Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 113 din 8 iulie 2020  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 113 din 8 iulie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 600 din 8 iulie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 2 octombrie 2018, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul I punctul 1, la articolul 5 alineatul (1), litera b) a punctului 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) retragerea autorizaţiei de funcţionare ca urmare a constatării nerespectării sau a imposibilităţii restabilirii nivelului fondurilor proprii eligibile să acopere SCR - cerinţa de capital de solvabilitate şi/sau MCR - cerinţa de capital minim, conform Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul societăţilor supravegheate conform părţii I «Regimul de supraveghere Solvabilitate II» din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ca urmare a scăderii valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumătate din limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă, în cazul societăţilor supravegheate conform părţii a II-a «Regimul naţional de supraveghere» din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare;"

    2. La articolul I punctul 1, la articolul 5 alineatul (1), punctul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "72. valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat."

    3. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
    "1^1. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu următorul cuprins:
    "12^1. convenţie de plată - înţelegerea între debitor şi creditor privind stingerea în una sau mai multe tranşe a obligaţiilor la alte termene decât cele scadente conform prevederilor contractuale sau legale;"
"

    4. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 74 se introduce un nou punct, punctul 75, cu următorul cuprins:
    "75. instrumente de datorie - în sensul art. 161^1 pct. 8 şi al art. 234 pct. 8, înseamnă obligaţiuni şi alte forme de datorii transferabile şi instrumente care creează sau recunosc o datorie şi care îndeplinesc toate condiţiile de la art. 234^1."
"

    5. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    (1) Practicienii în insolvenţă interesaţi vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziţiei de administrator judiciar în dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calităţii de practician în insolvenţă şi o copie de pe poliţa de asigurare profesională. În ofertă, practicianul în insolvenţă interesat va putea arăta şi disponibilitatea de timp şi de resurse umane, precum şi experienţa generală sau specifică necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului. În cazul în care debitorul, respectiv creditorul/creditorii nu au formulat propuneri şi nu sunt oferte depuse la dosar, judecătorul-sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, un practician în insolvenţă ales în mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România."

    6. La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Nu vor putea fi desemnate în baza alin. (1) acele persoane care se afla într-o relaţie contractuală de natură a crea un conflict de interese, acestea trebuind a se abţine sau pot fi recuzate în condiţiile art. 43 şi 44 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    7. La articolul I punctul 8, alineatele (3) şi (4) ale articolului 75 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Nu sunt supuse suspendării prevăzute la alin. (1) acţiunile judiciare pentru determinarea existenţei şi/sau cuantumului unor creanţe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii. Pentru astfel de acţiuni se va putea formula, pe parcursul perioadei de observaţie şi de reorganizare, o cerere de plată, transmisă cu confirmare de primire, ce va fi analizată de către administratorul judiciar într-un termen de 15 zile de la data primirii, cu respectarea prevederilor art. 106 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, fără ca aceste creanţe să fie înscrise în tabelul de creanţe. Împotriva măsurii dispuse de către administratorul judiciar se va putea formula contestaţie cu respectarea art. 59 alin. (5)-(7).
(4) Titularul unei creanţe curente, certe, lichide şi exigibile ce a fost recunoscută de către administratorul judiciar ori cu privire la care acesta a omis să se pronunţe în termen de 15 zile de la data primirii cererii de plată sau recunoscută de judecătorul-sindic potrivit alin. (3), în cazul în care cuantumul creanţei depăşeşte valoarea-prag, poate solicita pe parcursul duratei perioadei de observaţie deschiderea procedurii de faliment al debitorului dacă aceste creanţe nu sunt achitate în termen de 60 de zile de la data luării măsurii administratorului judiciar de admitere sau omitere a pronunţării asupra cererii de plată ori a hotărârii instanţei de judecată. Prevederile art. 143 alin. (2) şi (3) se vor aplica în mod corespunzător."

    8. La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:
    "8^1. La articolul 91, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) vor fi distribuite conform prevederilor legale, urmând ca diferenţele favorabile după plata onorariilor şi a cheltuielilor de procedură să fie puse la dispoziţia organelor de urmărire penală."
"

    9. La articolul I punctul 10, alineatul (8^1) al articolului 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8^1) Creanţele fiscale constatate printr-un act administrativ fiscal contestat şi a cărui executare silită nu a fost suspendată prin hotărâre judecătorească definitivă vor fi admise la masa credală şi trecute provizoriu până la finalizarea contestaţiei de către instanţa de contencios administrativ."

    10. La articolul I punctul 14, alineatul (1) al articolului 143 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 143
    (1) Dacă debitorul nu se conformează planului sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii de insolvenţă, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar poate solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului. Cererea se judecă de urgenţă şi cu precădere, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Cererea va fi respinsă de către judecătorul-sindic în situaţia în care creanţa nu este datorată, este achitată sau debitorul încheie o convenţie de plată cu acest creditor."

    11. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu următorul cuprins:
    "14^1. După articolul 161 se introduce un nou articol, articolul 161^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 161^1
    În cazul falimentului entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu excepţia instituţiilor de credit, creanţele se plătesc în următoarea ordine:
    1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezentul titlu, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, pentru continuarea activităţii, precum şi pentru plata remuneraţiilor persoanelor angajate potrivit prevederilor art. 57 alin. (2), art. 61, 63 şi 73, sub rezerva celor prevăzute la art. 140 alin. (6);
    2. creanţele provenind din finanţări acordate potrivit art. 87 alin. (4);
    3. creanţele izvorâte din raporturi de muncă;
    4. creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii, cele datorate cocontractanţilor potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) şi cele datorate terţilor dobânditori de bună-credinţă sau subdobânditorilor care restituie averii debitorului bunurile ori contravaloarea acestora potrivit prevederilor art. 120 alin. (2), respectiv ale art. 121 alin. (1);
    5. creanţele bugetare;
    6. creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, creanţele corespunzătoare art. 123 alin. (11) lit. b), inclusiv obligaţiunile;
    7. alte creanţe chirografare, în măsura în care nu se încadrează la pct. 8-12;
    8. creanţele negarantate care rezultă din instrumente de datorie care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la art. 234^1;
    9. creanţele născute în patrimoniul terţilor dobânditori de reacredinţă ai bunurilor debitorului în temeiul art. 120 alin. (2), cele cuvenite subdobânditorilor de rea-credinţă în condiţiile art. 121 alin. (1), precum şi creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acţionar deţinând cel puţin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor ori, după caz, de către un membru al grupului de interes economic;
    10. creanţele izvorând din acte cu titlu gratuit;
    11. creanţele decurgând din instrumente de datorie şi din împrumuturi, având la bază convenţii care prevăd o clauză de subordonare potrivit căreia, în caz de lichidare sau faliment al debitorului, astfel de creanţe urmează să fie plătite după creanţele tuturor creditorilor chirografari nesubordonaţi şi, după caz, ale altor creditori chirografari subordonaţi; în cadrul acestei categorii de creanţe, plata acestora se va efectua cu respectarea ordinii de preferinţă stabilite prin clauza de subordonare aferentă fiecărei creanţe;
    12. creanţele acţionarilor entităţii în faliment derivând din dreptul rezidual al calităţii lor, potrivit prevederilor legale şi statutare."
"

    12. La articolul I, după punctul 16 se introduc trei noi puncte, punctele 16^1-16^3, cu următorul cuprins:
    "16^1. La articolul 175, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 175
    (1) O procedură de reorganizare prin continuarea activităţii sau de lichidare pe bază de plan va fi închisă, prin sentinţă, în baza unui raport al administratorului judiciar care constată îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plată asumate prin planul confirmat, precum şi plata creanţelor curente scadente, dată la care devin scadente şi impozitele aferente eventualelor reduceri de creanţe în măsura în care sunt datorate. Dacă o procedură începe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi închisă potrivit prevederilor art. 167."

16^2. Articolul 234 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 234
    În cazul falimentului unei instituţii de credit, creanţele se plătesc în lei, în următoarea ordine:
    1. taxele, timbrele şi orice alte cheltuieli aferente procedurii falimentului, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea instituţiei de credit debitoare, precum şi plata onorariilor persoanelor angajate în condiţiile legii, inclusiv ale lichidatorului judiciar;
    2. creanţele rezultate din depozitele acoperite în sensul prevederilor cuprinse în legislaţia privind schemele de garantare a depozitelor, inclusiv creanţele schemelor de garantare a depozitelor rezultate din subrogarea în drepturile deponenţilor garantaţi şi/sau din finanţarea, potrivit legii, a măsurilor de rezoluţie a instituţiei de credit debitoare, precum şi creanţele izvorâte din raporturi de muncă pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
    3. creanţele reprezentând acea parte a depozitelor eligibile ale persoanelor fizice, ale microîntreprinderilor şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii care depăşeşte plafonul de acoperire prevăzut în legislaţia privind schemele de garantare a depozitelor şi depozitele persoanelor fizice, ale microîntreprinderilor şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii, care ar fi depozite eligibile dacă nu ar fi fost făcute prin intermediul sucursalelor situate în afara Uniunii Europene ale unor instituţii stabilite în Uniunea Europeană;
    4. creanţele rezultând din activitatea debitorului după deschiderea procedurii;
    5. creanţele bugetare, creanţele schemelor de garantare a depozitelor, altele decât cele prevăzute la pct. 2, precum şi creanţele Băncii Naţionale a României decurgând din credite acordate de aceasta instituţiei de credit;
    6. creanţele decurgând din operaţiuni de trezorerie, din operaţiuni interbancare, din operaţiuni cu clientelă, operaţiuni cu titluri, alte operaţiuni bancare, precum şi din cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, precum şi alte creanţe chirografare;
    7. creanţele izvorând din acte cu titlu gratuit;
    8. creanţele negarantate care rezultă din instrumente de datorie care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la art. 234^1;
    9. creanţele decurgând din instrumente de datorie şi din împrumuturi, având la bază convenţii care prevăd o clauză de subordonare potrivit căreia, în caz de lichidare sau faliment al instituţiei de credit, astfel de creanţe urmează să fie plătite după creanţele tuturor creditorilor chirografari nesubordonaţi şi, după caz, ale altor creditori chirografari subordonaţi; în cadrul acestei categorii de creanţe, plata acestora se va efectua cu respectarea ordinii de preferinţă stabilite prin clauza de subordonare aferentă fiecărei creanţe;
    10. creanţele acţionarilor instituţiei de credit în faliment, respectiv creanţele membrilor cooperatori ai cooperativelor de credit afiliate casei centrale a cooperativelor de credit în faliment, derivând din dreptul rezidual al calităţii lor, potrivit prevederilor legale şi statutare."

16^3. După articolul 234 se introduce un nou articol, articolul 234^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 234^1
    (1) În scopul art. 161^1 pct. 8 şi al art. 234 pct. 8, instrumente de datorie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) scadenţa contractuală iniţială a instrumentelor de datorie este de cel puţin un an;
    b) instrumentele de datorie nu sunt instrumente financiare derivate, în sensul art. 3 alin. (1) pct. 36 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, şi nici nu au încorporate instrumente financiare derivate;
    c) documentele contractuale relevante şi, după caz, prospectul de emisiune a acestor instrumente de datorie precizează în mod explicit rangul inferior faţă de creanţele negarantate obişnuite prevăzute la art. 161^1 pct. 1-7 sau, după caz, la art. 234 pct. 1-7.
    (2) Instrumentele de datorie cu dobândă variabilă derivată dintr-o rată de referinţă utilizată la scară largă şi instrumentele de datorie care nu sunt denominate în moneda naţională a emitentului, cu condiţia ca principalul, rambursarea şi dobânzile să fie denominate în aceeaşi monedă, nu sunt considerate, doar pe baza acestor caracteristici, instrumente de datorie care conţin instrumente derivate încorporate, în sensul alin. (1) lit. b)."
"

    13. La articolul I punctul 23, alineatul (1) al articolul 250 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 250
    (1) În urma înregistrării cererii, potrivit art. 246-249, se vor cita societatea de asigurare/reasigurare debitoare, prin reprezentantul asociaţilor/acţionarilor, şi, după caz, creditorul care a formulat cererea sau Autoritatea de Supraveghere Financiară. Totodată, va fi notificat şi Fondul de garantare."

    14. La articolul I punctul 32, alineatul (2) al articolului 260 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate solicita judecătorului-sindic înlocuirea lichidatorului judiciar şi sancţionarea acestuia, dacă constată neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute în prezentul capitol. Cererea acestuia se judecă în camera de consiliu în termen de 30 de zile, cu citarea lichidatorului judiciar, comitetului creditorilor şi administratorului special."

    15. La articolul I punctul 34, alineatul (3^3) al articolului 262 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3^3) În acest sens, lichidatorul judiciar notifică demersul privind denunţarea poliţelor de asigurare, precum şi posibilitatea creditorilor de asigurări de a recupera de la Fondul de garantare primele datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit. Notificarea se comunică în mod individual fiecărui creditor de asigurări, se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în două ziare de circulaţie naţională, precum şi pe site-ul societăţii de asigurare-reasigurare în faliment."

    16. La articolul I, după punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 42, cu următorul cuprins:
    "42. La articolul 337, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Neîndeplinirea de către lichidatorul judiciar a dispoziţiilor prevăzute la art. 260 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei."
"

    17. După articolul I se introduce un nou articol, articolul I^1, cu următorul cuprins:
    "ART. I^1
    La articolul 3 alineatul (1) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 23 iulie 2013, cu modificările ulterioare, litera j) se abrogă."

    18. Articolul II se abrogă.
    19. La articolul VII punctul 2, alineatele (1), (2) şi (3) ale articolul 264^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Creditorul bugetar poate cesiona creanţele bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei.
(2) Dacă până la data stabilită în anunţul publicitar nu se înregistrează decât o singură ofertă, preţul şi celelalte clauze ale contractului de cesiune se stabilesc prin negociere directă. În situaţia în care există mai mulţi ofertanţi, cesiunea de creanţă se va realiza ca urmare a unei proceduri competitive organizate de către creditorul bugetar bazate pe criteriul celui mai mare preţ al cesiunii oferit şi pe al celui mai scurt termen de plată a preţului cesiunii.
(3) În situaţia în care plata preţului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, se datorează dobânzi sau majorări de întârziere, după caz, potrivit prezentului cod. Nivelul majorării de întârziere este de 0,5% pe lună sau pe fracţiune de lună, după caz."

    20. La articolul VII punctul 2, după alineatul (3) al articolului 264^1 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Cesionarul creanţei bugetare preia, ca urmare a cesiunii de creanţă, toate drepturile şi garanţiile creditorului bugetar."

    21. La articolul VII punctul 2, alineatul (5) al articolului 264^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Dacă cesionarul nu plăteşte creditorului bugetar preţul cesiunii, la termenele stipulate în contract, contractul de cesiune reprezintă titlu executoriu pentru creditorul bugetar, iar creanţa acestuia este o creanţă bugetară ce poate fi recuperată potrivit prezentului cod."

    22. La articolul VII punctul 2, după alineatul (5) al articolului 264^1  se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Sumele obţinute în urma cesiunii creanţelor bugetare se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz."

    23. Articolul IX se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. IX
    Termenele prevăzute la art. 75 alin. (3) şi art. 143 alin. (1) şi (3), precum şi prevederile art. 75 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi pentru cererile de deschidere a procedurii formulate în cadrul proceselor începute după data intrării în vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

    24. La articolul IX, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile art. 175 alin. (1) se aplică tuturor procedurilor deschise pentru debitorii pentru care nu exista la data intrării în vigoare a prezentei legi un plan de reorganizare aprobat."

    25. După articolul X se introduce un nou articol, articolul X^1, cu următorul cuprins:
    "ART. X^1
    (1) Creanţelor negarantate care rezultă din instrumente de datorie emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 312/2015 şi care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la art. 234^1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu le sunt aplicabile prevederile prezentei legi, chiar dacă procedura insolvenţei este deschisă ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Creanţelor negarantate care rezultă din instrumente de datorie emise ulterior intrării în vigoare a prezentei legi de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 312/2015 şi care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la art. 234^1 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, le sunt aplicabile prevederile prezentei legi, chiar dacă procedura insolvenţei a fost deschisă anterior intrării în vigoare a prezentei legi."    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 8 iulie 2020.
    Nr. 113.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Davis
10 Iulie 2020
Sunt at?t de ?nc?ntat c? am primit un ?mprumut de la un creditor care m-a ajutat cu ?mprumutul meu. A fost uimitor cum am primit un ?mprumut ... Am ?ncercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un ?mprumut de la alt serviciu. Unii dintre ei ?mi vor cere s? completez o mulțime de documente, iar la sf?rșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit dup? ?nt?lnirea cu Elena Nino. Am reușit s? obțin ?mprumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau s? știți toate acestea ast?zi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum pl?tesc ?mprumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino ?mprumuturi din toat? lumea. Luați leg?tura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016