Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 15 octombrie 2003  privind administrarea fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INSTRUCTIUNI din 15 octombrie 2003 privind administrarea fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 24 noiembrie 2003

CAP. I
Definiţii

În înţelesul prezentelor instrucţiuni, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
1. acord de împrumut - contract prin care statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, împrumutã fonduri pentru finanţarea unor proiecte de la instituţii financiare internaţionale (IFI) şi se angajeazã sã le ramburseze şi sã plãteascã dobânzi şi alte costuri, într-o perioadã determinatã, în condiţiile specificate în contract;
2. subîmprumutaţi - instituţii financiare mandatate de stat pentru administrarea împrumuturilor externe în numele şi în contul statului şi/sau agenţi economici beneficiari ai împrumuturilor externe, care încheie cu Ministerul Finanţelor Publice acorduri de împrumut subsidiar, urmând sã ramburseze împrumutul şi/sau sã plãteascã dobânzi, comisioane şi alte eventuale majorãri şi penalitãţi din surse proprii şi/sau în completare de la bugetul de stat;
3. acord de împrumut subsidiar (AIS) - acorduri de împrumut subsidiar, acorduri de subîmprumut şi de garanţie sau alte acorduri care se încheie între Ministerul Finanţelor Publice şi subîmprumutaţi, prin care se deleagã responsabilitatea utilizãrii fondurilor în scopurile menţionate în acordurile de împrumut încheiate cu IFI;
4. dobânzi - sume datorate de cãtre subîmprumutaţi pentru plata cu întârziere a obligaţiilor la fondul de risc, precum şi a obligaţiilor de platã la extern, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urmãtoare scadenţei obligaţiei şi pânã la data încasãrii sumei datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale în vigoare;
5. penalitãţi de întârziere - sume datorate de subîmprumutaţi pentru plata cu întârziere a obligaţiilor la fondul de risc, precum şi a obligaţiilor de platã la extern, calculate pentru fiecare lunã şi/sau fracţiune de lunã de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care acestea aveau termene de platã, potrivit prevederilor legale în vigoare. Penalitatea de întârziere nu înlãturã obligaţia de platã a dobânzilor;
6. fond de risc - fond constituit la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, în care se depun comisioanele primite de la subîmprumutaţi, dupã cum sunt negociate cu Ministerul Finanţelor Publice;
7. comision de risc - comision perceput pentru a alimenta fondul de risc pentru împrumuturile externe contractate de stat şi subîmprumutate agenţilor economici în condiţiile menţionate la pct. 1.

CAP. II
Veniturile fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice

1. a) Surse de constituire
Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice se constituie din:
- sumele încasate la termenele stabilite de la subîmprumutaţi, reprezentând comisionul de risc negociat ca o cotã procentualã aplicatã asupra valorii împrumutului efectiv angajat de la IFI;
- dobânzile încasate la disponibilitãţile fondului de risc pãstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului;
- sumele reprezentând încasãri din dobânzi şi penalitãţi de întârziere aplicate pentru neplata în termen a comisionului de risc, echivalente cu dobânzile şi penalitãţile de întârziere pentru neplata creanţelor bugetare;
- sumele reprezentând încasãri din dobânzi şi penalitãţile de întârziere aplicate pentru neplata în termen a dobânzilor, ratelor de capital şi a altor costuri datorate şi neonorate la scadenţã de cãtre subîmprumutaţi.
b) Disponibilitãţile din fondul de risc pentru împrumuturile externe contractate de stat şi subîmprumutate subîmprumutaţilor se pãstreazã în cadrul contului curent general al Trezoreriei Statului.
Sumele datorate la fondul de risc se vireazã în contul Ministerului Finanţelor Publice nr. 361180000302 "Plãţi de mare valoare ale Trezoreriei Statului" sau, dupã caz, 361180000300 "Plãţi de micã valoare în relaţia cu Trezoreria Statului", deschise la Centrala Bãncii Naţionale a României.
c) Pentru disponibilitãţile fondului de risc se calculeazã dobânzi, la nivelul dobânzii la vedere plãtite de Trezoreria Statului pentru disponibilitãţile pãstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.
d) Suma datoratã drept comision de risc se determinã în conformitate cu procedura stabilitã în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni şi va fi inclusã în acordul de împrumut subsidiar care se încheie între Ministerul Finanţelor Publice şi subîmprumutat.
2. Subîmprumutaţii au obligaţia de a vira sumele datorate la fondul de risc în cuantumul şi la termenele stipulate în acordurile de împrumut subsidiar încheiate cu Ministerul Finanţelor Publice.
3. În situaţia în care sumele datorate drept comisioane de risc nu se vireazã la termenele stabilite, Direcţia generalã pentru acorduri, cooperare şi decontãri externe va calcula dobânzi şi penalitãţi de întârziere în conformitate cu dispoziţiile legale privind creanţele bugetare, care constituie surse ale fondului de risc.

CAP. III
Evidenţa şi raportarea modului de constituire a fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice

1. Direcţia generalã pentru acorduri, cooperare şi decontãri externe întocmeşte situaţia operativã privind veniturile fondului de risc aferente împrumuturilor externe pe baza documentelor proprii, a documentelor primite de la Direcţia generalã a contabilitãţii publice şi/sau a extraselor de cont transmise de subîmprumutaţi.
2.a) Trimestrial se va proceda la efectuarea unui punctaj între situaţia operativã şi evidenţa contabilã.
b) Evidenţa contabilã sinteticã şi analiticã a fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate agenţilor economici se organizeazã în cadrul Direcţiei generale a contabilitãţii publice, potrivit <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, şi Regulamentului de aplicare a acesteia.
3.a) Sumele încasate de Ministerul Finanţelor Publice de la subîmprumutaţi se înregistreazã în contabilitate în conturi analitice în baza codificãrii operaţiunilor de cãtre Direcţia generalã pentru acorduri, cooperare şi decontãri externe. Orice modificare va fi transmisã în scris Direcţiei generale a contabilitãţii publice de cãtre Direcţia generalã pentru acorduri, cooperare şi decontãri externe.
Codificarea va cuprinde:
- natura debitului care se diminueazã ca urmare a încasãrii;
- cursul valutar utilizat;
- echivalentul în valutã;
- semnãtura persoanei care efectueazã codificarea.
b) În vederea înregistrãrii în contabilitate, Direcţia generalã pentru acorduri, cooperare şi decontãri externe va transmite Direcţiei generale a contabilitãţii publice urmãtoarele situaţii:
(i) pânã la data de 15 a lunii, situaţia codificãrilor privind încasãrile din luna anterioarã la fondul de risc reprezentând comisionul la fondul de risc;
(ii) trimestrial, situaţia dobânzilor şi penalitãţilor de întârziere calculate pentru neplata comisioanelor datorate la fondul de risc pentru trimestrul anterior, întocmitã distinct pentru fiecare beneficiar al împrumuturilor externe subîmprumutate.
4. Dobânzile şi penalitãţile de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor subîmprumutaţilor se calculeazã de cãtre Direcţia generalã pentru acorduri, cooperare şi decontãri externe asupra echivalentului în lei al valutei, determinat pe baza cursului de schimb valutar valabil la data plãţii la extern, comunicat de Banca Naţionalã a României prin avizul de lichidare, în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru executarea creanţelor bugetare.
Direcţia generalã pentru acorduri, cooperare şi decontãri externe întocmeşte semestrial, pe baza datelor din evidenţele operative, puse de acord cu datele din evidenţa contabilã a Direcţiei generale a contabilitãţii publice, un raport privind modul de constituire a fondului de risc pentru împrumuturile externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice, care se prezintã pentru informare şi aprobare conducerii ministerului.

CAP. IV
Modul de recuperare a sumelor datorate de persoanele juridice subîmprumutate

1. Sumele datorate Ministerului Finanţelor Publice pentru împrumuturile externe contractate de stat şi subîmprumutate agenţilor economici se vor recupera de la subîmprumutaţi conform acordurilor de împrumut subsidiar încheiate cu Ministerul Finanţelor Publice.
2. Debitele în valutã rãmase de recuperat, precum şi majorãrile de întârziere şi penalitãţile de întârziere datorate, confirmate de cãtre Direcţia generalã pentru acorduri, cooperare şi decontãri externe, se transmit anual de cãtre Direcţia generalã a contabilitãţii publice subîmprumutaţilor, pentru a fi confirmate de aceştia, dupã cum prevede art. 17 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995 .
3. Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generalã pentru acorduri, cooperare şi decontãri externe deleagã direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sã urmãreascã recuperarea integralã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor datorate de persoanele juridice subîmprumutate, inclusiv prin procedura executãrii silite.

CAP. V
Contabilitatea fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice

1. Gestionarea fondului de risc pentru împrumuturile externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice se efectueazã de cãtre Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generalã pentru acorduri, cooperare şi decontãri externe în regim extrabugetar, prin contul curent general al Trezoreriei Statului.
În contabilitatea Trezoreriei Statului, organizatã în cadrul Direcţiei generale a contabilitãţii publice din Ministerul Finanţelor Publice, operaţiunile privind încasarea veniturilor fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice se reflectã cu ajutorul urmãtoarelor conturi:
- 11.20.03 "Disponibil din fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice";
- 27.21.03 "Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor şi penalitãţilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice":
- 27.21.03.cod agent.01 "Debitori din neplata comisioanelor cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice";
- 27.21.03.cod agent.02 "Debitori din neplata dobânzilor şi penalitãţilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice";
- 36.20.03 "Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice":
- 36.20.03.01 "Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice - comisioane";
- 36.20.03.02 "Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice - dobânzi şi penalitãţi de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice";
- 36.20.03.03 "Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice - dobândã";
- 54.04 "Venituri de realizat din comisioane, dobânzi şi penalitãţi de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice".
Conţinutul şi funcţiunea conturilor sunt prevãzute în anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni.
Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind constituirea şi utilizarea fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice este prezentatã în anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni.

ANEXA 1


────────
la instrucţiuni
────────────────

PROCEDURA
de determinare a clasei de risc a subîmprumutaţilor în vederea stabilirii comisionului la fondul de risc datorat de beneficiarii împrumuturilor externe contractate de stat şi rambursate din fonduri proprii

A. Analiza economico-financiarã a subîmprumutatului

Sistemul de apreciere a performanţei economico-financiare a subîmprumutaţilor, în vederea stabilirii comisionului la fondul de risc, are douã componente:
a) componenta cantitativã:
(i) analiza financiarã;
b) componenta calitativã:
(ii) calitatea echipei manageriale;
(iii) calitatea activitãţii desfãşurate de subîmprumutat;
(iv) relaţia financiarã a subîmprumutatului cu statul.
Performanţa financiarã este calculatã pe bazã de punctaj, prin acordarea de puncte fiecãrui aspect analizat, conform metodologiei menţionate în continuare şi în conformitate cu documentaţia ataşatã la prezenta notã, calculându-se pe de o parte un scor aferent componentei cantitative [R(F)], iar pe de altã parte un scor aferent componentei calitative [R(C)].
Scorul total [R(T)] este calculat ca medie aritmeticã ponderatã între componenta cantitativã [R(F)] şi componenta calitativã [R(C)], dupã urmãtoarea formulã:
R(T) = R(F) x 0,75 + R(C) x 0,25
Încadrarea în categoriile de performanţã financiarã
Încadrarea în categoriile de performanţã financiarã se face în ordinea crescãtoare a scorului total, în una dintre categoriile de la A la E, aplicându-se grila de mai jos:
Categoria Scorul total [R(T)]
A 0 < , ≤ 13
B 13 < , ≤ 26
C 26 < , ≤ 39
D 39 < , ≤ 52
E > 52
Semnificaţia categoriilor de performanţã financiarã este redatã în anexa nr. 1.1.
Calcularea scorului total [R(T)]
Componenta cantitativã [R(F)]
Scorul obţinut din componenta cantitativã apreciazã bonitatea financiarã a subîmprumutatului, respectiv capacitatea acestuia de a se achita de obligaţiile convenite prin acordul subsidiar de împrumut, prin evaluarea unor indicatori de standing financiar, pe baza situaţiilor financiare, în evoluţie, în ultimele douã perioade de raportare.
Indicatorii de standing financiar calculaţi pentru determinarea scorului componentei cantitative [R(F)], sunt grupaţi în 4 categorii:
● indicatori de lichiditate:
- rata curentã;
- rata rapidã;
- lichiditatea imediatã;
- stocul de încredere*1);
● indicatori de solvabilitate:
- gradul de îndatorare;
- rata datoriilor pe termen mediu şi lung;
- rata acoperirii dobânzilor;
- cuantumul plãţilor restante în cifra de afaceri;
● indicatori de profitabilitate:
- rentabilitatea financiarã (ROE);
- rata marjei brute;
- eficienţa activelor totale (ROA);
- rentabilitatea de bazã;
● indicatori de activitate:
- viteza de rotaţie a activelor;
- durata medie de stocare;
- perioada medie de încasare a creanţelor;
- perioada medie de platã a furnizorilor.
___________
*1) Acest indicator se calculeazã doar în cazul în care indicatorul "rata rapidã" are o valoare supraunitarã.


Semnificaţia indicatorilor de standing financiar şi modul de calcul al acestora sunt prezentate în anexa nr. 1.2.
Pentru determinarea scorului aferent componentei cantitative, indicatorii din primele 3 categorii sunt cuprinşi şi evaluaţi într-o matrice, stabilindu-se în funcţie de valorile lor un punctaj, din cele patru trepte, determinate convenţional (foarte bun = 0 puncte, mediu = 1,5 puncte, satisfãcãtor = 3 puncte, necorespunzãtor = 6 puncte).
În vederea obţinerii punctajului se utilizeazã media aritmeticã ponderatã, în funcţie de momentul analizei şi de situaţiile financiare utilizate, astfel:
● ponderea 1 - pentru indicatorii obţinuţi în baza analizei bilanţului din anul precedent;
● ponderea 0,5 - pentru indicatorii obţinuţi în baza analizei situaţiei financiare a primului trimestru;
● ponderea 1 - pentru indicatorii obţinuţi în baza analizei situaţiei financiare din al doilea trimestru;
● ponderea 2 - pentru indicatorii obţinuţi în baza analizei ultimului bilanţ întocmit.
Metoda de ponderare se va utiliza pentru fiecare indicator analizat.
Indicatorii de activitate, pentru care nu se pot stabili întotdeauna valori standard, datoritã neomogenitãţii valorilor acestora în cadrul industriilor în care îşi desfãşoarã activitatea subîmprumutaţii, participã la formarea scorului aferent componentei cantitative doar prin penalizarea acestuia în cazul în care durata creditului comercial depãşeşte 120 de zile. Valorile rezultatelor indicatorilor de activitate vor fi interpretate şi luate în considerare în cadrul anexei nr. 1.3.
Scorul aferent componentei cantitative [R(F)] este calculat prin însumarea punctajelor individuale corespunzãtoare indicatorilor de standing financiar.
Acest scor se va ajusta prin adãugarea de puncte penalizatoare, dacã analiza indicatorilor de standing financiar evidenţiazã urmãtoarele probleme, considerate multiplicatoare de risc:
a) dacã indicatorul "grad de îndatorare" obţinut are o valoare mai mare sau egalã cu 10 ori dacã societatea este decapitalizatã, se vor adãuga 5 puncte de penalizare;
b) dacã valoarea unuia dintre indicatorii de activitate "perioada medie de încasare a creanţelor" sau, respectiv, "perioada medie de platã a furnizorilor" (obţinuţi conform metodei de ponderare) depãşeşte 120 de zile, se vor adãuga 3 puncte de penalizare;
c) în cazul în care ultima (cea mai recentã) situaţie financiarã prezintã rezultate negative (pierderi), punctajul corespunzãtor celor 4 indicatori de profitabilitate va fi de 6 puncte pentru fiecare dintre aceştia (ROE, marja brutã, ROA, rentabilitatea activitãţii de bazã).
Componenta calitativã [R(C)]
Pentru aprecierea performanţei financiare, pe lângã analiza indicatorilor de standing financiar trebuie luate în calcul şi aspectele nefinanciare, respectiv calitatea managementului societãţii, calitatea activitãţii desfãşurate de subîmprumutat, precum şi relaţia financiarã cu statul. Elementele necesare se vor identifica pe baza documentaţiei menţionate în anexa nr. 1.4, depusã de subîmprumutat la sediul Ministerului Finanţelor Publice.
Evaluarea aspectelor componentei calitative se realizeazã conform formularului prevãzut în anexa nr. 1.5, ţinându-se cont de urmãtoarele precizãri:
a) un scor de 0 puncte este considerat a reprezenta o situaţie foarte bunã, care conduce la aprecierea unui risc scãzut; un scor de 1 punct este considerat a reprezenta o situaţie normalã, o desfãşurare fãrã probleme a activitãţii; riscul apreciat în urma analizei aspectelor calitative creşte pe mãsurã ce acestea primesc punctaje de peste 2 puncte;
b) acolo unde nu se poate evalua aspectul menţionat, din motive bine întemeiate, punctajul implicit va fi de 1 punct;
c) punctajul ce poate fi acordat este cel menţionat în grilele din anexa nr. 1.5, cu menţiunea cã nu se pot acorda puncte intermediare.
Calitatea echipei manageriale
Acest aspect al componentei calitative permite sã se evalueze dacã echipa managerialã este capabilã, din punct de vedere al competenţei şi experienţei, de a conduce activitatea, în aşa fel încât aceasta sã genereze fluxurile de numerar necesare desfãşurãrii eficiente a activitãţii şi, în consecinţã, pentru crearea unei capacitãţi adecvate de rambursare a împrumutului.
Pentru evaluarea echipei manageriale se va lua în calcul şi experienţa dobânditã de membrii echipei manageriale în cadrul activitãţii pe care au desfãşurat-o în unitãţi economice cu acelaşi obiect de activitate cu firma în care îşi desfãşoarã în prezent activitatea.
În cadrul evaluãrii echipei manageriale se vor identifica existenţa obiectivelor bine definite pe termen scurt, precum şi a unei strategii pe termen mediu şi lung, dar şi dacã acestea sunt întocmite şi respectate în mod constant sau nu.
Printre factorii de risc care trebuie urmãriţi în evaluarea echipei manageriale se numãrã: schimbãri dese ale membrilor conducerii, previziuni nerealiste numeroase şi repetate, necunoaşterea informaţiilor financiare sau de activitate de actualitate, modificãri importante ale situaţiilor financiare. Se vor evita relaţiile de afaceri cu societãţi care au în structurile de conducere persoane implicate în scandaluri financiare/falimente în trecut.
Calitatea activitãţii desfãşurate de subîmprumutat
La acest nivel se vor urmãri:
- continuitatea desfãşurãrii activitãţii şi gradul de utilizare a capacitãţilor de producţie sunt apreciate prin portofoliul de contracte şi durata pe care acesta asigurã o activitate neîntreruptã. De asemenea, trebuie identificate situaţiile în care firma depinde de ofertanţi, produsul/serviciul având o cerere scãzutã;
- activitatea firmei se bazeazã pe perspectiva sectorului de activitate în care acţioneazã subîmprumutatul. Totodatã, poziţia acestuia în ramura respectivã constituie un aspect important pentru evaluarea succesului în afaceri al societãţii. Cota de piaţã deţinutã de societate aratã poziţia acesteia în raport cu concurenţa. Indiferent de cota de piaţã deţinutã, societatea trebuie sã ia în calcul concurenţa şi sã-şi asigure evoluţia şi dezvoltarea afacerii;
- evaluarea activitãţii trebuie sã ţinã cont de dotãrile şi tehnologia de care dispune subîmprumutatul. Aceasta trebuie sã fie adecvatã produselor/serviciilor ce se doreşte a fi realizate;
- pentru a determina dacã subîmprumutatul îşi doreşte câştiguri imediate sau este preocupat de dezvoltarea viitoare, se va urmãri care este cota din profit care va fi reinvestitã.
Relaţia financiarã a subîmprumutatului cu statul
Pentru evaluarea relaţiei financiare a subîmprumutatului cu statul se va ţine cont de urmãtoarele:
- în situaţia în care subîmprumutatul înregistreazã obligaţii restante faţã de bugetul de stat, se va urmãri dacã la data scadenţei obligaţiile bugetare, disponibilitãţile bãneşti ale debitorului acopereau în întregime nivelul obligaţiilor;
- dacã în perioada pentru care au acumulat obligaţii bugetare restante înregistreazã clienţi neîncasaţi şi avansuri acordate furnizorilor cu care subîmprumutatul este în relaţii de dependenţã (relaţia de dependenţã este cea stabilitã în situaţia în care o persoanã fizicã sau juridicã este acţionar/asociat semnificativ în ambele societãţi comerciale);
- dacã pe perioada în care au acumulat obligaţii bugetare restante subîmprumutaţii au plãtit dividende acţionarilor/asociaţilor, alţii decât instituţiile publice implicate în procesul de privatizare.
La acest nivel de analizã se va ţine seama dacã subîmprumutatul are o importanţã economicã şi socialã naţionalã sau zonalã semnificativã, precum şi dacã acesta a fost afectat de calamitãţi naturale în perioada în care a înregistrat obligaţii bugetare restante. Încadrarea subîmprumutatului în categoria menţionatã mai sus se va face pe baza unui referat motivat întocmit de direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale, avizat, dupã caz, de comisiile de dialog social constituite la nivelul prefecturilor.
Scorul aferent componentei calitative [R(C)] este calculat prin însumarea punctajelor individuale corespunzãtoare aspectelor prezentate mai sus, utilizându-se în acest scop formularul prevãzut în anexa nr. 1.5.
Ajustarea punctajului de cãtre analistul de proiect
În funcţie de rezultatele analizei detaliate efectuate de cãtre analistul de proiect (atât analiza financiarã, cât şi analiza aspectelor calitative ale activitãţii subîmprumutatului), în urma identificãrii unor noi factori de risc sau factori favorizanţi, structura organizatoricã care întocmeşte raportul de analizã şi încadrare a societãţii în categoriile de performanţã financiarã poate ajusta acest scor, în plus sau în minus cu maximum 6 puncte.
Centralizarea punctajelor, calculul scorului total şi stabilirea categoriei de performanţã financiarã
Formularul în care sunt centralizate punctajele obţinute la toate aspectele analizate şi prin care se comunicã rezultatele analizei performanţelor financiare este prezentat în anexa nr. 1.6.

B. Analiza capacitãţii subîmprumutatului de rambursare a creditului

Obiectivul acestei analize constã în evaluarea riscului de nerambursare a ratelor de dobândã şi de capital aferente împrumutului contractat de subîmprumutat, pornindu-se de la previziunea necesarului de finanţare pentru investiţie şi pentru operare, şi în analiza fluxurilor nete de trezorerie (cash-flow-urilor disponibile) generate de exploatarea proiectului de investiţii.
Analiza fluxurilor nete de trezorerie reprezintã procesul-cheie în determinarea riscului de proiect şi presupune prognozarea cash-flow-urilor disponibile (CFD) pe întreaga perioadã de timp/viaţã a proiectului şi calcularea venitului net actualizat pe baza comparãrii proiecţiilor "cu proiect" şi "fãrã proiect". Dacã CFD actualizate (aduse din viitor în prezent) vor depãşi considerabil costurile de proiect (actuale şi viitoare), atunci valoarea actualã netã a investiţiei (VAN) este pozitivã, iar proiectul este considerat fezabil. De asemenea, estimarea valorilor CFD pentru proiectul de investiţii trebuie realizatã pentru un scenariu favorabil (proiecţie optimistã) şi pentru un scenariu nefavorabil (proiecţie pesimistã).
Capacitatea societãţii comerciale de rambursare a împrumutului pe termen lung este determinatã prin calculul indicatorului "serviciul acoperirii datoriei". Proiecţia acestui indicator pe întreaga perioadã de timp/viaţã a proiectului de investiţii este foarte importantã de urmãrit pentru a evalua managementul financiar al subîmprumutatului.
Indicatorii calculaţi la acest nivel nu contribuie la stabilirea punctajului aferent clasei de risc a subîmprumutatului, dar nivelul acestora este determinant în luarea deciziei de acordare a unui împrumut de investiţii.
Semnificaţia indicatorilor de standing financiar şi modul de calcul al acestora sunt prezentate în anexa nr. 1.2.

ANEXA 1.1
──────────
la procedurã
────────────

SEMNIFICAŢIA CATEGORIILOR DE PERFORMANŢĂ FINANCIARĂ

Categoria A: Societãţile din aceastã clasã au un standing financiar la cel mai înalt nivel, dispun de o capacitate de rambursare excelentã, neînregistrând iregularitãţi la plata datoriilor cãtre creditor. Este improbabilã înregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe aceşti subîmprumutaţi este la un nivel minim.
Categoria B: Societãţile din aceastã clasã au un standing financiar şi o capacitate de rambursare foarte bune. Este improbabilã apariţia unor iregularitãţi la plata cãtre creditor, iar dacã apar, sunt minore şi se pot rezolva rapid. Nu sunt previzibile înregistrãrile de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe aceastã categorie de subîmprumutaţi este considerat scãzut.
Categoria C: Societãţile din aceastã clasã au un standing financiar relativ bun, dar pot avea probleme legate de fluxul financiar. Capacitatea de rambursare este de regulã adecvatã, dar pot apãrea iregularitãţi la plata datoriilor cãtre creditor, care se pot rezolva însã fãrã reeşalonãri sau rescadenţãri. Este puţin probabilã înregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe aceastã categorie de subîmprumutaţi este considerat mediu, dar acceptabil prin monitorizarea strictã a angajamentelor.
Categoria D: Societãţile din aceastã clasã au probleme legate de fluxul financiar, care, în general, duc la apariţia de iregularitãţi la plata datoriilor cãtre creditor, rezolvabile uneori prin reeşalonarea sau rescadenţarea plãţilor. Prezentând vulnerabilitate sporitã la şocurile pieţei, subîmprumutatul are capacitate de rambursare atât timp cât nu existã perturbãri în mediul sãu economic. Este posibilã înregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe aceastã categorie de subîmprumutaţi este considerat mare.
Categoria E: Societãţile din aceastã clasã au probleme serioase legate de fluxul financiar. Probabilitatea apariţiei unor iregularitãţi la plata datoriilor cãtre creditor este foarte mare, capacitatea de rambursare a angajamentelor fiind foarte fragilã. Pierderile sunt, în majoritatea cazurilor, iminente. Riscul de nerambursare a împrumutului este considerat maxim, expunerile nete pe acest tip de subîmprumutaţi se pot reduce doar prin aducerea de garanţii colaterale de clasã superioarã.

ANEXA 1.2
──────────
la procedurã
──────────────

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│MODUL DE CALCUL ŞI SEMNIFICAŢIA INDICATORILOR DE STANDING FINANCIAR │
├─────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│ INDICATORI │ SEMNIFICAŢIA INDICATORILOR │ MODUL DE CALCUL │
├─────────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
│INDICATORI DE LICHIDITATE │
├─────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│ │Rata curentã reflectã posibilitatea │ │
│ │elementelor patrimoniale curente de a se │ │
│ │transforma în lichiditãţi pentru a se │ │
│ │achita datoriile curente. Dacã valoarea │ │
│ │totalã a pasivelor curente este mai mare │ │
│ - RATA CURENTA │decât valoarea totalã a activelor │Active circulante │
│ │curente atunci acest indicator este ├───────────────── │
│ │subunitar şi aceasta ar putea arãta cã │Datorii curente │
│ │finanţarea pe termen scurt a fost │ │
│ │folositã pentru achiziţionarea de │ │
│ │"active pe termen lung", ceea ce în mod │ │
│ │normal este considerat imprudent. │ │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │Rata rapidã reflectã posibilitatea │ │
│ │activelor rapide, concretizate în creanţe│ │
│- RATA RAPIDA │şi trezorerie, de a acoperi datoriile │ Active circulante│
│ │curente; se scad stocurile din activele │ - Stocuri │
│ │curente deoarece prezintã cel mai puţin │ ─────────────────┤
│ │caracterul de lichiditate. Daca valoarea │ Datorii curente │
│ │acestui indicator tinde sã fie │ │
│ │supraunitarã, firma poate face faţã │ │
│ │datoriilor pe termen scurt prin │ │
│ │transformarea rapidã a activelor în │ │
│ │lichiditãţi. │ │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │Reflectã posibilitatea achitãrii │ │
│- LICHIDITATE │datoriilor pe termen scurt pe seama │ │
│ IMEDIATA │numerarului aflat în casierie, a │Trezorerie* 100 │
│ │disponibilitãţilor bancare şi a ├──────────────── │
│ │plasamentelor de scurtã duratã. │Datorii curente │
│ │Indicatorul aratã cât din datoriile │ │
│ │curente sunt acoperite de active cu │ │
│ │lichiditate imediatã. │ │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│- STOC DE │Aratã cât din valoarea stocurilor, la │(Datorii curente- │
│ INCREDERE │valoarea contabilã, este necesar a fi │Active rapide)*100│
│ │vândutã pentru a se acoperi pasivele │──────────────────┤
│ │curente neacoperite de activele rapide. │ Stocuri │
├─────────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
│INDICATORI DE SOLVABILITATE │
│ │
├─────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│ │Indicator de solvabilitate patrimonialã, │ │
│ │care aratã gradul de îndatorare al │ │
│- GRAD DE │firmei, respectiv raportul între │ Datorii totale │
│ ÎNDATORARE │datoriile totale angajate de firmã si │ ────────────── │
│ (LEVERAGE) │capitalurile proprii. Cu cat acest │ Capitaluri propri│
│ │indicator se îndepãrteazã de valoarea │ │
│ │unitarã cu atât firma se foloseşte de │ │
│ │efectul de levier ceea ce duce la │ │
│ │creşterea gradului de îndatorare. │ │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │Exprimã ponderea datoriilor pe termen │ │
│- RATA DATORIILOR│mediu şi lung (având o scadenţã mai │ │
│ PE TERMEN │mare de un an de zile) în capitalurile │ Datorii pe termen│
│ MEDIU ŞI LUNG │proprii. Indicã în ce mãsurã │ mediu şi lung │
│ │capitalurile proprii constituie garanţie │ ─────────────────┤
│ │pentru achitarea datoriilor pe termen │ Capitaluri │
│ │mediu şi lung. │ proprii │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│- RATA ACOPERIRII│Exprimã capacitatea firmei de a-şi plãti │Profit din │
│ DOBANZILOR │dobânzile. │exploatare │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │Cheltuieli cu │
│ │ │dobânzile │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│- CUANTUM PLAŢI │Exprimã ponderea volumului de plãţi │Plãţi restante*100│
│ RESTANTE IN │restante raportat la cifra de afaceri. ├──────────────────┤
│ CIFRA DE │Este tot un indicator de îndatorare, │Cifra de afaceri │
│ AFACERI │care aratã comportamentul împrumutatului │ │
│ │cu privire la achitarea datoriilor │ │
│ │la termen. │ │
├─────────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
│INDICATORI DE PROFITABILITATE │
├─────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│- RENTABILITATEA │Este indicatorul clasic de profitabi- │Profit net * 100 │
│ FINANCIARA │litate, urmãrit de manageri şi ├──────────────────┤
│ (ROE) │acţionariat. Reprezintã eficienţa cu │Capitaluri proprii│
│ │care este utilizat capitalul investit │ │
│ │în firma. │ │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │Exprimã profitabilitatea societãţii, │Profit brut *100 │
│ │respectiv cât la sutã din vânzãri revine ├──────────────────┤
│- RATA MARJEI │societãţii, dupã acoperirea tuturor │Cifra de afaceri │
│ BRUTE │cheltuielilor. │ │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ EFICIENŢA │Mãsoarã rentabilitatea societãţii prin │Profit net * 100 │
│ ACTIVELOR │raportarea profitului net obţinut la ├──────────────────┤
│ TOTALE │activele totale angajate. Indicã │Active totale │
│ (ROA) │eficienţa cu care sunt utilizate activele│ │
│ │firmei. │ │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│- RENTABILITATEA │Exprimã rentabilitatea'adactivitãţii de │Profit din │
│ ACTIVITĂŢII DE │bazã, marja de profit din exploatare, │exploatare * 100 │
│ BAZĂ │respectiv eficienţa cu care se desfãşoarã├──────────────────┤
│ │activitatea. │Cheltuieli pentru │
│ │ │exploatare │
├─────────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
│INDICATORI DE ACTIVITATE │
├─────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│- VITEZA DE │Reprezintã numãrul de rotaţii pe care le │Cifra de afaceri │
│ ROTAŢIE A │efectueazã activele circulante in ├──────────────────┤
│ ACTIVELOR │perioada analizatã. În funcţie de │Active totale │
│ │specificul activitãţii, un numãr mare │ │
│ │de rotaţii asigura venituri mai mari │ │
│ │utilizând aceleaşi active totale. │ │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│- DURATA MEDIE │Numãrul mediu de zile în care elementele │ │
│ DE STOCARE │componente ale stocului sunt │Stocuri * 360 │
│ (nr. zile) │depozitate înainte de a intra în stocul ├────────────── │
│ │de producţie, respectiv înainte de a fi │Costuri(chelt. │
│ │livrate. Sensul favorabil de evoluţie │exploatare- │
│ │este descrescãtor şi reprezintã o │salarii- │
│ │gestiune eficientã a stocurilor. │amortizare │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│-PERIOADA MEDIE │Numãrul mediu de zile în care se │Creanţe │
│ DE ÎNCASARE A │încaseazã creanţele faţã de cifra de │(Clienţi)* 360 │
│ CREANŢELOR │afaceri in perioada analizata. ├──────────────────┤
│ (nr.zile) │Indicatorul apreciazã care este perioada │Cifra de afaceri │
│ │medie in care societatea beneficiaza de │ │
│ │credit comercial │ │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│- PERIOADA MEDIE │Numãrul mediu de zile în care sunt │Furnizori *360 │
│ DE PLATA A │plãtiţi furnizorii faţã de cifra de ├──────────────── │
│ FURNIZORILOR │afaceri realizata in perioada respectiva.│Cifra de afaceri │
│ (nr.zile) │Indicatorul apreciazã care este durata │ │
│ │medie pe care societatea acorda credit │ │
│ │comercial partenerilor sãi. │ │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┘Notã: Valoarea din bilanţ a activelor circulante va fi diminuatã cu valoarea contului clienţi incerţi (ct.461), valoare cu care se vor mãri cheltuielile excepţionale.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ MODUL DE CALCUL ŞI SEMNIFICAŢIA INDICATORILOR DE STANDING FINANCIAR │
├─────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│ INDICATORI │ SEMNIFICAŢIA INDICATORILOR │ MODUL DE CALCUL │
├─────────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
│INDICATORI PRIVIND CAPACITATEA SUBIMPRUMUTATULUI DE RAMBURSARE A CREDITULUI │
├─────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│- CASH-FLOW │Exprimã potenţialul de remunerare a │PN+Amo+Dob- │
│ DISPONIBIL │acţionarilor cu dividende şi a │(delta)Imo- │
│ (CFD) │creditorilor cu dobânzi, dupã finanţarea │(delta)NFR │
│ │creşterii economice, respectiv variaţia │ │
│ │imobilizãrilor [(delta)Imo] şi variaţia │ │
│ │necesarului de fond de rulment │ │
│ │[(delta)NFR]. │ │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│- VALOAREA │Se determinã ca diferenţã între fluxurile│ Σ[CF(t)/(l+k)^t]-│
│ ACTUALA NETA │de trezorerie viitoare (CF) şi │ I(o) │
│ (VAN) │actualizate la rata dobânzii de piaţã │ │
│ │(k), respectiv valoarea lor actualã, │ │
│ │pe de o parte, şi capitalul investit │ │
│ │[I(o)], pe de alta parte. Cu cat │ │
│ │veniturile actualizate vor fi mai mari │ │
│ │decât capitalurile investite (VAN >>0) │ │
│ │cu atât proiectul de investiţii va fi │ │
│ │mai eficient. │ │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │Aratã capacitatea societãţii comerciale │[PN(anual)+ │
│- SERVICIUL │de a rambursa creditele primite. Nivelul │ Amo(anual)]/ │
│ ACOPERIRII │minim acceptat este de 1. De regulã, dacã│ Credit(rata │
│ DATORIEI │acest coeficient este subunitar, │ anuala) │
│ │proiectul de investiţii va fi respins de │ │
│ │la acordarea unui împrumut pe termen │ │
│ │mediu şi lung. │ │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

ANEXA 1.3
─────────
la procedurã
─────────────

MATRICEA INDICATORILOR DE STANDING FINANCIAR
PENTRU DETERMINAREA SCORULUI COMPONENTEI
CANTITATIVE
┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│ INDICATORI │ Grila de aplicare │
│ ├───────────┬────────────┬────────────┬───────────────┤
│ │foarte bun │ mediu │satisfacator│necorespunzator│
│ ├───────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │(0 puncte) │(1,5 puncte)│(3 puncte) │ (6 puncte) │
├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│LICHIDATE │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│1. Rata curenta │ > 1,7 │1,35 - 1,7 │ 1 - 1,35 │ ≤ 1 │
├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│2. Rata rapida (testul │ > 1 │0,75 - 1 │0,5/0,75 │ ≤ 0,5 │
│ acid) │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│3. Stoc de incredere) │ < 35% │35 - 65% │65 95% │ ≥ 95% │
├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│4. Lichiditate imediata │ > 20% │10 - 20% │ 5 - 10% │ ≤ 5% │
├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│SOLVABILITATE │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│1. Grad de indatorare │ < 1,5 │1,5 - 2,5 │2,5 - 3,5 │ ≥ 3,5 │
├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│2. Rata datoriilor pe │ │ │ │ │
│ termen mediu si lung │ < 0,5 │0,5 - 0,75 │0,75 - 1 │ ≥ 1 │
├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│3. Rata acoperirii │ │ │ │ │
│ dobanzilor │ > 4 │ 3 - 4 │ 2 - 3 │ ≤ 2 │
├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│4. Cuantum plati │ │ │ │ │
│ restante in cifra de │ │ │ │ │
│ afaceri │ < 20% │ 20 - 30% │ 30 - 40% │ ≥ 40% │
├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│PROFITABILITATE │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│1. Rentabilitatea │ │ │ │ │
│ financiara (ROE) │ > 25% │ 16 - 25% │ 7 - 16% │ ≤ 7% │
├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│2. Rata marjei brute │ > 10% │7,5 - 10% │ 5 - 7,5% │ ≤ 5% │
├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│3. Rentabilitatea │ │ │ │ │
│ economica (ROA)- │ │ │ │ │
│ eficienta activelor │ │ │ │ │
│ totale │ > 10% │7,5 - 10% │ 5 - 7,5% │ ≤ 5% │
├────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│4. Rentabilitatea │ │ │ │ │
│ activitatii de baza │ > 10% │6,5 - 10% │ 3 - 6,5% │ ≤ 3% │
│ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────────┘Nota: Intervalele de la calificativul mediu sunt inchise iar cele de la calificativul satisfacator sunt deschise.


ANEXA 1.4


─────────
la procedurã
─────────────

DOCUMENTAŢIA
necesarã elaborãrii analizei pentru determinarea comisionului de risc pentru împrumuturile externe

A. 1. Situaţia indicatorilor economico-financiari ai subîmprumutatului, conform modelului anexat, semnatã de cãtre directorul general şi directorul economic al subîmprumutatului.
În vederea determinãrii performanţei financiare a subîmprumutatului, se vor utiliza ultimele douã bilanţuri anuale încheiate*1), cu menţiunile urmãtoare:
a) în cazul în care nu existã*2) douã bilanţuri anuale încheiate, se va utiliza bilanţul anual încheiat pe anul precedent, iar pentru anul în curs se va utiliza fie situaţia financiarã semestrialã, fie, dacã solicitarea este depusã înaintea încheierii acesteia, situaţia trimestrialã, întocmitã pe formulare de bilanţ contabil şi vizatã de comisia de cenzori;
b) pentru solicitãrile depuse în timpul primului trimestru al anului, înainte de închiderea exerciţiului financiar anterior se va putea înlocui bilanţul cu balanţa de verificare la data de 31 decembrie, transpusã în formulare de bilanţ, purtând viza de cenzori*3), numai dacã tendinţa constatatã din analiza ultimului bilanţ încheiat şi a datelor cuprinse în aceastã balanţã este confirmatã de ultima situaţie financiarã (consistenţã şi evoluţie în acelaşi sens a indicatorilor: rata curentã, grad de îndatorare, rata marjei brute). În sensul constatãrii inconsistenţei evoluţiei indicatorilor, vor fi luate în calcul ultimul bilanţ încheiat şi situaţia financiarã semestrialã pe primele 6 luni ale anului încheiat.

_________
*1) În cazul bilanţurilor anuale sau raportãrilor semestriale, formularele trebuie semnate de conducerea societãţii şi sã poarte viza autoritãţii fiscale de drept.
*2) Societatea desfãşoarã activitate de mai puţin de doi ani sau a efectuat o întrerupere de activitate.
*3) Acolo unde forma de proprietate a societãţii prevede existenţa comisiei de cenzori.

2. Copie de pe ultimul act de control întocmit de organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice
3. Situaţia privind creanţele de încasat de la clienţi şi/sau debitori conform evidenţelor contabile, vechimea acestora, mãsurile de urmãrire întreprinse, numãrul de cazuri aflate în instanţele de judecatã şi sumele datorate, stadiul acestor cazuri, precum şi situaţia clienţilor neîncasaţi pentru care s-a prescris dreptul de recuperare a creanţelor cu exemplificare pe clienţi/debitori
4. Modul de realizare a recomandãrilor misiunilor instituţiilor financiare internaţionale
5. Extras din "business plan" aprobat de ordonatorul principal de credite, din care sã reiasã obiectivele tactice şi strategice
6. Situaţia privind soldurile conturilor de disponibilitãţi, în lei şi în valutã, şi depozitele bancare, inclusiv pe unitãţi plãtitoare, la data scadenţei obligaţiilor restante la bugetul de stat, precum şi situaţia privind creditele curente şi cele nerambursate la scadenţã
7. Situaţia avansurilor acordate furnizorilor, cu enumerarea principalilor furnizori, valoarea avansurilor acordate furnizorilor cu care societatea are legãturi de capital direct sau prin asociatul/acţionarul principal
8. Situaţia privind obligaţiile bugetare restante
9. Situaţia portofoliului de clienţi, din care sã reiasã numãrul de clienţi, contractele încheiate, valoarea contractelor, sectorul de activitate al clienţilor
10. Situaţia imobilizãrilor corporale pe categorii, perioada medie şi gradul de amortizare a acestora
11. Orice alte documente considerate utile
În cazul în care subîmprumutatul considerã cã are o importanţã economicã şi socialã naţionalã sau zonalã semnificativã, precum şi dacã acesta a fost afectat de calamitãţi naturale, documentaţia acestora trebuie sã cuprindã şi urmãtoarele:
- memoriu motivat, din care sã rezulte cã subîmprumutaţii care au o importanţã economico-socialã zonalã sau naţionalã semnificativã se încadreazã în aceastã categorie;
- procesele-verbale de constatare a pierderilor suferite în urma calamitãţilor naturale, în copie, întocmite de comisiile constituite în acest scop, în conformitate cu prevederile legale
B. 1. Planul de finanţare al proiectului de investiţii, ce va ţine cont de delimitarea cheltuielilor în cheltuieli externe (în valutã) şi interne (în lei), precum şi estimãrile nevoii de finanţare pentru fiecare an, pe întreaga perioadã de viaţã a investiţiei. Planul de finanţare va lua obligatoriu în considerare sursele de finanţare locale, respectiv resursele proprii ale iniţiatorului de proiect, precum şi/sau împrumuturile de la instituţiile financiare locale.
2. Proiecţia cash-flow-urilor disponibile pe întreaga perioadã de viaţã a investiţiei, pentru situaţiile "cu proiect", şi "fãrã proiect", respectiv scenariul favorabil (optimist) şi nefavorabil (pesimist)
3. Proiecţia profitului net anual şi amortizarea anualã pe întreaga perioadã de viaţã a investiţiei, pentru scenariu favorabil (optimist) şi nefavorabil (pesimist).


- model -
...................................
(Denumirea subîmprumutatului)

SITUAŢIA
indicatorilor economico-financiari ai subîmprumutatului

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea indicatorului Valoarea
───────────────────────────────────
La data de ...... La data de ......
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Bilanţ contabil
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Active circulante
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Datorii curente
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stocuri
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Trezorerie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Active rapide
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Plãţi restante (furnizori)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Datorii totale
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitaluri proprii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Datorii pe termen mediu şi lung
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Active totale
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cont de profit şi pierdere
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Profit din exploatare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cheltuieli cu dobânzile
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cifra de afaceri
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Profit net
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Profit brut
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Profit din exploatare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cheltuieli de exploatare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salarii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Amortizare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cota de profit reinvestit
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Director general, Director economic,
................. ....................ANEXA 1.5.
----------
la procedura
------------


FORMULAR
pentru aprecierea aspectelor nefinanciare si
determinarea scorului de risc aferent componentei calitative (Rc)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ CRITERIU │GRILA DE│
│ │PUNCTAJ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│1. CALITATEA ECHIPEI MANAGERIALE A SUBÎMPRUMUTATULUI │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│1. Competentã şi experienţã*1) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Are pregãtire de specialitate şi experienţã profesionalã de cel │ │
│puţin 5 ani │ 0 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Are pregãtire de specialitate şi experienţã profesionalã, dar sub │ │
│5 ani │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Nu are pregãtire de specialitate, dar are experienţã profesionalã │ 20 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Are pregãtire de specialitate, dar nu are experienţã profesionalã │ 30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Nu are pregãtire de specialitate şi nici experienţã profesionalã │ 50 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ Punctaj acordat│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ii. Existenţa obiectivelor tactice şi strategice │ 0 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Existã atât obiective tactice (pe termen scurt), cât şi o strategie │ │
│realistã, (pe termen mediu şi lung), bine definite, detaliate, │ 10 │
│realizate sistematic │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Societatea are o strategie pe termen mediu şi lung, doar conturatã, │ │
│fãrã planuri detaliate, societatea urmãrind mai mult obiectivele pe │ │
│termen scurt │ 20 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Existã doar obiective tactice, planuri pe termen scurt │ 30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Obiective şi planuri întâmplãtoare, nerealizate sau care se schimbã │ │
│des │ 50 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Nu existã o strategie clar formulatã şi nici obiective tactice │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ Punctaj acordat│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│iii. Alte aspecte privind echipa managerialã*2) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Conducerea este asiguratã de o echipã stabilã; este bine înţeles │ 0 │
│principiul delegãrii responsabilitãţii; fluentizare a procesului │ │
│decizional; relaţie foarte bunã cu angajaţii │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Echipã managerialã, relaţii normale angajaţi-conducere-acţionari │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Conducerea este asiguratã de o echipã managerialã, dar nu existã un │ 20 │
│sistem de succesiune stabilit sau se semnaleazã neînţelegeri între │ │
│angajaţi şi conducere │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Conducerea este asiguratã de un singur manager; sistem de succesiune │ │
│stabilit; │ 30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Conducerea este asiguratã de un singur manager, fãrã un sistem de │ 50 │
│succesiune stabilit sau conducerea este asiguratã de o echipã │ │
│managerialã/dar existã conflicte de muncã deschise între │ │
│conducere-acţionari-angajaţi │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ Punctaj acordat│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

Total punctaj 1 (i+ii+iii) [_____]


*1) Echipa managerialã este consideratã a fi formatã din personalul cu putere de decizie sau atribuţii de conducere, în funcţie de structura de organizare şi mãrimea societãţii, respectiv preşedinte, director general, director economic, director de vânzãri etc, sau respectiv manager unic
*2) În evaluarea punctajului se va ţine cont de faptul cã ,,;" separã condiţiile care trebuie îndeplinite simultan┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ CRITERIU │GRILA DE│
│ │PUNCTAJ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│2. CALITATEA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE SUBÎMPRUMUTAT │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│i. Aspecte legate de portofoliul de clienţi │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Firma deţine un portofoliu mare de contracte cu clienţi stabili şi │ │
│diversificaţi, asigurând desfãşurarea activitãţii pe termen lung │ 0 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Portofoliul de clienţi şi contracte adecvat, contractele încheiate │ │
│asigurând desfãşurarea activitãţii pe termen mediu (cel puţin un an) │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Contractele în derulare asigurã desfãşurarea activitãţii pe termen │ │
│scurt (mai puţin de un an) │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Societatea întâmpinã dificultãţi în gãsirea de parteneri comerciali, │ │
│lipsa unor comenzi necesare vânzãrii producţiei serviciilor conduce │ │
│la neutilizarea capacitãţilor de producţie │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ Punctaj acordat│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ii. Sectorul de activitate şi poziţia subîmprumutatului în ramurã │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Perspectivã de dezvoltare bunã şi capacitate mare de influenţare a │ │
│pieţei │ 0 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Perspectivã de dezvoltare slabã şi capacitate medie de influenţare │ │
│a pieţei │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Perspectivã de dezvoltare slabã şi capacitate redusã de influenţare │ │
│a pieţei │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Sector neviabil │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ Punctaj acordat│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│iii. Dotãrile şi tehnologia existentã │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Clãdiri, echipamente şi utilaje noi, moderne, tehnologie la nivel │ │
│corespunzãtor, foarte bine întreţinute │ 0 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Clãdiri, echipamente şi utilaje adecvate desfãşurãrii activitãţii, │ │
│utilaje funcţionale, bine întreţinute, chiar dacã nu sunt noi şi │ │
│moderne │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Clãdiri, echipamente şi utilaje aflate în stare de funcţionare, dar │ │
│uzate moral sau fizic, cu întreţinere slabã şi costisitoare │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Clãdiri, echipamente şi utilaje depreciate moral, nefuncţionabile sau│ │
│necorespunzãtoare pentru activitatea respectivã │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ Punctaj acordat│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│iv. Cota din profit care se reinvesteşte │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Reinvesteşte peste 80% din profitul net │ 0 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Reinvesteşte între 50 şi 80% din profitul net │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Reinvesteşte între 20 şi 50% din profitul net │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Reinvesteşte sub 20% din profitul net │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Nu reinvesteşte │ 4 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ Punctaj acordat│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

Total punctaj 2 (i+ii+iii+iv) [_______]


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ CRITERIU │GRILA DE│
│ │PUNCTAJ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│3. RELAŢIA FINANCIARĂ A SUBÎMPRUMUTATULUI CU STATUL │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│i. Istoricul rambursãrii altor credite garantate de stat │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Subîmprumutatul a mai beneficiat de alte credite cu garanţia statului│ │
│şi nu au fost probleme privind rambursarea pe o perioadã mai mare de │ │
│7 zile │ 0 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Subîmprumutatul a mai beneficiat de alte credite cu garanţia statului│ │
│şi au existat întârzieri la rambursare dar acestea nu au depãşit │ │
│30 de zile │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Subîmprumutatul a mai beneficiat de alte credite cu garanţia statului│ │
│şi s-a dovedit rãu platnic (întârzieri de peste 30 de zile). │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ Punctaj acordat│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ii. Disponibilitãţi bãneşti ale subîmprumutatului existente la data │ │
│scadenţei obligaţiei bugetare │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Subîmprumutatul nu are disponibilitãţi bãneşti la data scadenţei │ │
│obligaţiei bugetare │ 0 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Disponibilitãţile bãneşti existente la data scadenţei obligaţiei │ │
│bugetare acopereau în proporţie de maximum 50% obligaţiile │ │
│subîmprumutatului cãtre bugetul de stat │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Disponibilitãţile bãneşti existente la data scadenţei obligaţiei │ │
│bugetare acopereau în proporţie de peste 50% obligaţiile │ │
│subîmprumutatului cãtre bugetul de stat │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ Punctaj acordat│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│iii. Relaţia subîmprumutatului cu clienţii neîncasaţi │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Subîmprumutatul nu are clienţi neîncasati │ 0 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Subîmprumutatul a întreprins mãsuri ferme pentru recuperarea │ │
│clienţilor neîncasaţi │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Subîmprumutatul nu a întreprins mãsuri ferme pentru recuperarea │ │
│clienţilor neîncasaţi │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ Punctaj acordat│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│iv. Existenta litigiilor cu statul │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Nu au existat litigii cu statul în istoricul societãţii │ 0 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Societatea a avut în trecut litigii cu statul, fãrã implicaţii │ │
│deosebite în prezent │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Au existat litigii în trecut care au implicaţii serioase în prezent │ │
│sau existã litigii în curs cu statul │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ Punctaj acordat│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘
_________
Total punctaj 3 (i+ii+iii+iv) [_________]


ANEXA 1.6


la procedurã
-------------

Data raportului ...........

NOTĂ

privind determinarea categoriei de performanţã
financiarã a subîmprumutatului
.................................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A- COMPONENTA CANTITATIVĂ [R(F)] │
├───┬───────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬─────┬──────┤
│Nr.│ Data │ │ │Media│Puncte│
│crt├───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤ │ │
│ │Indicatori │Valoare│ Valoare│ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┼──────┤
│ 1 │Rata curenta │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┼──────┤
│ 2 │Rata rapidã │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┼──────┤
│ 3 │Stoc de încredere │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┼──────┤
│ 4 │Lichiditate imediatã │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┼──────┤
│ 5 │Grad de îndatorare │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┼──────┤
│ 6 │Rata datoriilor pe termen mediu şi lung │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┼──────┤
│ 7 │Rata acoperirii dobânzilor │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┼──────┤
│ 8 │Cuantum plãţi restante în cifra de afaceri │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┼──────┤
│ 9 │Rentabilitatea financiarã (ROE) │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┼──────┤
│10 │Rata marjei brute │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┼──────┤
│11 │Eficienţa activelor totale (ROA) │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┼──────┤
│12 │Rentabilitatea activitãţii de bazã │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴─────┼──────┤
│13 │Penalizare aferenta gradului de îndatorare decapitalizare │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│14 │Penalizare aferentã indicatorilor de activitate │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ Scor aferent componentei cantitative │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ B- COMPONENTA CALITATIVĂ [R(c)] │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 1 │Calitatea echipei manageriale a subîmprumutatului │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 2 │Calitatea activitãţii desfãşurate de subîmprumutat │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 3 │Relaţia financiarã a subîmprumutatului cu statul │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ Scor aferent componentei calitative │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

C-SCOR CALCULAT D- AJUSTARE E- SCOR FINAL F- CLASA DE PERFORMANŢĂ
[R(F) x 0,75 + (C+D) FINANCIARĂ
R(c) x 0,25]
┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐
└───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘ANEXA 2
-------
la instrucţiuni
---------------

CONŢINUTUL ŞI FUNCŢIUNEA CONTURILOR

Contul 11.20.03 "Disponibil din fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice"
Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanţelor Publice ţine evidenţa disponibilitãţilor fondului de risc pãstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.
Contul 11.20.03 "Disponibil din fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice" este un cont de activ, în debitul contului se înregistreazã sumele încasate sub formã de comisioane de risc de la persoanele juridice subîmprumutate, dobânzi pentru disponibilitate pãstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, dobânzi şi penalitãţi de întârziere aplicate pentru neplata în termen a sumelor datorate la fondul de risc, recuperãri de sume de la persoanele juridice subîmprumutate. Soldul debitor al contului reprezintã disponibilitãţile bãneşti existente.
Contul 11.20.03 "Disponibil din fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice" se debiteazã prin creditul conturilor:
27.21.03 "Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor şi penalitãţilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice"
- cu sumele încasate de la persoanele juridice subîmprumutate, reprezentând comisioane de risc, dobânzi şi penalitãţi de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligaţiilor;
36.20.03 "Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice"
- cu sumele încasate reprezentând dobânzi la disponibilitãţile din cont;
25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi şi penalitãţi de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe".
Contul 11.20.03 "Disponibil din fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice" se crediteazã prin debitul contului:
25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi şi penalitãţi de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe"
- cu sumele încasate necuvenit care se restituie persoanelor juridice.
Contul 27.21.03 "Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor şi penalitãţilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice"
Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanţelor Publice ţine evidenţa debitorilor pentru comisioane de risc, dobânzi şi penalitãţi de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice. Contabilitatea analiticã se ţine pe fiecare debitor, iar în cadrul acestora pe feluri de debite.
Contul 27.21.03 "Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor şi penalitãţilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice" este un cont de activ. În debitul contului se înregistreazã sumele datorate de persoanele juridice subîmprumutate, reprezentând comisionul de risc, dobânzile şi penalitãţile de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor. În creditul contului se înregistreazã sumele încasate de la persoanele juridice subîmprumutate, reprezentând comision de risc, dobânzile şi penalitãţile de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor. Soldul debitor al contului reprezintã sumele neîncasate de la debitori.
Contul 27.21.03 "Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor şi penalitãţilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice" se debiteazã prin creditul conturilor:
54.04 "Venituri de realizat din comisioane, dobânzi şi penalitãţi de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice"
- cu comisionul de risc, dobânzi şi penalitãţi de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor ce urmeazã a fi încasate de la persoanele juridice subîmprumutate;
22.31.03 "Diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice"
- cu diferenţa de curs favorabilã.
Contul 27.21.03 "Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor şi penalitãţilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice" se crediteazã prin debitul contului:
11.20.03 "Disponibil din fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice"
- cu sumele încasate de la persoanele juridice subîmprumutate, reprezentând comisionul de risc, dobânzi şi penalitãţi de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor.
Contul 36.20.03 "Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice"
Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanţelor Publice ţine evidenţa fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice.
Evidenţa analiticã se ţine pe sursele de constituire a fondului prevãzute de lege.
Contul 36.20.03 "Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreazã sumele încasate reprezentând comisioane de risc de la persoanele juridice subîmprumutate, dobânzi din plasamentele sumelor aflate în depozite, dobânzi şi penalitãţi de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligaţiilor. Soldul creditor al contului reprezintã fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice, constituit potrivit legii.
Contul 36.20.03 "Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice" se crediteazã prin debitul contului:
54.04 "Venituri de realizat din comisioane, dobânzi şi penalitãţi de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice"
- cu sumele încasate de la persoanele juridice subîmprumutate, reprezentând comision de risc, dobânzi şi penalitãţi de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligaţiilor;
- cu sumele încasate reprezentând dobânzi la disponibilitãţile din cont.
Contul 54.04 "Venituri de realizat din comisioane, dobânzi şi penalitãţi de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice"
Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanţelor Publice ţine evidenţa veniturilor de realizat din comisioane, dobânzi şi penalitãţi de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice.
Contul 54.04 "Venituri de realizat din comisioane, dobânzi şi penalitãţi de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreazã sumele de încasat sub formã de comisioane de risc de la persoanele juridice subîmprumutate, dobânzi şi penalitãţi de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligaţiilor. În debitul contului se înregistreazã sumele încasate sub formã de comisioane de risc de la persoanele juridice subîmprumutate, dobânzi şi penalitãţi de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligaţiilor. Soldul creditor al contului reprezintã venituri de încasat.
Contul 54.04 "Venituri de realizat din comisioane, dobânzi şi penalitãţi de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice" se crediteazã prin debitul contului:
27.21.03 "Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor şi penalitãţilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice"
- cu comisionul de risc, dobânzile şi penalitãţile de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor ce urmeazã a fi încasate de la persoanele juridice subîmprumutate.
Contul 54.04 "Venituri de realizat din comisioane, dobânzi şi penalitãţi de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice" se debiteazã prin creditul contului:
36.20.03 "Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice"
- cu sumele încasate de la persoanele juridice subîmprumutate, reprezentând comisionul de risc, dobânzi şi penalitãţi de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor (dupã efectuarea înregistrãrii 11.20.03 = 27.21.03).
Contul 25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi şi penalitãţi de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe"
Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanţelor Publice ţine evidenţa creditorilor pentru sumele încasate în plus de la agenţii economici beneficiari ai împrumuturilor contractate de stat şi subîmprumutate persoanelor juridice. În creditul contului se înregistreazã sumele încasate în plus de la agenţii economici beneficiari ai împrumuturilor externe contractate de stat şi subîmprumutate persoanelor juridice. În debitul contului se înregistreazã sumele restituite agenţilor economici. Soldul creditor al contului reprezintã sume de restituit.
Contul 25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi şi penalitãţi de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe" se crediteazã prin debitul contului:
11.20.03 "Disponibil din fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice"
- cu sumele încasate în plus de la beneficiarii împrumuturilor contractate de stat şi subîmprumutate persoanelor juridice.
Contul 25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi şi penalitãţi de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe" se debiteazã prin creditul contului:
11.20.03 "Disponibil din fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice"
- cu sumele restituite agenţilor economici reprezentând sume încasate în plus.ANEXA 3


la instrucţiuni
---------------

MONOGRAFIE
privind înregistrarea în contabilitate a
principalelor operaţiuni privind constituirea şi utilizarea
fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat
şi subîmprumutate unor persoane juridice┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ Explicaţia operaţiunii │ Contul │ Contul │
│crt.│ │ debitor │ creditor │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1. │Evidenţierea creanţelor in lei si in valuta │27.210.301│ 54.04│
│ │reprezentând comisioanele de risc datorate de │ │ │
│ │persoanele juridice subimprumutate │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 2. │Încasarea in contul de disponibil al fondului │ 112003│ 27.21.301│
│ │de risc a sumelor datorate de persoanele juridice │ │ │
│ │subimprumutate, reprezentând comisioane de risc │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ si concomitent │ 54.04│36.200.301│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 3. │Evidenţierea creanţelor reprezentând majorãri de │27.210.302│ 54.04│
│ │intarziere si penalitãţi de intarziere pentru │ │ │
│ │plata cu intarziere a obligaţiilor la fondul │ │ │
│ │de risc │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 4. │Încasarea in contul de disponibil al fondului │ 11.20.03│27.210.302│
│ │de risc a sumelor datorate de persoanele juridice │ │ │
│ │subîmprumutate, reprezentând majorãri si │ │ │
│ │penalitãţi de intarziere pentru plata cu │ │ │
│ │intarziere a obligaţiilor │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ si concomitent │ 54.04│36.200.302│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 5. │Încasarea in contul de disponibil al fondului │ 11.20.03│36.200.303│
│ │de risc a dobânzii aferente disponibilului │ │ │
│ │fondului de risc pãstrat in contul curent general │ │ │
│ │al trezoreriei statului │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 6. │Restituirea sumelor incasate necuvenit la fondul │ 25.29.02│ 11.20.03│
│ │de risc │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 7. │Reevaluarea la finele anului a soldurilor │27.210.301│ 22.31.03│
│ │conturilor de debitori din neplata comisioanelor │ │ │
│ │si a veniturilor de încasat │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- diferente de curs favorabile │ 22.31.03 │ 54.04│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 8. │Reevaluarea la finele anului a soldurilor │ 22.31.03│27.210.301│
│ │conturilor de debitori din neplata comisioanelor │ │ │
│ │cuvenite fondului de risc │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- diferente de curs nefavorabile │ 54.04│ 22.31.03│
└────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016