Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 190 din 21 august 2020  privind utilizarea voluntară a logotipului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 190 din 21 august 2020 privind utilizarea voluntară a logotipului "100% rasă autohtonă" pentru produsele de origine animală din România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 771 din 24 august 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare utilizarea voluntară a logotipului „100% rasă autohtonă“ privind autenticitatea produselor de origine animală, precum şi stabilirea cadrului legal necesar aplicării acestuia, în vederea susţinerii fondului genetic al raselor şi menţinerii diversităţii genetice a populaţiilor de animale şi a altor specii de interes zootehnic, care fac parte din lista raselor autohtone din România, prevăzută la anexa nr. 1.
    (2) Lista prevăzută la alin. (1) este stabilită potrivit prevederilor Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificată prin Legea nr. 58/1994, cu modificările ulterioare.
    (3) Prevederile prezentei legi nu aduc atingere cerinţelor şi condiţiilor impuse atât de legislaţia privind proprietatea industrială, cât şi de prevederile art. 29, 30, 42 şi 56 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare.

    ART. 2
    Scopul reglementării utilizării voluntare a logotipului „100% rasă autohtonă“ pentru produsele de origine animală din România este de îmbunătăţire a producţiei şi a comercializării produselor provenite de la animale care aparţin raselor autohtone din speciile de interes zootehnic.

    ART. 3
    Pentru aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) caiet de sarcini - set de condiţii stabilite de către o entitate pentru a putea utiliza logotipul „100% rasă autohtonă“ pe produsele provenite de la acestea;
    b) conservare in situ - conservarea materialului genetic al animalelor în ecosistemul său natural prin menţinerea şi reconstituirea populaţiilor de animale dispărute;
    c) entitate - orice formă asociativă, legal constituită, ai cărei membri deţin animale sau alte specii de interes zootehnic înregistrate în Registrul agricol şi/sau în altă bază de date naţională, recunoscută de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“, denumită în continuare ANZ;
    d) etichetarea - orice menţiuni, indicaţii, mărci comerciale, desene sau semne, care fac referire la rasele din speciile de interes zootehnic şi care se regăsesc pe orice ambalaj, document, anunţ, etichetă, inel sau manşetă şi care însoţesc sau fac referire la un produs;
    e) evidenţe zootehnice - orice arhivă sau suport de date, cu indicarea detaliilor privind rasele din speciile de interes zootehnic;
    f) logotip „100% rasă autohtonă“ - marca rasei din specie conform Listei raselor autohtone din România, prevăzută în anexa nr. 1;
    g) lot de animale - grup de animale dintr-o rasă autohtonă, care provine din aceeaşi fermă;
    h) lot de produse - produse animaliere cu aceleaşi caracteristici, a căror trasabilitate este recunoscută de entitate;
    i) program de conservare a rasei - program de ameliorare în care este stabilit ca obiectiv conservarea rasei, întocmit de deţinătorul registrului genealogic al rasei sau de cel ce gestionează evidenţele zootehnice în cazul speciilor de interes zootehnic, care cuprinde ansamblul de reguli, acţiuni şi măsuri privind conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice ale animalelor autohtone, pentru evoluţia rasei în izolare reproductivă, pentru menţinerea identităţii rasei şi a diversităţii genetice a animalelor, aprobat de către ANZ;
    j) produse din rase autohtone - acele produse a căror trasabilitate este recunoscută de entitate;
    k) rasa - o populaţie de animale, izolată reproductiv, cu un fond de gene comun, suficient de omogenă pentru a fi considerată diferită de celelalte animale din aceeaşi specie de către unul sau mai multe grupuri de crescători, care au convenit să înscrie animalele în cauză în registre genealogice, cu detalierea ascendenţilor lor cunoscuţi, în scopul reproducerii caracteristicilor moştenite ale acestora prin reproducţie, schimb şi selecţie în cadrul unui program de ameliorare;
    l) rasa autohtonă - acea populaţie de animale a cărei formare ca rasă a avut loc în condiţiile geoclimatice specifice ţării de origine şi a cărei creştere a avut tradiţie îndelungată în timp;
    m) rasa reconstituită - un grup de animale care posedă caracteristicile unei rase vechi autohtone, considerată pe cale de dispariţie, beneficiară a unui program de ameliorare în care este stabilit obiectivul de reconstituire al rasei;
    n) resurse genetice animale autohtone - acele rase de animale de fermă, inclusiv alte rase de interes zootehnic, cu valoare actuală sau potenţială, care se încadrează în Lista raselor autohtone din România;
    o) titularul caietului de sarcini - entitatea recunoscută oficial de ANZ;
    p) trasabilitate - capacitatea de a urmări un produs alimentar sau un animal în toate etapele de creştere, producţie, transformare şi distribuţie.


    CAP. II
    Beneficiarii şi solicitanţii
    ART. 4
    (1) Beneficiari ai logotipului „100% rasă autohtonă“ sunt producătorii agricoli, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, precum şi cooperativele agricole constituite conform prevederilor Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu cerinţele entităţilor responsabile de rase privind îndeplinirea regulilor stabilite prin caietul de sarcini, înscrişi în programul naţional.
    (2) Solicitanţi logotipului „100% rasă autohtonă“ sunt entităţile care conduc registre genealogice sau evidenţe zootehnice la rasele cuprinse în Lista raselor autohtone din România.

    CAP. III
    Atribuirea logotipului „100% rasă autohtonă“
    ART. 5
    Solicitanţii logotipului „100% rasă autohtonă“ trebuie să deţină un cod unic de identificare, atribuit de ANZ, potrivit modelului de adeverinţă prevăzut în anexa nr. 2.

    CAP. IV
    Instituţiile publice şi entităţile responsabile
    ART. 6
    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru elaborarea legislaţiei subsecvente din domeniu.
    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale efectuează inspecţii oficiale cu privire la aplicarea logotipului „100% rasă autohtonă“ ale cărui caracteristici sunt prevăzute în anexa nr. 3.
    (3) ANZ este autoritatea competentă a statului în zootehnie, care:
    a) recunoaşte entităţile de crescători şi aprobă programele de ameliorare ale raselor autohtone;
    b) atribuie codul unic de identificare în Registrul unic de identificare fiecărui solicitant.

    (4) Entităţile au următoarele atribuţii:
    a) conduc registrele genealogice/evidenţele zootehnice la rasele autohtone cuprinse în programele de conservare a rasei;
    b) desfăşoară activităţi de promovare a conservării, respectiv a produselor de origine animală care provin de la animale din rase autohtone;
    c) solicită cod unic de identificare;
    d) întocmesc caietul de sarcini pentru rasa pe care o gestionează, ale cărui caracteristici sunt prevăzute în anexa nr. 4;
    e) se asigură că produsele provin de la animale din rasele autohtone prin monitorizarea sistemului de producţie;
    f) se asigură de conformitatea sistemului de trasabilitate a animalelor din rasele autohtone;
    g) au responsabilitatea pentru utilizarea logotipurilor, implicit recunoaşterea materialului biologic zootehnic produs pentru comercializare numai din animalele monitorizate şi gestionate de către acestea;
    h) transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale un raport anual privind rezultatele controalelor efectuate la beneficiarii utilizatori ai logotipului „100% rasă autohtonă“ pentru produsele de origine animală, pe suport electronic;
    i) păstrează documentele prevăzute în caietul de sarcini pentru o perioadă de 5 ani, pe suport electronic.

    (5) Crescătorul de animale din rasele autohtone are următoarele obligaţii:
    a) este membru al entităţii crescătorilor pentru rasa autohtonă de animale pentru care solicită cod unic de identificare, prin cererea prevăzută în anexa nr. 5;
    b) se obligă să menţină numărul de animale adulte de reproducţie, precum şi descendenţii necesari pentru înlocuirea acestora până la ieşirea rasei din pericolul de abandon;
    c) organizează reproducţia în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al registrului genealogic;
    d) înfiinţează şi conduce evidenţele primare în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al registrului genealogic;
    e) ţine un registru de evidenţă în exploataţia proprie şi raportează entităţii toate informaţiile solicitate de aceasta conform caietului de sarcini.


    CAP. V
    Criterii de eligibilitate
    ART. 7
    (1) Prevederile prezentei legi se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1), care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) deţin animale de rasă încadrate în una dintre rasele incluse în Lista raselor autohtone din România, prevăzută în anexa nr. 1, conform deciziei emise de ANZ;
    b) animalele sunt înscrise în registrul genealogic al rasei sau în cazul altor specii de interes zootehnic care se regăsesc în evidenţele zootehnice;
    c) înfiinţează şi conduc evidenţele primare în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al registrului genealogic;
    d) se obligă prin angajament scris să aplice logotipul distribuit de entitate numai pentru produsele care provin de la animale din rase autohtone.

    (2) Verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute la alin. (1) se face de către entitatea conducătoare a registrului genealogic sau a evidenţelor zootehnice, iar rezultatele verificărilor se menţionează în procese-verbale întocmite pentru fiecare beneficiar de logotip.
    (3) Entităţile conducătoare ale registrelor genealogice sau ale evidenţelor zootehnice transmit la ANZ o copie a proceselor- verbale întocmite pentru fiecare beneficiar de logotip.

    CAP. VI
    Modalitatea de acordare a logotipurilor
    ART. 8
    Lista raselor autohtone ameninţate cu abandonul se întocmeşte anual, până la data de 15 ianuarie a anului în curs, de către ANZ, pe baza numărului de animale înscrise în registrul genealogic sau a evidenţelor zootehnice pentru rasa respectivă, prin consultarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.

    ART. 9
    Pentru rasele din alte specii de interes zootehnic, la care nu este reglementată organizarea registrului genealogic, lista se întocmeşte de către ANZ, prin consultarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, pe baza evidenţelor zootehnice care oferă date pentru a permite trasabilitatea originii genetice a acestora pe două generaţii de ascendenţi.

    ART. 10
    Registrele genealogice şi evidenţele zootehnice sunt conduse de entităţi recunoscute de către ANZ, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 11
    (1) Fiecare entitate care conduce registrul genealogic/evidenţele zootehnice ale raselor autohtone întocmeşte un caiet de sarcini, care va fi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (2) Nerespectarea prevederilor caietului de sarcini atrage pierderea dreptului de a utiliza logotipul.

    ART. 12
    Logotipul „100% rasă autohtonă“ este compatibil cu alte sisteme de calitate/etichetare dacă aceste produse sunt incluse într-o denumire de origine protejată, sisteme ecologice, indicaţii geografice protejate sau specificaţii integrate de creştere a animalelor, etichetarea voluntară a cărnii de vită, a cărnii de miel, putând utiliza logotipul menţionat în prezentul standard, simultan cu cifrele de calitate menţionate anterior, cu condiţia să respecte reglementările din prezenta lege, în special cel de apartenenţă a produselor la animalele cuprinse în Lista raselor autohtone din România.

    ART. 13
    În cazul în care se foloseşte logotipul „100% rasă autohtonă“ împreună cu alte sisteme de identificare, caietul de sarcini trebuie să prevadă utilizarea în comun a sistemului de etichetare şi compatibilitatea lor.

    ART. 14
    În cazul în care există o denumire de origine protejată sau o indicaţie protejată geografic înregistrată în
    Registrul comunitar prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012, care conţine sau constă în numele unei rase autohtone, denumirea respectivă poate fi folosită numai de către beneficiarii care o deţin.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    (1) Entităţile ca titulari ai caietului de sarcini verifică datele privind înregistrarea animalelor din rase autohtone, aşa cum sunt prevăzute în registrele genealogice sau evidenţele zootehnice pe care le gestionează.
    (2) Entităţile au obligaţia de a păstra o perioadă de cel puţin 5 ani documentaţia care conferă datele de trasabilitate.

    ART. 16
    Operatorii implicaţi în derularea programului de utilizare a logotipului „100% rasă autohtonă“ pentru produsele de origine animală din România sunt obligate să pună la dispoziţia persoanelor abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ANZ toate documentele solicitate, în scopul verificării respectării prezentei legi.

    ART. 17
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.

    ART. 18
    În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează normele metodologice de punere în aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre de Guvern.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 21 august 2020.
    Nr. 190.
    ANEXA 1

    LISTA
    raselor autohtone din România

┌─────────────────────┬────────────────┐
│SPECIA TAURINE: │ │
│1. Rasa Bălţată │ │
│Românească │ │
│2. Rasa Bălţată cu │SPECIA BUBALINE:│
│negru Românească │1. Rasa Bivolul │
│3. Rasa Brună │românesc │
│4. Rasa Sură de Stepă│ │
│5. Rasa Pinzgău de │ │
│Transilvania │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│SPECIA OVINE: │ │
│1. Rasa Ţurcană │ │
│2. Rasa Ţigaie │ │
│3. Rasa Oaia Cap │ │
│Negru de Teleorman │ │
│4. Rasa Raţca (Valahă│ │
│cu coarne în │ │
│tirbuşon) │ │
│5. Rasa Karakul de │ │
│Botoşani │SPECIA CAPRINE: │
│6. Rasa Merinos de │1. Rasa │
│Suseni │Carpatina │
│7. Rasa Merinos │2. Rasa Alba de │
│Transilvănean │Banat │
│8. Rasa Merinos de │ │
│Cluj │ │
│9. Rasa Merinos de │ │
│Palas │ │
│10. Rasa Ţigaie - │ │
│varietatea ruginie │ │
│11. Rasa de lapte │ │
│Palas │ │
│12. Rasa de carne │ │
│Palas │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│SPECIA ECVIDEE: │ │
│1. Rasa Huţul │ │
│2. Rasa Lipiţan │SPECIA PORCINE: │
│3. Rasa Semigreul │1. Rasa Bazna │
│românesc │2. Rasa │
│4. Rasa Gidran │Mangaliţa │
│5. Rasa Shagya Arabă │ │
│6. Rasa Nonius │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│SPECIA GALINACEE: │SPECIA ALBINE: │
│1. Rasa Gât-Golaş de │1. Rasa Apis │
│Transilvania │mellifera │
│ │carpatica │
├─────────────────────┼────────────────┤
│SPECIA VIERMI DE │ │
│MĂTASE: │SPECIA LEPORIDE │
│1. Rasa Bombyx mori │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│SPECIA de PEŞTI CRAP │ │
│(Cyprinus Carpio): │ │
│1. Rasa Frăsinet │ │
│2. Rasa Ineu │ │
│3. Rasa Podu-Iloaiei │ │
│4. Rasa Brateş │ │
│5. Rasa Auriu de │ │
│Deltă │ │
│6. Rasa Topless de │ │
│Larga Jijia │ │
│7. Rasa Salonta │ │
│8. Rasa Dumbrava - │ │
│Sibiu │ │
│9. Rasa Seleuş │ │
└─────────────────────┴────────────────┘    ANEXA 2

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE
    "Prof. dr. G. K. CONSTANTINESCU"
    Nr. de înregistrare ………………
    ADEVERINŢĂ
    pentru alocarea codului unic de identificare al entităţii
    Numele şi prenumele reprezentantului: ............................
    CNP:
    I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

    CUI/CIF:
    I_I_I_I_I_I_I_I_I

    Codul unic de identificare alocat este: ......................
           Data:
    .................

    ANEXA 3

    CARACTERISTICILE LOGOTIPULUI „100% RASĂ AUTOHTONĂ“
    a) Model. Există o imagine generală pentru toate rasele autohtone (a.1.) pentru a fi utilizată în campanii şi promoţii şi alte 10 imagini (a.2.), pentru a reprezenta fiecare specie a rasei autohtone recunoscută în Lista Raselor Autohtone din România care se aplică pe produse, putând fi însoţite de denumirea rasei autohtone.
    a.1) Logotip*) general. Acest model nu se utilizează la etichetarea produselor de origine animală, ci doar în campanii şi promoţii. (a se vedea imaginea asociată)

    a.2) Logotip*) al speciei. Modelele utilizate sunt următoarele şi se aplică pe produse, putând fi însoţite de denumirea rasei autohtone: (a se vedea imaginea asociată)

    *) Modelele logotipurilor sunt reproduse în facsimil.

    b) Micşorarea dimensiunii
    În cazul în care pentru aplicarea logotipului pe diferite tipuri de etichete este necesară micşorarea sa, aceasta se va realiza întotdeauna la o scară proporţională, dimensiunea minimă având un diametru de 1 cm.

    c) Culoarea
    Obligatoriu logotipul general are culoarea neagră.
    Logotipul speciei este reprezentat de o anumită culoare, care o identifică şi o distinge de restul speciilor. Culorile alese pentru fiecare specie sunt următoarele:
    • Bovine: Pantone 1797 (RGB 201, 40, 45)(CMYK 14, 94, 86, 4)
    • Caprine: Pantone 363 (RGB 57,137, 47)(CMYK 79, 22, 99, 5)
    • Ovine: Pantone 144 (RGB 239, 130, 0)(CMYK 1, 58, 100, 0)
    • Cabaline: Pantone Process Cyan (RGB 0, 158, 224)(CMYK 100, 0, 0, 0)
    • Leporide: Pantone 327 (RGB 0, 134, 136)(CMYK 100, 0, 44, 17)
    • Asini: Pantone 7538 (RGB 184, 191, 181)(CMYK 9, 0, 13, 30)
    • Porcine: Pantone 205 (RGB 225, 71, 125)(CMYK 3, 83, 19, 0)
    • Albine: Pantone 288 (RGB 0, 70, 135)(CMYK 100, 67, 0, 23)
    • Păsări: Pantone 7408 (RGB 244, 175, 0)(CMYK 3, 36, 100, 0)
    • Peşti: Pantone 106-4C (RGB 140, 174, 220)(CMYK 44, 23, 0, 0)

    Aplicarea culorii pe logotipul speciei se poate realiza în două variante:
    • Versiune monocromatică. Logotipul are aceeaşi culoare. Se utilizează cu condiţia ca logotipul speciei să poată fi identificat corect pe fondul grafic pe care este inclus.
    • Versiune bicromatică. Marca poate fi utilizată cu culoarea sa în partea centrală, iar inelul pe care apare scris „100% RASĂ AUTOHTONĂ“ poate fi de culoare neagră. Se utilizează această opţiune pentru a evidenţia logotipul speciei pe un fond de culoare similară.

 (a se vedea imaginea asociată)

    d) Imprimarea
    Caracterele utilizate sunt Trade Gothic.
    Dimensiunea literelor se reduce, după caz, în conformitate cu dispoziţiile lit. b).


    ANEXA 4

    CONŢINUTUL MINIM
    al caietelor de sarcini pentru utilizarea logotipului „100% rasă autohtonă“
    Setul minim de condiţii stabilite de către o asociaţie/organizaţie de crescători de animale pentru a putea utiliza logotipul „100% rasă autohtonă“ pe produsele de origine animală provenite de la acestea conţine obligatoriu următoarele elemente:
    1. Obiectul: stabileşte condiţiile pentru utilizarea logotipului „100% rasă autohtonă“ la etichetarea produselor de origine animală provenite din animale din una dintre următoarele specii: bovine, ovine, caprine, ecvidee, suine, păsări, albine, leporide, viermi de mătase, peşti.
    2. Identificarea asociaţiei/organizaţiei: denumirea, adresa, CNP reprezentant entitate, certificat de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificat de înregistrare fiscală, după caz, telefon fix şi mobil, fax, website, e-mail
    3. Domeniul de aplicare: conţine informaţii privind toate fazele procesului de elaborare a produselor provenite din animale din rase autohtone şi se vor aplica la nivel de:
    a) producţie primară;
    b) transformare;
    c) comercializare.

    4. Descrierea produselor
    5. Sistemul de trasabilitate
    6. Sistemul de verificare din partea entităţii:
    6.1. verificarea în exploataţii;
    6.2. verificarea în abatoare;
    6.3. verificarea în punctele de prelucrare şi în punctele de comercializare.

    7. Neconformităţile şi sistemul disciplinar
    8. Logotipul aplicat


    ANEXA 5

    CERERE
    pentru alocarea codului unic de identificare

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Entitatea │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Numele şi prenumele reprezentantului entităţii │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│CNP reprezentant entitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│Certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/Certificatul de │ │
│înregistrare fiscală, după caz │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Adresa │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Denumirea rasei │ │
├─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │TOTAL: │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Femele adulte │ │
│Numărul de animale înscrise în registrul ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│genealogic │Masculi adulţi │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Tineret mascul şi femel apt de │ │
│ │sacrificare │ │
├─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│Numărul de familii de albine înscrise în evidenţele zootehnice │
│………........................................................................................... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de capete din alte specii înscrise în evidenţele zootehnice │
│............................................................................................. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicit alocarea codului unic de identificare al entităţii │
│………….................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│Data │Numele şi prenumele în │
│ │clar │
│ │Semnătura şi ştampila │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016