caz, la următoarele aspecte:
    a) aprobarea de planuri pentru construcţia sau modificarea navelor de pescuit în ceea ce priveşte spaţiile de locuit;
    b) întreţinerea spaţiilor de locuit şi a celor destinate bucătăriilor;
    c) ventilaţia, încălzirea, răcirea şi iluminatul;
    d) atenuarea zgomotului şi a vibraţiilor excesive;
    e) localizarea, dimensiunea, materialele de construcţie, mobilarea şi echiparea dormitoarelor, a sălilor de mese şi a altor spaţii de locuit;
    f) instalaţii sanitare, inclusiv toalete şi instalaţii pentru spălat, precum şi alimentarea cu suficientă apă caldă şi rece;
    g) proceduri de răspuns la plângerile privind condiţiile de locuit care nu îndeplinesc cerinţele prezentei legi.


    ART. 33
    Prevederile art. 32 se completează cu dispoziţiile cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2006.

    ART. 34
    (1) Alimentele transportate şi servite la bord trebuie să aibă o calitate adecvată, o valoare nutritivă satisfăcătoare şi să fie într-o cantitate suficientă.
    (2) Apa şi alimentele sunt furnizate în mod gratuit pescarului de către proprietarul navei de pescuit.
    (3) Normele minime referitoare la cantitatea şi calitatea hranei şi a apei potabile şi normele de catering pentru mesele asigurate navigatorilor pe navele care arborează pavilion român sunt stabilite potrivit Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 35
    (1) Prevenirea accidentelor de muncă, a bolilor profesionale şi a riscurilor legate de activitatea profesională la bordul navelor de pescuit, inclusiv evaluarea şi gestionarea riscurilor, precum şi instruirea la bord a pescarilor se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Instruirea pescarilor în privinţa mânuirii tipurilor de unelte de pescuit pe care le vor utiliza, precum şi a cunoştinţelor despre operaţiunile de pescuit în care vor fi implicaţi se realizează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, ale Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Obligaţiile proprietarilor navelor de pescuit, ale pescarilor şi ale participanţilor prevăzuţi la art. 3 lit. b) în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă sunt reglementate de dispoziţiile Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor la bordul navelor de pescuit se fac în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) La nivelul proprietarului navei de pescuit se înfiinţează, se organizează şi funcţionează comitete de securitate şi sănătate în muncă, în vederea realizării prevederilor art. 16,17 şi ale art. 18 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În cazul evenimentelor care au loc pe mare este obligatorie transmiterea de îndată de către comandantul navei a unui raport, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) dinHotărârea Guvernului nr. 1.135/2006, către Autoritatea Navală Română, precum şi Inspecţiei Muncii şi proprietarului navei.

    ART. 36
    Proprietarul navei de pescuit are obligaţia ca, în funcţie de numărul de pescari de la bord, de zona de operare şi de durata călătoriei, să ia următoarele măsuri:
    a) să instituie la bord proceduri pentru prevenirea accidentelor de muncă, a rănirilor şi a bolilor profesionale, ţinând seama de pericolele şi riscurile specifice prezente pe nava de pescuit;
    b) să se asigure că pescarilor de la bord le sunt furnizate îndrumări suficiente şi adecvate, materiale pentru formare sau alte informaţii corespunzătoare privind modalitatea de evaluare şi gestionare a riscurilor pentru securitate şi sănătate la bordul navelor de pescuit.


    ART. 37
    Proprietarii navelor de pescuit, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.146/2006, se asigură că:
    a) fiecare pescar de la bordul navei primeşte îmbrăcăminte şi echipament individual de protecţie adecvate;
    b) fiecare pescar de la bordul navei beneficiază de o instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    c) pescarii sunt familiarizaţi în mod suficient şi rezonabil cu echipamentele şi metodele de operare ale navelor, inclusiv cu măsurile de securitate relevante, înainte de utilizarea echipamentului sau de participarea la operaţiunile în cauză.


    ART. 38
    Evaluarea riscului legat de pescuit se realizează cu participarea pescarilor sau, după caz, a reprezentanţilor acestora, cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.

    ART. 39
    (1) Prevederile art. 35-38 se completează cu prevederile Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.135/2006.
    (2) Prevederile Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, se aplică la bordul navelor de pescuit, cu excepţia situaţiilor în care prevederile prezentei legi sunt mai restrictive şi/sau specifice.

    CAP. X
    Protecţia sănătăţii şi asistenţa medicală, protecţia în cazul unei afecţiuni sau răniri ori în cazul decesului, produse din cauza activităţii profesionale
    ART. 40
    Pescarul aflat la bordul unei nave de pescuit:
    a) are dreptul la tratament medical pe uscat şi dreptul de a fi adus pe uscat în timp util pentru tratament în cazul în care suferă din cauza unei răniri sau a unei boli grave;
    b) beneficiază de protecţia sănătăţii şi de asistenţă medicală din partea proprietarului navei de pescuit, atât în cazul în care se află la bordul navei, precum şi atunci când este debarcat într-un port aflat în afara României;
    c) are acces, în cazul unei răniri sau a unei boli survenite din cauza activităţii profesionale, la asistenţă medicală corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


    ART. 41
    (1) Cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală aplicabile la bordul navelor de pescuit sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2006.
    (2) Proprietarii navelor se asigură că la bordul navelor lor sunt luate măsuri pentru protecţia sănătăţii şi acordarea de îngrijiri medicale, inclusiv asistenţă stomatologică de bază, pentru pescari, astfel încât:
    a) se aplică toate prevederile generale referitoare la protecţia sănătăţii în muncă şi la îngrijirile medicale relevante pentru munca la bordul navelor, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2006;
    b) se realizează protecţia sănătăţii şi acordarea de îngrijiri medicale comparabile pe cât posibil cu îngrijirile medicale de care beneficiază lucrătorii de la ţărm, inclusiv acces rapid la medicamente, instrumentar medical, servicii de diagnosticare şi tratament necesare, precum şi acces la informaţii şi cunoştinţe medicale;
    c) se acordă dreptul de a consulta, fără întârziere, un medic sau un stomatolog calificat în porturile aflate în afara ţării, când acest lucru este posibil;
    d) se asigură tratament medical, dacă este cazul, până când pescarii sunt apţi pentru transport către destinaţia de repatriere, precum şi asistenţa medicală necesară pe perioada repatrierii;
    e) se asigură cheltuielile aferente însoţitorului, dacă necesitatea prezenţei acestuia este decisă de medicul calificat care l-a consultat pe pescar;
    f) serviciile de îngrijire medicală şi protecţie a sănătăţii sunt furnizate fără cheltuieli din partea pescarului aflat la bord sau care a fost trimis la ţărm într-un port străin;
    g) la bord sunt luate măsuri cu caracter preventiv, în special prin programe de promovare a sănătăţii şi educaţiei sanitare.

    (3) Ori de câte ori este necesar, pentru a acorda primul ajutor medical sau a asigura pe navă tratament medical unui pescar ori când acesta este trimis la ţărm pentru consultaţie/tratament, comandantul navei completează un raport medical cu datele relevante pe care le deţine.
    (4) În cazul în care este necesară trimiterea unui pescar pentru consult/tratament/ intervenţie de natură medicală la ţărm, într-un port aflat în afara ţării, pescarul va solicita personalului medical de la ţărm să completeze raportul medical prevăzut la alin. (3), cu datele relevante, certificat corespunzător, acesta urmând a fi predat comandantului la întoarcerea pe navă.
    (5) Raportul medical are caracter confidenţial şi serveşte exclusiv pentru a facilita tratamentul pescarilor.
    (6) Comandantul navei are obligaţia de a păstra la bord rapoartele medicale pe o perioadă de 3 ani de la data întocmirii acestora şi de a le pune la dispoziţie autorităţilor competente care verifică nava, la solicitarea acestora.
    (7) Raportul medical se întocmeşte în limba de lucru a navei şi în limba engleză, iar forma şi conţinutul acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 42
    (1) În plus faţă de cerinţele prevăzute la art. 5 dinHotărârea Guvernului nr. 1.007/2006, produsele medicale şi echipamentul medical care urmează să fie transportat la bordul unei nave de pescuit se stabilesc luând în considerare şi zona de operare a navei.
    (2) Cerinţele prevăzute la art. 18 dinHotărârea Guvernului nr. 1.007/2006 se completează cu o instruire specifică, luând în considerare numărul pescarilor aflaţi la bord, zona de operare şi durata călătoriei.
    (3) Instrucţiunile de folosire prevăzute la art. 16 dinHotărârea Guvernului nr. 1.007/2006 sunt elaborate într-o limbă şi într-un format înţelese de persoana responsabilă să utilizeze dotarea medicală de pe navă.
    (4) Consultaţiile medicale prevăzute la art. 19 şi 20 dinHotărârea Guvernului nr. 1.007/2006 sunt disponibile şi prin comunicare prin satelit, iar nava de pescuit trebuie să fie echipată în mod corespunzător, în scopul obţinerii unor astfel de consultaţii, pentru comunicarea prin radio sau satelit, în funcţie de zona de navigaţie stabilită în certificatul de siguranţă.
    (5) Navele de pescuit trebuie să deţină la bord ultima ediţie a Ghidului internaţional medical pentru nave, elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

    ART. 43
    (1) Până în momentul în care pescarul este repatriat, proprietarul navei de pescuit acoperă costurile asistenţei medicale a pescarului, în măsura în care acestea nu sunt acoperite în cadrul sistemului naţional de securitate socială.
    (2) Proprietarul navei de pescuit este răspunzător de acoperirea costurilor aferente asistenţei medicale prevăzute la art. 40 lit. c), în măsura în care acestea nu sunt acoperite în cadrul sistemului naţional de securitate socială.

    ART. 44
    (1) Proprietarul navei de pescuit este exonerat de acoperirea costurilor privind asistenţa medicală prevăzută la art. 41 dacă rănirea pescarului a avut loc în alte circumstanţe decât în serviciul navei de pescuit sau dacă o afecţiune ori infirmitate care a dus la producerea unei răniri a fost ascunsă în cursul procesului de angajare.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia în care proprietarul navei de pescuit dovedeşte că afecţiunea a fost cauzată de o abatere săvârşită cu intenţie de către pescar.

    ART. 45
    În cazul unui accident de muncă, al unei boli profesionale sau al decesului produse din cauza activităţii profesionale, protecţia pescarului şi a familiei acestuia este asigurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 46
    În cazul unei răniri produse din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, pescarul are dreptul la compensaţia corespunzătoare, conform actelor normative prevăzute la art. 45.

    ART. 47
    (1) Proprietarii navelor de pescuit oferă securitate financiară pentru pescari drept compensaţie pentru situaţiile prevăzute la art. 45 şi 46, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de contractul de muncă.
    (2) Sistemul de securitate financiară este sub formă de asigurare, prin menţionarea în contractul de muncă a existenţei unei asigurări nominale a pescarului, pentru cazurile menţionate.
    (3) Sistemul de securitate financiară care asigură despăgubirea în condiţiile prevăzute de alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime:
    a) plata integrală şi fără întârziere a compensării contractuale în caz de deces sau handicap grav ori accentuat a pescarilor din cauza unui accident de muncă, bolii sau riscului profesional, în cazul în care este prevăzută în contractul de muncă al pescarului şi fără a aduce atingere prevederilor lit. c);
    b) nu trebuie să existe nicio presiune pentru a accepta o plată mai mică decât suma contractuală;
    c) în cazul în care natura handicapului este de durată şi face ca despăgubirea integrală să fie greu de evaluat, pescarul beneficiază, prin grija proprietarului navei, de plăţi parţiale astfel încât să nu se găsească, în mod nejustificat, într-o situaţie dificilă;
    d) despăgubirea poate fi solicitată direct de pescarul în cauză, de rudele de gradul I sau de un reprezentant al pescarului ori de către beneficiarul desemnat.

    (4) Asigurarea prevăzută la alin. (2) este plătită de către proprietarul navei.

    CAP. XI
    Dispoziţii finale
    ART. 48
    (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte:
    a) nerespectarea de către proprietarul navei a dispoziţiilor art. 9 alin. (7), cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
    b) nerespectarea de către comandant a dispoziţiilor art. 16, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) şi cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (2);
    c) nerespectarea de către comandantul navei a dispoziţiilor art. 20, cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei;
    d) încălcarea art. 21, cu amendă de la 7.000 lei la 14.000 lei;
    e) nerespectarea de către proprietarul navei a dispoziţiilor art. 23 alin. (2), cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei;
    f) nerespectarea de către proprietarul navei a dispoziţiilor art. 25, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;
    g) nerespectarea de către proprietarul navei a dispoziţiilor art. 26 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei;
    h) nerespectarea de către proprietarii navelor de pescuit a dispoziţiilor art. 28 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei;
    i) nerespectarea de către proprietarul navei a dispoziţiilor art. 32, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
    j) nerespectarea de către comandatul navei a dispoziţiilor art. 35 alin. (6), cu amendă de la 3.500 lei la 7.000 lei;
    k) nerespectarea de către proprietarii navelor de pescuit a dispoziţiilor art. 36 lit. a) şi b), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;
    l) nerespectarea de către proprietarii navelor de pescuit a dispoziţiilor art. 37 lit. a), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    m) nerespectarea de către proprietarii navelor de pescuit a dispoziţiilor art. 37 lit. b) şi c), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a),b) şi i) se fac de către personalul împuternicit în acest sens din cadrul Autorităţii Navale Române.
    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c)-h) şi lit. j)-m) se fac de către personalul împuternicit în acest sens din cadrul Inspecţiei Muncii.
    (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 49
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se stabilesc tipurile de activităţi pentru care se aplică dispoziţiile art. 11, luându-se în considerare riscurile pe care le implică şi standardele internaţionale aplicabile.

    ART. 50
    Dispoziţiile prezentei legi se completează cu dispoziţiile incidente în materie, prevăzute în actele normative enumerate în anexa nr. 4, precum şi în actele subsecvente emise în temeiul acestora, după caz.

    ART. 51
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

    ART. 52
    Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Prezenta lege transpune:
    a) art. 1, art. 3, art. 4 (1) din Directiva (UE) 2017/159 a Consiliului din 19 decembrie 2016 de punere în aplicare a Acordului referitor la punerea în aplicare a Convenţiei din 2007 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind munca în domeniul pescuitului încheiat la 21 mai 2012 între Confederaţia Generală a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană (COGECA), Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) şi Asociaţia Organizaţiilor Naţionale ale Întreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeană („Europλche“), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 25 din 31 ianuarie 2017;
    b) art. 1, art. 2 (1), (2), art. 3 (3), art. 4, art. 5, art. 6 (1), (2), (4), (5), (7), (8), art. 7 (1), art. 8, art. 9, art. 10 (2), art. 11 (1), (2), (3)-(4), (7), (8), art. 12, art. 13, art. 14-32, art. 34-36, anexa I şi anexa II, cu excepţia pct. 4, 5, 7 şi 74, din Acordul referitor la punerea în aplicare a Convenţiei din 2007 privind munca în domeniul pescuitului a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care face parte din anexa la Directiva (UE) 2017/159.


    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 25 noiembrie 2020.
    Nr. 270.
    ANEXA

    CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL PESCARULUI
    Încheiat la data ....., în localitatea ....., str. ......................... nr. ....., judeţul ....................................
    şi înregistrat cu nr. ...../..... în registrul general de evidenţă a salariaţilor
    A. Părţile contractului
    Proprietar navă, în calitate de angajator ............................., cu sediul în ........................., str. .................... nr. ....., judeţul/sectorul ................, cod fiscal .........., telefon ............., reprezentat legal prin ........................, în calitate de ...................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/ paşaportului seria ........ nr. ..................., eliberat/eliberată de ......................, la data de .............................., CNP ...............................,
    Salariat, dl/dna .................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ......................, str. .................................. nr. ....., judeţul ........................., născut/născută în localitatea ................., judeţul ......................, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ................. nr. ........................., eliberat/eliberată de .........................., la data de ...................., CNP.............., permis de muncă seria ...... nr. ...... din data ..........
    Am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

    B. Obiectul contractului .....................................................
    C. Durata contractului:
    a) nedeterminată, salariatul/salariata ..... urmând să înceapă activitatea la data de .............................;
    b) determinată, de ..... luni, pe perioada cuprinsă între data de ..................... şi data de ...../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post;
    c) determinată, pe perioada călătoriei/călătoriilor, de la data de ................... până la data sosirii în portul ............../în termen de ...... zile lucrătoare de la data sosirii în portul ...................... .

    D. Locul de muncă
    1. Activitatea se desfăşoară la bordul navei/navelor de pescuit .........................(denumire)....................., număr de înregistrare ................................, pavilion ..............................., proprietar .........................., domiciliat în ................................................... şi posesor al buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ............. nr. ...................., eliberat/eliberată de .......................... la data de .................., CNP............................... .
    2. Pescarul are obligaţia de a se prezenta în portul ................ la bordul navei ........................... în data de .................. .

    E. Felul muncii
    Funcţia/meseria ........................................, conform Clasificării ocupaţiilor din România

    F. Atribuţiile postului
    Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă

    G. Condiţii de muncă
    1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase.
    2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    H. Durata muncii
    - o normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ............. ore/zi, ........ ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ................ (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
    c) Perioada minimă de repaus zilnic ..................................., perioada minimă de repaus săptămânal .....................................


    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihnă este de .............. zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă).
    De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de .................................................................................................. .

    J. Salariul
    1. Salariul de bază lunar, brut, este de .............................. lei.
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri ..............................................................................;
    b) indemnizaţii ......................................................................;
    c) alte adaosuri .................................................................... .

    3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform legii sau contractului colectiv de muncă aplicabil.
    4. Data/Datele la care se plăteşte salariul este/sunt: .................................................................................................. .

    K. Drepturile şi obligaţiile părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:
    a) echipament individual de protecţie ....................................;
    b) echipament individual de lucru ..........................................;
    c) materiale igienico-sanitare ................................................;
    d) alimentaţie de protecţie ......................................................;
    e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ....................................................................................... .

    L. Alte clauze
    1. Perioada de probă este de .............................................. .
    2. Perioada de preaviz, în cazul demisiei, este de .................. zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă aplicabil.
    3. Perioada de preaviz, în cazul concedierii, este de ............ zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă aplicabil.
    4. În cazul în care salariatul urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:
    a) ...........................................................................................;
    b) ...........................................................................................;
    c) ......................................................................................... .


    5. Alte clauze specifice muncii în domeniul pescuitului maritim
    Salariatul va fi informat cu privire la elementele prevăzute la art. 24 alin. (4) din Legea nr. 270/2020 privind munca în domeniul pescuitului maritim, elemente care se vor regăsi şi în contractul individual de muncă al pescarului.

    M. Drepturile şi obligaţiile generale ale părţilor
    1. Pescarul are în principal următoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
    b) dreptul la repaos zilnic şi săptămânal;
    c) dreptul la concediu de odihnă anual;
    d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
    e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
    f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale;
    g) dreptul de a fi repatriat, în condiţiile legii;
    h) dreptul la asistenţă medicală, în condiţiile legii.

    2. Pescarului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
    d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii;
    e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

    3. Proprietarul navei, în calitate de angajator, are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
    b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

    4. Proprietarului navei, în calitate de angajator, îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să acorde pescarului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
    b) să asigure pescarului toate proviziile necesare călătoriei, în condiţiile legii;
    c) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
    d) să informeze pescarul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
    e) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a pescarului;
    f) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale pescarului.


    N. Dispoziţii finale
    Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/sectorului de activitate, înregistrat cu nr. ............../................................ la Inspectoratul Teritorial de Muncă ............................../Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
    Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    Prezentul contract individual de muncă încetează în condiţiile stabilite de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    O. Dispoziţii referitoare la soluţionarea conflictelor
    Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

    Proprietar de navă în calitate de angajator,
    ...............................................................
    Salariat,
    ............................................
              Reprezentant legal,
    ................................................

    ANEXA

    DISPOZIŢII
    privind spaţiile de locuit de pe nava de pescuit
    1. Prezenta anexă se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.135/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit.
    2. În sensul prezentei anexe, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) navă de pescuit nouă - navă pentru care:
    (i) contractul de construcţie sau de modificare majoră a construcţiei a fost încheiat la data sau după data intrării în vigoare a prezentei legi; sau
    (ii) contractul de construcţie sau de modificare majoră a construcţiei a fost încheiat înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, iar nava este livrată la 3 ani sau la mai mult de 3 ani de la data respectivă; sau
    (iii) în lipsa unui contract de construcţie, la data sau după data intrării în vigoare a prezentei legi:

    b) navă existentă - navă care nu este o navă nouă de pescuit.

    3. Următoarele dispoziţii se aplică tuturor navelor de pescuit puntate noi.
    4. Pescarii care lucrează la bordul navelor de aprovizionare care nu au spaţii de locuit şi instalaţii sanitare corespunzătoare beneficiază de astfel de structuri şi instalaţii la bordul navei-bază.
    5. (1) De fiecare dată când se construieşte o navă nouă sau spaţiile de locuit ale echipajului unei nave sunt reconstruite, Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR, se asigură că nava în cauză respectă cerinţele prezentei anexe.
    (2) În măsura în care este posibil, ANR solicită respectarea prezentei anexe atunci când spaţiile de locuit ale echipajului unei nave sunt modificate substanţial şi, în cazul unei nave care îşi schimbă pavilionul pe care îl arborează cu pavilionul român, solicită respectarea cerinţelor din prezenta anexă care sunt aplicabile în conformitate cu pct. 3.

    6. Pentru situaţiile menţionate la pct. 5, în cazul navelor cu lungimea mai mare sau egală cu 24 metri, se impune ca planurile şi informaţiile detaliate cu privire la spaţiile de locuit să fie supuse spre aprobare ANR.
    7. (1) Pentru navele cu lungimea mai mare sau egală cu 24 metri, de fiecare dată când spaţiile de locuit ale echipajului de pe nava de pescuit au fost reconstruite sau modificate substanţial, ANR inspectează spaţiile de locuit pentru a verifica respectarea cerinţelor din prezenta anexă, iar în cazul în care o navă îşi schimbă pavilionul pe care îl arborează cu cel al statului român, pentru a verifica respectarea cerinţelor din prezenta anexă care sunt aplicabile în conformitate cu pct. 3.
    (2) ANR poate să efectueze inspecţii suplimentare ale spaţiilor de locuit ale echipajului.

    8. Atunci când o navă îşi schimbă pavilionul cu cel al statului român sau este înregistrată sub jurisdicţia deplină a statului român, toate cerinţele alternative pe care este posibil să le fi adoptat, în conformitate cu pct. 15, 39, 47 sau 62 din anexa III la convenţia din 2007 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind munca în domeniul pescuitului (Convenţia 188), autoritatea competentă a unui stat ce nu este stat membru al Uniunii Europene şi al cărui pavilion îl arbora anterior nava respectivă încetează să se aplice navei în cauză.

    Proiectare şi construcţie
    9. Toate spaţiile de locuit au o înălţime corespunzătoare. Pentru spaţiile în care se preconizează că pescarii vor sta în picioare perioade lungi de timp, înălţimea minimă este stabilită de ANR.
    10. Pentru navele cu lungimea mai mare sau egală cu 24 metri, înălţimea minimă permisă în toate spaţiile de locuit unde este necesară libertatea deplină de mişcare nu este mai mică de 200 centimetri.

    Deschizături în şi între spaţiile de locuit
    11. Nu există deschizături directe în dormitoare dinspre calele de depozitare a peştelui şi sălile maşinilor, cu excepţia celor al căror scop este ieşirea de urgenţă. În cazul în care este posibil, sunt evitate deschizăturile directe dinspre bucătării, încăperile pentru depozitare, camerele de uscare şi spaţiile sanitare comune, dacă nu se prevede altfel în mod expres.
    12. Pentru navele cu lungimea mai mare sau egală cu 24 metri, nu există deschizături directe, cu excepţia celor al căror scop este ieşirea de urgenţă, în dormitoare dinspre calele de depozitare a peştelui şi sălile maşinilor ori dinspre bucătării, încăperile pentru depozitare, camerele de uscare sau spaţiile sanitare comune; partea peretelui etanş care separă astfel de spaţii de dormitoare şi pereţii etanşi externi sunt construiţi în mod eficient din oţel sau dintr-un alt material omologat şi sunt etanşi la apă şi la gaz. Această dispoziţie nu exclude posibilitatea ca două cabine să aibă spaţii sanitare comune.

    Izolaţia
    13. Spaţiile de locuit sunt izolate corespunzător; materialele utilizate pentru construirea pereţilor etanşi interni, a panourilor şi a plăcilor pentru compartimentare, precum şi a podelelor şi a îmbinărilor corespund acestui scop şi asigură un mediu sănătos. Spaţiile de locuit sunt prevăzute cu un sistem de drenaj suficient.
    14. Se iau toate măsurile posibile pentru a proteja de muşte şi de alte insecte spaţiile de locuit ale echipajului de pe navele de pescuit, în special atunci când acestea operează în zone infestate cu ţânţari.
    15. Toate spaţiile de locuit ale echipajului sunt prevăzute cu ieşirile de urgenţă necesare.

    Zgomot şi vibraţii
    16. Asociaţia de Standardizare din România adoptă standarde europene şi internaţionale privind zgomotul şi vibraţiile în spaţiile de locuit care asigură pescarilor o protecţie corespunzătoare împotriva efectelor acestor zgomote şi vibraţii, inclusiv efectele oboselii induse de zgomot şi vibraţii.
    17. Dispoziţiile pct. 16 se completează cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii, cu modificările ulterioare.
    18. (1) Spaţiile de locuit sunt ventilate ţinându-se seama de condiţiile climatice.
    (2) Sistemul de ventilaţie furnizează în mod constant aer proaspăt în condiţii satisfăcătoare atunci când pescarii se află la bord.

    19. Mecanismele de ventilaţie sau alte măsuri trebuie să servească la protejarea nefumătorilor de fumul de tutun.
    20. (1) Navele cu dimensiunea mai mare sau egală cu 24 metri sunt echipate cu un sistem de ventilaţie pentru spaţiile de locuit, care este controlat astfel încât să menţină aerul în condiţii satisfăcătoare şi să asigure o circulaţie suficientă a aerului în orice fel de condiţii meteorologice şi climatice.
    (2) Sistemele de ventilaţie funcţionează în permanenţă atunci când pescarii se află la bord.


    Încălzire şi aer condiţionat
    21. Spaţiile de locuit sunt încălzite corespunzător, ţinându-se seama de condiţiile climatice.
    22. (1) Pentru navele cu dimensiunea mai mare sau egală cu 24 metri se furnizează căldura adecvată prin intermediul unui sistem de încălzire corespunzător, cu excepţia navelor de pescuit care operează numai în zonele cu climă tropicală.
    (2) Sistemul de încălzire furnizează căldură în orice fel de condiţii, după cum este necesar, şi funcţionează atunci când pescarii locuiesc sau lucrează la bord şi când condiţiile impun acest lucru.

    23. Pentru navele cu dimensiunea mai mare sau egală cu 24 metri, cu excepţia navelor care operează în mod regulat în zone unde condiţiile climatice temperate nu impun utilizarea acestuia, aerul condiţionat este asigurat în spaţiile de locuit, pe punte, în sala radio şi în orice cameră de control a maşinilor centralizată.

    Iluminatul
    24. Toate spaţiile de locuit sunt prevăzute cu un iluminat corespunzător.
    25. (1) Atunci când este posibil, spaţiile de locuit sunt luminate cu lumină naturală pe lângă lumina artificială.
    (2) Dacă spaţiile de dormit beneficiază de lumină naturală, acestea sunt echipate cu mijloace de obturare a luminii.

    26. Trebuie prevăzută lumină de citit corespunzătoare pentru fiecare cuşetă, pe lângă lumina normală din dormitor.
    27. Dormitoarele sunt prevăzute cu iluminat în caz de urgenţă.
    28. Dacă o navă nu este echipată cu iluminat în caz de urgenţă în sălile de mese, pe culoare şi în oricare alte spaţii care sunt sau ar putea fi utilizate pentru ieşirea de urgenţă, în astfel de spaţii sunt prevăzute lumini permanente pe timp de noapte.
    29. (1) Pentru navele cu lungimea mai mare sau egală cu 24 metri, iluminatul în spaţiile de locuit respectă standardele naţionale.
    (2) În oricare parte a spaţiului de locuit unde este posibilă libertatea de mişcare, standardul minim pentru un astfel de iluminat trebuie să îi permită unei persoane cu vederea normală să citească, într-o zi senină, un ziar normal, tipărit.


    Dormitoare

    Aspecte generale
    30. În cazul în care proiectarea, dimensiunile sau utilizarea navei permit acest lucru, spaţiul destinat dormitului este localizat astfel încât să se reducă la minimum efectele mişcării şi accelerării, dar în niciun caz nu este localizat în faţa compartimentului de coliziune.

    Suprafaţa la sol
    31. Numărul de persoane per dormitor şi suprafaţa la sol per persoană, excluzându-se spaţiul ocupat de cuşete şi dulapuri, sunt stabilite astfel încât să se asigure un spaţiu corespunzător şi confortul adecvat pentru pescarii de la bord, luându-se în considerare serviciul navei.
    32. Pentru navele cu lungimea cuprinsă între 24 şi 45 metri, suprafaţa la sol per persoană a dormitoarelor, excluzând spaţiul ocupat de cuşete şi dulapuri, este de minimum 1,5 metri pătraţi.
    33. Pentru navele cu dimensiunea mai mare sau egală cu 45 metri, suprafaţa la sol per persoană a dormitoarelor, excluzându-se spaţiul ocupat de cuşete şi dulapuri, este de minimum 2 metri pătraţi.

    Persoane per dormitor
    34. În absenţa unor dispoziţii exprese contrare, numărul de persoane permis pentru ocuparea fiecărui dormitor este de maximum 6.
    35. (1) Pentru navele cu dimensiunea mai mare sau egală cu 24 metri, numărul de persoane permis pentru ocuparea fiecărui dormitor este de maximum 4.
    (2) ANR poate permite excepţii de la această cerinţă în cazuri speciale dacă dimensiunea, tipul sau serviciul prevăzut al navei face ca cerinţa să fie nerezonabilă sau imposibil de aplicat.

    36. În absenţa unor dispoziţii exprese contrare, se asigură unul sau mai multe dormitoare pentru ofiţeri, atunci când este posibil.
    37. (1) Pentru navele cu lungimea mai mare sau egală cu 24 metri, dormitoarele ofiţerilor sunt de o singură persoană, atunci când este posibil, şi în niciun caz dormitorul nu are mai mult de două cuşete.
    (2) ANR poate permite excepţii de la aceste cerinţe în cazuri speciale dacă dimensiunea, tipul sau serviciul prevăzut al navei face ca cerinţele să fie nerezonabile sau imposibil de aplicat.


    Altele
    38. Numărul maxim de persoane care pot fi cazate în orice dormitor este marcat în mod lizibil şi indelebil într-un loc al camerei unde poate fi văzut uşor.
    39. (1) Camera este prevăzută cu cuşete individuale de dimensiuni adecvate.
    (2) Saltelele sunt fabricate dintr-un material corespunzător.
    (3) Este asigurat iluminatul local în fiecare cuşetă.

    40. Pentru navele cu lungimea mai mare sau egală cu 24 metri, dimensiunile interioare minime ale cuşetelor sunt de minimum 198 x 80 centimetri.
    41. (1) Dormitoarele sunt proiectate şi dotate astfel încât să se asigure confortul rezonabil al ocupanţilor şi să se faciliteze ţinerea în ordine a camerelor.
    (2) Dotările prevăzute includ cuşete, dulapuri individuale de dimensiuni suficiente pentru depozitarea hainelor şi a altor bunuri de uz personal, precum şi o suprafaţă pentru scris corespunzătoare.

    42. Pentru navele cu lungimea mai mare sau egală cu 24 metri, este prevăzut un birou corespunzător pentru scris, cu un scaun.
    43. Spaţiul destinat dormitului este situat sau dotat, în măsura în care este posibil, astfel încât să se asigure niveluri corespunzătoare de protecţie a vieţii private pentru bărbaţi şi pentru femei.

    Sălile de mese
    44. Sălile de mese trebuie să se afle cât mai aproape de bucătărie, dar în niciun caz nu sunt situate în faţa compartimentului de coliziune.
    45. (1) Navele sunt prevăzute cu săli de mese adecvate pentru serviciul acestora.
    (2) În absenţa unor dispoziţii exprese contrare, spaţiile destinate sălilor de mese sunt separate de cabinele echipajului, în măsura în care este posibil.

    46. Pentru navele cu lungimea mai mare sau egală cu 24 metri, spaţiile destinate sălilor de mese sunt separate de cabinele echipajului.
    47. Dimensiunile şi echiparea fiecărei săli de mese sunt suficiente pentru numărul de persoane care s-ar putea afla în orice moment în spaţiul respectiv.
    48. Pentru navele cu o lungime între perpendiculare (Lpp) mai mare sau egală cu 15 metri sunt disponibile şi accesibile în orice moment pentru pescari un frigider de o capacitate suficientă şi dotări pentru prepararea de băuturi calde şi reci.

    Căzi sau duşuri, toalete şi lavoare
    49. (1) Pentru toate persoanele de la bord sunt prevăzute instalaţii sanitare care includ toalete, lavoare şi căzi sau duşuri, în mod corespunzător pentru serviciul navei.
    (2) Instalaţiile sanitare în cauză respectă cel puţin standardele minime în materie de sănătate şi igienă şi standardele rezonabile de calitate.

    50. Spaţiile sanitare sunt concepute astfel încât să fie exclusă contaminarea altor spaţii. Instalaţiile sanitare permit o intimitate rezonabilă.
    51. Apa dulce curentă, rece şi caldă, este disponibilă tuturor pescarilor şi celorlalte persoane de la bord în cantităţi suficiente pentru a permite o igienă adecvată.
    52. Acolo unde sunt prevăzute instalaţii sanitare, acestea sunt dotate cu un sistem de ventilaţie în aer liber, independent de orice altă parte a spaţiilor de locuit.
    53. (1) Toate suprafeţele spaţiilor sanitare sunt de aşa natură încât să poată fi curăţate eficient şi uşor.
    (2) Podelele sunt prevăzute cu materiale antiderapante.

    54. Pe navele cu lungimea mai mare sau egală cu 24 metri sunt prevăzute, pentru toţi pescarii care nu ocupă camere dotate cu instalaţii sanitare, cel puţin o cadă sau un duş ori ambele, o toaletă şi un lavoar pentru cel mult 4 persoane.

    Dotări pentru spălătorii
    55. Instalaţiile pentru spălarea şi uscarea hainelor sunt prevăzute ţinându-se seama de necesităţi şi de serviciul navei, în măsura în care nu există dispoziţii exprese contrare.
    56. Pentru navele cu lungimea mai mare sau egală cu 24 metri sunt prevăzute dotări corespunzătoare pentru spălarea, uscarea şi călcarea hainelor.
    57. Pentru navele cu lungimea mai mare sau egală cu 45 metri sunt prevăzute dotări corespunzătoare pentru spălarea, uscarea şi călcarea hainelor într-un compartiment separat de dormitoare, de sălile de mese şi de toalete, care sunt ventilate, încălzite şi echipate corespunzător cu frânghii de rufe sau cu alte mijloace de uscare a rufelor.

    Dotări pentru pescarii bolnavi sau răniţi
    58. În plus faţă de cerinţele din Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2006, o cabină este disponibilă oricând este necesar pentru pescarii care suferă de boli sau răniri.
    59. (1) În locul cerinţelor prevăzute la art. 8 alin. (1) dinHotărârea Guvernului nr. 1.007/2006, se aplică următoarele: pe navele având peste 500 tone brute înregistrate (TRB) pe care sunt angajaţi 15 sau mai mulţi pescari într-o călătorie cu durata mai mare de 3 zile şi pe navele de pescuit cu lungimea mai mare sau egală cu 45 metri, indiferent de mărimea echipajului şi de durata călătoriei, există o infirmerie separată unde poate fi administrat tratamentul medical.
    (2) Spaţiul este echipat corespunzător şi este menţinut în stare de igienă.


    Alte dotări
    60. În exteriorul dormitoarelor, însă uşor accesibil dinspre acestea, este prevăzut un spaţiu pentru depozitarea îmbrăcămintei pentru vreme rea şi a altor echipamente individuale de protecţie.

    Lenjerii de pat, ustensile de bucătărie
    61. Se asigură ustensile de masă, lenjerii de pat şi alte articole textile pentru toţi pescarii de la bord. Costul aşternuturilor poate fi însă recuperat drept cost operaţional dacă în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă al pescarului se prevede acest lucru.

    Dotări pentru recreere
    62. Pentru navele cu lungimea mai mare sau egală cu 24 metri sunt prevăzute dotări, amenajări şi servicii de recreere corespunzătoare pentru toţi pescarii de la bord. Acolo unde este cazul, sălile de mese pot fi utilizate pentru activităţi recreative.

    Dotări pentru comunicare
    63. Toţi pescarii de la bord au acces în mod rezonabil la mijloace de comunicare, în măsura în care este posibil, la un cost rezonabil şi care nu depăşeşte costul total suportat de proprietarul navei de pescuit.

    Bucătării şi dotări pentru depozitarea alimentelor
    64. (1) La bord sunt prevăzute aparate de gătit.
    (2) În absenţa unor dispoziţii exprese contrare, aparatele de gătit sunt instalate într-o bucătărie separată, atunci când este posibil.

    65. Bucătăria sau spaţiul pentru gătit, în cazul în care nu este prevăzută o bucătărie separată, are o dimensiune corespunzătoare scopului acestuia, este bine ventilat şi iluminat şi este echipat şi întreţinut corespunzător.
    66. Pentru navele cu lungimea mai mare sau egală cu 24 metri trebuie să existe o bucătărie separată.
    67. Buteliile de gaz butan sau propan utilizate pentru gătit într-o bucătărie sunt păstrate pe puntea deschisă şi într-un adăpost care este conceput pentru a le proteja de sursele externe de căldură şi de impactul extern.
    68. Este prevăzut un loc potrivit pentru provizii, de o capacitate corespunzătoare, care poate fi păstrat uscat, răcoros şi bine ventilat pentru a se evita deteriorarea proviziilor, şi, în măsura în care nu se prevede altfel în mod expres, se utilizează frigidere sau alte spaţii pentru depozitare la temperatură scăzută, atunci când este posibil.
    69. Pentru navele cu o lungime între perpendiculare (Lpp) mai mare sau egală cu 15 metri se utilizează o cămară pentru provizii şi un frigider, precum şi un alt spaţiu pentru depozitare la temperatură scăzută.

    Alimente şi apă potabilă
    70. (1) Alimentele şi apa potabilă trebuie asigurate în cantităţi suficiente, în funcţie de numărul pescarilor, de durata şi de natura călătoriei.
    (2) Alimentele şi apa potabilă prevăzute la alin. (1) trebuie să fie corespunzătoare în ceea ce priveşte valoarea nutritivă, calitatea, cantitatea şi varietatea, ţinând seama, totodată, şi de nevoile religioase şi de practicile culturale ale pescarilor în ceea ce priveşte alimentaţia.


    Condiţii de locuit şi stare de curăţenie
    71. Spaţiile de locuit trebuie menţinute în condiţii de curăţenie, adecvate pentru locuit şi libere de mărfuri şi bunuri care nu sunt proprietatea ocupanţilor sau nu sunt destinate siguranţei sau salvării acestora.
    72. Bucătăria şi spaţiile pentru depozitarea alimentelor trebuie păstrate în condiţii de igienă.
    73. Deşeurile trebuie păstrate în recipiente închise, sigilate şi scoase din zonele de manipulare a alimentelor ori de câte ori este necesar.
    Inspecţii efectuate de comandant sau sub autoritatea comandantului

    74. (1) Pentru navele cu lungimea mai mare sau egală cu 24 metri se vor efectua inspecţii frecvente de către comandant sau sub autoritatea comandantului, pentru a se asigura că:
    a) spaţiile de locuit sunt curate, sigure şi locuibile în condiţii decente şi sunt menţinute în stare bună;
    b) proviziile de alimente şi apă sunt suficiente;
    c) bucătăria, precum şi spaţiile şi echipamentul de depozitare a alimentelor sunt igienice şi în stare bună.

    (2) Rezultatele acestor inspecţii, precum şi acţiunile întreprinse pentru remedierea deficienţelor constatate sunt înregistrate şi disponibile pentru consultare.


    ANEXA

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA

    LISTA
    actelor normative prevăzute la art. 50 din lege
    Actele normative prevăzute la art. 50 din lege sunt următoarele:
    1. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;
    3. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2007;
    7. Ordonanţa Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor convenţii adoptate de Organizaţia Internaţională a Muncii, aprobată prin Legea nr. 155/2000 (anexa nr. 3 - Convenţia nr. 68/1946 privind alimentaţia echipajului şi servirea mesei la bordul navelor);
    8. Hotărârea Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval;
    9. Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor;
    10. Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit;
    11. Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
    12. Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    13. Hotărârea Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, cu modificările ulterioare;
    14. Hotărârea Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale, cu modificările şi completările ulterioare;
    15. Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor;
    16. Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;
    17. Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 896/955/2007 privind organizarea timpului de lucru pentru echipajele şi lucrătorii de pe navele de pescuit maritime;
    18. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică;
    19. Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii, cu modificările ulterioare;
    20. Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, cu modificările şi completările ulterioare;
    21. Ordinul ministrului transporturilor nr. 39/2014 privind stabilirea echipajului minim de siguranţă pentru navele maritime care arborează pavilion român;
    22. Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 807/2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016