Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 121 din 5 mai 2021  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 121 din 5 mai 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 473 din 6 mai 2021
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172 din 14 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 15 octombrie 2020, cu următoarele modificări:
    1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
    pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale"

    2. La articolul I, capitolul V^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. V^1
    Organizarea şi funcţionarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale
    ART. 37^1
    (1) Unităţile administrativ-teritoriale, care nu pot înfiinţa, organiza şi gestiona serviciul public de canalizare pentru toate sau o parte din localităţile componente, pot înfiinţa serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) paragraful 3 din Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea conformării la normele privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Operatorii regionali de apă şi canalizare îşi desfăşoară activitatea de furnizare/prestare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale pe baza contractului de delegare a gestiunii şi a licenţei eliberate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare ANRSC.
    (3) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de apă şi canalizare existente, încheiate potrivit legii cu operatorii regionali de apă şi canalizare, pot fi modificate, prin acte adiţionale încheiate în condiţiile legii, în vederea includerii activităţilor aferente serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.
    ART. 37^2
    (1) Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale se înfiinţează, se organizează şi se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi are ca obiect canalizarea şi epurarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în aglomerările ce nu îndeplinesc condiţiile de racordare la sistemele publice de canalizare a apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.
    (2) Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.
    (3) Termenii şi expresiile tehnice de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) serviciu public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale;
    b) sistem public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.
    (4) Sistemele publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale cuprind, de regulă, următoarele componente:
    a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare şi preluare - partea din sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi bazinul inteligent de colectare a apei uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv căminul de racord; părţile componente ale unui racord se precizează în regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale. Racordul de la cămin spre bazinul inteligent de colectare, inclusiv căminul de racord, aparţine sistemului public;
    b) bazine inteligente colectoare ale apei uzate, cămine şi construcţii - anexe care asigură preluarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de canalizare de la doi sau de la mai mulţi utilizatori independenţi. Prin bazin inteligent colector, în sensul prezentei legi, se înţelege acea infrastructură de preluare a apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ- teritoriale care asigură utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul contorizării, inspecţiei interioare, odorizării, inclusiv dotarea cu senzori de avertizare pentru umplerea bazinelor colectoare;
    c) mijloace de transport şi vidanjare - mijloace de transport echipate cu dispozitive pentru colectarea apei, mâlului, nămolului, gunoiului sau a altor materiale similare din bazine de colectare a apei uzate cu ajutorul vacuumului;
    d) staţii de epurare - ansambluri de construcţii şi instalaţii destinate epurării apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, printr-un procedeu fizic şi/sau chimic şi/sau biologic care asigură respectarea condiţiilor de descărcare a apelor epurate în mediul natural;
    e) microstaţie de epurare – staţie de epurare de capacitate foarte redusă, compactă;
    f) bazine tehnologice de preluare a apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale - locuri special amenajate pentru decantarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale transportate cu ajutorul vehiculelor pentru vidanjare;
    g) colectoare de evacuare spre emisar - părţi componente ale staţiei de epurare care asigură evacuarea apei epurate către emisar;
    h) guri de vărsare în emisar - locuri special amenajate pentru vărsarea apei din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale epurate în emisar;
    i) emisar - curs de apă care primeşte apele uzate epurate conform reglementărilor/legislaţiei specifice în vigoare.
    (5) Termenii tehnici privind epurarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (3) şi (4), au înţelesul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Sistemele publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate din unităţile administrativ-teritoriale sunt proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază administrativă sunt edificate construcţiile/instalaţiile şi se supun regulilor de evidenţă financiar-contabilă, inventariere şi de valorificare a patrimoniului public.
    (7) Sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale asigură racordarea mai multor gospodării şi/sau a unităţilor socioeconomice la acelaşi bazin inteligent colector, staţie de epurare sau microstaţie de epurare şi acelaşi nivel de protecţie a mediului cu cel prevăzut în normele privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale se implementează cu prioritate la şcoli şi dispensare, în vederea conformării cu obligaţia asumată de România ca parte a Protocolului privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la data de 17 martie 1992, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 95/2000, aprobată prin Legea nr. 228/2000, gestionat de Organizaţia Naţiunilor Unite.
    ART. 37^3
    (1) Desfăşurarea activităţilor specifice sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
    (2) În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de adunările generale.
    ART. 37^4
    Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:
    a) securitatea serviciului;
    b) tarifarea echitabilă;
    c) rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului;
    d) transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora;
    e) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
    f) adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;
    g) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
    h) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei.
    ART. 37^5
    (1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, care se exercită prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în ceea ce priveşte:
    a) aprobarea strategiilor locale de înfiinţare, organizare, gestiune şi funcţionare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale;
    b) aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;
    c) aprobarea regulamentelor şi a caietelor de sarcini ale serviciului;
    d) adoptarea modalităţii de gestiune şi aprobarea documentaţiilor de organizare şi derulare a procedurilor de delegare a gestiunii;
    e) aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului.
    (2) La aprobarea strategiilor şi programelor de investiţii prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se au în vedere obligaţiile asumate de România privind epurarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (3) În vederea asigurării continuităţii serviciului şi funcţionării sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin normele şi prescripţiile tehnice, autorităţile administraţiei publice locale, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, asigură planificarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de investiţii, în corelare cu propriile strategii ale serviciului public inteligent alternativ şi planurile de urbanism general.
    (4) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale adoptă hotărâri care vizează:
    a) aprobarea strategiilor locale ale serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme publice inteligente alternative;
    b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi de mediu;
    c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea unor noi sisteme publice inteligente alternative;
    d) asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea gestionării în sistem regional a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv înfiinţării sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru realizarea investiţiilor în infrastructura aferentă acestora, inclusiv prin accesarea fondurilor publice alocate programelor de investiţii aflate în derulare;
    e) darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului, precum şi încredinţarea exploatării bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale;
    f) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii aferente sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale;
    g) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentului serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale pe baza normelor-cadru şi a regulamentelor-cadru elaborate şi aprobate de ANRSC;
    h) aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor în vigoare elaborate de ANRSC, în cazul în care finanţarea proiectelor de investiţii în infrastructură se realizează prin fonduri publice acordate de la bugetul local şi/sau din alte surse decât cele de la bugetul de stat şi/sau din fonduri externe nerambursabile;
    i) rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale pentru încălcarea repetată a clauzelor acestora şi pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului;
    j) elaborarea şi aprobarea strategiei de tarifare pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în cazul în care finanţarea proiectelor de investiţii în infrastructură se asigură, integral sau în parte, prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri externe nerambursabile;
    k) acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat în plată pe membru de familie, denumite în continuare ajutoare lunare, în vederea plăţii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în limita unei cantităţi de apă uzată evacuată în reţeaua de canalizare de 75 l/persoană/zi.
    (5) Darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale nu exonerează autorităţile publice locale de responsabilitatea privind asigurarea colectării şi epurării apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.
    (6) Autorităţile administraţiei publice locale au, în raport cu utilizatorii pe care îi reprezintă, următoarele sarcini şi responsabilităţi:
    a) să gestioneze serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;
    b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;
    c) să monitorizeze şi să controleze activităţile de prestare a serviciului şi să adopte măsurile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;
    d) să stabilească sistemul de monitorizare, inspecţie, control şi raportare către autorităţile competente privind asigurarea conformării cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) să adopte hotărâri privind modalităţile de gestiune a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.
    (7) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de operatori:
    a) să aplice un tratament egal tuturor operatorilor şi să asigure prin normele locale adoptate un mediu de afaceri transparent;
    b) să respecte independenţa managerială a operatorului;
    c) să adopte şi să menţină o conduită echilibrată, echidistantă şi nediscriminatorie între operator şi utilizatori;
    d) să promoveze relaţii contractuale echilibrate, orientate spre rezultat;
    e) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile de interes public, cu precădere la acele informaţii care asigură pregătirea ofertelor şi participarea la procedurile de delegare a gestiunii serviciului;
    f) să aducă la cunoştinţă publică hotărârile şi dispoziţiile având ca obiect modul de organizare şi de funcţionare a serviciului;
    g) să stabilească condiţiile de asociere sau de formare de societăţi mixte, în conformitate cu prevederile legale care reglementează fiecare tip de contract prin care se deleagă gestiunea;
    h) să respecte şi să îşi îndeplinească propriile obligaţii, prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciului;
    i) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele de interes public, cu privire la activitatea operatorilor.
    ART. 37^6
    (1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în baza titlului de proprietate sau a dreptului de folosinţă acordat de titularul dreptului de proprietate, un racord la un bazin inteligent de colectare a apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, staţie de epurare sau microstaţie de epurare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de prestare încheiat în nume propriu.
    (2) După înfiinţarea/realizarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în zona proprietăţii, persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a se racorda la acesta, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
    (3) Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, cu respectarea clauzelor contractuale şi a prevederilor regulamentului serviciului.
    (4) Raporturile juridice dintre operator şi utilizatori, drepturile şi obligaţiile utilizatorilor, respectiv ale operatorului, se detaliază în regulamentul serviciului şi în contractul de prestare a serviciului.
    (5) Prestarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale se realizează pe bază de contract de prestare a serviciului.
    ART. 37^7
    (1) Drepturile şi obligaţiile operatorilor în raport cu autorităţile administraţiei publice locale sunt prevăzute în regulamentul propriu al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, urmărindu-se asigurarea echilibrului contractual pe baza următoarelor principii:
    a) încasarea preţurilor şi tarifelor aferente serviciului public furnizat/prestat, stabilite potrivit normelor în vigoare;
    b) ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor, în raport cu modificările intervenite în costuri;
    c) modificarea preţurilor şi tarifelor, dacă a intervenit o schimbare semnificativă a echilibrului contractual sau în structura costurilor.
    (2) Operatorii au următoarele obligaţii faţă de utilizatorii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale:
    a) să presteze serviciul numai pe baza unui contract încheiat cu utilizatorii serviciului;
    b) să respecte prevederile contractuale;
    c) să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizaţi;
    d) să respecte indicatorii de performanţă aprobaţi de autorităţile administraţiei publice locale prin hotărârile de dare în administrare, respectiv din contractele de delegare a gestiunii serviciului;
    e) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi ANRSC informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;
    f) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrări, bunuri şi servicii;
    g) să asigure folosirea ecologică a bazinelor colectoare de apă uzată, precum şi evacuarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale la fiecare ciclu de umplere a acestora ori de câte ori este sesizat sau instrumentele inteligente de avertizare pentru umplere sesizează acest aspect;
    h) să asigure transportul în condiţii de siguranţă a apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale numai cu vehiculele de vidanjare până la bazinele tehnologice ale staţiilor de epurare, să asigure epurarea şi evacuarea apelor în emisar;
    i) să intervină ori de câte ori este nevoie la sesizarea utilizatorilor pentru a asigura funcţionarea la parametri de calitate a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.
    (3) Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi exploatării serviciului se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.
    (4) Fundamentarea preţurilor şi tarifelor serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale se face de către operator, astfel încât structura şi nivelul acestora:
    a) să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului;
    b) să asigure funcţionarea eficientă şi în siguranţă a serviciului, protecţia şi conservarea mediului, precum şi sănătatea populaţiei;
    c) să încurajeze investiţiile de capital;
    d) să garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului;
    e) să garanteze continuitatea serviciului.
    (5) Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale intră în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale. În funcţie de modalitatea de gestiune adoptată şi de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice în baza cărora se desemnează operatorul, sarcinile privind finanţarea investiţiilor pot fi transferate operatorului.
    (6) Finanţarea investiţiilor necesare sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale este eligibilă pentru finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul fondurilor alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă.
    (7) Beneficiarii POIM 2014-2020 pot solicita finanţarea din fondurile externe nerambursabile aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă a aglomerărilor care nu au făcut obiectul aprobării de către Comisia Europeană în cadrul proiectelor finanţate din bugetul POIM, precum şi a extinderilor şi reabilitărilor reţelelor de apă şi apă uzată, pentru care cheltuielile aferente nu îndeplineau, la data transmiterii studiului de fezabilitate către autoritatea de management sau a depunerii aplicaţiei de finanţare, condiţiile de eligibilitate sau pentru care suportarea cheltuielilor a fost asumată de către beneficiari.
    (8) Se autorizează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de autoritate responsabilă pentru sistemul de guvernanţă al Planului naţional de relansare şi rezilienţă, să prevadă măsurile necesare în respectivul plan."

    3. La articolul II, litera b^1) a alineatului (2) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b^1) procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale printr-un serviciu public inteligent alternativ;"    ART. II
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 32/2021 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 21 ianuarie 2021, se modifică în conformitate cu modificările aduse prin prezenta lege.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    LUDOVIC ORBAN
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    ANCA DANA DRAGU

    Bucureşti, 5 mai 2021.
    Nr. 121.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016