Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 118 din 9 iulie 2020  privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna  şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 118 din 9 iulie 2020 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 607 din 10 iulie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Se aprobă schema multianuală de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul creşterii suinelor, pentru fermierii care desfăşoară activităţi de reproducţie sau creştere ori îngrăşare a suinelor din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, prin investiţii pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme de reproducţie sau ferme de reproducţie aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare, denumite în continuare locuri noi de cazare pentru reproducţie, precum şi de stimulare a asocierii în cooperative, denumit în continuare Programul de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie.

    ART. 2
    (1) Scopul prezentei legi îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv implementarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie, în vederea îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi sustenabilitate al fermelor.
    (2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă potrivit prevederilor din partea a II-a cap. 1 secţiunea 1.1.1.1 „Ajutoare pentru investiţii în active corporale şi necorporale în exploataţii agricole care au legătură cu producţia agricolă primară“ din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 204 din 1 iulie 2014, denumite în continuare Orientările Uniunii Europene.
    (3) Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană, conform dispoziţiilor art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Schema de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României.

    ART. 3
    În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) schemă de ajutoare - conform prevederilor cap. 2, partea I pct. 2.4 „Definiţii“ din Orientările Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor prezentei legi;
    b) animale de reproducţie de rasă pură din specia suine, rasele Bazna şi/sau Mangaliţa - orice animal din specia suine, rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, ai cărui părinţi şi bunici sunt înscrişi sau înregistraţi într-un registru genealogic al aceleiaşi rase şi care el însuşi este fie înscris, fie înregistrat sau îndeplineşte cerinţele pentru a fi înscris în registrul genealogic;
    c) loc de cazare - suma spaţiilor şi dotărilor tehnologice necesare unui ciclu complet de producţie pentru creşterea şi exploatarea unui animal de reproducţie rasă pură şi ai produşilor acestuia până la greutatea de 30 kg;
    d) întreprindere aflată în dificultate - întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă, în special, la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;
    (ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi comerciale menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia ori a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
    - raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    – capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0;


    e) Registrul ajutoarelor de stat - aplicarea dispoziţiilor părţii I cap. 3 secţiunea 3.7 pct. 128 din Orientările Uniunii Europene privind publicarea beneficiarilor de ajutor de stat;
    f) costul unui loc nou de cazare pentru reproducţie - totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 6 alin. (1) realizate pentru un loc nou de cazare dezvoltat în ferme de reproducţie, a căror valoare se calculează de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală şi se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
    g) sistem semideschis - creşterea animalelor în regim de libertate restrânsă, cu respectarea unor reguli de creştere conforme cu cerinţele de creştere specifice fiecărei rase şi cu obligativitatea ca animalele să fie închise într-un anumit spaţiu împrejmuit cu gard şi dublat cu gard electric în interiorul suprafeţei împrejmuite.


    CAP. II
    Beneficiari, criterii de eligibilitate, cheltuieli eligibile, intensitatea ajutorului de stat şi valoarea ajutorului
    ART. 4
    (1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 2 se acordă pentru investiţii în locuri noi de cazare pentru reproducţie pentru suinele din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, care se cresc în sistem semideschis, persoanelor juridice şi/sau persoanelor fizice autorizate, denumite în continuare PFA, şi/sau întreprinderilor familiale, denumite în continuare IF, şi/sau întreprinderilor individuale, denumite în continuare II ori cooperativelor agricole care vor desfăşura activităţi de reproducţie.
    (2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Ajutorul de stat prevăzut la art. 2 se acordă pentru înfiinţarea a minimum 20 locuri noi de cazare pentru animale de reproducţie.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, cooperativele agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale înfiinţate conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul de preempţiune la cumpărare de teren aferent investiţiei necesar fermelor de reproducţie rasă pură sau fermelor de reproducţie hibride care se înfiinţează în baza prevederilor prezentei legi.
    (5) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să deţină suprafaţa de teren necesară investiţiilor realizate în baza Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie.
    (6) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (3) se acordă o singură dată pentru un loc nou de cazare dezvoltat prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie.
    (7) Beneficiarii Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie nu pot accesa simultan alt ajutor de stat, ajutor de minimis şi nu pot accesa sprijin prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, pentru aceleaşi măsuri reglementate de prezenta lege.

    ART. 5
    Prevederile prezentei legi nu se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1), dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale;
    b) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. d).


    ART. 6
    (1) Cheltuielile eligibile necesare realizării investiţiilor realizate în baza Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie sunt:
    a) construcţia locurilor noi de cazare pentru reproducţie;
    b) achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, mijloace speciale pentru transportul animalelor vii, microclimat, dotarea spaţiilor tehnice privind măsurile de biosecuritate, depozitarea, evacuarea şi tratarea dejecţiilor;
    c) costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natură necesare realizării investiţiei, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, organizare de şantier, asigurarea utilităţilor, consultanţă şi autorizaţii.

    (2) Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (1) nu reprezintă cheltuială eligibilă.
    (3) Spaţiile necesare şi dimensiunile acestora, precum şi dotările tehnologice care constituie un loc nou de cazare pentru reproducţie se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. 7
    (1) În condiţiile prevederilor din partea a II-a, cap. I, secţiunea 1.1.1.1 „Ajutoarele pentru investiţii în active corporale şi necorporale în exploataţii agricole care au legătură cu producţia agricolă primară“, pct. 152 lit. e) din Orientările Uniunii Europene, nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 6 alin. (1) este de maximum 40% din costul definit la art. 3 lit. f).
    (2) Potrivit prevederilor din partea a II-a, cap. I, secţiunea 1.1.1.1 „Ajutoarele pentru investiţii în active corporale şi necorporale în exploataţii agricole care au legătură cu producţia agricolă primară“, pct. 153 lit. a)-c) din Orientările Uniunii Europene, nivelul ajutorului prevăzut la alin. (1) poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale din costul definit la art. 3 lit. f) pentru:
    (i) tineri fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare în Programul de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie;
    (ii) investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
    (iii) investiţii colective realizate de crescătorii de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa.

    (3) Intensitatea ajutorului de stat nu poate depăşi 90 de puncte procentuale.

    ART. 8
    (1) Programul de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie se implementează prin aplicaţia informatică integrată realizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pusă la dispoziţia direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Aplicaţia informatică integrată are rolul de a asigura activitatea de înregistrare şi verificare a eligibilităţii proiectelor, precum şi de monitorizare a implementării acestora şi de conformitate a cheltuielilor cuprinse în aceste proiecte pentru programele de investiţii în sectorul agricol, respectiv prezentul Program de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie.
    (2) În cazul în care aplicaţia informatică nu este operaţională la data depunerii cererilor de înscriere, verificarea acestora împreună cu documentele anexate se va realiza de către funcţionarii din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcţional.

    CAP. III
    Modalitatea de accesare a Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie
    ART. 9
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) depun cererea de înscriere în Programul de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială se realizează investiţia, denumită în continuare cerere de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:
    a) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
    b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
    c) copie de pe actul constitutiv;
    d) dovada cont activ bancă/trezorerie;
    e) pentru terenurile pe care se realizează investiţia, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
    f) plan cadastral;
    g) pentru exploataţiile cu activitate de reproducţie, copie de pe avizul/înregistrarea/autorizaţia sanitar-veterinară.


    ART. 10
    Procedura privind modul de accesare a schemei de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. 11
    (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile de înscriere prevăzute la art. 9 şi le verifică administrativ împreună cu documentele anexate.
    (2) Gestionarea schemei de ajutor de stat prevăzută de prezenta lege se asigură de către funcţionari din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, atribuţiile fiind stabilite în fişa postului prin decizie a directorului executiv al acestor instituţii.

    ART. 12
    (1) Pentru accesarea schemei de ajutor de stat, după înscrierea în Programul de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie, pentru obţinerea ajutorului de stat beneficiarii depun cererea de finanţare la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti unde s-au înregistrat cererile de înscriere, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente, după caz:
    a) studiul de fezabilitate pentru investiţia solicitată;
    b) extras de carte funciară şi ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiţia;
    c) certificat de urbanism.

    (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile de finanţare, le verifică prin intermediul aplicaţiei informatice împreună cu documentele anexate, în corelare cu datele din cererile de înscriere şi efectuează controale la faţa locului.
    (3) După verificare, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei.
    (4) Pentru realizarea investiţiilor finanţate prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie se poate acorda sprijin în 4 tranşe egale, începând cu data încheierii contractului de finanţare.
    (5) Acordarea tranşelor se realizează prin virarea sumelor într-un cont disponibil din care pot fi efectuate doar două tipuri de operaţiuni:
    a) plăţi reprezentând contravaloarea bunurilor, serviciilor, lucrărilor efectuate/livrate, doar după recepţia bunurilor, serviciilor, lucrărilor, dovedite cu documente care atestă obligaţia de plată;
    b) instrumente de garantare a plăţii, la dispoziţia furnizorului de bunuri, servicii sau lucrări, respectiv scrisori de garanţie bancară pentru acţiunile realizate pe plan intern şi acreditive în cazul furnizorilor externi de bunuri şi servicii.

    (6) Pentru acordarea tranşelor următoare, beneficiarul trebuie să facă dovada că a efectuat plăţile prevăzute la alin. (5) lit. a) şi/sau să prezinte dovada emiterii documentelor prevăzute la alin. (5) lit. b).
    (7) Stingerea obligaţiilor între furnizori şi beneficiar pentru operaţiunile prevăzute la alin. (5) lit. a) se face prin închiderea documentelor bancare menţionate, beneficiarul programului având obligaţia să prezinte documentele justificative înainte de acordarea celei de-a patra tranşe.
    (8) Procedura privind modul de derulare şi decontare a tranşelor se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. 13
    Pentru încheierea contractului de finanţare, beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiţiei:
    a) aviz sanitar-veterinar;
    b) aviz de mediu;
    c) aviz emis de direcţia de sănătate publică judeţeană;
    d) declaraţie pe propria răspundere că nu au accesat sprijin simultan prin PNDR 2014-2020 pentru aceleaşi măsuri reglementate de prezenta lege, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;
    e) devizul de lucrări estimate.


    ART. 14
    (1) Schemei de ajutor de stat nu îi sunt aplicabile prevederile art. 6 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În termen de 3 zile de la încasarea primei tranşe prevăzute la art. 12 alin. (4), beneficiarii ajutorului de stat marchează investiţia cu o placă-indicator de dimensiuni minime de 200 cm lungime şi 150 cm lăţime, confecţionată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este uşor vizibilă, pe care se inscripţionează „Investiţie beneficiară a «Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie», conform cererii numărul......, de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului...../Municipiului Bucureşti.“
    (3) La finalizarea investiţiei se face recepţia acesteia, în condiţiile prezentei legi, la care beneficiarul este obligat să solicite prezenţa reprezentantului direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2).
    (4) După obţinerea autorizaţiilor de funcţionare se face recepţia de închidere a Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2), care întocmeşte un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, pe care îl ataşează la documentaţia fiecărui beneficiar.

    ART. 15
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării fiecărei tranşe, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia cu sumele necesare pentru plata tranşelor prevăzute la art. 12 alin. (4), cu încadrarea în nivelul ajutorului prevăzut la art. 7, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.
    (2) Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.
    (3) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
    (4) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, sumele cuvenite beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat.

    ART. 16
    (1) Termenul maxim de realizare a investiţiilor este de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni.
    (2) Beneficiarii care au realizat investiţii prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie trebuie să desfăşoare activitate de reproducţie în sectorul suinelor pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiţiei. Transferul sau vânzarea investiţiei realizate prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie sau a fermei care a beneficiat de acest sprijin se va face cu preluarea obligaţiei de menţinere a activităţii de reproducţie până la sfârşitul perioadei de 10 ani, cu condiţia depunerii documentelor aferente acestei acţiuni la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a obţinerii acordului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aşa cum se reglementează în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (3) În cazul cooperativelor agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale, în perioada de 10 ani de la finalizarea investiţiei, membrii cooperativei agricole au drept de preempţiune la transferul de proprietate sau la vânzarea investiţiei.
    (4) Beneficiarul este exonerat de sancţiunile prevăzute pentru nerespectarea perioadei de funcţionare a investiţiei, în cazurile de forţă majoră reglementate de legislaţia în vigoare.

    ART. 17
    (1) Toate documentele depuse în vederea solicitării şi plăţii ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei legi se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.
    (2) Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către solicitanţii ajutorului de stat pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data ultimei plăţi.
    (3) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de stat şi sumele acordate potrivit prevederilor prezentei legi.
    (4) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, se actualizează corespunzător şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după fiecare reactualizare, pentru publicare pe site-ul oficial al instituţiei, www.madr.ro, informaţii accesibile publicului, unde va fi disponibilă 10 ani, fără restricţii.
    (5) După recepţia de închidere a Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie, prevăzută la art. 14 alin. (4), direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuează anual verificare la faţa locului la beneficiarii care au realizat investiţii prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, şi întocmesc procese-verbale de constatare a respectării prevederilor art. 16, pe care le transmit la direcţia tehnică de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 1 decembrie a fiecărui an.

    CAP. IV
    Durata de aplicare şi bugetul schemei de ajutor de stat
    ART. 18
    (1) Programul de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie se desfăşoară în perioada 2020-2022.
    (2) Valoarea totală a ajutorului de stat reprezintă echivalentul în lei al sumei de 10 milioane euro şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.

    CAP. V
    Recuperarea ajutorului de stat
    ART. 19
    (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin încălcarea condiţiilor prevăzute la art. 16.
    (2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), sunt creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscrisurile întocmite de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Titlurile de creanţă pot fi contestate pe cale administrativă, potrivit legii, la organul emitent, iar, după soluţionarea acestei contestaţii, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data expirării termenului de scadenţă prevăzut în acesta.
    (5) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanţă necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.
    (6) Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de la data scadenţei şi până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (5), iar organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.
    (7) Obligaţiile fiscale accesorii calculate de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor fi individualizate într-un titlu de creanţă, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.
    (8) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală se face de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (9) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) sunt venituri la bugetul de stat.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 20
    În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. 21
    (1) Schema de ajutor de stat prevăzută în prezenta lege se notifică la Comisia Europeană de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (2) Schema de ajutor de stat prevăzută de prezenta lege se implementează după primirea deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat, prevăzut în cadrul Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie.
    (3) În situaţia în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conţine prevederi noi sau diferite faţă de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează şi/sau se modifică în mod corespunzător.

    ART. 22
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 9 iulie 2020.
    Nr. 118.
    ANEXA 1

    Nr. ...... data .................
    CERERE
    de înscriere în Program
    (Model)
    Către
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............................/Municipiului Bucureşti
    Subsemnatul/Subsemnata:
    persoană juridică şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II ori cooperativa agricolă .............................., cu sediul în localitatea................, judeţul .............., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ..........., CUI/CIF ................., cod CAEN .................., cont bancar .................., deschis la ..............................., reprezentată legal de ............................, CNP ..............................., legitimat(ă) cu C.I. seria ............ nr. .............,
    menţionez că:
    - deţin un număr de ............. locuri de cazare în ferme de reproducţie;
    – deţin un număr de ............. locuri de cazare în ferme de creştere şi îngrăşare;
    – deţin un număr de ............. locuri de cazare în ferme de reproducţie aflate în activitate.

    Mă angajez:
    - să înfiinţez o fermă de reproducţie cu o capacitate de cazare de.......locuri;
    – să înfiinţez........ locuri noi de cazare de reproducţie în ferma aflată în activitate.

    Solicit înscrierea în Programul de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie şi depun următoarele documente:
    ..................................................................................................................
    ..................................................................................................................
    ..................................................................................................................

    Am fost informat de reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene (DAJ) despre:
    - recepţia investiţiei;
    – recepţia de închidere a Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie, când trebuie să deţin efectivul de animale aferent investiţiei şi autorizaţia de funcţionare;
    – controalele anuale la faţa locului cu privire la îndeplinirea condiţiei de menţinere a activităţii de reproducţie în sectorul suinelor pe o perioadă de 10 ani.

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui control.
    Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.
    Aprobat
    Solicitant,
    ........................
    Verificat reprezentant DAJ,
    ….............................................….
    Directorul executiv al DAJ,
    ……..........................................
    NOTĂ:
    Documentele prevăzute la art. 9
    Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.


    ANEXA 2

    Nr. ......data .........
    CERERE DE FINANŢARE
    (Model)
    Către
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................................../Municipiului Bucureşti
    Subsemnatul/Subsemnata:
    persoana juridică şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II ori cooperativa agricolă cu sediul în localitatea ..............., judeţul ..................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. .........., CUI/CIF ..........., cod CAEN ................................... cont bancar ................., deschis la ........................., reprezentată legal de .................., CNP ............................... legitimată cu C.I. seria ...................... nr. ......................,
    solicit plata aferentă Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie, pentru realizarea investiţiei cu o capacitate de cazare de ........... locuri, a cărei valoare este de .... euro şi acordarea a 4 tranşe în valoare de .................. euro şi depun următoarele documente:
    ..................................................................................................................

    Declar că deţin fermă de reproducţie hibridă cu un număr de .............. locuri de cazare, fermă aflată în activitate pe raza localităţii .............., judeţul ................., şi marchez investiţia cu o placă-indicator de dimensiuni minime de 200 cm lungime şi 150 cm lăţime, confecţionată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este uşor vizibilă, pe care se inscripţionează „Investiţie beneficiară a «Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie», conform cererii numărul ................, de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......./Municipiului Bucureşti“.
    Mă angajez:
    - să încep realizarea investiţiei de la data primei decontări;
    – să finalizez investiţia în maximum 18 luni de la prima decontare, potrivit art. 16 alin. (1);
    – să menţin activitatea de reproducţie suine în investiţia realizată prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie pentru cel puţin 10 ani, potrivit art. 16 alin. (2).

    Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.
    Solicitant,
    ..............
    Verificat
    Reprezentantul DAJ,
    .......................
    Aprobat
    Directorul executiv al DAJ,
    ...............................

    ANEXA 3

    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    (Model)
    Subscrisa,
    persoana juridică şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II ori cooperativa agricolă ........................ cu sediul în localitatea ....................., judeţul ............., înscrisă la registrul comerţului cu nr. .............., CUI/CIF ................, cod CAEN ..............., cont bancar ................. deschis la ..............., reprezentată legal de .................., CNP ..................... legitimat(ă) cu C.I. seria ............... nr. ...............,
    - declar pe propria răspundere că voi accesa ajutorul de stat o singură dată ca membru într-o cooperativă ...............;
    – declar pe propria răspundere că nu am accesat niciun alt ajutor de stat, ajutor de minimis sau sprijin prin PNDR 2014-2020 privind înfiinţarea de ferme de reproducţie aşa cum este prevăzut la art. 13 lit. d).

    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, susţin declaraţia menţionată anterior.
    Reprezentant legal,
    ......................
    (numele şi prenumele, semnătura)
    Data
    .............................................

    ANEXA 4

    PROCES-VERBAL
    pentru recepţia de închidere a programului
    (Model)
    Numele şi prenumele ............................, funcţia ......................, legitimaţia nr. ............, în calitate de reprezentant al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ………………,
    am constatat următoarele:
    persoana juridică şi/sau /PFA şi/sau IF şi/sau II ori cooperativa agricolă ............................, cu sediul în localitatea ................, judeţul ............, înscrisă la registrul comerţului cu nr. ........., CUI/CIF ................., cod CAEN ........................... cont bancar .................. deschis la ....................., reprezentată legal de ..........., CNP ..................., legitimat(ă) cu C.I. seria .................... nr. .......................
    a) a înfiinţat fermă de reproducţie cu capacitatea de ....... locuri noi de cazare pentru reproducţie;
    b) a înfiinţat... locuri noi de cazare pentru reproducţie în fermă de reproducţie aflată în activitate. Investiţia a fost realizată conform prevederilor prezentei legi.


┌───────────────────────┬────────────────────────┐
│Da │Nu │
│.......................│........................│
└───────────────────────┴────────────────────────┘


    A montat placa-indicator cu dimensiunile de circa 200 x 150 cm, pe care este inscripţionat „Investiţie beneficiară a «Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie», conform cererii numarul ..........., de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............/Municipiului Bucureşti“.

┌───────────────────────┬────────────────────────┐
│Da │Nu │
│.......................│........................│
└───────────────────────┴────────────────────────┘


    Alte menţiuni
    ..................................................................................................................
    ..................................................................................................................

    Am constatat,
    Reprezentantul DAJ,
    ..........................
    Sunt de acord cu constatarea.
    Solicitant,
    .............................

    ANEXA 5

    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului …………………………
    Director executiv ...............................................................
                                           (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    a sumelor necesare reprezentând tranşe/decontare cheltuieli efectuate
    (Model)
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .............../a Municipiului Bucureşti

┌────┬────────────┬─────────┬───────────┬──────┬──────────┬──────┐
│ │ │Nr. │Valoarea │ │Suma │Suma │
│ │ │locuri de│totală a │ │decont │rămasă│
│Nr. │Beneficiarul│cazare │investiţiei│Tranşe│cheltuieli│de │
│crt.│ │realizate│aprobate │(lei) │efectuate │plătit│
│ │ │prin │(lei) │ │(lei) │(lei) │
│ │ │Program │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
│(0) │(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────┴──────────┴──────┘


    Întocmit şi verificat
    ....................................................
    (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

    ANEXA 6

    Situaţie centralizatoare
    (Model)
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Se aprobă.
    Ordonator principal de credite,
    ................................................

┌───────┬───────┬──────────────────────┐
│Nr. │Judeţul│Suma totală aprobată │
│crt. │ │(lei) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│(0) │(1) │(2) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│1. │ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│2. │ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│3. │ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│... │ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│TOTAL: │ │ │
└───────┴───────┴──────────────────────┘


    Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene
    Director general,
    ......................................
    (semnătura şi ştampila)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016