Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
INSTRUCTIUNE nr. 5 din 22 septembrie 2011 privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2011-2012
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNE nr. 5 din 22 septembrie 2011  privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2011-2012    Twitter Facebook
Cautare document

INSTRUCTIUNE nr. 5 din 22 septembrie 2011 privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2011-2012

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 30 septembrie 2011

    În baza prevederilor art. 361 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
    în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor mãsuri tranzitorii în sistemul naţional de învãţãmânt,

    ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite urmãtoarea instrucţiune:

    ART. 1
    Prezenta instrucţiune reglementeazã ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteazã pe parcursul anului şcolar 2011-2012.
    ART. 2
    Posturile didactice/Catedrele care se vacanteazã dupã începerea anului şcolar 2011-2012 se publicã la sediul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi pot fi ocupate cu personalul didactic nerepartizat în şedinţele publice organizate, conform Calendarului mişcãrii personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 5.615/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectând ordinea de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, prevãzutã în Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar, aprobatã prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 5.616/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 3
    (1) În cazul în care, la nivelul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, posturile didactice/catedrele vacantate nu pot fi ocupate conform art. 2, consiliile de administraţie din unitãţile de învãţãmânt care au posturi didactice/catedre vacante, pe parcursul anului şcolar 2011-2012, sunt abilitate sã organizeze şi sã desfãşoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri de suplinire pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, cu probe scrise şi practice/orale în profilul postului sau la limba de predare, cu personal didactic calificat, respectiv testãri pentru personalul fãrã studii corespunzãtoare postului, conform prezentei instrucţiuni.
    (2) Pentru a ocupa posturi didactice/catedre, candidaţii care participã la concursul organizat potrivit prezentei instrucţiuni trebuie sã obţinã minimum nota 5. Candidaţii care obţin note între 5 şi 6,99 vor fi monitorizaţi pe parcursul anului şcolar de cãtre conducerile unitãţilor de învãţãmânt, inspectori de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar, în scopul asigurãrii calitãţii actului educaţional.
    ART. 4
    (1) Pentru organizarea şi desfãşurarea concursului la nivelul unei unitãţi de învãţãmânt, consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt stabileşte comisia de organizare şi desfãşurare a concursului, care se numeşte prin decizie a directorului unitãţii de învãţãmânt, în urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte - directorul unitãţii de învãţãmânt;
    b) membri - profesori titulari, de regulã, cu gradul didactic I sau II;
    c) un reprezentant al inspectoratului şcolar - inspector şcolar;
    d) secretar - un cadru didactic titular.
    (2) În situaţia în care concursul se desfãşoarã la nivelul consorţiilor şcolare sau în baza unor asocieri temporare ale unor unitãţi de învãţãmânt, unitatea de învãţãmânt în care se organizeazã concursul se stabileşte în şedinţã comunã a consiliilor de administraţie ale unitãţilor de învãţãmânt care au posturi didactice/catedre vacante.
    (3) În situaţia prevãzutã la alin. (2), comisia de organizare şi desfãşurare a concursului se stabileşte în şedinţã comunã a consiliilor de administraţie ale unitãţilor de învãţãmânt şi se numeşte prin decizie a directorului unitãţii de învãţãmânt în care se desfãşoarã concursul, în urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte - un director al unei unitãţi de învãţãmânt din cadrul asocierii temporare/consorţiului şcolar;
    b) membri - directori adjuncţi, profesori titulari ai oricãrei unitãţi de învãţãmânt din cadrul asocierii temporare/consorţiului şcolar;
    c) un reprezentant al inspectoratului şcolar - inspector şcolar;
    d) secretar - un cadru didactic titular la oricare unitate şcolarã din cadrul asocierii temporare/consorţiului şcolar.
    ART. 5
    (1) Preşedintele comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului are urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã corectitudinea înscrierii candidaţilor la concurs şi ia deciziile corespunzãtoare în aceastã direcţie, în raport cu precizãrile şi ordinele Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    b) ia mãsurile necesare pentru desfãşurarea concursului în condiţii optime;
    c) îi instruieşte pe supraveghetori, împreunã cu ceilalţi membri ai comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului, şi stabileşte atribuţiile acestora;
    d) asigurã, împreunã cu secretarul şi ceilalţi membri ai comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului, multiplicarea subiectelor şi distribuirea lor, în deplinã siguranţã, pe sãli;
    e) semneazã lucrãrile candidaţilor;
    f) preia lucrãrile pe bazã de proces-verbal tip de la responsabilii de salã şi verificã dacã numãrul lucrãrilor şi numãrul paginilor acestora, predate de candidaţi supraveghetorilor de salã, corespund înscrisurilor din borderoul de predare a lucrãrilor;
    g) predã, pe bazã de proces-verbal, preşedintelui comisiei de evaluare a lucrãrilor scrise ale candidaţilor lucrãrile scrise însoţite de un borderou pe discipline de concurs, menţionând numãrul acestora şi numãrul de pagini pentru fiecare lucrare scrisã;
    h) asigurã afişarea baremelor la unitatea de învãţãmânt;
    i) întocmeşte şi afişeazã tabelul nominal cu rezultatele concursului, în ordinea descrescãtoare a notelor, pe discipline de concurs;
    j) primeşte contestaţiile şi le transmite, sub semnãturã, comisiei de rezolvare a contestaţiilor;
    k) dupã primirea rezultatelor la contestaţii, pe baza rezultatelor concursului, întocmeşte clasificarea finalã a candidaţilor, pe discipline de concurs.
    (2) Secretarul comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului are urmãtoarele atribuţii:
    a) verificã cererile candidaţilor înscrişi la concurs, documentele anexate necesare înscrierii, alcãtuieşte lista acestora pe discipline de concurs şi afişeazã, împreunã cu ceilalţi membri ai comisiei, listele cu candidaţii admişi la concurs;
    b) alcãtuieşte lista disciplinelor pentru care sunt necesare subiecte de concurs;
    c) îi instruieşte, împreunã cu ceilalţi membri ai comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului, pe supraveghetori şi stabileşte atribuţiile acestora;
    d) împreunã cu preşedintele şi ceilalţi membri ai comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului, asigurã multiplicarea subiectelor;
    e) participã la distribuirea subiectelor pe sãli;
    f) aplicã ştampila unitãţii de învãţãmânt pe lucrãrile candidaţilor, pentru care se utilizeazã tuşul albastru;
    g) asigurã afişarea, la loc vizibil, a baremului de corectare pentru toate disciplinele la care s-a susţinut concurs;
    h) asigurã afişarea listei, în timp util, cu rezultatele obţinute de candidaţi;
    i) primeşte contestaţiile şi transmite tabelul nominal comisiei de rezolvare a contestaţiilor;
    j) alcãtuieşte şi afişeazã lista cu rezultatele definitive;
    k) rãspunde, împreunã cu preşedintele, de materialele de concurs primite;
    l) îl informeazã în permanenţã pe preşedintele comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului despre evenimentele importante sau neprevãzute care se petrec pe perioada desfãşurãrii probelor de concurs.
    (3) Membrii comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului au urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã multiplicarea subiectelor, verificã concordanţa dintre subiecte şi specializarea candidaţilor, introduc subiectele în plicuri şi le predau secretarului comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului;
    b) participã la distribuirea subiectelor în sãli;
    c) participã, alãturi de preşedintele şi secretarul comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului, la preluarea lucrãrilor, a proceselor-verbale, precum şi a materialelor nefolosite;
    d) participã la alcãtuirea tabelelor cu rezultatele obţinute de candidaţi la concurs;
    e) participã la primirea şi înregistrarea contestaţiilor;
    f) îl informeazã în permanenţã pe preşedintele comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului despre evenimentele importante sau neprevãzute care se petrec pe perioada desfãşurãrii probelor de concurs.
    ART. 6
    Toţi membrii comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului, înainte de începerea concursului, depun o declaraţie prin care se angajeazã sã pãstreze secretul subiectelor de concurs pânã la afişarea baremului de corectare. În cazul divulgãrii subiectelor aceştia suportã consecinţele legii.
    ART. 7
    (1) Comisia de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare este stabilitã de cãtre consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt şi se numeşte prin decizie a directorului unitãţii de învãţãmânt, în urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administraţie;
    b) membri - pentru fiecare disciplinã de concurs, câte 2 profesori titulari având gradul didactic I sau II/metodişti/ inspectori şcolari de specialitate;
    c) secretar - un cadru didactic titular.
    (2) În situaţia în care concursul este organizat la nivelul consorţiilor şcolare/asocierilor temporare de unitãţi de învãţãmânt, comisia de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare este stabilitã, în şedinţã comunã, de cãtre consiliile de administraţie ale unitãţilor de învãţãmânt din cadrul consorţiului/asocierii temporare de unitãţi, care au posturi publicate pentru concurs, şi se numeşte prin decizie a directorului unitãţii de învãţãmânt în care se organizeazã concursul, în urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte - un director al unei unitãţi de învãţãmânt din consorţiu/asociere temporarã;
    b) membri - pentru fiecare disciplinã de concurs, câte 2 profesori titulari, de specialitate, având gradul didactic I sau II/ metodişti/inspectori şcolari;
    c) secretar - un cadru didactic titular.
    ART. 8
    Din comisia de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare nu pot face parte persoane care au în rândul candidaţilor rude sau afini pânã la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiei de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare semneazã în acest sens o declaraţie pe propria rãspundere. Membrii comisiei de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare declarã în scris cã pãstreazã secretul asupra subiectelor. În cazul divulgãrii subiectelor suportã consecinţele legii.
    ART. 9
    Subiectele şi baremele de evaluare pentru proba scrisã sunt alcãtuite, în minimum 3 variante, de cãtre membrii comisiei de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare în incinta unitãţii de învãţãmânt în care se desfãşoarã concursul.
    ART. 10
    Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare predã plicurile sigilate cu variantele elaborate preşedintelui comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului, la ora 9,00 din ziua de desfãşurare a probei scrise. La predarea/primirea plicurilor sigilate cu subiecte şi a baremelor de evaluare secretarii celor douã comisii întocmesc un proces-verbal.
    ART. 11
    În cazul în care la proba scrisã se constatã, în maximum 30 de minute de la începerea probei scrise, faptul cã subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greşit sau în afara programei de concurs, se va utiliza varianta de rezervã la decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului, dupã consultarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare.
    ART. 12
    (1) Comisia de evaluare a lucrãrilor scrise este stabilitã de cãtre consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt şi se numeşte prin decizie a directorului unitãţii de învãţãmânt, în urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte - director adjunct/un membru al consiliului de administraţie, cadru didactic titular;
    b) membri - pentru fiecare disciplinã de concurs, câte 2 profesori titulari având gradul didactic I sau II/metodişti/ inspectori şcolari de specialitate;
    c) secretar - un cadru didactic titular.
    (2) În situaţia în care concursul este organizat la nivelul consorţiilor şcolare/asocierilor temporare de unitãţi, comisia de evaluare a lucrãrilor scrise este stabilitã, în şedinţã comunã, de consiliile de administraţie ale unitãţilor de învãţãmânt din cadrul consorţiului/asocierii temporare de unitãţi, care au posturi publicate pentru concurs, şi se numeşte prin decizie a directorului unitãţii de învãţãmânt în care se organizeazã concursul, în urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte - un director adjunct/un membru al consiliului de administraţie, cadru didactic titular al unei unitãţi de învãţãmânt din cadrul consorţiului/asocierii temporare;
    b) membri - pentru fiecare disciplinã de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate având gradul didactic I sau II/ metodişti/inspectori şcolari;
    c) secretar - un cadru didactic titular.
    (3) Evaluarea şi notarea lucrãrilor scrise se desfãşoarã în sãli în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de evaluare a lucrãrilor scrise. Fiecare lucrare scrisã este verificatã independent de cei 2 membri ai comisiei de evaluare şi apreciatã separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum şi nota finalã, în borderoul de notare, dupã terminarea evaluãrii. La evaluare nu se fac însemnãri pe lucrare.
    ART. 13
    Preşedintele comisiei de evaluare verificã borderourile şi semnaleazã diferenţele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. În aceastã situaţie, cei 2 profesori evaluatori reverificã împreunã lucrarea şi acordã o nouã notã care se înregistreazã într-un alt borderou. Aceastã notã trebuie sã fie cuprinsã între notele iniţiale. Fiecare profesor evaluator îşi înscrie propria notã pe lucrare, semneazã în dreptul notei, iar preşedintele comisiei de evaluare calculeazã nota finalã ca medie aritmeticã cu douã zecimale, fãrã rotunjire, o trece pe lucrare şi semneazã.
    ART. 14
    Lucrãrile candidaţilor, împreunã cu borderourile de corectare şi procesele-verbale cu mediile obţinute, sunt predate preşedintelui comisiei de evaluare. Dupã stabilirea notei finale, preşedintele comisiei de evaluare deschide lucrãrile în prezenţa profesorilor evaluatori şi consemneazã notele finale într-un proces-verbal tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numãrul lucrãrii şi nota obţinutã.
    ART. 15
    Evaluarea lucrãrilor de concurs şi afişarea rezultatelor se realizeazã imediat dupã finalizarea probei scrise.
    ART. 16
    Lucrãrile scrise pentru care se depun contestaţii se resigileazã, în vederea reevaluãrii, secretizându-se şi nota/notele acordate la prima evaluare.
    ART. 17
    Comisia de rezolvare a contestaţiilor va fi formatã, în întregime, din alte cadre didactice decât cele din comisia de evaluare a lucrãrilor scrise.
    ART. 18
    (1) Comisia de rezolvare a contestaţiilor este stabilitã de cãtre consiliul de administraţie şi se numeşte, prin decizie a directorului unitãţii de învãţãmânt, în urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte - directorul adjunct al unitãţii de învãţãmânt/membru al consiliului de administraţie, cadru didactic titular;
    b) membri - pentru fiecare disciplinã de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate având gradul didactic I sau II;
    c) secretar - un cadru didactic titular.
    (2) În situaţia în care concursul este organizat la nivelul consorţiilor şcolare/asocierilor temporare de unitãţi, comisia de rezolvare a contestaţiilor este stabilitã, în şedinţã comunã, de consiliile de administraţie ale unitãţilor de învãţãmânt din cadrul consorţiului/asocierii temporare de unitãţi, care au posturi publicate pentru concurs, şi se numeşte prin decizie a directorului unitãţii de învãţãmânt în care se organizeazã concursul, în urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte - un director al unei unitãţi de învãţãmânt din consorţiul şcolar/asocierea temporarã, altul decât cei nominalizaţi în comisiile anterioare;
    b) membri - pentru fiecare disciplinã de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate având gradul didactic I sau II;
    c) secretar - un cadru didactic titular.
    ART. 19
    În cazul în care diferenţa dintre nota finalã acordatã de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finalã acordatã de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenţã care poate fi în plus sau în minus, rãmâne definitivã nota finalã acordatã de comisia de evaluare.
    ART. 20
    (1) Dacã diferenţa dintre nota finalã acordatã de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finalã stabilitã în urma evaluãrii iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finalã acordatã de comisia de rezolvare a contestaţiilor este definitivã.
    (2) În situaţia lucrãrilor cu nota finalã stabilitã în urma evaluãrii iniţiale între 4,50-4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notã cel puţin egalã cu 9,50, nota definitivã este nota finalã atribuitã la recorectare.
    ART. 21
    Hotãrârile comisiei de rezolvare a contestaţiilor sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 22
    (1) Probele practice/orale se desfãşoarã cu o zi înaintea probei scrise.
    (2) Comisia de organizare şi desfãşurare a probelor practice/orale este stabilitã de cãtre consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt şi se numeşte, prin decizie a directorului unitãţii de învãţãmânt, în urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte - un membru al consiliului de administraţie, cadru didactic titular;
    b) membri - câte 2 profesori titulari având gradul didactic I sau II, cu specializarea în profilul postului.
    (3) În situaţia în care concursul se desfãşoarã la nivelul consorţiilor şcolare/asocierilor temporare de unitãţi de învãţãmânt, proba practicã/oralã în profilul postului se susţine în faţa unei comisii stabilite, în şedinţã comunã, de consiliile de administraţie ale unitãţilor de învãţãmânt din cadrul consorţiului/asocierii temporare de unitãţi, care au posturi publicate pentru concurs, numitã prin decizie a directorului unitãţii de învãţãmânt în care se organizeazã concursul, în urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte - un membru al consiliului de administraţie al unei unitãţi de învãţãmânt, cadru didactic titular;
    b) membri - câte 2 profesori titulari, cu gradul didactic I sau II, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar.
    (4) Evaluarea probelor practice/orale se realizeazã prin calificative "admis" - "respins".
    (5) Dupã desfãşurarea şi evaluarea probelor practice/orale se alcãtuieşte lista candidaţilor admişi pentru susţinerea lucrãrii scrise, care va fi afişatã la avizierul unitãţii de învãţãmânt, în aceeaşi zi, pânã la ora 18,00.
    ART. 23
    În situaţiile în care în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar care organizeazã concurs nu existã suficiente cadre didactice pentru a fi numite în toate comisiile implicate în organizarea şi desfãşurarea concursului, care sã îndeplineascã condiţiile din prezenta instrucţiune, preşedintele comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului din unitãţile de învãţãmânt respective solicitã sprijinul inspectoratului şcolar. Inspectoratul şcolar nominalizeazã, în toate comisiile implicate în organizarea şi desfãşurarea concursului, metodişti de specialitate, directori/directori adjuncţi, profesori titulari, de specialitate, din alte unitãţi de învãţãmânt.
    ART. 24
    În ziua stabilitã pentru desfãşurarea probei scrise, dupã primirea variantelor de subiecte, preşedintele comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului, la ora 9,00, trage la sorţi, în prezenţa întregii comisii, varianta de subiect pentru redactarea lucrãrii scrise şi se încheie un proces-verbal.
    ART. 25
    Membrii comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului realizeazã multiplicarea subiectelor şi le introduc în plicuri pânã la ora 9,45. Pe plicurile sigilate se aplicã ştampila unitãţii de învãţãmânt.
    ART. 26
    Transmiterea subiectelor în sãlile de concurs se face de cãtre preşedinte şi secretarul comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului.
    ART. 27
    Membrii comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului care au multiplicat subiectele, precum şi membrii comisiei de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare nu pãrãsesc încãperile în care s-au efectuat aceste operaţiuni decât dupã o orã de la începerea probei scrise.
    ART. 28
    Lucrarea scrisã se desfãşoarã la data prevãzutã, începând cu ora 10,00. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la ora 8,00 şi cel mai târziu la ora 9,00, înainte de a fi deschis plicul cu subiecte. Dupã primirea subiectelor de concurs de cãtre candidaţi, durata de redactare a lucrãrilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depãşit.
    ART. 29
    Pentru redactarea lucrãrilor se foloseşte cernealã sau pix de culoare albastrã; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
    ART. 30
    Candidaţii şi supraveghetorii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cãrţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţã. Candidaţii pot avea dicţionare pentru disciplinele latinã sau greacã veche şi planurile de conturi pentru disciplina "economic, administrativ, poştã".
    ART. 31
    În vederea desfãşurãrii probelor scrise, se asigurã supravegherea fiecãrei sãli de cãtre 2-3 supraveghetori, care verificã identitatea candidaţilor, prin buletinul/cartea/adeverinţa de identitate sau paşaport.
    ART. 32
    La avizierul unitãţii de învãţãmânt se afişeazã repartizarea pe sãli a candidaţilor cu 24 de ore înainte de desfãşurarea probei scrise. Responsabilii de sãli primesc, sub semnãturã, de la secretarul comisiei tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivã, foile tipizate de examen şi ciornele necesare, în funcţie de numãrul concurenţilor.
    ART. 33
    Membrii comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului, desemnaţi pentru multiplicare, asigurã numãrul necesar de exemplare care se introduc în plicuri şi se vor secretiza.
    ART. 34
    Preşedintele comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului, împreunã cu secretarul comisiei, distribuie în sãlile de concurs plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât la ora 10,00 acestea sã se poatã desface în prezenţa candidaţilor. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau pãrãsi sala decât dacã predã lucrarea şi semneazã de predare. Candidaţii care nu se aflã în salã în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectivã.
    ART. 35
    Dupã înmânarea subiectelor candidaţilor, un membru al comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului, însoţit de preşedintele sau secretarul acestei comisii, verificã dacã toţi candidaţii au primit subiectul corespunzãtor specializãrii/disciplinei de concurs.
    ART. 36
    Sigilarea lucrãrilor scrise se efectueazã de cãtre candidaţi, în prezenţa responsabilului de salã, dupã care se aplicã ştampila unitãţii de învãţãmânt şi semnãtura preşedintelui comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului. Pentru ştampilã se utilizeazã tuşul albastru.
    ART. 37
    Dupã ce îşi încheie lucrãrile, candidaţii numeroteazã foile de concurs, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentã şi numãrul total de pagini scrise, de exemplu, sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situaţia în care candidatul a scris în total 5 pagini. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisã fiind baratã de cãtre supraveghetori.
    ART. 38
    Dupã ce terminã redactarea lucrãrilor, candidaţii le predau responsabilului de salã şi semneazã în borderoul de predare a lucrãrilor, menţionând numãrul de pagini scrise. Spaţiile libere ale întregii lucrãri se anuleazã cu linie frântã în forma literei "Z" de cãtre un supraveghetor, în faţa candidatului. În salã rãmân cel puţin 3 (trei) candidaţi pânã la predarea ultimei lucrãri. Ciornele se predau separat, odatã cu lucrarea, responsabilului de salã, fãrã sã aibã valabilitate în evaluarea lucrãrii şi la eventualele contestaţii. Ciornele se pãstreazã, în arhiva unitãţii de învãţãmânt care organizeazã concursul, timp de un an de zile.
    ART. 39
    Dupã ieşirea candidaţilor din sala în care s-a desfãşurat proba, supraveghetorii de salã vor preda comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului lucrãrile candidaţilor, borderourile de predare a lucrãrilor, foile de concurs anulate şi cele nefolosite.
    ART. 40
    Lucrãrile scrise, pe discipline de învãţãmânt, sunt amestecate de cãtre preşedintele comisiei de organizare şi desfãşurare a concursului şi apoi sunt depozitate, dacã este cazul, în condiţii de securitate maximã, astfel încât o singurã persoanã, acţionând independent, sã nu poatã avea acces la lucrãrile scrise, pânã la predarea acestora cu proces-verbal preşedintelui comisiei de evaluare a lucrãrilor scrise din cadrul unitãţii de învãţãmânt în aceeaşi zi. Rezultatele concursului se afişeazã la sediul unitãţii de învãţãmânt.
    ART. 41
    (1) Repartizarea pe posturile didactice/catedrele vacantate se realizeazã de cãtre comisia de organizare şi desfãşurare a concursului, în ordinea descrescãtoare a notelor obţinute de cãtre candidaţii care au avut minimum nota 5 (cinci) la concurs.
    (2) În baza adresei de repartizare emise de comisia de organizare şi desfãşurare a concursului, directorul unitãţii de învãţãmânt emite decizia de numire.
    ART. 42
    Tematica de concurs se gãseşte afişatã pe pagina web a Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 43
    Inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeanã de mobilitate, monitorizeazã concursurile pentru suplinire cu probe scrise şi practice/orale în profilul postului sau la limba de predare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului şcolar 2011-2012, în unitãţile de învãţãmânt.
    ART. 44
    La concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteazã pe parcursul anului şcolar 2011-2012 se pot înscrie şi pot participa candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare şi aplicate concursurilor din 13 iulie 2011, respectiv 4 august 2011.
    ART. 45
    Membrii tuturor comisiilor implicate în organizarea şi desfãşurarea concursului nu pot avea funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.
    ART. 46
    Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unitãţile de învãţãmânt preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentei instrucţiuni.
    ART. 47
    Prezenta instrucţiune se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

    Bucureşti, 22 septembrie 2011.
    Nr. 5.
                                      ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016