Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 199 din 8 septembrie 2020  privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 199 din 8 septembrie 2020 privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    Domeniu de aplicare
    (1) Prezenta lege se aplică în cazul facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor atribuite în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute de lege şi faţă de care există obligaţia publicării unui anunţ de participare/concesionare şi/sau a unui anunţ de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (2) Autorităţile şi entităţile contractante pot aplica prevederile prezentei legi şi în cazul facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor menţionate la alin. (1), a căror valoare este mai mică decât pragurile prevăzute de lege faţă de care există obligaţia publicării unui anunţ de participare/concesionare şi/sau a unui anunţ de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (3) Prezenta lege nu se aplică facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau în cazul în care atribuirea şi executarea contractului de achiziţie publică au necesitat impunerea, potrivit dispoziţiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esenţiale de securitate ale statului.

    ART. 2
    Definiţii
    (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) destinatar factură electronică - autoritate contractantă, entitate contractantă sau unitate de achiziţii centralizate cu atribuţii în acest sens potrivit legii, care primeşte şi prelucrează facturi electronice;
    b) elemente principale ale unei facturi electronice - un ansamblu de componente esenţiale de informaţii pe care trebuie să le conţină o factură electronică pentru a permite interoperabilitatea transfrontalieră, inclusiv informaţiile necesare pentru a asigura conformitatea juridică;
    c) emitent factură electronică - operator economic care are calitatea de contractant în cadrul unui contract de achiziţii publice/sectoriale, al unui contract de concesiune de lucrări sau servicii sau al unui contract de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii sau, după caz, operator economic care are calitatea de subcontractant, în condiţiile art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 232 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) factură electronică - factură emisă, transmisă şi primită într-un format electronic structurat care permite prelucrarea sa automată şi electronică;
    e) legături sintactice - orientări cu privire la modul în care un model de date semantice pentru o factură electronică ar putea fi reprezentat în diferitele sintaxe;
    f) model de date semantice - un set de termeni structuraţi şi interconectaţi în mod logic, precum şi semnificaţiile acestora, care precizează elementele principale ale unei facturi electronice în conformitate cu standardul european privind facturarea electronică;
    g) open contracting data standard - OCDS - în achiziţiile publice - standard dedicat descrierii cât mai complete a procesului de achiziţii publice derulat prin mijloace electronice;
    h) sintaxă - limbajul sau dialectul care poate fi citit automat, utilizat pentru reprezentarea elementelor de date incluse într-o factură electronică, în conformitate cu standardul european privind facturarea electronică;
    i) standard european privind facturarea electronică - standard european special pentru modelul semantic de date privind elementele esenţiale ale unei facturi electronice, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
    j) standard internaţional - un standard internaţional astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012.

    (2) În aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile „autoritate contractantă“, „entitate contractantă“, „operator economic“, „contractant“, „contract“, „subcontractant“, „sistem electronic de achiziţii publice“, „unitate de achiziţii centralizate“ au înţelesul prevăzut de Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Utilizarea standardului privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice
    Datele semantice ale elementelor principale aferente unei facturi electronice recomandate trebuie să respecte în principal următoarele criterii:
    a) să fie în conformitate cu conţinutul semantic aşa cum este descris în standardul SR EN 16931-1:2017;
    b) factura electronică este reprezentată în oricare dintre sintaxele identificate în CEN/TS 16931-2, în conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. i);
    c) factura electronică este în conformitate cu corelarea adecvată definită în subpartea aplicabilă a CEN/TS 16931-3;
    d) să aibă în vedere necesitatea protecţiei datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), o abordare de protecţie a datelor începând cu momentul conceperii şi principiile proporţionalităţii, reducerii la minimum a datelor şi limitării scopului.


    ART. 4
    Obiecţii formale împotriva standardului european
    În cazul în care se constată că standardul privind facturarea electronică şi lista sintaxelor nu răspund în întregime criteriilor prevăzute la art. 3, Agenţia pentru Agenda Digitală a României, denumită în continuare AADR, informează în consecinţă Comisia Europeană, în termen de 90 de zile, furnizând o explicaţie detaliată.

    ART. 5
    Condiţii impuse destinatarului facturilor electronice
    Destinatarul facturii electronice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să dispună de mijloace tehnice şi resurse umane corespunzătoare pentru garantarea securităţii, fiabilităţii şi continuităţii serviciilor de prelucrare a datelor în formă electronică;
    b) să fie în măsură să gestioneze şi să arhiveze toate informaţiile privind fiecare factură în formă electronică emisă, pentru o perioadă de timp determinată în funcţie de specificul achiziţiei;
    c) să utilizeze sisteme de arhivare electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată. Pe durata arhivării, persoanele care au responsabilitatea arhivării vor lua măsuri ca orice factură în formă electronică să poată fi accesată conform dispoziţiilor Legii nr. 135/2007, republicată, numai de către emitent, destinatar sau organele abilitate prin lege;
    d) să respecte elementele principale ale unei facturi electronice în conformitate cu standardul SR EN 16931;
    e) să fie înregistrat la Ministerul Finanţelor Publice.


    ART. 6
    Elementele principale ale unei facturi electronice
    Elementele principale ale unei facturi electronice sunt:
    a) identificatorii de proces şi de factură;
    b) data facturii;
    c) informaţii privind identificarea persoanei impozabile care a livrat produsele, a prestat serviciile sau a executat lucrările;
    d) informaţii privind cumpărătorul;
    e) informaţii privind beneficiarul plăţii;
    f) informaţii privind reprezentantul fiscal al vânzătorului;
    g) identificarea tipului de produse furnizate, servicii prestate sau lucrări executate;
    h) referirea la contractul de achiziţii publice/sectoriale, de concesiune de lucrări şi servicii, precum şi, după caz, la contractul de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii;
    i) detalii privind livrarea produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor;
    j) instrucţiuni de plată;
    k) informaţii privind creditări sau debitări;
    l) informaţii privind poziţiile de pe factură;
    m) totalurile facturii;
    n) defalcarea TVA.


    ART. 7
    Primirea şi prelucrarea facturilor electronice de către destinatari
    (1) Toate autorităţile şi entităţile contractante trebuie să primească şi să prelucreze o factură electronică conformă cu standardul european privind facturarea electronică şi cu oricare dintre sintaxele sale, potrivit prevederilor prezentei legi.
    (2) Autorităţile contractante şi entităţile contractante trebuie să primească şi să prelucreze informaţiile aferente facturilor electronice conexe contractelor de achiziţie publică/sectorială, contractelor de concesiune de lucrări sau servicii sau contractelor de achiziţii publice din domeniul apărării şi securităţii, în conformitate cu prezenta lege.
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) pot fi transmise, respectiv primite şi prelucrate în Sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP, în conformitate cu standardul OCDS, pentru asigurarea transparentizării informaţiilor aferente respectivelor contracte.
    (4) Autorităţile contractante şi entităţile contractante verifică legalitatea, autenticitatea, originea şi integritatea conţinutului facturilor emise în formă electronică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (5) Factura în formă electronică trebuie să respecte conţinutul stabilit de actele normative speciale şi va conţine obligatoriu marca temporală care certifică momentul emiterii.

    ART. 8
    Protecţia datelor
    (1) Prezenta lege nu aduce atingere legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
    (2) Datele cu caracter personal obţinute în scopul prelucrării facturilor electronice pot fi folosite exclusiv în acest scop sau în scopuri compatibile cu acesta, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
    (3) Modalităţile de publicare, în scopul asigurării transparenţei şi a tragerii la răspundere, a datelor cu caracter personal care au fost colectate în cadrul facturării electronice trebuie să fie în concordanţă cu scopul publicării şi protecţiei sferei private.

    ART. 9
    Utilizarea facturilor electronice în scopuri de TVA
    Prezenta lege nu aduce atingere dispoziţiilor titlului VII al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    Dispoziţii finale
    Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Prezenta lege transpune integral Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 133 din data de 6 mai 2014.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 8 septembrie 2020.
    Nr. 199.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016