Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 265 din 20 noiembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 265 din 20 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1113 din 20 noiembrie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanţă cu legislaţia în vigoare sau să aibă cod CAEN autorizat pentru funcţionare din secţiunea A «Agricultură, silvicultură şi pescuit», diviziunea 01 sau secţiunea C «Industria prelucrătoare», diviziunea 10, 11, 12 sau secţiunea H «Transport şi depozitare», diviziunea 52."

    2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Gospodăria ţărănească poate deveni membru cooperator asociat în cooperative agricole. Definirea şi modul de autorizare a gospodăriei ţărăneşti se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor."

    3. La articolul 7, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Cooperativa agricolă este producătoare de produse agricole şi/sau alimentare, primare şi/sau procesate, desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi comerciale şi/sau prestatoare de servicii şi poate realiza investiţii în sectorul agroalimentar, urmărind în acest scop:"

    4. La articolul 9, literele a)- b^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) membru fondator - persoană fizică sau persoană juridică prevăzută la art. 3 alin. (2), care semnează actul constitutiv al cooperativei agricole;
b) membru cooperator acţionar - persoană fizică care depune o cerere de înscriere şi subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevăzut în actul constitutiv; persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (2) care participă la constituirea cooperativei agricole de grad 2 sunt considerate membri cooperatori în cadrul acestor cooperative;
b^1) membru cooperator asociat - persoana fizică sau persoana juridică sau gospodăria ţărănească care nu subscrie la capitalul social, dar care poate să devină membru cooperator acţionar;"

    5. La articolul 9, după litera b^1) se introduce o nouă literă, litera b^2), cu următorul cuprins:
    "b^2) membru cooperator - persoană fizică sau persoană juridică sau gospodăria ţărănească care reprezintă membru cooperator fondator sau membru cooperator acţionar sau membru cooperator asociat;"

    6. La articolul 9, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) cooperativă agricolă activă - o cooperativă agricolă care a avut cifră de afaceri sau angajaţi în orice moment pe parcursul perioadei de referinţă."

    7. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Se interzice folosirea sintagmei cooperativă agricolă, coop sau cooperativa, în denumirea, brandurile, mărcile înregistrate ale societăţilor, în promovarea entităţilor care nu au statutul de cooperativă/societate cooperativă şi forma de organizare corespunzătoare."

    8. La articolul 15, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Majorarea sau reducerea capitalului social, dacă este mai mică de 10%, se afişează la sediul cooperativei agricole. Majorarea sau reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afişării."

    9. La articolul 16 alineatul (6), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) să respecte prevederile actelor constitutive şi regulamentele interne ale cooperativei agricole;"

    10. La articolul 16 alineatul (6), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) să acopere integral eventualele prejudicii cauzate cooperativei agricole."

    11. La articolul 19, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
    "(2) În conformitate cu regulile de drept comun angajaţii şi prestatorii de servicii cu profesie liberală răspund solidar faţă de cooperativa agricolă, de modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile/mandatul şi sunt responsabili pentru erorile personale comise. Aceştia pot fi declaraţi responsabili civil pentru delictele comise de membrii consiliului de administraţie, dacă au aflat acest lucru şi nu au înştiinţat membrii adunării generale.
(3) Contractele între cooperativa agricolă şi membri se încheie pe o perioadă de minimum 3 ani."

    12. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Adunarea generală este alcătuită din membrii fondatori şi membrii cooperatori acţionari care au aderat la actul constitutiv al cooperativei agricole. Adunarea generală poate avea caracter ordinar sau extraordinar."

    13. La articolul 24, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) aprobă şi modifică statutul şi regulamentele interne urmărind relaţiile dintre cooperativa agricolă şi membri, normele interne şi procedurile specifice, înscrierea, excluderea membrilor din cooperativa agricolă, precum şi contestaţiile celor cărora li sa respins înscrierea sau ale celor excluşi;"

    14. La articolul 29, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pot fi aleşi în consiliul de administraţie membrii cooperatori deţinători de părţi sociale cu o vechime mai mare de 2 ani.
(2^2) Orice persoană fizică sau juridică poate fi membru în consiliul de administraţie într-o singură cooperativă agricolă, pe acelaşi sector de activitate şi grad."

    15. La articolul 38, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Metodologia generală de întocmire a registrelor prevăzute la alin. (1), precum şi conţinutul minim al fişei de post pentru funcţia de director executiv al cooperativei agricole se vor elabora de către cooperativele agricole, cu respectarea prevederilor legale, ale statutului şi vor fi aprobate de către adunarea generală."

    16. La articolul 44, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) taxele de înscriere, cotizaţiile plătite de membrii cooperatori, donaţii, sponsorizări, subvenţii, granturi, fonduri nerambursabile şi alte mijloace financiare."

    17. La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul distribuirii profitului net prin dividende, 20% din acesta se repartizează către membrii cooperatori asociaţi proporţional cu participarea acestora la realizarea cifrei de afaceri anuale a cooperativei agricole. Diferenţa se distribuie către membrii cooperatori acţionari proporţional cu participarea acestora la capitalul social."

    18. La articolul 45, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Veniturile membrilor cooperatori asociaţi prevăzute la alin. (3) sunt supuse impozitării şi plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în condiţiile prevăzute la art. 114 şi art. 155 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."

    19. La articolul 76 alineatul (1), literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b)-e^1), astfel: pentru primii 5 ani de la începerea desfăşurării activităţii în cazul celor nou-înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani pentru cele deja înfiinţate, care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 10.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exerciţiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;
    ..................................................................................................
e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile şi pe terenurile utilizate pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectaţiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016."

    20. La articolul 76 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) scutirea cooperativelor agricole de la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile aflate în patrimoniu, utilizate pentru prestarea de servicii către membrii cooperatori;"

    21. La articolul 76, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Stabilirea criteriilor şi modalităţilor potrivit cărora membrii cooperatori şi cooperativele agricole vor beneficia de scutirile prevăzute la alin. (1) lit. b), e) şi e^1) se va face prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei."

    22. La articolul 76^1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) La cererea oricărui membru al cooperativei agricole, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, instanţa de judecată va putea pronunţa dizolvarea cooperativei agricole în cazul în care:
    a) cooperativa agricolă nu şi-a depus situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 2 ani;
    b) nu mai este o cooperativă agricolă activă, a încetat activitatea cooperativei agricole sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului, perioadă care nu poate depăşi 2 ani de la data înscrierii în registrul comerţului.
(4) Cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (3) lit. a) şi b), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică pe pagina sa de internet listele cu cooperativele agricole care nu şi-au îndeplinit obligaţia. Fiecare oficiu al registrului comerţului afişează la sediul său lista cooperativelor agricole din circumscripţia sa care nu şi-au îndeplinit obligaţia de depunere a bilanţului, în condiţiile prezentei legi."

    23. La articolul 76^2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Registrul Naţional al Cooperativelor Agricole se realizează, se actualizează, se administrează şi se publică de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe site-ul instituţiei.
(3) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are obligaţia de a transmite anual Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale datele şi informaţiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale de înfiinţare şi declarare a situaţiilor financiare anuale, respectiv denumire forme juridice, codul CAEN - sector de activitate, cod fiscal, cifra de afaceri, profit sau pierderi, număr de membri, număr de angajaţi, anul înfiinţării, localitatea, adresa şi datele de contact: reprezentant, telefon, e-mail."    ART. II
    Prevederile art. 76 alin. (1) lit. b) şi e^1) şi alin. (4) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

    ART. III
    Măsura prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. b) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, nu poate depăşi perioada de 5 ani.

    ART. IV
    (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cooperativele agricole existente au obligaţia să îşi actualizeze actele constitutive în conformitate cu prevederile Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
    (2) Cooperativele agricole şi membrii acestora nu se încadrează în categoria întreprinderilor afiliate.

    ART. V
    Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 20 noiembrie 2020.
    Nr. 265.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016