Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 115 din 8 iulie 2020  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 115 din 8 iulie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 600 din 8 iulie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50 din 15 aprilie 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 17 aprilie 2020, cu următoarele modificări şi completări:
    1. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 19^1
    La determinarea sumelor cu care pot fi majorate cheltuielile de natură salarială pentru anul 2020, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt condiţionaţi de îmbunătăţirea/menţinerea rezultatului brut realizat în anul 2019, prevăzută la art. 48 alin. (1) lit. a)-d) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările ulterioare."

    2. La articolul 20, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:
    "3^1. La articolul 6, după alineatul (13) se introduc cinci noi alineate, alineatele (14)-(18), cu următorul cuprins:
    "(14) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea sprijinirii activităţii sportive pe diferite ramuri de sport, în cursul anului bugetar 2020, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în mod direct alocaţii cluburilor sportive de drept public sau privat ori asociaţiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti care îşi au sediul pe raza lor administrativ-teritorială. Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în aceleaşi condiţii alocaţii pentru finanţarea programelor sportive organizate pe raza lor administrativ-teritorială de către aceste cluburi sau de către federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti ori inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.
(15) Prin excepţie de la prevederile art. 18^1 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul bugetar 2020, autorităţile administraţiei publice locale, prin hotărârea autorităţilor deliberative, pot aloca sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a structurilor sportive de drept public aflate în subordinea autorităţilor sau instituţiilor publice ale autorităţilor publice centrale care îşi au sediul pe raza lor administrativ-teritorială.
(16) Hotărârile consiliilor locale sau judeţene privind acordarea sprijinului financiar vor avea caracter individual şi în acestea autorităţile deliberative ale administraţiei locale vor preciza, alături de valoarea totală a sumei acordate, destinaţia acesteia, defalcarea pe capitole de cheltuieli, precum şi modalitatea şi termenele de decontare.
(17) Hotărârile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii finanţate din fondurile publice.
(18) Valoarea totală a finanţărilor acordate potrivit prevederilor alin. (14) şi (15) pentru întregul an bugetar 2020 nu poate depăşi 3% din suma reprezentând cotele defalcate din impozitul pe venit ce revin bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale respective."
"

    3. La articolul 20, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
    "5. La articolul 48, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Cheltuielile de natură salarială reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi cele reprezentând reîntregirea cheltuielilor de natură salarială pentru întregul an 2020, determinat ca urmare a acordării unor creşteri salariale sau/şi a creşterii numărului de personal în anul 2019, majorează cheltuielile de natură salarială determinate conform alin. (1) lit. a)-d)."
"

    4. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) şi ale art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de – 59.431,9 milioane lei."

    5. La articolul 26, literele a), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2020 de - 6,79%;
    .....................................................................
c) plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 381.325,9 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 208.487,3 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 78.916,9 milioane lei, pentru bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este de 42.181,9 milioane lei, pentru bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 33.514,2 milioane lei;
    .....................................................................
e) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de – 73.430,7 milioane lei, al soldului bugetului de stat este de – 75.230,5 milioane lei, al soldului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este zero şi al soldului bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 1.761,8 milioane lei;"

    6. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 26^1
    (1) Se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale cu suma de 930.000 mii lei, potrivit anexei nr. 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă, astfel:
    a) 373.639 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pentru finanţarea serviciilor sociale din sistemul de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;
    b) 43.059 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pentru finanţarea serviciilor sociale din sistemul de protecţie a copilului, a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap şi a drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi indemnizaţiilor lunare de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti;
    c) 513.302 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2020."

    7. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."

    8. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.


    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 8 iulie 2020.
    Nr. 115.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2020)
    SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
    alocate pentru finanţarea unor cheltuieli ale autorităţilor administraţiei publice locale pe anul 2020

┌───────────────────────────────┬───────┬───────────┬──┬──────────┬──┬─────┬───────────┬┬──────────┬┬──────────────┬┬────────────┐
│- mii lei - │-mii │- mii lei -│ │- mii lei │ │ │- mii lei -││- mii lei ││- mii lei - ││- mii lei - │
│ │lei- │ │ │- │ │ │ ││- ││ ││ │
├────┬───────────────┬┬─────────┼───────┴───────────┴──┴──────────┴──┴─────┴───────────┴┴──────────┴┴──────────────┴┴────────────┤
│ │ ││ │ │
│ │ ││ ├─────────────────────────────────┬──┬─────────────────────────────────────────────┬┬────────────┤
│ │ ││ │Finanţarea cheltuielilor │ │Finanţarea cheltuielilor descentralizate la ││ │
│ │ ││ │descentralizate la nivelul │ │nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti ││ │
│ │ ││ │judeţelor │ │ ││ │
│ │ ││ ├───────┬─────────────────────────┤ ├─────┬───────────────────────────────────────┤│Echilibrarea│
│ │ ││ │ │din care pentru: │ │ │din care pentru: ││bugetelor │
│Nr. │Judeţul ││TOTAL │ ├───────────┬──┬──────────┤ │ ├───────────┬┬──────────┬┬──────────────┤│locale ale │
│crt.│ ││(mii lei)│ │ │ │Finanţarea│ │ │ ││Finanţarea││Drepturile ││judeţelor şi│
│ │ ││ │ │Finanţarea │ │centrelor │ │ │Finanţarea ││centrelor ││asistenţilor ││sectoarelor │
│ │ ││ │TOTAL │serviciilor│ │publice │ │TOTAL│serviciilor││publice ││personali ai ││municipiului│
│ │ ││ │ │sociale din│ │pentru │ │ │sociale din││pentru ││persoanelor cu││Bucureşti │
│ │ ││ │ │sistemul de│ │persoane │ │ │sistemul de││persoane ││handicap grav ││ │
│ │ ││ │ │protecţie a│ │adulte cu │ │ │protecţie a││adulte cu ││sau ││ │
│ │ ││ │ │copilului │ │handicap │ │ │copilului ││handicap ││indemnizaţiile││ │
│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││lunare ││ │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│0 │1 ││2=3+6+10 │3=4+5 │4 │ │5 │ │6= │7 ││8 ││9 ││10 │
│ │ ││ │ │ │ │ │ │7+8+9│ ││ ││ ││ │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│ │TOTAL ││1,158,069│373,639│178,855 │1)│194,784 │1)│0 │0 ││0 ││0 ││784,426 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│1 │ALBA ││19,749 │10,638 │3,688 │ │6,950 │ │0 │0 ││0 ││0 ││9,111 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│2 │ARAD ││25,388 │5,415 │2,866 │ │2,549 │ │0 │0 ││0 ││0 ││19,973 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│3 │ARGEŞ ││35,346 │12,154 │5,792 │ │6,362 │ │0 │0 ││0 ││0 ││23,192 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│4 │BACĂU ││35,669 │14,726 │6,181 │ │8,545 │ │0 │0 ││0 ││0 ││20,943 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│5 │BIHOR ││34,214 │9,941 │4,248 │ │5,693 │ │0 │0 ││0 ││0 ││24,273 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│6 │BISTRIŢA-NĂSĂUD││20,994 │5,099 │3,040 │ │2,059 │ │0 │0 ││0 ││0 ││15,895 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│7 │BOTOŞANI ││23,071 │9,044 │5,036 │ │4,o08 │ │0 │0 ││0 ││0 ││14,027 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│8 │BRAŞOV ││33,649 │5,539 │3,532 │ │2,o07 │ │0 │0 ││0 ││0 ││28,110 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│9 │BRĂILA ││17,549 │5,838 │3,901 │ │1,937 │ │0 │0 ││0 ││0 ││11,711 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│10 │BUZĂU ││25,161 │7,512 │5,113 │ │2,399 │ │0 │0 ││0 ││0 ││17,649 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│11 │CARAŞ-SEVERIN ││16,430 │5,781 │3,839 │ │1,942 │ │0 │0 ││0 ││0 ││10,649 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│12 │CĂLĂRAŞI ││17,228 │5,349 │3,290 │ │2,059 │ │0 │0 ││0 ││0 ││11,879 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│13 │CLUJ ││43,133 │8,099 │3,632 │ │4,467 │ │0 │0 ││0 ││0 ││35,034 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│14 │CONSTANŢA ││41,098 │13,184 │5,803 │ │7,381 │ │0 │0 ││0 ││0 ││27,914 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│15 │COVASNA ││12,192 │3,535 │3,093 │ │442 │ │0 │0 ││0 ││0 ││8,657 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│16 │DÂMBOVIŢA ││29,913 │7,266 │3,892 │ │3,374 │ │0 │0 ││0 ││0 ││22,647 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│17 │DOLJ ││38,153 │9,055 │5,634 │ │3,421 │ │0 │0 ││0 ││0 ││29,098 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│18 │GALAŢI ││30,699 │5,588 │4,025 │ │1,563 │ │0 │0 ││0 ││0 ││25,111 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│19 │GIURGIU ││16,118 │4,958 │2,065 │ │2,893 │ │0 │0 ││0 ││0 ││11,160 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│20 │GORJ ││19,140 │6,316 │2,969 │ │3,347 │ │0 │0 ││0 ││0 ││12,824 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│21 │HARGHITA ││18,331 │6,987 │4,938 │ │2,049 │ │0 │0 ││0 ││0 ││11,344 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│22 │HUNEDOARA ││23,318 │6,405 │2,386 │ │4,019 │ │0 │0 ││0 ││0 ││16,913 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│23 │IALOMIŢA ││15,50o │4,119 │2,068 │ │2,051 │ │0 │0 ││0 ││0 ││11,381 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│24 │IAŞI ││48,445 │17,910 │11,895 │ │6,015 │ │0 │0 ││0 ││0 ││30,535 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│25 │ILFOV ││29,548 │3,317 │1,151 │ │2,166 │ │0 │0 ││0 ││0 ││26,231 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│26 │MARAMUREŞ ││28,040 │7,228 │3,078 │ │4,150 │ │0 │0 ││0 ││0 ││20,812 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│27 │MEHEDINŢI ││14,589 │5,691 │2,942 │ │2,749 │ │0 │0 ││0 ││0 ││8,898 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│28 │MUREŞ ││32,607 │13,486 │3,988 │ │9,498 │ │0 │0 ││0 ││0 ││19,121 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│29 │NEAMŢ ││26,883 │22,097 │6,638 │ │15,459 │ │0 │0 ││0 ││0 ││4,786 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│30 │OLT ││25,272 │9,220 │4,252 │ │4,968 │ │0 │0 ││0 ││0 ││16,052 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│31 │PRAHOVA ││43,812 │15,105 │5,132 │ │9,973 │ │0 │0 ││0 ││0 ││28,707 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│32 │SATU MARE ││20,187 │6,774 │3,o09 │ │3,765 │ │0 │0 ││0 ││0 ││13,413 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│33 │SĂLAJ ││12,777 │6,984 │3,147 │ │3,837 │ │0 │0 ││0 ││0 ││5,793 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│34 │SIBIU ││24,382 │10,635 │3,326 │ │7,309 │ │0 │0 ││0 ││0 ││13,747 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│35 │SUCEAVA ││41,025 │13,043 │5,650 │ │7,393 │ │0 │0 ││0 ││0 ││27,982 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│36 │TELEORMAN ││20,283 │5,112 │3,930 │ │1,182 │ │0 │0 ││0 ││0 ││15,171 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│37 │TIMIŞ ││43,023 │14,196 │7,048 │ │7,148 │ │0 │0 ││0 ││0 ││28,827 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│38 │TULCEA ││11,718 │9,793 │3,529 │ │6,264 │ │0 │0 ││0 ││0 ││1,925 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│39 │VASLUI ││22,718 │22,579 │10,949 │ │11,630 │ │0 │0 ││0 ││0 ││139 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│40 │VÂLCEA ││21,259 │9,226 │3,674 │ │5,552 │ │0 │0 ││0 ││0 ││12,033 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│41 │VRANCEA ││19,460 │8,695 │4,486 │ │4,209 │ │0 │0 ││0 ││0 ││10,765 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│ │BUCUREŞTI ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │
│42 │(PRIMĂRIA ││40,000 │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││40,000 │
│ │CAPITALEI) ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│43 │SECTOR 1 ││6,666 │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││6,666 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│44 │SECTOR 2 ││6,666 │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││6,666 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│45 │SECTOR 3 ││6,666 │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││6,666 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│46 │SECTOR 4 ││6,666 │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││6,666 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│47 │SECTOR 5 ││6,666 │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││6,666 │
├────┼───────────────┼┼─────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼──┼─────┼───────────┼┼──────────┼┼──────────────┼┼────────────┤
│48 │SECTOR 6 ││6,666 │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││6,666 │
└────┴───────────────┴┴─────────┴───────┴───────────┴──┴──────────┴──┴─────┴───────────┴┴──────────┴┴──────────────┴┴────────────┘

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016