Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 234 din 9 decembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 234 din 9 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1004 din 13 decembrie 2019
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 mai 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, este format din persoane care au pregătire de specialitate în domeniul silviculturii, atestată prin diploma de absolvire a unei forme de învăţământ/formare profesională a adulţilor recunoscută în România şi care îşi desfăşoară activitatea profesională în domeniul silviculturii.
    (2) Domeniul silvicultură cuprinde activităţile care au ca obiective:
    a) îndeplinirea rolului de autoritate de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecţie şi control de stat în silvicultură şi cinegetică;
    b) realizarea politicii la nivel naţional în silvicultură şi cinegetică;
    c) administrarea fondului forestier naţional şi asigurarea serviciilor silvice pentru acesta;
    d) gestionarea fondului forestier naţional şi a fondului cinegetic naţional;
    e) educaţia şi formarea profesională prin învăţământ şi formare continuă în domeniul silvicultură;
    f) promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice, ingineriei şi dezvoltării tehnologice;
    g) managementul proiectelor/unităţilor de implementare a proiectelor aferente domeniului silvicultură, indiferent de programul de finanţare;
    h) managementul ariilor naturale protejate;-
    i) exploatările şi construcţiile forestiere;
    j) reprezentarea intereselor profesionale şi sindicale ale personalului silvic;
    k) conservarea fondului forestier naţional şi a fondului cinegetic naţional şi gestionarea acestora;
    l) aplicarea strategiei şi implementarea programelor de ameliorare genetică a cabalinelor de rasă din patrimoniul statului, creşterea, ameliorarea, calificarea şi exploatarea efectivelor de cabaline din secţiile proprii."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Personalul silvic îşi poate desfăşura activitatea, după caz, în:
    a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi de vânătoare, precum şi în structurile teritoriale de specialitate ale acesteia;
    b) structurile administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului şi bazele experimentale;
    c) ocoalele silvice de regim;
    d) structurile silvice de rang superior prevăzute la art. 13 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) structurile de gestionare a faunei cinegetice;
    f) administraţiile ariilor naturale protejate;
    g) forurile ştiinţifice, institutele/unităţile de cercetare ştiinţifică, inginerie şi dezvoltare tehnologică în silvicultură;
    h) unităţile/instituţiile de învăţământ care şcolarizează în domeniul silvicultură;
    i) organizaţiile şi asociaţiile sindicale şi profesionale din domeniul silvicultură;
    j) unităţile de management al proiectului/unităţile de implementare a proiectului aferente domeniului silvicultură, indiferent de sursa/programul de finanţare;
    k) persoanele juridice de drept public care au în proprietate fond forestier;
    l) persoanele juridice şi fizice atestate/autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi şi/sau să presteze servicii în domeniul silvicultură;
    m) organizaţiile nonguvernamentale care au în obiectul de activitate conservarea şi dezvoltarea fondului forestier naţional şi/sau a fondului cinegetic naţional;
    n) unităţile şi subunităţile din structurile administratorului fondului forestier proprietate publică a statului care gestionează activităţile de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor de rasă din patrimoniul statului."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    În exercitarea atribuţiilor de serviciu privind paza fondului forestier, a fondului cinegetic, a fondului piscicol şi a ariilor naturale protejate, în constatarea contravenţiilor şi în aplicarea sancţiunilor corespunzătoare, precum şi în constatarea faptelor ce constituie infracţiuni, potrivit legii, personalul silvic care îşi desfăşoară activitatea în entităţile prevăzute la art. 2 lit. a)-f) este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, în limitele competenţelor stabilite de lege."

    4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) În funcţie de modul prin care se stabileşte raportul de muncă, personalul silvic se diferenţiază în următoarele categorii:
    a) personal silvic cu statut de funcţionar public - personalul silvic numit în funcţie printr-un act administrativ şi care se află într-un raport de serviciu cu autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau cu autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare sau cu structurile teritoriale de specialitate ale acestora, cu alte autorităţi şi instituţii publice centrale sau cu structurile teritoriale ale acestora; personalul silvic ales sau numit într-o funcţie de demnitate publică;
    b) personal silvic angajat cu contract individual de muncă - personalul silvic care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, încheiat în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza unui contract de mandat, încheiat în condiţiile legii;
    c) personal didactic - personal silvic care îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În funcţie de nivelul pregătirii profesionale, personalul silvic poate fi:
    a) personal silvic absolvent al învăţământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă şi completată, după caz, cu masterat/doctorat în ştiinţe inginereşti din domeniul silvicultură;
    b) personal silvic absolvent, cu diplomă, al învăţământului superior de scurtă durată, de profil tehnic cu calificări în domeniul silvicultură;
    c) personal silvic cu studii postliceale absolvent al şcolilor postliceale cu calificări în domeniul silvicultură;
    d) personal silvic absolvent al învăţământului liceal tehnologic, al învăţământului profesional tehnic şi al învăţământului postliceal tehnic organizat pentru specializări şi calificări stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu calificări în domeniul silvicultură;
    e) personal silvic absolvent al învăţământului secundar superior organizat pentru specializări şi calificări stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu calificări în domeniul silvicultură;
    f) personal silvic absolvent al stagiilor de pregătire practică sau al unor programe de formare profesională a adulţilor, cu calificări certificate potrivit Cadrului naţional al calificărilor.
    (3) Pentru promovarea profesională şi pentru sancţionarea personalului silvic cu statut de funcţionar public, a personalului silvic angajat cu contract individual de muncă din sectorul bugetar plătit din fonduri publice la ocuparea unui post din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi pe timpul cât se află în raporturi de serviciu/muncă cu acestea nu se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."

    5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Încadrarea în muncă a personalului silvic se face potrivit legii şi prezentului statut.
    (2) Pentru a fi încadrat în muncă şi a dobândi calitatea de personal silvic, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie cetăţean român;
    b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
    c) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
    d) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;
    e) să aibă studiile şi pregătirea adecvate pentru ocuparea funcţiei pe care se încadrează;
    f) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie în domeniul silvic, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
    (3) Personalul silvic se bucură de stabilitate şi continuitate în serviciu, conform dispoziţiilor prezentului statut."

    6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) În funcţie de nivelul pregătirii profesionale prevăzut la art. 4 alin. (2), personalul silvic este încadrat pe grade profesionale după cum urmează:
    a) categoriile profesionale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) se încadrează, după caz, în gradele profesionale: inginer silvic debutant, inginer silvic, inginer-şef silvic, inginer inspector silvic, inginer inspector general silvic şi inginer consilier silvic;
    b) categoriile profesionale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) se încadrează, după caz, în gradele: inginer silvic colegiu debutant sau subinginer silvic debutant, inginer silvic colegiu sau subinginer silvic, inginer silvic colegiu principal sau subinginer silvic principal;
    c) categoriile profesionale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c) se încadrează, după caz, în gradele: tehnician silvic debutant, tehnician silvic şi tehnician silvic principal;
    d) categoriile profesionale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. d), e) şi f) se încadrează, după caz, în gradele: pădurar debutant, pădurar şi pădurar principal.
    (2) Fiecărui grad profesional prevăzut la alin. (1) îi corespund câte 3 gradaţii: I, II şi III, gradaţia I fiind cea superioară.
    (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) gradele profesionale de: inginer consilier silvic, inginer silvic debutant, inginer silvic colegiu debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant şi pădurar debutant care nu au gradaţii.
    (4) Gradul profesional de debutant se dobândeşte odată cu angajarea pe post şi are durata de un an de la data încadrării pe respectivul post."

    7. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 7^1 şi 7^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    (1) Personalul silvic beneficiază de încadrarea şi promovarea în grade profesionale şi gradaţii.
    (2) Încadrarea şi promovarea în grade profesionale şi gradaţii se fac la cerere, pe baza îndeplinirii următoarelor cerinţe:
    a) vechimea minimă în domeniul silvicultură şi nivelul studiilor necesare personalului silvic pentru încadrarea şi promovarea în grade profesionale şi gradaţii, potrivit anexei nr. 1;
    b) calificativele «satisfăcător», «bine» şi «foarte bine» obţinute la evaluările profesionale din ultimii 2 ani;
    c) funcţiile de conducere şi de reprezentare în domeniul silvicultură;
    d) titlurile ştiinţifice şi gradele didactice;
    e) lucrările tehnico-ştiinţifice publicate;
    f) invenţiile şi inovaţiile în domeniul silvicultură.
    (3) Pentru gradele profesionale de: inginer silvic debutant, inginer silvic colegiu debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant şi pădurar debutant nu este necesară dovada vechimii în domeniul silvicultură.
    (4) Promovarea în grad profesional se face prin îndeplinirea cumulativă a cerinţelor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), iar promovarea în gradaţii se face o dată la 2 ani dacă personalul silvic solicitant face dovada îndeplinirii cumulative a cerinţelor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b).
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), promovarea în grad profesional şi în gradaţie se face la un an, dacă personalul silvic solicitant face dovada îndeplinirii în mod cumulativ a cerinţelor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) şi cel puţin a uneia din cerinţele prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).
    (6) Pentru personalul silvic la încadrarea şi promovarea în gradul profesional superior şi/sau gradaţia superioară, la vechimea în domeniul silvicultură nu se ia în considerare anul în care a obţinut calificativul «nesatisfăcător».
    (7) Promovarea în gradul profesional superior se face după îndeplinirea condiţiei minime de vechime prevăzute în anexa nr. 1, cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz.
    (8) Încadrarea în grade profesionale şi gradaţii pentru personalul silvic care nu deţine un grad profesional se face cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (6).
    ART. 7^2
    (1) Dosarul pentru încadrarea şi promovarea în grade profesionale şi gradaţii a personalului silvic se întocmeşte de către angajator şi cuprinde:
    a) curriculum vitae;
    b) documentul de atestare a studiilor;
    c) actul de numire în funcţie;
    d) documentele privind evaluarea anuală a activităţii acestuia, avansările în funcţii, încadrarea şi promovarea în grad profesional şi în gradaţia aferentă acestuia, titlul ştiinţific şi/sau gradul didactic, invenţiile şi inovaţiile, atestatele de specialitate, aprecierea şi recunoaşterea apartenenţei la organizaţii şi/sau organisme profesionale şi ştiinţifice naţionale şi/sau internaţionale, distincţiile sau actele de mulţumire acordate, precum şi sancţiunile ce i-au fost aplicate;
    e) documentul privind vechimea în domeniul silviculturii pe un post corespunzător pregătirii profesionale.
    (2) Este interzisă introducerea în dosar a documentelor referitoare la opiniile politice, sindicale, religioase sau de orice altă natură ale personalului silvic."

    8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Angajarea personalului silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) se face prin concurs, iar promovarea în grade profesionale superioare şi gradaţii se face în baza dosarului profesional, pentru încadrarea şi promovarea în grade profesionale şi gradaţii.
    (2) Încadrarea personalului silvic în grad de debutant se face pe baza dosarului de concurs depus la angajare."

    9. Articolul 9 se abrogă.
    10. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Salarizarea va fi corelată cu gradul profesional în care se află încadrat fiecare angajat.
    (2) Personalului silvic care a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune în legătură cu serviciul sau pentru o infracţiune silvică îi încetează de drept raportul de serviciu/de muncă de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, iar reîncadrarea se poate face numai după radierea faptei din cazierul judiciar."

    11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Pentru încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea în grade superioare şi pentru acordarea de gradaţii potrivit prevederilor art. 7^1 şi 7^2 se înfiinţează comisiile de încadrare şi promovare în grade profesionale şi gradaţii, denumite în continuare comisii de încadrare şi promovare, după cum urmează:
    a) în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. a), g), h) şi j) şi personalul silvic căruia i se acordă gradul de inginer consilier silvic şi gradul şi gradaţiile de inginer inspector general silvic. Comisia de încadrare şi promovare este formată din 3 membri numită prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
    b) în cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. e), f), i), l) şi m). Fiecare comisie de încadrare şi promovare este formată din 3 membri şi este numită prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial;
    c) în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi al celorlalţi administratori de fond forestier proprietate publică a statului, pentru personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. a) şi b) din unităţile şi/sau subunităţile silvice din subordine. Comisia de încadrare şi promovare este formată din 3 membri şi este numită prin decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului;
    d) în cadrul unităţilor sau, după caz, al entităţilor din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi a celorlalţi administratori de fond forestier proprietate publică a statului, pentru personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. c)-f). Fiecare comisie de încadrare şi promovare este formată din 3 membri şi este numită prin decizie a conducătorului unităţii sau, după caz, al entităţii;
    e) în cadrul Asociaţiei Administratorilor de Păduri din România, pentru personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. c), d) şi k). Comisia de încadrare şi promovare este formată din 3 membri şi este numită prin decizie a preşedintelui Asociaţiei Administratorilor de Păduri din România.
    (2) Constituirea, funcţionarea şi atribuţiile ce revin comisiilor de încadrare şi promovare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."

    12. Articolele 12-16 se abrogă.
    13. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Funcţiile de conducere din unităţile silvice care administrează fondul forestier naţional se ocupă prin concurs de către personalul cu pregătire de specialitate silvică având cel puţin următoarele grade profesionale şi gradaţii:
    a) la Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, la autorităţile publice centrale, precum şi la celelalte unităţi care administrează fondul forestier proprietate publică a statului:
    (i) pentru funcţia de director general: gradul de inginer inspector general silvic, gradaţia a II-a;
    (ii) pentru funcţia de director general adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradaţia a III-a;
    (iii) pentru funcţia de director tehnic/director departament: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia I;
    b) la direcţia silvică/structura de rang superior:
    (i) pentru funcţia de director: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia a III-a;
    (ii) pentru funcţia de director tehnic: gradul de inginer-şef silvic, gradaţia a II-a;
    c) la ocolul silvic de stat/ocolul silvic de regim:
    (i) pentru funcţia de şef ocol: gradul de inginer silvic, gradaţia I sau 5 ani vechime, ca inginer cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii;
    (ii) pentru funcţia de şef district: gradul de tehnician silvic debutant;"

    14. Articolele 18 şi 19 se abrogă.
    15. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Personalul silvic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi pe cele stabilite prin contractele individuale şi/sau colective de muncă şi contractele de mandat încheiate în condiţiile legii.
    (2) Locurile de muncă din domeniul silvicultură, care presupun desfăşurarea a cel puţin uneia dintre următoarele activităţi: paza fondului forestier, a fondurilor cinegetice şi piscicole şi a ariilor naturale protejate; control silvic şi cinegetic; exploatări forestiere; construcţii forestiere; lucrări specifice de teren în activitatea de fond forestier şi împăduriri, reprezintă locuri de muncă în condiţii speciale, conform reglementărilor legale.
    (3) Perioadele în care personalul silvic a desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale conform prezentei ordonanţe de urgenţă reprezintă stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă, determină reducerea vârstei standard de pensionare cu 1 an pentru fiecare 5 ani în care şi-a exercitat profesia în locurile de muncă prevăzute la alin. (2), precum şi majorarea punctajelor lunare de pensie.
    (4) Perioada de vechime în muncă realizată în condiţii speciale de muncă se înregistrează de către angajator, iar dovada se face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau de către deţinătorii legali de arhive."

    16. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Angajatorul are obligaţia ca, în prima lună a fiecărui an, să evalueze activitatea pe care a desfăşurat-o personalul silvic în anul precedent, întocmind în acest sens un document de evaluare specific fiecărei categorii de personal prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) şi c).
    (2) Evaluarea anuală a activităţii personalului silvic angajat cu contract individual de muncă se realizează în baza următoarelor criterii:
    a) modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor înscrise în fişa postului;
    b) nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor specifice, raportat la cerinţele postului;
    c) aptitudinile personale şi respectarea normelor de etică şi deontologie profesională;
    d) aptitudinile organizatorice sau capacităţile manageriale, exclusiv pentru personalul care ocupă funţii de conducere.
    (3) Pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (2), angajatorul stabileşte în fişa de evaluare indicatorii de performanţă şi punctajele aferente fiecărui indicator.
    (4) În funcţie de punctajul general obţinut, angajatorul stabileşte următoarele calificative: «foarte bine», «bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător».
    (5) Punctajul acordat fiecărui indicator de evaluare, punctajul general, constatările şi concluziile evaluării şi calificativul se consemnează în documentul de evaluare a activităţii.
    (6) Personalul silvic nemulţumit de evaluarea anuală poate face contestaţie în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă, sub semnătură. Contestaţia va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la înregistrare de către organul ierarhic superior celui care a aprobat rezultatul evaluării anuale.
    (7) Personalul silvic nemulţumit de răspunsul la contestaţie se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente, conform legii."

    17. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) La stabilirea drepturilor salariale pentru personalul silvic se vor avea în vedere următoarele: nivelul studiilor, funcţia, titlul ştiinţific, vechimea în muncă, vechimea în domeniul silviculturii, locul şi condiţiile în care îşi exercită profesia.
    (2) Indemnizaţia de grad profesional şi sporul de risc reprezintă componente ale drepturilor salariale şi se acordă lunar personalului silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) în conformitate cu prevederile art. 120 alin. (3)-(5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Sumele necesare pentru acordarea indemnizaţiei de grad profesional prevăzute la alin. (2) se calculează, anual, prin înmulţirea valorii salariului minim brut garantat în plată la nivel naţional cu coeficientul k prevăzut pentru fiecare grad şi pentru fiecare gradaţie.
    (4) Valorile coeficientului k sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (5) Sumele necesare pentru acordarea indemnizaţiei de grad profesional prevăzute la alin. (2) se asigură de către angajator din bugetul propriu.
    (6) În situaţia în care personalul silvic se află în raporturi de muncă cu două sau mai multe entităţi din cele prevăzute la art. 2, beneficiază de o singură indemnizaţie de grad profesional care se acordă de angajatorul la care are funcţia de bază.
    (7) În unităţile şi subunităţile care administrează fondul forestier naţional, salarizarea pentru funcţia de bază pădurar, salariul de bază va fi mai mare de 1,5 ori faţă de salariul minim brut pe ţară garantat în plată."

    18. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul silvic cu atribuţii de pază a fondului forestier naţional, a fondului cinegetic naţional, a fondului piscicol şi a ariilor naturale protejate are statut special, este dotat cu armament de serviciu letal sau neletal, după caz, şi poate face uz de armă, în condiţiile reglementărilor privind regimul armelor şi muniţiilor.
    (2) Statutul special este conferit de portul de armă, de îndatoririle specifice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi de riscurile meseriei, care îi pot afecta integritatea fizică şi viaţa."

    19. La articolul 24, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Conducătorul entităţii angajatoare acordă pentru merite deosebite diplome, distincţii şi premii, conform procedurilor proprii."

    20. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Personalul silvic care nu deţine locuinţă personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea beneficiază de locuinţă de serviciu, de protocol sau de intervenţie, după caz. În cazul în care acest lucru nu este posibil, personalul silvic beneficiază de o indemnizaţie lunară neimpozabilă în cuantum de 30% din salariul mediu brut pe economie."

    21. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Personalul silvic poate fi transferat în interesul serviciului la o altă unitate silvică situată în altă localitate.
    (2) La cerere, personalul silvic poate fi transferat la o altă unitate silvică, pe un post similar sau echivalent, vacant, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii silvice unde se solicită transferul.
    (3) În cazul transferului în interesul serviciului, personalul silvic are dreptul la plata unei indemnizaţii impozabile egale cu salariul brut pe 3 luni şi decontarea cheltuielilor de transport pentru el şi membrii familiei, precum şi pentru bunurile personale."

    22. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Personalul silvic cu studii superioare, prevăzut la art. 4 alin. (1), poate presta, prin cumul, activităţi specifice în învăţământ, cu condiţia de a nu a afecta îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
    (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1) personalul silvic poate presta şi alte servicii şi/sau activităţi specifice domeniului silvicultură pentru care deţine atestat/autorizaţie, dar numai în situaţia în care acestea nu se află în domeniul de autoritate al angajatorului şi dacă nu este prevăzut în fişa postului."

    23. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) şi cei care ocupă o funcţie de demnitate publică, urmează cursuri de masterat/postuniversitare/doctorat în domeniul silvicultură, forma de zi, beneficiază de rezervarea postului pe care îl ocupă, pe perioada în care ocupă funcţia de demnitate publică sau urmează cursurile respective.
    (2) Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) poate urma cursuri de masterat/postuniversitare/doctorat cu frecvenţă, cursuri de zi, cu condiţia de a nu afecta îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; personalul silvic în cauză, pe toată durata efectuării studiilor, are dreptul la suspendarea raporturilor de serviciu pe o perioadă de maximum 3 luni pe an.
    (3) Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) are dreptul de a fi înscris şi de a frecventa o formă de învăţământ, cursuri de zi, cu condiţia de a nu a afecta îndeplinirea atribuţiilor de serviciu."

    24. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) are dreptul să primească, anual, gratuit, un volum de 6 mc lemn fasonat de foc. Contravaloarea lemnului, la nivelul ultimului preţ al lemnului fasonat de foc, stabilit de Institutul Naţional de Statistică, se suportă de angajator şi se prevede în bugetul de venituri şi cheltuieli.
    (2) Pentru personalul silvic angajat cu contract individual de muncă, acordarea dreptului prevăzut la alin. (1) se face în baza contractului colectiv de muncă negociat la nivel de unitate sau sector de activitate.
    (3) Dreptul prevăzut la alin. (1) se poate acorda şi din alte sortimente de lemn fasonat destinat valorificării la populaţie, în condiţiile legii, în echivalent valoric lemn fasonat de foc.
    (4) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura volumul de lemn fasonat prevăzut la alin. (1), dreptul se acordă în bani personalului silvic, în cuantum reprezentând contravaloarea lemnului de foc.
    (5) De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază şi persoanele care au avut cel puţin 15 ani calitatea de angajat la una din entităţile prevăzute la art. 2 şi s-au pensionat de la una din acestea. Acesta va fi asigurat de către ultimul angajator de la care s-au pensionat. În cazul în care ultimul angajator nu mai există, se află în organizare judiciară sau faliment, dreptul prevăzut la alin. (1) se asigură de către structura silvică de stat care administrează pădurile pe raza domiciliului solicitantului.
    (6) În cazul decesului titularului, de dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază soţul supravieţuitor sau, după caz, copiii aflaţi în întreţinere."

    25. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b), cu o vechime minimă de 5 ani în domeniul silvicultură, are dreptul să primească pentru nevoi proprii, o singură dată pe perioada derulării contractului de muncă, un volum de 10 mc lemn de lucru fasonat. Contravaloarea lemnului, la nivelul ultimului preţ al lemnului de lucru fasonat stabilit de Institutul Naţional de Statistică, se suportă de angajatorul beneficiarului. Acordarea acestui drept se face în baza contractului colectiv de muncă negociat la nivel de unitate sau sector de activitate. În cazul decesului titularului, de dreptul prevăzut în prezentul alineat beneficiază soţul supravieţuitor sau, după caz, copiii aflaţi în întreţinere.
    (2) De dreptul prevăzut la alin. (1) nu se mai poate beneficia după încetarea contractului individual de muncă/contractului de mandat.
    (3) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura volumul de lemn fasonat de lucru prevăzut la alin. (1), dreptul se acordă în bani în cuantum egal cu contravaloarea lemnului."

    26. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    Principiile care stau la baza exercitării funcţiei şi/sau profesiei de către personalul silvic sunt:
    a) legalitate, imparţialitate şi obiectivitate;
    b) transparenţă;
    c) profesionalism;
    d) eficienţă şi eficacitate;
    e) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;
    f) orientare către pădure şi către cetăţean;
    g) stabilitate şi continuitate în exercitarea profesiei;
    h) subordonare ierarhică, în condiţiile legii."

    27. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) are obligaţia de a participa la formele şi la programele de perfecţionare a pregătirii profesionale care se desfăşoară periodic, în funcţie de evoluţia activităţilor din silvicultură, precum şi de necesităţile şi interesele proprii de perfecţionare ale salariatului.
    (2) Angajatorii au obligaţia de a organiza, cel puţin anual, activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului silvic propriu. Asigurarea participării personalului silvic la formele şi la programele de perfecţionare a pregătirii profesionale, precum şi suportarea costurilor sunt în răspunderea angajatorului.
    (3) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură organizează, în sistem centralizat, stagii de perfecţionare a pregătirii profesionale şi a managementului pentru activităţile aflate în domeniul său de competenţă, atât pentru personalul silvic din entităţile din structura sa, cât şi pentru cel din unităţile aflate în coordonarea şi/sau sub autoritatea sa, precum şi pentru cel din alte entităţi, cu suportarea costurilor de către fiecare angajator."

    28. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. a)-f) şi n) este obligat să poarte, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, uniforma şi însemnele distinctive stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; pentru personalul silvic din ocoalele silvice de regim, modelul uniformei şi însemnele distinctive se aprobă de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură la propunerea Asociaţiei administratorilor de păduri.
    (2) Uniforma şi însemnele prevăzute la alin. (1) se asigură gratuit de angajator, iar pentru personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură se asigură prin bugetul acesteia. Valoarea uniformei nu se impozitează.
    (3) În situaţia în care angajatorul nu asigură uniforma, este obligat să acorde personalului silvic o indemnizaţie anuală netă la nivelul unui salariu minim brut garantat în plată pentru achiziţionarea uniformei.
    (4) Personalul silvic care desfăşoară activităţi de pază a fondului forestier, de pază a fondurilor cinegetice/piscicole şi/sau de pază a ariilor naturale protejate, precum şi activităţi de control este dotat cu mijloace de transport şi de comunicaţii şi poartă echipamente de autoapărare şi de protecţie specifice, în condiţiile legii.
    (5) Cheltuielile privind dotările prevăzute la alin. (4) se suportă din bugetul propriu al angajatorului. Valoarea acestuia nu se impozitează."

    29. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) Pentru personalul silvic angajat cu contract individual de muncă, principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea atribuţiilor de serviciu sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.
    (2) Personalul angajat cu contract individual de muncă se află în conflict de interese în situaţia în care, în exercitarea funcţiei, acesta are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea, cu obiectivitate, a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative, contractului colectiv de muncă şi/sau contractului individual de muncă, fişei postului sau contractului de mandat, după caz.
    (3) Personalul silvic angajat cu contract individual de muncă este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
    b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu persoane care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;
    c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei.
    (4) Calitatea de personal silvic angajat în structurile administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului este incompatibilă cu aceea de proprietar, membru asociat sau de salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate concurenţială sau cu care sunt stabilite relaţii contractuale. Incompatibilitatea are loc şi atunci când membrii de familie ai personalului silvic se află în una dintre situaţiile de proprietar sau de membru asociat al unei asemenea societăţi comerciale.
    În sensul prezentei legi, prin familie se înţelege: soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
    (5) În cazul existenţei unui conflict de interese, aşa cum este definit la alin. (3) şi (4), salariatul în cauză, care are calitatea de personal silvic angajat cu contract individual de muncă, este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să îl informeze, de îndată, pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.
    (6) În cazurile prevăzute la alin. (5), conducătorul entităţii, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct salariatul în cauză, va desemna un alt salariat, care are competenţa necesară.
    (7) Încălcarea dispoziţiilor alin. (5) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii."

    30. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    (1) Personalul silvic care în timpul sau în legătură cu serviciul şi-a pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a săvârşirii împotriva sa a unei infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii sau ca urmare a unei boli profesionale primeşte pensie de invaliditate, în condiţiile legii.
    (2) Pierderea capacităţii de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) se asimilează cu accidentul de muncă.
    (3) Personalul silvic pensionat în condiţiile alin. (1) şi (2) va beneficia, pe lângă pensia de invaliditate, şi de o gratificaţie egală cu de 10 ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportată de angajator.
    (4) Personalul silvic pensionat la vârsta standard beneficiază de o gratificaţie egală cu de minimum 5 ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportată de angajator.
    (5) Personalul silvic beneficiază de asigurare de răspundere profesională, de asigurare de sănătate şi asigurare de risc de accidente suportate de angajator pe toată durata contractului de muncă.
    (6) În cazul în care personalul silvic este parte în plângeri promovate de terţe persoane în instanţe împotriva acestuia, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, angajatorul este obligat să îi asigure asistenţa juridică şi apărarea în respectivul proces, până la pronunţarea soluţiei definitive.
    (7) În situaţia în care personalul silvic aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu este supus ameninţărilor, ultrajului, vătămării corporale, lovirii sau şantajului, unitatea angajatoare este obligată să sesizeze organele de cercetare penală.
    (8) Personalul silvic nu răspunde patrimonial pentru pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului sau în riscul profesional."

    31. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    (1) Soţului supravieţuitor şi copiilor aflaţi în întreţinere ai personalului silvic decedat ca urmare a exercitării profesiei li se acordă o pensie de urmaş egală cu venitul net lunar pe care salariatul l-a avut la data producerii evenimentului, aceştia beneficiind şi de facilităţile prevăzute la art. 33 şi 34.
    (2) În cazul în care nu există urmaşi şi nici soţ, respectiv soţie, vor beneficia, în condiţiile legii, de jumătate din pensia de urmaş, stabilită potrivit prevederilor alin. (1), părinţii celui decedat, dacă acesta avea calitatea de întreţinător."

    32. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) Personalul silvic răspunde disciplinar pentru încălcarea prevederilor legale, regulamentului intern, contractului individual de muncă sau contractului colectiv de muncă aplicabil, ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorului ierarhic, precum şi pentru nerespectarea codului de etică şi deontologie profesională al personalului silvic.
    (2) Pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute la alin. (1), personalului silvic angajat cu contract individual de muncă i se aplică una dintre următoarele sancţiuni:
    a) mustrare;
    b) avertisment scris;
    c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni, cu 5-10%;
    d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere, pe o perioadă de 1-3 luni, cu 5-10%;
    e) prelungirea cu 1-3 ani a duratei de acordare a unei gradaţii sau de promovare în grad profesional;
    f) retrogradarea din funcţie, în cazul funcţiilor de conducere, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
    g) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
    (3) Constatarea abaterilor disciplinare se face de şeful ierarhic sau de personalul cu atribuţii de control al activităţii pe care o desfăşoară personalul silvic angajat cu contract individual de muncă, pe linie de serviciu; prezentarea fiecărui caz constatat va conţine toate datele necesare în vederea luării unei decizii obiective. Stabilirea sancţiunii se va face numai în urma cercetării şi analizării împrejurărilor în care s-a comis abaterea disciplinară şi a audierii salariatului în cauză.
    (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) nu exclud aplicarea celorlalte forme de răspundere prevăzute de lege şi nu înlătură obligaţia despăgubirii pentru pagubele produse."

    33. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) Pentru personalul silvic angajat cu contract individual de muncă, în cadrul procedurii privind sancţionarea acestuia, se stabilesc următoarele reguli:
    a) analizarea faptei/faptelor şi aplicarea sancţiunii, în cazul abaterilor pentru care organele constatatoare propun sancţiunile prevăzute la art. 48 alin. (2) lit. a)-d), se fac de conducătorul entităţii la care este angajată persoana în cauză;
    b) în cazul abaterilor disciplinare pentru care se propun sancţiunile menţionate la art. 48 alin. (2) lit. e)-g) se constituie consilii de disciplină, care analizează fapta/faptele săvârşită/săvârşite, în vederea adoptării hotărârii de aplicare a uneia dintre sancţiunile respective;
    c) consiliul de disciplină analizează fapta/faptele şi comunică conducătorului angajatorului hotărârea privind sancţionarea personalului silvic, în maximum 5 zile de la pronunţarea acesteia; prin hotărârea adoptată, consiliul de disciplină propune conducătorului entităţii angajatoare aplicarea sancţiunii disciplinare;
    d) sancţiunea se stabileşte şi se aplică de conducătorul angajatorului prin decizie/ordin al acestuia şi se comunică persoanei în cauză în maximum 5 zile;
    e) conducătorul angajatorului poate stabili şi aplica şi altă sancţiune decât cea propusă prin hotărârea consiliului de disciplină, caz în care acesta prezintă justificarea şi îşi asumă răspunderea.
    (2) Împotriva sancţiunii aplicate, persoana în cauză poate face contestaţie la instanţa competentă teritorial în termen de 30 de zile de la data comunicării sancţiunii.
    (3) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 48 alin. (2) lit. a) şi b) se radiază de drept în termen de 6 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen.
    (4) Radierea sancţiunilor disciplinare se face prin ordin/ decizie emis(ă), în formă scrisă, de conducătorul angajatorului."

    34. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) În cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului şi al ocoalelor silvice de regim se constituie şi funcţionează consilii de disciplină pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului silvic angajat cu contract individual de muncă prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b).
    (2) Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pot înfiinţa consilii de disciplină şi la nivelul structurilor din subordine.
    (3) Consiliile de disciplină prevăzute la alin. (1) sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    (4) Consiliile de disciplină prevăzute la alin. (1) sunt compuse din 3-5 membri titulari, din care un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative şi cel mult 2 membri supleanţi, pentru situaţiile în care membrii titulari sunt indisponibili, nominalizaţi prin decizie a conducătorului entităţii pe o perioadă de 4 ani."

    35. Articolul 51 se abrogă.
    36. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    Pentru personalul silvic angajat cu contract individual de muncă prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b), constituie abateri disciplinare:
    a) manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului domeniului silvicultură, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu;
    b) nerespectarea codului de etică şi de deontologie profesională a personalului silvic;
    c) atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, personalul subordonat, proprietarii terenurilor forestiere, reprezentanţii entităţilor prevăzute la art. 2 ori ai altor instituţii sau autorităţi;
    d) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
    e) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu;
    f) nerespectarea dispoziţiilor scrise date de şeful ierarhic superior, cu excepţia cazului în care acestea sunt abuzive şi ilegale;
    g) nerespectarea, în mod repetat şi din motive imputabile salariatului, a dispoziţiilor legale ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile acestuia;
    h) nerespectarea secretului de serviciu sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter, precum şi a altor informaţii de aceeaşi natură de care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu excepţia celor de interes public, în condiţiile legii;
    i) absenţe nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau prin care se afectează în mod direct activitatea entităţii în care îşi desfăşoară activitatea;
    j) nerespectarea, în mod nejustificat, a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse de conducătorul entităţii în care îşi desfăşoară activitatea ori a altor obligaţii cu caracter administrativ stabilite de lege sau regulamente;
    k) exercitarea atribuţiilor de serviciu cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă."

    37. Articolele 53 şi 54 se abrogă.
    38. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 55
    (1) Personalul silvic ales în funcţii la nivelul organizaţiilor sindicale, organizaţiilor profesionale din domeniile silvicultură, administraţiei publice locale şi centrale, Parlamentului României, precum şi cel numit în funcţii de demnitate publică beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi personalul silvic angajat în cadrul entităţilor prevăzute la art. 2.
    (2) Perioada de activitate desfăşurată, cu remunerare, într-o funcţie eligibilă şi/sau de demnitate publică de către o persoană care îndeplineşte condiţiile de la alin. (1) se consideră vechime în domeniul silvicultură.
    (3) Personalul silvic şi membrii familiei acestuia au dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale statului faţă de ameninţările sau violenţele la care sunt şi/sau ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acesta.
    (4) Daunele materiale suferite în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu de personalul silvic sau de membrii familiei se vor suporta de unităţile angajatoare, urmând a fi recuperate de către acestea de la cei vinovaţi, potrivit legii."

    39. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    Ziua Silvicultorului, zi aniversară a întregului personal silvic din ţară, se organizează anual, în a doua săptămână din luna iunie, la nivel naţional, şi în a treia săptămână din luna iunie, la nivelul entităţilor prevăzute la art. 2."

    40. Articolul 58 se abrogă.
    41. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 59, cu următorul cuprins:
    "ART. 59
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."

    42. Anexa la ordonanţa de urgenţă se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta lege.
    43. După anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta lege.
    44. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „personal silvic contractual“ se înlocuieşte cu sintagma „personal silvic angajat cu contract individual de muncă“.


    ART. II
    Metodologia de încadrare şi promovare a personalului silvic în grade profesionale şi gradaţii se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 mai 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    TEODOR-VIOREL MELEŞCANU

    Bucureşti, 9 decembrie 2019.
    Nr. 234.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000)
    VECHIMEA MINIMĂ
    în domeniul silvicultură şi nivelul studiilor necesare personalului silvic
    pentru încadrarea şi promovarea în grade profesionale şi gradaţii

┌────┬───────────┬────────┬──────────────┐
│ │ │ │Vechimea │
│Nr. │Gradul │ │minimă în │
│crt.│profesional│Gradaţia│domeniul │
│ │ │ │silvicultură*)│
│ │ │ │- ani - │
├────┴───────────┴────────┴──────────────┤
│A. Personal silvic cu studii superioare,│
│absolvenţi cu diplomă ai învăţământului │
│superior de lungă durată, de licenţă/ │
│masterat/doctorat în ştiinţe inginereşti│
│din domeniul silvicultură │
├────┬───────────┬────────┬──────────────┤
│ │Inginer │ │ │
│1 │consilier │- │25 │
│ │silvic │ │ │
├────┼───────────┼────────┼──────────────┤
│ │Inginer │I │23 │
│ │inspector ├────────┼──────────────┤
│2 │general │II │21 │
│ │silvic ├────────┼──────────────┤
│ │ │III │19 │
├────┼───────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │I │17 │
│ │Inginer ├────────┼──────────────┤
│3 │inspector │II │15 │
│ │silvic ├────────┼──────────────┤
│ │ │III │13 │
├────┼───────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │I │11 │
│ │Inginer-şef├────────┼──────────────┤
│4 │silvic │II │9 │
│ │ ├────────┼──────────────┤
│ │ │III │7 │
├────┼───────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │I │5 │
│ │Inginer ├────────┼──────────────┤
│5 │silvic │II │3 │
│ │ ├────────┼──────────────┤
│ │ │III │1 │
├────┼───────────┼────────┼──────────────┤
│ │Inginer │ │ │
│6 │silvic │- │- │
│ │debutant │ │ │
├────┴───────────┴────────┴──────────────┤
│B. Personal silvic absolvent cu diplomă │
│al învăţământului superior de scurtă │
│durată, de profil tehnic cu calificări │
│în domeniul silvicultură │
├────┬───────────┬────────┬──────────────┤
│ │Subinginer │I │16 │
│ │silvic │ │ │
│ │principal/ ├────────┼──────────────┤
│7 │inginer │II │13 │
│ │silvic │ │ │
│ │colegiu ├────────┼──────────────┤
│ │principal │III │10 │
│ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼──────────────┤
│ │Subinginer │I │7 │
│ │silvic/ ├────────┼──────────────┤
│8 │inginer │II │4 │
│ │silvic ├────────┼──────────────┤
│ │colegiu │III │1 │
├────┼───────────┼────────┼──────────────┤
│ │Subinginer │ │ │
│ │silvic │ │ │
│ │debutant/ │ │ │
│9 │inginer │- │- │
│ │silvic │ │ │
│ │colegiu │ │ │
│ │debutant │ │ │
├────┴───────────┴────────┴──────────────┤
│C. Personal silvic cu studii postliceale│
│şi de maiştri - absolvenţi cu diplomă ai│
│şcolilor postliceale şi ai şcolilor de │
│maiştri cu calificări în domeniul │
│silvicultură │
├────┬───────────┬────────┬──────────────┤
│ │ │I │16 │
│ │Tehnician ├────────┼──────────────┤
│10 │silvic │II │13 │
│ │principal ├────────┼──────────────┤
│ │ │III │10 │
├────┼───────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │I │7 │
│ │Tehnician ├────────┼──────────────┤
│11 │silvic │II │4 │
│ │ ├────────┼──────────────┤
│ │ │III │1 │
├────┼───────────┼────────┼──────────────┤
│ │Tehnician │ │ │
│12 │silvic │- │- │
│ │debutant │ │ │
├────┴───────────┴────────┴──────────────┤
│D1. Personal silvic absolvent cu diplomă│
│al învăţământului secundar superior │
│organizat pentru specializări şi │
│calificări stabilite de Ministerul │
│Educaţiei şi Cercetării, cu calificări │
│în domeniul silvicultură │
│D2. Personal silvic absolvent cu diplomă│
│al stagiilor de pregătire practică sau │
│al unor programe de formări profesionale│
│a adulţilor, cu calificări certificate │
│potrivit Cadrului naţional al │
│calificărilor │
├────┬───────────┬────────┬──────────────┤
│ │ │I │16 │
│ │Pădurar ├────────┼──────────────┤
│13 │principal │II │13 │
│ │ ├────────┼──────────────┤
│ │ │III │10 │
├────┼───────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │I │7 │
│ │ ├────────┼──────────────┤
│14 │Pădurar │II │4 │
│ │ ├────────┼──────────────┤
│ │ │III │1 │
├────┼───────────┼────────┼──────────────┤
│15 │Pădurar │- │- │
│ │debutant │ │ │
└────┴───────────┴────────┴──────────────┘


    *) Vechimea minimă în desfăşurarea activităţii se diminuează corespunzător, în condiţiile art. 7^1 alin. (5).

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000)
    Valorile coeficientului „K“ pentru calculul valorii indemnizaţiei de grad profesional

┌────┬─────────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │Gradul │Gradaţia│Coeficient│
│crt.│profesional │ │K │
├────┴─────────────┴────────┴──────────┤
│A. Personal silvic cu studii │
│superioare, absolvenţi cu diplomă ai │
│învăţământului superior de lungă │
│durată, de licenţă/ masterat/doctorat │
│în ştiinţe inginereşti din domeniul │
│silvicultură │
├────┬─────────────┬────────┬──────────┤
│ │Inginer │ │ │
│1 │consilier │- │1,00 │
│ │silvic │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │Inginer │I │0,98 │
│ │inspector ├────────┼──────────┤
│2 │general │II │0,96 │
│ │silvic ├────────┼──────────┤
│ │ │III │0,94 │
├────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │I │0,92 │
│ │Inginer ├────────┼──────────┤
│3 │inspector │II │0,90 │
│ │silvic ├────────┼──────────┤
│ │ │III │0,88 │
├────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │I │0,86 │
│ │Inginer-şef ├────────┼──────────┤
│4 │silvic │II │0,84 │
│ │ ├────────┼──────────┤
│ │ │III │0,82 │
├────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │I │0,80 │
│ │Inginer ├────────┼──────────┤
│5 │silvic │II │0,78 │
│ │ ├────────┼──────────┤
│ │ │III │0,76 │
├────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │Inginer │ │ │
│6 │silvic │- │0,74 │
│ │debutant │ │ │
├────┴─────────────┴────────┴──────────┤
│B. Personal silvic absolvent, cu │
│diplomă, al învăţământului superior de│
│scurtă durată, de profil tehnic cu │
│calificări în domeniul silvicultură │
├────┬─────────────┬────────┬──────────┤
│ │Subinginer │I │0,75 │
│ │silvic │ │ │
│ │principal/ ├────────┼──────────┤
│7 │inginer │II │0,70 │
│ │silvic │ │ │
│ │colegiu ├────────┼──────────┤
│ │principal │III │0,65 │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │Subinginer │I │0,60 │
│ │silvic/ ├────────┼──────────┤
│8 │inginer │II │0,55 │
│ │silvic ├────────┼──────────┤
│ │colegiu │III │0,50 │
├────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │Subinginer │ │ │
│ │silvic │ │ │
│ │debutant/ │ │ │
│9 │inginer │- │0,45 │
│ │silvic │ │ │
│ │colegiu │ │ │
│ │debutant │ │ │
├────┴─────────────┴────────┴──────────┤
│C. Personal silvic cu studii │
│postliceale şi de maiştri - absolvenţi│
│cu diplomă ai şcolilor postliceale şi │
│ai şcolilor de maiştri cu calificări │
│în domeniul silvicultură │
├────┬─────────────┬────────┬──────────┤
│ │ │I │0,60 │
│ │*) Tehnician ├────────┼──────────┤
│10 │silvic │II │0,55 │
│ │principal ├────────┼──────────┤
│ │ │III │0,50 │
├────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │I │0,45 │
│ │*) Tehnician ├────────┼──────────┤
│11 │silvic │II │0,40 │
│ │ ├────────┼──────────┤
│ │ │III │0,35 │
├────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │*) Tehnician │ │ │
│12 │silvic │- │0,30 │
│ │debutant │ │ │
├────┴─────────────┴────────┴──────────┤
│D1. Personal silvic absolvent cu │
│diplomă al învăţământului secundar │
│superior organizat pentru specializări│
│şi calificări stabilite de Ministerul │
│Educaţiei şi Cercetării, cu calificări│
│în domeniul silvicultură │
│D2. Personal silvic absolvent cu │
│diplomă al stagiilor de pregătire │
│practică sau al unor programe de │
│formare profesională a adulţilor, cu │
│calificări certificate potrivit │
│Cadrului naţional al calificărilor │
├────┬─────────────┬────────┬──────────┤
│ │ │I │0,45 │
│ │Pădurar ├────────┼──────────┤
│13 │principal │II │0,40 │
│ │ ├────────┼──────────┤
│ │ │III │0,35 │
├────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │I │0,30 │
│ │ ├────────┼──────────┤
│14 │Pădurar │II │0,25 │
│ │ ├────────┼──────────┤
│ │ │III │0,20 │
├────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│15 │Pădurar │- │0,17 │
│ │debutant │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴──────────┘


    *) Prin tehnician se înţeleg următoarele calificări profesionale: tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere; tehnician silvic; tehnician exploatări forestiere; maistru exploatări forestiere; maistru silvic; maistru de vânătoare.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016