Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 195 din 7 septembrie 2020  privind statutul personalului feroviar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 195 din 7 septembrie 2020 privind statutul personalului feroviar

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 820 din 7 septembrie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta lege reglementează statutul personalului feroviar, denumit în continuare statut, şi cuprinde prevederi referitoare la:
    a) raporturile de muncă ce se stabilesc între unitatea cu specific feroviar şi personalul feroviar angajat în cadrul acesteia, inclusiv drepturile, obligaţiile şi răspunderile acestora;
    b) formarea iniţială şi continuă a personalului feroviar;
    c) condiţiile specifice şi modalităţile de ocupare a funcţiilor, precum şi condiţiile specifice şi modalităţile de eliberare din aceste funcţii, de încetare a activităţii şi de pensionare a personalului feroviar;
    d) criteriile de acordare a distincţiilor.


    ART. 2
    Autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare sau cu metroul este Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor care răspunde, potrivit legii, de realizarea în mod unitar şi nediscriminatoriu a programului de dezvoltare a transportului feroviar sau cu metroul, precum şi de monitorizarea de specialitate în domeniul său de activitate.

    ART. 3
    (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) unitate cu specific feroviar - orice entitate cu personalitate juridică, care este înregistrată sub una dintre următoarele forme: instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate organizată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară următoarele activităţi:
    1. transport feroviar sau cu metroul;
    2. exploatare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport feroviar sau cu metroul;
    3. exploatare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare sau de metrou;
    4. comunicaţii şi informatică feroviară sau de metrou;
    5. monitorizare, autorizare, control, supraveghere de siguranţă, licenţiere, investigare şi certificare de siguranţă;
    6. formare-calificare, perfecţionare-certificare periodică a competenţelor profesionale şi autorizare a personalului feroviar;

    b) personal feroviar - orice persoană care deţine competenţele specifice şi are încheiat un contract individual de muncă cu o unitate cu specific feroviar.

    (2) În înţelesul prezentei legi, familia personalului feroviar cuprinde soţul/soţia şi/sau copiii aflaţi în întreţinerea acestuia.

    ART. 4
    Personalul feroviar, definitivat pe post, beneficiază de stabilitate în serviciu, conform dispoziţiilor prezentei legi.

    ART. 5
    Prin specificul activităţii sale, personalul feroviar este obligat să dovedească disciplină bazată pe necesitatea îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, indiferent de funcţie.

    ART. 6
    Personalul feroviar beneficiază de protecţia legii, a organizaţiilor profesionale şi/sau sindicale şi a autorităţii de stat în transportul feroviar, în cazul:
    a) insultelor, calomniilor, ameninţărilor, loviturilor sau al oricăror acte de violenţă care au legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
    b) desfăşurării de anchete sau cercetări cu caracter administrativ ori penal, atunci când acestea sunt generate de acte sau fapte produse ori săvârşite în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.


    ART. 7
    Personalul feroviar are un statut special conferit de natura şi condiţiile specifice de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, a riscurilor meseriei care îi pot afecta viaţa şi integritatea fizică şi psihică.

    CAP. II
    Recrutarea, încadrarea în muncă, formarea şi cariera profesională
    ART. 8
    Recrutarea candidaţilor în vederea încadrării în muncă se face din rândul persoanelor:
    a) necalificate, care vor urma cursurile de calificare specifice, organizate potrivit legii;
    b) care au dobândit competenţe în specialitate, în cadrul unor instituţii de învăţământ sau programe de formare profesională, organizate şi/sau acreditate conform legii.


    ART. 9
    (1) Încadrarea în muncă a personalului feroviar se face potrivit legii şi prezentului statut.
    (2) Pentru a fi încadrat în muncă şi a dobândi calitatea de personal feroviar, candidatul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să fie cetăţean român, cetăţean străin, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene şi să deţină, după caz, permis de şedere sau certificat de înregistrare, potrivit legii;
    b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
    c) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
    d) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;
    e) să aibă studiile şi pregătirea adecvate pentru ocuparea funcţiei pe care se încadrează.


    ART. 10
    (1) Formarea profesională continuă a personalului feroviar se realizează prin Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER şi/sau alţi furnizori de formare profesională, autorizaţi conform legii.
    (2) Unităţile cu specific feroviar, pe baza analizei nevoilor de instruire, stabilesc obiectivele şi planul anual de formare profesională continuă pentru asigurarea desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei trenurilor, de securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare.
    (3) În vederea implementării planului anual de formare profesională continuă a personalului feroviar, unităţile cu specific feroviar finanţează participarea la programele de formare profesională continuă.
    (4) Analiza nevoilor de instruire, prevăzută la alin. (2), se face de către unitatea cu specific feroviar numai după consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative sau a reprezentaţilor salariaţilor, după caz.
    (5) Finanţarea participării personalului feroviar la programele de formare profesională continuă se poate face şi prin proiecte sau programe finanţate din fonduri europene.

    CAP. III
    Drepturile personalului feroviar
    ART. 11
    (1) Personalul feroviar are următoarele drepturi:
    a) să primească un salariu lunar compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, premii, prime şi alte adaosuri al căror cuantum se stabileşte conform legii, contractului individual de muncă şi/sau contractului colectiv de muncă;
    b) să fie promovat în funcţie, ca urmare a calităţilor, aptitudinilor, abilităţilor şi competenţelor dovedite şi a studiilor absolvite în timpul desfăşurării activităţii, în limita posturilor disponibile;
    c) să beneficieze de drepturile stabilite potrivit legislaţiei în vigoare, contractului individual de muncă şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite sau speciale de muncă;
    d) să beneficieze de concediu de odihnă anual, de cel puţin 24 de zile lucrătoare, precum şi de alte concedii, stabilite prin contractul colectiv de muncă;
    e) să beneficieze în mod gratuit de asistenţă şi servicii medicale şi psihologice, în caz de boală sau de accidente, de proteze, de orteze sau de alte dispozitive medicale, precum şi de medicamente, conform legii;
    f) să primească indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boală sau de accident de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    g) să beneficieze de autorizaţie de călătorie gratuită pe calea ferată, atât în interes personal, cât şi în interes de serviciu, în condiţiile legii;
    h) să beneficieze în mod gratuit de uniformă, echipament specific, materiale igienico-sanitare;
    i) să beneficieze de măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii potrivit prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă;
    j) să beneficieze, în cazul concedierilor colective, de o sumă compensatorie al cărui cuantum nu poate fi mai mic decât nivelul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de stat, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă;
    k) să primească locuinţă de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz;
    l) să beneficieze, o singură dată pe an, de decontarea de către angajator a unui procent de 50% din cheltuielile ocazionate de efectuarea concediului de odihnă. Suma decontată nu poate depăşi nivelul a de 3 ori salariul minim brut pe ţară garantat în plată şi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă;
    m) să primească indemnizaţii de instalare, în cazul modificării locului de muncă, de delegare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare. Nivelul minim al indemnizaţiei de delegare pentru personalul feroviar este de 2,5 ori cuantumul stabilit potrivit legii pentru personalul bugetar;
    n) în cazul mutării în interesul serviciului în altă localitate, personalul feroviar va beneficia de decontarea cheltuielilor de transport pentru efectele gospodăreşti pentru fiecare membru de familie;
    o) să beneficieze de tratament medical în străinătate pentru afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei, în situaţia în care acestea nu pot fi tratate în ţară, în condiţiile legii;
    p) să beneficieze de ajutoare materiale la sărbătorile de Paşte şi Crăciun, de Ziua Feroviarilor, precum şi în caz de deces al salariatului sau al unui membru de familie al acestuia, la naşterea copilului/adopţia unui copil minor, la căsătorie. Cuantumul acestor ajutoare se stabileşte prin contractul colectiv de muncă;
    q) să beneficieze de vouchere de vacanţă, tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă sau alte tipuri de tichete de valoare acordate potrivit legii;
    r) să beneficieze de asigurare gratuită de viaţă, de sănătate, precum şi pentru pagubele produse în cazul accidentelor şi incidentelor de cale ferată sau de metrou;
    s) să beneficieze de zile libere plătite cu ocazia unor evenimente familiale, stabilite prin contractul colectiv de muncă;
    ş) să beneficieze, la cerere, în cazul implicării sale în producerea unor incidente sau accidente feroviare sau de metrou, pe tot parcursul cercetării disciplinare, de asistenţă, conform legii.

    (2) În scopul evitării acumulării oboselii excesive şi afectării siguranţei feroviare, limitele maxime ale timpului de muncă şi limitele minime ale timpului de odihnă pentru personalul feroviar din siguranţa feroviară se stabilesc prin reglementări specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare sau cu metroul, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative şi/sau a asociaţiilor profesionale, angajatorii fiind obligaţi să ia toate măsurile pentru asigurarea respectării acestor limitări.
    (3) În cazul în care contractul colectiv de muncă a expirat şi nu a fost încheiat un nou contract colectiv de muncă, drepturile acordate personalului feroviar în baza acestuia se menţin până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă.
    (4) Membrii legitimaţi, precum şi personalul angajat în cluburile şi asociaţiile cultural-sportive feroviare sau ale S.C. Metrorex - S.A. beneficiază anual de legitimaţie de călătorie gratuită pe calea ferată sau cu metroul, după caz.
    (5) Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, personalul feroviar beneficiar de autorizaţii şi permise de călătorie gratuită pe calea ferată, atât în interes personal, cât şi în interes de serviciu, este exceptat de la plata taxelor şi impozitelor aferente acestora.

    ART. 12
    Membrii familiei personalului feroviar beneficiază gratuit, în condiţiile legii, de:
    a) asistenţă medicală şi medicamente în cadrul sistemului de asigurări de sănătate;
    b) decontarea cheltuielilor de transport în situaţia mutării personalului feroviar în interes de serviciu în altă localitate;
    c) legitimaţii de călătorie gratuite pe calea ferată.


    ART. 13
    Copilul/Copiii personalului feroviar decedat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, care urmează o formă de învăţământ cu plată, organizată potrivit legii, beneficiază, la cerere, de suportarea, de către unitatea angajatoare, a taxei de şcolarizare, până la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

    CAP. IV
    Obligaţiile personalului feroviar
    ART. 14
    Personalul feroviar are următoarele obligaţii:
    a) să îndeplinească la timp şi corect obligaţiile de serviciu stabilite prin fişa postului;
    b) să nu lase fără supraveghere, în timpul programului de lucru, mijloacele de transport, maşinile şi instalaţiile în funcţiune, să le predea sau să le asigure în mod corespunzător, la terminarea programului de lucru;
    c) la terminarea programului de lucru, să nu părăsească locul de muncă cu activitate continuă până la sosirea schimbului, iar în caz de neprezentare a acestuia, are obligaţia de a anunţa şeful ierarhic despre acest fapt, pentru a se lua măsurile necesare asigurării continuităţii activităţii;
    d) să respecte regulile de acces în unitate, normele de securitate şi sănătate în muncă şi să participe la preîntâmpinarea accidentelor de muncă;
    e) să respecte normele în domeniul situaţiilor de urgenţă;
    f) să se prezinte la examenele medicale, psihologice şi profesionale periodice în cazurile şi în condiţiile stabilite prin reglementările şi ordinele interne;
    g) să acţioneze pentru preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror fapte ce ar pune în pericol siguranţa circulaţiei;
    h) să aplice normele privitoare la exploatarea, întreţinerea şi repararea infrastructurii feroviare şi a mijloacelor de transport pe calea ferată;
    i) să respecte dispoziţiile şi reglementările cu privire la folosirea uniformei de serviciu, a mijloacelor şi echipamentelor de protecţie a muncii care le sunt încredinţate;
    j) să respecte dispoziţiile prevăzute de lege, reglementările specifice activităţii feroviare, contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă şi regulamentul intern;
    k) în situaţii de calamităţi, catastrofe ori alte asemenea evenimente, să se prezinte necondiţionat la locul de muncă la solicitarea şefului ierarhic;
    l) să apere autoritatea, interesele şi patrimoniul unităţilor cu specific feroviar;
    m) să participe la programele de formare profesională şi de specialitate organizate de angajator;
    n) să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
    o) să îl înştiinţeze de îndată pe şeful ierarhic despre existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă, de natură să aducă prejudicii sau să afecteze siguranţa circulaţiei feroviare şi să propună măsuri pentru prevenirea unor asemenea situaţii.


    ART. 15
    Personalul feroviar trebuie să cunoască şi să aplice legile, regulamentele, instrucţiunile şi ordinele referitoare la serviciul pe care îl îndeplineşte, conformându-se acestora. Aceste reglementări sunt puse la dispoziţia personalului feroviar prin grija angajatorului, iar invocarea necunoaşterii lor nu constituie motiv de exonerare de răspundere.

    ART. 16
    (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul feroviar manifestă o conduită civilizată, are o atitudine demnă şi răspunde cererilor adresate acestuia în conformitate cu legile, regulamentele şi instrucţiunile de serviciu, fără părtinire.
    (2) Personalului feroviar îi este interzis să pretindă sau să primească bunuri sau alte foloase ori avantaje, de orice natură.

    CAP. V
    Salarizarea personalului feroviar
    ART. 17
    (1) Personalul feroviar beneficiază, pentru munca prestată, de un salariu lunar corespunzător funcţiei, meseriei şi clasei în care este încadrat.
    (2) Salariul lunar este confidenţial şi este compus din salariul de bază şi o parte variabilă constituită din indemnizaţii, sporuri, premii, prime, bonusuri, alte adaosuri şi drepturi salariale suplimentare, stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern.
    (3) Salariul lunar reprezintă un element esenţial al contractului individual de muncă şi este stabilit cu respectarea prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă.

    ART. 18
    (1) Salariul de bază în unităţile feroviare se calculează pornind de la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, majorat cu coeficienţi minimi de ierarhizare, după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Funcţia şi gradul│Coeficient │
│crt.│profesional │minim de │
│ │ │ierarhizare │
├────┴─────────────────┴───────────────┤
│Muncitori: │
├────┬─────────────────┬───────────────┤
│1. │Necalificaţi │1,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│2. │Calificaţi │1,50 │
├────┴─────────────────┴───────────────┤
│Personal administrativ şi de │
│specialitate încadrat în funcţii │
│pentru care condiţia de pregătire │
│este: │
├────┬─────────────────┬───────────────┤
│3. │Şcoala │1,40 │
│ │profesională │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│4. │Studiile liceale │1,40 │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Studiile liceale │ │
│5. │+ curs de │1,45 │
│ │calificare │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│6. │Şcoala │1,50 │
│ │postliceală │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│7. │Şcoala de maiştri│1,60 │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Studiile │ │
│8. │superioare de │1,80 │
│ │scurtă durată │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┤
│Personal cu studii superioare: │
├────┬─────────────────┬───────────────┤
│ │Studiile │ │
│9. │superioare de │2,20 │
│ │lungă durată │ │
└────┴─────────────────┴───────────────┘    (2) Personalul feroviar care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de majorarea coeficientului prevăzut la alin. (1) cu 0,5 dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul.
    (3) Salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) şi (2) nu cuprinde sporuri, indemnizaţii şi/sau alte adaosuri.

    ART. 19
    Salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi în cazul lichidării unităţii.

    CAP. VI
    Recompense şi distincţii
    ART. 20
    (1) Angajaţii feroviari chemaţi să desfăşoare activităţi în afara orelor de program sunt recompensaţi, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă.
    (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) pot fi:
    a) preîntâmpinarea sau înlăturarea efectelor calamităţilor naturale sau a altor cazuri de forţă majoră, precum şi în situaţii care periclitează sănătatea sau viaţa altor persoane;
    b) înlăturarea efectelor unor situaţii neprevăzute care ar dăuna continuării sau bunei funcţionări a transporturilor feroviare sau cu metroul;
    c) efectuarea reparaţiilor la linii, lucrări de artă, instalaţii şi dispozitive din dotare, dacă defecţiunea provoacă întreruperea sau împiedică desfăşurarea normală a activităţii feroviare sau cu metroul.


    ART. 21
    (1) Personalul feroviar cu rezultate excepţionale în activitatea profesională poate fi recompensat de către angajator prin ordine, medalii şi recompense băneşti.
    (2) Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului feroviar sunt:
    a) Ordinul Anghel Saligny;
    b) Medalia de onoare Meritul feroviar.

    (3) Sunt considerate rezultate excepţionale:
    a) iniţiativa pentru preîntâmpinarea evenimentelor, avariilor sau a altor situaţii care ar putea produce perturbaţii, pagube sau întreruperea activităţii de transport;
    b) participarea la înlăturarea efectelor unor avarii, dezastre sau calamităţi şi restabilirea activităţii de transport;
    c) realizările în domeniul tehnico-ştiinţific: invenţii, inovaţii, manuale şi cărţi de specialitate care să conducă la îmbunătăţiri ale nivelului tehnic şi de întreţinere a infrastructurii feroviare, a vehiculelor feroviare, a utilajelor şi instalaţiilor, a nivelului de exploatare a infrastructurii feroviare, precum şi a nivelului de pregătire a personalului feroviar.

    (4) Modelul ordinelor şi medaliilor, precum şi condiţiile de acordare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.

    CAP. VII
    Drepturi şi obligaţii ale unităţii cu specific feroviar
    ART. 22
    Unitatea cu specific feroviar are în principal următoarele drepturi:
    a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
    b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
    c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
    d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, acordurilor încheiate cu organizaţiile sindicale/contractului colectiv de muncă aplicabil sau regulamentului intern;
    f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a acestora.


    ART. 23
    Unităţii cu specific feroviar îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să aducă la cunoştinţa angajaţilor prevederile legale referitoare la activitatea societăţii, inclusiv a regulamentelor, ordinelor, instrucţiunilor de serviciu şi a dispoziţiilor în vigoare;
    b) să pună la dispoziţia angajaţilor, potrivit specificului muncii şi sarcinilor de serviciu, instalaţiile, aparatura, sculele şi materialele necesare în scopul folosirii complete şi eficiente a timpului de lucru;
    c) să ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, asigurarea condiţiilor specifice de protecţia muncii şi igienico-sanitare, precum şi instruirea personalului în acest domeniu;
    d) să dimensioneze personalul conform normativelor şi să asigure selecţionarea, repartizarea şi utilizarea acestuia potrivit cerinţelor stabilite pentru fiecare loc de muncă;
    e) să asigure formarea şi perfecţionarea profesională a angajaţilor, potrivit legii şi ţinând cont de nevoile specifice pentru desfăşurarea activităţii;
    f) să analizeze propunerile făcute de angajaţi şi sindicate, informându-i pe aceştia de modul de rezolvare;
    g) să organizeze şi să asigure paza, întreţinerea şi curăţenia în spaţiile ocupate de unitate;
    h) să asigure accesul angajaţilor în unitate;
    i) să informeze angajaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
    j) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
    k) să acorde angajaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din acordurile încheiate cu organizaţiile sindicale/contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă.


    CAP. VIII
    Procedura contestării sancţiunilor disciplinare
    ART. 24
    Pentru toate categoriile profesionale, în centralul unităţii cu specific feroviar se organizează şi funcţionează un Consiliu central de disciplină, în vederea stabilirii şi tratării în mod transparent a abaterilor şi sancţiunilor disciplinare prevăzute în Codul muncii.

    ART. 25
    (1) Consiliile de disciplină sunt formate din 5 persoane, după cum urmează:
    a) conducătorul structurii juridice centrale sau regionale ori o persoană desemnată de acesta din cadrul structurii juridice, în calitate de preşedinte;
    b) conducătorul structurii centrale sau regionale care a efectuat cercetarea faptei sau o persoană desemnată de acesta;
    c) conducătorul structurii centrale sau regionale de specialitate sau o persoană desemnată de acesta;
    d) două persoane propuse de organizaţiile sindicale reprezentative sau 2 reprezentanţi ai salariaţilor, acolo unde nu sunt constituite sindicate.

    (2) Fiecare consiliu de disciplină are un secretar, desemnat de către compartimentul resurse umane al structurii centrale sau regionale.

    ART. 26
    În cazul în care salariatul supus cercetării disciplinare prealabile consideră că i-au fost încălcate drepturile cu privire la formularea şi susţinerea apărării şi a probelor pe care le consideră necesare în apărarea sa, acesta se poate adresa Consiliului de disciplină, contestând modul în care s-a desfăşurat cercetarea disciplinară prealabilă.

    ART. 27
    (1) În situaţia prevăzută la art. 26, contestaţia se depune la Consiliul de disciplină regional sau central, după caz, în termen de 7 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării disciplinare prealabile.
    (2) În unităţile cu specific feroviar, consiliile de disciplină regionale soluţionează toate contestaţiile depuse pentru faptele pentru care sunt susceptibile sancţiuni disciplinare, cu excepţia celor prin care se contestă desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, acestea fiind de competenţa Consiliului central de disciplină.
    (3) Pentru faptele pentru care este susceptibilă aplicarea sancţiunii de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă, contestaţia se adresează Consiliului central de disciplină.
    (4) Sancţiunile disciplinare aplicate personalului unităţii feroviare în conformitate cu prevederile Codului muncii pot fi contestate la Consiliul de disciplină în termen de 7 zile calendaristice de la data comunicării deciziei de aplicare a sancţiunii.

    ART. 28
    Consiliul de disciplină sesizat în termenul legal este obligat să se întrunească în maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.

    ART. 29
    Contestatarul are dreptul să cunoască în întregime actele aflate la dosarul cauzei şi să solicite admiterea de probe suplimentare în apărarea sa.

    ART. 30
    Pe perioada cercetării disciplinare şi în faţa Consiliului de disciplină, contestatarul are dreptul să fie asistat de un avocat, de un reprezentant al sindicatului din care face parte sau de o altă persoană aleasă de acesta.

    ART. 31
    Audierea celui în cauză şi consemnarea scrisă a susţinerilor sale sunt obligatorii.

    ART. 32
    (1) Consiliul de disciplină al unităţii cu specific feroviar soluţionează contestaţia formulată împotriva deciziei de sancţionare, cu citarea părţilor, şi poate hotărî menţinerea, înlocuirea sancţiunii sau anularea sancţiunii aplicate.
    (2) Hotărârea Consiliului de disciplină se pronunţă prin decizie motivată cu majoritate de voturi şi se comunică părţilor în termen de 3 zile de la pronunţare.

    ART. 33
    Unitatea cu specific feroviar, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz, va elabora un regulament de funcţionare a Consiliului de disciplină.

    CAP. IX
    Încetarea raporturilor de muncă şi pensionarea personalului feroviar
    ART. 34
    (1) Personalul feroviar se poate pensiona, la cerere, dacă îndeplineşte condiţiile privind stagiul minim de cotizare şi vârsta standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Personalul feroviar care a realizat stagiul complet de cotizare, potrivit legii, din care cel puţin 30 de ani în activităţile prevăzute la art. 35, are dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani fără aplicarea procentului de diminuare a cuantumului pensiei stabilit de lege.
    (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, personalul feroviar beneficiază, prin cumul, de reducerea prevăzută la alin. (2) şi de reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în locurile de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite sau speciale de muncă.
    (4) Reducerea cumulată prevăzută la alin. (3) nu poate fi mai mare de 13 ani.
    (5) Membrii de familie ai personalului feroviar beneficiază de pensie de urmaş în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii.

    ART. 35
    (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi încadrate în condiţii speciale locurile de muncă ale personalului feroviar cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare sau cu metroul din:
    a) activitatea de circulaţie a trenurilor;
    b) activitatea de exploatare, revizie şi întreţinere material rulant;
    c) activitatea de exploatare, revizie şi întreţinere linii;
    d) activitatea de exploatare, revizie şi întreţinere instalaţii, telecomenzi feroviare, control şi telecomunicaţii feroviare;
    e) activitatea de instruire teoretică şi practică de serviciu a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, pentru funcţia de instructor;
    f) activitatea de revizie, întreţinere, exploatare şi reparaţii la metrou.

    (2) Metodologia şi criteriile de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale potrivit alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

    ART. 36
    În cazul în care angajatorul stabileşte, ca măsură organizatorică, concedieri colective cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare la data producerii lor, personalul feroviar beneficiază de măsuri active de protecţie socială, potrivit legii.

    CAP. X
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 37
    Ziua Feroviarilor, sărbătorită anual la data de 16 februarie, se declară zi de sărbătoare legală pentru personalul feroviar, prin derogare de la prevederile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 38
    Lista funcţiilor şi meseriilor cu atribuţii şi responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare sau cu metroul se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 39
    În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi va fi elaborat regulamentul de funcţionare al Consiliului de disciplină, prevăzut la art. 33.

    ART. 40
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 360/1976 privind aprobarea Statutului disciplinar al personalului din unităţile de transporturi, publicat în Buletinul Oficial nr. 100 din 13 noiembrie 1976.

    ART. 41
    (1) Prevederile din contractele colective de muncă în vigoare, contrare dispoziţiilor prezentei legi, se aplică până la data expirării contractului colectiv de muncă, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) În măsura în care prezentul statut nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completează cu celelalte prevederi ale legislaţiei muncii.

    ART. 42
    Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 34 alin. (2) şi (3), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 7 septembrie 2020.
    Nr. 195.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Ciobanul Ovidiu
05 Octombrie 2020
Bun? ziua Când intra în vigoare statutul personalului În leg?tur? cu pensionare la metrorex Dac? e valabil ce sa scris ca se iese la pensie cu 80 la suta din brut
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016