Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 22 iunie 2009  privind accesul operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia NCTS-RO    Twitter Facebook
Cautare document

INSTRUCTIUNI din 22 iunie 2009 privind accesul operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia NCTS-RO

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2009
INSTRUCŢIUNI din 22 iunie 2009
privind accesul operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO
EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ - AUTORITATEA NAŢIONALÃ A VÃMILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2009


CAP. I
Dispoziţii generale

1. Noul sistem computerizat de tranzit, (NCTS), utilizat în toate statele membre ale Uniunii Europene, precum şi de pãrţile contractante ale Convenţiei privind regimul de tranzit comun, permite depunerea declaraţiilor de tranzit cu/fãrã elemente de siguranţã şi securitate prin mijloace electronice, urmãrirea şi gestionarea tuturor operaţiunilor de tranzit comunitar/comun.
2. Depunerea declaraţiei de tranzit cu/fãrã elemente de siguranţã şi securitate prin mijloace electronice, prin intermediul componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO se poate face de cãtre operatorii economici - principali obligaţi, expeditori agreaţi, destinatari agreaţi sau reprezentanţii acestora, conform art. 5 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, atât în procedurã normalã, cât şi în procedurã simplificatã.
3. Pentru utilizarea componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO destinatã operatorilor economici este necesar ca aceştia sã îndeplineascã cerinţele tehnice hardware şi software, prezentate în anexa nr. 1.

CAP. II
Procedura de autorizare a accesului la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO

A. Condiţii de acces
4. Accesul operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO se realizeazã pe baza unei autorizaţii eliberate de Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã.
B. Dosarul de autorizare
5. Autorizaţia de acces al operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO se acordã pe baza unei cereri scrise, întocmitã potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societãţii comerciale, sediul, codul unic de înregistrare, numele, prenumele şi funcţiile persoanelor care reprezintã legal societatea comercialã, iar dacã este cazul, numãrul şi data autorizaţiei de acces la componenta NCTS/TIR din aplicaţia NCTS-RO de care beneficiazã. Declararea mãrfurilor în procedurã simplificatã în componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO se solicitã numai în cazul în care operatorul economic este autorizat în calitate de expeditor sau destinatar agreat pentru mãrfuri transportate sub regim de tranzit comun. În acest caz, cererea de autorizare pentru acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO se depune de societatea autorizatã în calitate de expeditor/destinatar agreat sau, dupã caz, de cãtre comisionarul în vamã desemnat de societate sã efectueze formalitãţile vamale. Cererea se transmite la Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã, împreunã cu:
a) formularul unic de înregistrare la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
b) lista cu direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale (DJAOV), respectiv birourile vamale (BV) pe lângã care se solicitã autorizarea şi lista persoanelor desemnate sã depunã declaraţii de tranzit în aplicaţia NCTS-RO la fiecare DJAOV/BV, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
c) o declaraţie, în cazul expeditorilor şi destinatarilor agreaţi, în care se specificã dacã declararea mãrfurilor în tranzit se face apelându-se la serviciile unui comisionar în vamã, dacã este cazul;
d) o declaraţie-angajament completatã conform modelului prezentat în anexa nr. 5;
e) o copie de pe autorizaţia de expeditor sau destinatar agreat pentru mãrfuri transportate sub regim de tranzit comun, dacã este cazul.
6. Dacã declararea mãrfurilor în tranzit pentru un expeditor sau destinatar agreat se face de cãtre un comisionar în vamã, atunci se procedeazã astfel:
a) toate documentele menţionate la pct. 5 lit. a)-e) se vor depune de cãtre comisionarul în vamã, atunci când acesta nu deţine autorizaţie de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO în calitate de principal obligat;
b) atunci când comisionarul în vamã deţine autorizaţie de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO în calitate de principal obligat, la cerere se vor anexa documentele menţionate la pct. 5 lit. a) şi c), completate de expeditorul/destinatarul agreat;
c) operatorii economici - principali obligaţi, expeditori agreaţi, destinatari agreaţi sau reprezentanţii acestora - vor specifica pentru fiecare persoanã desemnatã sã depunã declaraţii de tranzit în aplicaţia NCTS-RO, conform anexei nr. 4, procedura de declarare a mãrfurilor: procedurã normalã sau procedurã simplificatã. Astfel cã un utilizator al aplicaţiei NCTS-RO care depune declaraţii de tranzit în procedurã normalã nu are dreptul sã depunã declaraţii de tranzit şi în procedurã simplificatã.
C. Emiterea autorizaţiei de acces
7. Dupã verificarea documentelor menţionate la lit. B se întocmeşte autorizaţia de acces al operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO, în douã exemplare, şi se semneazã de cãtre directorul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 6. Un exemplar al autorizaţiei se transmite solicitantului, iar celãlalt se pãstreazã în evidenţa Serviciului analiza şi optimizarea aplicaţiilor informatice din cadrul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã. Solicitantul va depune o copie a autorizaţiei de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO la DJAOV/BV pe lângã care îşi va desfãşura activitatea, împreunã cu lista utilizatorilor desemnaţi sã depunã declaraţii de tranzit.
Autorizaţia de acces va conţine informaţii privind numãrul de identificare şi înregistrare al operatorului economic - EORI, numele certificatului digital (fişier care asigurã accesul criptat şi securizat la aplicaţia NCTS-RO) alocat pentru fiecare operator economic şi parola de acces aferentã acestuia. Împreunã cu autorizaţia de acces se vor transmite şi:
a) fişierul ce conţine certificatul digital;
b) lista cheilor de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO pentru fiecare utilizator desemnat sã depunã declaraţii de tranzit la fiecare DJAOV/BV, constând în nume utilizator şi parolã, cu recomandarea ca parola sã fie modificatã de utilizator dupã prima conectare.
D. Extinderea autorizaţiei de acces
8. În situaţia în care solicitantul beneficiazã de o autorizaţie de acces la componenta NCTS/TIR din aplicaţia NCTS-RO, se întocmeşte de Autoritatea Naţionalã a Vãmilor o extindere a autorizaţiei de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO, în douã exemplare, şi se semneazã de directorul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 7. Extinderea autorizaţiei de acces va conţine informaţii privind numãrul de identificare şi înregistrare al operatorului economic - EORI, numele certificatului digital (fişier care asigurã accesul criptat şi securizat la aplicaţia NCTS-RO) alocat pentru fiecare operator economic şi parola de acces aferentã acestuia. Împreunã cu extinderea autorizaţiei se vor transmite şi:
a) fişierul ce conţine certificatul digital, dacã este cazul;
b) lista cheilor de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO pentru fiecare utilizator desemnat sã depunã declaraţii de tranzit la fiecare DJAOV/BV, constând în nume utilizator şi parolã, cu recomandarea ca parola sã fie modificatã de utilizator dupã prima conectare.
E. Suspendarea, revocarea şi anularea autorizaţiei/extinderii autorizaţiei de acces
9. Autoritatea Naţionalã a Vãmilor poate suspenda autorizaţia/extinderea autorizaţiei, dacã:
a) titularul solicitã suspendarea;
b) titularul nu respectã regulile şi condiţiile tehnice impuse de cerinţele Sistemului informatic integrat vamal. Înainte de a dispune suspendarea autorizaţiei/extinderii autorizaţiei, Autoritatea Naţionalã a Vãmilor pune în vedere titularului sã îşi îndeplineascã obligaţiile şi stabileşte un termen pentru aceasta. Dacã titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul stabilit, Autoritatea Naţionalã a Vãmilor suspendã autorizaţia/extinderea autorizaţiei pe o perioadã de la 3 la 12 luni. Dacã în aceastã perioadã titularul îşi îndeplineşte obligaţiile, Autoritatea Naţionalã a Vãmilor poate ridica mãsura suspendãrii. Dacã în termenul pentru care s-a dispus suspendarea titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile, Autoritatea Naţionalã a Vãmilor anuleazã autorizaţia/extinderea autorizaţiei.
10. Autoritatea Naţionalã a Vãmilor poate anula sau revoca autorizaţia/extinderea autorizaţiei în condiţiile prevãzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului. Autoritatea Naţionalã a Vãmilor poate dispune anularea autorizaţiei/extinderii autorizaţiei şi atunci când titularul nu respectã regulile de funcţionare, securitate şi confidenţialitate a datelor impuse de cerinţele Sistemului informatic integrat vamal sau la solicitarea titularului.
11. Decizia de suspendare, revocare sau anulare conţine data de la care mãsura intrã în vigoare şi este transmisã titularului.
F. Actualizarea datelor privind autorizaţia/extinderea autorizaţiei de acces
12. Autorizaţia de acces al operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO se actualizeazã la cererea titularului, atunci când:
a) titularul prezintã date referitoare la: extinderea activitãţii la alte DJAOV/BV, suspendarea activitãţii la una/unul dintre DJAOV/BV transmise anterior, actualizãri în lista personalului desemnat sã depunã declaraţia de tranzit la DJAOV/BV sau altele asemenea;
b) au survenit modificãri faţã de situaţia iniţialã privind declararea mãrfurilor în tranzit;
c) unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate ori actualizate.

CAP. III
Dispoziţii finale

13. Operatorul economic va depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO.
14. Operatorul economic care a obţinut autorizaţia de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO şi nu a beneficiat de acces la aceastã aplicaţie va parcurge toţi paşii prevãzuţi în Instrucţiunile de instalare şi configurare ale aplicaţiei NCTS-RO prin conexiuni internet, publicate pe pagina de internet a Autoritãţii Naţionale a Vãmilor.
15. Orice modificare intervenitã în datele titularului autorizaţiei se va transmite în scris Autoritãţii Naţionale a Vãmilor de operatorul economic, în termen de 24 de ore de la producerea ei, cu completarea corespunzãtoare a formularelor din anexele nr. 2, 3, 4 şi 5.
16. Autoritatea Naţionalã a Vãmilor poate aproba pentru anumite categorii de operatori economici, în cazuri justificate, pe bazã de protocol încheiat între pãrţi, utilizarea altor soluţii de transport al datelor de la client la serverul NCTS-RO, instalat la sediul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor.
17. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantã din prezentele instrucţiuni.
18. Autoritatea Naţionalã a Vãmilor va informa operatorii economici, prin publicaţii pe site-ul propriu, despre schimbãrile ce pot surveni în politica de acces la aplicaţia NCTS-RO, aprobate prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.


ANEXA 1
-------
la instrucţiuni
---------------

CERINŢE TEHNICE
pentru utilizarea componentei de gestiune a tranzitului
comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO

● Hardware
● Pentium IV
- 512 M RAM
- 40 G HDD
- USB
● Conexiune internet stabilã (128 Kbps), nerecomandat dial-up
● Imprimantã laser (600 Dots/inch)
● Cititor de coduri de bare (opţional) - Standardul ISO EAN 128
● Software
● Windows 2000 sau XP
● Internet Explorer versiunea 6.0 sau superioarã
● Java Runtime Environment versiunea 1.4.2.06 (disponibilã pe adresa ftp://80.96.3.90)
● VPN Secure Client (disponibil pe adresa ftp://80.96.3.90)
● Acrobat Reader PDF - versiunea 6.0 sau superioarã


ANEXA 2
-------
la instrucţiuni
---------------

Nr. ......... din .......
Cãtre Autoritatea Naţionalã a Vãmilor
Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã

CERERE DE AUTORIZARE
pentru acces la componenta de gestiune a tranzitului
comunitar/comun din cadrul aplicaţiei NCTS-RO

Societatea Comercialã ............., CUI ............, cu sediul în ..............., adresa .........., reprezentatã legal de .............., având funcţia de ............., beneficiar al autorizaţiei de acces la componenta NCTS/TIR din aplicaţia NCTS-RO nr.*) .........../data ............., solicitãm autorizarea pentru accesul la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO.

declarare în procedurã**)
normalã simplificatã
[] []

Numele, prenumele, funcţia
........................
Semnãtura şi ştampila
.....................
--------------
*) Se completeazã doar de operatorii economici beneficiari ai unei autorizaţii de acces la componenta NCTS/TIR din aplicaţia NCTS-RO.
**) Se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare.


ANEXA 3
-------
la instrucţiuni
---------------┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│AUTORITATEA NAŢIONALÃ A VÃMILOR │
│DIRECŢIA DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, COMUNICAŢII ŞI STATISTICÃ VAMALÃ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FORMULAR DE ÎNREGISTRARE LA COMPONENTA DE GESTIUNE A TRANZITULUI │
│ COMUNITAR/COMUN DIN APLICAŢIA NCTS-RO │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(*) Se completeazã de cãtre A.N.V., restul câmpurilor fiind obligatoriu │
│de completat. │
├────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│NUMÃR DE IDENTIFICARE ŞI ÎNREGISTRARE AL│ │
│OPERATORULUI ECONOMIC (EORI) │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│COD UNIC DE ÎNREGISTRARE**) │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│NUME │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│FORMÃ SOCIETATE │ [] S.A. │
│ │ [] S.R.L. │
│ │ [] ALTELE │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ADRESÃ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│COD POŞTAL (ZIP) │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ORAŞ/LOCALITATE │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│SECTOR/JUDEŢ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ŢARà │ROMÂNIA │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│TELEFON │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│FAX │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│E-MAIL │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│NUME REPREZENTANT LEGAL │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│TIP SOCIETATE │ [] PRINCIPAL OBLIGAT │
│ │ [] EXPEDITOR AGREAT │
│ │ [] DESTINATAR AGREAT │
│ │ [] REPREZENTANT │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│BENEFICIAR AL UNEI AUTORIZAŢII DE ACCES │ [] DA Nr. autorizaţie: Data: │
│LA COMPONENTA NCTS/TIR DIN APLICAŢIA │ [] NU │
│NCTS-RO │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│DATA INTRODUCERII ÎN NCTS │(*) │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│DATA IEŞIRII DIN NCTS │(*) │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│SOCIETATE │AUTORITATEA NAŢIONALÃ A VÃMILOR │
│ │ │
│SEMNÃTURÃ ŞTAMPILÃ │SEMNÃTURÃ ŞTAMPILÃ │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


---------
**) Se preia din certificatul de înregistrare.


ANEXA 4
-------
la instrucţiuni
---------------

LISTA
DJAOV/BV NCTS/TIR pe lângã care se solicitã autorizarea
şi a persoanelor desemnate sã depunã declaraţii de tranzit*)
------------
*) Se vor completa numai birourile vamale şi utilizatorii pe lângã care operatorii economici îşi vor desfãşura activitatea.

┌────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ DJAOV/BV │ PERSOANE │ TIP │ VALABILITATE**) │
│crt.│ │ DESEMNATE │PROCEDURÃ │ │
├────┼────────┬──────────────────────────────┼────┬───────┼──────────┼──────────┬──────────┤
│ │ Cod │ Denumire │Nume│Prenume│ (N - │ Data │ Data │
│ │ │ │ │ │ normalã, │ început │ sfârşit │
│ │ │ │ │ │S - sim- │zz/ll/│zz/ll/│
│ │ │ │ │ │plificatã)│ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
├────┼────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ │D.R.A.O.V. BRAŞOV - ROBV │
├────┼────────┬──────────────────────────────┬────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ 1│ROBV0300│ALBA IULIA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2│ROBV0900│BRAŞOV │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3│ROBV5600│MIERCUREA-CIUC │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4│ROBV5610│ODORHEIU SECUIESC │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5│ROBV7820│SFÂNTU GHEORGHE │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6│ROBV7900│SIBIU │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7│ROBV7910│SIBIU - AEROPORT │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8│ROBV8800│TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9│ROBV8820│TÂRGU MUREŞ - AEROPORT │ │ │ │ │ │
├────┼────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ │D.R.A.O.V. BUCUREŞTI - ROBU │
├────┼────────┬──────────────────────────────┬────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ 1│ROBU1030│OTOPENI CÃLÃTORI │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2│ROBU1040│BÃNEASA - AEROPORT │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3│ROBU1200│ANTREPOZITE │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4│ROBU1400│TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5│ROBU3910│GIURGIU │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6│ROBU3980│ZONA LIBERÃ GIURGIU │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7│ROBU7100│PLOIEŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8│ROBU1380│POŞTÃ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9│ROBU8600│TÂRGOVIŞTE │ │ │ │ │ │
├────┼────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ │D.R.A.O.V. CLUJ - ROCJ │
├────┼────────┬──────────────────────────────┬────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ 1│ROCJ0500│BAIA MARE │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2│ROCJ0400│BISTRIŢA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3│ROCJ1800│CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4│ROCJ1810│CLUJ-NAPOCA - AEROPORT │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5│ROCJ4310│HALMEU │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6│ROCJ6570│ORADEA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7│ROCJ6580│ORADEA - AEROPORT │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8│ROCJ7810│SATU MARE │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9│ROCJ8000│SIGHET │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 10│ROCJ9700│ZALÃU │ │ │ │ │ │
├────┼────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ │D.R.A.O.V. CRAIOVA - ROCR │
├────┼────────┬──────────────────────────────┬────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ 1│ROCR0310│ALEXANDRIA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2│ROCR1700│CALAFAT │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3│ROCR1720│BECHET │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4│ROCR2000│CORABIA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5│ROCR2100│CRAIOVA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6│ROCR7000│PITEŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7│ROCR7270│PORŢILE DE FIER I │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8│ROCR7280│ORŞOVA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9│ROCR7700│RÂMNICU VÂLCEA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 10│ROCR8210│SLATINA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 11│ROCR8810│TÂRGU JIU │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 12│ROCR9000│DROBETA-TURNU SEVERIN │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 13│ROCR9100│TURNU MÃGURELE │ │ │ │ │ │
├────┼────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ │D.R.A.O.V. CONSTANŢA - ROCT │
├────┼────────┬──────────────────────────────┬────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ 1│ROCT1710│CÃLÃRAŞI │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2│ROCT1900│CONSTANŢA-SUD AGIGEA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3│ROCT1970│CONSTANŢA - PORT │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4│ROCT5100│MIHAIL KOGÃLNICEANU - AEROPORT│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5│ROCT5400│MANGALIA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6│ROCT8220│SLOBOZIA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ │D.R.A.O.V. GALAŢI - ROGL │
├────┼────────┬──────────────────────────────┬────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ 1│ROGL0700│BRÃILA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2│ROGL0710│ZONA LIBERÃ BRÃILA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3│ROGL1500│BUZÃU │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4│ROGL3600│FOCŞANI │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5│ROGL3610│OANCEA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6│ROGL3800│GALAŢI - DOCURI │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7│ROGL3810│ZONA LIBERÃ GALAŢI │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8│ROGL8900│TULCEA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9│ROGL3850│GIURGIULEŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ │D.R.A.O.V. IAŞI - ROIS │
├────┼────────┬──────────────────────────────┬────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ 1│ROIS0100│ALBIŢA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2│ROIS0600│BACÃU │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3│ROIS1600│BOTOŞANI │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4│ROIS2700│DORNEŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5│ROIS4650│IAŞI │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6│ROIS4660│IAŞI - AEROPORT │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7│ROIS4800│PAŞCANI │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8│ROIS4990│SCULENI │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9│ROIS1610│STÂNCA COSTEŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 10│ROIS7400│PIATRA-NEAMŢ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 11│ROIS8200│SIRET │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 12│ROIS8230│SUCEAVA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 13│ROIS9610│VASLUI │ │ │ │ │ │
├────┼────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ │D.R.A.O.V. TIMIŞOARA - ROTM │
├────┼────────┬──────────────────────────────┬────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ 1│ROTM0200│ARAD │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2│ROTM0230│ARAD AERO │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3│ROTM2300│ZONA LIBERÃ CURTICI │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4│ROTM8100│DEVA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5│ROTM5010│JIMBOLIA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6│ROTM5510│MORAVIŢA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7│ROTM7600│REŞIŢA │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8│ROTM8720│TIMIŞOARA - BAZÃ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9│ROTM8730│TIMIŞOARA - AEROPORT │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 10│ROTM8750│LUGOJ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 11│ROTM6100│NAIDÃŞ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────────────────────────┴────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘


------------
**) Data de sfârşit, data la care operatorii economici înceteazã de a depune declaraţii de tranzit. Data de început, data de la care operatorii economici vor depune declaraţii de tranzit pe lângã birourile vamale în care îşi vor desfãşura activitatea. (Se completeazã de ANV.)


ANEXA 5
-------
la instrucţiuni
---------------

SOCIETATEA COMERCIALÃ ................
Cod unic de înregistrare .............

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
Nr. .........../data .........
privind respectarea obligaţiilor ce revin utilizatorilor
componentei de gestiune a tranzitului comunitar/
comun din aplicaţia NCTS-RO

Societatea Comercialã ................, CUI ................., reprezentatã legal prin ............., având funcţia de .............., se angajeazã:
În calitate de utilizator, cunoscând dispoziţiile legale cu caracter general şi special în materie de protecţie a dreptului de proprietate, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul sãvârşirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumãm în mod direct şi necondiţionat obligaţiile privitoare la utilizarea componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO faţã de Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, în calitate de proprietar al Sistemului informatic integrat vamal, astfel:
I. Obligaţiile utilizatorului
Ne angajãm, în calitate de utilizatori ai componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO, sã respectãm regulile impuse de autoritatea vamalã, proprietarã a sistemului.
Ea este singura în mãsurã sã asigure accesul utilizatorilor la software-ul specific componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO, în condiţiile pe care le considerã necesare.
Faţã de cele de mai sus, ne obligãm:
1. condiţii tehnice:
a) sã deţinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normalã a componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO;
b) sã asigurãm conexiunea la internet în conformitate cu condiţiile stabilite prin prezentele instrucţiuni privind accesul la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO;
c) sã deţinem platforma software adecvatã pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normalã a componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO;
d) sã asigurãm suportul tehnic necesar pentru utilizarea şi funcţionarea normalã a componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO;
2. resursele umane:
a) sã asigurãm personalul calificat în domeniul informatic şi vamal capabil sã utilizeze componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO;
b) sã asigurãm instruirea personalului utilizator al componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO cu privire la normele în vigoare;
3. confidenţialitatea şi securitatea datelor:
a) sã asigurãm utilizarea componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO pusã la dispoziţie de autoritatea vamalã, la parametrii definiţi de aceasta;
b) sã nu permitem accesul terţilor la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO;
c) sã nu utilizãm componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO în numele altor persoane juridice sau fizice;
d) sã nu difuzãm componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO altor persoane juridice sau fizice;
e) sã nu modificãm componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO;
f) sã nu utilizãm alte produse informatice pentru accesul la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO;
g) sã luãm toate mãsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;
h) sã asigurãm confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care luãm cunoştinţã prin utilizarea componentei de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO;
4. asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autoritãţii Naţionale a Vãmilor asupra activitãţii desfãşurate privind:
a) respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile tehnice, comunicaţii şi confidenţialitatea şi securitatea datelor;
b) nivelul de instruire a persoanelor desemnate sã utilizeze componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO şi respectarea instrucţiunilor de lucru.
II. Mãsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de Autoritatea Naţionalã a Vãmilor
În cazul nerespectãrii obligaţiilor asumate, am luat cunoştinţã cã suntem pasibili de a suporta urmãtoarele sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptelor sãvârşite:
a) suspendarea autorizaţiei de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO pe o perioadã cuprinsã între 3 şi 12 luni;
b) revocarea/anularea autorizaţiei de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO.
Aplicarea sancţiunilor de cãtre autoritatea vamalã nu exclude rãspunderea civilã şi penalã a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele sãvârşite.

Data ............... Utilizator
Funcţia ...............
Numele ................
Semnãtura .............


ANEXA 6
-------
la instrucţiuni
---------------

AUTORITATEA NAŢIONALÃ A VÃMILOR
DIRECŢIA DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, COMUNICAŢII ŞI STATISTICÃ VAMALÃ

Exemplar nr. .......

AUTORIZAŢIE
pentru accesul la componenta de gestiune a tranzitului
comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO

Nr. .............. din ...........

1. Denumirea şi sediul solicitantului .................................
.......................................................................
2. EORI ...............................
3. Certificat digital .................
Parolã .............................

Director,
.............


ANEXA 7
-------
la instrucţiuni
---------------

AUTORITATEA NAŢIONALÃ A VÃMILOR
DIRECŢIA DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, COMUNICAŢII ŞI STATISTICÃ VAMALÃ

Exemplar nr. .......

EXTINDERE A AUTORIZAŢIEI
de acces la componenta de gestiune a tranzitului
comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO

1. Denumirea şi sediul solicitantului ..............................
....................................................................
2. EORI .............................
3. Certificat digital ...............
Parolã ...........................

Director,
............

-----------------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice