Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 18 noiembrie 2010  privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize    Twitter Facebook
Cautare document

INSTRUCTIUNI din 18 noiembrie 2010 privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 2 decembrie 2010

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    1. Aplicaţia EMCS-RO, componenta Mişcãri, permite depunerea documentului administrativ în format electronic (e-DA), urmãrirea mişcãrii şi închiderea operaţiunilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize pe teritoriul României.
    2. Depunerea documentelor administrative în format electronic, prin intermediul aplicaţiei EMCS-RO, se face de cãtre operatorii economici autorizaţi sã desfãşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize.
    3. Soluţiile tehnice puse la dispoziţie de Autoritatea Naţionalã a Vãmilor pentru accesul operatorilor economici autorizaţi ca antrepozitar, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final la aplicaţia EMCS-RO sunt urmãtoarele:
    3.1. conectarea securizatã la o interfaţã web a EMCS-RO, denumitã în continuare soluţia de conectare DTI (Direct Trader Input), ce permite:
    3.1.1. introducerea datelor din documentul administrativ si procesarea acestuia conform fluxului de procesare a e-DA;
    3.1.2. încãrcarea datelor din documentul administrativ dintr-un fişier XML generat de propriile aplicaţii, conform specificaţiilor tehnice publicate pe pagina de internet a Autoritãţii Naţionale a Vãmilor la secţiunea "EMCS/Conectare la sistemul informatic", şi procesarea acestuia conform fluxului de procesare a e-DA;
    3.2. schimbul securizat de date între aplicaţiile operatorilor economici şi aplicaţia EMCS-RO, denumitã în continuare soluţia de conectare EDI (Exchange Data Interface), cu respectarea formatului şi structurilor aferente mesajelor definite şi publicate pe pagina de internet a Autoritãţii Naţionale a Vãmilor la secţiunea "EMCS/Conectare la sistemul informatic".
    4. Operatorii economici care vor utiliza soluţia tehnicã recomandatã la pct. 3.1 trebuie sã îndeplineascã cerinţele tehnice hardware şi software prezentate în anexa nr. 1.
    5. Accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO se realizeazã pe baza unei autorizaţii eliberate de Autoritatea Naţionalã a Vãmilor - Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã.

    CAP. II
    Procedura de autorizare a accesului la EMCS-RO, componenta Mişcãri

    A. Condiţii de acces
    6. Accesul operatorilor economici autorizaţi sã desfãşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize la aplicaţia EMCS-RO, care au optat pentru soluţia de conectare DTI, se realizeazã pe baza unei autorizaţii eliberate de Autoritatea Naţionalã a Vãmilor.
    7. Accesul operatorilor economici autorizaţi sã desfãşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize la aplicaţia EMCS-RO, care au optat pentru soluţia de conectare EDI, se realizeazã pe baza certificatului de conformitate emis în urma parcurgerii cu succes a testelor de conformitate şi a autorizaţiei eliberate de Autoritatea Naţionalã a Vãmilor.
    B. Dosarul de autorizare
    8. Autorizaţia de acces al operatorilor economici autorizaţi sã desfãşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize la aplicaţia EMCS-RO se acordã pe baza unei cereri scrise, întocmitã potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societãţii comerciale, tipul autorizaţiei, informaţii privind sediul societãţii (localitatea, adresa), codul unic de înregistrare (CUI), numele, prenumele şi funcţiile persoanelor care reprezintã legal societatea comercialã, componenta pentru care se solicitã acces la aplicaţie, precum şi soluţia/soluţiile tehnicã(e) aleasã/alese. Cererea de autorizare pentru acces la aplicaţia EMCS-RO se depune de cãtre reprezentantul legal al operatorului economic autorizat ca antrepozitar, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final. Cererea se transmite la Autoritatea Naţionalã a Vãmilor - Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã împreunã cu:
    8.1. copia autorizaţiei de antrepozitar/antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final;
    8.2. formularul de înregistrare în aplicaţia EMCS-RO, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
    8.3. lista direcţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale/birourilor vamale (DJAOV/BV) în a cãror razã de competenţã îşi desfãşoarã activitatea solicitantul şi a persoanelor desemnate sã depunã documente administrative în aplicaţia EMCS-RO, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
    8.4. o declaraţie-angajament completatã conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
    C. Emiterea autorizaţiei de acces
    9. Pentru operatorii economici care vor utiliza soluţia de conectare DTI, dupã verificarea documentelor menţionate la lit. B, se întocmeşte autorizaţia de acces al operatorilor economici înregistraţi la aplicaţia EMCS-RO, într-un singur exemplar, şi se semneazã de cãtre directorul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 6. Exemplarul original al autorizaţiei se transmite solicitantului, iar o copie a acestuia se pãstreazã în evidenţa Serviciului analiza şi optimizarea aplicaţiilor informatice din cadrul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã.
    10. Autorizaţia de acces va conţine informaţii privind componenta la care se autorizeazã accesul, denumirea şi sediul societãţii, codul de accizã al antrepozitarului/destinatarului înregistrat/expeditorului înregistrat/utilizatorului final, dupã caz, denumirea certificatului digital, precum şi parola acestuia alocatã pentru fiecare operator economic autorizat în funcţie de locaţia de unde se conecteazã, precum şi informaţii privind data emiterii autorizaţiei/actualizãrii acesteia. Împreunã cu autorizaţia se va transmite fişierul electronic ce reprezintã certificatul digital (fişier care asigurã accesul criptat şi securizat la aplicaţia EMCS-RO), acesta din urmã fiind transmis la adresa de e-mail comunicatã de solicitant prin formularul de înregistrare prevãzut în anexa nr. 3.
    11. Pentru operatorii economici care vor utiliza soluţia de conectare EDI, dupã efectuarea cu succes a testelor de conformitate (condiţiile şi etapele necesare derulãrii testelor de conformitate sunt descrise în documentul "Instrucţiunile de conectare, configurare/dezvoltare necesare pentru implementarea soluţiei de conectare EDI", publicat pe pagina de internet a Autoritãţii Naţionale a Vãmilor), se întocmeşte certificatul de atestare a conformitãţii, în douã exemplare, şi se semneazã de cãtre directorul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 8.
    12. Dupã verificarea documentelor menţionate la lit. B şi a certificatului de conformitate, se întocmeşte autorizaţia de acces al operatorilor economici înregistraţi la aplicaţia EMCS-RO, într-un singur exemplar, şi se semneazã de cãtre directorul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 6. Exemplarul original al autorizaţiei se transmite solicitantului, iar o copie a acestuia se pãstreazã în evidenţa Serviciului analiza şi optimizarea aplicaţiilor informatice din cadrul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã.
    13. Autorizaţia de acces va conţine informaţii privind componenta la care se autorizeazã accesul, denumirea şi sediul societãţii, codul de accizã al antrepozitarului/destinatarului înregistrat/expeditorului înregistrat/utilizatorului final, dupã caz, numele şi parola certificatului digital alocat pentru fiecare operator economic autorizat, în funcţie de DJAOV/BV pentru care a solicitat acces, precum şi informaţii privind data emiterii autorizaţiei/actualizãrii acesteia. Împreunã cu autorizaţia se va transmite fişierul ce reprezintã certificatul digital (fişier care asigurã accesul criptat şi securizat la aplicaţia EMCS-RO), acesta din urmã fiind transmis la adresa de e-mail comunicatã de solicitant prin formularul de înregistrare prevãzut în anexa nr. 3.
    14. Dupã obţinerea autorizaţiei de acces la aplicaţia EMCS-RO, solicitantul va depune imediat o copie a acesteia la fiecare DJAOV/BV în a cãrei/cãrui razã de competenţã este autorizat sã îşi desfãşoare activitatea, împreunã cu lista persoanelor (utilizatorilor) desemnate sã depunã documentele administrative în format electronic pentru fiecare DJAOV/BV, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.
    D. Suspenderea, revocarea şi anularea autorizaţiei de acces
    15. Autoritatea Naţionalã a Vãmilor poate suspenda autorizaţia dacã:
    15.1. titularul solicitã;
    15.2. titularul nu respectã regulile şi condiţiile tehnice impuse de cerinţele Sistemului informatic integrat vamal. Înainte de a dispune suspendarea autorizaţiei/extinderii autorizaţiei, Autoritatea Naţionalã a Vãmilor pune în vedere titularului sã îşi îndeplineascã obligaţiile şi stabileşte un termen pentru aceasta. Dacã titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul stabilit, Autoritatea Naţionalã a Vãmilor suspendã autorizaţia pe o perioadã de la 3 la 12 luni. Dacã în aceastã perioadã titularul îşi îndeplineşte obligaţiile, Autoritatea Naţionalã a Vãmilor poate ridica mãsura suspendãrii. Dacã în termenul pentru care s-a dispus suspendarea titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile, Autoritatea Naţionalã a Vãmilor anuleazã autorizaţia;
    15.3. autorizaţia operatorilor economici autorizaţi ca antrepozitar, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final a fost invalidatã.
    16. Autoritatea Naţionalã a Vãmilor poate anula sau revoca autorizaţia în condiţiile prevãzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar. Autoritatea Naţionalã a Vãmilor poate dispune anularea autorizaţiei/extinderii autorizaţiei şi atunci când titularul nu respectã regulile de funcţionare, securitate şi confidenţialitate a datelor impuse de cerinţele Sistemului informatic integrat vamal sau la solicitarea titularului.
    17. Decizia de suspendare, revocare sau anulare conţine data de la care mãsura intrã în vigoare şi este transmisã titularului.
    E. Actualizarea datelor privind autorizaţia de acces
    18. Autorizaţia de acces al operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO se actualizeazã la cererea titularului, atunci când:
    18.1. au survenit modificãri faţã de situaţia iniţialã privind depunerea documentelor administrative în format electronic;
    18.2. unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate (actualizate).
    19. Cererea de actualizare a autorizaţiei de acces la EMCS-RO componenta Mişcãri se va transmite la Autoritatea Naţionalã a Vãmilor - Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã împreunã cu copia de pe autorizaţia de operator economic autorizat sã desfãşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize.
    F. Extinderea autorizaţiei de acces
    20. Extinderea autorizaţiei de acces la aplicaţia EMCS-RO componenta Mişcãri, conform modelului prevãzut în anexa nr. 7, se face la cererea titularului atunci când:
    20.1. este titular al unei autorizaţii de acces la aplicaţia EMCS-RO componenta Mişcãri;
    20.2. a obţinut o nouã autorizaţie de operator economic autorizat sã desfãşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize diferitã de autorizaţia/autorizaţiile iniţialã/iniţiale.
    21. Cererea de extindere a autorizaţiei de acces la EMCS-RO, pentru componenta Mişcãri, prevãzutã în anexa nr. 2 A, se va transmite la Autoritatea Naţionalã a Vãmilor - Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã, împreunã cu:
    21.1. o copie a noii autorizaţii de antrepozitar, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final, dupã caz;
    21.2. lista persoanelor (utilizatorilor) desemnate sã depunã documentele administrative în format electronic pentru fiecare DJAOV/BV, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    22. Operatorul economic solicitant va depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la aplicaţia EMCS-RO.
    23. Operatorul economic care a obţinut autorizaţia de acces la aplicaţia EMCS-RO va parcurge toţi paşii prezentaţi în Instrucţiunile de instalare şi configurare ale aplicaţiei EMCS-RO prin conexiuni INTERNET, publicate pe pagina de internet a Autoritãţii Naţionale a Vãmilor.
    24. Orice modificare intervenitã în datele titularului autorizaţiei se va transmite în scris Autoritãţii Naţionale a Vãmilor sau DJAOV/BV în a cãrei/cãrui razã de competenţã îşi desfãşoarã activitatea solicitantul (pentru situaţia în care sunt modificãri privind personalul desemnat sã depunã documente administrative de însoţire a produselor accizabile - anexa nr. 4) de cãtre operatorul economic solicitant în termen de 24 de ore de la producerea lor, cu completarea corespunzãtoare a formularelor cuprinse în anexele nr. 2, 3, 4 şi 5.
    25. Autoritatea Naţionalã a Vãmilor va informa operatorii economici, prin publicare pe pagina de internet proprie, despre schimbãrile ce pot surveni în politica de acces la aplicaţia EMCS-RO, aprobate prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã care conduce Autoritatea Naţionalã a Vãmilor.
    26. Anexele nr. 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 fac parte integrantã din prezentele instrucţiuni.


    ANEXA 1
    la instrucţiuni
                                CERINŢE TEHNICE
                      pentru utilizarea aplicaţiei EMCS-RO

    ● Hardware
      > Pentium IV
        - 512 MB RAM
        - 40 GB HDD
        - USB
      > Conexiune internet stabilã (128 Kbps), nerecomandat dial-up
      > Imprimantã laser (600 Dots/inch)
    ● Software
      > Windows XP
      > Internet Explorer versiunea 6.0 sau superioarã


    ANEXA 2
    la instrucţiuni

    Nr. ......... din ...................
    Cãtre Autoritatea Naţionalã a Vãmilor
    Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã

                              CERERE DE AUTORIZARE
               pentru acces la EMCS-RO, pentru componenta Mişcãri

    Societatea .............................................., autorizatã ca:
    ( ) antrepozitar;
    ( ) destinatar înregistrat;
    ( ) expeditor înregistrat;
    ( ) utilizator final,
    având CUI ..............................................................,
    cu sediul în (localitatea, adresa) ............................................, nume fişier certificat digital alocat pentru accesul la RO-DAI*) ............................., reprezentatã legal de ....................................., având funcţia de .........................., solicitãm utilizarea urmãtoarei/urmãtoarelor soluţii tehnice pentru accesul la EMCS-RO, componenta Mişcãri:
    ( ) conectare securizatã la interfaţa web a EMCS-RO în vederea introducerii/actualizãrii datelor din documentul administrativ (DTI);
    ( ) schimb securizat de date între aplicaţia operatorului economic şi EMCS-RO (EDI). ...............................................

                       .................................
                         (numele, prenumele şi funcţia)

                       .................................
                            (semnãtura şi ştampila)
____________
    ( ) Se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare.
    *) Acest câmp este obligatoriu de completat pentru operatorii economici care beneficiazã de o autorizaţie de acces la aplicaţia RO-DAI. Se vor completa numele fişierelor cu extensia *.p12, care se regãsesc în autorizaţia de acces la aplicaţia RO-DAI pentru care se doreşte accesul la aplicaţia EMCS-RO.


    ANEXA 2 A
    la instrucţiuni

    Nr. ........... din ................
    Cãtre Autoritatea Naţionalã a Vãmilor
    Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã

                              CERERE DE EXTINDERE
     a Autorizaţiei nr. ... de acces la EMCS-RO, pentru componenta Mişcãri

    Societatea ................................, solicitãm extinderea Autorizaţiei de acces la EMCS-RO, componenta Mişcãri, cu nr. ......, şi pentru:
    ( ) antrepozitar;
    ( ) destinatar înregistrat;
    ( ) expeditor înregistrat;
    ( ) utilizator final,
    având CUI ............................................................., cu sediul în (localitatea, adresa) ................................. .

                      ...................................
                         (numele, prenumele şi funcţia)

                      ...................................
                            (semnãtura şi ştampila)

    ANEXA 3
    la instrucţiuni


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ [SIGLA ANAF] MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE [SIGLA ANV] │
 │ AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ │
 │ AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR │
 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ FORMULARE DE ÎNREGISTRARE ÎN EMCS-RO │
 ├────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
 │ │[] ANTREPOZITAR │
 │ TIP OPERATOR ECONOMIC │[] DESTINATAR ÎNREGISTRAT │
 │ │[] EXPEDITOR ÎNREGISTRAT │
 │ │[] UTILIZATOR FINAL │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │COD DE ACCIZĂ ANTREPOZITAR/ANTREPOZIT │(*) │
 │FISCAL/DESTINATAR ÎNREGISTRAT/ │ │
 │EXPEDITOR ÎNREGISTRAT/UTILIZATOR FINAL*)│ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │COD UNIC DE ÎNREGISTRARE**) │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │NUME OPERATOR ECONOMIC │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │SEDIU SOCIAL OPERATOR ECONOMIC │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │COD POŞTAL (ZIP) │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │ORAŞ/LOCALITATE │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │SECTOR/JUDEŢ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │ŢARĂ │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │TELEFON │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │FAX │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │E-MAIL │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │NUME REPREZENTANT LEGAL │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │BENEFICIAR AL UNEI AUTORIZAŢII DE ACCES │[] DA Nr. autorizaţie: Data: │
 │LA APLICAŢIA RO-DAI │[] NU │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │BENEFICIAR ACCES LA APLICAŢIA EMCS-RO │[] DA │
 │FAZA PILOT │[] NU │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │NUME FIŞIER CERTIFICAT DIGITAL ALOCAT │ │
 │PENTRU ACCESUL LA RO-DAI***) │ │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │DATA INTRODUCERII ÎN EMCS-RO │****) │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │DATA IEŞIRII DIN EMCS-RO │****) │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │OPERATOR ECONOMIC │AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR │
 │SEMNĂTURĂ │SEMNĂTURĂ │
 │ŞTAMPILĂ │ŞTAMPILĂ │
 └────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘


___________
    *) Se preia din autorizaţia de antrepozitar/antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final.
    **) Se preia din certificatul de înregistrare.
    ***) Se completeazã de cãtre operatorii economici beneficiari ai unei autorizaţii de acces la RO-DAI.
    ****) Se completeazã de cãtre Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, restul câmpurilor fiind obligatoriu de completat.


    ANEXA 4
    la instrucţiuni

                                     LISTA
            direcţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru
            accize şi operaţiuni vamale/birourilor vamale (DJAOV/BV)
            în a cãror razã de competenţã îşi desfãşoarã activitatea
          solicitantul şi a persoanelor desemnate sã depunã documente
                      administrative în aplicaţia EMCS-RO ┌────┬───────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┐
 │ │ DJAOV/BV │ Cod accizã │ Persoane desemnate │ │ Nume │
 │ │ │antrepozitar/ │ │Componenta │ utilizator/Parola │
 │ ├────────┬──────────────────┤antrepozit**) ├──────┬───────┬──────┬────────────┤pentru care├────────────┬─────────┤
 │Nr. │ │ │sau destinatar│ │ │ │ │se solicitã│ │ │
 │crt.│ │ │înregistrat │ │ │ │ Adresa │ conectare │ Nume │ │
 │ │ Cod │ Denumire │ori expeditor │ Nume │Prenume│ CNP │ de unde se │(M-Mişcãri)│utilizator*)│ Parola*)│
 │ │ │ │înregistrat │ │ │ │ conecteazã │ │ │ │
 │ │ │ │sau utilizator│ │ │ │la aplicaţie│ │ │ │
 │ │ │ │final │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
 ├────┴────────┴──────────────────┴──────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────┴───────────┴────────────┴─────────┤
 │ Direcţia Regionalã pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Braşov │
 ├────┬────────┬──────────────────┬──────────────┬──────┬───────┬──────┬────────────┬───────────┬────────────┬─────────┤
 │ 1. │ROBV0300│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Alba │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 2. │ROBV0900│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Braşov │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 3. │ROBV5600│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Harghita │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 4. │ROBV7820│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Covasna │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 5. │ROBV7900│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 6. │ROBV8800│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mureş │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴────────┴──────────────────┴──────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────┴───────────┴────────────┴─────────┤
 │ Direcţia Regionalã pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bucureşti │
 ├────┬────────┬──────────────────┬──────────────┬──────┬───────┬──────┬────────────┬───────────┬────────────┬─────────┤
 │ 1. │ROBU1200│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ilfov │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 2. │ROBU3910│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Giurgiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 3. │ROBU3980│BV Zona Liberã │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Giurgiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 4. │ROBU1030│BV Otopeni │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cãlãtori │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 5. │ROBU1700│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Prahova │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 6. │ROBU8600│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 7. │ROBU1040│BV Bãneasa │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 8. │ROBU1400│Direcţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Municipiului │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴────────┴──────────────────┴──────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────┴───────────┴────────────┴─────────┤
 │ Direcţia Regionalã pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa │
 ├────┬────────┬──────────────────┬──────────────┬──────┬───────┬──────┬────────────┬───────────┬────────────┬─────────┤
 │ 1. │ROCT1710│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cãlãraşi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 2. │ROCT1970│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 3. │ROCT1900│BV Constanţa Sud │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 4. │ROCT5400│BV Mangalia │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 5. │ROCT8220│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ialomiţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴────────┴──────────────────┴──────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────┴───────────┴────────────┴─────────┤
 │ Direcţia Regionalã pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova │
 ├────┬────────┬──────────────────┬──────────────┬──────┬───────┬──────┬────────────┬───────────┬────────────┬─────────┤
 │ 1. │ROCR0310│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Teleorman │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 2. │ROCR2100│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Dolj │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 3. │ROCR9000│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mehedinţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 4. │ROCR7280│BV Orşova │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 5. │ROCR7000│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Argeş │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 6. │ROCR7700│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vâlcea │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 7. │ROCR8210│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Olt │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 8. │ROCR8810│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Gorj │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 9. │ROCR1720│BV Bechet │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │10. │ROCR1700│BV Calafat │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │11. │ROCR7270│BV │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Porţile de Fier I │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │12. │ROCR9100│BV Turnu Mãgurele │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴────────┴──────────────────┴──────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────┴───────────┴────────────┴─────────┤
 │ Direcţia Regionalã pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Galaţi │
 ├────┬────────┬──────────────────┬──────────────┬──────┬───────┬──────┬────────────┬───────────┬────────────┬─────────┤
 │ 1. │ROGL0700│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Brãila │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 2. │ROGL0710│BV Zona Liberã │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Brãila │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 3. │ROGL1500│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Buzãu │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 4. │ROGL3600│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vrancea │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 5. │ROGL3800│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 6. │ROGL3810│BV Zona Liberã │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 7. │ROGL3850│BV Giurgiuleşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 8. │ROGL3610│BV Oancea │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 9. │ROGL8900│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Tulcea │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴────────┴──────────────────┴──────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────┴───────────┴────────────┴─────────┤
 │ Direcţia Regionalã pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi │
 ├────┬────────┬──────────────────┬──────────────┬──────┬───────┬──────┬────────────┬───────────┬────────────┬─────────┤
 │ 1. │ROIS0100│BV Albiţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 2. │ROIS0600│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bacãu │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 3. │ROIS0620│BV Bacãu Aero │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 4. │ROIS1600│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Botoşani │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 5. │ROIS2700│BV Dorneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 6. │ROIS4650│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 7. │ROIS4800│BV Paşcani │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 8. │ROIS7400│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Neamţ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 9. │ROIS4990│BV Sculeni │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │10. │ROIS8200│BV Siret │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │11. │ROIS1610│BV Stânca Costeşti│ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │12. │ROIS8230│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Suceava │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │13. │ROIS9610│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vaslui │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴────────┴──────────────────┴──────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────┴───────────┴────────────┴─────────┤
 │ Direcţia Regionalã pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj │
 ├────┬────────┬──────────────────┬──────────────┬──────┬───────┬──────┬────────────┬───────────┬────────────┬─────────┤
 │ 1. │ROCJ0500│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Maramureş │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 2. │ROCJ0400│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bistriţa-Nãsãud │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 3. │ROCJ1800│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cluj │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 4. │ROCJ1810│BV Cluj-Napoca │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Aero │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 5. │ROCJ4310│BV Halmeu │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 6. │ROCJ6570│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bihor │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 7. │ROCJ7810│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Satu Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 8. │ROCJ8000│BV Sighet │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 9. │ROCJ9700│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Sãlaj │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴────────┴──────────────────┴──────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────┴───────────┴────────────┴─────────┤
 │ Direcţia Regionalã pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara │
 ├────┬────────┬──────────────────┬──────────────┬──────┬───────┬──────┬────────────┬───────────┬────────────┬─────────┤
 │ 1. │ROTM0200│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Arad │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 2. │ROTM0230│BV Arad Aero │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 3. │ROTM2300│BV Zona Liberã │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Curtici │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 4. │ROTM8100│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Hunedoara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 5. │ROTM5010│BV Jimbolia │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 6. │ROTM5510│BV Moraviţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 7. │ROTM5100│BV Naidãş │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 8. │ROTM7600│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │ 9. │ROTM8720│Direcţia Judeţeanã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru Accize şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Operaţiuni Vamale │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Timiş │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │10. │ROTM8730│BV Timişoara Aero │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
 │11. │ROTM8750│BV Lugoj │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴────────┴──────────────────┴──────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────┴───────────┴────────────┴─────────┘

       ................................... ...................................
         (numele, prenumele şi funcţia) (semnãtura şi ştampila***)


___________
    *) Se completeazã de cãtre administratorii de sistem din cadrul DJAOV/BV.
    **) În cazul antrepozitarilor se va/se vor completa codul de accizã al antrepozitarului sau/şi codurile de antrepozite fiscale la care utilizatorul are dreptul sã efectueze operaţiuni cu produse accizabile.
    ***) Semnãtura şi ştampila sunt necesare pe fiecare paginã completatã.


    ANEXA 5
    la instrucţiuni

    OPERATOR ECONOMIC
    Cod unic de înregistrare
    ........................

                             DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
        privind respectarea obligaţiilor ce revin utilizatorilor EMCS-RO
                Nr. ................/data .......................

    Societatea .................................., autorizatã ca antrepozitar/antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final ........................................................................, având CUI ................................, reprezentatã legal prin ........................................, având funcţia de ....................................................................., se angajeazã:
    în calitate de utilizator, cunoscând dispoziţiile legale cu caracter general şi special în materie de protecţie a dreptului de proprietate, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul sãvârşirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumãm în mod direct şi necondiţionat obligaţiile privitoare la utilizarea EMCS-RO faţã de Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, în calitate de proprietar al Sistemului informatic integrat vamal, astfel:
    I. Obligaţiile utilizatorului
    Ne angajãm, în calitate de utilizatori ai EMCS-RO, sã respectãm regulile impuse de autoritatea vamalã, proprietarã a sistemului.
    Ea este singura în mãsurã sã asigure accesul utilizatorilor la software-ul specific EMCS-RO, în condiţiile pe care le considerã necesare.
    Faţã de cele de mai sus, ne obligãm:
    1. Condiţii tehnice:
    a) sã deţinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normalã a EMCS-RO;
    b) sã asigurãm conexiunea la internet în conformitate cu condiţiile stabilite prin prezentele instrucţiuni privind accesul la EMCS-RO;
    c) sã deţinem platforma software adecvatã pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normalã a EMCS-RO;
    d) sã asigurãm suportul tehnic necesar pentru utilizarea şi funcţionarea normalã a EMCS-RO.
    2. Resurse umane:
    a) sã asigurãm personalul calificat în domeniul informatic şi vamal capabil sã utilizeze EMCS-RO;
    b) sã asigurãm instruirea personalului utilizator al EMCS-RO cu privire la instrucţiunile în vigoare.
    3. Confidenţialitatea şi securitatea datelor:
    a) sã asigurãm utilizarea EMCS-RO pusã la dispoziţie de autoritatea vamalã, la parametrii definiţi de cãtre aceasta*);
_________
    *) Valabilã pentru conectare securizatã la interfaţa web a EMCS-RO în vederea introducerii/actualizãrii datelor din documentul administrativ de însoţire (DTI).

    b) sã nu permitem accesul terţilor la EMCS-RO;
    c) sã nu utilizãm EMCS-RO în numele altor persoane juridice sau fizice;
    d) sã nu difuzãm EMCS-RO altor persoane juridice sau fizice;
    e) sã nu modificãm EMCS-RO;
    f) sã nu utilizãm alte produse informatice pentru accesul la EMCS-RO**);
_________
    **) Valabilã pentru schimb securizat de date între aplicaţia operatorului economic şi EMCS-RO (EDI).


    g) sã luãm toate mãsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;
    h) sã asigurãm confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care luãm cunoştinţã prin utilizarea EMCS-RO;
    i) sã nu înstrãinãm certificatul digital ce permite accesul securizat la aplicaţia EMCS-RO altor persoane neautorizate;
    j) sã nu divulgãm altor persoane neautorizate utilizatorii şi parolele ce asigurã accesul la EMCS-RO.
    4. Asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autoritãţii Naţionale a Vãmilor asupra activitãţii desfãşurate:
    a) sã respectãm obligaţiile referitoare la condiţiile tehnice, comunicaţii şi confidenţialitatea şi securitatea datelor;
    b) sã asigurãm nivelul de instruire a persoanelor desemnate sã utilizeze EMCS-RO şi respectarea instrucţiunilor de lucru.
    II. Mãsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de cãtre Autoritatea Naţionalã a Vãmilor
    În cazul nerespectãrii obligaţiilor asumate, am luat cunoştinţã cã suntem pasibili de a suporta urmãtoarele sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptelor sãvârşite:
    a) suspendarea temporarã a autorizaţiei de acces la EMCS-RO pe o perioadã cuprinsã între 3 şi 12 luni;
    b) anularea autorizaţiei de acces la EMCS-RO.
    Autoritatea Naţionalã a Vãmilor are dreptul de a anula sau de a prelungi sancţiunile acordate.
    Aplicarea sancţiunilor de cãtre autoritatea vamalã nu exclude rãspunderea civilã şi penalã a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele sãvârşite.

    Data ................ Utilizator
    Funcţia .............
    Numele ........................... Semnãtura ...............


    ANEXA 6
    la instrucţiuni

    AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
    Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã

                                                            Exemplar nr. ....

                                  AUTORIZAŢIE
                 pentru accesul la EMCS-RO, componenta Mişcãri
                Nr. ................. din ....................

    1. Denumirea şi sediul solicitantului .......................................
    .............................................................................
    2. Cod de accizã antrepozitar/destinatar înregistrat/utilizator final/expeditor înregistrat
    .............................................................................
    3. Nume certificat digital ..................................................
    Parolã ......................................................

                                   Director,
                                    ........

    Autorizaţia este valabilã începând cu data de ....................


    ANEXA 7
    la instrucţiuni

    AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
    Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã

                                                               Exemplar nr. ....

                                   EXTINDEREA
      Autorizaţiei nr. .... pentru accesul la EMCS-RO, componenta Mişcãri
      Nr. .................................... din .....................

    1. Denumirea şi sediul solicitantului ......................................
    ............................................................................
    2. Cod de accizã antrepozitar/destinatar înregistrat/utilizator final/expeditor înregistrat
    ............................................................................
    3. Nume certificat digital .................................................
    Parolã ......................................................

                                   Director,
                                   .........

    Extinderea autorizaţiei este valabilã începând cu data de ...............


    ANEXA 8
    la instrucţiuni

                                   CERTIFICAT
                          de atestare a conformitãţii

    Prin prezentul document se certificã faptul cã operatorul economic .............................................. a efectuat cu succes testele de conformitate în vederea conectãrii sistemului propriu la aplicaţia EMCS-RO, utilizând soluţia de conectare EDI.

                                   Director,
                                    ........

                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice