Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI nr. 82 din 29 martie 2010  privind organizarea si desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INSTRUCTIUNI nr. 82 din 29 martie 2010 privind organizarea si desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 6 aprilie 2010
INSTRUCŢIUNI nr. 82 din 29 martie 2010
privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 6 aprilie 2010


Având în vedere <>art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la Haga la 5 octombrie 1961, aprobatã prin <>Legea nr. 52/2000 , cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtoarele instrucţiuni:

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele instrucţiuni stabilesc cadrul legal privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii de eliberare a apostilei de cãtre instituţiile prefectului.
ART. 2
(1) Activitatea de eliberare a apostilei de cãtre instituţiile prefectului se realizeazã potrivit competenţelor stabilite la <>art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la <>Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la Haga la 5 octombrie 1961, aprobatã prin <>Legea nr. 52/2000 , cu modificãrile ulterioare, şi în limitele prevãzute de <>Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la Haga la 5 octombrie 1961, denumitã în continuare Convenţie.
(2) Lista statelor semnatare ale <>Convenţiei este prevãzutã în anexa nr. 1.
(3) Lista statelor semnatare ale <>Convenţiei cu care statul român a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridicã în materie civilã este prevãzutã în anexa nr. 2.
ART. 3
(1) În sensul prevederilor art. 2 alin. (1), instituţiile prefectului:
a) elibereazã apostila cu privire la actele administrative oficiale;
b) nu elibereazã apostila cu privire la actele prevãzute la art. 1 alin. 2 lit. a), c) şi d) şi alin. 3 din Convenţie.
(2) Apostila se aplicã de instituţiile prefectului pe actele oficiale administrative, denumite în continuare acte, emise de autoritãţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativã din România, care organizeazã o activitate de interes public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege, pentru scopurile prevãzute la art. 5 alin. 2 din <>Convenţie .
(3) Lista principalelor categorii de acte dintre cele prevãzute la alin. (2) se întocmeşte şi se actualizeazã de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, denumitã în continuare structura coordonatoare, şi se publicã pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(4) În vederea actualizãrii listei prevãzute la alin. (3), instituţiile prefectului transmit de îndatã la Ministerul Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare o copie a actului pentru care se solicitã eliberarea apostilei, dacã acesta nu se regãseşte în listã.
ART. 4
(1) Activitatea de eliberare a apostilei se desfãşoarã prin intermediul biroului organizat în cadrul instituţiilor prefectului, denumit în continuare birou apostilã.
(2) Instituţia prefectului, prin biroul apostilã, realizeazã urmãtoarele activitãţi:
a) primirea documentelor cerute de prezentele instrucţiuni pentru eliberarea apostilei;
b) verificarea competenţei instituţiei prefectului;
c) înregistrarea cererii de eliberare a apostilei;
d) verificarea semnãturii şi a calitãţii în care a acţionat semnatarul actului pentru care se solicitã apostilarea şi, dacã este cazul, a identitãţii sigiliului sau a ştampilei de pe act;
e) completarea apostilei;
f) semnarea apostilei şi aplicarea ştampilei cu stemã;
g) eliberarea apostilei.
ART. 5
(1) Taxele aferente apostilei sunt prevãzute de <>Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de cãtre Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 570/2002 , cu modificãrile ulterioare, şi se percep pentru fiecare act pentru care se solicitã eliberarea apostilei.
(2) Plata taxelor prevãzute la alin. (1) se poate face prin orice modalitate de platã prevãzutã de <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind <>Codul de procedurã fiscalã, republicatã , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. II
Procedura de eliberare a apostilei

SECŢIUNEA 1
Primirea documentelor

ART. 6
(1) În cadrul biroului apostilã se realizeazã stabilirea identitãţii solicitantului.
(2) Aplicarea apostilei poate fi solicitatã de:
a) titularul actului;
b) soţul/soţia titularului actului ori o rudã pânã la gradul II cu titularul actului;
c) altã persoanã fizicã, care prezintã procurã notarialã sau împuternicire avocaţialã;
d) o persoanã juridicã care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintã delegaţie în acest sens;
e) o misiune diplomaticã sau un oficiu consular în România al unui stat semnatar al Convenţiei, dacã aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondenţã atât a documentelor necesare eliberãrii apostilei la instituţia prefectului competentã, cât şi a actelor pentru care s-a eliberat apostila cãtre titularul acestora.
(3) În cazul în care procura notarialã prevãzutã la alin. (2) lit. c) a fost întocmitã pe teritoriul unui alt stat, este necesar ca aceasta sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sã fie tradusã în limba românã şi legalizatã;
b) sã fie apostilatã de autoritãţile competente ale statului pe al cãrui teritoriu a fost întocmitã.
ART. 7
(1) În vederea eliberãrii apostilei, solicitantul are obligaţia de a prezenta actul de identitate şi de a depune la biroul apostilã al instituţiei prefectului competente urmãtoarele documente:
a) o cerere, indiferent de numãrul actelor aparţinând aceluiaşi titular pentru care se solicitã eliberarea apostilei;
b) actul pentru care se solicitã eliberarea apostilei, în original;
c) dovada achitãrii taxelor prevãzute la art. 5 alin. (1).
(2) În cazul în care se solicitã eliberarea apostilei pentru acte aparţinând mai multor titulari sau pentru acte ce urmeazã a fi folosite în mai multe state, solicitantul trebuie sã completeze câte o cerere pentru fiecare titular de act sau pentru fiecare stat în care urmeazã a fi folosit acel act.
(3) În cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicitã eliberarea apostilei, acesta trebuie sã prezinte, dupã caz, şi urmãtoarele:
a) actul de identitate;
b) documente care atestã relaţia prevãzutã la art. 6 alin. (2) lit. b), dacã aceasta nu rezultã din actul de identitate prezentat potrivit alin. (1);
c) procura notarialã, împuternicirea avocaţialã sau delegaţia cerutã potrivit art. 6 alin. (2) lit. c) şi d).
(4) În sensul prezentelor instrucţiuni, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.
(5) În lipsa actului de identitate emis de autoritãţile române, solicitantul poate prezenta un document similar, emis de autoritãţi publice din statul în care are domiciliul sau reşedinţa, ori paşaportul.
(6) Modelul cererii menţionate la alin. (1) lit. a) este prevãzut în anexa nr. 3.
ART. 8
Solicitanţii pot depune documentele şi prin corespondenţã, dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) actul pentru care se solicitã eliberarea apostilei este însoţit de documentele cerute de prezentele instrucţiuni pentru eliberarea apostilei;
b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.

SECŢIUNEA a 2-a
Verificarea competenţei instituţiei prefectului

ART. 9
(1) La primirea documentelor, trebuie sã se verifice dacã:
a) actul pentru care se solicitã eliberarea apostilei este de natura celor prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. a);
b) este îndeplinit unul dintre urmãtoarele criterii:
1. persoanele prevãzute la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b) au domiciliul/ultimul domiciliu în judeţul în care îşi are sediul instituţia prefectului sesizatã; sau
2. sediul emitentului actului se aflã în judeţul în care îşi are sediul instituţia prefectului sesizatã.
(2) Considerarea unui criteriu sau a altuia trebuie sã se facã în favoarea solicitantului.
(3) Fãrã aplicarea criteriilor prevãzute la alin. (1) lit. b) documentele preluate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României de la solicitanţi aflaţi în afara graniţelor statului român se transmit Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, care, dupã eliberarea apostilei, le remite misiunii diplomatice ori oficiului consular. Operaţiunile privind transmiterea şi restituirea documentelor se realizeazã prin Ministerul Afacerilor Externe.

SECŢIUNEA a 3-a
Înregistrarea cererii de eliberare a apostilei

ART. 10
În cadrul biroului apostilã se asigurã:
a) înregistrarea cererii depuse de solicitant, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute în prezentele instrucţiuni;
b) verificarea actelor pentru care urmeazã sã se elibereze apostila şi confruntarea cu datele corespunzãtoare din cererea completatã de solicitant;
c) notarea într-un registru de evidenţã, pe suport hârtie şi/sau în format electronic, a urmãtoarelor informaţii:
1. data primirii cererii;
2. numãrul de înregistrare a cererii, care se trece, în mod corespunzãtor, şi pe apostilã;
3. numele solicitantului şi a calitãţii acestuia, dupã caz: titular, soţul/soţia titularului, rudã de gradul I sau II cu titularul, împuternicit, reprezentant al unei persoane juridice sau oficiu consular;
4. numele titularului actului şi cetãţenia acestuia;
5. denumirea actului pentru care se solicitã aplicarea apostilei, a seriei şi numãrului acestuia;
6. numãrul procurii, al împuternicirii avocaţiale, al contractului şi/sau al delegaţiei reprezentantului persoanei juridice ori al corespondenţei, dupã caz;
7. statul în care urmeazã a fi folosit actul;
8. emitentul actului;
9. datele privind verificarea semnãturii, a calitãţii în care a acţionat semnatarul actului şi, dacã este cazul, a identitãţii sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicitã eliberarea apostilei;
10. observaţii cu privire la scopul utilizãrii actului sau/şi la alte aspecte considerate importante.
ART. 11
(1) Modelul Registrului de evidenţã, precum şi modul de completare a acestuia sunt prevãzute în anexa nr. 4.
(2) În cazurile prevãzute la art. 6 alin. (2) lit. e) şi la art. 8, în Registrul de evidenţã se menţioneazã faptul cã documentele au fost transmise prin corespondenţã, notându-se numãrul corespondenţei.

SECŢIUNEA a 4-a
Procedura de verificare

ART. 12
(1) Dupã verificarea competenţei, potrivit prevederilor art. 9, şi efectuarea operaţiilor prevãzute la art. 10, se verificã semnãtura, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi, dacã este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicitã eliberarea apostilei.
(2) Verificarea prevãzutã la alin. (1) presupune efectuarea, dupã caz, a urmãtoarelor activitãţi:
a) verificarea vizualã simplã a semnãturii şi a ştampilei de pe act prin compararea cu specimenul de semnãturã, respectiv specimenul de ştampilã existente la biroul apostilã;
b) verificarea existenţei elementelor de siguranţã a actului;
c) verificarea vizualã simplã a semnãturii şi a ştampilei reprezentantului instituţiei implicate de pe actul de apostilat sau de pe un alt document emis de instituţia implicatã şi care are ca obiect atestarea semnãturii, a calitãţii în care a acţionat semnatarul actului şi, dacã este cazul, a identitãţii sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicitã eliberarea;
d) verificarea prin alte metode.
(3) Dupã verificare, în Registrul de evidenţã se noteazã date cu privire la modul în care s-a realizat verificarea semnãturii, a calitãţii în care a acţionat semnatarul actului şi, dacã este cazul, a identitãţii sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicitã eliberarea apostilei.
ART. 13
(1) În sensul prevederilor art. 12 alin. (2) lit. c), prin instituţii implicate se înţelege, dupã caz:
a) instituţia/autoritatea/organizaţia emitentã;
b) o altã instituţie/autoritate/organizaţie de la nivel central sau local care atestã semnãtura, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi, dacã este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicitã eliberarea apostilei.
(2) Lista instituţiilor implicate se întocmeşte şi se actualizeazã de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare, şi se publicã pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(3) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare, întocmeşte baza de date cu numele şi specimenele de semnãturã şi de ştampilã corespunzãtoare persoanelor din cadrul instituţiilor implicate de la nivel central, desemnate de conducerea acestor instituţii sã ateste semnãtura, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi, dacã este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicitã eliberarea apostilei.
(4) Informaţiile cuprinse în baza de date prevãzutã la alin. (3) se pun la dispoziţia instituţiilor prefectului - biroul apostilã şi se actualizeazã periodic de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare.
ART. 14
(1) În vederea realizãrii verificãrii prevãzute la art. 12, se organizeazã în cadrul fiecãrei instituţii a prefectului, prin biroul apostilã, baza de date cuprinzând numele şi specimenele de semnãturã şi de ştampilã corespunzãtoare persoanelor din cadrul instituţiilor implicate, desemnate de conducerea acestora sã ateste semnãtura, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi, dacã este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicitã eliberarea apostilei.
(2) Datele prevãzute la alin. (1) se actualizeazã prin grija:
a) instituţiei prefectului, pentru instituţiile implicate care au sediul în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, dupã caz;
b) Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare, în cazul instituţiilor implicate de la nivel central.
(3) Evidenţa specimenelor de semnãturã şi de ştampilã se realizeazã pe suport hârtie şi/sau în format electronic.
(4) Dacã biroul apostilã întâmpinã dificultãţi în obţinerea specimenului de semnãturã sau de ştampilã pe care un act îl poartã sau dacã se apreciazã cã sunt necesare informaţii suplimentare, instituţia prefectului se poate adresa instituţiei implicate, direct sau prin intermediul Ministerului Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare.
ART. 15
(1) În situaţia în care actul pentru care s-a solicitat eliberarea apostilei nu a fost emis pe teritoriul judeţului în care îşi are sediul instituţia prefectului sau al municipiului Bucureşti, dupã caz, biroul apostilã efectueazã procedura de verificare în colaborare cu biroul apostilã din judeţul sau municipiul Bucureşti, în care se aflã sediul emitentului.
(2) Prefecţii dispun mãsurile necesare asigurãrii unei colaborãri rapide şi eficiente între birourile apostilã.
ART. 16
(1) La cererea oricãrei persoane interesate, instituţia prefectului care a eliberat apostila este obligatã sã verifice şi sã informeze solicitantul, cu celeritate, dacã datele din apostilã corespund celor din registrul de evidenţã prevãzut la art. 10 lit. c).
(2) Verificarea datelor cuprinse într-o apostilã eliberatã de instituţiile prefectului este posibilã şi prin accesarea Registrului naţional electronic al apostilelor, constituit cu respectarea prevederilor art. 7 din Convenţie şi gestionat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare.
(3) În vederea introducerii datelor în registrul prevãzut la alin. (2), instituţiile prefectului transmit informaţiile privind apostilele eliberate, dupã cum urmeazã:
a) pentru perioada 1 noiembrie 2004 - ultima zi a lunii în care intrã în vigoare prezentele instrucţiuni, pânã cel mai târziu în data de 31 decembrie 2010;
b) dupã intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni, pânã pe data de 5 a fiecãrei luni, pentru luna anterioarã.
(4) Informaţiile prevãzute la alin. (3) se completeazã într-un tabel, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 5, utilizându-se în acest scop fişierul transmis de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru perioada 1 noiembrie 2004 - data intrãrii în vigoare a prezentelor instrucţiuni, tabelul se completeazã doar în coloanele (1), (2) şi (6).

SECŢIUNEA a 5-a
Completarea apostilei

ART. 17
(1) Apostila şi anexa la aceasta se completeazã pe calculator, utilizându-se fişierul transmis de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare.
(2) Completarea se realizeazã potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 6, cu font Times New Roman, mãrimea 12.
(3) Apostila se completeazã cu urmãtoarele date:
a) numele semnatarului actului pentru care se elibereazã apostila;
b) calitatea semnatarului actului;
c) numele autoritãţii emitente;
d) localitatea unde s-a eliberat apostila;
e) data completãrii apostilei;
f) numele instituţiei prefectului;
g) codul apostilei.
(4) Anexa la apostilã se completeazã cu urmãtoarele date:
a) numele titularului actului;
b) denumirea actului;
c) seria şi numãrul actului;
d) numãrul de pagini pe care le conţine actul.
(5) Codul apostilei are urmãtoarea structurã AA/xyzw/xy, în care:
a) AA reprezintã denumirea abreviatã a judeţului/municipiului Bucureşti, scrisã cu litere majuscule;
b) xyzw reprezintã numãrul cererii, scris cu cifre arabe;
c) xy reprezintã numãrul de ordine al actului, scris cu cifre arabe.
(6) În cazul în care o persoanã solicitã eliberarea apostilei pentru un singur act, structura codului apostilã este AA/xyzw.
ART. 18
Dupã completarea pe calculator a datelor prevãzute la art. 17 alin. (3) şi (4), apostila se reproduce pe hârtie albã standard, format A4, utilizându-se cernealã color.

SECŢIUNEA a 6-a
Semnarea apostilei şi aplicarea ştampilei cu stemã

ART. 19
(1) Apostila se semneazã de cãtre subprefectul desemnat prin ordin al prefectului.
(2) În situaţia în care subprefectul se aflã în imposibilitate, apostila se semneazã de una dintre cele douã persoane împuternicite prin ordin al prefectului sã îl înlocuiascã pe subprefect, de regulã, persoane care au studii superioare în domeniul ştiinţelor juridice.
(3) Dupã semnarea apostilei, subprefectul/persoana împuternicitã aplicã ştampila cu stemã a instituţiei prefectului.
ART. 20
(1) Numele şi specimenele de semnãturã ale persoanelor desemnate de prefect sã semneze apostila se comunicã Ministerului Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare.
(2) Eventualele modificãri cu privire la persoanele desemnate se efectueazã numai în situaţii motivate şi cu anunţarea prealabilã a Ministerului Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare.

SECŢIUNEA a 7-a
Eliberarea apostilei

ART. 21
Apostila, completatã potrivit prezentelor instrucţiuni, se anexeazã la actul oficial pentru care a fost eliberatã şi este valabilã numai însoţitã de acesta.
ART. 22
(1) Cu ocazia eliberãrii apostilei, în cererea depusã de solicitant se va completa:
a) numãrul de acte pentru care se elibereazã apostila - de cãtre reprezentantul biroului apostilã;
b) rubrica corespunzãtoare datei eliberãrii, respectiv semnãturii de primire - de cãtre solicitant.
(2) Cererea depusã de cãtre solicitant la biroul apostilã se reţine.
ART. 23
În situaţiile prevãzute la art. 6 alin. (2) lit. e) şi art. 8, în rubrica aferentã semnãturii de primire se menţioneazã faptul cã actul s-a transmis prin corespondenţã şi se înscrie numãrul formularului de confirmare a primirii actului de cãtre solicitant.

CAPITOLUL III
Dispoziţii speciale

ART. 24
(1) Personalul desemnat sã desfãşoare activitatea în cadrul biroului apostilã asigurã îndrumarea persoanelor interesate, în vederea familiarizãrii acestora cu procedura eliberãrii apostilei pentru actele oficiale administrative.
(2) Fişele postului pentru persoanele care desfãşoarã activitãţile prevãzute la art. 4 alin. (2) se completeazã în mod corespunzãtor.
ART. 25
Prefecţii dispun mãsuri cu privire la:
a) organizarea activitãţii de eliberare a apostilei şi asigurarea condiţiilor necesare, atât din punctul de vedere al dotãrii corespunzãtoare, cât şi al securizãrii spaţiului în care se desfãşoarã aceastã activitate;
b) garantarea şi protejarea drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit <>Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 26
Termenul de pãstrare a documentelor reţinute potrivit art. 22 alin. (2) este de 3 ani, iar registrul de evidenţã prevãzut la art. 10 lit. c) se pãstreazã cu termen permanent.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

ART. 27
În termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor instrucţiuni, instituţiile prefectului:
a) transmit la Ministerul Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare:
1. datele de legãturã ale biroului apostilã constând în numãrul de telefon, numãrul de fax şi adresa de e-mail, în vederea publicãrii pe pagina de internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor;
2. lista cu numele şi numerele de telefon ale persoanelor care lucreazã în cadrul biroului apostilã;
b) afişeazã la sediul instituţiei prefectului, într-un spaţiu accesibil publicului, şi publicã pe site-ul instituţiei prefectului urmãtoarele:
1. textul Convenţiei;
2. lista statelor semnatare ale Convenţiei;
3. lista statelor semnatare ale Convenţiei cu care România a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridicã în materie civilã;
4. prevederile art. 6-9 din prezentele instrucţiuni;
5. cuantumul taxelor aferente eliberãrii apostilei şi posibilitãţile privind achitarea acestora;
6. modelul de cerere;
7. numãrul camerei unde este organizatã activitatea biroului apostilã;
8. programul pentru primirea/eliberarea documentelor;
9. numerele de telefon care pot fi apelate pentru obţinerea de informaţii suplimentare, precum şi adresa de e-mail.
ART. 28
(1) Instituţiile prefectului transmit la Ministerul Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare rapoarte referitoare la activitatea de eliberare a apostilei, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 7, pânã cel mai târziu la data de 20 ianuarie, respectiv 20 iulie ale fiecãrui an aferent activitãţii desfãşurate în semestrul anterior.
(2) Rapoartele prevãzute la alin. (1) se întocmesc utilizându-se fişierul transmis de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare.
ART. 29
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantã din prezentele instrucţiuni.
ART. 30
(1) Prezentele instrucţiuni se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicãrii.
(2) Prevederile art. 16 alin. (2) se aplicã de la data implementãrii Registrului naţional electronic al apostilelor, care va fi anunţatã public de Ministerul Administraţiei şi Internelor.
(3) La data intrãrii în vigoare a prezentelor instrucţiuni se abrogã Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 351/2004 privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii de aplicare a apostilei, nepublicate*).
___________
*) Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 351/2004 privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii de aplicare a apostilei nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementãri din sectorul naţional de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã.


Ministrul administraţiei
şi internelor,
Vasile Blaga

Bucureşti, 29 martie 2010.
Nr. 82.


ANEXA 1

LISTA
statelor semnatare ale <>Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la Haga la 5 octombrie 1961*)
_________
*) În tabel sunt menţionate statele care au semnat Convenţia; unele dintre acestea sunt membre ale Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat şi semnatare ale Convenţiei, iar altele doar semnatare ale Convenţiei.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Republica Africa de Sud, Republica Albania, Principatul Andorra, Antigua │
│ şi Barbuda, Republica Argentinianã, Republica Armenia, Comunitatea │
│ Australianã, Republica Austria, Republica Azerbaidjan, Comunitatea Bahamas,│
│ Barbados, Republica Belarus, Regatul Belgiei, Belize, Bosnia-Herţegovina, │
│ Republica Botswana, Statul Brunei Darussalam, Republica Bulgaria, Republica│
│ Capului Verde, Republica Cehã, Republica Cipru, Republica Popularã Chinezã,│
│ Republica Columbia, Insulele Cook, Republica Coreea, Republica Croaţia, │
│ Regatul Danemarcei, Comunitatea Dominica, Republica Dominicanã, Republica │
│ Ecuador, Confederaţia Elveţianã, Republica El-Salvador, Republica Estonia, │
│ Republica Insulelor Fiji, Republica Finlanda, Republica Francezã, Georgia, │
│ Republica Federalã Germania, Republica Elenã, Grenada, Republica Honduras, │
│ Republica Islanda, Republica India, Republica Irlanda, Statul Israel, │
│ Republica Italianã, Japonia, Republica Kazahstan, Republica Letonia, │
│ Regatul Lesotho, Republica Liberia, Principatul Liechtenstein, Republica │
│ Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Macedonia, Republica │
│ Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de │
│ Nord, Republica Insulelor Marshall, Republica Mauritius, Statele Unite │
│ Mexicane, Republica Moldova, Principatul Monaco, Mongolia, Republica │
│ Muntenegru, Republica Namibia, Insulele Niue, Regatul Norvegiei, Noua │
│ Zeelandã, Olanda (Regatul Ţãrilor de Jos), Republica Panama, Peru, │
│ Republica Polonã, Republica Portughezã, România, Federaţia Rusã, │
│ Federaţia Sfântul Kitts şi Nevis, Sfânta Lucia, Sfântul Vincent şi │
│ Grenadine, Statul Independent Samoa, Serenisima Republicã San Marino, │
│ Republica Democratã São Tome şi Principe, Republica Serbia, Republica │
│ Seychelles, Republica Slovacã, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, │
│ Regatul Suediei, Republica Surinam, Statele Unite ale Americii, Regatul │
│ Swaziland, Regatul Tonga, Republica Trinidad-Tobago, Republica Turcia, │
│ Ucraina, Republica Ungarã, Republica Vanuatu, Republica Bolivarianã a │
│ Venezuelei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ?:
Pentru actualizarea listei statelor semnatare ale <>Convenţiei , se va accesa site-ul Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat: www.hcch.net

ANEXA 2

LISTA
statelor semnatare ale <>Convenţiei cu care statul român a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridicã în materie civilã


┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│REPUBLICA ALBANIA │Tratat între Republica Popularã Românã şi Republica │
│ │Popularã Albania privind asistenţa juridicã în cauzele │
│ │civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul │
│ │<>nr. 463/1960 , publicat în Buletinul Oficial nr. 4/1961 │
│ │ │
│ │ "PARTEA I │
│ │ Dispoziţii generale" │
│ │ │
│ │ "ARTICOLUL 13 │
│ │ Valabilitatea actelor │
│ │ │
│ 𗈕. Actele care au fost întocmite sau certificate de un │
│ │organ de stat sau de cãtre o persoanã oficialã pe │
│ │teritoriul uneia din pãrţile contractante, în limitele │
│ │competenţei lor, în forma stabilitã de lege şi prevãzute │
│ │cu sigiliu oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte │
│ │pãrţi contractante fãrã vreo altã certificare. Aceasta se │
│ │referã de asemenea şi la semnãturile care sunt legalizate │
│ │conform prevederilor legale ale uneia din pãrţile │
│ │contractante. │
│ 𗈖. Actele care pe teritoriul unei pãrţi contractante se │
│ │considerã ca fiind acte oficiale sunt socotite şi pe │
│ │teritoriul celeilalte pãrţi contractante ca având forţa │
│ │probatorie a actelor oficiale." │
│ │Potrivit Notei verbale nr. 375 din 19 decembrie 2007 a │
│ │Ambasadei Albaniei la Bucureşti, art. 13 prevede scutirea │
│ │de legalizare şi orice formalitate echivalentã pentru │
│ │toate actele oficiale. │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│REPUBLICA AUSTRIA │Convenţie între Republica Socialistã România şi Republica │
│ │Austria cu privire la asistenţa juridicã în materia │
│ │dreptului civil şi de familie şi la valabilitatea şi │
│ │transmiterea actelor, ratificatã prin Decretul │
│ │<>nr. 1.179/1968 , publicatã în Buletinul Oficial nr. 4/1968 │
│ │ │
│ │ "CAPITOLUL V │
│ │ Valabilitatea şi transmiterea actelor │
│ │ │
│ │Art. 25. - 1. Actele eliberate de o instanţã judecãtoreascã│
│ │sau de o autoritate administrativã a unui stat contractant │
│ │în limitele competenţei sale şi prevãzute cu semnãturã │
│ │oficialã şi cu sigiliul oficial vor avea şi în faţa │
│ │instanţelor judecãtoreşti şi a autoritãţilor administrative│
│ │ale celuilalt stat contractant puterea probatorie a actelor│
│ │oficiale. Aceastã prevedere este valabilã şi pentru alte │
│ │acte cãrora, potrivit dispoziţiilor legale ale statului │
│ │contractant pe teritoriul cãruia au fost eliberate, le este│
│ │atribuitã puterea probatorie a actelor oficiale. │
│ 𗈖. Aceastã putere probatorie o va avea şi legalizarea │
│ │semnãturii pe un act sub semnãturã privatã, fãcutã de cãtre│
│ │o instanţã judecãtoreascã sau de cãtre o autoritate │
│ │administrativã a unuia dintre statele contractante ori de │
│ │un notar public austriac. │
│ │ │
│ │Art. 26. - Actele prevãzute la art. 25 pct. 1 şi │
│ │legalizarea prevãzutã la art. 25 pct. 2 nu au nevoie de │
│ │nicio altã certificare pentru a fi folosite în faţa │
│ │instanţelor judecãtoreşti şi a autoritãţilor │
│ │administrative ale celuilalt stat contractant." │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│REGATUL BELGIEI │Convenţie între Republica Socialistã România şi Regatul │
│ │Belgiei privind asistenţa juridicã în materie civilã şi │
│ │comercialã, ratificatã prin <>Decretul nr. 368/1976 , │
│ │publicatã în Buletinul Oficial nr. 93/1976 │
│ │ │
│ │ "CAPITOLUL III │
│ │ Scutirea de legalizare │
│ │ │
│ │Art. 14. - Documentele care emanã de la autoritãţile │
│ │judiciare ale unuia dintre cele douã state şi care poartã │
│ │sigiliul acestora, precum şi documentele cãrora le atestã │
│ │certitudinea datei, realitatea semnãturii sau conformitatea│
│ │cu originalul sunt scutite de orice legalizare atunci când │
│ │trebuie sã fie folosite pe teritoriul celuilalt stat. │
│ │ │
│ │ CAPITOLUL IV │
│ │ Transmiteri în materie de acte de stare civilã │
│ │ │
│ │Art. 15. - Autoritãţile competente ale fiecãruia dintre │
│ │cele douã state transmit fãrã cheltuieli autoritãţilor │
│ │competente ale celuilalt stat, la cerere şi, dupã caz, │
│ │certificate de stare civilã române, copii sau extrase ale │
│ │oricãrui act de stare civilã belgian, precum şi copii ale │
│ │hotãrârilor date în materie de stare civilã, atunci când │
│ │aceste documente privesc cetãţenii statului solicitant şi │
│ │care sunt cerute într-un interes administrativ suficient │
│ │motivat. Aceste documente sunt scutite de orice │
│ │legalizare." │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│BOSNIA ŞI │Tratat între Republica Socialistã Românã şi Republica │
│HERŢEGOVINA - prin│Popularã Federativã Iugoslavia privind asistenţa juridicã, │
│declaraţie de │ratificat prin <>Decretul nr. 24/1961 , publicat în Buletinul │
│succesiune │Oficial nr. 6/1961 │
│ │ │
│ │ "CAPITOLUL V │
│ │ Actele │
│ │ │
│ │Art. 47. - 1. Actele publice care au fost întocmite sau │
│ │eliberate de cãtre un organ sau o persoanã oficialã a unei │
│ │pãrţi contractante, în limitele competenţei lor, vor fi │
│ │prevãzute cu sigiliul oficial şi semnãturã, pot fi folosite│
│ │în faţa organelor celeilalte pãrţi contractante fãrã vreo │
│ │altã certificare sau legalizare. Aceastã prevedere se │
│ │aplicã şi actelor private care au fost legalizate de │
│ │organele sau persoanele oficiale competente. │
│ │ │
│ 𗈖. Prevederile punctului 1 sunt aplicabile şi în ce │
│ │priveşte copiile actelor publice sau private care au fost │
│ │certificate de organele sau persoanele oficiale competente.│
│ │ │
│ │Art. 48. - Actele publice eliberate de organele şi │
│ │persoanele oficiale competente ale unor pãrţi contractante │
│ │au pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante aceeaşi │
│ │forţã probatorie ca şi actele eliberate de organele şi │
│ │persoanele oficiale proprii." │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│REPUBLICA BULGARIA│Tratat între Republica Popularã Românã şi Republica │
│ │Popularã Bulgaria privind asistenţa juridicã în cauzele │
│ │civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul │
│ │<>nr. 109/1959 , publicat în Buletinul Oficial nr. 11/1959 │
│ │ │
│ │ "PARTEA I │
│ │ Dispoziţii generale" │
│ │ │
│ │ "ARTICOLUL 13 │
│ │ Valabilitatea actelor │
│ │ │
│ 𗈕. Actele care au fost întocmite sau certificate de un │
│ │organ de stat sau de cãtre o persoanã oficialã pe │
│ │teritoriul uneia din pãrţile contractante, în limitele │
│ │competenţei lor. În forma stabilitã de lege şi prevãzute │
│ │cu sigiliul oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte│
│ │pãrţi contractante fãrã vreo altã certificare. Aceasta este│
│ │valabil şi pentru semnãturile care sunt legalizate conform │
│ │prevederilor legale ale uneia din pãrţile contractante. │
│ │ │
│ 𗈖. Actele care pe teritoriul unei pãrţi contractante se │
│ │considerã ca fiind acte oficiale sunt socotite şi pe │
│ │teritoriul celeilalte pãrţi contractante ca având forţa │
│ │probatorie a actelor oficiale." │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│REPUBLICA CEHÃ │Tratat între România şi Republica Cehã privind asistenţa │
│ │judiciarã în materie civilã, semnat la Bucureşti la │
│ 󧓓 iulie 1994, ratificat prin <>Legea nr. 44/1995 , publicat │
│ │în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din │
│ 󧓧 mai 1995 │
│ │ │
│ │ "CAPITOLUL III │
│ │ Acte oficiale │
│ │ │
│ │ ARTICOLUL 23 │
│ │ Valabilitatea actelor │
│ │ │
│ 𗈕. Actele care emanã de la autoritãţile competente ale │
│ │uneia dintre pãrţile contractante, precum şi actele sub │
│ │semnãturã privatã, cãrora acestea le dau datã certã şi le │
│ │atestã autenticitatea semnãturii, sunt valabile pe │
│ │teritoriul celeilalte pãrţi contractante fãrã vreo altã │
│ │legalizare. Aceastã dispoziţie se aplicã şi cu privire la │
│ │extrasele şi copiile de pe acte. │
│ │ │
│ 𗈖. Actele menţionate la paragraful 1 au, pe teritoriul │
│ │celeilalte pãrţi contractante, aceeaşi forţã probantã ca │
│ │şi actele de acelaşi fel ale acestei din urmã pãrţi │
│ │contractante." │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│REPUBLICA POPULARÃ│Tratat între România şi Republica Popularã Chinezã privind │
│CHINEZÃ │asistenţa juridicã în materie civilã şi penalã, ratificat │
│ │prin <>Legea nr. 12/1992 , publicat în Monitorul Oficial al │
│ │României, Partea I, nr. 32 din 3 martie 1992 │
│ │ │
│ │ "CAPITOLUL V │
│ │ Alte prevederi │
│ │ │
│ │ ARTICOLUL 34 │
│ │ Scutirea de legalizare │
│ │ │
│ │Documentele întocmite sau certificate de tribunale ori alte│
│ │instituţii competente ale uneia dintre pãrţile │
│ │contractante, pentru a fi folosite în faţa tribunalelor şi │
│ │altor instituţii competente ale celeilalte pãrţi │
│ │contractante, nu vor fi supuse cerinţei legalizãrii, dacã │
│ │acestea sunt prevãzute cu sigiliu oficial." │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│REPUBLICA CROAŢIA │Tratat între Republica Socialistã Românã şi Republica │
│- prin declaraţie │Popularã Federativã Iugoslavia privind asistenţa juridicã, │
│de succesiune │ratificat prin <>Decretul nr. 24/1961 , publicat în Buletinul │
│ │Oficial nr. 6/1961 │
│ │ │
│ │(a se vedea: Bosnia şi Herţegovina) │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│REPUBLICA FRANCEZÃ│Convenţie între Republica Socialistã România şi Republica │
│ │Francezã privind asistenţa juridicã în materie civilã şi │
│ │comercialã, ratificatã prin <>Decretul nr. 77/1975 , publicatã│
│ │în Buletinul Oficial nr. 79/1975 │
│ │ │
│ │ "CAPITOLUL III │
│ │ Forţa probantã a actelor şi scutirea de legalizare" │
│ │ │
│ │"Art. 10. - Înscrisurile care emanã de la autoritãţile │
│ │judiciare sau de la alte autoritãţi competente ale unuia │
│ │dintre state, precum şi înscrisurile cãrora acestea le dau │
│ │datã certã le atestã autenticitatea semnãturii sau │
│ │conformitatea cu originalul, nu au nevoie de nicio │
│ │legalizare pentru a fi folosite pe teritoriul celuilalt │
│ │stat." │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│REPUBLICA │Convenţie între România şi Republica Macedonia privind │
│MACEDONIA │asistenţa juridicã în materie civilã, semnatã la Bucureşti │
│ │la 12 noiembrie 2003, ratificatã prin <>Legea nr. 356/2004 , │
│ │publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, │
│ │nr. 839 din 13 septembrie 2004 │
│ │ │
│ │ "CAPITOLUL I │
│ │ Dispoziţii generale" │
│ │ │
│ │ "ARTICOLUL 21 │
│ │ Valabilitatea actelor │
│ │ │
│ 𗈕. Actele în formã legalã, întocmite sau certificate de o │
│ │instanţã sau de altã autoritate competentã a uneia dintre │
│ │pãrţile contractante, care poartã semnãtura şi sigiliul │
│ │acesteia, nu trebuie sã poarte o altã semnãturã şi │
│ │certificare pentru a fi utilizate pe teritoriul celeilalte │
│ │pãrţi contractante. │
│ │ │
│ 𗈖. Dispoziţiile paragrafului 1 se referã şi la extrasele şi│
│ │copiile de pe actele certificate de o instanţã sau de o │
│ │altã autoritate competentã. │
│ │ │
│ 𗈗. Actele oficiale întocmite pe teritoriul uneia dintre │
│ │pãrţile contractante au pe teritoriul celeilalte pãrţi │
│ │contractante aceeaşi forţã probantã ca şi actele de acelaşi│
│ │fel ale acestei pãrţi. │
│ │ │
│ 𗈘. Orice persoanã sau autoritate interesatã a uneia dintre │
│ │pãrţile contractante poate solicita, în caz de dubiu, │
│ │verificarea autenticitãţii actului de cãtre autoritatea │
│ │celeilalte pãrţi contractante." │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│REPUBLICA MOLDOVA │Tratat între România şi Republica Moldova privind asistenţa│
│ │juridicã în materie civilã şi penalã, semnat la Chişinãu la│
│ 𗈚 iulie 1996, ratificat prin <>Legea nr. 177/1997 , publicat │
│ │în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din │
│ 󧓕 noiembrie 1997 │
│ │ │
│ │ "PARTEA a II-a │
│ │ Cauze civile" │
│ │ │
│ │ "CAPITOLUL II │
│ │ Acte oficiale" │
│ │ │
│ │ "ARTICOLUL 22 │
│ │ Valabilitatea actelor │
│ │ │
│ 𗈕. Actele care emanã de la autoritãţile competente sau de │
│ │la alte instituţii ale uneia dintre pãrţile contractante, │
│ │precum şi actele sub semnãturã privatã, cãrora acestea le │
│ │dau data certã şi le atestã autenticitatea semnãturii, sunt│
│ │valabile pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante fãrã │
│ │vreo altã legalizare. Aceastã dispoziţie se aplicã şi cu │
│ │privire la extrasele şi la copiile de pe aceste acte. │
│ │ │
│ 𗈖. Actele menţionate la paragraful 1 au, pe teritoriul │
│ │celeilalte pãrţi contractante, aceeaşi forţã probantã ca │
│ │şi actele de acelaşi fel ale acestei din urmã pãrţi │
│ │contractante." │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│MONGOLIA │Tratat între Republica Socialistã România şi Republica │
│ │Popularã Mongolã cu privire la asistenţa juridicã în │
│ │cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin │
│ │<>Decretul nr. 415/1973 , publicat în Buletinul Oficial │
│ │nr. 116/1973 │
│ │ │
│ │ "CAPITOLUL I │
│ │ Dispoziţii generale │
│ │ │
│ │ ARTICOLUL 17 │
│ │ Valabilitatea actelor │
│ │ │
│ 𗈕. Actele eliberate de o instituţie judiciarã sau de o │
│ │autoritate administrativã a unei pãrţi contractante, în │
│ │limitele competenţei sale şi în forma stabilitã de legile │
│ │în vigoare la data emiterii lor, prevãzute cu semnãtura │
│ │oficialã şi cu sigiliul oficial, vor avea, şi în faţa │
│ │instituţiilor judiciare şi a autoritãţilor administrative │
│ │ale celeilalte pãrţi contractante, puterea probatorie a │
│ │actelor oficiale. │
│ │Aceastã prevedere este valabilã şi pentru alte acte cãrora,│
│ │potrivit dispoziţiilor legale ale pãrţii contractante pe │
│ │teritoriul cãreia au fost eliberate, le este atribuitã │
│ │puterea probatorie a actelor oficiale. │
│ │ │
│ 𗈖. Aceeaşi putere probatorie o va avea şi legalizarea │
│ │semnãturii pe un act sub semnãturã privatã fãcutã de cãtre │
│ │o autoritate administrativã a uneia dintre pãrţile │
│ │contractante. │
│ │ │
│ │Art. 18. - Pentru actele prevãzute în articolul 17 punctul │
│ 𗈕 şi pentru legalizarea prevãzutã în articolul 17 punctul 2│
│ │nu este necesarã nicio altã certificare pentru a fi │
│ │folosite în faţa instituţiilor judiciare şi a autoritãţilor│
│ │administrative ale celeilalte pãrţi contractante." │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│REPUBLICA │Tratat între Republica Socialistã Românã şi Republica │
│MUNTENEGRU - prin │Popularã Federativã Iugoslavia privind asistenţa juridicã, │
│declaraţie de │ratificat prin <>Decretul nr. 24/1961 , publicat în Buletinul│
│succesiune │Oficial nr. 6/1961 │
│ │ │
│ │(a se vedea: Bosnia şi Herţegovina) │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│REPUBLICA POLONÃ │Tratat între România şi Republica Polonã privind asistenţa │
│ │juridicã şi relaţiile juridice în cauzele civile, încheiat │
│ │la Bucureşti la 15 mai 1999, ratificat prin Ordonanţa │
│ │Guvernului <>nr. 65/1999 , aprobatã prin <>Legea nr. 33/2000 , │
│ │publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, │
│ │nr. 414 din 30 august 1999 │
│ │ │
│ │ "CAPITOLUL I │
│ │ Dispoziţii generale" │
│ │ │
│ │ "ARTICOLUL 6 │
│ │ Valabilitatea actelor │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 𗈕. Actele care emanã de la instanţele judecãtoreşti sau de │
│ │la alte autoritãţi competente ale uneia dintre pãrţile │
│ │contractante, prevãzute cu sigiliul oficial şi cu semnãtura│
│ │persoanei îndreptãţite, pot fi folosite pe teritoriul │
│ │celeilalte pãrţi contractante fãrã a fi nevoie de │
│ │legalizare. Aceastã dispoziţie se aplicã, de asemenea, │
│ │copiilor legalizate, extraselor şi traducerilor unor astfel│
│ │de acte. │
│ │ │
│ 𗈖. Actele întocmite pe teritoriul unei pãrţi contractante │
│ │de cãtre persoane fizice a cãror semnãturã a fost │
│ │autentificatã pot fi folosite pe teritoriul celeilalte │
│ │pãrţi contractante fãrã a fi necesarã legalizarea lor. │
│ │ │
│ 𗈗. Actele menţionate la paragrafele 1 şi 2 au, pe │
│ │teritoriul celeilalte pãrţi contractante, aceeaşi forţã │
│ │probantã ca şi actele de acelaşi fel ale acestei din urmã │
│ │pãrţi contractante." │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│FEDERAŢIA RUSÃ - │Tratat între Republica Popularã Românã şi Uniunea │
│prin declaraţie de│Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea │
│succesiune │asistenţei juridice în cauzele civile, familiale şi penale,│
│ │ratificat prin <>Decretul nr. 334/1958 , publicat în Buletinul│
│ │Oficial nr. 30/1958 │
│ │ │
│ │ "SECŢIUNEA I │
│ │ Dispoziţii generale" │
│ │ │
│ │ "ARTICOLUL 12 │
│ │ Valabilitatea actelor │
│ │ │
│ 𗈕. Actele care au fost întocmite sau certificate de │
│ │instituţiile juridice sau de cãtre o persoanã oficialã │
│ │(traducãtor oficial, expert etc.) pe teritoriul uneia din │
│ │pãrţile contractante, în limitele competenţei lor, în forma│
│ │stabilitã de legile în vigoare şi prevãzute cu sigiliul │
│ │oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte pãrţi │
│ │contractante fãrã vreo altã certificare. │
│ 𗈖. Actele care pe teritoriul unei pãrţi contractante se │
│ │considerã ca fiind acte oficiale sunt socotite şi pe │
│ │teritoriul celeilalte pãrţi contractante ca având forţa │
│ │probatorie a actelor oficiale." │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│REPUBLICA SERBIA -│Tratat între Republica Socialistã Românã şi Republica │
│prin declaraţie │Popularã Federativã Iugoslavia privind asistenţa juridicã, │
│de succesiune │ratificat prin <>Decretul nr. 24/1961 , publicat în Buletinul │
│ │Oficial nr. 6/1961 (a se vedea: Bosnia şi Herţegovina) │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│REPUBLICA SLOVACÃ │Tratat între Republica Popularã Românã şi Republica │
│- prin declaraţie │Cehoslovacã privind asistenţa juridicã în cauzele civile, │
│de succesiune │familiale şi penale, ratificat prin <>Decretul nr. 506/1958 , │
│ │publicat în Buletinul Oficial nr. 6/1959 │
│ │ │
│ │ "PARTEA I │
│ │ Dispoziţii generale" │
│ │ │
│ │ "ARTICOLUL 13 │
│ │ Valabilitatea actelor │
│ │ │
│ 𗈕. Actele care au fost întocmite sau certificate de un │
│ │organ de stat sau de cãtre o persoanã oficialã pe │
│ │teritoriul uneia din pãrţile contractante, în limitele │
│ │competenţei lor, în forma stabilitã de legile în vigoare │
│ │şi prevãzute cu sigiliul oficial, sunt recunoscute ca │
│ │valabile pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante fãrã │
│ │vreo altã certificare. Aceasta este valabil şi pentru │
│ │semnãturile care sunt legalizate conform prevederilor │
│ │legale ale uneia din pãrţile contractante. │
│ 𗈖. Actele care pe teritoriul unei pãrţi contractante se │
│ │considerã ca fiind acte oficiale au forţa probatorie a │
│ │actelor oficiale şi pe teritoriul celeilalte pãrţi │
│ │contractante." │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│REPUBLICA SLOVENIA│Tratat între Republica Socialistã Românã şi Republica │
│- prin declaraţie │Popularã Federativã Iugoslavia privind asistenţa │
│de succesiune │juridicã, ratificat prin <>Decretul nr. 24/1961 , publicat în │
│ │Buletinul Oficial nr. 6/1961 (a se vedea: Bosnia şi │
│ │Herţegovina) │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│UCRAINA │Tratat între România şi Ucraina privind asistenţa juridicã │
│ │şi relaţiile juridice în cauzele civile, semnat la │
│ │Bucureşti la 30 ianuarie 2002, ratificat prin Legea │
│ │<>nr. 3/2005 , publicat în Monitorul Oficial al României, │
│ │Partea I, nr. 183 din 3 martie 2005. │
│ │ │
│ │ "ARTICOLUL 13 │
│ │ Valabilitatea documentelor │
│ │ │
│ 𗈕. Documentele care au fost întocmite sau certificate de │
│ │instituţiile judiciare ale uneia dintre pãrţile │
│ │contractante, prevãzute cu sigiliul şi semnãtura persoanei │
│ │competente, au valabilitate pe teritoriul celeilalte pãrţi │
│ │contractante fãrã nicio altã legalizare. Aceasta se referã,│
│ │de asemenea, la copiile şi traducerile care sunt legalizate│
│ │de instituţiile competente. │
│ │ │
│ 𗈖. Actele care pe teritoriul unei pãrţi contractante se │
│ │considerã ca fiind acte oficiale sunt socotite şi pe │
│ │teritoriul celeilalte pãrţi contractante ca având forţa │
│ │probatorie a actelor oficiale." │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│REPUBLICA UNGARÃ │Tratat între Republica Popularã Românã şi Republica │
│ │Popularã Ungarã privind asistenţa juridicã în cauzele │
│ │civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul │
│ │<>nr. 505/1958 , publicat în Buletinul Oficial nr. 2/1959 │
│ │ │
│ │ "PARTEA I │
│ │ Dispoziţii generale" │
│ │ │
│ │ "ARTICOLUL 13 │
│ │ Valabilitatea actelor │
│ │ │
│ 𗈕. Actele care au fost întocmite sau certificate de un │
│ │organ de stat sau de cãtre o persoanã oficialã pe │
│ │teritoriul uneia din pãrţile contractante, în limitele │
│ │competenţei lor, în forma stabilitã de legile în vigoare │
│ │şi prevãzute cu sigiliul oficial, sunt valabile pe │
│ │teritoriul celeilalte pãrţi contractante fãrã vreo altã │
│ │certificare. Aceasta este valabil şi pentru semnãturile │
│ │care sunt legalizate conform prevederilor legale ale uneia │
│ │din pãrţile contractante. │
│ 𗈖. Actele care pe teritoriul unei pãrţi contractante se │
│ │considerã ca fiind acte oficiale, sunt socotite şi pe │
│ │teritoriul celeilalte pãrţi contractante ca având forţa │
│ │probatorie a actelor oficiale." │
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ANEXA 3┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ Nr. cerere:____________________________ │
└──────────────────────────────────────────────────┘
(se completeazã de reprezentantul biroului apostilã)DOAMNÃ/DOMNULE SUBPREFECT

Subsemnatul(a)_______________________________, în caliate de*1) ___________,
(numele persoanei care completeazã cererea)
domiciliat(ã) în*2): localitatea ________, str. _______ nr. _____, sc. ____,
ap. _____, judeţul _________, titular al actului de identitate*3) _________
seria _______, nr. _______, vã rog sã aprobaţi eliberarea apostilei pe un
numãr de _______ acte, reprezentãnd (se menţionazã tipul actului):
1. ________________________ 6. ________________________
2. ________________________ 7. ________________________
3. ________________________ 8. ________________________
4. ________________________ 9. ________________________
5. ________________________ 10. ________________________
aparţinând lui ___________________________________________________________,
(numele titularului actului pentru care se solicitã
eliberarea apostilei)
cetãţean _______________________________, titular al actului de identitate*)
(cetãţenia titularului actului)
________________ seria ______ nr. __________ .
Numele actului de împuternicire*5) este ___________________ .

Menţionez cã aceste acte sunt necesare în ________________________________ .
(statul în care urmeazã a fi
folosit actul pentru care se solicitã eliberarea apostuilei)

Anexez chitanţa prin care fac dovada plãţii taxei în valoare totalã
de ___________ lei.

Data completãrii _________________________ Data eliberãrii ________________
Semnãtura ________________________________ Semnãtura ______________________
(celui care completeazã cererea) (celui care primeşte
actele)

┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│ Nr. chitanţei ______________ │ │Nr. acte pentru care s-a eliberat │
│ │ │apostila: _____________________ │
└──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘
(se completeazã de reprezentantul
biroului apostilã)

DOAMNIE/DOMNULUI SUBPREFECT AL JUDEŢULUI ___________/MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

___________________________________________________________________________


____________
*1) Titular al actului, soţ/soţie al/a titularului, rudã de gradul I sau II (se menţioneazã gradul de rudenie), împuternicit cu procura notarialã, delegat al unei persoane juridice (se menţioneazã denumirea persoanei juridice), avocat, dupã caz.
*2) Se completeazã dupã caz, cu datele solicitantului privind domiciliul (în cazul persoanei fizice), respectiv localitatea unde are sediul persoana juridicã.
*3) Act de identitate, alt document similar, emis de instituţii sau autoritãţi publice din statul, altul decât România, în care are domiciliul sau reşedinţa ori paşaport; pentru persoane juridice se înscrie codul unic de identificare (CUI).
*4) Act de identitate, alt document similar emis de instituţii sau autoritãţi publice din statul, altul decât România, în care are domiciliul sau reşedinţa ori paşaport.
*5) Procura notarialã, împuternicire avocaţialã sau delegaţie, dupã caz.


ANEXA 4


MODEL PRIVIND COMPLETAREA REGISTRULUI DE EVIDENŢÃ

┌──────────┬───────┬─────────────────┬─────────┬───────────────────┬─────────────────┬──────────────┬────────┬────────┬─────────────┬────┐
│ │ │ Numele │ │ Titularul actului │ │ │ │ │ │Obs │
│ │ │solicitantului │ │ │ │ │ Statul │ │ │ │
│ Data │ Nr. ├──────────┬──────┤ ├─────────┬─────────┤ Denumirea │ │ în │Actul de│ │ │
│ primirii │cerere/│ │ │Calitatea│ │ │ actului, serie, │ Emitentul │care se │împuter-│ Date ref. │ │
│ cererii │ act │ Persoanã │Pers. │solici- │ Numele │Cetãţenia│ nr./nr. pag. │ actului │ folo- │nicire │ verificare │ │
│ │ │ fizicã │juri- │tantului │ │ │ │ │ seşte │(tipul/ │ │ │
│ │ │ │dicã │ │ │ │ │ │ actul │nr.) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ (9) │ (10) │ (11) │ (12) │(13)│
├──────────┼───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤
󧓙.07.2010�/1 │ Popescu │ -│titular │ - │ românã │ Certificat de │Inspectoratul │ Italia │ - │ - │ │
│ │ │ Ion │ │ │ │ │cazier judiciar, │ Judeţean de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ Seria BV nr. │ Poliţie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 80412/1 │ Braşov │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤
│ �/2 │ ' │ -│ ' │ - │ ' │ Certificat de │ Primãria │ ' │ - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │naştere, Seria NV│ Râşnov │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ nr. 605218/1 │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤
│ �/3 │ ' │ -│ ' │ - │ ' │ Diplomã de │ Colegiul │ ' │ - │Inspectoratul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │bacalaureat Seria│ Naţional │ │ │ Şcolar │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ GZ nr. 114613/1 │Andrei Şaguna │ │ │ Judeţean │ │
│ ├───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤
│ �/1 │ Vasile │ -│frate │ Vasile │francezã │ Certificat de │ Primãria │ Franţa │ - │ - │ │
│ │ │ Dumitru │ │ │ Dan │ │cãsãtorie, Seria │ Braşov │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ AB nr. 305719/1 │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤
│ �/2 │ ' │ -│ ' │ ' │ ' │ Diplomã de │Universitatea │ ' │ - │Adeverinţã de│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ licenţã Seria │ George │ │ │la instituţia│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ AN nr. 543211/1 │ Bariţiu, │ │ │de învãţãmânt│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Facultatea de │ │ │ emitentã │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Informaticã şi│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Contabilitate │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤
󧓜.07.2010│ 5742 │ - │S.C. │prestator│Vasilescu│ românã │Atestat, Seria BV│Inspectoratul │ Spania │Contract│ - │ │
│ │ │ │ACOR -│servicii │ Mircea │ │ nr. 07935/1 │ Judeţean de │ │prestãri│ │ │
│ │ │ │S.R.L.│ │ │ │ │Poliţie Braşov│ │servi- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cii/ nr.│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ �/17 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 󧓎.2010 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤
│ �/1 │ Melinte │ -│împuter- │ Ionescu │americanã│ Diplomã de │Universitatea │ SUA │Procurã │ Vizã │ │
│ │ │ Ion │ │nicit │ Elena │ │licenţã Seria PP │ George │ │nota- │ CNRED │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ nr. 121517/1 │ Bariţiu, │ │rialã │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Facultatea de │ │elibe- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ Drept │ │ratã la │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 󧓛.07. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ � │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤
│ �/2 │ ' │ -│ ' │ ' │ ' │Formular E 401/4 │ Serviciul de │ ' │ ' │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ Evidenţa │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ Persoanelor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ Municipiul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ Braşov │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────┤
│ │ 5744 │Constantin│ -│avocat │ Grosu │ românã │ Cazier fiscal │ Direcţia │Germania│Împuter-│ - │ │
│ │ │ Ion │ │ │ Sãndel │ │ Seria IM nr. │ Finanţelor │ │nicire │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 3324/1 │ Publice │ │avoca- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ Braşov │ │ţialã │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr.369/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ � │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────────┴──────────────┴────────┴────────┴─────────────┴────┘

ANEXA 5


MODEL DE RAPORT LUNAR PRIVIND APOSTILELE ELIBERATE


INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA
Luna - aprilie 2010

┌──────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ Data │ Cod │Numele titularului │ Denumirea actului/seria │ Emitent/Numele şi calitatea │Numele persoanei │
│eliberãrii│ apostilã │ actului │ şi numãrul │ semnatarului │ care a semnat │
│ │ │ │ │ │ apostila │
├──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │
├──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
󧓖.04.2010│ AB0183/1 │Avram Vasile │Certificat de naştere/ │Primãria Sãncel/Maria Prodan, │Popescu Aurel │
│ │ │ │Seria RR nr. 032634 │ofiţer de stare civilã │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ AB0183/2 │Avram Vasile │Certificat de atestare a │INEP/Lungu Mihai, director general │Popescu Aurel │
│ │ │ │domiciliului şi cetãţeniei │ │ │
│ │ │ │române/nr. W135388 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ AB0184 │Iordache Constantin│Formular E 301 │AJOFM - Alba/Corneliu Enache, │Popescu Aurel │
│ │ │ │ │director │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ AB0185/1 │Dumitru Elena │Atestat de liberã practicã/ │Colegiul psihologilor/semnãturã │Popescu Aurel │
│ │ │ │nr. 1727/27.09.2007 │indescifrabilã, preşedinte │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ AB0185/2 │Dumitru Elena │Certificat de cazier │Inspectoratul Judeţean de Poliţie - │Ionescu Elena │
│ │ │ │judiciar/Seria AB nr. 0615541 │Alba/Grosu Tudor, şef cazier │ │
│ │ │ │ │judiciar │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ AB0185/3 │Dumitru Elena │Diplomã de licenţã/ │Universitatea "1 Decembrie 1918"/ │Ionescu Elena │
│ │ │ │Seria S nr. 0057706 │semnãturã indescifrabilã/rector │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ AB0185/4 │Dumitru Elena │Certificat profesional │Colegiul Medicilor/ │Ionescu Elena │
│ │ │ │curent/Seria SV nr. 04 │dr. Vasile Gheorghe, preşedinte │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
󧓗.04.2010│ AB0186 │Ilie Chirilã │Certificat de competenţã │ARR/semnãturã indescifrabilã, │Ionescu Elena │
│ │ │ │profesionalã pentru transport/ │şef agenţie │ │
│ │ │ │nr. 0021842/29.03.2008 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ AB0187/1 │Popescu Constantin │Formular E 121/CAS │ │Ionescu Elena │
│ │ │ │nr. 26392/26.10.2007 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ AB0187/2 │Popescu Constantin │Certificat de membru OAMGAMMR │ │Ionescu Elena │
│ │ │ │Seria CS nr. 00395 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ AB0187/3 │Popescu Constantin │Adeverinţã OAMGAMMR - AB │ │Ionescu Elena │
│ │ │ │nr. 2330/02.03.2009 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
󧓙.04.2010│ AB0188 │Tudor Vasile │Certificat de auditor/ │ │Popescu Aurel │
│ │ │ │Seria AS nr. 00245 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ AB0189 │Ion Dumitru │Certificat de calificare │MMSSF-MECT/semnãturã indescifrabilã, │Popescu Aurel │
│ │ │ │profesionalã/Seria E nr. 0229926│director │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────┘
ANEXA 6

------------
NOTĂ?(CTCE)
Reprezentarea graficã a anexei nr. 6 se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 6 aprilie 2010, la pagina 15, a se vedea imaginea asociatã.ANEXA 7


MODEL DE RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND APOSTILELE ELIBERATE


INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ............................/MUNICIPIUL BUCUREŞTI

┌──────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ Numãr cereri │ Numãr acte │Valoarea │Valoarea │Valoarea│
│ Luna ├─────┬────────┬──────────┼─────┬────────┬──────────┤taxelor │taxelor │totalã a│
│ │Total│Persoane│ Persoane │Total│Persoane│ Persoane │consulare │achitate │taxelor │
│ │ │ fizice │juridice*)│ │ fizice │juridice*)│achitate │pentru │achitate│
│ │ │ │ │ │ │ │ │cerere │ │
├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ (9) │ (10) │
├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
├──────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│TOTAL:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────┴────────┴──────────┴─────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┘
┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Observaţii: │ │
│(Se vor trece informaţii │ │
│relevante referitoare la │ │
│problemele întâlnite în cadrul │ │
│procesului de eliberare a │ │
│apostilei pentru actele oficiale│ │
│administrative în cadrul │ │
│instituţiei prefectului.) │ │
└────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
NOTĂ?:

Formule de verificare: (2) = (3) + (4)
(5) = (6) + (7)
(8) = [ (6) x22] + [ (7) x 44]
(9) = (2) x 3
(10) = (8) + (9)

___________
*) Societãţi comerciale, care au încheiat cu titularul actului un contract privind prestarea serviciului în favoarea titularului, respectiv avocaţi.


____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016