Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 23 din 20 martie 2020  privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei,  care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO  şi unele măsuri pentru protejarea acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 23 din 20 martie 2020 privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri pentru protejarea acestora

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 229 din 20 martie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    (1) Judeţele pe teritoriul cărora se află monumentele istorice Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, denumite în continuare Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, şi care nu sunt înscrise în inventarul domeniului public naţional ori în inventarul domeniului public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor au obligaţia să preia, să inventarieze, să înscrie în domeniul public judeţean şi să asigure administrarea acestora, în condiţiile art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
    (2) Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, precum şi zonele lor de protecţie sunt identificate în teren - conform perimetrelor înscrise în Lista patrimoniului mondial şi perimetrelor zonelor de protecţie ale acestora furnizate de Institutul Naţional al Patrimoniului şi actualizate atunci când este necesar - de către oficiile judeţene de cadastru şi publicitate imobiliară.
    (3) Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale se pot asocia, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare, în vederea participării la programe şi proiecte comune, ori pot să formeze, în scopul cooperării, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, în vederea gestionării în comun a infrastructurii specifice punerii în valoare a Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Consiliile judeţene au obligaţia să protejeze, să conserve şi să pună în valoare Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, aflate în administrare, inclusiv prin activităţi de publicitate şi desfăşurarea de activităţi de natură economică în ceea ce priveşte editarea şi valorificarea prin standuri proprii de material de popularizare în scopul cunoaşterii, educării, promovării şi cercetării monumentelor istorice.
    (5) Consiliile judeţene au obligaţia să asigure paza monumentelor istorice, a zonei de protecţie a acestora, să stabilească mijloacele de protecţie şi să monitorizeze punerea în aplicare a acestora, iar Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Jandarmeriei Române, are obligaţia să asigure măsurile de ordine şi siguranţă publică.
    (6) Întreţinerea, folosirea, exploatarea şi punerea în valoare a Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei de către unităţile administrativ-teritoriale se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 564/2001.
    (7) Consiliile judeţene au obligaţia întreţinerii terenurilor aferente zonei administrate, a căilor de acces pe traseele de vizitare, a înlăturării vegetaţiei care pune în pericol monumentele istorice şi zonele de protecţie ale acestora sau afectează aspectul general al lor, cu respectarea normelor silvice şi a celor privind protejarea monumentelor istorice şi a patrimoniului arheologic în vigoare şi luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea integrităţii monumentelor istorice pe parcursul acestor operaţiuni.
    (8) Prin derogare de la prevederile art. 35-art. 37 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile din fondul forestier naţional pe amplasamentul cărora se află zona de sit (zona 1) a Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei şi zona de protecţie (zona 2) se scot definitiv din fondul forestier naţional, fără plată şi fără compensare.
    (9) Delimitarea zonei de sit (zona 1 şi 2), care se scoate din fondul forestier naţional, se face în funcţie de perimetrele înscrise în Lista patrimoniului mondial şi de perimetrele zonelor de protecţie ale acestora comunicate de către Institutul Naţional al Patrimoniului.

    ART. 2
    În situaţia în care proprietarul nu intenţionează să renunţe la proprietatea terenurilor aferente ansamblurilor şi siturilor istorice şi arheologice care fac parte din Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, acestea pot fi expropriate de către consiliile judeţene, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire, prin derogare de la prevederile art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată.

    ART. 3
    (1) Finanţarea lucrărilor de reparaţie, întreţinere curentă, punere în valoare, cercetare, restaurare, consolidare, conservare şi asigurare a serviciilor de supraveghere şi pază a Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei este în sarcina proprietarilor, administratorilor sau a titularilor altor drepturi reale, după caz.
    (2) În cadrul planurilor anuale de protecţie şi gestiune, unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate să prevadă modalitatea concretă de finanţare a activităţilor şi lucrărilor asupra Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, inclusiv propuneri referitoare la finanţarea din fonduri europene.
    (3) Administratorul poate susţine sau cofinanţa, în limita bugetului alocat, şi realizarea unora din activităţile cuprinse în planurile de protecţie şi gestiune, în baza proiectelor aprobate de autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale.

    ART. 4
    (1) Lucrările de reparaţie, întreţinere curentă, punere în valoare, cercetare, conservare, consolidare şi restaurare a Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, precum şi asigurarea serviciilor de supraveghere şi pază ale acestor obiective sunt în sarcina proprietarilor, administratorilor şi a titularilor altor drepturi reale, după caz.
    (2) Obiectivele şi condiţiile pentru realizarea lucrărilor şi asigurarea serviciilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Programul de protecţie şi gestiune al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care se elaborează de Ministerul Culturii, cu colaborarea consiliilor judeţene, şi se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi al Comisiei Naţionale de Arheologie, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

    ART. 5
    Finanţarea lucrărilor prevăzute la art. 4 se asigură din:
    a) sume alocate cu această destinaţie, din bugetele proprii ale consiliilor judeţene, în limita sumelor prevăzute anual în bugetele respective;
    b) sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul consiliilor judeţene, pentru lucrările de restaurare, în limita sumelor prevăzute anual în buget;
    c) fonduri europene;
    d) sume alocate de organismele internaţionale, precum şi de organizaţiile neguvernamentale;
    e) sume provenite din sponsorizări, donaţii şi alte liberalităţi;
    f) sume alocate din alte fonduri sau din alte surse constituite, potrivit legii;
    g) sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, din Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice şi timbrul monumentelor istorice gestionate de Institutul Naţional al Patrimoniului, conform normelor de aplicare a respectivelor programe.


    ART. 6
    În vederea protejării Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei şi pentru respectarea prevederilor legale în acest domeniu, consiliile judeţene au următoarele atribuţii:
    a) cooperează în cadrul structurii de administrare cu organismele naţionale şi internaţionale şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării patrimoniului;
    b) colaborează cu titularii altor drepturi reale asupra cetăţilor, cu Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina, precum şi cu Institutul Naţional al Patrimoniului, pentru punerea în aplicare a planurilor anuale de protecţie şi gestiune;
    c) finanţează, în condiţiile legii, din bugete proprii, lucrările de reparaţie, de întreţinere curentă şi de punere în valoare şi de asigurare a serviciilor de supraveghere şi pază a Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei;
    d) includ obiectivele specifice prevăzute în Programul de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial în programele şi planurile de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, finanţate de la bugetul de stat sau local, din fonduri externe nerambursabile şi din alte surse, în condiţiile legii;
    e) iau măsurile tehnice şi administrative necesare pentru prevenirea degradării stării de conservare a Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, în colaborare cu direcţiile judeţene pentru cultură;
    f) monitorizează şi controlează aplicarea metodologiilor şi a reglementărilor legale cu privire la protejarea Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, a programelor şi planurilor de protecţie şi gestiune;
    g) înfiinţează în structura aparatului propriu sau în afara aparatului propriu compartimente specializate sau posturi ori, după caz, înfiinţează şi organizează instituţii publice sau servicii publice specializate şi stabilesc măsuri sau sarcini de serviciu precise în domeniul protejării Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei;
    h) emit autorizaţia de construire în conformitate cu avizul Ministerului Culturii, în vederea executării tuturor lucrărilor de conservare, restaurare, consolidare şi punere în siguranţă a Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei;
    i) asigură, împreună cu direcţiile judeţene pentru cultură, aplicarea siglei „Monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial“ şi controlează întreţinerea acesteia;
    j) urmăresc aplicarea măsurilor de pază şi protecţie a Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei.


    ART. 7
    (1) Includerea în bugetul consiliilor judeţene de către Ministerul Finanţelor Publice a sumelor aferente Programului de protecţie şi gestiune al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, respectiv planurilor anuale de protecţie şi gestiune, formulate şi asumate de consiliile judeţene, se realizează, anual, în limita sumei aprobate cu această destinaţie, numai după aprobarea programului prin ordin al ministrului culturii.
    (2) Pentru realizarea acţiunilor şi obiectivelor din Programul de protecţie şi gestiune al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei şi, respectiv, din planurile anuale de protecţie şi gestiune, sumele alocate de Ministerul Finanţelor Publice, prin bugetul consiliilor judeţene, se cuprind, în condiţiile legii, în bugetul acestora la titlul „Alte cheltuieli“.

    ART. 8
    Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate pentru lucrările de reparaţie, întreţinere curentă, punere în valoare, cercetare, conservare, consolidare şi restaurare a Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, precum şi asigurarea serviciilor de supraveghere şi pază ale acestor obiective, rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se reportează şi rămân la dispoziţia acestora, urmând a fi utilizate cu aceeaşi destinaţie, în anii următori, până la finalizarea obiectivelor de investiţii, a proiectelor şi acţiunilor. Sumele rămase neutilizate după finalizarea obiectivelor de investiţie şi acţiunilor se restituie la bugetul de stat.

    ART. 9
    (1) Beneficiarii sumelor alocate conform prevederilor art. 7 răspund, potrivit legii, de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri, servicii şi lucrări, în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice, de respectarea prevederilor legale privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor şi proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi de modul de utilizare a sumelor repartizate potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.
    (2) Beneficiarii au obligaţia să transmită trimestrial Ministerului Culturii un raport privind stadiul acţiunilor.
    (3) În completarea sumelor alocate de la bugetul de stat, beneficiarii finanţării pot aloca, în condiţiile legii, sume din bugetele proprii, pentru finanţarea acţiunilor şi obiectivelor de investiţii.

    ART. 10
    (1) În zonele care cuprind Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei înscrise în Lista patrimoniului mondial şi zonele lor de protecţie se interzice efectuarea oricăror lucrări care pot afecta siturile arheologice, în absenţa certificatului de descărcare de sarcină arheologică sau a avizului favorabil al Ministerului Culturii.
    (2) În zonele prevăzute la alin. (1) se interzice accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor, cu excepţia cercetărilor arheologice autorizate de Ministerul Culturii.
    (3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) constituie infracţiuni şi se pedepsesc potrivit art. 25 şi 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care se poate adăuga un spor de 6 luni faţă de pedeapsa stabilită potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    (1) Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei pot fi transferate din domeniul public al statului în domeniul public local, în scopul administrării, întreţinerii, restaurării, consolidării, conservării şi punerii în valoare, la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a Guvernului, declarându-se din bun de interes public în bun de interes judeţean, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare.
    (2) Dacă după o perioadă de 7 ani direcţiile judeţene pentru cultură constată neîndeplinirea condiţiilor, scopului şi a obligaţiilor privind executarea lucrărilor prevăzute la alin. (1), bunurile revin în domeniul public al statului, în condiţiile legii.

    ART. 12
    Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 564/2001, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    (1) Regulamentul-cadru, componenţa formată din reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în ceea ce priveşte protejarea monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial şi a zonelor de protecţie ale acestora, ai proprietarilor, ai comunităţilor locale şi specialişti şi experţi în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, în cadrul comitetelor de organizare UNESCO, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Prin hotărâre a consiliului judeţean se aprobă componenţa nominală a comitetelor de organizare UNESCO, precum şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora."

    2. La articolul 6, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Activităţile şi lucrările prevăzute la art. 4, pentru monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, se realizează în conformitate cu programele de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial.
    (2) Programele de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial se aprobă prin ordin al ministrului culturii la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi, în cazul siturilor arheologice, a Comisiei Naţionale de Arheologie.
    (3) Programele de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial cuprind măsuri cu caracter administrativ şi măsuri cu caracter tehnic cu privire la aceste monumente şi la zona lor de protecţie."    ART. 13
    În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi se aprobă Programul de protecţie şi gestiune al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei înscrise în Lista patrimoniului cultural.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    TITUS CORLĂŢEAN

    Bucureşti, 20 martie 2020.
    Nr. 23.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016