Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI nr. 156 din 19 noiembrie 2013  privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii a personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare si a celui auxiliar sanitar, incadrat cu contract individual de munca in unitatile Ministerului Afacerilor Interne    Twitter Facebook
Cautare document

INSTRUCTIUNI nr. 156 din 19 noiembrie 2013 privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii a personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare si a celui auxiliar sanitar, incadrat cu contract individual de munca in unitatile Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 21 noiembrie 2013

    Având în vedere prevederile art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:

    ART. 1
    Prezentele instrucţiuni instituie norme juridice referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţie a personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi a celui auxiliar sanitar, încadrat cu contract individual de muncă în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare personal contractual.
    ART. 2
    (1) Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual. Promovarea se face, de regulă, pe un post vacant. În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului contractual se face prin transformarea postului în care acesta este încadrat.
    (2) Promovarea în funcţii a personalului contractual se face prin examen de promovare, denumit în continuare examen.
    (3) Promovarea în funcţii a personalului contractual se face cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.
    ART. 3
    (1) Examenul se organizează în unităţile Ministerului Afacerilor Interne care au prevăzute în statele de organizare posturi de personal contractual de specialitate medico-sanitar, personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare sau, după caz personal auxiliar sanitar, denumite în continuare unităţi organizatoare.
    (2) În situaţii excepţionale, când din cauze întemeiate nu pot fi îndeplinite condiţiile de organizare a examenului la nivelul unităţilor în al căror stat de organizare sunt prevăzute posturile, examenul se poate organiza şi de către structura centrală în a cărei subordine se află acea unitate.
    ART. 4
    (1) Cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului, unităţile organizatoare au obligaţia să afişeze la sediul acestora anunţul privind organizarea examenului.
    (2) Anunţul prevăzut la alin. (1) cuprinde obligatoriu următoarele elemente:
    a) posturile pentru care se organizează examenul;
    b) condiţiile de participare la examen;
    c) data, ora şi locul de desfăşurare a examenului;
    d) bibliografia şi tematica de examen;
    e) data-limită de depunere a dosarului de înscriere, locul depunerii şi detalii privind persoana de contact.
    ART. 5
    (1) Pentru a participa la examen, candidatul trebuie să îndeplinească criteriile de studii şi vechime prevăzute în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, precum şi condiţiile specifice stabilite de comisiile de examen.
    (2) Compartimentele de resurse umane eliberează candidatului, la solicitarea acestuia, o adeverinţă privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).
    ART. 6
    (1) Cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înaintea desfăşurării examenului, prin act administrativ al conducătorului unităţii organizatoare, se constituie comisia de examinare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Comisia de examinare, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt formate din câte 3 membri, din cadrul unităţii organizatoare sau, după caz, dacă nu a fost identificat numărul necesar de specialişti, şi din afara Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) Membrii comisiei de examinare şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie să aibă experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul/specialitatea pentru care se organizează examenul.
    (4) Preşedintele comisiei de examinare, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
    (5) Fiecare comisie de examinare, respectiv fiecare comisie de soluţionare a contestaţiilor are un secretar, numit prin actul prevăzut la alin. (1). Secretarul comisiei de examinare poate fi şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    (6) Secretariatul comisiei de examinare şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul compartimentului de resurse umane, aceasta neavând calitatea de membru al comisiei.
    ART. 7
    (1) Nu poate fi desemnată membru în comisia de examinare sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
    b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de examinare sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
    c) a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.
    (2) Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    ART. 8
    (1) Situaţiile prevăzute la art. 7 pot fi sesizate de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi sau de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării examenului.
    (2) Membrii comisiei de examinare şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să informeze în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat cu privire la existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 7. În aceste cazuri, membrii comisiei de examinare şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori de la luarea vreunei decizii cu privire la examenul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.
    (3) În cazul constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate sau a unui conflict de interese, actul administrativ de constituire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea membrului aflat în respectiva situaţie.
    (4) În cazul în care situaţia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constată ulterior desfăşurării uneia dintre etapele examenului, procedura de desfăşurare a examenului se reia, fiind constituită în acest scop o nouă comisie, cu o nouă componenţă.
    ART. 9
    Examenul constă în susţinerea unei probe scrise.
    ART. 10
    Comisia de examinare are următoarele atribuţii principale:
    a) verifică îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi stabileşte condiţiile specifice de participare;
    b) elaborează bibliografia şi tematica de examen;
    c) selectează dosarele candidaţilor;
    d) stabileşte subiectele;
    e) notează proba scrisă pentru fiecare candidat;
    f) semnează procesele-verbale redactate de secretarul comisiei;
    g) stabileşte dacă respectivul candidat este declarat "admis" sau "respins" la examen;
    h) transmite secretarului comisiei rezultatele selecţiei dosarelor şi ale examenului, cu menţiunea "admis"/"respins", pentru a fi comunicate candidaţilor.
    ART. 11
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor;
    b) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul final al examenului;
    c) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
    ART. 12
    Secretarul comisiei de examinare are următoarele atribuţii principale:
    a) centralizează dosarele de înscriere a candidaţilor şi le prezintă spre analiză comisiei de examinare, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2);
    b) convoacă membrii comisiei de examinare la data programată a se desfăşura examenul sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui comisiei;
    c) întocmeşte procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi cel de desfăşurare a examenului;
    d) asigură transmiterea către candidaţi a rezultatelor selecţiei dosarelor şi, după caz, ale examenului, prin afişarea acestora la sediul instituţiei unde se desfăşoară examenul şi pe site-ul acesteia, după caz;
    e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a examenului.
    ART. 13
    Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    a) primeşte de la secretariatul unităţii organizatoare contestaţiile depuse în termenul stabilit şi le prezintă spre analiză comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
    b) preia de la secretarul comisiei de examinare documentele necesare soluţionării contestaţiilor depuse;
    c) convoacă membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei, prezentându-le spre analiză contestaţiile depuse, împreună cu documentele necesare soluţionării acestora;
    d) întocmeşte procesul-verbal privind soluţionarea contestaţiilor;
    e) asigură transmiterea rezultatelor contestaţiilor candidaţilor, prin afişarea acestora la sediul instituţiei unde se desfăşoară examenul şi pe site-ul acesteia, precum şi, după caz, secretarului comisiei de examinare;
    f) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a procesului de soluţionare a contestaţiilor.
    ART. 14
    (1) În vederea participării la examen, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă, candidaţii depun la locul stabilit în anunţul privind organizarea examenului un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele documente:
    a) cererea de înscriere la examen;
    b) diploma/certificatul/adeverinţa/alte documente privind atestarea studiilor necesare ocupării funcţiei, eliberată/eliberat/eliberate conform prevederilor legale;
    c) adeverinţa prevăzută la art. 5 alin. (2).
    (2) În termen de cel mult două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare are obligaţia de a selecta dosarele de înscriere pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la examen.
    (3) Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de examinare, cu menţiunea "admis"/"respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul unităţii organizatoare, în termenul prevăzut la alin. (2).
    (4) În termen de două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, candidaţii pot depune contestaţii la secretariatul unităţii organizatoare, contestaţii care se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora.
    ART. 15
    (1) Proba scrisă se susţine de către candidaţii ale căror dosare au fost declarate admise şi constă în testarea cunoştinţelor din domeniul/specialitatea postului pentru care se organizează examen, prin rezolvarea unor teste-grilă sau redactarea unei lucrări.
    (2) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii şi a bibliografiei de examen elaborate de comisia de examinare.
    ART. 16
    (1) Comisia de examinare stabileşte în ziua în care se desfăşoară proba scrisă subiectele şi alcătuieşte cel puţin două seturi de întrebări pentru proba scrisă.
    (2) Membrii comisiei de examinare răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.
    (3) Seturile de întrebări şi baremele de punctare se semnează de toţi membrii comisiei de examinare şi se închid în plicuri sigilate, purtând ştampila unităţii organizatoare.
    (4) Comisia de examinare stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele.
    (5) Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a examenului, membrii comisiei de examinare au obligaţia de a afişa baremele de punctare la locul desfăşurării acestuia.
    ART. 17
    (1) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, fără a depăşi 3 ore.
    (2) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de examinare prezintă candidaţilor seturile de întrebări şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de examen.
    (3) Candidatul care a extras plicul cu subiectele îl înmânează preşedintelui comisiei de examinare, care îl deschide şi comunică subiectele candidaţilor participanţi la examen.
    (4) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul în sala de examen al candidaţilor care întârzie sau al altor persoane, cu excepţia membrilor comisiei de examinare, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de examinare, respectiv supravegherea desfăşurării probei.
    (5) În încăperea în care are loc proba scrisă, pe toată perioada derulării acesteia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea ori folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
    (6) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (4) şi (5) atrage eliminarea candidatului din proba de examen. Dacă se constată încălcarea acestor dispoziţii, comisia de examinare elimină candidatul din sală, după caz, înscrie pe lucrare menţiunea "anulat" şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.
    (7) Sub sancţiunea anulării lucrărilor scrise, acestea se redactează doar pe seturile de hârtie care poartă pe fiecare filă ştampila unităţii organizatoare. După înscrierea de către candidat a numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta al primei file, acesta se pliază şi se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila unităţii organizatoare.
    (8) La finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, candidatul are obligaţia de a preda comisiei de examinare lucrarea scrisă sau, după caz, testul-grilă şi de a semna borderoul special întocmit în acest sens.
    ART. 18
    (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată.
    (2) Lucrările se corectează sigilate.
    (3) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de examinare, inclusiv de către preşedinte, pentru fiecare lucrare scrisă.
    (4) Lucrările care prezintă însemnări se anulează şi nu se corectează. Menţiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal al examenului.
    (5) În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 1 punct între punctajele acordate de membrii comisiei de examinare, lucrarea se corectează din nou de către toţi membrii acesteia. Procedura corectării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 1 punct între punctajele acordate de membrii comisiei de examinare.
    (6) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării în condiţiile prevăzute la alin. (5).
    (7) Nerespectarea prevederilor alin. (6) atrage, după caz, răspunderea persoanelor vinovate, în condiţiile legii.
    ART. 19
    (1) Proba scrisă se notează de la 0 la 5 puncte.
    (2) Lucrările scrise se desigilează după acordarea de către fiecare membru al comisiei de examinare a punctajelor la proba scrisă, iar rezultatele obţinute de candidaţi se notează în borderoul de notare al acestei probe.
    (3) Punctajul final al probei scrise se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate individual de fiecare membru al comisiei de examinare şi reprezintă punctajul final al examenului.
    (4) Punctajele finale ale examenului sunt înscrise într-un centralizator nominal, în care se menţionează pentru fiecare candidat punctajul obţinut. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de către membrii comisiei de examinare.
    (5) Comunicarea punctajelor finale ale examenului, cu menţiunea "admis" sau "respins", se face în termen de maximum două zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, prin afişare la sediul unităţii organizatoare unde se desfăşoară examenul.
    (6) Este declarat "admis" la examen candidatul care a obţinut punctajul final de minimum 2 puncte.
    ART. 20
    În termen de cel mult două zile lucrătoare de la data comunicării punctajului final al examenului, candidatul poate depune o contestaţie la secretariatul unităţii organizatoare, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
    ART. 21
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia şi poate modifica punctajul final acordat de comisia de examinare, respectiv rezultatul selecţiei dosarului, în situaţia în care constată una dintre următoarele situaţii:
    a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la examen, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;
    b) punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă.
    (2) Contestaţia se respinge în situaţia în care comisia de soluţionare a contestaţiilor constată una dintre următoarele situaţii:
    a) candidatul nu îndeplineşte criteriile pentru a participa la examen, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;
    b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă.
    (3) Modul de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi semnat de către membrii comisiei.
    ART. 22
    (1) Contestaţia la proba scrisă se soluţionează în termen de maximum două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acesteia.
    (2) Rezultatul stabilit de comisia de soluţionare a contestaţiilor în urma analizei contestaţiei depuse se comunică, prin afişare, la locul de desfăşurare a examenului, în termenul prevăzut la alin. (1).
    ART. 23
    Candidaţii nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiilor se pot adresa instanţei competente, în condiţiile legii.
    ART. 24
    (1) La finalizarea examenului, respectiv la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor ori de soluţionare a acestora se întocmeşte un proces-verbal privind desfăşurarea examenului, care se semnează de către membrii comisiei de examinare şi de secretarul acesteia.
    (2) La procesul-verbal privind desfăşurarea examenului se anexează rezultatele probei scrise, precum şi, după caz, rezultatele contestaţiilor depuse.
    ART. 25
    Încadrarea în noile funcţii a persoanelor care au fost declarate "admis" la examen se face în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data finalizării examenului.
    ART. 26
    (1) Pentru fiecare examen se întocmeşte un dosar cu următorul conţinut:
    a) acte administrative de constituire a comisiilor de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor;
    b) documente privind organizarea şi desfăşurarea examenului;
    c) lucrările candidaţilor.
    (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) se păstrează 2 ani la compartimentul de resurse umane, urmând a fi arhivat ulterior, în condiţiile legii.
    (3) În dosarul personal al personalului contractual promovat se includ, după încheierea examenului, copii ale procesului-verbal privind desfăşurarea examenului şi ale documentelor care atestă susţinerea probei de examen.
    ART. 27
    Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


             Ministrul afacerilor interne,
                     Radu Stroe

    Bucureşti, 19 noiembrie 2013.
    Nr. 156.
                       _______
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice