Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 15 octombrie 2009  privind asistenta medicala si farmaceutica in Ministerul Apararii Nationale pe timp de pace    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INSTRUCTIUNI din 15 octombrie 2009 privind asistenta medicala si farmaceutica in Ministerul Apararii Nationale pe timp de pace

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 29 octombrie 2009

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Activitatea de asistenţã medicalã acordatã personalului Ministerului Apãrãrii Naţionale se realizeazã prin unitãţi sanitare proprii, prin cabinete medicale de unitate sau similare, cu sau fãrã staţionar, precum şi prin alte instituţii sanitare autorizate.
(2) În scopul îndeplinirii acestei activitãţi, Direcţia medicalã, ca structurã de specialitate ce coordoneazã asigurarea asistenţei medicale în Ministerul Apãrãrii Naţionale, colaboreazã permanent cu Ministerul Sãnãtãţii şi formaţiunile de profil din reţeaua acestuia, cu Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, denumitã în continuare CNAS, cu Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, denumitã în continuare CASA OPSNAJ, precum şi cu alte case de asigurãri de sãnãtate, adaptând politica sanitarã naţionalã la specificul activitãţilor din armatã.
(3) Obiectivele generale ale asistenţei medicale acordate în unitãţile sanitare din reţeaua Ministerului Apãrãrii Naţionale sunt urmãtoarele:
a) promovarea sãnãtãţii personalului armatei, pãstrarea şi dezvoltarea capacitãţilor fizice şi psihice ale personalului asistat, în scopul îndeplinirii sarcinilor specifice ce îi revin acestuia;
b) evaluarea stãrii de sãnãtate şi aptitudinale pentru cariera militarã, în cadrul activitãţii de expertizã medico-militarã;
c) prestarea de servicii medicale de calitate, eficiente, în scopul refacerii în cel mai scurt timp posibil a stãrii de sãnãtate a persoanelor asistate;
d) menţinerea condiţiilor igienico-sanitare în unitãţile militare la standardele stabilite de legislaţia în vigoare;
e) identificarea factorilor de risc cu impact asupra stãrii de sãnãtate a personalului armatei şi aplicarea mãsurilor necesare diminuãrii şi eliminãrii acestora;
f) promovarea conceptului de medicinã a omului sãnãtos prin programe educaţionale de sãnãtate coroborate cu un regim de muncã şi viaţã echilibrat, precum şi cu practicarea educaţiei fizice.
ART. 2
Comandanţii/Şefii unitãţilor militare împreunã cu personalul responsabil în domeniul asigurãrii condiţiilor corespunzãtoare de viaţã şi muncã din subordine rãspund, conform atribuţiilor funcţionale, de aplicarea întocmai a mãsurilor aprobate în vederea pãstrãrii sãnãtãţii efectivelor Ministerului Apãrãrii Naţionale şi acordã atenţie sporitã prevenirii îmbolnãvirilor şi accidentelor de orice naturã, în scopul menţinerii capacitãţii operaţionale a armatei la nivelul cerinţelor.
ART. 3
Sensul unor termeni şi expresii utilizate în prezentele instrucţiuni este prevãzut în anexa nr. 1.

CAP. II
Precizãri conceptuale

SECŢIUNEA 1
Acordarea asistenţei medicale

ART. 4
În unitãţile sanitare ale Ministerului Apãrãrii Naţionale beneficiazã de asistenţã medicalã şi medicamente urmãtoarele categorii de persoane:
a) cadrele militare în activitate;
b) soldaţii şi gradaţii voluntari, inclusiv în perioada de formare;
c) elevii şi studenţii instituţiilor militare de învãţãmânt;
d) militarii în rezervã concentraţi, indiferent de grad, numai pe perioada concentrãrii;
e) membrii de familie ai cadrelor militare în activitate*);
f) cadrele militare în rezervã şi în retragere, pensionari militari;
g) membrii de familie ai cadrelor militare în rezervã şi în retragere;
h) militarii pensionaţi din motive de invaliditate ca urmare a unor accidente în serviciu sau unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare care, ulterior, au optat pentru pensia din sistemul asigurãrilor sociale de stat;
i) funcţionarii publici şi personalul civil contractual din Ministerul Apãrãrii Naţionale, denumiţi în continuare personal civil;
j) veteranii, vãduvele şi invalizii de rãzboi, precum şi alte categorii de persoane, prevãzute în legi speciale;
k) alte categorii de persoane, în condiţiile legii.
-----------
*) Prin membri de familie ai cadrelor militare în activitate se înţelege soţul/soţia, copiii şi pãrinţii aflaţi în întreţinerea legalã a acestora (<>art. 112 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare).

ART. 5
Prin asistenţã medicalã, în sensul prezentelor instrucţiuni, se înţelege:
a) prestarea de servicii medicale de cãtre personalul medico-sanitar pentru prevenirea îmbolnãvirilor, precizarea diagnosticului şi tratamentului necesar restabilirii stãrii de sãnãtate, recuperarea medicalã a capacitãţii de muncã şi efort;
b) precizarea stadiului evolutiv al bolii prin examene clinice, paraclinice şi de laborator;
c) prescrierea şi efectuarea tratamentului adecvat afecţiunii, precum şi a unor proceduri complementare de tratament, atât pe perioada internãrii, cât şi pe perioada asistenţei ambulatorii şi a celei recuperatorii;
d) acordarea de medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale, în condiţiile legii.
ART. 6
În Ministerul Apãrãrii Naţionale, asistenţa medicalã se acordã prin urmãtoarele structuri:
a) cabinetele medicale de unitate sau similare, cu sau fãrã staţionar;
b) centrele de sãnãtate militare, denumite în continuare CSM;
c) Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu "Academician Ştefan Milcu", denumit în continuare CMDTA;
d) spitalele militare;
e) Centrul Clinic de Urgenţã de Boli Cardiovasculare al Armatei, denumit în continuare CCUBCVA;
f) sanatoriile/centrele proprii de recuperare medicalã sau alte unitãţi de profil;
g) Institutul Naţional de Medicinã Aeronauticã şi Spaţialã "General doctor aviator Victor Anastasiu", denumit în continuare INMAS;
h) Centrul de Medicinã Navalã, denumit în continuare CMN.
ART. 7
În cadrul sistemului medical militar, conform actelor normative în vigoare, se asigurã:
a) servicii de asistenţã medicalã primarã şi de promovare a sãnãtãţii, depistare precoce a bolilor, îngrijiri medicale la domiciliu şi de consiliere medicalã;
b) servicii medicale de specialitate ambulatorii şi spitaliceşti;
c) servicii de medicinã dentarã;
d) servicii medicale de urgenţã şi transport sanitar;
e) servicii medicale pentru recuperare-reabilitare a sãnãtãţii;
f) expertizã medico-militarã.
ART. 8
(1) Pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-g), în unitãţile sanitare ale Ministerului Apãrãrii Naţionale se asigurã gratuit, din Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, denumit în continuare FNUASS, precum şi din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale, serviciile medicale prevãzute la art. 7.
(2) Persoanele prevãzute la alin. (1) beneficiazã de decontarea contribuţiei personale pentru medicamentele şi serviciile medicale stabilite prin actele normative în vigoare, din fondurile bugetare ale Ministerului Apãrãrii Naţionale.
(3) În unitãţile sanitare ale Ministerului Apãrãrii Naţionale, categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. e)-h) şi j) beneficiazã gratuit de serviciile medicale prevãzute la art. 7 lit. a)-e), în condiţiile prevãzute de lege.
(4) Din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale, persoanele prevãzute la art. 4 lit. i) beneficiazã de decontarea medicamentelor şi a serviciilor medicale prestate numai dacã afecţiunea a apãrut în urma unui accident de muncã sau a unei boli profesionale.
(5) Persoanele prevãzute la art. 4 lit. k) beneficiazã de asistenţã medicalã în unitãţile sanitare ale Ministerului Apãrãrii Naţionale, conform prevederilor legale în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a
Activitatea medicalã

1. Asistenţa medicalã primarã
ART. 9
(1) Asistenţa medicalã primarã a personalului în unitãţile sanitare ale Ministerului Apãrãrii Naţionale este asiguratã de medicii de medicinã generalã/de familie prin:
a) cabinetele medicale de unitate sau similare, cu sau fãrã staţionar, din unitãţile militare ale Ministerului Apãrãrii Naţionale, aflate în coordonarea unor unitãţi sanitare, conform arondãrii teritoriale prevãzute în anexa nr. 2;
b) cabinetele de medicinã de familie din CSM, CMDTA, INMAS, CMN şi ambulatoriile de specialitate ale spitalelor militare, organizate şi acreditate conform prevederilor legale;
c) alte structuri militare încadrate cu medici, în care se desfãşoarã şi activitãţi de asistenţã medicalã.
(2) Cabinetele medicale prevãzute la alin. (1) sunt autorizate şi evaluate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) Comandanţii/Şefii unitãţilor militare dispun mãsurile necesare asigurãrii de spaţii corespunzãtoare pentru desfãşurarea activitãţilor de medicinã primarã în cadrul cabinetelor medicale, prevãzute la alin. (1) lit. a) şi c).
ART. 10
(1) În cabinetele medicale prevãzute la art. 9 alin. (1) se acordã asistenţã medicalã primarã tuturor categoriilor de persoane prevãzute la art. 4.
(2) Pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. e)-h), j) şi k), accesul în unitatea militarã se face numai cu aprobarea comandantului/şefului acesteia.
ART. 11
(1) Prin cabinetele medicale de unitate sau similare, cu sau fãrã staţionar, se pot desfãşura şi activitãţi de medicinã de familie, conform Contractului-cadru anual şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, denumit în continuare contract-cadru.
(2) Activitãţile de medicinã primarã desfãşurate în condiţiile prevãzute la alin. (1) sunt cele stabilite de legislaţia în domeniu privind serviciile furnizate în cadrul asistenţei medicale primare.
(3) Medicii militari şi civili, angajaţi ai unitãţilor militare, au obligaţia sã desfãşoare activitãţile prevãzute la alin. (2), cu excepţia activitãţilor de medicinã de familie.
ART. 12
(1) Prin cabinetele medicale de unitate sau similare, cu sau fãrã staţionar, se acordã gratuit medicamente şi materiale sanitar-farmaceutice pentru situaţii de urgenţã categoriilor de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-d) şi i), atât în timpul programului, cât şi pe timpul misiunilor, pe toatã perioada desfãşurãrii acestora.
(2) Pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. e)-h), j) şi k), medicamentele şi materialele sanitar-farmaceutice se vor acorda prin prescrierea de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale, CNAS şi/sau simple, dupã caz, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
ART. 13
Medicii militari sau civili din unitãţile militare, în afara activitãţilor medicale specifice, pot desfãşura şi activitãţi de medicinã de familie, în timpul programului, atât pentru personalul unitãţii, cât şi pentru alte categorii de persoane, aflate pe lista lui de capitaţie, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2).
ART. 14
(1) Spitalele militare/CMDTA încheie contracte pentru furnizarea de servicii de medicinã de familie între medicii militari/civili din unitãţile militare arondate şi CASA OPSNAJ. Spitalele militare/CMDTA sunt reprezentanţi legali ai cabinetelor medicale de unitate în relaţia cu casa de asigurãri de sãnãtate şi coordoneazã activitãţile de medicinã primarã desfãşurate în acestea.
(2) Medicii din cabinetele medicale de unitate, care desfãşoarã şi activitãţi de medicinã de familie, furnizeazã spitalelor militare/CMDTA datele şi documentele necesare pentru încheierea contractelor şi decontarea activitãţilor prestate, aceştia fiind direct rãspunzãtori de calitatea serviciilor medicale acordate, precum şi de corectitudinea raportãrilor acestora la CASA OPSNAJ.
ART. 15
Elevii şi studenţii din instituţiile militare de învãţãmânt, indiferent de domiciliul acestora şi de medicul de familie la care sunt asiguraţi/coasiguraţi, pe perioada şcolarizãrii, vor fi luaţi în evidenţa medicului instituţiei respective şi raportaţi pe lista de capitaţie a acestuia, prin spitalul militar/CMDTA, la CASA OPSNAJ.
ART. 16
(1) Spitalele militare/CMDTA centralizeazã şi transmit la CASA OPSNAJ datele necesare contractãrii şi decontãrii serviciilor medicale furnizate, pentru fiecare medic de unitate, în conformitate cu reglementãrile în domeniu privind acordarea serviciilor de medicinã de familie.
(2) CASA OPSNAJ efectueazã decontarea activitãţilor de medicinã de familie prestate, prin spitalul militar/CMDTA, cãtre cabinetele medicale de unitate sau similare, cu sau fãrã staţionar, din unitãţile militare arondate teritorial.
ART. 17
Din sumele primite pentru serviciile de medicinã de familie, spitalele militare/CMDTA asigurã fondurile cuvenite medicului/medicilor din unitãţile militare, cheltuielile proprii necesare gestionãrii acestui contract, precum şi fondurile necesare achiziţionãrii de medicamente şi materiale sanitar-farmaceutice, altele decât cele prevãzute în trusa de urgenţã/şoc sau, dupã caz, a instrumentarului şi/sau a aparaturii medicale necesare desfãşurãrii activitãţilor medicale, în baza necesarului stabilit de medicul unitãţii militare.
ART. 18
(1) Sumele cuvenite pentru activitãţile de medicinã de familie sunt virate, lunar sau trimestrial, de cãtre spitalele militare/CMDTA, în contul medicului/medicilor din unitãţile militare, proporţional cu serviciile medicale raportate şi validate, precum şi cu numãrul de asiguraţi înregistraţi şi validaţi pe listele de capitaţie ale fiecãrui medic de familie, în conformitate cu actele normative în vigoare.
(2) Spitalele militare/CMDTA elibereazã documentele necesare calculãrii impozitului şi a cotelor de contribuţie aferente sumelor prevãzute la alin. (1), pentru fiecare medic de familie din unitãţile militare arondate teritorial, conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Condiţiile şi cuantumul sumelor prevãzute la alin. (1) sunt precizate în anexa nr. 3.
ART. 19
(1) Unitãţile militare care nu au cabinet medical de unitate sau nu au încadratã funcţia de medic în statul de organizare vor fi arondate la cel mai apropiat cabinet medical de unitate încadrat cu medic, prin ordin al eşaloanelor superioare în subordinea cãrora se aflã unitãţile în cauzã, cu avizul Direcţiei medicale.
(2) Pentru perioadele de absenţã a medicului de unitate mai mari de 30 de zile lucrãtoare, medicii şefi ai categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor de armã şi structurilor centrale din Ministerul Apãrãrii Naţionale propun arondarea unitãţii militare la cel mai apropiat cabinet medical de unitate, conform prevederilor alin. (1). Dupã avizare, Direcţia medicalã înştiinţeazã, în scris, atât CASA OPSNAJ, cât şi spitalul militar/CMDTA la care este arondatã teritorial unitatea militarã.
(3) Sumele prevãzute la art. 18 alin. (1), aferente perioadei de absenţã a medicului de unitate, vor fi repartizate medicului la care a fost arondatã unitatea militarã, în baza raportãrilor, validate şi decontate, pentru activitãţile de medicinã de familie.
(4) Perioadele de absenţã a medicului de unitate se referã la: incapacitatea temporarã de muncã, concediul de sarcinã/lehuzie, concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani, studiile medicale de specialitate, perioada când unul dintre soţi îl urmeazã pe celãlalt trimis în misiune permanentã în strãinãtate, perioada când este trimis în ţarã/strãinãtate la cursuri, misiunile în teatrele de operaţii.
ART. 20
(1) Medicii din unitãţile militare sunt obligaţi sã monitorizeze starea de sãnãtate a întregului personal din unitate, indiferent dacã figureazã sau nu pe lista de capitaţie a acestora, şi sã punã la dispoziţia şefilor/comandanţilor unitãţilor militare, precum şi a eşaloanelor medicale superioare date referitoare la starea de sãnãtate a efectivelor, cu respectarea confidenţialitãţii prevãzute de actele normative în vigoare.
(2) Medicii din unitãţile militare sunt subordonaţi nemijlocit comandantului/şefului unitãţii militare, iar pe linie de specialitate, medicilor şefi ai categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor de armã şi structurilor centrale din Ministerul Apãrãrii Naţionale, precum şi Direcţiei medicale.
(3) Medicul de unitate din cabinetul medical la care a fost arondatã unitatea militarã, pe perioada de absenţã a medicului unitãţii arondate, preia lista cu asiguraţi a acestuia, raporteazã separat numãrul de servicii medicale solicitate de asiguraţii din lista preluatã de cei din lista proprie, îndeplinind şi atribuţiile prevãzute la alin. (1).
ART. 21
(1) În raport cu gravitatea afecţiunii şi cu competenţa personalului medico-sanitar, în cabinetele medicale de unitate sau similare, prevãzute cu staţionar, se acordã şi asistenţã medicalã de urgenţã cu internare pentru cel mult 24 de ore, în vederea stabilizãrii bolnavului, dupã caz.
(2) În cabinetele medicale de unitate sau similare, personalul medico-sanitar întocmeşte pacienţilor internaţi foaia de observaţie clinicã, ce constituie document medico-legal, precum şi documentul de justificare a medicamentelor şi materialelor sanitare consumate pe timpul internãrii.
ART. 22
(1) Tratamentul pe timpul internãrii în staţionar a personalului unitãţii militare se face cu medicamente aflate în trusa de urgenţã/şoc şi, în completare, prin eliberarea, la externare, de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale, CNAS sau simple, dupã caz.
(2) Medicamentele din trusa de urgenţã/şoc sunt folosite atât în situaţii de urgenţe medico-chirurgicale, cât şi în timpul activitãţilor specifice ale unitãţii militare, putând fi administrate categoriilor de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-d) şi i).
(3) Pentru situaţii de urgenţã medico-chirurgicalã, medicamentele din trusa de urgenţã/şoc se administreazã pentru cel mult 24 de ore, în vederea stabilizãrii bolnavului şi realizãrii condiţiilor optime de evacuare medicalã a acestuia, dupã caz. Dupã 24 de ore tratamentul poate fi completat prin eliberarea de medicamente prescrise în condiţiile prevãzute la alin. (1).
(4) În timpul activitãţilor specifice ale unitãţii militare, medicamentele din trusa de urgenţã/şoc, precum şi cele achiziţionate din fondurile alocate din contractul de medicinã de familie se vor folosi, la nevoie, pe toatã perioada desfãşurãrii acestora.
(5) Necesarul cu medicamentele şi materialele sanitar-farmaceutice din componenţa trusei de urgenţã/şoc este prevãzut în anexa nr. 4.
ART. 23
(1) Medicamentele folosite pentru tratamentul urgenţelor medico-chirurgicale, al şocului, precum şi în timpul activitãţilor specifice ale unitãţii militare se completeazã lunar sau ori de câte ori este nevoie, prin grija medicului de unitate, pe baza unui necesar de aprovizionare înaintat medicilor şefi ai categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor de armã şi structurilor centrale din Ministerul Apãrãrii Naţionale, pânã la nivelul Direcţiei medicale.
(2) Aprovizionarea sau completarea cu medicamente şi materiale sanitar-farmaceutice a trusei de urgenţã/şoc se face prin centrele farmaceutice zonale din subordinea Direcţiei medicale, în cel mai scurt timp posibil, în funcţie de produsul/produsele solicitat/solicitate aflat/aflate pe stoc.
(3) Preschimbarea medicamentelor şi a materialelor sanitar-farmaceutice aflate în trusa de urgenţã/şoc a cabinetelor medicale de unitate se va efectua prin spitalele militare/CMDTA la care sunt arondate teritorial sau, dupã caz, prin structurile specializate aflate în subordinea Direcţiei medicale.
(4) Preschimbarea produselor menţionate la alin. (3) se face în baza unei situaţii centralizatoare în care vor fi menţionate: denumirea produsului, forma de prezentare, cantitatea şi data de expirare a termenului de valabilitate a acestuia. Centralizatorul va fi înaintat direct la Direcţia medicalã, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a medicamentelor şi materialelor sanitar-farmaceutice, în vederea analizãrii, aprobãrii şi emiterii ordinului de preschimbare spre structurile menţionate la alin. (3).
(5) Nerespectarea prevederilor prevãzute la alin. (1)-(4) atrage rãspunderea materialã şi/sau disciplinarã, conform actelor normative în vigoare.
(6) Modelul tabelului centralizator cu medicamentele şi materialele sanitar-farmaceutice ce compun trusa de urgenţã/şoc din cabinetul medical al unitãţii militare, cu nevoi de preschimbare, este prezentat în anexa nr. 5.
ART. 24
(1) Evaluarea, planificarea şi programarea resurselor financiare necesare pentru achiziţia medicamentelor şi materialelor sanitar-farmaceutice ce intrã în componenţa trusei de urgenţã/şoc a cabinetelor medicale de unitate se efectueazã prin grija categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor de armã şi structurilor centrale, pentru asigurarea continuã şi permanentã a acestora, în vederea menţinerii stãrii de sãnãtate a personalului unitãţii militare şi a capacitãţii operaţionale a acesteia.
(2) Achiziţia medicamentelor şi materialelor sanitar-farmaceutice se efectueazã, în condiţiile legii, de cãtre structurile abilitate, potrivit competenţelor de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Apãrãrii Naţionale.
ART. 25
Se interzic stocarea peste necesar, de cãtre cabinetele medicale de unitate, a medicamentelor şi materialelor sanitar-farmaceutice achiziţionate, precum şi utilizarea acestora în alte scopuri decât cele precizate la art. 22 alin. (1)-(4).
ART. 26
(1) În caz de urgenţã medico-chirurgicalã, medicii unitãţilor militare, în timpul orelor de program, acordã îngrijiri medicale la domiciliu numai pentru personalul unitãţii militare, în situaţia în care pacientul nu se poate deplasa şi dacã în garnizoanã nu funcţioneazã un serviciu de urgenţã militar/civil.
(2) Pentru deplasarea medicilor de unitate la domiciliul bolnavilor, unitatea militarã va asigura un mijloc de transport specializat sau nespecializat, în funcţie de solicitarea medicului.
ART. 27
Personalul Ministerului Apãrãrii Naţionale, înscris pe lista de capitaţie a unui medic de familie, altul decât medicul unitãţii militare angajatoare, este obligat ca, ori de câte ori apar modificãri ale stãrii sale de sãnãtate, sã prezinte personalului medico-sanitar al unitãţii militare documentele medicale eliberate de medicul sãu de familie sau de medicul specialist din ambulatoriu sau spital, în scopul luãrii în evidenţã şi urmãririi permanente a stãrii sale de sãnãtate.
ART. 28
(1) Personalul medico-sanitar al unitãţii militare este obligat sã ţinã evidenţa corectã şi permanentã a stãrii de sãnãtate a întregului personal din unitatea militarã, inclusiv a dispensarizaţilor pentru afecţiuni cronice.
(2) Evidenţa se ţine pe documente medicale tip, fişe sau condici, înregistrate la compartimentul documente clasificate, cu respectarea deontologiei medicale referitoare la pãstrarea secretului profesional.
(3) Personalul Ministerului Apãrãrii Naţionale are obligaţia de a comunica medicului de unitate datele necesare pentru întocmirea unei evidenţe a medicilor de familie la care aceştia sunt înscrişi.
ART. 29
Pentru activitãţile privind derularea programelor de sãnãtate prin medicul de familie, stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii sau alte acte normative, şeful Direcţiei medicale poate emite normele metodologice specifice necesare.
2. Asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate
ART. 30
Asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate se asigurã de cãtre medicii de specialitate, medicii dentişti, personalul de specialitate medico-sanitar, precum şi de cãtre personalul sanitar din serviciile conexe actului medical, care îşi desfãşoarã activitatea în cabinetele medicale din CSM, CMDTA, INMAS, CMN, ambulatoriile de specialitate, precum şi în ambulatoriile integrate din structura spitalelor militare, autorizate şi evaluate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 31
Asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate constã în:
a) acordarea de servicii medicale de specialitate, conform prevederilor contractului-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale în reţeaua sanitarã a ministerelor şi instituţiilor din sistemul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti;
b) efectuarea controlului medical periodic al personalului militar şi civil din Ministerul Apãrãrii Naţionale;
c) evaluarea stãrii de sãnãtate a personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român;
d) desfãşurarea altor activitãţi medicale specifice.
ART. 32
În unitãţile sanitare ambulatorii, care au în organigramã staţionar cu paturi, se pot acorda în regim ambulatoriu servicii medicale de tip spitalicesc, spitalizare de zi, pentru persoanele care nu necesitã internare continuã, cu întocmirea documentelor prevãzute de legislaţia în vigoare.
ART. 33
Medicii de specialitate informeazã medicii de familie, prin scrisoare medicalã, expediatã direct sau prin intermediul pacientului, despre starea de sãnãtate şi recomandãrile medicale specifice.
ART. 34
Asistenţa de medicinã dentarã se asigurã prin cabinetele de specialitate şi laboratoarele de tehnicã dentarã din unitãţile militare, CSM/CMDTA/INMAS/CMN şi ambulatoriile de specialitate ale spitalelor militare.
ART. 35
În cabinetele de medicinã dentarã se asigurã asistenţã medicalã de specialitate, precum:
a) servicii medicale de bazã, preventive;
b) tratamente de medicinã dentarã;
c) urgenţe de medicinã dentarã;
d) tratamente protetice;
e) alte tratamente de specialitate conform contractului-cadru.
ART. 36
(1) În cazul cabinetelor de medicinã dentarã din unitãţile militare, finanţarea serviciilor de medicinã dentarã se face astfel:
a) de la bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale se asigurã necesarul de fonduri pentru serviciile precizate la art. 35 furnizate categoriilor de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-d);
b) persoanele prevãzute la art. 4 lit. i) beneficiazã gratuit numai de serviciile precizate la art. 35 lit. a)-c);
(2) În CSM/CMDTA/INMAS/CMN şi ambulatoriile de specialitate ale spitalelor militare se pot organiza cabinete de medicinã dentarã care funcţioneazã şi sunt finanţate în condiţiile prevãzute la alin. (1) lit. a).
(3) Cabinetele de medicinã dentarã din CSM/CMDTA/INMAS/CMN şi ambulatoriile integrate ale spitalelor militare pot furniza servicii de medicinã dentarã şi în baza contractului cu CASA OPSNAJ, bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale asigurând fonduri pentru acoperirea diferenţei de la compensare, conferitã prin normele de aplicare a contractului-cadru, la gratuitate, numai pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-f), h) şi j), precum şi altor categorii de beneficiari, în condiţiile legii.
ART. 37
Cetãţenii strãini pot beneficia de servicii de medicinã dentarã, în cabinetele de profil din CSM/CMDTA/INMAS/CMN şi ambulatoriile integrate ale spitalelor militare, în urmãtoarele condiţii:
a) cu decontarea serviciilor medicale acordate din bugetul FNUASS, dacã fac dovada cã plãtesc contribuţia la fond sau sunt cetãţeni ai unei ţãri cu care România are încheiate acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale de reciprocitate în domeniul sãnãtãţii, conform legislaţiei în vigoare;
b) cu suportarea integralã a cheltuielilor de cãtre solicitant, dacã nu se încadreazã în prevederile de la lit. a).
ART. 38
În etapa de elaborare a proiectului bugetului de stat, structurile medicale care au în organigramã cabinetele medicale prevãzute la art. 36 prevãd fondurile necesare asigurãrii serviciilor de medicinã dentarã.
ART. 39
Dupã aprobare, fondurile prevãzute la art. 38 se pun la dispoziţia Direcţiei medicale pentru achiziţionarea de aparaturã şi materiale stomatologice specifice, ce urmeazã sã fie distribuite unitãţilor militare beneficiare prin centrele farmaceutice zonale, pe bazã de cerere anualã.
ART. 40
Direcţia medicalã, prin structurile de specialitate, va elabora precizãri privind acordarea serviciilor de medicinã dentarã în cadrul cabinetelor medicale care funcţioneazã în condiţiile precizate la art. 36 alin. (1) şi (2).
3. Asistenţa medicalã spitaliceascã
ART. 41
(1) Asistenţa medicalã spitaliceascã se acordã prin spitalele militare, cu respectarea criteriilor de internare stabilite de legislaţia în domeniu şi de prevederile contractului-cadru.
(2) În spitalele militare se desfãşoarã activitãţi privind:
a) acordarea de servicii medicale: preventive, curative, de recuperare şi/sau paleative;
b) expertiza medico-militarã;
c) învãţãmântul medico-militar: postliceal, universitar şi postuniversitar;
d) cercetarea ştiinţificã medicalã şi medico-militarã;
e) asigurarea primului ajutor şi asistenţa medicalã de urgenţã;
f) transportul sanitar şi evacuarea medicalã de urgenţã;
g) asigurarea şi pregãtirea resurselor umane necesare încadrãrii formaţiunilor medicale militare, în vederea participãrii acestora la misiuni în teatrele de operaţii;
h) coordonarea asistenţei medicale primare în unitãţile militare arondate teritorial, conform prevederilor anexei nr. 2.
ART. 42
(1) Asistenţa medicalã spitaliceascã se acordã în regim de spitalizare continuã sau spitalizare de zi.
(2) Spitalul asigurã condiţii de examinare clinicã, paraclinicã şi de laborator, tratament medical şi chirurgical, de recuperare, îngrijire, evacuare medicalã, medicamente şi materiale sanitare, cazare, igienã, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale.
(3) Comandantul spitalului, şeful secţiei şi medicul curant rãspund, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, respectarea condiţiilor de cazare, igienã, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.
(4) Serviciile medicale spitaliceşti urmãresc rezolvarea cazurilor internate într-o perioadã optimã pentru afecţiunea tratatã, putând fi continuate cu mãsuri de recuperare în unitãţi ambulatorii sau sanatoriale de specialitate, precum şi cu îngrijiri medicale la domiciliu.
ART. 43
(1) În spitalele militare se acordã asistenţã medicalã spitaliceascã pentru toate categoriile de persoane prevãzute la art. 4, în condiţiile legii.
(2) Spitalele militare au obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţã medicalã de urgenţã oricãrei persoane care se prezintã la spital, dacã starea de sãnãtate a acesteia este criticã, iar dupã stabilizarea funcţiilor vitale asigurã evacuarea medicalã la o altã unitate sanitarã de profil, dupã caz.
(3) Pentru alte categorii de persoane asigurate care solicitã internarea în spitalele militare, aprobarea pentru internare o acordã comandantul spitalului militar, cu avizul sau la solicitarea şefului de secţie, în limita numãrului de paturi disponibile sau pe baza listei de aşteptare, cu acordul pacientului.
(4) Persoanele neasigurate se pot interna în spitalele militare doar cu aprobarea comandantului, la propunerea şefului de secţie/compartiment, cu suportarea cheltuielilor de spitalizare de cãtre acestea.
(5) Cetãţenii strãini se pot interna în spitalele militare, la propunerea şefului de secţie/compartiment, cu avizul comandantului şi aprobarea şefului Direcţiei medicale, în urmãtoarele condiţii:
a) cu decontarea serviciilor medicale acordate din bugetul FNUASS, dacã fac dovada cã plãtesc contribuţia la fond sau sunt cetãţeni ai unei ţãri cu care România are încheiate acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale de reciprocitate în domeniul sãnãtãţii, conform legislaţiei în vigoare;
b) cu suportarea integralã a cheltuielilor de cãtre solicitant, dacã nu se încadreazã în prevederile de la lit. a);
c) fac excepţie cazurile de urgenţã medico-chirurgicalã a cãror contravaloare se asigurã din FNUASS, pânã la depãşirea situaţiei de urgenţã, certificatã de şeful de secţie, dupã care se aplicã prevederile lit. b) şi ale alin. (2).
ART. 44
(1) Categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-d) şi i) se interneazã, de regulã, în spitalul militar la care este arondatã teritorial unitatea militarã în care aceştia sunt încadraţi.
(2) La externarea din unitãţile sanitare care nu fac parte din reţeaua proprie a Ministerului Apãrãrii Naţionale, categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-d) vor fi reinternate, dacã este cazul, în spitalul militar la care este arondatã teritorial unitatea militarã în care aceştia sunt încadraţi, pentru stabilirea situaţiei medico-militare sau în vederea acordãrii de concedii medicale de recuperare.
ART. 45
(1) Pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-d) şi i), internarea în spitalele militare se face în baza:
a) biletului de internare din partea medicului de familie/unitate la care este înscris pacientul, a medicului de specialitate din unitãţile sanitare ambulatorii, a medicilor din unitãţile de asistenţã medico-socialã, a medicilor din dispensarele TBC, laboratoarele de sãnãtate mintalã, cabinetele de planificare familialã, cabinetele medicale de boli infecţioase, cabinetele de medicinã dentarã care nu se aflã în relaţie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate. În cazul internãrii de urgenţã, unitatea militarã va trimite în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 zile lucrãtoare, biletul de internare însoţit, dacã este cazul, de procesul-verbal de constatare a accidentului. Pentru cei internaţi cu afecţiuni psihice, biletul de internare va fi însoţit de o notã de relaţii cuprinzând observaţiile medicului unitãţii, caracterizãrile şefilor direcţi/nemijlociţi ai celui în cauzã şi declaraţiile persoanelor din anturaj care au asistat la manifestãrile patologice ale bolnavului, precum şi alte documente medicale anterioare. Biletul de internare se avizeazã de şeful de secţie/compartiment unde urmeazã sã se facã internarea şi se aprobã de comandantul spitalului;
b) documentelor de identitate;
c) documentelor care sã ateste calitatea de asigurat;
d) adeverinţei de salariat în care se precizeazã, obligatoriu, numãrul de zile absente de la program din motive medicale în ultimele 12 luni pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari şi personalul civil şi precizarea alocãrii la drepturi de hranã pentru elevii şi studenţii instituţiilor militare de învãţãmânt şi militarii în rezervã concentraţi.
(2) Pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. e)-h), j) şi k), internarea în spitalele militare se face în baza:
a) biletului de internare eliberat de medicul de familie sau medicul de specialitate, avizat de şeful de secţie/compartiment unde urmeazã sã se facã internarea şi aprobat de comandantul spitalului;
b) documentelor care sã ateste apartenenţa la una dintre categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. e)-h), j) şi k): cupon de pensie, adeverinţã de salariat cu precizarea numãrului de zile absente de la program din motive medicale în ultimele 12 luni, adeverinţã de veteran, invalid sau vãduvã de rãzboi, alte acte şi înscrisuri oficiale, dupã caz;
c) documentelor de identitate;
d) documentelor care sã ateste calitatea de asigurat, dupã caz.
(3) Pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 43 alin. (4) şi (5), documentele necesare internãrii în spitalele militare sunt:
a) cererea cãtre comandantul spitalului prin care se solicitã internarea în spitalul militar;
b) biletul de internare de la medicul de specialitate, avizat de şeful de secţie/compartiment unde urmeazã sã se facã internarea şi aprobat de comandantul spitalului.
(4) În cazul internãrilor pentru urgenţe medico-chirurgicale fãrã documente de internare, acestea se vor completa pânã la externarea bolnavului. Pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-d) şi i), spitalul militar înştiinţeazã unitatea militarã în care acestea sunt încadrate.
ART. 46
(1) Comandanţii spitalelor militare au obligaţia sã dispunã mãsurile necesare pentru asigurarea permanentã a asistenţei medicale în caz de rãzboi, dezastre, catastrofe naturale, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de crizã, precum şi sã participe cu toate resursele la înlãturarea efectelor acestora.
(2) În spitalele militare se înfiinţeazã structuri de medicinã operaţionalã, cu rol de asigurare şi pregãtire a resurselor umane de generare şi regenerare, necesare încadrãrii formaţiunilor medicale în vederea participãrii acestora la misiuni în teatrele de operaţii. Personalul ce încadreazã aceste formaţiuni desfãşoarã, în perioadele dintre misiuni, activitãţile curente specifice acordãrii asistenţei medicale.
4. Medicina preventivã
ART. 47
Activitatea de medicinã preventivã, ca parte a asistenţei de sãnãtate publicã, are ca scop implementarea legislaţiei naţionale în domeniu pentru menţinerea sãnãtãţii şi a capacitãţii operaţionale a efectivelor unitãţilor militare prin acţiuni de:
a) supraveghere, prevenire şi control al bolilor transmisibile, inclusiv a infecţiilor nozocomiale;
b) vaccinare şi chimioprofilaxie specificã a efectivelor;
c) evaluare şi corectare a influenţei negative a factorilor de mediu şi muncã asupra stãrii de sãnãtate;
d) control în sãnãtatea publicã;
e) avizare şi autorizare sanitarã;
f) educaţie pentru sãnãtate a personalului armatei;
g) stabilire şi implementare a mãsurilor specifice de protecţie a forţei de luptã.
ART. 48
Structurile care îndeplinesc atribuţii în acest domeniu sunt:
a) structura de specialitate din Direcţia medicalã;
b) Centrul de Medicinã Preventivã al Ministerului Apãrãrii Naţionale, denumit în continuare CMP;
c) laboratoarele de medicinã preventivã din structura spitalelor militare.
ART. 49
(1) Ministerul Apãrãrii Naţionale în calitate de angajator, prin unitãţile militare, asigurã fondurile şi condiţiile necesare pentru vaccinarea şi chimioprofilaxia specificã a efectivelor impuse de riscurile de la locul de muncã, inclusiv pentru misiunile din afara teritoriului naţional.
(2) Schema de administrare, modalitatea de achiziţie publicã şi metodologia de administrare şi de evidenţã a vaccinãrii şi chimioprofilaxiei specifice a efectivelor pentru misiunile din afara teritoriului naţional se stabilesc de cãtre Direcţia medicalã.
ART. 50
Colectarea şi transmiterea de date pentru supravegherea bolilor transmisibile se realizeazã prin sisteme informaţionale de rutinã, care cuprind un set minimal de date, într-un format unic, transmise obligatoriu de cãtre toţi furnizorii de servicii medicale, şi al cãror conţinut, metodologie de colectare şi raportare sunt stabilite conform prevederilor legale.
ART. 51
Comandanţii/Şefii de la toate eşaloanele, compartimentele logistice şi personalul medico-sanitar al unitãţilor militare aplicã prevederile legale referitoare la supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile şi profesionale, precum şi respectarea condiţiilor igienico-sanitare din unitãţile militare.
5. Servicii medicale de urgenţã şi transport sanitar
ART. 52
În spitalele militare de urgenţã se pot organiza, în condiţiile legii, servicii medicale de urgenţã şi transport sanitar, în vederea acordãrii asistenţei medicale de urgenţã.
ART. 53
Spitalul militar de urgenţã este unitatea sanitarã a Ministerului Apãrãrii Naţionale care deţine competenţele şi resursele umane şi materiale în vederea asigurãrii îngrijirilor medicale definitive de urgenţã pentru majoritatea cazurilor care provin din zona sa de responsabilitate şi care nu pot fi tratate definitiv la nivel local.
ART. 54
(1) În spitalele militare de urgenţã, îngrijirile medicale pentru cazurile de urgenţã medico-chirurgicalã sunt efectuate în cadrul compartimentelor sau unitãţilor de primiri urgenţe, autorizate şi evaluate conform prevederilor legale.
(2) Compartimentul de primire a urgenţelor, denumit în continuare CPU, reprezintã secţia aflatã în structura unui spital, având personal propriu, special pregãtit, destinatã triajului, evaluãrii şi tratamentului de urgenţã al pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintã la spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe.
(3) Unitatea de primire a urgenţelor, denumit în continuare UPU, reprezintã secţia sau secţia clinicã aflatã în structura spitalului, cu personal propriu, special pregãtit, destinatã triajului, evaluãrii şi tratamentului de urgenţã al pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintã la spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe.
ART. 55
Unitãţile specializate în acordarea asistenţei medicale de urgenţã şi de transport sanitar furnizeazã servicii medicale conform prevederilor contractului-cadru.
ART. 56
(1) Transportul pacienţilor cu afecţiuni acute la spitalul militar de urgenţã se efectueazã cu ambulanţele proprii ale spitalului sau cu cele aparţinând serviciilor de ambulanţã publice ori private.
(2) Transportul medical poate fi asistat sau neasistat şi este efectuat cu ambulanţe de tip A1, A2, B şi C sau alte autovehicule, dupã caz, în condiţiile legii.
ART. 57
Serviciile de urgenţã ale spitalelor militare pot acorda, în colaborare cu medicii de familie, consultaţii de urgenţã la domiciliu pentru cazurile medicale de urgenţã care nu pun viaţa pacientului în pericol imediat şi care, cel mai probabil, nu necesitã transportul la o unitate sanitarã.
ART. 58
Serviciile de urgenţã ale spitalelor militare efectueazã, la ordin, activitãţi specifice privind:
a) asigurarea transportului militarilor bolnavi sau rãniţi evacuaţi din teatrele de operaţii;
b) evacuarea militarilor accidentaţi sau bolnavi, aflaţi în misiuni pe teritoriul naţional;
c) asigurarea medicalã pentru delegaţiile strãine, aflate în vizitã oficialã la invitaţia conducerii Ministerului Apãrãrii Naţionale;
d) îndeplinirea sarcinilor stabilite prin hotãrâre a Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii.
ART. 59
Desfãşurarea activitãţilor prevãzute la art. 58 se face potrivit actelor normative specifice elaborate de cãtre Direcţia medicalã, împreunã cu structuri aflate în subordinea Statului Major General, cu responsabilitãţi în domeniu.
ART. 60
Activitãţile precizate la art. 58 se finanţeazã exclusiv din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale.
6. Servicii medicale pentru recuperare-reabilitare a sãnãtãţii
ART. 61
Asistenţa medicalã de recuperare-reabilitare este un proces destinat sã creeze posibilitatea persoanelor cu diverse grade de deficienţã sã ajungã la niveluri funcţionale fizice, psihice şi sociale corespunzãtoare, furnizându-le acestora instrumentele cu ajutorul cãrora îşi pot schimba viaţa în direcţia obţinerii unui grad mai mare de independenţã în societate.
ART. 62
În reţeaua sanitarã a Ministerului Apãrãrii Naţionale serviciile de recuperare-reabilitare medicalã sunt acordate în cabinetele medicale de specialitate organizate şi acreditate la nivelul CMDTA, INMAS şi ambulatoriile integrate ale spitalelor militare, în secţiile sau compartimentele de profil ale spitalelor militare, precum şi în sanatoriile/centrele proprii de recuperare medicalã.
ART. 63
În limita bugetului alocat cu aceastã destinaţie, categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-h) beneficiazã gratuit de asistenţã medicalã de recuperare-reabilitare, în unitãţile de profil prevãzute la art. 62, dacã:
a) este aplicatã ca o continuare sau completare a tratamentului unei afecţiuni acute sau cronice, având drept scop refacerea stãrii de sãnãtate şi capacitãţii de muncã a pacientului;
b) afecţiunea invalidantã a fost produsã ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor funcţionale/de serviciu, a unui accident de muncã sau a unei boli profesionale.
ART. 64
Categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. i) beneficiazã de gratuitate numai în condiţiile prevãzute la art. 63 lit. b).
ART. 65
(1) Cheltuielile pentru serviciile medicale acordate în condiţiile prevãzute la art. 63 lit. a) sunt suportate din FNUASS, în conformitate cu prevederile contractului-cadru, şi, în completare pânã la gratuitate, din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale, conform prevederilor legale, în limita fondurilor alocate.
(2) Cheltuielile pentru serviciile medicale acordate în condiţiile prevãzute la art. 63 lit. b) sunt suportate din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale, conform prevederilor legale.
(3) În situaţia în care, la recomandarea medicului specialist, serviciile de recuperare-reabilitare medicalã nu pot fi asigurate prin structurile de specialitate proprii, acestea pot fi efectuate în structuri de profil din ţarã, cu suportarea cheltuielilor aferente din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale, pentru categoriile de persoane şi în condiţiile prevãzute la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 63 şi 64.
ART. 66
Acordarea asistenţei medicale de recuperare-reabilitare pentru alte categorii de persoane decât cele prevãzute la art. 63 şi 64, precum şi modalitatea trimiterii la tratament şi decontarea serviciilor prestate sunt precizate în contractul-cadru.
ART. 67
Sanatoriile şi/sau centrele de recuperare medicalã au rolul de a asigura recuperarea-reabilitarea medicalã pentru cadrele militare participante la misiuni în afara teritoriului statului român, activitate finanţatã exclusiv din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale.
ART. 68
Sanatoriile şi/sau centrele proprii de recuperare medicalã sunt finanţate din fonduri de la bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale, pentru activitãţile prevãzute la art. 67, precum şi din venituri proprii, conform prevederilor legale în vigoare.

SECŢIUNEA a 3-a
Acordarea medicamentelor, produselor farmaceutice şi a materialelor sanitar-farmaceutice pentru tratamentul ambulatoriu

ART. 69
(1) Prescrierea medicamentelor necesare tratamentului ambulatoriu se face pe urmãtoarele tipuri de recepte:
a) tip CNAS, eliberate pentru toate categoriile de persoane prevãzute la art. 4, prescrise numai de medicii militari şi civili din Ministerul Apãrãrii Naţionale, aflaţi în relaţie contractualã cu CASA OPSNAJ şi evaluaţi de aceasta conform legislaţiei în vigoare;
b) tip Ministerul Apãrãrii Naţionale, prescrise numai de medicii militari şi civili din Ministerul Apãrãrii Naţionale şi eliberate doar pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-f), h) şi j);
c) simple, prescrise de toţi medicii din Ministerul Apãrãrii Naţionale, pentru toate categoriile de persoane prevãzute la art. 4.
(2) Modelul de receptã tip Ministerul Apãrãrii Naţionale este prevãzut în anexa nr. 6.
(3) Prescrierea şi eliberarea medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu în reţeaua sanitarã a Ministerului Apãrãrii Naţionale, precum şi achiziţionarea şi gestionarea receptelor tip Ministerul Apãrãrii Naţionale sunt prevãzute în anexa nr. 7.
ART. 70
Din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale se suportã contravaloarea contribuţiei personale pentru medicamentele compensate şi contravaloarea medicamentelor care nu sunt cuprinse în listele cu medicamente compensate, pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-f), h) şi j).
ART. 71
(1) Pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-f), h) şi j), medicamentele necesare tratamentului ambulatoriu sunt eliberate gratuit, în funcţie de bugetul alocat, prin:
a) farmaciile din ambulatoriile de specialitate/integrate ale spitalelor militare, CSM, CMDTA, INMAS, CMN, pe baza receptelor tip Ministerul Apãrãrii Naţionale şi/sau receptelor tip CNAS;
b) farmaciile aflate în relaţie contractualã atât cu CASA OPSNAJ, cât şi cu spitalul militar/CMDTA, pe baza receptelor tip CNAS.
(2) În garnizoanele de dislocare a unitãţilor militare în care nu existã farmaciile prevãzute la alin. (1) lit. a) sau în situaţia în care acestea nu deţin medicamentele prescrise, medicamentele se achiziţioneazã din oricare farmacie, pe bazã de recepte compensate tip CNAS şi/sau recepte simple, dupã caz. Acoperirea diferenţei de la compensat la gratuit sau returnarea contravalorii integrale a medicamentelor se suportã din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale, prin decontarea sumei de cãtre structura financiar-contabilã a unitãţii militare din care fac parte categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-e).
(3) Pentru categoriile de personal prevãzute la art. 4 lit. f), h) şi j), în localitãţile unde nu existã farmaciile prevãzute la alin. (1) lit. a), eliberarea medicamentelor compensate, în regim gratuit, se face prin oricare dintre farmaciile aflate în relaţie contractualã atât cu CASA OPSNAJ, cât şi cu spitalul militar/CMDTA la care sunt arondate. Acoperirea diferenţei de la compensat la gratuit se asigurã din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale, în limita fondurilor alocate spitalului militar/CMDTA.
(4) Pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. i), asigurarea medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu se face pe bazã de recepte compensate tip CNAS, eliberate de medicul de familie aflat în relaţie contractualã cu o casã de asigurãri de sãnãtate.
(5) Asigurarea medicamentelor, în regim gratuit, pentru tratamentul ambulatoriu al personalului civil din unitãţile sanitare ale Ministerului Apãrãrii Naţionale se face pe baza reglementãrilor specifice ale Ministerului Sãnãtãţii.
ART. 72
Medicamentele necesare tratamentului ambulatoriu sunt prescrise pe recepte compensate tip CNAS sau tip Ministerul Apãrãrii Naţionale, astfel:
a) pentru afecţiuni acute pe o perioadã de 3-5 zile;
b) pentru afecţiuni subacute pe o perioadã de 8-10 zile;
c) pentru afecţiuni cronice stabilizate pe o perioadã de maximum 30 de zile;
d) pânã la 90 de zile, conform prevederilor contractului-cadru.
ART. 73
Produsele farmaceutice care nu sunt prevãzute în listele cu medicamente compensate şi gratuite aprobate de Ministerul Sãnãtãţii, dar care sunt autorizate pe piaţa româneascã de structuri competente, se elibereazã în regim gratuit categoriilor de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-f), h) şi j), pe bazã de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale, de cãtre oricare dintre farmaciile integrate unitãţilor sanitare ale Ministerului Apãrãrii Naţionale.
ART. 74
Eliberarea carnetelor de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale pentru medicii unitãţilor militare se va face pe principiul arondãrii teritoriale, prin farmaciile spitalelor militare/CMDTA, pe baza urmãtoarelor documente:
a) adeverinţã de la locul de muncã din care sã reiasã cã este angajat al unitãţii militare;
b) specimen de parafã;
c) delegaţie semnatã şi parafatã de medic şi avizatã de comandantul/şeful unitãţii militare, în cazul în care medicul, din motive justificate, nu poate ridica personal receptele tip Ministerul Apãrãrii Naţionale.
ART. 75
Pe o receptã tip Ministerul Apãrãrii Naţionale, la o consultaţie, se pot prescrie pânã la 5 medicamente.
ART. 76
Produsele farmaceutice magistrale neridicate în maximum 5 zile de la eliberarea receptei se scad pe bazã de proces-verbal, la care se anexeazã recepta.
ART. 77
Prin cabinetele medicale din CSM/CMDTA/INMAS/CMN se acordã gratuit medicamente şi materiale sanitar-farmaceutice tuturor bolnavilor care constituie urgenţã medico-chirurgicalã, indiferent de domiciliu, loc de muncã sau casã de asigurãri unde îşi plãteşte contribuţia, numai pentru rezolvarea urgenţei. Scãderea din evidenţã a acestor medicamente şi materiale sanitar-farmaceutice se face pe baza consemnãrilor din registrele de consultaţii şi tratament ale cabinetelor.
ART. 78
Pe timpul internãrii în spitalele militare, medicamentele şi materialele sanitar-farmaceutice se acordã gratuit, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.
ART. 79
Medicamentele necesare celor spitalizaţi se elibereazã de cãtre farmaciile spitalelor militare pe baza foii de observaţie clinicã generalã şi a condicii de prescripţii medicale.

CAP. III
Acordarea concediilor şi scutirilor medicale în scopul recuperãrii capacitãţii de muncã

ART. 80
Concediile medicale se elibereazã pe certificate medicale tip Ministerul Apãrãrii Naţionale sau Ministerul Sãnãtãţii, consemnându-se numai codul afecţiunii, conform clasificãrii internaţionale a maladiilor, revizia a 10-a, a Organizaţiei Mondiale a Sãnãtãţii - OMS.
ART. 81
Medicul şef al unitãţii militare ţine evidenţa zilelor de absenţã de la program din motive medicale pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-d) şi i).
ART. 82
Concediile medicale se acordã în raport de competenţa şi gradul profesional al medicilor, astfel:
a) medicul de unitate/familie are dreptul de a elibera certificate de concediu medical de cel mult 14 zile, în una sau mai multe etape, pânã la 45 de zile într-un an calendaristic;
b) medicul de specialitate din CSM/CMDTA/INMAS/CMN, ambulatoriul de specialitate/integrat al spitalului militar şi/sau din spital în caz de internare poate prelungi concediul medical prevãzut la lit. a) în etape succesive de pânã la 30 de zile calendaristice, dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice în decursul unui an;
c) durata cumulatã a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru incapacitate temporarã de muncã nu poate depãşi 45 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnãvire;
d) dupã totalizarea a 45 de zile calendaristice acordate de medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face de cãtre medicul curant din CSM/CMDTA/INMAS/CMN/ambulatoriul de specialitate/integrat al spitalului militar sau spitalul militar.
ART. 83
La externare se poate acorda un concediu medical de 1-7 zile. În raport cu natura şi gravitatea afecţiunii, la externare se poate acorda concediu medical pânã la maximum 21 de zile calendaristice, cu aprobarea medicului şef de secţie.
ART. 84
Dupã expirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital, în situaţia când starea pacientului nu permite reluarea activitãţii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeaşi afecţiune, urmând ca în cazul menţinerii incapacitãţii temporare de muncã sã trimitã pacientul la medicul specialist din CSM/CMDTA/INMAS/CMN sau ambulatoriul de specialitate/integrat al spitalului militar.
ART. 85
(1) Concediile medicale de pânã la 90 de zile pentru cadrele militare în activitate se avizeazã de comandantul/şeful unitãţii militare din care fac parte acestea, pe baza propunerilor fãcute de medicul curant, în raport de competenţa sa profesionalã.
(2) Concediile medicale de pânã la 180 de zile pentru cadrele militare în activitate se avizeazã de comisia de expertizã medico-militarã de pe lângã spitalul militar.
ART. 86
La stabilirea duratei zilelor de absenţã de la program din motive medicale, prevãzutã la art. 82, se procedeazã astfel:
a) pentru absenţele de la program din motive medicale pe o perioadã de pânã la 90 de zile, se iau în calcul zilele de internare în spitale şi sanatorii, de concedii medicale, indiferent de natura şi numãrul de boli care au determinat absenţele;
b) pentru absenţele de la program din motive medicale de peste 90 de zile, dar fãrã sã depãşeascã 180 de zile, se iau în calcul zilele de internare în spitale şi sanatorii, de concedii medicale, indiferent de natura şi de numãrul de boli care au determinat absenţele, acordate de comisiile de expertizã medico-militarã.
ART. 87
Evidenţa zilelor absentate de la program din motive medicale se ţine conform datelor înscrise în ordinele de zi pe unitate şi în documentele medicale întocmite pe baza biletelor de ieşire din spitale/sanatorii, precum şi în certificatele medicale eliberate de formaţiunile medicale.
ART. 88
Cadrele militare în activitate care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncã şi nu au putut fi recuperate pânã la împlinirea a 75 de zile de absenţã de la program în ultimele 90 de zile calendaristice se interneazã în spitalele militare pentru a li se stabili situaţia medico-militarã.
ART. 89
Cadrele militare în activitate care beneficiazã de concedii medicale pentru continuarea tratamentului medical şi recuperarea capacitãţii de muncã acordate de comisiile de expertizã medico-militarã de pe lângã spitalele militare se reinterneazã în spital pentru stabilirea situaţiei medico-militare cu 30 de zile înainte de expirarea concediului medical.
ART. 90
Obligaţia de a se asigura prezentarea la timp în faţa comisiei de expertizã medico-militarã a bolnavilor internaţi în spitalul militar revine şefului secţiei/clinicii în care aceştia sunt internaţi.
ART. 91
Pentru bolnavii netransportabili care se aflã internaţi la domiciliu sau în alte spitale din reţeaua Ministerului Sãnãtãţii ori private, hotãrârea comisiei de expertizã medico-militarã se ia pe baza copiei foii de observaţie clinicã generalã a spitalului în care aceştia sunt internaţi, respectiv pe baza referatului întocmit de medicul specialist/primar trimis de comandantul spitalului militar sã examineze medical bolnavul.
ART. 92
Diagnosticul stabilit şi concediul medical ce se acordã de comisia de expertizã medico-militarã se înscriu în foaia de observaţie clinicã generalã şi în certificatul medical ce se întocmeşte în douã exemplare, din care un exemplar se expediazã unitãţii militare în care este încadrat cadrul militar în activitate în termen de 5 zile de la data prezentãrii la comisia de expertizã medico-militarã, iar un exemplar se ataşeazã procesului-verbal al comisiei de expertizã medico-militarã.
ART. 93
În cazuri temeinic justificate, când caracterul şi evoluţia bolii unor cadre militare în activitate duc la concluzia cã sunt posibilitãţi de a fi recuperate prin depãşirea a 180 de zile absentate de la program din motive medicale, dar nu mai mult de 300 de zile într-un interval de 365 de zile, comisiile de expertizã medico-militarã pot face propuneri, prin Direcţia medicalã, ministrului apãrãrii naţionale, pentru aprobarea de concedii medicale de recuperare, pe perioade succesive, în raport de evoluţia bolii, fãrã a se depãşi 120 de zile.
ART. 94
Rapoartele pentru acordarea de concedii medicale de recuperare se înainteazã, în termen de 3 zile de la data când comisia de expertizã medico-militarã a propus concediul medical respectiv, şefului Direcţiei medicale, care poate hotãrî:
a) avizarea favorabilã a propunerii de acordare a concediului medical de recuperare. În acest caz rapoartele respective se înainteazã, prin Direcţia management resurse umane, în termen de 4 zile, spre a fi supuse aprobãrii ministrului apãrãrii naţionale;
b) reexaminarea de cãtre Comisia Centralã de Expertizã Medico-Militarã a situaţiei bolnavului în cauzã, în scopul stabilirii situaţiei medico-militare a acestuia, când şeful Direcţiei medicale nu a avizat propunerea de acordare a concediului medical de recuperare.
ART. 95
Comandanţii spitalelor militare iau mãsuri ca structurile din subordine sã întocmeascã şi sã înainteze la termenele stabilite documentele privitoare la acordarea concediilor medicale şi a concediilor medicale de recuperare, astfel ca, în cazul în care nu se aprobã propunerile fãcute în acest sens, sã fie posibilã clarificarea situaţiei medico-militare a celor în cauzã, înainte de împlinirea termenelor de absenţã din motive medicale, legal admise.
ART. 96
Cadrelor militare în activitate care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncã şi sunt clasate "inapt pentru serviciul militar" li se aduce la cunoştinţã, sub semnãturã, în cursul şedinţei comisiei de expertizã medico-militarã, hotãrârea luatã, cu menţiunea cã aceasta poate fi contestatã în scris în termen de 30 de zile. Refuzul sau imposibilitatea din motive obiective a bolnavului de a contesta decizia se consemneazã în procesul verbal al şedinţei comisiei de expertizã medico-militarã de cãtre secretarul acesteia. În situaţia în care persoana respectivã nu este prezentã la şedinţele comisiei, i se comunicã în scris hotãrârea acesteia.
ART. 97
În cazul contestãrii deciziei, Comisia Centralã de Expertizã Medico-Militarã convoacã pe cel în cauzã în termen de 5 zile de la primirea contestaţiei şi îl interneazã în spital, urmând sã stabileascã situaţia medico-militarã a pacientului în termen de maximum 30 de zile.
ART. 98
Decizia comisiei de expertizã medico-militarã de pe lângã spitalul militar, avizatã de Comisia Centralã de Expertizã Medico-Militarã, se comunicã potrivit prevederilor regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertizã medico-militare.
ART. 99
În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiazã potrivit prevederilor <>art. 6 alin. (41) din Hotãrârea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 100
Concediile medicale pentru cadrele militare în activitate bolnave de tuberculozã se acordã de medicii curanţi din secţiile de specialitate/sanatorii, pânã la acumularea a 90 de zile de absenţã de la program, apoi prin comisiile de expertizã medico-militarã, dar numai în limitele prevãzute la art. 99.
ART. 101
Elevii şi studenţii instituţiilor militare de învãţãmânt beneficiazã de concedii medicale şi/sau scutiri medicale acordate pentru cazurile de îmbolnãviri sau accidente.
ART. 102
Scutirile medicale sunt totale, cu internare în staţionarul unitãţii militare, sau parţiale, cu limitarea temporarã a participãrii, conform recomandãrii medicale, la unele activitãţi care pot conduce la agravarea bolii.
ART. 103
Scutirile medicale se propun de cãtre personalul medico-sanitar al unitãţii militare, în limita a 1-3 zile, cu posibilitatea de prelungire pânã la 7 zile, şi se avizeazã de cãtre comandantul/şeful unitãţii militare.
ART. 104
La externarea din spital, elevii şi studenţii instituţiilor militare de învãţãmânt pot beneficia de scutiri medicale cuprinse între 1 şi 15 zile, fãrã a se elibera certificat medical sau concedii medicale.
ART. 105
Scutirea medicalã totalã a elevilor şi studenţilor instituţiilor militare de învãţãmânt, acordatã de unitatea sanitarã, se poate efectua şi la domiciliu, cu aprobarea comandantului/şefului unitãţii militare, la propunerea personalului medico-sanitar, atunci când în unitatea militarã nu se pot asigura condiţiile pentru recuperarea sãnãtãţii.
ART. 106
La cumularea a 60 de zile de absenţã de la program din motive medicale, prin scutiri medicale totale, internãri în spital şi concedii medicale, cadrele militare prevãzute la art. 96 se interneazã în spitalul militar la care este arondatã unitatea militarã, pentru stabilirea situaţiei medico-militare.
ART. 107
(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari beneficiazã de concedii medicale în conformitate cu dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurãri sociale de sãnãtate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 399/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Începând cu a 91-a zi, concediile medicale se pot prelungi de cãtre medicul specialist pânã la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurãrilor sociale.
(3) Cu 30 de zile înainte de expirarea concediului medical acordat de medicul expert, soldaţii şi gradaţii voluntari se interneazã în spitalul militar pentru precizarea situaţiei medico-militare. Criteriile de expertizã medico-militarã se stabilesc prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale.
ART. 108
(1) Cadrele militare în activitate beneficiazã de scutiri medicale pentru unele activitãţi din programul unitãţii, la recomandarea medicului de unitate sau a comisiei de expertizã medico-militarã, cu aprobarea comandantului/şefului unitãţii militare.
(2) Scutirile medicale pentru anumite activitãţi se acordã pe o perioadã determinatã, în funcţie de natura şi stadiul evolutiv al bolii, fãrã a impune absenţa de la program, astfel:
a) medicul de unitate acordã scutiri medicale pentru anumite activitãţi timp de 1-7 zile, în cazul în care afecţiunea nu produce incapacitate temporarã de muncã;
b) comisiile de expertizã medico-militarã acordã scutiri medicale pentru anumite activitãţi, în cazul clasãrii "apt limitat", numai pe durata clasãrii.
(3) Activitãţile din programul unitãţii pentru care se pot acorda scutiri medicale sunt: aplicaţii, tabere de instrucţie, marşuri, şedinţe de tragere şi serviciul de zi pe unitate.
ART. 109
Medicii din unitãţile militare, din spitalele militare şi CSM/CMDTA/INMAS/CMN acordã concedii medicale în raport de competenţa profesionalã, care dau dreptul la ajutoare în cadrul asigurãrilor sociale de stat urmãtoarelor categorii de persoane:
a) personalului civil din Ministerul Apãrãrii Naţionale, dacã sunt pe lista de capitaţie sau pentru cazurile de urgenţã medico-chirurgicalã;
b) militarilor în rezervã concentraţi, indiferent de grad, în cazul în care incapacitatea temporarã de muncã a survenit pe timpul concentrãrii şi se prelungeşte dupã data încetãrii concentrãrii, cu înştiinţarea medicului de familie la care rezervistul este înscris;
c) altor persoane internate în spitalele militare ca urgenţe medico-chirurgicale sau cu bilete de internare emise de medicul de familie ori dacã sunt înscrise pe lista de capitaţie.

CAP. IV
Acordarea de dispozitive medicale

ART. 110
Dispozitivele medicale, în înţelesul prezentelor instrucţiuni, au semnificaţia prevãzutã la <>art. 210 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 111
Dispozitivele medicale se acordã gratuit, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale, categoriilor de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-d), f) şi i), numai când invaliditatea a survenit ca urmare a unui accident de muncã sau a unei boli profesionale.
ART. 112
(1) Dacã afecţiunea nu este produsã în condiţiile prevãzute la art. 111, dispozitivele medicale se acordã în conformitate cu prevederile contractului-cadru, cu decontarea contribuţiei personale din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale, numai categoriilor de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-d) şi f).
(2) Decontarea contribuţiei personale în condiţiile alin. (1) se face de cãtre structura financiar-contabilã a unitãţii sanitare din reţeaua Ministerului Apãrãrii Naţionale care a recomandat dispozitivul medical, iar în celelalte cazuri, de cãtre Direcţia medicalã, în limita bugetului alocat.
ART. 113
Dacã afecţiunea nu este produsã în condiţiile prevãzute la art. 111, categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. e) şi g)-k) au dreptul la dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau funcţionale prin casele de asigurãri sociale de sãnãtate, în baza şi în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.
ART. 114
Procedurile de acordare gratuitã a dispozitivelor medicale sunt prevãzute în anexa nr. 8.

CAP. V
Norme privind finanţarea unitãţilor sanitare din Ministerul Apãrãrii Naţionale

ART. 115
(1) Finanţarea unitãţilor sanitare din Ministerul Apãrãrii Naţionale se asigurã integral de la bugetul de stat, pentru urmãtoarele unitãţi sanitare:
a) Direcţia medicalã;
b) cabinetele medicale de unitate sau similare, cu sau fãrã staţionar;
c) depozitele sanitare;
d) formaţiunile medicale de campanie;
e) Centrul de Transfuzie Sanguinã;
f) Centrul de Medicinã Preventivã;
g) Centrul de Cercetãri Ştiinţifice Medico-Militare;
h) Institutul Medico-Militar.
(2) Finanţarea unitãţilor sanitare din Ministerul Apãrãrii Naţionale se asigurã din venituri proprii obţinute în condiţiile legii, subvenţii şi transferuri acordate de la bugetul de stat, pentru urmãtoarele unitãţi sanitare:
a) spitalele militare din reţeaua proprie;
b) Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicalã "Dr. Dimitrie Cantemir" Bãlţãteşti;
c) Centrul Clinic de Urgenţã de Boli Cardiovasculare al Armatei;
d) Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu "Academician Ştefan Milcu";
e) Institutul Naţional de Medicinã Aeronauticã şi Spaţialã "General doctor aviator Victor Anastasiu";
f) Centrul de Medicinã Navalã;
g) centrele de refacere şi tratament.
ART. 116
(1) Unitãţile militare care au în structurã cabinete medicale sau similare, cu sau fãrã staţionar, planificã şi utilizeazã fonduri bugetare pentru activitãţile medicale de bazã, precum şi pentru activitãţi medicale specifice prevãzute în anexa nr. 2 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 584/2005 privind finanţarea unitãţilor sanitare din sistemul de apãrare, ordine publicã, siguranţã naţionalã şi autoritate judecãtoreascã, cu modificãrile ulterioare.
(2) În etapa de elaborare a proiectului de buget, unitãţile militare fundamenteazã, pe baza preţurilor/tarifelor comunicate de spitalele militare sau de unitãţile sanitare la care sunt arondate, necesarul de fonduri pentru desfãşurarea activitãţilor prevãzute la alin. (1).
ART. 117
Fondurile aprobate prin buget pentru activitãţile menţionate la alin. (1) se repartizeazã în bugetele ordonatorilor de credite care au în finanţare unitãţile sanitare prevãzute la art. 115 alin. (2), ca subvenţii şi transferuri.
ART. 118
În scopul îndeplinirii, conform competenţelor legale, a prevederilor din nota de la anexa nr. 1, precum şi a activitãţilor medicale specifice prevãzute în anexa nr. 2 din <>Hotãrârea Guvernului nr. 584/2005 , cu modificãrile ulterioare, unitãţile sanitare prevãzute la art. 115 alin. (2) utilizeazã subvenţiile şi transferurile repartizate pentru acestea.
ART. 119
(1) Contravaloarea activitãţii de expertizã medicalã şi de evaluare a capacitãţii de muncã a personalului prevãzut la pct. 4 lit. e) din anexa nr. 2 din <>Hotãrârea Guvernului nr. 584/2005 , cu modificãrile ulterioare, se determinã pe baza tarifelor stabilite prin protocolul încheiat între Ministerul Apãrãrii Naţionale şi ministerele/instituţiile implicate şi se vireazã în contul unitãţii sanitare care executã activitatea.
(2) Contravaloarea şedinţei de expertizã medico-militarã este echivalentul unei zile de spitalizare, specificã fiecãrei unitãţi sanitare.
(3) Tarifele pentru activitãţile de expertizã a personalului aeronautic şi a celui care îşi desfãşoarã activitatea în mediul hiperbar şi pe navele maritime sau fluviale sunt stabilite de unitãţile sanitare de profil.
ART. 120
(1) Medicamentele compensate, precum şi cele necompensate şi înregistrate în Nomenclatorul de produse farmaceutice al Ministerului Sãnãtãţii, care au autorizaţie de punere pe piaţa româneascã emisã de Agenţia Naţionalã a Medicamentului, prescrise pentru tratamentul ambulatoriu, sunt eliberate gratuit pentru toţi beneficiarii legali, prin farmaciile care funcţioneazã în structura unitãţilor sanitare din reţeaua Ministerului Apãrãrii Naţionale.
(2) Contravaloarea contribuţiei personale pentru medicamentele precizate la şi eliberate în condiţiile prevãzute la alin. (1) este suportatã din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale, iar sumele alocate sunt repartizate în bugetele ordonatorilor de credite care au în finanţare unitãţile sanitare prevãzute la art. 115 alin. (2).
(3) Pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-e), decontarea contribuţiei personale pentru medicamentele precizate la alin. (1) şi eliberate prin farmaciile comunitare se face prin compartimentele financiar-contabile ale unitãţilor militare în care sunt încadrate, în baza aprobãrii comandantului/şefului unitãţii militare care are calitatea de ordonator de credite, datã pe raportul personal, precum şi al avizului medicului de unitate sau al medicului la care unitatea este arondatã, cu anexarea urmãtoarelor documente:
a) fotocopia recomandãrii medicale;
b) factura fiscalã emisã de farmacia care a eliberat medicamentele;
c) bonul fiscal aferent facturii fiscale;
d) fotocopia actului de identitate, pentru verificarea CNP;
e) dupã caz, fotocopii ale documentelor membrilor de familie ai personalului militar în activitate, din care sã rezulte faptul cã se aflã în întreţinerea legalã a acestora.
(4) Prin avizarea decontãrii de cãtre medicul de unitate sau medicul la care unitatea este arondatã a contribuţiei personale în condiţiile precizate la alin. (3) se certificã existenţa în sublistele aprobate de Ministerul Sãnãtãţii a medicamentelor prescrise.
ART. 121
În scopul îmbunãtãţirii activitãţii de asistenţã medicalã primarã la nivelul unitãţilor militare, din sumele primite de la CASA OPSNAJ pentru serviciile de medicinã de familie prestate în cabinetele medicale de unitate sau similare, cu sau fãrã staţionar, o parte vor fi alocate pentru funcţionarea acestora potrivit prezentelor instrucţiuni.
ART. 122
La cerere, categoriile de persoane prevãzute la art. 4 beneficiazã, din bugetul unitãţilor sanitare din reţeaua Ministerului Apãrãrii Naţionale, de rambursarea contravalorii contribuţiei personale dacã pe perioada internãrii au suportat cheltuieli cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptãţiţi fãrã contribuţie personalã în condiţiile impuse de contractul-cadru, decontarea acestora fãcându-se în baza urmãtoarelor documentelor justificative:
a) raportul/cererea cãtre comandantul unitãţii sanitare;
b) copia de pe buletinul/cartea de identitate;
c) recomandarea medicului de specialitate;
d) chitanţa/factura/bonul fiscal din care sã reiasã contravaloarea cheltuielilor medicale efectuate.
ART. 123
(1) Pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 4 lit. a)-f), h) şi j), contravaloarea investigaţiilor clinice şi paraclinice, a substanţelor folosite în scop diagnostic şi a reactivilor necesari pentru acestea, altele decât cele precizate în contractul-cadru, ce nu se pot efectua în unitãţile sanitare ale Ministerul Apãrãrii Naţionale sau ale Ministerului Sãnãtãţii, se suportã din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale.
(2) Activitãţile medicale prevãzute la alin. (1) sunt efectuate numai la recomandarea sau cu avizul medicului specialist din reţeaua sanitarã a Ministerului Apãrãrii Naţionale, decontarea sumelor respective fiind efectuatã prin unitatea sanitarã militarã în care este angajat medicul care a fãcut recomandarea, în baza documentelor justificative precizate la art. 122.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 124
În bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale se prevãd fondurile necesare pentru asigurarea gratuitã a asistenţei medicale, a medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale pentru toate categoriile de personal care beneficiazã de acest drept stabilit prin legislaţia în vigoare.
ART. 125
Ordonatorii de credite prevãd sumele necesare în bugetul propriu pentru finanţarea serviciilor medicale, inclusiv pentru medicamentele şi dispozitivele medicale acordate gratuit, conform prevederilor legale în vigoare şi prezentelor instrucţiuni.
ART. 126
Cadrele militare în activitate detaşate în afara Ministerului Apãrãrii Naţionale, precum şi membrii lor de familie aflaţi în întreţinere beneficiazã de drepturile prevãzute în prezentele instrucţiuni.
ART. 127
Comandanţii/şefii centrelor farmaceutice zonale, ai spitalelor militare, CSM/CMDTA/INMAS/CMN, precum şi medicii din unitãţile militare urmãresc ca în depozitele, farmaciile şi cabinetele medicale de unitate, cu sau fãrã staţionar, sã se constituie numai rezervele de medicamente şi materiale sanitare stabilite prin ordinele şi dispoziţiile în vigoare. Este interzisã constituirea de stocuri şi rezerve de medicamente şi materiale sanitare peste normele legal stabilite.
ART. 128
Din trusa de urgenţã/şoc, precum şi din fondurile alocate din contractul de medicinã de familie, unitãţile militare asigurã cu medicamente şi alte materiale sanitare subunitãţile proprii dislocate temporar, aflate în diferite misiuni în alte garnizoane, precum aplicaţii, trageri, tabere.
ART. 129
Prin structurile medicale prevãzute la art. 6 se acordã în mod gratuit asistenţã medicalã, medicamente şi materiale sanitare pentru acţiuni cu caracter profilactic stabilite de Ministerul Sãnãtãţii şi care, în baza dispoziţiilor Direcţiei medicale, se executã şi în unitãţile militare.
ART. 130
(1) Categoriile de personal prevãzute la art. 4 lit. a)-d) şi f) pot fi trimise la tratament în strãinãtate, cu avizul Ministerului Sãnãtãţii, numai dacã afecţiunea nu poate fi tratatã în ţarã şi este cauzatã de un accident sau o boalã produsã în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare şi/sau a atribuţiilor funcţionale.
(2) Dosarul medical întocmit de cãtre unitatea sanitarã militarã/civilã unde bolnavul se aflã în evidenţã şi tratament se înainteazã la Direcţia medicalã, în vederea obţinerii avizului Ministerului Sãnãtãţii.
(3) Pentru afecţiunile prevãzute la alin. (1), gestionate prin programe naţionale de sãnãtate şi care nu pot fi rezolvate prin acordarea asistenţei medicale gratuite, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale suportate din FNUASS, în condiţiile contractului-cadru sau din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale, în condiţiile plãţii contribuţiei de asigurãri sociale de sãnãtate, decontarea cheltuielilor în lei sau în valutã necesare acoperirii costurilor determinate de investigaţiile clinice şi paraclinice, spitalizãrile, intervenţiile chirurgicale, medicamentele, materialele sanitare, îngrijirile postoperatorii şi de recuperare, medicamentele şi serviciile aferente stãrilor posttransplant, precum şi cheltuielile legate de coordonarea de transplant, în ţarã sau în strãinãtate, se efectueazã astfel:
a) din bugetul FNUASS, din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sãnãtãţii, pentru pacienţii incluşi în Programul naţional de transplant;
b) prin contribuţia personalã a pacientului sau prin asigurarea voluntarã de sãnãtate;
c) prin/din donaţiile şi sponsorizãrile de la persoane fizice sau juridice, organizaţii neguvernamentale ori alte organisme interesate.
(4) Cheltuielile în lei şi în valutã necesare pentru acoperirea tratamentului în strãinãtate se suportã din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale sau din afara acestuia, dupã caz, în baza unui raport înaintat ministrului apãrãrii naţionale de cãtre şeful Direcţiei medicale, la care se ataşeazã dosarul medical.
(5) Decontarea sumelor prevãzute la alin. (4) se efectueazã de cãtre Direcţia medicalã, în limita fondurilor alocate cu aceastã destinaţie, conform legislaţiei în domeniu.
ART. 131
(1) Medicii militari şi civili din sistemul medical militar şi din unitãţile militare trebuie sã deţinã cod de parafã specific format din 5 cifre.
(2) Codurile de parafã specifice sunt gestionate de cãtre Direcţia medicalã, care le repartizeazã pe bazã de solicitare unitãţilor sanitare şi structurilor medicale de la nivelul statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor şi structurilor centrale ale Ministerului Apãrãrii Naţionale.
(3) Unitãţile sanitare şi structurile medicale ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor şi structurilor centrale ţin evidenţa nominalã a codurilor de parafã specifice primite, pe care o vor comunica Direcţiei medicale, conform prezentelor instrucţiuni.
(4) Codul de parafã specific va fi utilizat de medic numai pe perioada cât lucreazã în structurile Ministerului Apãrãrii Naţionale.
(5) La ieşirea din structurile Ministerului Apãrãrii Naţionale, codul de parafã specific se retrage de cãtre structura unde acesta este încadrat pentru a fi redistribuit. Formalitãţile privind ieşirea din sistem nu se vor încheia fãrã ca unitatea angajatoare sã emitã o adeverinţã din care sã reiasã faptul cã medicului i-a fost retras codul de parafã specific.
(6) La intrarea în sistem a unui medic din reţeaua civilã, acesta va primi un cod de parafã specific Ministerului Apãrãrii Naţionale, numai dupã ce va prezenta documente care sã ateste cã nu posedã sau cã i s-a retras codul de parafã eliberat de autoritatea de sãnãtate publicã civilã.
(7) Eliberarea codului de parafã specific pentru medicii angajaţi în Ministerul Apãrãrii Naţionale se face prin grija structurii angajatoare, din rezerva codurilor disponibile, sau, dupã caz, de Direcţia medicalã.
ART. 132
(1) Pentru continuitatea pregãtirii de specialitate şi pentru acumularea creditelor de educaţie medicalã continuã necesare obţinerii şi avizãrii anuale a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, care conferã dreptul de exercitare a profesiei, medicii militari şi civili din sistemul medical militar au dreptul:
a) sã efectueze stagii de spital de 45 de zile lucrãtoare pe an, în program continuu sau divizat, de 1-2 zile pe sãptãmânã, în spitalul militar cel mai apropiat sau în altã formaţiune sanitarã, cu aprobarea şefului Direcţiei medicale;
b) sã participe la manifestãrile ştiinţifice lunare ale Asociaţiei Medicilor şi Farmaciştilor Militari din România organizate la nivelul spitalului militar cel mai apropiat;
c) sã participe la cursuri de perfecţionare, conferinţe, consfãtuiri, simpozioane, mese rotunde şi alte manifestãri ştiinţifice medicale organizate la nivel naţional sau local;
d) sã se aboneze la "Revista de Medicinã Militarã", abonament în baza cãruia se acordã credite de educaţie medicalã continuã.
(2) Cheltuielile ocazionate de participarea la activitãţile prevãzute la alin. (1) vor fi suportate astfel:
a) din fondurile aprobate prin bugetul unitãţii militare, pentru activitãţile precizate la lit. a) şi b);
b) din contribuţia proprie, pentru activitãţile precizate la lit. c) şi d).
ART. 133
Înscrierea personalului mediu sanitar în Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, pentru obţinerea dreptului de liberã practicã, se face conform reglementãrilor legale în vigoare. Acest personal participã la formele de pregãtire profesionalã acreditate de aceastã organizaţie profesionalã în scopul acumulãrii numãrului de credite de educaţie medicalã continuã necesar avizãrii anuale.
ART. 134
Comandanţii/Şefii unitãţilor militare asigurã condiţiile necesare participãrii personalului medico-sanitar la activitãţile prevãzute la art. 132 şi 133.
ART. 135
Medicii unitãţilor militare operaţionale care, la întoarcerea din misiuni în teatrele de operaţii, au în evidenţã militari bolnavi, rãniţi sau mutilaţi comunicã atât la Direcţia medicalã, cât şi la spitalul militar la care unitatea este arondatã datele de identificare şi diagnosticul acestora, pentru a fi luaţi în evidenţã şi monitorizaţi.
ART. 136
(1) Spitalele militare care au internaţi militari bolnavi, rãniţi sau mutilaţi, întorşi din teatrele de operaţii, comunicã zilnic la Direcţia medicalã evoluţia stãrii de sãnãtate a acestora.
(2) Spitalele militare gestioneazã, monitorizeazã şi evalueazã starea de sãnãtate a militarilor bolnavi, rãniţi sau mutilaţi în teatrele de operaţii, din unitãţile militare aflate în aria de responsabilitate, şi trimestrial transmit la Direcţia medicalã situaţia medicalã şi medico-socialã a acestora.
ART. 137
În scopul monitorizãrii stãrii de sãnãtate a efectivelor armatei şi gestionãrii serviciilor medicale executate de structurile medicale din unitãţile militare şi unitãţile sanitare din reţeaua proprie se înainteazã situaţiile statistice medicale prevãzute în anexa nr. 9.
ART. 138
Anexele nr. 1-9 fac parte integrantã din prezentele instrucţiuni.


ANEXA 1
-------
la instrucţiuni
---------------

GLOSAR

Ambulatoriu - formã de acordare a asistenţei medicale, care nu include internarea bolnavului
Ambulanţã tip A1 - ambulanţa destinatã transportului sanitar neasistat al unui singur pacient, fiind dotatã cu echipamentele şi materialele minime necesare acordãrii primului ajutor în caz de nevoie
Ambulanţã tip A2 - ambulanţa destinatã transportului sanitar neasistat al unuia sau al mai multor pacienţi, pe targã şi/sau scaune, fiind dotatã cu echipamentele şi materialele minime necesare acordãrii primului ajutor în caz de nevoie
Ambulanţã tip B - ambulanţa destinatã intervenţiei de urgenţã şi transportului medical asistat al pacienţilor. Aceasta poate fi, dupã caz, utilizatã în acordarea primului ajutor calificat sau în acordarea asistenţei medicale de urgenţã. Dotarea ambulanţei tip B constã în echipamente şi materiale sanitare care includ, dupã caz, un defibrilator semiautomat sau un defibrilator manual şi medicamentele necesare resuscitãrii şi acordãrii asistenţei medicale de urgenţã.
Ambulanţã tip C - ambulanţa destinatã intervenţiei medicale de urgenţã la cel mai înalt nivel şi transportului medical asistat al pacientului critic, fiind dotatã cu echipamente, materiale şi medicamente de terapie intensivã. Echipajul ambulanţei tip C este condus obligatoriu de un medic special pregãtit, iar vehiculul este astfel construit încât sã permitã accesul la pacientul aflat în vehicul din toate pãrţile, targa fiind amplasatã în mijloc, cu posibilitatea mutãrii acesteia la dreapta şi la stânga şi ridicãrii ei la o înãlţime care sã permitã acordarea asistenţei medicale de urgenţã în mod corespunzãtor. Ambulanţele de transport al nou-nãscuţilor aflaţi în stare criticã fac parte din categoria ambulanţelor tip C.
Asistenţa medicalã profilacticã şi curativã curentã, precum şi în situaţii şi misiuni specifice - prestarea de servicii medicale şi luarea mãsurilor legale ce se impun pentru prevenirea, diagnosticarea, tratamentul şi dispensarizarea bolilor obişnuite, precum şi a celor care pot apãrea pe timpul misiunilor în ţarã şi în teatrele de operaţii
Asistenţa medicalã prin cabinetele de medicina muncii - prestarea de servicii medicale şi aplicarea mãsurilor legale care asigurã prevenirea, diagnosticarea, tratamentul şi dispensarizarea bolilor profesionale
Asistenţa de medicinã dentarã de urgenţã - acordarea de servicii de medicinã dentarã pentru combaterea durerii acute şi inflamaţiei, precum şi tratamentul de primã intenţie al traumatismelor regiunii oro-maxilo-faciale.
Contract-cadru - act normativ care stabileşte şi reglementeazã condiţiile acordãrii asistenţei medicale în unitãţile sanitare în anul respectiv, elaborat de Ministerul Sãnãtãţii şi Casa Naţionalã de Asigurãri Sociale de Sãnãtate
Dispensarizare - metodã de supraveghere medico-socialã activã şi individualizatã a persoanelor cu stãri premorbide sau boli constituite cu risc invalidant şi care constã în depistarea şi luarea în evidenţã a acestor persoane pentru a fi controlate medical periodic, în scopul prevenirii îmbolnãvirii şi a complicaţiilor, ameliorãrii şi vindecãrii stãrii de boalã
Documente care atestã calitatea de asigurat - pot fi, dupã caz, actul de identitate, legitimaţia, adeverinţa de salariat cu viza casei de asigurãri de sãnãtate, contractul de asigurat cu CASA OPSNAJ, precum şi orice alt înscris prin care se face dovada achitãrii plãţilor la FNUASS.
Expertiza medico-militarã şi recuperarea capacitãţii de muncã - activitatea complexã ce evalueazã posibilitãţile anatomo-funcţionale ale organismului faţã de cerinţele impuse de îndeplinirea serviciului militar, în timp de pace sau rãzboi, şi prin care se stabilesc metodele şi mijloacele de reinserţie profesionalã în raport cu restantul funcţional
Farmacia comunitarã - în sensul prezentelor instrucţiuni, este unitatea farmaceuticã civilã, acreditatã conform prevederilor legale, ce asigurã asistenţa farmaceuticã ambulatorie a populaţiei prin eliberarea de medicamente compensate şi gratuite, precum şi a altor produse înregistrate în Nomenclatorul de produse farmaceutice al Ministerului Sãnãtãţii, care au autorizaţie de punere pe piaţa româneascã emisã de Agenţia Naţionalã a Medicamentului, aflatã în relaţie contractualã cu o casã de asigurãri de sãnãtate şi, dupã caz, cu spitalul militar/CMDTA.
Formaţiune medicalã - structura medicalã militarã organizatã care furnizeazã servicii de sãnãtate atât la pace, cât şi în situaţii de crizã sau la rãzboi. În situaţii de crizã sau la rãzboi termenul este similar cu capabilitate de sprijin medical operaţional.
Instrumentar şi/sau aparaturã medicalã - dispozitivele necesare desfãşurãrii activitãţii medicale în cabinetele medicale de unitate sau similare, cu sau fãrã staţionar, folosite pentru diagnosticarea, prevenirea, monitorizarea, tratamentul sau ameliorarea unei afecţiuni. Prin instrumentar şi aparaturã medicalã, în sensul prezentelor instrucţiuni, se înţelege:
a) aparat de mãsurat tensiunea arterialã cu stetoscop;
b) cântar pentru adulţi;
c) taliometru;
d) pelvimetru;
e) apãsãtor limbã;
f) negatoscop pentru radiografii;
g) deschizãtor limbã;
h) ciocan reflexe;
i) trusã completã de micã chirurgie;
j) centimetru de croitorie;
k) atele Kramer;
l) termometru.
Listã de capitaţie - lista nominalã a pacienţilor care, conform legislaţiei naţionale în vigoare, au optat pentru un anumit medic de familie, precum şi pentru casa de asigurãri de sãnãtate la care doresc sã fie asiguraţi
Medicinã operaţionalã - ansamblul de activitãţi medico-militare desfãşurate în vederea realizãrii protecţiei medicale a forţei în operaţii, termen similar cu medicina de campanie
Membrii de familie ai cadrelor militare în activitate - soţul/soţia, copiii şi pãrinţii aflaţi în întreţinerea legalã a acestora
Produsele farmaceutice magistrale - produsele preparate în farmacie la cerere, pe bazã de prescripţie medicalã individualizatã pentru fiecare pacient. Medicamentele magistrale se preparã în cantitãţi mici, au o duratã de pãstrare micã şi sunt destinate utilizãrii imediate.
Receptã simplã - formular de prescripţie medicalã fãrã regim special, neomologat, eliberat de medic în urma consultaţiei de specialitate
Staţionar - partea dintr-o unitate sanitarã/formaţiune medicalã care este prevãzutã cu paturi pentru internarea rãniţilor/bolnavilor


ANEXA 2
-------
la instrucţiuni
---------------

TABEL
cu arondarea teritorialã a cabinetelor medicale de unitate sau similare,
cu sau fãrã staţionar, la unitãţile sanitare din structura
Ministerului Apãrãrii Naţionale
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea spitalului │ Arondare teritorialã │
│crt.│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Spitalul Universitar de Urgenţã Militar Central │ Bucureşti, Ilfov │
│ │"Dr. Carol Davila" Bucureşti │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Centrul medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu│Bucureşti, Cãlãraşi, Giurgiu, Ilfov, │
│ │"Academician Ştefan Milcu" │ Prahova, Teleorman │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Spitalul militar de urgenţã Braşov │ Braşov, Harghita, Covasna, Mureş │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Spitalul militar de urgenţã Constanţa │ Constanţa, Tulcea, Ialomiţa │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Spitalul militar de urgenţã Cluj-Napoca │ Cluj, Bistriţa-Nãsãud, Maramureş, │
│ │ │ Satu Mare, Sãlaj │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Spitalul clinic de urgenţã militar Craiova │ Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Spitalul militar de urgenţã Focşani │ Vrancea, Buzãu, Bacãu │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Spitalul militar de urgenţã Galaţi │ Galaţi, Brãila, Vaslui │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Spitalul clinic de urgenţã militar Iaşi │ Iaşi, Neamţ, Suceava, Botoşani │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│10. │Spitalul militar de urgenţã Piteşti │ Argeş, Dâmboviţa, Vâlcea │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│11. │Spitalul militar de urgenţã Sibiu │ Sibiu, Alba, Hunedoara │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│12. │Spitalul militar de urgenţã Timişoara │ Timiş, Arad, Bihor, Caraş-Severin │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
ANEXA 3
-------
la instrucţiuni
---------------

CONDIŢIILE ŞI CUANTUMUL
sumelor cuvenite medicului/medicilor din unitãţile militare
pentru activitãţile de medicinã de familie

1. Din sumele realizate "per capita" şi "per serviciu" pentru activitãţile de medicinã de familie, prevãzute şi realizate în baza contractelor încheiate între reprezentantul legal, spitalul militar/CMDTA şi, respectiv, CASA OPSNAJ, unitatea sanitarã militarã vireazã lunar sau trimestrial sumele cuvenite medicilor din unitãţile militare care au contribuit la activitãţile de acordare a asistenţei medicale.
2. Sumele cuvenite fiecãrui medic reprezintã 50% din fondul primit de spitalul militar/CMDTA de la CASA OPSNAJ pentru activitãţile de medicinã de familie desfãşurate de acesta, raportate, validate şi decontate de casa de asigurãri.
3. Diferenţa de 50% va fi repartizatã de spitalul militar/CMDTA astfel:
a) 20% - pentru cheltuielile proprii necesare gestionãrii contractului de medicinã de familie, în funcţie de numãrul de medici de unitate pe care îi reprezintã în relaţia cu CASA OPSNAJ;
b) 30% - pentru achiziţionarea de medicamente şi materiale sanitar-farmaceutice, altele decât cele prevãzute în trusa de urgenţã/şoc sau, dupã caz, a instrumentarului şi/sau aparaturii medicale necesare desfãşurãrii activitãţilor medicale în cabinetele medicale de unitate, în baza necesarului stabilit de medicul unitãţii militare.
4. Medicii care au arondate şi alte unitãţi militare vor asigura medicamentele şi materialele sanitar-farmaceutice şi pentru aceste unitãţi, în funcţie de efectivele acestora. Necesarul de medicamente şi materiale sanitar-farmaceutice va fi întocmit separat pentru aceste unitãţi.
5. Trimestrial, din serviciile de medicinã de familie spitalul militar/CMDTA, în baza referatelor de necesitate ale fiecãrui medic din unitãţile militare arondate, va achiziţiona medicamentele şi materialele sanitar-farmaceutice solicitate, instrumentarul şi/sau aparatura medicalã, în funcţie de fondurile realizate de fiecare medic de familie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
6. Instrumentarul şi aparatura medicalã menţionate în prezentele instrucţiuni vor fi distribuite unitãţii militare şi vor fi înregistrate în evidenţa acesteia, conform reglementãrilor legale în vigoare.


ANEXA 4
-------
la instrucţiuni
---------------

DOTAREA MINIMALĂ

1. a truselor de urgenţã din cabinetele medicale de unitate
Standard 50 de persoane
┌────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea produselor │ Forma terapeuticã │Concentraţia│ Cantitatea │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 1. │Alprazolam │ comprimate │ 0,25 mg │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 2. │Mydocalm │ comprimate │ 50 mg │ 60 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 3. │Acid acetilsalicilic │ comprimate │ 500 mg │ 60 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 4. │Paracetamol │ comprimate │ 500 mg │ 60 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 5. │Ibuprofen │ comprimate │ 200 mg │ 60 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 6. │Lidocainã │ fiole │ 2% │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 7. │Xilinã+adrenalinã │ fiole │ 1% 5 ml │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 8. │Salbutamol (Ventolin inhaler) │ flacoane │100 æg/dozã │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 9. │Orciprenalinã (Astmopent inh.) │ flacoane │750 æg/dozã │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│10. │Digoxin │ fiole │ 0,25 mg/ml │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│11. │Metoprolol │ comprimate │ 50 mg │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│12. │Diltiazem │ comprimate │ 60 mg │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│13. │Nitroglicerinã │ comprimate │ 0,5 mg │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│14. │Furosemid │ comprimate │ 40 mg │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│15. │Pentoxifilin │ comprimate │ 100 mg │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│16. │Efedrinã │ fiole │ 1% │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│17. │Enzime digestive (Mezym) │ comprimate/capsule │ combinaţii │ 60 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│18. │Dicarbocalm │ comprimate │ combinaţii │ 60 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│19. │Ranitidinã │ comprimate │ 150 mg │ 60 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│20. │Piafen │ fiole │ combinaţii │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│21. │No-Spa │ fiole │ 20 mg/ml │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│22. │Algocalmin │ comprimate │ 500 mg │ 60 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│23. │Algocalmin │ fiole │ 500 mg/ml │ 20 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│24. │Metoclopramid │ fiole │ 10 mg/2 ml │ 10 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│25. │Emetostop │ comprimate │ 30 mg │ 20 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│26. │Imodium │ comprimate │ 2 mg │ 20 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│27. │Smecta │ plicuri │ 3,925 g │ 30 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│28. │Loratadinã │ comprimate │ 10 mg │ 20 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│29. │Diclofenac │ fiole │ 25 mg/ml │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│30. │Dextran 40 │flacoane perfuzabile │ 10% │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│31. │Sorbitol │ saci x 250 ml │ 5% │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│32. │Augmentin 1 g │ comprimate │ 1 g │ 46 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│33. │Oxacilinã │ capsule │ 500 mg │ 40 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│34. │Doxiciclinã │ comprimate │ 100 mg │ 20 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│35. │Cefaclor │ comprimate │ 400 mg │ 40 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│36. │Actovegin │ unguent │ - │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│37. │Bivacin │ unguent oftalmic │ combinaţii │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│38. │Ischemol │ colir flacon │ combinaţii │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│39. │Maxitrol │ colir flacon │ combinaţii │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│40. │Oximed │ spray flacon │ combinaţii │ 3 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│41. │Vitamina K │ fiole │ 10 mg/ml │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│42. │VTA │ doze │ - │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│43. │Atropinã │ fiole │ 1 mg/ml │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│44. │Laxativ │ tablete │ - │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│45. │Antihemoroidale │unguent + supozitoare│ - │2 tuburi + 10 supozitoare│
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│46. │Antiinflamatoare │unguent + supozitoare│ - │4 tuburi + 5 supozitoare │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│47. │Picãturi nazale │ flacon │ - │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│48. │Alcool sanitar │ flacon │ 500 ml │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│49. │Betadine │ flacon │ 500 ml │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│50. │Perogen │ tablete │ - │ 40 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│51. │Gelaspon (similar) │ cutie │ - │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│52. │Vatã sterilã │ kg │ - │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│53. │Feşe şi comprese sterile │ pachete │ - │ 2 pe diferite mãrimi │
│ │(diferite dimensiuni) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│54. │Leucoplast (bandã adezivã) │ rolã │ - │ 2 │
└────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴─────────────────────────┘2. a truselor medicale pentru intervenţia în şoc
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬──────────┐
│Nr. │ Denumirea produselor │Forma terapeuticã│ U.M. │Cantitatea│
│crt.│ │ │ │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴──────────┤
│ MEDICAMENTE │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬──────────┤
│ 1. │Adrenalinã │ fiole │ buc. │ 5 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 2. │Hemisuccinat de hidrocortizon (similare) │ fiole │ buc. │ 20 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 3. │Calciu gluconic │ fiole │ buc. │ 5 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 4. │Romergan │ fiole │ buc. │ 5 │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴──────────┤
│ SOLUŢII PERFUZABILE PENTRU REPLEŢIE VOLEMICĂ │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬──────────┤
│ 1. │Glucozã 5% │ flacon │ buc. │ 5 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 2. │Ser fiziologic │ flacon │ buc. │ 5 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 3. │Soluţie Ringer │ flacon │ buc. │ 5 │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴──────────┤
│ MATERIALE SANITAR-FARMACEUTICE │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬──────────┤
│ 1. │Seringã 10 ml │ - │ buc. │ 5 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 2. │Seringã 5 ml │ - │ buc. │ 5 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 3. │Seringã 2 ml │ - │ buc. │ 5 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 4. │Truse pentru perfuzie │ - │ buc. │ 2 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 5. │Garou │ - │ buc. │ 1 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴──────────┘ANEXA 5
-------
la instrucţiuni
---------------

TABEL CENTRALIZATOR
cu medicamentele şi materialele sanitar-farmaceutice ce compun trusa
de urgenţã/şoc din cabinetul medical al U.M. ........
cu nevoi de preschimbare (al cãror termen de valabilitate
expirã peste 3 luni)

Aprob
Comandantul/Şeful U.M. .....................
┌────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────┬──────────────┬────────────────┐
│Nr. │Denumirea produsului│Forma de prezentare│Cantitatea│Data expirãrii│ Observaţii │
│crt.│ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┤
│ MEDICAMENTE │
├────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┤
│ MATERIALE SANITAR-FARMACEUTICE │
├────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┘

Întocmit Data întocmirii
Medic/Medic-şef,
.................... .....................
ANEXA 6
-------
la instrucţiuni
---------------

- MODEL -

RECEPTĂ

FORMULAR CU REGIM SPECIAL
SERIA MMVII


--------------
NOTĂ(CTCE)
Modelul se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 29 octombrie 2009, pagina 19 (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 7
-------
la instrucţiuni
---------------

PRESCRIEREA ŞI ELIBERAREA
medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu în reţeaua sanitarã
a Ministerului Apãrãrii Naţionale, precum şi achiziţionarea
şi gestionarea receptelor tip Ministerul Apãrãrii Naţionale

I. Prescrierea medicamentelor
1. Prescrierea medicamentelor în reţeaua sanitarã a Ministerului Apãrãrii Naţionale se face de cãtre medicii militari sau civili, cu drept de liberã practicã, angajaţi ai Ministerului Apãrãrii Naţionale, conform prevederilor art. 69.
2. Medicamentele compensate se prescriu de medicii de familie aflaţi în relaţie contractualã cu CASA OPSNAJ, pe formulare tip CNAS, iar modul de completare al acestora se stabileşte în conformitate cu normativele legale în vigoare impuse de CNAS şi Ministerul Sãnãtãţii.
3. Medicamentele necompensate sunt prescrise pe formulare cu regim special, tip Ministerul Apãrãrii Naţionale, numai de medicii din Ministerul Apãrãrii Naţionale, cu excepţia medicilor rezidenţi. Medicamentele necompensate pot fi prescrise, dupã caz, şi pe recepte simple.
4. Explicitarea categoriilor de medicamente uzitate în practica medicalã:
a) Medicamente care se prescriu pe recepte tip CNAS şi care sunt incluse în conţinutul unei/unor liste aferente implementãrii unui program naţional de sãnãtate
Aceste medicamente se elibereazã gratuit prin orice farmacie comunitarã sau integratã ambulatoriului de specialitate/integrat al unei unitãţi sanitare militare care are încheiat un contract de furnizare de medicamente cu CNAS pentru derularea unui/unor program/programe naţional/naţionale de sãnãtate.
Contravaloarea acestor medicamente se suportã integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sãnãtãţii.
b) Medicamente compensate prescrise pe formulare tip CNAS şi care sunt incluse în sublistele de medicamente compensate şi prezentate anexat la Contractul-cadru anual privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate
Aceste medicamente se elibereazã gratuit sau compensat conform reglementãrilor stabilite în prezentele instrucţiuni.
c) Medicamente necompensate sunt acele medicamente care nu sunt incluse pe niciuna dintre sublistele anexe la Contractul-cadru anual privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, dar sunt înregistrate în Nomenclatorul de produse farmaceutice al Ministerului Sãnãtãţii şi au autorizaţia de punere pe piaţa româneascã emisã de Agenţia Naţionalã a Medicamentului. Medicamentele necompensate se regãsesc în cadrul fiecãrei grupe terapeutice. Medicamentele necompensate pot fi prescrise atât pe formulare cu regim special, tip Ministerul Apãrãrii Naţionale, cât şi pe recepte simple.
5. Prescripţia medicalã va purta în mod obligatoriu codul şi specialitatea medicului, înscrise pe parafã. Prescripţia medicalã fãrã cod de parafã este nulã şi nu va fi onoratã de cãtre farmacii.
6. Prescrierea medicamentelor pe formulare tip Ministerul Apãrãrii Naţionale sau receptã simplã se face conform denumirii comerciale a produsului.
7. Prescrierea medicamentelor pe formulare de receptã tip CNAS se face conform denumirii comune internaţionale sau denumirii comerciale a produselor medicamentoase, în funcţie de prevederile actelor normative în vigoare.
II. Eliberarea medicamentelor
1. Medicamentele prescrise pe formulare de receptã tip CNAS, incluse în programele naţionale de sãnãtate, se elibereazã gratuit prin orice farmacie comunitarã care a încheiat contract de furnizare de medicamente cu casa de asigurãri de sãnãtate pentru programele în care sunt cuprinse respectivele medicamente, precum şi prin farmacia integratã ambulatoriului de specialitate al unui spital militar care deruleazã astfel de programe.
2. Eliberarea medicamentelor se face dupã cum urmeazã:
a) Medicamentele compensate prescrise pe formulare de receptã tip CNAS se elibereazã gratuit în farmaciile ambulatoriilor de specialitate ale spitalelor militare, CSM, CMDTA, INMAS, CMN pentru categoriile de personal prevãzute la art. 4 lit. a)-f), h) şi j).
b) Medicamentele compensate prescrise pe formulare de receptã tip CNAS se elibereazã gratuit, fãrã plata contribuţiei personale, pentru categoriile de personal prevãzute la art. 4 lit. a)-f), h) şi j) şi prin farmaciile comunitare aflate în relaţie contractualã atât cu CASA OPSNAJ, cât şi cu spitalul militar/CMDTA din zona de arondare, acoperirea diferenţei de la compensat la gratuit fiind suportatã din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale, în funcţie de bugetul alocat cu aceastã destinaţie.
c) Medicamentele necompensate prescrise pe formulare de receptã tip Ministerul Apãrãrii Naţionale se elibereazã numai prin farmaciile integrate ambulatoriilor de specialitate ale spitalelor militare/CSM/CMDTA/INMAS/CMN.
d) Medicamentele necompensate prescrise pe recepte simple sunt eliberate prin orice farmacie comunitarã, decontarea contribuţiei personale fiind efectuatã pentru categoriile de persoane în condiţiile precizate la art. 71 alin. (2).
3. Medicamentele compensate prescrise pe recepte simple se transcriu de cãtre medicul de familie al asiguratului pe recepte tip CNAS, eliberate şi decontate în condiţiile prevãzute la art. 120 alin. (3)-(4).
4. Personalul civil contractual medico-sanitar din unitãţile sanitare ale Ministerului Apãrãrii Naţionale beneficiazã de medicamente acordate conform prevederilor elaborate de Ministerul Sãnãtãţii.
5. Formularele cu regim special pe care sunt prescrise şi eliberate medicamentele constituie documente justificative financiar-contabile pe baza cãrora se întocmesc borderourile centralizatoare care se vizeazã, în mod obligatoriu pentru control financiar preventiv, conform legislaţiei în vigoare.
6. Scãderea medicamentelor din evidenţa cantitativ-valoricã a farmaciei integrate se face prin programul informatic de gestiune al acesteia, în baza documentelor justificative.
III. Achiziţionarea şi gestionarea carnetelor de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale
1. Carnetele de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale sunt achiziţionate din bugetul Direcţiei medicale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.
2. Direcţia medicalã, prin compartimentul de specialitate, este singura structurã abilitatã sã achiziţioneze carnetele de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale.
3. Numãrul carnetelor de recepte ce urmeazã a fi achiziţionate este stabilit anual de Direcţia medicalã, în baza necesarului comunicat de unitãţile sanitare ale Ministerului Apãrãrii Naţionale.
4. Carnetele de recepte achiziţionate în anul/anii anterior/anteriori, aflate pe stoc, vor fi distribuite pânã la epuizarea acestora, situaţie în care unitãţile sanitare vor ţine cont la estimarea necesarului de carnete ce urmeazã a fi achiziţionate în anul urmãtor.
5. Formularul de receptã este prevãzut în anexa nr. 6.
6. Formularul de receptã tip Ministerul Apãrãrii Naţionale este tipãrit în douã exemplare autocopiante, dintre care un exemplar rãmâne la farmacia care elibereazã medicamentele, iar celãlalt exemplar, la carnetul de recepte al medicului prescriptor.
7. Carnetele de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale sunt recepţionate şi gestionate de Centrul Farmaceutic Zonal Bucureşti, iar distribuirea cãtre unitãţile sanitare se face pe baza ordinelor de distribuţie emise de Direcţia medicalã.
8. Dupã distribuirea carnetelor de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale, unitatea sanitarã beneficiarã are obligaţia sã le înregistreze şi sã le înscrie în evidenţa contabilã.
9. La nivelul unitãţilor sanitare, carnetele de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale sunt gestionate de persoana desemnatã cu atribuţii de gestionare şi evidenţã a acestora, care le transferã farmaciei integrate din unitatea sanitarã, pe baza documentelor justificative.
10. Numãrul carnetelor de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale, transferate conform precizãrilor de la pct. 9, este comunicat de farmacia integratã pe baza solicitãrilor medicilor prescriptori.
11. Carnetele de recepte menţionate la pct. 10 sunt luate în evidenţa farmaciei integrate prin Registrul unic de evidenţã a carnetelor de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale, înregistrat la compartimentul documente clasificate al unitãţii sanitare, având urmãtoarele rubrici:
a) gradul, numele şi prenumele medicului;
b) unitatea militarã unde acesta este încadrat;
c) parafa cu codul de parafã specific Ministerului Apãrãrii Naţionale;
d) numãrul de carnete eliberate;
e) seria şi numerele de identificare ale formularelor conţinute în carnetele de recepte eliberate;
f) semnãtura medicului sau a delegatului acestuia, potrivit prevederilor art. 74 lit. c).
12. Eliberarea carnetelor de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale cãtre medicii din unitãţile militare arondate se face pe baza înregistrãrilor în Registrului unic de evidenţã a carnetelor de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale, precum şi a documentelor prevãzute la art. 74. Pentru medicii proprii unitãţii sanitare, eliberarea carnetelor de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale se face numai pe baza înregistrãrilor din Registrului unic de evidenţã a carnetelor de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale.
13. Medicamentele prescrise pe formularul de receptã tip Ministerul Apãrãrii Naţionale vor fi eliberate numai de cãtre farmacia unitãţii sanitare a cãrei ştampilã este înscrisã pe receptã.
14. Fiecãrui beneficiar legal i se pot prescrie maximum douã recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale/lunã.
15. Fiecare formular de receptã tip Ministerul Apãrãrii Naţionale este însoţit de un numãr de înregistrare atribuit din registrul de consultaţii, propriu fiecãrui medic prescriptor.
16. Dupã prescrierea medicamentelor, formularul de receptã va fi înmânat numai sub semnãtura consemnatã în registrul de consultaţii a titularului receptei sau a împuternicitului/delegatului acestuia. În situaţia în care formularul este înmânat altei persoane decât titularului, se vor menţiona în registrul de consultaţii şi datele de identificare ale acesteia.
17. Se interzice:
a) eliberarea de cãtre unitatea sanitarã a carnetelor de recepte neştampilate, incorect tipãrite şi fãrã respectarea precizãrilor de la pct. 12;
b) eliberarea medicamentelor pe formulare incomplet sau incorect completate;
c) eliberarea medicamentelor pe formulare neştampilate de unitatea sanitarã care onoreazã prescripţia medicalã;
d) multiplicarea formularelor de receptã tip Ministerul Apãrãrii Naţionale.
18. În situaţia în care în interiorul carnetului de receptã tip Ministerul Apãrãrii Naţionale existã formulare greşit tipãrite, incomplete sau completate greşit de cãtre medic, se înscrie menţiunea "ANULAT" pe formular şi nu se desprind din carnet. Aceste file se pliazã, iar pe versoul cotorului ultimei prescripţii medicale se înscrie menţiunea: "acest carnet conţine .......... file (în cifre şi în litere) de la numãrul ........ la numãrul ........ şi ........ file anulate."
19. Nu se vor distribui recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale unitãţilor militare care nu au încadrat sau nu au prevãzut în statul de organizare funcţia de medic.
20. Numãrul de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale repartizate lunar la o unitate militarã se face proporţional cu efectivele, misiunile şi morbiditatea specificã, luându-se în calcul un numãr de douã recepte/militar/lunã.
21. Solicitarea eliberãrii unor alte carnete de recepte tip Ministerul Apãrãrii Naţionale se va face numai dupã epuizarea celor distribuite anterior.


ANEXA 8
-------
la instrucţiuni
---------------

PROCEDURILE
de acordare gratuitã a dispozitivelor medicale

1. Pentru pacienţii care prezintã amputaţia membrelor inferioare, în raport cu invaliditatea şi recomandarea medicalã, prima protezã chirurgicalã sau ortopedicã se acordã gratuit pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 111, astfel:
a) câte o protezã provizorie pentru fiecare membru inferior amputat, în scopul modelãrii bontului şi educãrii mersului;
b) câte o protezã definitivã pentru fiecare membru inferior amputat, persoanelor care au purtat protezã provizorie timp de 3-9 luni şi şi-au modelat bontul;
c) câte o pereche de cârje din lemn sau metalice, dupã necesitate, precum şi douã cauciucuri de rezervã.
2. Pentru cei care prezintã amputaţia membrelor superioare, în raport cu invaliditatea şi recomandarea medicalã, prima protezã chirurgicalã sau ortopedicã, pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 111, se acordã gratuit, astfel:
a) câte o protezã esteticã şi o protezã de lucru sau mecanicã ori de alt tip, omologatã şi produsã de un furnizor avizat de Ministerul Sãnãtãţii şi aflat în relaţie contractualã cu CASA OPSNAJ, pentru fiecare membru superior amputat. Protezele de lucru vor fi confecţionate ţinând seama de profesiunea pe care urmeazã sã o exercite persoana în cauzã;
b) câte o pereche de mãnuşi protectoare din piele pentru fiecare protezã esteticã;
3. Pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 111, care au fost supuse operaţiilor de cinematizare a bonturilor, se acordã gratuit:
a) câte o protezã cinematicã pentru fiecare membru superior;
b) câte douã mãnuşi, cu douã degete pentru îmbrãcarea bontului de antebraţ cinematizat, sau 4 mãnuşi dacã au bilateral bonturi cinematizate.
4. Pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 111, care au alte amputaţii, se acordã gratuit:
a) câte o pereche de încãlţãminte ortopedicã de varã şi de iarnã celor care prezintã lipsa tuturor degetelor sau alte amputaţii parţiale în aceste zone şi/sau prezintã deformãri traumatice sau patologice;
b) încãlţãminte ortopedicã, aparate ortopedice de susţinere, imobilizare şi conducere, corsete ortopedice, aparate pentru membre, precum şi proteze cu picior combinat şi accesorii pentru încãlţãminte ortopedicã, dupã caz, pentru cei care prezintã amputaţii bilaterale ale membrelor inferioare la nivelul coapsei sau dezarticulaţii bilaterale de şold, paraplegii şi leziuni trofice înaintate şi/sau au membrul inferior scurtat cu cel puţin 3 cm sau cel mult 20 cm;
c) mijloace manuale de transport - cãrucior manual şi cãrucior de camerã pliant - celor care prezintã: paraplegii, dezarticulaţii bilaterale de şold, amputaţii bilaterale de coapsã, amputaţii bilaterale ale membrelor inferioare, bonturi neprotezabile, sechele dupã poliomielitã a membrelor inferioare şi handicapuri grave motorii.
5. Documentaţia necesarã pentru aprobarea acordãrii gratuite a protezelor provizorii pentru militarii care au suferit accidentul invalidant în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor funcţionale sau obligaţiilor militare va fi înaintatã şi rezolvatã înainte ca beneficiarul sã fie pensionat, urmând ca în funcţie de modelarea bontului sã se confecţioneze şi proteza definitivã.
6. Pentru categoriile de persoane şi în condiţiile prevãzute la art. 111, care prezintã cataractã cu pierderea vederii la ochiul bolnav sub 1/20, se asigurã gratuit implantarea de cristalin artificial.
7. Pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 111, care şi-au pierdut un ochi ca urmare a unui accident sau afecţiuni oculare, se asigurã gratuit o protezã ocularã.
8. Prevederile art. 112 alin. (1) se referã la urmãtoarele situaţii:
a) ochelari corectori, lentile de contact, cristalin artificial, protezã ocularã, în cazul în care fãrã corecţii li s-ar modifica situaţia medico-militarã sau nu şi-ar putea îndeplini obligaţiile serviciului militar;
b) proteze dentare, când edentaţia a dus la o pierdere a puterii masticatorii de peste 40%, în cazul lipsurilor succesive, de peste 45%, în cazul lipsurilor alternante, sau în cazul în care edentaţiile frontale provoacã modificãri fizionomice ori tulburãri fonetice sau pot influenţa negativ starea de sãnãtate prin patologia generalã pe care o pot induce;
c) proteze dentare, proteze auditive, ochelari corectori sau lentile de contact, care se acordã personalului prevãzut la art. 112 alin. (1), cu aprobarea şefului Direcţiei medicale, pe baza unui dosar întocmit de unitatea sanitarã militarã.
9. Dosarul pentru aprobarea acordãrii gratuite a protezei va cuprinde:
a) raportul-cerere al comandantului unitãţii sanitare;
b) gradul, numele şi prenumele beneficiarului, unitatea militarã, fişa de protezare întocmitã de medicul de specialitate;
c) procesul-verbal de constatare a cauzelor şi împrejurãrilor accidentului întocmit de unitatea militarã.
10. Aprobãrile pentru confecţionarea de dispozitive medicale, respectiv a protezei chirurgicale sau ortopedice definitive, finanţate din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale, se dau de cãtre şeful Direcţiei medicale pe baza urmãtoarelor documente:
a) cererea întocmitã de beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia;
b) cererea întocmitã de unitatea sanitarã care îl are în tratament;
c) recomandarea de protezare întocmitã de medicul de specialitate din unitatea sanitarã unde efectueazã tratamentul şi care va cuprinde: numele şi prenumele beneficiarului, gradul, unitatea militarã, vârsta, domiciliul, diagnosticul afecţiunii pentru care este recomandatã protezarea, denumirea şi parametrii dispozitivului medical, semnãtura şi parafa medicului.
11. Comenzile pentru confecţionarea de dispozitive medicale vor fi înaintate furnizorilor avizaţi de Ministerul Sãnãtãţii, numai dupã obţinerea aprobãrii.
12. Decontarea dispozitivelor medicale se va face de cãtre unitatea sanitarã integral, la preţul de vânzare cu amãnuntul al dispozitivului, dacã acesta este mai mic decât preţul de referinţã, pe baza documentelor emise de furnizori, numai dupã confirmarea primirii de cãtre beneficiar a dispozitivului medical. Dacã beneficiarul doreşte alt produs cu caracteristici tehnico-medicale superioare produsului-etalon sau preţul integral este mai mare decât preţul de referinţã, va suporta personal diferenţa dintre preţul acestuia şi preţul de referinţã.
13. Documentul de platã emis de furnizor va fi însoţit obligatoriu de confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnãtura beneficiarului, cu specificarea domiciliului şi a actului de identitate ale acestuia (seria, numãr, CNP), sau de actul doveditor al expedierii prin poştã.
14. Dispozitivele medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau funcţionale asigurate gratuit din bugetul Ministerul Apãrãrii Naţionale, conform prevederilor art. 111, se vor înlocui ulterior prin sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
15. Termenele de înlocuire, condiţiile de reparare a dispozitivelor medicale şi modul de decontare a reparaţiilor sunt stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Contractului- cadru anual privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate.
16. Decontarea reparaţiilor efectuate la dispozitivele medicale acordate în condiţiile prevãzute la art. 111 se face din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale.


ANEXA 9
-------
la instrucţiuni
---------------

SITUAŢII STATISTICE MEDICALE
care se înainteazã la direcţia medicalã


1. trimestrial:
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────┐
│Nr. │ Denumirea │ Termen de │Cine raporteazã │Obser│
│crt.│ │ raportare │ │vaţii│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┤
│ 1. │Situaţia centralizatoare a serviciilor de medicinã primarã prestate │data de 5 a lunii│spitalul militar│ │
│ │în cabinetele medicale pentru fiecare unitate arondatã │ urmãtoare │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┤
│ 2. │Indicatorii de performanţã ai managementului pe secţii/laboratoare │data de 5 a lunii│spitalul militar│ │
│ │şi pe spital, conform contractelor de management │ urmãtoare │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┤
│ 3. │Informare privind mãsurile luate pentru prevenirea cauzelor care pot│data de 5 a lunii│spitalul militar│ │
│ │genera acte de corupţie │ urmãtoare │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┤
│ 4. │Situaţia fondurilor consumate şi existente la nivelul farmaciilor │data de 5 a lunii│spitalul militar│ │
│ │comunitare şi integrate │ urmãtoare │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┤
│ 5. │Situaţia centralizatoare cu starea medicalã şi medico-socialã a │data de 5 a lunii│spitalul militar│ │
│ │militarilor bolnavi, rãniţi sau mutilaţi în teatrele de operaţii, │ urmãtoare │ │ │
│ │aflaţi în zona de responsabilitate a spitalului militar │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────┘

2. semestrial:

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────┐
│Nr. │ Denumirea │ Termen de │ Cine raporteazã │Obser │
│crt.│ │ raportare │ │vaţii │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 1. │Darea de seamã semestrialã │ 15 iulie │ spitalul şi │ │
│ │ │ │ categoriile de │ │
│ │ │ │forţe ale armatei│ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 2. │Situaţia centralizatoare a cazurilor de suicid │ 15 iulie │spitalul militar │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 3. │Situaţia centralizatoare nominalã cu codurile de parafã ale │ 15 iulie │ spitalul şi │ │
│ │medicilor │ │ categoriile de │ │
│ │ │ │forţe ale armatei│ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 4. │Situaţia centralizatoare a încadrãrii spitalului cu personal │ 15 iulie │spitalul militar │ │
│ │sanitar cu studii medii şi superioare, inclusiv psihologi, │ │ │ │
│ │biologi, chimişti etc. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 5. │Situaţia numericã a vizitelor medicale efectuate, precum şi cea │ 15 iulie │spitalul militar │ │
│ │cu fondurile consumate pentru acestea, la: plecarea/înapoierea │ │ │ │
│ │în/din misiuni, controlul medical periodic anual, admiterea la │ │ │ │
│ │instituţii militare de învãţãmânt, paza obiectivelor speciale │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 6. │Situaţia nominalã a medicilor din unitãţile militare arondate │ 15 iulie │spitalul militar │Se va │
│ │care desfãşoarã activitãţi de medicinã de familie, situaţia │ │ │trans-│
│ │numericã a asiguraţilor, pe fiecare medic, raportaţi şi │ │ │mite │
│ │validaţi de CASA OPSNAJ, precum şi a fondurilor primite de la │ │ │şi cen│
│ │casã şi repartizate conform pct. 2 şi 3 din anexa nr. 3 │ │ │trali-│
│ │ │ │ │zat la│
│ │ │ │ │15 ia-│
│ │ │ │ │nuarie│
│ │ │ │ │pentru│
│ │ │ │ │anul │
│ │ │ │ │ante- │
│ │ │ │ │rior. │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────┘

3. anual:

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │Termen de │ Cine raporteazã │ Observaţii │
│crt.│ │raportare │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │Darea de seamã anualã │15 ianuarie │ spitalul militar│Tipizate şi suport│
│ │ │ │şi categoriile de│ magnetic │
│ │ │ │forţe ale armatei│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │Formularul de cercetare statisticã privind activitatea │15 ianuarie │ spitalul militar│ Model tipizat al │
│ │anualã a unitãţilor sanitare - SAN │ │şi categoriile de│ Institutului │
│ │ │ │forţe ale armatei│ Naţional de │
│ │ │ │ │ Statisticã │
│ │ │ │ │ transmis de │
│ │ │ │ │Direcţia medicalã │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │Situaţia centralizatoare a serviciilor de medicinã primarã │15 ianuarie │ spitalul militar│ │
│ │prestate în cabinetele medicale pentru fiecare unitate │ │ │ │
│ │arondatã │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │Tabelul nominal cu medicii, biologii şi farmaciştii care │15 decembrie│ spitalul militar│ │
│ │efectueazã serviciul de gardã │pentru anul │ │ │
│ │ │ urmãtor │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │Planificarea anualã a controlului de îndrumare a unitãţilor│15 decembrie│ spitalul militar│ │
│ │arondate │ pentru anul│ │ │
│ │ │ urmãtor │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ 6. │Tabelul nominal cu medicii care efectueazã stagiul de │15 decembrie│categorii de forţe │
│ │spital de 45 de zile │ pentru anul│ ale armatei │ │
│ │ │ urmãtor │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ 7. │Situaţia centralizatoare anualã a cazurilor de suicid │15 ianuarie │ spitalul militar│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ 8. │Situaţia centralizatoare cu farmaciile comunitare din zona │la sfârşitul│ spitalul militar│ │
│ │de responsabilitate, aflate în relaţie contractualã cu │primului │ │ │
│ │spitalul militar şi CASA OPSNAJ, precum şi cu fondurile │trimestru │ │ │
│ │alocate acestora, inclusiv pentru farmacia integratã │al anului │ │ │
│ │spitalului │în curs │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴──────────────────┘


---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016