Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 197 din 31 octombrie 2019  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 197 din 31 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 877 din 31 octombrie 2019
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Cifra de şcolarizare pentru rezidenţiat este cel puţin egală cu numărul de locuri reprezentând totalul absolvenţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie cu diplomă de licenţă din promoţia anului în curs, cumulat cu numărul de posturi conform art. 18, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii. În cazul în care numărul candidaţilor care promovează examenul de rezidenţiat este mai mare decât cifra de şcolarizare iniţial anunţată, aceasta se va suplimenta până la repartiţia candidaţilor, astfel încât toţi candidaţii promovaţi să poată accesa un loc sau un post de rezidenţiat. Ministerul Finanţelor Publice asigură resursele financiare necesare şcolarizării prin rezidenţiat la nivelul cifrelor de şcolarizare aprobate."

    2. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Ministerul Sănătăţii organizează admiterea în rezidenţiatul pe locuri şi pe posturi, prin concurs naţional, cu tematică şi bibliografie unice, în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Concursul naţional prevăzut la alin. (1) se poate desfăşura la nivelul centrelor universitare pe baza acordului dintre Ministerul Sănătăţii şi instituţiile de învăţământ superior publice acreditate care au facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie."

    3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi, respectiv farmaciştii rezidenţi care ocupă prin concurs posturi de asistent de cercetare ştiinţifică efectuează pregătirea în afara normei de bază, cu păstrarea tuturor drepturilor de rezident."

    4. La articolul 6 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) la data finalizării programului de pregătire în rezidenţiat, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidenţiat, în baza carnetului de rezident şi a caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului, dar nu mai devreme de prima sesiune de examene organizată în specialitatea respectivă, după expirarea stagiului minim aferent specialităţii;"

    5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie sau în unităţi sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale.
    (2) Instituţiile de învăţământ superior cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate propun Ministerului Sănătăţii coordonatorii de program de rezidenţiat, directorii de program, precum şi responsabilii de formare, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie sau în unităţi sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale.
    (3) Coordonatorul de program trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie şef de disciplină, şef de departament, şef de laborator sau farmacist-şef, certificat în specialitatea programului;
    b) să fie cadru didactic universitar cu funcţie de predare - profesor, conferenţiar sau şef de lucrări.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), directorul programului de rezidenţiat în medicina de urgenţă trebuie să efectueze gărzi în cadrul unei unităţi de primiri urgenţe şi să îndeplinească unul dintre următoarele criterii:
    a) să fie cadru didactic universitar - şef de lucrări, conferenţiar sau profesor la disciplina medicină de urgenţă;
    b) să fie medic primar medicină de urgenţă sau medic specialist medicină de urgenţă, cu rezidenţiat în medicină de urgenţă, cu 5 ani vechime ca specialist în unitatea de primiri urgenţe;
    c) să fie medic primar anestezie şi terapie intensivă, cu 5 ani vechime în unitatea de primiri urgenţe.
    (5) Pentru programul de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sunt nominalizaţi coordonatori de program cadre didactice universitare - profesor, conferenţiar, şef de lucrări în specialitatea medicină de familie, medicină internă sau pediatrie.
    (6) Nominalizarea coordonatorilor de program se face de către instituţiile de învăţământ superior din domeniul sănătate acreditate şi cu avizul colegiilor profesionale.
    (7) Listele cu coordonatorii acreditaţi se revizuiesc anual până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.
    (8) În cazul în care un coordonator/director de program îşi suspendă activitatea în condiţiile legii, pe o perioadă mai mare de o lună, la propunerea instituţiilor de învăţământ superior din domeniul sănătate acreditate în cauză, coordonarea rezidenţilor va fi preluată temporar de alte cadre didactice sau medici primari în specialitatea respectivă, având titlul de doctor în ştiinţe medicale. Dacă suspendarea este mai mare de 6 luni, se numeşte un alt coordonator/director de program sau rezidenţii vor fi redistribuiţi altor coordonatori/directori de program disponibili din centrul universitar respectiv, după caz.
    (9) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, directorii de program şi responsabilii de formare în rezidenţiat beneficiază de majorarea salariului de bază avut conform prevederilor legale în vigoare pe perioada cât exercită aceste funcţii.
    (10) Responsabilii de formare din cabinetele medicale individuale de medicină de familie, precum şi din unităţile sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie sau în unităţile sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale beneficiază de plata indemnizaţiei prin transfer de la direcţiile de sănătate publică."

    6. La articolul 15, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) După promovarea examenului şi după expirarea stagiului minim aferent specialităţii, ministrul sănătăţii confirmă prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după caz, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la ultima zi a sesiunii de examene organizate pentru specialitatea respectivă."

    7. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Rezidenţiatul pe post se organizează în trimestrul IV al fiecărui an, în funcţie de numărul de posturi solicitate de unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, aflate în administrarea unităţilor publice locale sau a ministerelor sau instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală."

    8. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care aleg post în specialitate sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, devenind rezidenţi pe post în specialitatea respectivă, cu pregătire în centrul universitar ales."

    9. La articolul 18, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Obligaţia prevăzută la alin. (7) se stabileşte prin act adiţional la contractul individual de muncă, în temeiul prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligaţiei asumate îl obligă pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, precum şi la restituirea primei de instalare, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită, conform actului adiţional la contractul individual de muncă."

    10. La articolul 18, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) Cheltuielile ocazionate de pregătirea profesională se stabilesc pe ani de studii, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale, pentru fiecare din specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală."

    11. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cuantumul anual al taxei este egal cu cel al cheltuielilor prevăzute la art. 18 alin. (8^1) şi se aplică în mod corespunzător ambelor modalităţi de obţinere a celei de-a doua specialităţi, prevăzute la alin. (1). Acesta se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale şi se revizuieşte la intervale de minimum 5 ani."

    12. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.
    13. La articolul 22^1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Coordonatorul de rezidenţiat, respectiv directorul de program, precum şi îndrumătorul de rezidenţiat pot desemna medici rezidenţi titulari în linia de gardă cu acordul scris al acestora, la solicitarea unităţii sanitare unde se efectuează garda în afara timpului normal de lucru. Orele suplimentare de gardă efectuate de rezidenţi peste orele normate se remunerează conform încadrării salariale existente."

    14. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Medicii rezidenţi care au finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, pot fi încadraţi cu contract individual de muncă în unităţi sanitare publice, inclusiv în cabinete medicale individuale, în funcţie de specialitatea în care s-a efectuat pregătirea de rezidenţiat şi sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică în specialitatea respectivă. În aceste cazuri, încadrarea se va face pe perioadă determinată de un an, cu posibilitate de prelungire anuală, până la maximum 3 ani. Încadrarea se va face pe funcţia de medic, cu salarizarea corespunzătoare de rezident ultimul an, în funcţie de specialitatea de confirmare.
    (2) Prevederea de la alin. (1) se aplică şi în cazul medicilor rezidenţi pe post. În intervalul prevăzut la alin. (1) se suspendă contractul individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară unde medicul rezident a ocupat postul."

    15. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 29^1
    (1) În vederea reatestării competenţelor profesionale şi redobândirii dreptului de practică sau de liberă practică, după caz, pentru medicii care au întrerupt activitatea profesională sau se află într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor din România, prin colegiile teritoriale, încheie cu unităţile sanitare acreditate să desfăşoare programe de pregătire în rezidenţiat, inclusiv cu cabinetele medicale individuale de medicină de familie, contracte pentru efectuarea stagiului practic pentru medicii în cauză.
    (2) Pe perioada stagiului prevăzut la alin. (1), medicii lucrează sub supravegherea şi responsabilitatea coordonatorilor de program de rezidenţiat, directorilor de program, precum şi responsabililor/îndrumătorilor de formare nominalizaţi conform prevederilor art. 9 alin. (3) sau a unui medic primar acreditat în acest scop de către Colegiul Medicilor din România în cazul medicilor de familie şi de medicină generală.
    (3) Medicii prevăzuţi la alin. (1) au aceleaşi atribuţii şi responsabilităţi ca şi medicii rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire în cazul medicilor specialişti sau, după caz, competenţe limitate în cazul medicilor de medicină generală şi al medicilor cu competenţe limitate.
    (4) Pe perioada stagiului, medicii prevăzuţi la alin. (1) nu beneficiază de drepturi salariale.
    (5) La încheierea stagiului pentru redobândirea dreptului de liberă practică, unitatea sanitară acreditată sau, după caz, cabinetul medical individual de medicină de familie eliberează medicului o adeverinţă din care rezultă perioada efectuării acestuia şi sumarul activităţilor desfăşurate."    ART. II
    (1) Pentru anul 2019, prin derogare de la art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (2) şi (3), art. 15 alin. (8), art. 18^1 alin. (1) şi art. 19 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, concursul naţional pentru admiterea în rezidenţiatul pe locuri şi pe posturi se organizează în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Cifra de şcolarizare pentru rezidenţiat pentru anul 2019 se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. Ministerul Finanţelor asigură resursele financiare necesare şcolarizării prin rezidenţiat, la nivelul cifrelor de şcolarizare aprobate.
    (3) Ordinele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt opozabile Ministerului Educaţiei Naţionale.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    TEODOR-VIOREL MELEŞCANU

    Bucureşti, 31 octombrie 2019.
    Nr. 197.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016