Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 28 februarie 2012  privind organizarea, coordonarea si controlul activitatii de protectie a mediului in sistemul administratiei penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INSTRUCTIUNI din 28 februarie 2012 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatii de protectie a mediului in sistemul administratiei penitenciare

EMITENT: ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 14 martie 2012
    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezentele instrucţiuni instituie norme şi reguli referitoare la organizarea, coordonarea şi controlul activitãţii de protecţie a mediului aplicabile în sistemul administraţiei penitenciare, obligatorii pentru întregul personal al acestuia şi pentru persoanele private de libertate, aflate în executarea pedepsei privative de libertate, din custodie.
    (2) Protecţia mediului în sistemul administraţiei penitenciare reprezintã un ansamblu de activitãţi instituţionalizate având ca scop aplicarea corespunzãtoare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, eficientizarea acţiunilor de prevenire, limitarea şi eliminarea poluãrilor accidentale, precum şi gestionarea situaţiilor de urgenţã care pot apãrea în urma acestora, în incintele şi în zonele de responsabilitate sau de acţiune ale unitãţilor.
    ART. 2
    Contractele de lucrãri, furnizare şi prestãri de servicii încheiate între unitãţile din sistemul penitenciar, în calitate de beneficiari şi/sau prestatori, şi operatorii economici, în calitate de prestatori şi/sau beneficiari, cuprind, dupã caz, clauze privind obligaţii care le revin pãrţilor pe linia respectãrii reglementãrilor din domeniul protecţiei mediului.
    ART. 3
    Fondurile necesare realizãrii mãsurilor de protecţie a mediului, inclusiv pentru pregãtirea profesionalã de mediu, sunt planificate anual şi se utilizeazã conform reglementãrilor în vigoare.
    ART. 4
    În sensul prezentelor instrucţiuni, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    1. cheltuieli pentru protecţia mediului - fluxurile financiare atrase ori alocate de instituţie pentru acţiuni care au ca scop: prevenirea, reducerea şi/sau repararea prejudiciului adus mediului, acţiuni ce se referã la reducerea emisiilor de poluanţi în aer, protecţia apelor de suprafaţã şi subterane, a solului, limitarea producerii deşeurilor şi gestionarea acestora, reducerea zgomotului ambiental, protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversitãţii, realizarea de procese de producţie care nu deterioreazã mediul, administrarea generalã a mediului, alte activitãţi de protecţie a mediului;
    2. unitãţi care deţin surse/echipamente de poluare - unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare care deţin centrale termice cu putere nominalã mai mare de 70 kW, depozite de carburanţi sau lubrifianţi, de muniţie şi materiale de geniu chimic, substanţe periculoase şi deşeuri, trasee ale conductelor de alimentare cu combustibil, surse radioactive, poligoane de tragere, rampe de spãlare a tehnicii, staţii de pompare a apelor reziduale, parcuri auto, spaţii de alimentaţie publicã, cazare, odihnã, tratament şi recuperare medicalã, spaţii de deţinere, ferme zootehnice, animale de serviciu, platforme de gunoi şi alte echipamente cu potenţial de poluare, precum şi unitãţile care executã lucrãri de reparaţii/întreţinere în domeniile auto, nave, armament, geniu chimic şi altele asemenea;
    3. accident ecologic - evenimentul produs ca urmare a unor neprevãzute deversãri/emisii de substanţe sau preparate periculoase/poluante, sub formã lichidã, solidã, gazoasã ori sub formã de vapori sau de energie, rezultate din desfãşurarea unor activitãţi antropice necontrolate/bruşte, prin care se deterioreazã ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice;
    4. acumulatori - surse de energie electricã - alcãtuiţi din una sau mai multe celule primare reîncãrcabile, energia electricã obţinându-se prin transformarea directã a energiei chimice;
    5. ambalaj - orice produs, indiferent de materialul din care este confecţionat ori de natura acestuia, destinat sã cuprindã bunuri în scopul reţinerii, protejãrii, manipulãrii, distribuţiei şi prezentãrii acestora, de la materii prime la produse procesate, de la producãtor pânã la utilizator sau consumator. Produsul nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj;
    6. ape uzate - ape provenind din activitãţi casnice, sociale ori economice, conţinând substanţe poluante sau reziduuri care le altereazã caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale, precum şi ape de ploaie ce curg pe terenuri poluate;
    7. atmosferã - masã de aer care înconjoarã suprafaţa terestrã, incluzând şi stratul de ozon;
    8. autoevaluare - proces intern de evaluare a efectelor activitãţilor desfãşurate în unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare asupra calitãţii factorilor de mediu;
    9. autorizare - parcurgerea etapelor procedurale având drept scop obţinerea avizului, acordului şi/sau a autorizaţiei de mediu;
    10. autorizaţie pentru activitatea nuclearã - act tehnico-juridic prin care autoritatea competentã de reglementare în domeniul nuclear autorizeazã titularul activitãţii sã amplaseze, sã proiecteze, sã achiziţioneze, sã fabrice, sã producã, sã construiascã, sã transporte, sã importe, sã exporte, sã punã în funcţiune, sã posede, sã foloseascã, sã opereze, sã transfere, sã dezafecteze şi sã dispunã de orice sursã de radiaţii ionizante, instalaţii nucleare sau amenajãri pentru gospodãrirea deşeurilor radioactive;
    11. aviz şi autorizaţie de gospodãrire a apelor - acte ce condiţioneazã din punct de vedere tehnic şi juridic execuţia lucrãrilor construite pe ape sau în legãturã cu apele şi funcţionarea ori exploatarea acestor lucrãri, precum şi funcţionarea şi exploatarea lucrãrilor existente şi reprezintã principalele instrumente folosite în administrarea domeniului apelor; acestea se emit în baza reglementãrilor elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul apelor;
    12. baterii - surse de energie electricã - alcãtuite din una sau mai multe celule primare nereîncãrcabile, energia electricã obţinându-se prin transformarea directã a energiei chimice;
    13. biodeşeuri - deşeuri biodegradabile provenite din grãdini, parcuri şi ferme agrozootehnice, deşeuri alimentare sau cele provenite din bucãtãriile unitãţilor penitenciare ori din magazinele de vânzare cu amãnuntul, compatibile cu deşeurile provenite din unitãţile de prelucrare a produselor alimentare;
    14. biodiversitate - diversitatea organismelor vii provenite din ecosistemele acvatice şi terestre, precum şi a complexelor ecologice din care fac parte acestea; cuprinde diversitatea din interiorul speciilor şi a ecosistemelor;
    15. colectare - strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminarã a deşeurilor, în vederea transportãrii la o instalaţie de tratare;
    16. controlul operaţional - adoptarea şi punerea în aplicare a unor proceduri şi instrucţiuni pentru funcţionarea în condiţii de siguranţã, inclusiv întreţinerea instalaţiei, a proceselor tehnologice, a echipamentului şi întreruperile temporare de funcţionare;
    17. deşeuri - orice substanţã sau obiect pe care deţinãtorul îl aruncã ori pe care are intenţia sau este obligat sã îl arunce;
    18. deţinãtor de deşeuri - producãtorul de deşeuri sau persoana fizicã ori juridicã ce se aflã în posesia acestora;
    19. deşeuri periculoase - orice deşeuri care prezintã una sau mai multe proprietãţi periculoase prevãzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
    20. ecosistem - complex dinamic de comunitãţi de plante, animale şi microorganisme şi mediul lor lipsit de viaţã, care interacţioneazã într-o unitate funcţionalã;
    21. eliminare - orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie;
    22. emisie - evacuarea directã ori indirectã, din surse punctuale sau difuze, de substanţe, vibraţii, radiaţii electromagnetice şi ionizante, de cãldurã ori de zgomot în aer, apã sau sol;
    23. evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a autoritãţilor publice interesate de efectele implementãrii planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultãri în procesul decizional şi asigurarea informãrii asupra deciziei luate;
    24. gospodãrire a apelor - ansamblul activitãţilor care, prin mijloace tehnice şi mãsuri legislative, economice şi administrative, conduc la cunoaşterea, utilizarea, valorificarea raţionalã, menţinerea sau îmbunãtãţirea resurselor de apã pentru satisfacerea nevoilor sociale şi economice, la protecţia împotriva epuizãrii şi poluãrii acestor resurse, precum şi la prevenirea şi combaterea acţiunilor distructive ale apelor;
    25. habitat - locul sau tipul de loc în care un organism ori o populaţie existã în mod natural;
    26. impact asupra mediului - efecte asupra mediului ca urmare a desfãşurãrii unei activitãţi antropice;
    27. impact semnificativ asupra mediului - efecte asupra mediului determinate ca fiind importante prin aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea, amplasarea şi caracteristicile proiectului sau referitoare la caracteristicile anumitor planuri şi programe, avându-se în vedere calitatea preconizatã a factorilor de mediu;
    28. instalaţie - orice unitate tehnicã staţionarã sau mobilã, precum şi orice altã activitate direct legatã, sub aspect tehnic, cu activitãţile unitãţilor staţionare/mobile aflate pe acelaşi amplasament, care poate produce emisii şi efecte asupra mediului;
    29. mediu - ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care influenţeazã bunãstarea şi sãnãtatea omului;
    30. monitorizare a mediului - supravegherea, prognozarea, avertizarea şi intervenţia în vederea evaluãrii sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoaşterii stãrii de calitate şi a semnificaţiei ecologice a acestora, a evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimbãrilor produse, urmate de mãsurile care se impun;
    31. Natura 2000 - reţeaua ecologicã europeanã de arii naturale protejate care cuprinde arii de protecţie specialã avifaunisticã, stabilite în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea pãsãrilor sãlbatice şi arii speciale de conservare desemnate de Comisia Europeanã şi ale Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faunã şi florã sãlbaticã;
    32. pericol - proprietatea intrinsecã a unei substanţe sau preparat chimic ori a unei stãri fizice cu potenţial de a induce efecte negative asupra sãnãtãţii populaţiei şi/sau asupra mediului;
    33. poluant - orice substanţã, preparat sub formã solidã, lichidã, gazoasã sau sub formã de vapori ori de energie, radiaţie electromagneticã, ionizantã, termicã, fonicã sau vibraţii care, introdus(ã) în mediu, modificã echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale;
    34. poluare - introducerea directã sau indirectã a unui poluant în mediu, care poate aduce prejudicii sãnãtãţii umane şi/sau calitãţii acestuia, poate dãuna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o împiedicare a utilizãrii mediului în scop recreativ ori în alte scopuri legitime;
    35. poluarea apei - orice alterare fizicã, chimicã, biologicã sau bacteriologicã a apei peste o limitã admisibilã stabilitã, inclusiv depãşirea nivelului natural de radioactivitate produsã direct sau indirect de activitãţi umane, care o fac improprie pentru o folosire normalã în scopurile în care aceastã folosire era posibilã înainte de a interveni alterarea;
    36. prejudiciu - efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sãnãtãţii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin poluanţi, activitãţi dãunãtoare ori dezastre;
    37. resurse de apã - apele de suprafaţã alcãtuite din cursurile de apã cu deltele lor, lacuri, bãlţi, apele maritime interioare şi marea teritorialã, precum şi apele subterane de pe teritoriul ţãrii, în totalitatea lor;
    38. risc - probabilitatea ca un anumit efect negativ sã se producã într-o anumitã perioadã de timp şi/sau în anumite circumstanţe;
    39. risc potenţial de poluare a mediului - probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului, care se determinã pe baza unui studiu de evaluare a riscului;
    40. sistem de management de mediu - componentã a sistemului de management general, care include structura organizatoricã, activitãţile de planificare, responsabilitãţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, aplicarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicii de mediu;
    41. studiu pedologic - stabileşte clasele de calitate a terenurilor şi constã în delimitarea, inventarierea şi evaluarea solurilor, operaţiuni pe baza cãrora se stabileşte taxa de scoatere a terenului din circuitul agricol; oferã informaţii cu privire la compoziţia chimicã a solului, posibile contaminãri sau lucrãri de îmbunãtãţiri funciare necesare;
    42. sursã de radiaţii ionizante - entitate fizicã, naturalã, fabricatã sau utilizatã ca element al unei activitãţi care genereazã expuneri la radiaţii, prin emitere de radiaţii ionizante sau eliberare de substanţe radioactive;
    43. tratare - operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregãtirea prealabilã valorificãrii sau eliminãrii;
    44. uleiuri uzate - toate uleiurile minerale sau lubrifianţii sintetici ori uleiurile industriale care au devenit improprii folosinţei pentru care au fost destinate iniţial, cum ar fi uleiurile utilizate la motoarele cu combustie şi la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine şi cele pentru sistemele hidraulice.

    CAP. II
    Organizarea activitãţii de protecţie a mediului în unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare

    ART. 5
    (1) Managementul activitãţii de protecţie a mediului la nivelul unitãţilor din sistemul administraţiei penitenciare este asigurat de structura de specialitate din cadrul acestora aflatã în coordonarea structurii de specialitate din cadrul aparatului central al administraţiei penitenciare.
    (2) Atribuţiile pe linia protecţiei mediului în unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare revin compartimentelor de specialitate/responsabililor de mediu/persoanelor desemnate ale cãror atribuţii în domeniu sunt prevãzute prin completarea sarcinilor date în competenţã prin fişa postului ocupat, denumite în continuare persoane desemnate.
    (3) Rãspunderea privind organizarea activitãţii, aplicarea şi verificarea respectãrii normelor de protecţie a mediului în unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare revine directorilor acestora. Rãspunderea privind respectarea normelor de protecţie a mediului revine întregului personal al unitãţii penitenciare şi persoanelor private de libertate aflate în custodia acestora, în condiţiile legii.
    (4) În unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare, coordonarea şi controlul activitãţii de protecţie a mediului se executã de cãtre structura de specialitate din cadrul aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru unitãţile subordonate.
    ART. 6
    (1) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorii unitãţilor penitenciare stabilesc numãrul responsabililor de mediu, în funcţie de numãrul unitãţilor/locaţiilor subordonate, complexitatea şi numãrul surselor de poluare identificate la nivelul unitãţilor din competenţã, dupã caz.
    (2) Compartimentele de mediu pot fi prevãzute cu personal auxiliar, care nu are calitatea de responsabil de mediu.
    ART. 7
    (1) Responsabilii de mediu se numesc din rândul personalului cu studii superioare sau medii.
    (2) Responsabilii de mediu trebuie sã absolve cursuri de specializare în domeniu, organizate de instituţii autorizate/acreditate în acest sens, conform prevederilor legale în vigoare. Unitãţile de penitenciare vor asigura resursele financiare pentru participarea la cursurile de specializare în domeniu.
    (3) Responsabilul cu securitatea şi sãnãtatea în muncã poate îndeplini şi funcţia de responsabil de mediu, în condiţiile legii.
    (4) Personalul auxiliar se numeşte din rândul personalului cu studii medii.
    ART. 8
    Activitatea structurii de specialitate este coordonatã de directorul unitãţii penitenciare din care face parte.
    ART. 9
    (1) Directorii unitãţilor din sistemul administraţiei penitenciare comunicã structurii de specialitate din cadrul aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor accidentele ecologice produse în incinta unitãţilor sau în zona de competenţã a acestora pe timpul desfãşurãrii misiunilor specifice, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1, în conformitate cu prevederile ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare, şi iau mãsuri imediate pentru limitarea, diminuarea şi eliminarea efectelor.
    (2) Directorii unitãţilor din sistemul administraţiei penitenciare contacteazã autoritãţile locale de protecţie a mediului şi stabilesc împreunã modalitãţile de depoluare şi refacere a mediului, în cazul în care accidentul ecologic are efecte asupra vecinãtãţilor, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
    ART. 10
    (1) Cercetarea accidentelor ecologice se efectueazã de cãtre o comisie compusã din cel puţin 3 persoane, dintre care una este reprezentant al compartimentului de specialitate din cadrul unitãţii în care a avut loc accidentul, în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni.
    (2) Comisia de cercetare a accidentului ecologic se numeşte prin decizie de zi pe unitate de cãtre directorul unitãţii penitenciare.
    (3) În comisia de cercetare a accidentului ecologic trebuie sã fie desemnat cel puţin un membru cu pregãtire tehnicã corespunzãtoare.
    (4) Persoanele numite în comisia de cercetare a accidentului ecologic nu trebuie sã fie implicate în organizarea şi conducerea activitãţii care a dus la producerea acestuia.
    (5) Cercetarea accidentelor ecologice cu implicaţii asupra vecinãtãţilor, produse în unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare sau pe terenuri din administrarea acestora, se face de cãtre categoriile de personal menţionate la alin. (1), în colaborare cu autoritãţile locale de protecţie a mediului competente din regiunea/judeţul unde s-a produs accidentul.
    ART. 11
    (1) Evaluarea de mediu a activitãţilor desfãşurate în unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare este un proces intern, denumit în continuare autoevaluare de mediu. Aceasta are rolul de a stabili gradul de conformare a activitãţilor specifice desfãşurate la nivelul fiecãrei unitãţi cu legislaţia de protecţie a mediului.
    (2) Autoevaluarea de mediu se realizeazã prin grija persoanelor cu atribuţii pe linie de protecţie a mediului, în urma identificãrii surselor/echipamentelor de poluare a mediului şi pe baza datelor tehnice cuprinse în Fişa de mediu, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 2. Autoevaluarea de mediu se efectueazã în mod obligatoriu pentru unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare care deţin surse de poluare.
    (3) În urma efectuãrii activitãţii de autoevaluare, în cazul în care se constatã neconformitãţi raportate la legislaţia de protecţie a mediului în vigoare, se întocmeşte proiectul Programului de conformare, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 3. Programul de conformare se întocmeşte de cãtre toate unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare.
    (4) Efectuarea determinãrilor şi buletinelor de analizã pentru factorii de mediu necesare autoevaluãrii de mediu se executã prin organisme certificate, conform prevederilor legale.
    (5) Programul de conformare va fi adus la cunoştinţa structurii de specialitate din cadrul aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi va deveni document justificativ pentru fundamentarea solicitãrilor de fonduri bugetare în cadrul proiectului de buget al fiecãrei unitãţi, precum şi pentru propuneri de realizare a unor obiective sau de dotãri ale acestora în cadrul planului multianual de investiţii al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (6) Structurile de specialitate din cadrul aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform competenţelor, vor verifica pe teren corectitudinea datelor înscrise în Fişa de mediu şi în Programul de conformare.
    (7) Mãsurile cuprinse în Programul de conformare pot fi eşalonate în vederea realizãrii într-un orizont de timp de 4-6 ani. În cazul în care, din motive obiective, mãsurile propuse prin Programul de conformare nu au putut fi îndeplinite pânã la expirarea termenelor propuse, titularul programului va înainta aparatului central din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor un program de conformare revizuit şi va solicita stabilirea unor noi termene pentru realizarea mãsurilor de conformare. În situaţia în care pe parcursul unui an calendaristic apar noi surse de poluare a mediului sau sunt achiziţionate noi echipamente care produc deşeuri, titularul va efectua o nouã autoevaluare.
    (8) În cazul modificãrilor organizatorice prin care o parte din structuri îşi schimbã subordonarea, responsabilul de mediu are obligaţia de a relua procedura de autoevaluare de mediu în termen de 90 de zile de la finalizarea acestora.
    ART. 12
    (1) La nivelul fiecãrei unitãţi care deţine surse de poluare se constituie dosarul de mediu. Acesta va cuprinde documentele întocmite în baza prezentelor instrucţiuni şi a legislaţiei naţionale privind protecţia mediului pentru fiecare an calendaristic. La predarea funcţiei, responsabilul de mediu are obligaţia de a preda noului responsabil, pe bazã de proces-verbal, dosarul de mediu al unitãţii.
    (2) Dosarul de mediu va conţine obligatoriu, fãrã a se limita numai la acestea, documentele de autoevaluare de mediu, programele de conformare, rapoartele anuale privind desfãşurarea activitãţii de protecţie a mediului, evidenţa anualã a gestionãrii deşeurilor, dosarele de cercetare a accidentelor de mediu, notele de constatare şi rapoartele de control.
    (3) Evidenţa privind cheltuielile şi veniturile obţinute din activitatea de protecţie a mediului va fi reflectatã distinct de responsabilul de mediu.

    CAP. III
    Atribuţiile personalului şi structurilor implicate în activitãţile de protecţie a mediului

    SECŢIUNEA 1
    Obligaţiile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale directorilor unitãţilor subordonate

    ART. 13
    Obligaţiile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale directorilor unitãţilor subordonate în domeniul protecţiei mediului sunt cele prevãzute pentru persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 94 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 265/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale persoanelor fizice şi juridice prevãzute în actele normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului, precum şi cele ce decurg din prevederile prezentului ordin.
    ART. 14
    În situaţia în care mai multe unitãţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor îşi desfãşoarã activitatea în aceeaşi incintã, directorii acestora au urmãtoarele obligaţii:
    a) sã coopereze în vederea implementãrii prevederilor privind protecţia mediului, luând în considerare natura activitãţilor;
    b) sã îşi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei personalului şi prevenirii accidentelor ecologice, în funcţie de specificul activitãţii desfãşurate;
    c) sã se informeze reciproc despre riscurile de mediu şi sã înştiinţeze personalul din subordine.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Atribuţiile structurilor implicate în activitãţile de protecţie a mediului

    ART. 15
    Structura de specialitate din cadrul aparatului central al administraţiei penitenciare are urmãtoarele atribuţii:
    a) organizeazã, coordoneazã, îndrumã şi controleazã activitatea responsabililor de mediu la nivelul unitãţilor din sistemul administraţiei penitenciarelor;
    b) propune şi coordoneazã programul de implementare a sistemului de management de mediu în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    c) reprezintã Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, ca organ de specialitate, în relaţiile de cooperare cu autoritãţile publice centrale sau teritoriale pentru protecţia mediului, autoritãţile publice centrale ori locale, dupã caz, care au atribuţii şi rãspunderi specifice în domeniul protecţiei mediului;
    d) elaboreazã proiecte de ordine, instrucţiuni şi alte reglementãri interne în domeniul protecţiei mediului;
    e) analizeazã, pe baza raportului anual privind activitatea de protecţie a mediului, modul de desfãşurare a activitãţilor de protecţie a mediului din cadrul unitãţilor din sistemul administraţiei penitenciare;
    f) elaboreazã şi înainteazã conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pânã la data de 15 februarie a fiecãrui an raportul privind desfãşurarea activitãţii de protecţie a mediului în cadrul sistemului administraţiei penitenciare pentru anul precedent;
    g) coordoneazã activitatea de pregãtire a persoanelor cu atribuţii pe linie de protecţie a mediului, prin organizarea de convocãri/simpozioane de specialitate, în vederea asigurãrii aplicãrii unitare a prevederilor legislaţiei în vigoare;
    h) propune aplicarea de sancţiuni disciplinare pentru încãlcarea de cãtre personalul din administraţia sistemului penitenciar a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aflate în administrarea unitãţilor din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi în zonele de responsabilitate unde acestea desfãşoarã activitãţi specifice, conform prevederilor cap. VII;
    i) participã la cercetarea accidentelor ecologice majore produse în incintele unitãţilor din sistemul administraţiei penitenciare sau în zona de competenţã a acestora, în îndeplinirea atribuţiilor specifice;
    j) ţine evidenţa controalelor efectuate în unitãţile sistemului administraţiei penitenciare conform anexei nr. 4.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Atribuţiile responsabililor de mediu din unitãţile sistemului administraţiei penitenciare

    ART. 16
    Responsabilii de mediu au urmãtoarele atribuţii:
    a) întocmesc documentele de organizare, control şi evaluare a activitãţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie, conform listei prevãzute în anexa nr. 5;
    b) controleazã şi notificã directorului unitãţii din care fac parte aspectele sesizate privind încãlcarea de cãtre personalul unitãţii a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând acesteia, precum şi în zonele de responsabilitate unde acesta desfãşoarã activitãţi specifice, conform prevederilor prezentei instrucţiuni;
    c) propun şi supun aprobãrii directorului unitãţii mãsuri concrete pentru protecţia mediului în zona de responsabilitate unde desfãşoarã activitãţi personalul propriu;
    d) prezintã directorului unitãţii informãri asupra modului de realizare a activitãţilor de protecţie a mediului;
    e) stabilesc mãsurile adecvate, în funcţie de specificul activitãţii, pentru prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor poluãrilor accidentale;
    f) întocmesc programul de instruire a personalului privind cunoaşterea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului;
    g) elaboreazã temele de instruire a personalului în funcţie de natura activitãţilor;
    h) stipuleazã în regulamentul de ordine interioarã îndatoririle persoanelor private de libertate privind respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului;
    i) elaboreazã raportul privind desfãşurarea activitãţii de protecţie a mediului pentru unitatea proprie şi îl înainteazã structurii de specialitate din cadrul aparatului central al administraţiei penitenciare pe linia protecţiei mediului, pânã la data de 15 ianuarie pentru anul precedent;
    j) urmãresc prevederea în planurile anuale de asigurare tehnico-materialã a resurselor financiare necesare desfãşurãrii activitãţilor de protecţie a mediului specifice fiecãrui domeniu de activitate;
    k) colaboreazã cu autoritãţile locale de protecţie a mediului pentru desfãşurarea unor acţiuni comune în domeniu;
    l) urmãresc implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului, a instrucţiunilor şi normelor de protecţie a mediului în unitatea proprie;
    m) participã la convocãri/simpozioane de specialitate;
    n) întocmesc şi actualizeazã permanent dosarul de mediu;
    o) întocmesc şi înainteazã structurii de specialitate din cadrul aparatului central al administraţiei penitenciare comunicarea privind accidentul de mediu, pentru evenimentele care îndeplinesc condiţiile de a fi declarate accidente ecologice conform legislaţiei în vigoare, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 1.
    ART. 17
    Personalul auxiliar prevãzut la art. 6 alin. (2) are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) sprijinã activitatea responsabilului de mediu din cadrul structurii de specialitate la întocmirea documentelor de organizare a activitãţilor de protecţie a mediului;
    b) actualizeazã bazele de date pe linia protecţiei mediului constituite la nivelul structurii din care face parte;
    c) participã la întocmirea raportului privind desfãşurarea activitãţii de protecţie a mediului;
    d) participã la convocãri/simpozioane pe linia de protecţie a mediului.
    ART. 18
    Atribuţiile personalului unitãţilor pe linia protecţiei mediului se prevãd în fişa postului şi în regulamentul de organizare şi funcţionare, în condiţiile prezentelor instrucţiuni.
    ART. 19
    (1) Unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare înainteazã, la solicitarea structurii de specialitate din cadrul administraţiei penitenciare sau ori de câte ori este nevoie, sinteze şi situaţii informative necesare gestionãrii activitãţii de protecţie a mediului.
    (2) Raportul privind desfãşurarea activitãţii de protecţie a mediului conţine urmãtoarele date:
    a) sinteza cu principalele concluzii rezultate în urma controalelor executate pe linia protecţiei mediului;
    b) evidenţa fondurilor asimilate cheltuielilor şi veniturilor din activitatea de protecţie a mediului;
    c) situaţia evenimentelor cu implicaţii asupra mediului înconjurãtor şi a celor declarate accidente ecologice produse la nivelul unitãţilor sau în care a fost implicat personalul acestora;
    d) situaţia programelor de conformare la nivelul unitãţii penitenciare;
    e) stadiul îndeplinirii mãsurilor prevãzute în anul precedent în planurile anuale de acţiune în domeniul protecţiei mediului;
    f) situaţia obţinerii autorizaţiilor, avizelor şi acordurilor de mediu prevãzute de legislaţia în vigoare;
    g) monitorizarea factorilor de mediu - analize pentru factorii de mediu: apã, aer, sol, dupã caz;
    h) situaţia colaborãrii cu autoritãţile locale şi regionale pentru protecţia mediului, precum şi operatorii economici cu care unitatea are contracte/convenţii de prestãri de servicii;
    i) alte probleme sau propuneri care se considerã necesar a fi comunicate.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Atribuţii ale personalului din cadrul unitãţilor sistemului administraţiei penitenciare în domeniul protecţiei mediului

    ART. 20
    Responsabilul sectorului cazarmare din cadrul serviciilor/birourilor logisticã are urmãtoarele atribuţii:
    a) prevede anual lucrãri de întreţinere şi refacere a aliniamentelor de protecţie şi a zonelor verzi;
    b) prevede lucrãri de întreţinere la instalaţiile generatoare de poluare specificate la pct. 1 din anexa nr. 5;
    c) propune în cadrul planului multianual de investiţii lucrãri privind modernizarea centralelor termice şi a instalaţiilor aferente, pentru limitarea poluãrii atmosferei;
    d) colaboreazã cu structura financiarã pentru perfectarea contractelor de furnizare a apei potabile şi/sau exploatarea puţurilor de adâncime, evacuarea şi transportul reziduurilor menajere şi gunoiului menajer din clãdiri, evacuarea apelor uzate la canalizarea localitãţii şi/sau din fosele septice ori decantoare;
    e) ţine evidenţa construcţiilor speciale şi a reţelelor de canalizare din categoriile separatoarelor de grãsimi, decantoarelor, spaţiilor de spãlare, staţiilor de tratare, filtrelor biologice etc.;
    f) ţine evidenţele de gestiune a cantitãţilor de deşeuri generate în urma activitãţilor proprii, precum şi a modului de stocare, reciclare, transport, valorificare şi distrugere a acestora şi le pune la dispoziţia responsabilului cu protecţia mediului;
    g) ţine evidenţa puţurilor de adâncime, a debitelor de apã extrase, a calitãţii apei, consemnatã în buletinele de analizã ce se efectueazã periodic, a stãrii tehnice a puţurilor, a zonei de protecţie sanitarã, inclusiv împrejmuirea, precum şi a cheltuielilor necesare exploatãrii, întreţinerii şi reparãrii acestora;
    h) ţine evidenţa reţelelor de alimentare cu apã, a punctelor de mãsurare, a cheltuielilor necesare pentru lucrãrile de reparaţii şi efectuarea analizei calitãţii apei stocate în bazine;
    i) ţine evidenţa depozitelor de combustibil lichid pentru funcţionarea centralelor termice, a stãrii tehnice a acestora, a recipientelor de stocare, a eventualelor pierderi de combustibil, în vederea prevenirii poluãrii solului şi a pânzei freatice şi a înlãturãrii efectelor cauzate de o eventualã poluare accidentalã, dupã caz;
    j) ţine evidenţa cantitativã a punctelor de colectare a deşeurilor menajere şi a celor refolosibile, a cheltuielilor necesare reparãrii obiectelor de inventar de resortul administrãrii patrimoniului imobiliar, containerelor, platformelor, împrejmuirilor, rampelor etc.;
    k) colaboreazã cu responsabilii de mediu în vederea îndeplinirii sarcinilor specifice în domeniul protecţiei mediului;
    l) furnizeazã datele necesare întocmirii evidenţei fondurilor asimilate cheltuielilor şi veniturilor din activitatea de protecţie a mediului;
    m) colaboreazã cu responsabilul de mediu în vederea stabilirii necesarului de bunuri şi servicii pentru buna derulare a activitãţii de protecţia mediului.
    ART. 21
    Responsabilul sectorului transporturi are urmãtoarele atribuţii:
    a) urmãreşte efectuarea la timp a lucrãrilor de întreţinere, revizii şi inspecţii tehnice pentru autovehiculele şi navele proprii, dupã caz, şi nu permit exploatarea acelora care pot afecta factorii de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare;
    b) înainteazã ierarhic propuneri privind retehnologizarea mijloacelor de mobilitate din dotare, precum şi a tehnicii specifice existente;
    c) verificã modul de depozitare a carburanţilor şi lubrifianţilor utilizaţi pentru tehnica din dotare, starea tehnicã a recipientelor de stocare şi iau mãsuri urgente pentru eliminarea eventualelor pierderi de carburanţi, în vederea prevenirii poluãrii solului, a apelor curgãtoare şi a pânzei freatice, precum şi pentru înlãturarea efectelor cauzate de o eventualã poluare accidentalã;
    d) verificã periodic starea terenurilor din jurul depozitelor de carburanţi - lubrifianţi şi refacerea eventualelor zone distruse sau poluate.
    ART. 22
    Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor are urmãtoarele atribuţii:
    a) supune instalaţiile întreţinerilor, reviziilor şi determinãrilor de noxe specifice, prevãzute de prescripţiile tehnice în vigoare, de cãtre persoane autorizate în acest sens şi nu permite exploatarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi de ridicat fãrã efectuarea verificãrilor tehnice şi verificãrilor tehnice periodice, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    b) ţine evidenţa instalaţiilor/echipamentelor, a efectuãrii verificãrilor tehnice şi verificãrilor tehnice periodice şi nu permite manevrarea instalaţiilor/echipamentelor de cãtre persoane neautorizate;
    c) întreprinde demersurile necesare în vederea autorizãrii funcţionãrii instalaţiilor/echipamentelor pentru care autorizarea funcţionãrii se face de cãtre Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, potrivit prescripţiilor tehnice aplicabile;
    d) opreşte din funcţiune instalaţiile/echipamentele la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificãri tehnice oficiale;
    e) admite funcţionarea instalaţiilor/echipamentelor, care se face de cãtre operatorul RSVTI, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
    f) ia mãsuri de depozitare şi eliminare corespunzãtoare a deşeurilor, inclusiv a celor periculoase, rezultate din activitatea proprie sau casarea tehnicii specifice.
    ART. 23
    Personalul cu atribuţii pe linie de armament şi tehnicã specialã are urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã condiţiile legale de efectuare a lucrãrilor de întreţinere şi a reviziilor specifice numai la unitãţi autorizate în acest sens şi nu permit exploatarea armamentului şi tehnicii specifice, care poate afecta factorii de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare;
    b) instruieşte periodic personalul care gestioneazã şi exploateazã armamentul şi tehnica specificã;
    c) verificã modul de depozitare şi exploatare a bunurilor materiale ce conţin substanţe periculoase sau care intrã sub incidenţa activitãţii în domeniul nuclear, starea tehnicã a acestora şi nu permite introducerea în exploatare a tehnicii decât dupã obţinerea autorizaţiilor specifice utilizãrii substanţelor periculoase ori instalaţiilor din domeniul nuclear;
    d) ia mãsuri de depozitare şi eliminare corespunzãtoare a deşeurilor periculoase, precum şi a celor radioactive rezultate din activitatea proprie sau din casarea tehnicii specifice.
    ART. 24
    Personalul cu atribuţii specifice compartimentelor informaticã şi transmisiuni are urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã condiţiile legale de efectuare a lucrãrilor de întreţinere şi a reviziilor tehnice pentru echipamentele specifice, dupã caz, şi nu permit exploatarea acelor echipamente care pot afecta factorii de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare;
    b) înainteazã ierarhic propuneri privind retehnologizarea mijloacelor de comunicaţii şi informaticã din dotare;
    c) depoziteazã corespunzãtor deşeurile provenite din componentele uzate sau consumabilele utilizate în procesul de întreţinere a tehnicii din dotare, care se predau operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea, valorificarea sau eliminarea acestor categorii de deşeuri;
    d) ţine evidenţa strictã a bunurilor în a cãror componenţã se aflã substanţe sau materiale periculoase.
    ART. 25
    Personalul care are atribuţii privind creşterea şi întreţinerea animalelor are urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã spaţiile şi condiţiile optime necesare acestora, conform prevederilor legale în vigoare;
    b) asigurã igienizarea corespunzãtoare a adãposturilor;
    c) asigurã personalul necesar pentru creşterea, îngrijirea, hrãnirea şi acordarea asistenţei sanitar-veterinare, în funcţie de numãrul de exemplare şi specificul activitãţilor desfãşurate;
    d) efectueazã instruirea personalului care are în îngrijire astfel de animale, în scopul unei tratãri adecvate şi al protecţiei vieţii şi sãnãtãţii acestora;
    e) asigurã depozitarea corespunzãtoare a dejecţiilor.
    ART. 26
    Personalul cu atribuţii privind întreţinerea culturilor de legume şi cereale are urmãtoarele atribuţii:
    a) informeazã responsabilul de mediu înainte de arderea miriştilor, stufului, tufãrişurilor sau vegetaţiei ierboase;
    b) informeazã responsabilul de mediu, în caz de eliminãri accidentale de poluanţi în mediu sau de accident major;
    c) solicitã şi obţine autorizaţia din partea autoritãţii publice competente pentru agriculturã şi desfãşoarã activitatea pe bazã de contract cu titularii autorizaţiilor de introducere deliberatã în mediu şi pe piaţã a organismelor modificate genetic;
    d) monitorizeazã substanţele periculoase şi toxice prin intermediul fişelor de magazie;
    e) verificã modul de depozitare şi manipulare a acestor substanţe şi instruieşte personalul care intrã în contact cu substanţele considerate a fi periculoase pentru mediu şi angajaţi;
    f) întreţine în condiţii optime de lucru toate echipamentele şi instalaţiile utilizate în desfãşurarea activitãţii, a cãror avarie sau funcţionare necorespunzãtoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului.
    g) asigurã colectarea separatã a biodeşeurilor în vederea compostãrii şi fermentãrii acestora, precum şi transportul la staţii de compostare sau pe platforme individuale de compostare.
    ART. 27
    (1) În domeniul protecţiei mediului, sectorul logistic din cadrul unitãţilor de penitenciare are obligaţia de a ţine evidenţa de gestiune a cantitãţilor de deşeuri generate în urma activitãţilor proprii, de a urmãri permanent modul de stocare, reciclare, transport, valorificare şi distrugere a acestora şi de a pune la dispoziţia responsabilului cu protecţia mediului aceste date.
    (2) Şefii sectoarelor de activitate au obligaţia de a obţine autorizaţiile necesare avizãrii funcţionãrii din punct de vedere al protecţiei mediului pentru activitãţile din aria lor de competenţã.
    (3) Respectarea legislaţiei subsecvente gestionãrii deşeurilor este obligatorie pentru toate unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Obligaţiile personalului din sistemul administraţiei penitenciare

    ART. 28
    În domeniul protecţiei mediului, personalul din sistemul administraţiei penitenciare are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã îşi însuşeascã şi sã respecte normele de protecţie a mediului şi modul de aplicare a acestora;
    b) sã îşi desfãşoare activitatea în aşa fel încât sã nu creeze condiţii de impact negativ asupra mediului înconjurãtor;
    c) sã aducã la cunoştinţã, pe cale ierarhicã, orice situaţie care constituie un pericol de accident ecologic sau modificare a factorilor de mediu în unitatea în care îşi desfãşoarã activitatea;
    d) sã anunţe imediat directorul unitãţii sau responsabilul de mediu în cazul producerii unui accident ecologic;
    e) sã întrerupã imediat orice activitate care ar putea genera producerea unui accident ecologic;
    f) sã ofere relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul protecţiei mediului;
    g) sã respecte procedurile specifice aprobate la nivelul unitãţii privind modul de intervenţie la o poluare produsã în unitatea proprie sau în zona de competenţã.

    CAP. IV
    Substanţe periculoase

    SECŢIUNEA 1
    Regimul utilizãrii substanţelor periculoase

    ART. 29
    Directorii unitãţilor din sistemul administraţiei penitenciare dispun întocmirea evidenţei substanţelor şi preparatelor chimice periculoase prevãzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 30
    Responsabilii de mediu verificã etichetarea, ambalarea, manipularea şi transportul substanţelor şi preparatelor periculoase şi elaboreazã precizãri pentru reducerea/eliminarea efectelor acestora asupra mediului şi organismului uman.
    ART. 31
    Unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare care utilizeazã substanţe care distrug stratul de ozon, respectiv agenţi de refrigerare, agenţi de condiţionare a aerului, solvenţi, agenţi extinctori au urmãtoarele obligaţii:
    a) asigurã mãsurile necesare supravegherii, limitãrii şi prevenirii oricãror emisii, dirijate sau accidentale;
    b) ţin evidenţa substanţelor specificate, conform anexei nr. 2 pct. 3 lit. j);
    c) depoziteazã substanţele în recipiente special destinate şi în locuri amenajate;
    d) transportul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se efectueazã de cãtre firme specializate, conform normelor în vigoare;
    e) verificã periodic starea recipientelor de depozitare pentru identificarea şi prevenirea riscurilor de emisie liberã în atmosferã.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Protecţia împotriva radiaţiilor ionizante

    ART. 32
    Activitãţile cu specific nuclear se desfãşoarã în baza autorizaţiei de funcţionare emise de Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare.
    ART. 33
    Unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare care desfãşoarã activitãţi specifice domeniului nuclear au urmãtoarele obligaţii:
    a) înregistreazã rezultatele supravegherii şi dozele estimate pentru activitãţile cu risc de contaminare radioactivã;
    b) raporteazã imediat, ierarhic, orice creştere a contaminãrii radioactive a mediului peste limitele admise.

    CAP. V
    Managementul deşeurilor

    SECŢIUNEA 1
    Reglementarea activitãţii de gestionare a deşeurilor

    ART. 34
    (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 şi ale Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivã a deşeurilor în instituţiile publice structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au, conform competenţelor, urmãtoarele atribuţii şi rãspunderi privind gestiunea deşeurilor:
    a) elaboreazã planul de mãsuri privind gestionarea deşeurilor şi asigurã condiţiile necesare în vederea realizãrii acestora;
    b) supravegheazã şi controleazã respectarea de cãtre unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare a reglementãrilor privind gestiunea deşeurilor.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã:
    a) deşeurilor radioactive;
    b) apelor uzate.
    ART. 35
    Colectarea şi administrarea datelor şi informaţiilor privind gestiunea deşeurilor generate se executã conform modelului prezentat în anexa nr. 6.
    ART. 36
    (1) Deşeurile rezultate în urma desfãşurãrii activitãţilor curente ale unitãţilor din sistemul administraţiei penitenciare pot constitui un risc de poluare a mediului.
    (2) În acest sens, directorii unitãţilor din sistemul administraţiei penitenciare dispun:
    a) asigurarea mãsurilor de prevenire şi limitare a impactului deşeurilor asupra mediului, prin gestionarea corespunzãtoare a deşeurilor;
    b) reducerea cantitãţii de deşeuri;
    c) recuperarea deşeurilor refolosibile şi valorificarea acestora prin unitãţi specializate, pe bazã de contract;
    d) asigurarea condiţiilor necesare pentru depozitarea separatã a diferitelor categorii de deşeuri, în funcţie de proprietãţile fizico-chimice, de compatibilitãţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu;
    e) interzicerea aruncãrii şi depozitãrii pe maluri, în albiile râurilor a deşeurilor de orice naturã;
    f) interzicerea abandonãrii ori eliminãrii necontrolate a deşeurilor sau executãrii operaţiunilor neautorizate cu acestea;
    g) dotarea navelor cu instalaţii de stocare temporarã a deşeurilor şi racorduri de descãrcare în instalaţii speciale de mal;
    h) adoptarea de soluţii constructive, conform competenţelor atribuite prin lege, pentru depozitele temporare de deşeuri;
    i) refacerea cadrului natural în zonele de depozitare.
    ART. 37
    Unitãţile de penitenciare care desfãşoarã activitãţi medicale îndeplinesc şi prevederile Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitãţile medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãţii şi familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitãţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţionalã de date privind deşeurile rezultate din activitãţi medicale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Proprietãţi ale deşeurilor care fac ca acestea sã fie periculoase

    ART. 38
    În unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare se regãsesc deşeuri cu proprietãţi care pot face ca acestea sã fie periculoase:
    H 1 - "Explozive": substanţe şi preparate care pot exploda sub efectul unei scântei sau care sunt mai sensibile la şocuri ori frecare decât dinitrobenzenul;
    H 2 - "Oxidante": substanţe şi preparate care produc reacţii puternic exoterme în contact cu alte substanţe, mai ales cu substanţe inflamabile;
    H 3-A - "Foarte inflamabile":
    a) substanţe şi preparate lichide care au punctul de aprindere sub 21°C (inclusiv lichide extrem de inflamabile); sau
    b) substanţe şi preparate care se pot încãlzi pânã la aprindere în contact cu aerul la temperatura ambiantã, fãrã aport de energie; sau
    c) substanţe şi preparate în stare solidã care se pot aprinde cu uşurinţã dupã un contact scurt cu o sursã de aprindere şi care continuã sã ardã ori sã se consume şi dupã îndepãrtarea sursei de aprindere; sau
    d) substanţe şi preparate gazoase care se inflameazã în aer la presiune normalã; sau
    e) substanţe şi preparate care, în contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze foarte inflamabile în cantitãţi periculoase.
    H 3-B - "Inflamabile": substanţe şi preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21°C şi mai mic sau egal cu 55°C;
    H 4 - "Iritante": substanţele şi preparatele necorozive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasa, pot provoca inflamaţii;
    H 5 - "Nocive": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pãtrund prin piele, pot constitui riscuri limitate pentru sãnãtate;
    H 6 - "Toxice": substanţe şi preparate (inclusiv substanţe şi preparate foarte toxice) care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pãtrund prin piele, pot produce vãtãmãri serioase, acute sau cronice pentru sãnãtate şi pot fi chiar letale;
    H 7 - "Cancerigene": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pãtrund prin piele, pot induce cancer sau creşterea incidenţei lui;
    H 8 - "Corozive": substanţe şi preparate care pot distruge ţesuturile vii la contactul cu acestea;
    H 9 - "Infecţioase": substanţe şi preparate cu conţinut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om ori la alte organisme vii;
    H 10 - "Toxice pentru reproducere": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pãtrund prin piele, pot induce malformaţii congenitale neereditare sau creşterea incidenţei acestora;
    H 11 - "Mutagene": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pãtrund prin piele, pot produce defecte genetice ereditare sau creşterea incidenţei acestora;
    H 12 - deşeuri care emit gaze toxice sau foarte toxice în contact cu apa, aerul ori un acid;
    H 13 - "Sensibilizante": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau pãtrund prin piele, pot cauza o reacţie de hipersensibilizare, astfel încât expunerea ulterioarã la substanţa sau preparatul respectiv poate produce efecte nefaste caracteristice;
    H 14 - "Ecotoxice": deşeuri care prezintã sau pot prezenta riscuri imediate ori întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului înconjurãtor;
    H 15 - deşeuri capabile prin orice mijloace, dupã eliminare, sã producã altã substanţã, de exemplu, levigat, care posedã oricare din caracteristicile prezentate mai sus.
    ART. 39
    (1) Deşeurile periculoase - reprezentate în special de uleiurile uzate, baterii şi acumulatori, deşeuri medicale - se colecteazã diferenţiat şi se transportã în vederea tratãrii şi eliminãrii în instalaţii autorizate de cãtre firme specializate, potrivit legislaţiei în vigoare.
    (2) Cheltuielile ocazionate de analiza chimicã a deşeurilor, monitorizarea factorilor de mediu şi verificarea datelor declarate se suportã de cãtre deţinãtorii deşeurilor.
    (3) În contractele de prestãri servicii cu beneficiari, dacã se utilizeazã substanţe periculoase în procesul de muncã, se prevãd clauze clare de gestionare a deşeurilor rezultate.

    CAP. VI
    Protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversitãţii

    SECŢIUNEA 1
    Protecţia resurselor naturale

    ART. 40
    Pentru conservarea şi protecţia mediului acvatic, directorii unitãţilor din sistemul administraţiei penitenciare dispun:
    a) respectarea standardelor de emisie şi evacuare a apelor reziduale din unitãţile sistemului administraţiei penitenciare;
    b) limitarea sau interzicerea activitãţilor unitãţilor din sistemul administraţiei penitenciare generatoare de poluare asupra resurselor de apã, în cazul depãşirii indicatorilor de calitate;
    c) adoptarea metodelor de conservare şi refacerea resurselor de apã existente;
    d) interzicerea spãlãrii autovehiculelor, utilajelor şi a ambalajelor care au conţinut uleiuri, combustibili lichizi, lubrifianţi, substanţe periculoase sau pesticide, în apele naturale;
    e) interzicerea introducerii în apele de suprafaţã a substanţelor explozibile, tensiunilor electrice sau a substanţelor periculoase;
    f) interzicerea evacuãrii apelor uzate de pe nave direct în apele de suprafaţã;
    g) interzicerea evacuãrii de substanţe toxice, nocive sau radioactive, precum şi a apelor uzate şi contaminate cu izotopi radioactivi în reţelele de canalizare;
    h) interzicerea evacuãrii în reţeaua publicã de canalizare a apelor uzate provenite de la unitãţile medicale, curativ-profilactice, veterinare şi laboratoare, fãrã o prealabilã epurare biologicã şi chimicã.
    ART. 41
    (1) În scopul asigurãrii protecţiei aerului este interzisã evacuarea în atmosferã a substanţelor poluante sub formã de gaze, vapori, aerosoli, particule solide şi altele, peste limitele stabilite prin actele normative în vigoare.
    (2) Se interzice punerea în funcţiune a instalaţiilor care depãşesc limitele maxime admise de emisii în atmosferã, fãrã echipamentele de filtrare şi neutralizare a substanţelor poluante.
    ART. 42
    În vederea protecţiei atmosferei, directorii unitãţilor din sistemul administraţiei penitenciare dispun:
    a) elaborarea şi implementarea mãsurilor de reducere a emisiilor de poluanţi la surse;
    b) reducerea emisiilor poluante rezultate în urma arderii combustibililor;
    c) reducerea cantitãţii de deşeuri biodegradabile depozitate;
    d) asigurarea de dotãri speciale pentru izolarea, protecţia fonicã a surselor de zgomot şi vibraţii, precum şi punerea în exploatare a celor care nu depãşesc pragul fonic admis.
    ART. 43
    Directorii unitãţilor din sistemul administraţiei penitenciare au urmãtoarele obligaţii şi rãspunderi cu privire la utilizarea, conservarea şi protecţia solului:
    a) dispun mãsuri pentru prevenirea, reducerea riscului de degradare şi combatere a schimbãrilor dãunãtoare solului, generate de propria lor activitate sau care ar putea fi cauzate de utilizãrile necorespunzãtoare ale terenului ori de aplicarea unor practici neconforme cu reglementãrile în vigoare;
    b) monitorizeazã calitatea şi caracteristicile solului terenului deţinut pe suprafaţa cãruia s-au desfãşurat sau se desfãşoarã activitãţi cu impact semnificativ asupra solului;
    c) interzic depozitarea, aruncarea, deversarea sau împrãştierea reziduurilor solide, lichide ori gazoase şi a substanţelor radioactive sau chimice rezultate din activitãţile curente, care produc poluarea solului, în afara locurilor special amenajate în acest scop.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Conservarea biodiversitãţii

    ART. 44
    În scopul garantãrii conservãrii şi utilizãrii durabile a patrimoniului natural, zonele de responsabilitate din vecinãtatea ariilor protejate se supun prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011.
    ART. 45
    Personalul din sistemul administraţiei penitenciare care desfãşoarã activitãţi specifice în interiorul şi în vecinãtatea ariilor protejate, monumentelor naturii sau pe alte terenuri pe care s-au identificat elemente susceptibile de a fi ocrotite este obligat sã respecte statutul acestora, pentru a asigura dezvoltarea durabilã a zonelor.
    ART. 46
    Pe timpul desfãşurãrii activitãţilor specifice, în perimetrul zonelor protejate sau în vecinãtatea acestora este interzisã distrugerea speciilor de florã şi faunã sãlbaticã.
    ART. 47
    Desfãşurarea activitãţilor specifice în situri "Natura 2000" se face pe baza avizului Natura 2000, act tehnico-juridic emis de autoritatea centralã de protecţie a mediului.

    CAP. VII
    Organizarea şi executarea controalelor

    ART. 48
    (1) Controalele pe linia protecţiei mediului se realizeazã, potrivit competenţelor, de cãtre structurile de specialitate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau de cãtre autoritãţile cu competenţe în domeniu, conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Controalele pe linia protecţiei mediului dispuse în baza deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pot fi:
    a) controale tematice;
    b) controale inopinate.
    ART. 49
    În vederea executãrii controlului, personalul desemnat are dreptul de a solicita documentele şi informaţiile necesare responsabilului de mediu controlat şi oricãrei alte persoane cu responsabilitãţi în domeniu.
    ART. 50
    Ca urmare a executãrii activitãţii de control, personalul desemnat are competenţa sã constate şi sã propunã sancţiuni disciplinare, potrivit legislaţiei în domeniul mediului coroboratã cu statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor.
    ART. 51
    (1) Controlul propriu la nivelul unitãţilor din cadrul administraţiei penitenciare privind respectarea normelor, dispoziţiilor şi mãsurilor de protecţia mediului se efectueazã de:
    a) responsabilul de mediu, pe baza unui grafic anual;
    b) şefii locurilor de muncã respective, zilnic sau pe schimb, dupã caz.
    (2) Controlul efectuat de responsabilul de mediu se finalizeazã prin documente scrise, în care se consemneazã:
    a) locaţiile şi instalaţiile speciale care au fost controlate;
    b) activitãţile controlate;
    c) constatãrile rezultate din teren;
    d) propunerile de mãsuri şi acţiuni de înlãturare a deficienţelor şi de îmbunãtãţire a activitãţii.
    (3) Constatãrile, mãsurile şi deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunoştinţã, prin documente scrise, aprobate de directorul unitãţii penitenciare, tuturor persoanelor implicate.
    (4) Controalele efectuate de structurile/persoanele de specialitate din sistemul administraţiei penitenciare se vor evidenţia în registrul unitãţilor controlate, conform anexei nr. 4.
    ART. 52
    În baza concluziilor rezultate din controalele autoritãţii de stat sau din controalele proprii, directorul unitãţii este obligat sã ia mãsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul protecţiei mediului.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 53
    Directorii unitãţilor din sistemul administraţiei penitenciare sunt obligaţi sã prevadã în bugetele proprii fondurile necesare desfãşurãrii activitãţilor de protecţie a mediului pentru fiecare domeniu de activitate.
    ART. 54
    (1) Comisarii regionali, prim-comisarii şi comisarii Gãrzii Naţionale de Mediu, precum şi persoanele împuternicite din cadrul acesteia au acces, în condiţiile legii, în obiectivele, incintele şi în zonele aparţinând sau aflate în administrarea unitãţilor din sistemul administraţiei penitenciare.
    (2) Personalul prevãzut la alin. (1) este însoţit de personalul cu atribuţii pe linie de protecţie a mediului din cadrul unitãţii care deţine sau administreazã obiectivele, incintele sau zonele respective.
    ART. 55
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentele instrucţiuni.


    ANEXA 1
    la instrucţiuni

                                   COMUNICARE
                               accident ecologic

                              Nr. ..... din ......
                                   - model -

    A. Unitatea ..............................................................
    B. Adresa ................................................................
    C. Data şi ora producerii poluãrii .......................................
    D. Tipul poluãrii ........................................................
    - Cantitate/volum
    - Suprafaţa afectatã
    - Implicaţii privind poluarea vecinãtãţilor ..............................
    E. Factorul de mediu afectat - descriere .................................
    - Solul şi vegetaţia
    - Apa
    - Aerul
    - Aşezãrile umane
    F. Mãsurile întreprinse pentru diminuarea poluãrii .......................
    - Stabilirea listei cu materiale de intervenţie ..........................
    - Documentele dupã care s-a acţionat pentru intervenţie ..................
    G. Colaborarea cu autoritãţile locale de mediu
    H. Mãsurile pentru remedierea factorilor de mediu afectaţi de poluare ....

                              Directorul unitãţii,
                             .....................

    ANEXA 2
    la instrucţiuni

                                 FIŞA DE MEDIU

    1. Date generale ale unitãţii:
    a) Denumirea unitãţii, adresã, telefon, fax .............................
    b) Amplasamentul ........................................................
    c) Profilul de activitate ...............................................
    d) Forma de proprietate .................................................
    e) Regimul de lucru (ore/zi, zile/sãptãmânã, zile/an) ...................
    f) Datele de identificare a responsabilului de mediu:
    - Gradul, numele şi prenumele:
    - Studiile: instituţii de învãţãmânt absolvite
    - Calificarea în funcţie: cursuri de specialitate în domeniul protecţiei mediului, postliceale, postuniversitare
    - Data numirii în funcţia de responsabil de mediu:
    - Telefon:
    g) Agenţia judeţeanã şi localã de protecţia mediului:
    - Denumirea:
    - Adresa:
    - Telefon:
    2. Date specifice activitãţii:
    a) Activitatea desfãşuratã
    Se prezintã activitatea specificã desfãşuratã, cu informaţii complete, inclusiv descrierea proceselor tehnologice acolo unde este cazul.
    b) Dotãri:
    Dotãrile specifice: clãdiri (cu suprafaţa spaţiilor ocupate), utilaje, instalaţii, maşini, aparate, mijloace de transport (auto şi nave) utilizate în activitate etc.
    c) Suprafaţa unitãţii - ha
    - TOTAL: din care:
    - Poligoane:
    - Teren arabil:
    - Pãşune:
    - Pajişti:
    - Pãduri:
    - Lungime cãi de comunicaţii: drumuri de acces, alei, trotuare
    - Parc auto:
    d) Utilitãţi
    Modul de asigurare cu utilitãţi (apã, canal, energie etc.): surse, cantitãţi, volume
    3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu:
    a) Protecţia calitãţii apelor
    - Sursele de ape uzate şi indicatorii de calitate ai acestora
    - Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de reţinere a poluanţilor, locul de evacuare (emisar, canalizare publicã, canalizare, platformã industrialã)
    - Poluanţii evacuaţi în mediu sau în canalizãri publice ori în alte canalizãri (în mg/l şi/sau kg/zi)
    b) Protecţia atmosferei
    - Sursele şi poluanţii pentru aer
    - Instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor
    - Poluanţii evacuaţi în atmosferã (în mg/mc şi/sau g/s)
    c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
    - Sursele de zgomot şi de vibraţii
    - Dotãrile, amenajãrile şi mãsurile de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor
    - Nivelul de zgomot şi de vibraţii produs
    d) Protecţia solului şi a subsolului
    - Sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului
    - Mãsurile, dotãrile şi amenajãrile pentru protecţia solului şi a subsolului
    e) Protecţia împotriva radiaţiilor
    - Sursele de radiaţii din activitate
    - Dotãrile, amenajãrile şi mãsurile pentru protecţia împotriva radiaţiilor
    - Nivelul radiaţiilor emise în mediu
    f) Protecţia fondului forestier (acolo unde este cazul)
    - Situaţia afectãrii fondului forestier
    - Lucrãrile şi mãsurile pentru diminuarea şi eliminarea impactului negativ produs asupra vegetaţiei şi ecosistemelor forestiere
    g) Protecţia ecosistemelor, biodiversitãţii şi ocrotirea naturii (acolo unde este cazul)
    - Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice şi terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor naturale
    - Mãsurile pentru protecţia ecosistemelor, biodiversitãţii şi pentru ocrotirea naturii, în general
    h) Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional (acolo unde este cazul)
    - Modul de încadrare a obiectivului în peisaj
    - Mãsuri şi amenajãri pentru protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional
    i) Gestiunea deşeurilor
    - Sursele de deşeuri, tipuri, compoziţie şi cantitãţi de deşeuri rezultate
    - Modul de gospodãrire a deşeurilor; depozitare controlatã, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializare
    j) Gestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase
    - Substanţele şi preparatele periculoase utilizate/deţinute, cantitãţile utilizate/deţinute şi fişele de securitate ale acestora
    - Modul de gospodãrire, mãsurile, dotãrile şi amenajãrile pentru protecţia mediului
    k) Gestiunea ambalajelor
    - Tipurile şi cantitãţile de ambalaje folosite
    - Modul de gospodãrire a ambalajelor şi mãsuri pentru protecţia mediului
    l) Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului
    m) Modul de încadrare a obiectivului în cerinţele planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului
    n) Factorii poluanţi din zona unitãţii care afecteazã activitatea acesteia
    - Sursa poluantã:
    - Factorul de mediu poluat: aer, apã, sol
    o) Substanţele care distrug stratul de ozon
    - Denumirea substanţei - tehnicã şi comercialã: halon, freon
    - Cantitatea: kg
    - Unde se gãseşte: aparate de aer condiţionat, instalaţii frigorifice, instalaţii de stins incendiul, dezumidificatoare, alte aparate sau instalaţii de pe tehnica specificã
    p) Zonele de interes naţional adiacente unitãţii penitenciare
    - Denumirea zonei şi tipul acesteia: rezervaţie a biosferei, rezervaţie naturalã, parc naţional, rezervaţie peisagisticã, monument al naturii, monument istoric, situri arheologice, situri Natura 2000, alte zone de interes natural
    - Actul normativ care stabileşte tipul zonei:
    q) Accidentele ecologice în care a fost implicatã unitatea
    - Natura accidentului:
    - Data producerii:
    - Mãsuri de remediere:
    r) Protecţia aşezãrilor umane (acolo unde este cazul)
    - Distanţa faţã de aşezãrile umane, localitãţile şi populaţia eventual afectatã
    - Mãsurile, dotãrile şi amenajãrile pentru protecţia aşezãrilor umane
    s) Alte date şi informaţii privind protecţia mediului
    Se vor prezenta şi alte date specifice activitãţii sau solicitate de structura de specialitate din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, dupã caz, care au legãturã cu protecţia factorilor de mediu şi planul de intervenţie în caz de poluãri accidentale.
    t) Reconstrucţia ecologicã (acolo unde este cazul)
    - Lucrãri şi mãsuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum şi pentru menţinerea unui ecosistem corespunzãtor în zonã
    u) Monitorizarea mediului (acolo unde este cazul)
    v) Dotãri şi mãsuri privind instruirea personalului, managementul exploatãrii şi analiza periodicã a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanţi, supravegherea calitãţii mediului şi monitorizarea activitãţilor de protecţie a mediului.

    MENŢIUNE:
    Fişa de mediu ce se va întocmi şi se va prezenta la structura de specialitate din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se va adapta:
    - în funcţie de specificul activitãţii;
    - conţinutului-cadru care formeazã obiectul acestei anexe;
    - prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu.


    ANEXA 3
    la instrucţiuni            Avizat
    .........................
    directorul Direcţiei economico-administrative,
    Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor

    .........................
    responsabil de mediu,
    Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor


                                                   Aprob
                                               .............,
                                              director unitate


                             PROGRAM DE CONFORMARE

┌────┬───────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬───────┬─────────┬────┐
│Nr. │Neconformitatea│Denumirea│Performanţã/│Termen de │Fonduri│Raportare│Obs.│
│crt.│ │ mãsurii │Obiective de│finalizare│ │ │ │
│ │ │ │ remediere │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴───────┴─────────┴────┤
│Descãrcarea apelor uzate │
├────┬───────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬───────┬─────────┬────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴───────┴─────────┴────┤
│Emisii atmosferice │
├────┬───────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬───────┬─────────┬────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴───────┴─────────┴────┤
│Gestiunea deşeurilor │
├────┬───────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬───────┬─────────┬────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴───────┴─────────┴────┤
│...................... │
├────┬───────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬───────┬─────────┬────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴───────┴─────────┴────┘


              Avizat
    ...........................,
director adjunct economico-administrativ/
  şef serviciu economico-administrativ
                                                       Întocmit
                                                  ..................,
                                                  responsabil de mediu    ANEXA 4
    la instrucţiuni

                                   REGISTRUL
                      structurilor controlate în domeniul
                              protecţiei mediului┌────┬───────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬────────────┬──────────┐
│Nr. │ Denumirea │Perioada/│Mãsuri │Termen de│ Nr. │Recontrol - │Observaţii│
│crt.│structurii/│Inspector│dispuse│raportare│adresei│evidenţa │ │
│ │ unitãţii │de mediu │ │ │ de │îndeplinirii│ │
│ │controlate │ │ │ │rãspuns│ mãsurilor │ │
├────┴───────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴────────────┴──────────┤
│ Anul ........ │
├────┬───────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴────────────┴──────────┘
    ANEXA 5
    la instrucţiuni


                                     LISTA
             principalelor documente de organizare a activitãţilor
            de protecţie a mediului întocmite la nivelul unitãţilor
                    din sistemul administraţiei penitenciare

    1. Evidenţa surselor de poluare a mediului din unitãţile penitenciare, cu referire la urmãtoarele: centralele termice, depozitele de carburanţi sau lubrifianţi, de muniţie şi materiale de geniu chimic, substanţe periculoase şi deşeuri, traseele conductelor de alimentare cu combustibil, sursele radioactive, poligoanele de tragere, staţiile de pompare a apelor reziduale, parcurile auto, spaţiile de alimentaţie publicã, cazare, odihnã, tratament şi recuperare medicalã, spaţiile de deţinere, animalele de serviciu, platformele de gunoi, precum şi alte echipamente cu potenţial de poluare, nave, armament, geniu chimic şi altele asemenea.

    NOTĂ:
    Pentru fiecare dintre sursele identificate se precizeazã descrierea, evaluarea, lista activitãţilor supuse monitorizãrii, documentele din care rezultã monitorizarea calitãţii factorilor de mediu - buletine de mãsurãtori, de interpretare etc.

    2. Fişa de mediu
    3. Programul de conformare
    4. Planul anual de acţiune în domeniul protecţiei mediului
    5. Planul de control intern al unitãţii în domeniul protecţiei mediului
    6. Procesele-verbale/notele de constatare încheiate cu ocazia controalelor efectuate de responsabilul de mediu al unitãţii
    7. Evidenţa cheltuielilor pentru protecţia mediului şi veniturilor din activitatea de protecţie a mediului
    8. Evidenţa buletinelor de analizã pentru factorii de mediu afectaţi de poluare - apã, aer, sol, dupã caz
    9. Evidenţa gestiunii deşeurilor


    ANEXA 6
    la instrucţiuni    UNITATEA ...................

                         EVIDENŢA GESTIUNII DEŞEURILOR

    Anul ......
    Tipul de deşeu ...... cod*1) ..........
    Starea fizicã .........................
    Unitatea de mãsurã ....................

┌───┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Luna │ Cantitatea de deşeuri │
│ │ ├────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ Generate │ din care: │
│ │ │ ├───────────────┬─────────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ valorificatã │ eliminatã final │ rãmasã în stoc │
├───┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 1│Ianuarie │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 2│Februarie │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 3│Martie │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 4│Aprilie │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 5│Mai │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 6│Iunie │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 7│Iulie │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 8│August │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 9│Septembrie│ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 10│Octombrie │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 11│Noiembrie │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 12│Decembrie │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
└───┴──────────┴────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────────┘


-------
    *1) Conform codificãrii din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completãrile ulterioare.

                                 --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016