Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 170 din 12 august 2020  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 170 din 12 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 730 din 12 august 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 18 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "LEGE
    privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Consiliul Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice este organism autonom, de interes public şi naţional, constituit în scopul realizării dialogului social la nivel naţional şi local dintre organizaţiile pensionarilor şi persoanele vârstnice şi autorităţile publice.
    (2) Consiliul Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice, denumit în continuare Consiliul Naţional, are rol consultativ în stabilirea şi aplicarea politicilor care privesc protecţia drepturilor şi libertăţilor pensionarilor şi ale persoanelor vârstnice.
    (3) Iniţiatorii proiectelor de acte normative care privesc pensionarii şi/sau persoanele vârstnice au obligaţia să solicite avizul Consiliului Naţional, care este consultativ."

    3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    În sensul prezentei legi, prin organizaţie a pensionarilor şi a persoanelor vârstnice se înţelege asociaţia constituită şi/sau care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor, cu modificările ulterioare, şi care desfăşoară activităţi pentru realizarea scopurilor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 502/2004, cu modificările ulterioare."

    4. La articolul 4, literele a) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) sprijină instituţiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale privind Îmbătrânirea;
    (...)
i) informează semestrial sau ori de câte ori este nevoie Preşedintele României, prim-ministrul, conducerile celor două Camere ale Parlamentului, organele administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, în legătură cu apariţia unor fenomene sociale care impun elaborarea unor acte normative;"

    5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Plenul Consiliului Naţional are următoarea componenţă:
    a) preşedinţii federaţiilor naţionale reprezentative ale pensionarilor şi ai asociaţiilor naţionale reprezentative ale pensionarilor militari şi ale veteranilor de război;
    b) câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi Ministerul Culturii, desemnat prin ordin al ministrului;
    c) preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, al Institutului Naţional de Statistică, precum şi directorul general al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii din subordinea Academiei Române;
    d) preşedinţii consiliilor judeţene ale pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti."

    6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Consiliul Naţional are un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.
    (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Naţional se aleg de către plen pe o perioadă de 4 ani, dintre membrii prevăzuţi la art. 5 lit. a).
    (3) Mandatul de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte al Consiliului Naţional poate fi reînnoit o singură dată.
    (4) Preşedintele Consiliului Naţional este şi preşedintele comisiei permanente.
    (5) Vicepreşedinţii Consiliului Naţional sunt şi vicepreşedinţii comisiei permanente."

    7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Naţional persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) au cetăţenie română şi domiciliul în România;
    b) au capacitate deplină de exerciţiu;
    c) nu au suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.
    (2) Nu poate dobândi calitatea de membru al Consiliului Naţional persoana care deţine o funcţie în structura de conducere a unei organizaţii constituite potrivit legislaţiei în vigoare, alta decât cea prevăzută de Legea nr. 502/2004, cu modificările ulterioare, şi care desfăşoară activităţi prestatoare de servicii pentru pensionari, cum ar fi cluburi, centre rezidenţiale, servicii financiare, case de ajutor reciproc, sau activităţi de îngrijire la domiciliu."

    8. Articolul 8 se abrogă.
    9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Durata mandatului membrilor Consiliului Naţional este de 4 ani.
    (2) Mandatul membrilor poate fi reînnoit, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) şi a condiţiilor prevăzute la art. 7."

    10. La articolul 11 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) în caz de revocare, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. b);"

    11. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    În situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, în termen de maximum 45 de zile."

    12. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Consiliul Naţional are o comisie permanentă alcătuită din:
    a) preşedintele Consiliului Naţional;
    b) 2 vicepreşedinţi;
    c) 10 membri, din care:
    (i) reprezentanţii federaţiilor şi asociaţiilor naţionale reprezentative ale pensionarilor civili, ale militarilor şi ale veteranilor de război, membre ale Consiliului Naţional, altele decât cele din care fac parte persoanele prevăzute la lit. a) şi b);
    (ii) reprezentanţii, la nivel de secretar de stat, din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice, precum şi preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Institutului Naţional de Statistică."

    13. Articolul 14 se abrogă.
    14. La articolul 17, litera c) se abrogă.
    15. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Sesiunile plenului se pot desfăşura numai în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi."

    16. La articolul 19, alineatul (1) se abrogă.
    17. La articolul 19 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea consiliilor judeţene ale pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti."

    18. La articolul 19, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Membrii comisiei permanente beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum se stabileşte după cum urmează:
    a) indemnizaţia preşedintelui este egală cu salariul de bază stabilit pentru funcţia de conducere de director general gradul I, potrivit anexei nr. VIII cap. II lit. A pct. I subpct. 1 lit. a) nr. crt. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) indemnizaţia vicepreşedinţilor este în cuantum de 30% din indemnizaţia preşedintelui stabilită conform lit. a);
    c) indemnizaţia celorlalţi membri este în cuantum de 15% din indemnizaţia preşedintelui stabilită conform lit. a)."

    19. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Preşedintele Consiliului Naţional îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) reprezintă Consiliul Naţional în relaţiile cu organele administraţiei publice centrale, cu organizaţii similare internaţionale, precum şi cu terţii;
    b) semnează documentele emise de către Consiliul Naţional;
    c) semnează contractele individuale de muncă ale personalului din cadrul secretariatului tehnic;
    d) conduce sesiunile plenului şi lucrările comisiei permanente;
    e) alte atribuţii stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional.
    (2) Atribuţiile vicepreşedinţilor Consiliului Naţional se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional."

    20. Articolul 21 se abrogă.
    21. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) În subordinea comisiei permanente funcţionează un secretariat tehnic, care reprezintă aparatul de lucru de specialitate.
    (2) Personalul din cadrul secretariatului tehnic este personal contractual, încadrat în muncă în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Numărul de posturi este de 10, inclusiv funcţiile de conducere.
    (3) Activitatea secretariatului tehnic este condusă de un director şi de un şef birou. Secretariatul tehnic are un contabil-şef.
    (4) Salarizarea funcţiilor de conducere se stabileşte la nivelul gradului I al funcţiilor de conducere contractuale similare, prevăzute în anexa nr. VIII cap. II din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    (5) Salarizarea funcţiilor de execuţie din cadrul secretariatului tehnic se realizează la nivelul prevăzut de lege pentru funcţiile contractuale prevăzute în anexa nr. VIII cap. II din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Angajaţii secretariatului tehnic nu pot fi membri ai Consiliului Naţional.
    (7) Atribuţiile secretariatului tehnic sunt stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional şi se regăsesc în fişele de post ale funcţiilor de conducere, respectiv de execuţie.
    (8) Secretariatul tehnic asigură, în principal:
    a) lucrările de secretariat pentru desfăşurarea activităţii plenului şi a comisiei permanente;
    b) activităţile necesare acţiunilor de relaţionare cu Guvernul, cu instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, cu organizaţii ale societăţii civile care au atribuţii şi preocupări în domeniul protecţiei pensionarilor şi persoanelor vârstnice;
    c) elaborarea de studii şi efectuarea de analize cu privire la condiţiile de viaţă ale pensionarilor şi persoanelor vârstnice;
    d) administrarea şi gestionarea fondurilor pe care le are la dispoziţie, inclusiv cele alocate potrivit legii;
    e) monitorizarea execuţiei bugetare în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat.
    (9) Secretariatul tehnic verifică respectarea aplicării prevederilor art. 24 şi prezintă rezultatele verificării comisiei permanente în scopul validării sau invalidării, după caz, a mandatelor de preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean al pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti.
    (10) Secretariatul tehnic verifică existenţa documentelor privind reprezentativitatea naţională a federaţiilor şi asociaţiilor naţionale reprezentative, membre ale Consiliului Naţional, şi păstrează documentele transmise în acest sens."

    22. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Consiliul Naţional are dreptul să solicite oricărei persoane juridice de drept public sau privat date şi informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, potrivit legii, iar acestea au obligaţia să le transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare.
    (2) Păstrarea şi folosirea datelor şi a informaţiilor prevăzute la alin. (1) se vor face cu respectarea politicilor de confidenţialitate stabilite de emitent, precum şi de legislaţia specifică în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal."

    23. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează câte un consiliu al pensionarilor şi persoanelor vârstnice, care se constituie din preşedinţii organizaţiilor judeţene ale pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv ale municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică, afiliate la una dintre federaţiile naţionale reprezentative ale pensionarilor, membre ale Consiliului Naţional.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), din consiliul judeţean al pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti fac parte şi filialele judeţene ale asociaţiilor naţionale reprezentative ale pensionarilor militari şi cele ale veteranilor de război, membre ale Consiliului Naţional.
    (3) Consiliul judeţean al pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă pensionarii şi persoanele vârstnice la acţiunile organizate de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale;
    b) semnalează autorităţilor administraţiei publice locale apariţia unor probleme de ordin economic şi social cu care se confruntă pensionarii şi persoanele vârstnice;
    c) sesizează organelor competente apariţia unor disfuncţionalităţi cu privire la drepturile pensionarilor şi persoanelor vârstnice reglementate prin lege;
    d) analizează cauzele eventualelor stări conflictuale în care sunt implicaţi pensionarii şi persoanele vârstnice şi face propuneri pentru soluţionarea acestora la serviciile publice şi instituţiile cu atribuţii în domeniu;
    e) se preocupă de soluţionarea problemelor semnalate pe plan local de către pensionari şi persoane vârstnice prin colaborare cu agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, casele teritoriale de pensii, casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
    f) desemnează reprezentanţii săi în consiliul de administraţie al casei de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
    g) colaborează cu autorităţile publice locale la elaborarea de propuneri şi stabilirea de măsuri de interes pentru pensionari şi persoanele vârstnice.
    (4) Conducerea consiliului judeţean al pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte.
    (5) Preşedintele consiliului judeţean al pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti este ales de către membrii acestuia la propunerea organizaţiei judeţene a pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv a municipiului Bucureşti cu cel mai mare număr de membri cotizanţi. Organizaţia judeţeană din care face parte preşedintele consiliului judeţean al pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti trebuie să aibă sediul în municipiul reşedinţă de judeţ sau în municipiul Bucureşti, după caz.
    (6) Vicepreşedintele consiliului judeţean al pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti este ales de către membrii acestuia şi nu poate face parte din aceeaşi organizaţie a pensionarilor din care face parte preşedintele.
    (7) Mandatul preşedintelui şi vicepreşedintelui consiliului judeţean al pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti este de 4 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.
    (8) Funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean al pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, nu poate fi ocupată de persoane care deţin funcţii de conducere sau sunt membri în cadrul unor organisme care nu sunt organizate sau nu funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 502/2004, cu modificările ulterioare.
    (9) Modul de lucru al consiliului judeţean al pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti se stabileşte prin Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, elaborat conform Regulamentului-cadru prevăzut la art. 19 alin. (3) lit. f).
    (10) Preşedintele consiliului judeţean al pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti beneficiază trimestrial de o indemnizaţie la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, iar vicepreşedintele beneficiază de o indemnizaţie trimestrială în cuantum de 75% din acesta."

    24. Articolul 25 se abrogă.
    25. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini consiliile judeţene ale pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi Consiliul Naţional, în vederea repartizării sediilor necesare desfăşurării activităţii acestora."

    26. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în calitate de ordonator principal de credite, asigură Consiliului Naţional fondurile necesare efectuării cheltuielilor prevăzute la alin. (2), care vor fi justificate potrivit legii."

    27. La articolul 28, alineatul (1) se abrogă.
    28. La articolul 28, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În înţelesul prezentei legi, prin federaţie naţională reprezentativă a pensionarilor se înţelege organizaţia cu atribuţii de reprezentare a pensionarilor, înfiinţată şi/sau care funcţionează conform Legii nr. 502/2004, cu modificările ulterioare, şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) are minimum 75.000 de membri cotizanţi;
    b) are în structura ei cel puţin 20 de organizaţii judeţene, inclusiv în municipiul Bucureşti;
    c) desfăşoară în mod constant acţiuni de ajutorare a pensionarilor şi persoanelor vârstnice dezavantajate.
(3) Sunt exceptate de la obligaţia îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (2) lit. a) asociaţiile naţionale reprezentative ale pensionarilor militari şi cele ale veteranilor de război."

    29. Articolele 29-32 se abrogă.
    30. În tot cuprinsul legii, sintagma „Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice“ se înlocuieşte cu sintagma „Consiliul Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice“, sintagma „consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti“ se înlocuieşte cu sintagma „consiliile judeţene ale pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti“.


    ART. II
    Prevederile art. 19 alin. (5) şi art. 22 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (4) şi (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. III
    Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 18 martie 2014, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 12 august 2020.
    Nr. 170.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016