Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
INSTRUCTIUNI din 25 februarie 2012 privind functiile de gestionar, constituirea de garantii, raspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor si gestionarea bunurilor in Ministerul Apararii Nationale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 25 februarie 2012  privind functiile de gestionar, constituirea de garantii, raspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor si gestionarea bunurilor in Ministerul Apararii Nationale    Twitter Facebook
Cautare document

INSTRUCTIUNI din 25 februarie 2012 privind functiile de gestionar, constituirea de garantii, raspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor si gestionarea bunurilor in Ministerul Apararii Nationale

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 7 martie 2012

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prin gestionar, în înţelesul prezentelor instrucţiuni, se înţelege persoana numitã sau încadratã într-o unitate militarã care are ca atribuţii principale de serviciu primirea, pãstrarea şi eliberarea de bunuri materiale, mijloace bãneşti ori alte valori, denumite în continuare bunuri, aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea, chiar temporarã, a unitãţii militare, indiferent de modul de dobândire şi de locul unde se aflã acestea.
    ART. 2
    (1) Funcţiile de gestionar şi cuantumul garanţiilor în Ministerul Apãrãrii Naţionale sunt prevãzute în lista din anexa nr. 1.
    (2) Comandanţii/Şefii unitãţilor militare de la toate eşaloanele stabilesc, prin ordinul de zi pe unitate, toate funcţiile din statul de organizare care se încadreazã în prevederile anexei nr. 1.
    ART. 3
    (1) Funcţiile încadrate de persoane care primesc, pãstreazã şi elibereazã bunuri, fãrã a avea calitatea de gestionari, şi care constituie garanţii, precum şi cuantumul acestora sunt prevãzute în lista din anexa nr. 2.
    (2) Comandanţii/Şefii unitãţilor militare de la toate eşaloanele stabilesc, prin ordinul de zi pe unitate, toate funcţiile din statul de organizare care se încadreazã în prevederile anexei nr. 2.
    (3) Se excepteazã de la prevederile alin. (1) funcţiile încadrate de persoane care primesc bunuri spre a le folosi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

    CAP. II
    Condiţii privind ocuparea funcţiilor de gestionar

    ART. 4
    Pot fi numite/încadrate în funcţii de gestionar persoanele care au împlinit vârsta de 21 de ani, au absolvit studiile prevãzute în fişa postului şi au cunoştinţele necesare pentru a îndeplini aceastã funcţie.
    ART. 5
    (1) Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru sãvârşirea vreuneia dintre infracţiunile prevãzute în anexa la Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autoritãţilor sau instituţiilor publice, cu modificãrile ulterioare, chiar dacã a fost graţiat.
    (2) Nu poate fi angajat sau numit în funcţia de gestionar cel aflat în curs de urmãrire penalã sau de judecatã pentru sãvârşirea vreuneia dintre infracţiunile prevãzute în anexa la Legea nr. 22/1969, cu modificãrile ulterioare.
    (3) Dacã în cursul urmãririi penale, al judecãţii sau dupã condamnare a intervenit amnistia, cel care a sãvârşit vreuna dintre infracţiunile prevãzute în anexa la Legea nr. 22/1969, cu modificãrile ulterioare, nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la data intervenirii amnistiei. Cel cãruia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate fi gestionar în cursul termenului de încercare şi 2 ani de la expirarea acestui termen.
    (4) Prin sãvârşirea infracţiunii se înţelege comiterea oricãreia dintre faptele prevãzute în anexa la Legea nr. 22/1969, cu modificãrile ulterioare, pe care legea le pedepseşte ca infracţiune consumatã sau ca tentativã, precum şi participarea la comiterea acestora ca autor, instigator ori complice.
    ART. 6
    Unitãţile militare ale cãror funcţii de gestionar prevãzute în statele de organizare urmeazã sã fie încadrate cu personal civil contractual au obligaţia de a solicita, prin structura de personal, instituţiilor abilitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor documente din care sã rezulte situaţia antecedentelor penale ale candidaţilor.
    ART. 7
    (1) Nu pot fi numite/încadrate în funcţii de gestionar sau nu pot îndeplini temporar, prin delegare de competenţã ori împuternicire, funcţii de gestionar persoanele care au atribuţii privind:
    a) conducerea contabilitãţii cantitativ-valorice pentru conţinutul gestiunii respective;
    b) controlul gestiunilor respective;
    c) acordarea vizei de control financiar preventiv propriu;
    d) certificarea regularitãţii documentelor justificative privind operaţiuni economico-financiare.
    (2) Nu pot efectua operaţii de primire, pãstrare şi eliberare de bunuri:
    a) comandanţii/şefii unitãţilor militare;
    b) personalul cu atribuţii de audit;
    c) personalul din domeniul prevenirii şi investigãrii corupţiei şi fraudelor;
    d) contabilii.

    CAP. III
    Garanţii şi rãspunderi

    ART. 8
    (1) Personalul militar şi personalul civil contractual numit/încadrat în funcţii de gestionar au obligaţia de a constitui o garanţie în numerar.
    (2) De asemenea, au obligaţia de a constitui garanţie în numerar şi persoanele care ocupã funcţiile prevãzute în anexa nr. 2.
    (3) Nu sunt obligate sã constituie garanţie în numerar persoanele:
    a) care gestioneazã temporar bunuri materiale, mijloace bãneşti sau alte valori pânã la încadrarea unui gestionar, dar nu mai mult de 60 de zile;
    b) care primesc bunuri materiale pentru a le folosi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
    ART. 9
    Pe timpul stãrii de urgenţã, stãrii de asediu, stãrii de mobilizare sau al stãrii de rãzboi, gestionarii nu constituie garanţii în numerar.
    ART. 10
    (1) Constituirea garanţiei în numerar se face, în mod obligatoriu, prin contract încheiat în scris, prin grija structurii de personal, dupã numirea/încadrarea în funcţia de gestionar a militarului sau personalului civil contractual, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
    (2) Contractul prevãzut la alin. (1) se înregistreazã la compartimentul documente clasificate şi se pãstreazã la structura financiar-contabilã.
    ART. 11
    (1) Cuantumul garanţiei în numerar pentru fiecare funcţie de gestionar şi pentru alte persoane care mânuiesc bunuri este stabilit în listele din anexele nr. 1 şi 2.
    (2) Pentru stabilirea cuantumului garanţiei în numerar se utilizeazã ca bazã de calcul solda netã a funcţiei de bazã/salariul de bazã net, prevãzutã/prevãzut de legislaţia în vigoare.
    (3) Reducerea garanţiei stabilite sau scutirea de garanţie, în cazuri justificate, se aprobã de comandanţii/şefii eşalonului superior de resortul cãruia sunt gestiunile respective.
    (4) Garanţia în numerar, în cuantumul stabilit, se constituie prin reţineri lunare de 1/10 din baza de calcul.
    ART. 12
    (1) Sumele reţinute pentru constituirea garanţiei se depun de unitatea militarã la o bancã nominalizatã de gestionar şi agreatã de unitatea militarã.
    (2) Modalitãţile privind depunerea, retragerea sumelor, schimbul de informaţii, precum şi formularistica necesarã operaţiunilor specifice se stabilesc cu entitatea bancarã, avându-se în vedere restricţiile şi termenele impuse de cadrul legislativ în vigoare.
    (3) Indiferent de unitatea bancarã aleasã, condiţiile de depunere a sumelor reprezentând garanţiile gestionarilor trebuie sã permitã, în orice moment, obţinerea unei diferenţe pozitive între dobândã ori alte sume acordate pentru sumele depuse şi comisioane sau orice alte reţineri ori deduceri din sumele depuse.
    (4) Diferenţele pozitive se utilizeazã pentru constituirea garanţiei în numerar şi aparţin persoanei care a constituit garanţia.
    ART. 13
    Pentru restituirea garanţiei în numerar, în funcţie de modalitãţile concrete alese pentru depozitare, unitãţile militare sunt obligate ca, în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data finalizãrii predãrii funcţiei de gestionar, sã efectueze plata în numerar sau prin transfer bancar ori sã emitã o comunicare cãtre bancã din care sã rezulte cã titularul are dreptul sã ridice garanţia în situaţia în care nu a cauzat o pagubã sau când paguba a fost acoperitã în întregime.
    ART. 14
    (1) În situaţia în care gestionarul a produs o pagubã în gestiune ce nu poate fi acoperitã integral în termen de o lunã de la data emiterii titlului executoriu definitiv, prin reţineri din veniturile pe care le realizeazã gestionarul respectiv, unitatea militarã trebuie sã ia mãsuri de folosire a garanţiei în numerar constituite pentru acoperirea pagubei.
    (2) Dacã garanţia a fost folositã parţial sau în întregime de cãtre unitatea militarã pentru a se despãgubi, dupã acoperirea totalã a pagubei, se iau mãsuri de reconstituire a garanţiei în numerar, începând cu luna urmãtoare, prin reţineri în cote de 1/3 din baza de calcul stabilitã potrivit art. 11 alin. (2).
    ART. 15
    Pentru orice modificare a bazei de calcul, garanţia în numerar se recalculeazã, iar eventualele reţineri pentru actualizarea acesteia urmeazã sã se efectueze începând cu luna urmãtoare celei în care a avut loc modificarea, potrivit prevederilor art. 11 alin. (4).
    ART. 16
    În caz de mutare/transferare a gestionarului în altã unitate militarã, într-o funcţie pentru care este prevãzutã obligaţia de a constitui o garanţie în numerar, unitatea militarã unde este constituitã garanţia are obligaţia sã vireze celeilalte unitãţi militare, la solicitarea scrisã a acesteia, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea ordinului de numire, sumele reţinute drept garanţie în numerar pentru persoana respectivã.
    ART. 17
    (1) Şeful compartimentului financiar-contabil al unitãţii militare este obligat sã calculeze şi sã verifice cuantumul garanţiei pentru fiecare funcţie pentru care se constituie garanţie.
    (2) Activitãţile prevãzute la alin. (1) se efectueazã în urmãtoarele situaţii:
    a) la luarea în primire a funcţiei de cãtre şeful compartimentului financiar-contabil;
    b) la primirea ordinului de numire în funcţia pentru care se constituie garanţie;
    c) la începutul fiecãrui exerciţiu financiar;
    d) la reorganizarea gestiunilor;
    e) odatã cu modificãri ale soldei, respectiv salariului.
    ART. 18
    Personalul militar şi personalul civil contractual rãspund material pentru pagubele produse în gestiuni, pentru fapte ce nu constituie infracţiuni, potrivit prevederilor Legii nr. 22/1969, cu modificãrile ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind rãspunderea materialã a militarilor, aprobatã prin Legea nr. 125/1999, precum şi ale Instrucţiunilor privind rãspunderea materialã a militarilor şi salariaţilor civili din Ministerul Apãrãrii Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul apãrãrii naţionale, nr. M.5/1999*) pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 121 din 28.08.1998 privind rãspunderea materialã a militarilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
---------
    *) Ordinul ministrului de stat, ministrul apãrãrii naţionale, nr. M.5/1999 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementãri din sectorul de apãrare a ţãrii şi securitate naţionalã.

    ART. 19
    Persoanele numite/încadrate în funcţiile prevãzute la art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) rãspund, potrivit legii penale, pentru infracţiunile sãvârşite, iar pentru crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase şi nedeclararea în scris a plusurilor din gestiune, potrivit prevederilor Legii nr. 22/1969, cu modificãrile ulterioare.

    CAP. IV
    Predarea-primirea gestiunii

    ART. 20
    (1) Predarea-primirea gestiunii se desfãşoarã în urmãtoarele situaţii:
    a) la eliberarea/numirea din/în funcţie, suspendarea din funcţie sau trecerea în rezervã ori direct în retragere a personalului militar, precum şi la încetarea contractului individual de muncã al personalului civil contractual;
    b) atunci când gestionarul nu mai întruneşte cerinţele legale prevãzute pentru a deţine calitatea de gestionar.
    (2) Activitatea de predare-primire a gestiunii se organizeazã astfel încât sã nu perturbe desfãşurarea normalã a activitãţii unitãţii militare.
    ART. 21
    (1) Activitatea de predare-primire a gestiunii se desfãşoarã numai dupã înscrierea acesteia în ordinul de zi pe unitate, în cuprinsul cãruia se precizeazã, în mod obligatoriu, urmãtoarele:
    a) gestiunea care se predã;
    b) numele, prenumele, gradul şi funcţia predãtorului şi primitorului;
    c) data şi locul începerii activitãţii de predare-primire;
    d) perioada activitãţii de predare-primire;
    e) ordinul de eliberare/numire din/în funcţie, de suspendare din funcţie, trecere în rezervã/retragere sau actul administrativ de încetare a contractului individual de muncã;
    f) componenţa comisiei de inventariere a gestiunii, din care trebuie sã facã parte şi primitorul gestiunii sau persoana nominalizatã de comandantul/şeful unitãţii militare pentru a lua în primire gestiunea respectivã;
    g) persoana din unitatea militarã care supravegheazã şi/sau îndrumã activitatea, dupã caz;
    h) persoanele şi mijloacele care se pun la dispoziţie pentru facilitarea activitãţii de predare-primire.
    (2) Comandanţii/Şefii unitãţilor militare au obligaţia sã dispunã mãsurile adecvate desfãşurãrii în condiţii optime a activitãţii de predare-primire a gestiunilor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
    (3) Pe timpul desfãşurãrii activitãţilor de predare-primire se evitã mişcãrile de bunuri aflate în evidenţa contabilã a gestiunii respective, iar în situaţii deosebite, când acestea nu se pot amâna, se limiteazã la strictul necesar.
    ART. 22
    (1) În situaţii deosebite, când, din motive obiective, gestionarul nu poate desfãşura personal predarea gestiunii, acesta are dreptul sã propunã, prin raport personal, comandantului/şefului unitãţii militare o altã persoanã din aceeaşi unitate militarã care consimte sã îl reprezinte, denumitã în continuare reprezentant.
    (2) Raportul personal al gestionarului, cu avizul favorabil al comandantului/şefului unitãţii militare, se înregistreazã la compartimentul documente clasificate al unitãţii militare.
    (3) În cazul în care comandantul/şeful unitãţii militare, din motive întemeiate, nu este de acord cu persoana desemnatã ca reprezentant, gestionarul desemneazã o altã persoanã.
    (4) În ordinul de zi pe unitate se consemneazã faptul cã activitatea de predare a gestiunii respective nu se executã de cãtre gestionarul titular, ci de cãtre reprezentantul desemnat.
    (5) Reprezentantului i se aduc în scris la cunoştinţã data, ora, locul unde urmeazã sã se desfãşoare activitatea de predare-primire şi termenul-limitã pentru finalizarea acesteia.
    ART. 23
    Dacã gestionarul sau reprezentantul desemnat de gestionar nu se prezintã la data, ora şi locul unde urmeazã sã înceapã/sã se desfãşoare activitatea de predare-primire, comandantul/şeful unitãţii militare desemneazã, prin ordin de zi pe unitate, o altã persoanã pentru executarea operaţiunii de predare, în numele gestionarului.
    ART. 24
    (1) În situaţii excepţionale care impun predarea gestiunii, cum ar fi cazuri de boalã, deces, detaşãri, treceri în rezervã, fãrã sã fie numit un alt gestionar, comandantul/şeful unitãţii militare numeşte, prin ordin de zi pe unitate, o persoanã, militar sau personal civil contractual, cãreia i se predã gestiunea.
    (2) Perioada de gestionare a bunurilor de cãtre o persoanã care înlocuieşte temporar un gestionar nu poate depãşi 60 de zile, timp în care comandantul/şeful unitãţii militare ia mãsuri pentru numirea/încadrarea unui gestionar.
    ART. 25
    (1) La predarea-primirea gestiunii participã, ca delegat, un reprezentant al structurii care are în responsabilitate bunurile, numit de comandantul/şeful unitãţii militare.
    (2) La predarea-primirea gestiunii de subunitate participã comandantul/şeful subunitãţii, iar la subunitãţile izolate participã şeful nemijlocit al gestionarului.
    ART. 26
    (1) La orice predare-primire a gestiunii sau reorganizare de gestiune se executã obligatoriu operaţiunea de inventariere a gestiunii respective.
    (2) Activitatea de predare-primire a gestiunii se desfãşoarã în douã etape distincte:
    a) etapa de pregãtire;
    b) etapa de predare-primire propriu-zisã.
    ART. 27
    (1) În etapa de pregãtire, predãtorului îi revin urmãtoarele sarcini:
    a) definitivarea mişcãrilor de bunuri în curs de execuţie şi perfectarea documentelor justificative;
    b) înregistrarea la zi în contabilitate şi în evidenţa operativã a tuturor documentelor justificative ale intrãrilor de bunuri şi stabilirea soldului scriptic la fiecare cont;
    c) confruntarea datelor din contabilitate cu cele din evidenţa operativã şi clarificarea eventualelor neconcordanţe;
    d) sortarea şi aşezarea grupatã a bunurilor materiale din depozite şi magazii dupã denumiri, sorturi, dimensiuni şi etichetarea lor, precizându-se unitatea de mãsurã, codul şi starea calitativã cu privire la acele bunuri.
    (2) În etapa de pregãtire, primitorul are obligaţia sã studieze actele normative ce reglementeazã activitatea de gestionare a bunurilor, pentru a cunoaşte sarcinile şi responsabilitãţile ce îi revin în noua funcţie.
    ART. 28
    (1) Etapa de predare-primire propriu-zisã constã în:
    a) inventarierea gestiunii şi întocmirea tuturor documentelor referitoare la executarea inventarierilor;
    b) prezentarea şi explicarea tuturor particularitãţilor privind gestiunea;
    c) întocmirea şi semnarea procesului-verbal de predare-primire.
    (2) Operaţiunea de predare-primire se considerã încheiatã dupã semnarea procesului-verbal de predare-primire de cãtre persoana care a luat în primire gestiunea respectivã.
    (3) Din momentul încheierii operaţiunii de predare-primire primitorul dobândeşte calitatea de gestionar, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceastã calitate.
    (4) Pe întreaga duratã a activitãţii de predare-primire a gestiunii, magaziile se sigileazã atât cu sigiliul predãtorului, cât şi cu cel al primitorului.
    (5) Dacã pe timpul operaţiei de predare-primire se impun mişcãri de bunuri, acestea se efectueazã de persoana care predã, cu acordul scris al persoanei ce urmeazã sã ia în primire gestiunea respectivã.
    (6) Acordul prevãzut la alin. (5) constã în contrasemnarea de cãtre primitor a documentelor în baza cãrora se efectueazã mişcãrile respective.
    (7) Procesul-verbal de inventariere nu poate substitui procesul-verbal de predare-primire, ci constituie anexã a acestuia.
    ART. 29
    (1) Procesul-verbal de predare-primire trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente:
    a) denumirea unitãţii militare la care s-a executat operaţia de predare-primire;
    b) data încheierii, gradul, numele şi prenumele gestionarilor care predau-primesc, precum şi ale persoanei/membrilor comisiei care a/au participat/asistat la aceastã operaţie;
    c) perioada îndeplinirii funcţiei de gestionar de cãtre predãtor;
    d) numãrul şi data ordinului de eliberare/numire din/în funcţie, de suspendare din funcţie, trecere în rezervã/retragere sau ale actului administrativ de încetare a contractului individual de muncã şi ale ordinului de zi pe unitate prin care s-a dispus efectuarea predãrii-primirii gestiunii;
    e) perioada activitãţii de predare-rimire;
    f) modul în care au fost administrate, depozitate, conservate şi pãstrate bunurile, precum şi modalitatea în care este asiguratã securitatea acestora;
    g) modalitãţile de constatare pe teren a existentului - numãrare, mãsurare, cântãrire, cubaj -, indicându-se nominal bunurile la care constatarea s-a fãcut prin alte metode - în ambalaje originale, calcule tehnice;
    h) bunurile ce nu aparţin unitãţii militare, pentru care s-au întocmit liste de inventariere separate şi care s-au trimis unitãţilor în cauzã, cu indicarea numãrului de înregistrare al scrisorilor şi a datelor când au fost expediate;
    i) procesul-verbal de inventariere şi listele de inventariere anexate la acesta, care se semneazã, pe fiecare filã, de predãtor şi de primitor şi se certificã, pentru exactitate, de persoana care a participat/asistat la inventariere sau de membrii comisiei de inventariere;
    j) cauzele principale care au determinat plusurile/lipsurile constatate.
    (2) În procesul-verbal de predare-primire se mai înscriu documentele de evidenţã operativã, precum şi alte documente ce s-au predat-primit, specificându-se numãrul de file şi numerele de înregistrare.
    (3) Într-un capitol separat al procesului-verbal de predare-primire se menţioneazã problemele litigioase asupra cãrora urmeazã sã se ia hotãrâri de cãtre persoana care are competenţe de soluţionare.
    (4) Procesul-verbal de predare-primire se semneazã de gestionarul predãtor sau de persoana care îl înlocuieşte, în condiţiile art. 22, 23 sau 24, dupã caz, şi de gestionarul primitor, pe fiecare filã, precum şi de persoanele/comisia care au/a participat la operaţia de predare-primire şi se vizeazã de cãtre locţiitorul comandantului/şefului unitãţii militare care are în subordine structura ce gestioneazã bunurile.
    ART. 30
    Comandantul/Şeful unitãţii militare aprobã procesul-verbal de predare-primire, înscrie formula: "Data......... Aprob.........." şi hotãrãşte, dupã caz:
    a) înregistrarea în contabilitate şi în evidenţa operativã, în coloana "primiri", a plusurilor constatate în gestiune;
    b) efectuarea cercetãrii administrative privind lipsurile şi diferenţele de stare calitativã constatate, conform prevederilor legale.
    ART. 31
    (1) Procesul-verbal de predare-primire se întocmeşte într-un singur exemplar şi se înregistreazã la compartimentul documente clasificate.
    (2) În situaţia în care, cu ocazia predãrii-primirii, rezultã plusuri şi/sau minusuri, procesul-verbal de predare-primire se întocmeşte în douã exemplare, care au urmãtoarea destinaţie:
    a) primul exemplar se predã compartimentului de care aparţine gestiunea, care îl anexeazã la documentele de gestiune;
    b) al doilea exemplar, care conţine hotãrârea comandantului/şefului unitãţii militare, constituie actul de sesizare pentru efectuarea cercetãrii administrative.
    (3) Dupã finalizarea activitãţii de predare-primire şi verificarea concordanţei datelor din contabilitate şi din evidenţa operativã cu datele din procesul-verbal de predare-primire, conturile din fişele de magazie se bareazã cu o linie albastrã vizibilã, sub ultima operaţiune, dupã care se certificã exactitatea soldurilor, prin semnãtura predãtorului şi primitorului.
    (4) Predãtorului i se comunicã numãrul la care a fost înregistrat şi fila din dosarul în care a fost clasat procesul-verbal de predare-primire, spre a-l putea identifica cu uşurinţã, la nevoie.
    (5) Gestionarii sunt obligaţi sã refuze predarea-primirea gestiunii dacã nu se efectueazã inventarierea sau dacã procesul-verbal de predare-primire nu se întocmeşte în condiţiile stabilite prin prezentele instrucţiuni.
    ART. 32
    În cazul predãrii-primirii de bunuri care au caracteristici pentru a cãror verificare gestionarul primitor nu are cunoştinţele necesare, la cererea acestuia, comandantul/şeful unitãţii militare are obligaţia de a asigura asistenţa tehnicã de specialitate printr-un specialist din cadrul unitãţii militare, de la alte unitãţi militare sau de la eşalonul superior, pentru verificarea calitativã a bunurilor din gestiune.
    ART. 33
    Predarea-primirea funcţiei de administrator de cazarmã se desfãşoarã sub supravegherea şi coordonarea persoanei/comisiei din unitatea militarã, numitã prin ordin de zi, cu participarea reprezentantului centrului de domenii şi infrastructuri/centrului de cartiruire trupe şi administrare cazãrmi/serviciului de administrare cazãrmi/similar în a cãrui zonã de responsabilitate se aflã cazarma/cazãrmile.
    ART. 34
    La primirea gestiunii, contabilul-şef are obligaţia sã înmâneze gestionarului primitor o fişã cu specimene de semnãturi aparţinând persoanelor care, potrivit prevederilor legale, au dreptul sã semneze acte de primire şi eliberare a bunurilor sau sã acorde viza de control financiar preventiv.

    CAP. V
    Drepturile şi obligaţiile gestionarului privind primirea, pãstrarea şi eliberarea bunurilor

    ART. 35
    (1) Gestionarul are dreptul sã solicite constituirea comisiei de recepţie în urmãtoarele cazuri:
    a) când bunurile materiale sosesc fãrã documente de însoţire;
    b) când bunurile materiale primite nu corespund cantitativ sau calitativ cu datele înscrise în documentele de însoţire;
    c) când bunurile sosesc fãrã însoţitor, pe rãspunderea operatorului de transport.
    (2) Comisia de recepţie este obligatã sã înscrie în procesul-verbal de recepţie toate constatãrile sale privind cantitatea şi calitatea bunurilor materiale, precum şi starea ambalajelor recepţionate, indicând totodatã cauzele deficienţelor şi diferenţelor faţã de datele din documentele de însoţire, precum şi propunerile sale.
    ART. 36
    (1) În situaţia în care gestionarul lipseşte, din orice motive, iar activitatea gestionarã nu se poate întrerupe pânã la revenirea gestionarului la serviciu sau pânã la preluarea gestiunii de cãtre un nou gestionar, activitãţile privind primirea, pãstrarea şi eliberarea de bunuri se executã de cãtre o persoanã din aceeaşi unitate militarã, delegatã de gestionar sã îl înlocuiascã, cu aprobarea comandantului/şefului unitãţii militare respective şi consemnarea în ordinul de zi pe unitate.
    (2) Suplinirea gestionarului care lipseşte prin delegatul sãu sau prin comisie nu poate depãşi termenul de 60 de zile.
    (3) Când gestionarul lipseşte mai mult de 60 de zile se procedeazã la predarea-primirea funcţiei, în conformitate cu regulile stabilite la cap. IV.
    ART. 37
    (1) Când gestionarul nu desemneazã un delegat sau când delegatul sãu nu se prezintã ori când comandantul/şeful unitãţii militare nu este de acord cu persoana desemnatã, primirea, pãstrarea şi eliberarea de bunuri se fac de cãtre o comisie numitã, prin ordin de zi pe unitate, de cãtre comandantul/şeful unitãţii militare, cu consultarea prealabilã a gestionarului respectiv.
    (2) Ridicarea cheilor în vederea intrãrii în spaţiile de depozitare a bunurilor materiale, primirea şi eliberarea de bunuri se fac de cãtre persoana din comisie care a fost nominalizatã în ordinul de zi pe unitate.
    (3) Orice operaţiune de primire şi/sau eliberare de bunuri se menţioneazã într-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei.
    (4) Dupã desfãşurarea operaţiunilor de primiri şi/sau eliberãri de bunuri, cheile se depun în cutie sigilatã la ofiţerul de serviciu pe unitate de cãtre persoana care le-a ridicat.
    ART. 38
    Gestionarul este obligat sã cunoascã şi sã aplice prevederile Instrucţiunilor privind organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale - la pace, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul apãrãrii naţionale, nr. M.8/1999*), cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitoare la:
    a) organizarea şi conducerea evidenţei bunurilor materiale;
    b) intrarea şi ieşirea bunurilor în/din gestiune;
    c) întocmirea şi folosirea documentelor justificative privind distribuirea şi evidenţa bunurilor din gestiunea sa;
    d) înregistrarea plusurilor şi lipsurilor de bunuri.
---------
    *) Ordinul ministrului de stat, ministrul apãrãrii naţionale, nr. M.8/1999 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementãri din sectorul de apãrare a ţãrii şi securitate naţionalã.

    ART. 39
    (1) Gestionarul este obligat sã raporteze imediat, în scris, comandantului/şefului unitãţii militare când constatã cã spaţiile de depozitare/pãstrare a bunurilor nu prezintã condiţii corespunzãtoare de siguranţã şi pãstrare sau când constatã existenţa unor indicii de violare a spaţiilor respective.
    (2) Comandantul/Şeful unitãţii militare care a fost sesizat de gestionar sau a luat cunoştinţã nemijlocit de situaţiile prevãzute la alin. (1) este obligat sã ia imediat mãsurile ce se impun, potrivit regulamentelor şi legilor în vigoare.
    ART. 40
    Gestionarul este obligat sã raporteze imediat, în scris, comandantului/şefului unitãţii militare când constatã plusuri ori minusuri în gestiune, precum şi atunci când constatã cã bunurile materiale sunt depreciate, degradate sau distruse ori existã pericolul ca acestea sã ajungã în asemenea situaţii.
    ART. 41
    (1) Gestionarul este obligat sã raporteze, în scris, şefului structurii logistice când stocurile de bunuri materiale din gestiune au atins limitele cantitative maxime sau minime ori acestea sunt fãrã mişcare sau cu mişcare lentã, dacã în atribuţiile sale se prevede cã trebuie sã cunoascã limitele cantitative şi dinamica mişcãrii bunurilor respective. Raportarea se executã la termenele stabilite de eşaloanele superioare.
    (2) Gestionarul este obligat sã raporteze, în scris, comandantului/şefului unitãţii militare despre bunurile materiale din gestiune a cãror termen de valabilitate urmeazã sã expire şi pentru care nu existã posibilitãţi de consum.
    (3) Şeful nemijlocit al gestionarului avizeazã raportul întocmit şi face propuneri comandantului/şefului unitãţii militare de preschimbare/redistribuire/dare în folosinţã a bunurilor materiale prevãzute la alin. (1) şi (2), dupã caz.
    ART. 42
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, gestionarul are urmãtoarele responsabilitãţi:
    a) sã asigure şi sã îşi verifice zilnic existenţa şi pãstrarea în condiţii de deplinã securitate a bunurilor din gestiune;
    b) sã asigure pãstrarea bunurilor materiale conform prescripţiilor tehnice şi igienico-sanitare;
    c) sã întocmeascã şi sã predea la termenele stabilite documentele justificative privind distribuirea şi evidenţa bunurilor;
    d) sã pregãteascã şi sã prezinte comisiilor de inventariere bunurile aflate în gestiune;
    e) sã conducã activitatea personalului subordonat, dacã este cazul;
    f) sã respecte normele privind securitatea şi sãnãtatea în muncã, protecţia mediului, supravegherea tehnicã, metrologia legalã şi apãrarea împotriva incendiilor;
    g) sã participe la evacuarea, salvarea şi securitatea bunurilor din gestiune, în cazul unor incendii sau calamitãţi naturale, conform planurilor de acţiune/intervenţie în aceste situaţii;
    h) sã pãstreze ordinea şi curãţenia în spaţiile de depozitare.
    ART. 43
    Persoanelor care îndeplinesc funcţia de gestionar le sunt interzise:
    a) folosirea aparatelor şi a instrumentelor de mãsurat care nu sunt verificate metrologic;
    b) distribuirea bunurilor pe bazã de dispoziţii verbale sau provizorii, indiferent de calitatea celui care a dat asemenea dispoziţii, fãrã întocmirea documentelor de distribuţie legale;
    c) efectuarea oricãror mişcãri de bunuri pe baza unor documente care nu sunt corect întocmite sau nu sunt semnate de persoanele în drept sã ordone mişcarea respectivã.
    ART. 44
    În situaţia în care atribuţiile de serviciu ale gestionarului includ şi vânzarea de mãrfuri sau distribuţia unor bunuri materiale contra cost, acesta are urmãtoarele obligaţii:
    a) respectarea preţurilor legal stabilite;
    b) distribuţia bunurilor numai dupã încasarea contravalorii acestora sau dupã intrarea în posesia documentelor legale care atestã depunerea acesteia la compartimentul financiar-contabil;
    c) respectarea regulilor generale de comerţ.
    ART. 45
    (1) Accesul în spaţiile unde sunt pãstrate/ depozitate bunurile este permis urmãtoarelor categorii de personal:
    a) comandantului/şefului unitãţii militare;
    b) locţiitorilor comandantului/şefului unitãţii militare sau altor persoane care conduc nemijlocit compartimentul de aprovizionare-înzestrare de care aparţine gestionarul;
    c) persoanelor împuternicite în scris de comandantul/şeful unitãţii militare pentru efectuarea de inventarieri parţiale sau totale, verificarea modului de pãstrare a bunurilor, executarea cercetãrii administrative;
    d) membrilor comisiilor de inspecţii şi controale, pe bazã de delegaţii scrise, semnate de comandanţii/şefii unitãţii militare care au delegat comisiile sau persoanele respective;
    e) comandanţilor/şefilor eşaloanelor ierarhice superioare, în prezenţa comandantului/şefului unitãţii militare sau a locţiitorului acestuia.
    (2) Accesul persoanelor prevãzute la alin. (1) în spaţiile unde sunt pãstrate/depozitate bunurile este permis numai în prezenţa gestionarului sau a persoanei delegate de acesta/comisiei care îl înlocuieşte pe timpul absenţei sale.

    CAP. VI
    Termene de predare-primire a funcţiilor de gestionari

    ART. 46
    Termenul de predare-primire a funcţiilor de gestionar se stabileşte de comandantul/şeful unitãţii militare care are în statul de organizare funcţia respectivã, în funcţie de necesitãţi şi de complexitatea operaţiunii de predare-primire, însã nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice de la data schimbãrii poziţiei de activitate.

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 47
    Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplicã şi de cãtre structurile care participã la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, precum şi de cãtre personalul trimis în misiune permanentã în strãinãtate.
    ART. 48
    Garanţiile în numerar constituite deja se vor recalcula conform prezentelor instrucţiuni, în maximum 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a acestora.
    ART. 49
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentele instrucţiuni.

    ANEXA 1
    la instrucţiuni

                                     LISTA
                      cuprinzând funcţiile de gestionar şi
                             cuantumul garanţiilor┌────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea funcţiei│Cuantumul garanţiei, │ Observaţii │
│crt.│ │indiferent de eşalonul │ │
│ │ │la care funcţioneazã │ │
│ │ │ gestionarul │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1.│Subofiţer │O soldã netã a funcţiei│Cuantumul garanţiei pentru │
│ │administraţie │de bazã/Un salariu de │gestionarii din unitãţile de │
│ │Maistru militar │bazã net │aviaţie, academiile militare, │
│ │administraţie │ │Spitalul Militar Central este │
│ │Casier principal/ │ │de 1½ din solda netã a │
│ │Casier │ │funcţiei de bazã/salariul de │
│ │ │ │bazã net. │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 2.│Administrator │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │ │de bazã/Un salariu de │ │
│ │ │bazã net │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 3.│Subofiţer de │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │companie │de bazã/Un salariu de │ │
│ │ │bazã net │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 4.│Ajutor │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │administrator │de bazã/Un salariu de │ │
│ │cazarmã │bazã net │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 5.│Gestionar/ │O soldã netã a funcţiei│Cuantumul garanţiei pentru │
│ │Administrator │de bazã/Un salariu de │gestionarii din unitãţile de │
│ │depozit │bazã net │aviaţie, transmisiuni, tancuri│
│ │Gestionar/ │ │auto, marinã, cazare şi │
│ │Administrator │ │formaţiuni specifice este de │
│ │magazie │ │1½ din solda netã a funcţiei │
│ │ │ │de bazã/salariul de bazã net. │
│ │ │ │Cuantumul garanţiei pentru │
│ │ │ │gestionarii din depozitele │
│ │ │ │subordonate comandamentelor de│
│ │ │ │armã, bazelor logistice, │
│ │ │ │pentru gestiunile de bunuri │
│ │ │ │materiale specifice este de │
│ │ │ │douã solde nete ale funcţiei │
│ │ │ │de bazã/salarii de bazã nete. │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 6.│Ajutor gestionar/ │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │Administrator │de bazã/Un salariu de │ │
│ │depozit │bazã net │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 7.│Farmacist │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │Farmacist │de bazã/Un salariu de │ │
│ │principal │bazã net │ │
│ │Laborant │ │ │
│ │principal/chimist,│ │ │
│ │biolog, │ │ │
│ │biochimist, dacã │ │ │
│ │au ca atribuţii │ │ │
│ │principale │ │ │
│ │primirea, │ │ │
│ │pãstrarea şi │ │ │
│ │eliberarea de │ │ │
│ │medicamente şi │ │ │
│ │bunuri sanitare │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 8.│Şef popotã │O soldã netã a funcţiei│Cuantumul garanţiei pentru │
│ │ │de bazã/Un salariu de │gestionarii de la popotele cu │
│ │ │bazã net │peste 200 de abonaţi este de │
│ │ │ │douã solde nete ale funcţiei │
│ │ │ │de bazã/salarii de bazã nete. │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 9.│Bibliotecar │O soldã netã a funcţiei│Cuantumul garanţiei pentru │
│ │Bibliotecar │de bazã/Un salariu de │gestionarii de la biblioteca │
│ │principal │bazã net │centralã a Ministerului │
│ │ │ │Apãrãrii Naţionale, academiile│
│ │ │ │militare şi Muzeul Militar │
│ │ │ │Central este de douã solde │
│ │ │ │nete ale funcţiei de bazã/ │
│ │ │ │salarii de bazã nete. │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 10.│Gestionar/Custode │Douã solde nete ale │Muzee │
│ │salã │funcţiei de bazã/ │ │
│ │ │salarii de bazã nete │ │
└────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────┘    NOTĂ:
    Funcţiile de gestionari care au altã denumire în statul de organizare decât cea prevãzutã în prezenta anexã, vor fi asimilate, din punctul de vedere al garanţiei, cu funcţiile similare din cadrul eşalonului respectiv.

    ANEXA 2
    la instrucţiuni

                                     LISTA
                cuprinzând funcţiile încadrate de persoane care
                primesc, pãstreazã şi elibereazã bunuri, fãrã a
                avea calitatea de gestionar, şi care constituie
                     garanţii, precum şi cuantumul acestora┌────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Denumirea funcţiei │Cuantumul garanţiei, │ Observaţii │
│crt.│ │indiferent de eşalonul │ │
│ │ │la care funcţioneazã │ │
│ │ │ gestionarul │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 1.│Şef laborator │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │ │de bazã/Un salariu de │ │
│ │ │bazã net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 2.│Şef garaj/secţie/expoziţie/complex │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │ │de bazã/Un salariu de │ │
│ │ │bazã net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 3.│Şef poligon/obiectiv │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │ │de bazã/Un salariu de │ │
│ │ │bazã net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 4.│Maistru şef atelier, şef atelier │1/2 solda netã a │ │
│ │reparaţii/confecţii şi similare, şef│funcţiei de bazã/ │ │
│ │grupã întreţinere materiale tehnice,│salariul de bazã net │ │
│ │reparaţii tehnicã şi armament, │ │ │
│ │comandant/şef grupã reparaţii │ │ │
│ │bunuri materiale chimice, maistru │ │ │
│ │şef tipografie, pentru bunuri │ │ │
│ │materiale tipografice, şef far, şef │ │ │
│ │grupuri far, şef radiofar şi │ │ │
│ │personalul atelierelor, secţiilor şi│ │ │
│ │centrelor de reparaţii care │ │ │
│ │gestioneazã bunuri ce se folosesc în│ │ │
│ │procesul de producţie, prin cumul cu│ │ │
│ │funcţia de bazã │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 5.│Sanitar principal │1/2 solda netã a │ │
│ │Sanitar │funcţiei de bazã/ │ │
│ │Asistent medical care gestioneazã │salariul de bazã net │ │
│ │bunuri │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 6.│Şef editurã/muzeu/tipografie/bazã │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │sportivã/complex/cerc militar │de bazã/Un salariu de │ │
│ │ │bazã net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 7.│Şef club/bibliotecã │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │ │de bazã/Un salariu de │ │
│ │ │bazã net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 8.│Administrator cazarmã │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │ │de bazã/Un salariu de │ │
│ │ │bazã net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 9.│Comandanţi servicii de luptã - │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │maiştri militari │de bazã/Un salariu de │ │
│ │ │bazã net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 10.│Comandanţi - maiştri militari/ │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │subofiţeri serviciu/grup/grupã de │de bazã/Un salariu de │ │
│ │luptã de la bordul navelor │bazã net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 11.│Specialişti din cadrul serviciilor/ │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │grupurilor/grupelor de luptã de la │de bazã/Un salariu de │ │
│ │bordul navelor │bazã net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 12.│Şef echipaj │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │ │de bazã/Un salariu de │ │
│ │ │bazã net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 13.│Administratori nave │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │ │de bazã/Un salariu de │ │
│ │ │bazã net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 14.│Comandanţi nave logistice │O soldã netã a funcţiei│ │
│ │ │de bazã/Un salariu de │ │
│ │ │bazã net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 15.│Comandanţi şi specialişti din cadrul│O soldã netã a funcţiei│ │
│ │grupurilor/detaşamentelor/grupelor │de bazã/Un salariu de │ │
│ │de scafandri - maiştri militari │bazã net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 16.│Personalul care mânuieşte mijloace │1/2 solda netã a │ │
│ │bãneşti, documente militare de │funcţiei de bazã/ │ │
│ │transport sau orice alte valori şi │salariul de bazã net │ │
│ │bunuri sanitare, de popotã, │ │ │
│ │sportive, instrumente muzicale, │ │ │
│ │documentaţii tehnice, de bibliotecã │ │ │
│ │etc. - prin cumul cu funcţia de bazã│ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 17.│Tehnician sanitar dentar │1/2 solda netã a │ │
│ │ │funcţiei de bazã/ │ │
│ │ │salariul de bazã net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 18.│Veterinar │1/2 solda netã a │ │
│ │ │funcţiei de bazã/ │ │
│ │ │salariul de bazã net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 19.│Instrumentist │1/2 solda netã a │ │
│ │ │funcţiei de bazã/ │ │
│ │ │salariul de bazã net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 20.│Cameristã la unitãţile de cazare │1/2 solda netã a │ │
│ │ │funcţiei de bazã/ │ │
│ │ │salariul de bazã net │ │
└────┴────────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────┘    NOTĂ:
    Se constituie garanţie în numerar pentru funcţiile şi persoanele negestionare prevãzute în prezenta anexã numai dacã mânuiesc efectiv bunuri.


    ANEXA 3
    la instrucţiuni

                              CONTRACT DE GARANŢIE
                           Încheiat astãzi, ........

                                   - model -

    I. Pãrţile contractante
    1.1. Ministerul Apãrãrii Naţionale, prin U.M. ......, cu sediul în ........, str. ....... nr. ...., sectorul/judeţul ......, cod fiscal nr. ....... din ......., reprezentatã de ......., cu funcţia de ......, în calitate de angajator, pe de o parte, şi
    1.2. Dl/Dna ........, domiciliat/domiciliatã în ......, str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ......, fiul/fiica lui ...... şi al/a ......., nãscut/nãscutã în ...... la data de ......., posesorul/posesoarea B.I./C.I. ...... seria .... nr. ..., cod numeric personal ......, în calitate de angajat-gestionar, pe de altã parte,
    au convenit sã încheie prezentul contract privind constituirea garanţiei în numerar prevãzute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autoritãţilor sau instituţiilor publice, cu modificãrile ulterioare, cu respectarea urmãtoarelor clauze:
    II. Obiectul contractului
    2.1. Angajatul-gestionar, salariat al Unitãţii Militare ............, având o soldã/un salariu net de bazã lunar în valoare de .... lei, se obligã ca, în vederea acoperirii eventualelor pagube cauzate în gestiunea ce i-a fost încredinţatã, sã constituie o garanţie în numerar în sumã de ...... lei, pentru valoarea bunurilor gestionate de ...... lei.
    2.2. Garanţia în numerar va fi reţinutã de la angajatul-gestionar în ...... rate lunare de ....... lei fiecare din solda/salariul sãu.
    III. Obligaţiile pãrţilor
    3.1. Dacã existã mai multe urmãriri în perioada constituirii garanţiei în numerar convenite şi, ca urmare, angajatorul nu va putea sã reţinã garanţia în numerar din salariu, angajatul-gestionar se obligã ca, din veniturile sale, sã depunã, la data la care se face plata soldei/salariului, ratele datorate, devenite scadente.
    3.2. Angajatorul va reţine/va primi suma aferentã de la angajatul-gestionar şi se obligã sã o depunã în cont la Banca ........., evidenţiind operaţiunea respectivã în contabilitatea sa. De asemenea, angajatorul se obligã sã restituie suma reţinutã în contul garanţiei în numerar, împreunã cu dobânzile aferente acesteia, numai în cazul încetãrii contractului de muncã sau la trecerea într-o funcţie pentru care nu este necesarã constituirea garanţiei în numerar.
    3.3. a) Angajatul-gestionar consimte ca garanţia în numerar sã fie folositã de angajator pentru acoperirea pagubelor produse în gestiunea ce i s-a încredinţat.
    b) În acest scop, angajatul-gestionar împuterniceşte angajatorul ca, într-o asemenea eventualitate, sã ridice din cont suma aferentã pânã la echivalentul pagubei produse, pe baza cererii angajatorului şi a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obţinut împotriva angajatului-gestionar.
    c) Totodatã, angajatul-gestionar se obligã sã reîntregeascã garanţia în numerar, în condiţiile prevãzute pentru constituirea ei.
    IV. Clauze finale
    4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între pãrţile contractante.
    4.2. Prezentul contract reprezintã voinţa pãrţilor şi înlãturã orice înţelegere verbalã dintre acestea, anterioarã sau ulterioarã încheierii lui.
    4.3. În cazul în care pãrţile îşi încalcã obligaţiile, neexercitarea de cãtre partea care suferã vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bãnesc a obligaţiei respective nu înseamnã cã ea a renunţat la acest drept al sãu.
    4.4. Prezentul contract s-a încheiat într-un numãr de ... exemplare, din care ...... .

         Comandantul U.M., Gestionar,
         ............... .................


                                 Contabil-şef
                                 .............

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016