Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI nr. 2.728/T.B. din 28 iulie 1999  privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI nr. 2.728/T.B. din 28 iulie 1999 privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 2.728/T.B./28 iulie 1999 MINISTERUL FINANŢELOR Nr. 19.962/28 iulie 1999
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 17 ianuarie 2000

    În baza dispoziţiilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 580/1995 privind cheltuielile care se decontează de către Ministerul Finanţelor direct Ministerului Transporturilor ca urmare a aplicării prevederilor art. 23 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, se emit prezentele instrucţiuni.

    I. Tipărirea biletelor
    1. Tipărirea biletelor speciale de călătorie gratuita pe calea ferată, pe căile fluviale şi auto judeţene se face prin grija Ministerului Transporturilor - Direcţia generală de management, strategie, reţea sanitară, denumita în continuare D.G.M.S.R.S., pe baza cererilor primite de la asociaţiile veteranilor de război legal constituite şi a avizului Ministerului Finanţelor.
    2. Selectarea agenţilor economici ce urmează să efectueze tipărirea biletelor speciale de călătorie gratuita se face de Ministerul Transporturilor, în calitate de persoana juridică achizitoare, în condiţiile legii.
    De organizarea ofertării sau a licitaţiei pentru achiziţiile publice răspunde D.G.M.S.R.S.
    3. Cheltuielile de tipărire a biletelor speciale de călătorie gratuita se decontează din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 60.01 "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", cu încadrarea în fondurile aprobate cu aceasta destinaţie prin legea anuala a bugetului de stat, pe baza facturilor prezentate de agentul economic declarat câştigător al licitaţiei şi a documentelor de predare-primire a biletelor speciale de călătorie gratuita către Ministerul Transporturilor - D.G.M.S.R.S., executate în conformitate cu contractul semnat cu acesta.
    4. Cererile pentru tipărirea biletelor speciale de călătorie gratuita pe calea ferată, pe căile fluviale şi auto judeţene se prezintă Ministerului Transporturilor - D.G.M.S.R.S. de către asociaţiile veteranilor de război legal constituite, până la data de 1 iulie a anului în curs pentru anul următor.
    5. Până la data de 1 noiembrie a fiecărui an D.G.M.S.R.S. va întocmi formele de predare-primire a biletelor speciale de călătorie gratuita tipărite pentru anul următor, în forma şi în cantitatea convenite, către Serviciul legitimaţii de călătorie şi facilităţi, din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., denumita în continuare C.F.R. Călători, pentru aplicarea timbrului sec fără de care biletul special de călătorie nu va fi admis la viza, pentru călătoria gratuita pe calea ferată, şi, respectiv, către asociaţiile veteranilor de război legal constituite, pentru călătoria gratuita pe căile fluviale şi auto judeţene.
    6. Distribuirea către beneficiari a biletelor speciale de călătorie gratuita se face de asociaţiile veteranilor de război legal constituite, respectiv prin filialele judeţene ale acestora, care îşi vor organiza evidenta distribuirii lor.
    Biletele nedistribuite de asociaţiile veteranilor de război legal constituite vor fi distruse în condiţiile legii.
    7. Biletele speciale de călătorie gratuita sunt valabile numai însoţite de legitimaţia eliberată de filialele judeţene (sau de sector, în cazul municipiului Bucureşti) ale asociaţiilor veteranilor de război legal constituite, contrasemnată de împuternicitul Ministerului Apărării Naţionale.
    Biletele folosite de însoţitori sunt valabile numai pentru aceeaşi călătorie cu a persoanei cu drept de însoţitor şi cu legitimaţia acesteia.
    Pe biletele folosite de însoţitori se va înscrie numărul legitimaţiei persoanei cu drept de însoţitor.
    8. Biletele speciale de călătorie gratuita, ale căror modele sunt prezentate în anexele nr. 1-3, au tipărite aceeaşi serie şi acelaşi număr pe fiecare dintre părţile componente, precum şi anul calendaristic de valabilitate.
    9. Completarea biletelor speciale de călătorie gratuita cu datele prevăzute în imprimate se face de către emitent şi/sau de către călători, cu cerneală sau pix cu pasta, pe răspunderea acestora.
    10. Pentru a fi valabil biletul special de călătorie gratuita trebuie să poarte semnătura şi ştampila emitentului, în locurile special indicate, atât pe biletul special propriu-zis, pe cuponul statistic, cât şi pe cupoanele-anexa 1 şi 2.
    La emitere biletul special de călătorie gratuita, care este format din cuponul statistic, cupoanele-anexa 1 şi 2 şi din biletul special propriu-zis, se înmânează beneficiarului de călătorii gratuite.
    11. Modificările, corecturile sau ştersăturile, chiar certificate de emitent, anulează dreptul de întrebuinţare a biletelor speciale de călătorie gratuita.
    12. Pentru a fi admis la transport călătorul prezintă înainte de începerea călătoriei cuponul statistic, cupoanele-anexa 1 şi 2 şi biletul special propriu-zis, nedetaşate, pentru viza, la casa de bilete sau la agenţia de voiaj, după caz, având completate rubricile: Dl/Dna; Nr. legitimaţiei titularului; Seria şi nr. buletinului/cărţii de identitate al/a însoţitorului, dacă este cazul; De la staţia; La staţia, respectând instrucţiunile de pe verso biletului special de călătorie. Pentru călătoria gratuita pe calea ferată, la prezentarea pentru viza, casierul de bilete va completa, conform solicitării călătorului, rubrica "Via" atât pe cuponul statistic, cât şi pe biletul de călătorie special propriu-zis.
    După verificarea concordanţei datelor din rubricile completate pe cuponul statistic şi pe biletul special propriu-zis casierul de bilete detaşează cuponul statistic pe care îl retine, completându-l cu distanta în km dintre staţia de urcare şi cea de coborâre, cu tariful corespunzător la data respectiva şi cu data efectuării transportului.
    În cazul în care beneficiarul unui bilet special de călătorie gratuita se urca în tren într-o staţie C.F.R. în care nu se vând bilete de călătorie, şeful de tren sau conductorul completează rubrica "Via" conform traseului stabilit de călător, procedând conform celor prevăzute la alineatul precedent, înscrie data efectuării călătoriei şi numele staţiei de urcare, după care detaşează şi retine cuponul statistic, iar biletul special propriu-zis îl înmânează beneficiarului de călătorie gratuita. Cuponul statistic este depus de şeful de tren sau de conductor la casa staţiei de domiciliu, o data cu vărsarea valorilor, pe care casierul îl completează cu distanta în km şi verifica exactitatea tarifului înscris.
    II. Decontarea biletelor speciale de călătorie
    A. Pentru transportul pe calea ferată
    13. Tariful biletelor speciale de călătorie gratuita este cel din ziua efectuării călătoriei, potrivit tarifului perceput conform T.L.C.-C.F.R., tabelele nr. 1 şi 4, la distanta efectiv parcursă între staţiile C.F.R. indicate pe bilet.
    14. Cupoanele statistice reţinute de casieri cu ocazia aplicării vizei la casele staţiilor şi ale agenţiilor de voiaj, precum şi cupoanele-anexa 1 şi 2, care se reţin de casier în cazul în care călătorul schimba trenul, se vor evidenţia distinct cu: seria, numărul, valoarea călătoriei, clasa, relaţia şi distanta în km pe care s-a călătorit, călători/km realizaţi, utilizându-se formularul "Contul legitimaţiilor cu preţ variabil", prevăzut în anexa nr. 4, completat în 3 (trei) exemplare, separat pentru fiecare asociaţie a veteranilor de război legal constituită.
    15. La începutul lunii următoare celei efectuării călătoriei originalul formularului "Contul legitimaţiilor cu preţ variabil", precum şi o copie de pe acesta, împreună cu cupoanele statistice şi cupoanele-anexa 1 şi 2 respective, se înaintează pentru verificare Serviciului colectare, contabilizare, control venituri din cadrul agenţiei teritoriale a Societăţii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., denumita în continuare S.M.F.
    16. Până la data de 12 a fiecărei luni pentru luna expirată, Serviciul colectare, contabilizare, control venituri din cadrul agenţiei teritoriale a S.M.F. va verifica concordanta datelor din cupoanele statistice, respectiv a celor din cupoanele-anexa 1 şi 2, cu cele înscrise în formularul "Contul legitimaţiilor cu preţ variabil" la coloanele: "Tarif", "Suma încasată" şi "Total zi", semnând pentru realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
    Un exemplar al formularului "Contul legitimaţiilor cu preţ variabil", însoţit de cupoanele statistice, va fi predat, sub semnătura, compartimentului statistic din cadrul serviciului tehnic al agenţiei zonale de călători, pentru prelucrarea şi calcularea indicatorilor "km" şi "călători km", specifici acestei activităţi. Compartimentul statistic răspunde de arhivarea şi păstrarea cupoanelor statistice, ca document contabil, acestea constituind dovada efectuării prestaţiei.
    17. Serviciul colectare, contabilizare, control venituri din cadrul agenţiei teritoriale a S.M.F. va verifica şi va centraliza totalurile costurilor legitimaţiilor cu preţ variabil, întocmind, în 4 (patru) exemplare, "Situaţia centralizatoare a conturilor legitimaţiilor cu preţ variabil - cod statistic ........ rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 în transportul pe calea ferată în luna .......... anul ........", denumita în continuare centralizator. Acest centralizator cuprinde: numărul de călători expediaţi, călători km realizaţi şi valoarea prestaţiei, conform anexei nr. 5.
    Centralizatorul întocmit în 4 (patru) exemplare, separat pe asociaţii ale veteranilor de război legal constituite, se semnează de conducerea agenţiei zonale de călători, pentru oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
    Exemplarul 4 al centralizatorului se retine de către agenţia teritorială a S.M.F., iar celelalte trei exemplare vor fi înaintate Serviciului bugete, analize financiare din cadrul C.F.R. Călători.
    18. Pe baza centralizatoarelor primite de la agenţiile zonale de călători, C.F.R. Călători, prin Serviciul bugete, analize financiare, va întocmi lunar, în 3 (trei) exemplare, până la data de 25 a lunii, separat pentru fiecare asociaţie a veteranilor de război legal constituită, "Decontul biletelor speciale de călătorie pe calea ferată - cod statistic ........ rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 în luna ........ anul ........", conform anexei nr. 6, semnat de directorul general al C.F.R. Călători sau de înlocuitorul acestuia.
    Decontul astfel întocmit va fi prezentat la viza, prin grija Serviciului bugete, analize financiare din cadrul C.F.R. Călători, asociaţiilor veteranilor de război legal constituite, la sediile centrale ale acestora, care vor semna şi vor aplica ştampila pe fiecare exemplar, certificând astfel realitatea datelor prezentate.
    Exemplarul 3 al decontului se retine de către fiecare asociaţie a veteranilor de război legal constituită, pentru evidenta biletelor speciale de călătorie efectiv consumate.
    După obţinerea vizei de la asociaţiile veteranilor de război legal constituite originalul decontului, împreună cu originalul centralizatoarelor primite de la agenţiile zonale de călători, va fi înaintat Direcţiei generale economice şi relaţii bugetare din cadrul Ministerului Transporturilor, denumita în continuare D.G.E.R.B., în vederea asigurării sumelor necesare pentru decontarea biletelor speciale de călătorie gratuita.
    19. C.F.R. Călători răspunde de realitatea, oportunitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare.

    B. Pentru transportul cu autobuzele aparţinând agenţilor economici transportatori auto care executa curse regulate interurbane şi pentru transportul pe căile fluviale
    20. Tariful biletelor speciale de călătorie este cel perceput de agentul economic transportator în momentul efectuării călătoriei, aferent distantei dintre staţia de urcare şi cea de coborâre, înscrise pe cuponul statistic, respectiv tariful biletului.
    21. Pe baza cupoanelor statistice ale biletelor speciale de călătorie colectate, agenţii economici transportatori auto sau pe căile fluviale vor completa lunar, până la data de 10 a lunii următoare pentru luna expirată, în 4 (patru) exemplare, "Borderoul cupoanelor statistice pentru călătoria cu autobuze sau pe căile fluviale a veteranilor de război, colectate în luna .......................... anul ......." şi "Situaţia centralizatoare a borderourilor rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 în transportul auto sau pe căile fluviale de persoane în luna ............ anul .....", conform anexelor nr. 7 şi 8.
    Borderourile şi situaţia centralizatoare se întocmesc separat, pentru fiecare asociaţie a veteranilor de război legal constituită.
    În Borderoul cupoanelor statistice pentru călătoria cu autobuze sau pe căile fluviale a veteranilor de război, colectate în luna........ anul ..... se cuprind numai cupoanele statistice care au înscrise toate datele prevăzute la pct. 12.
    22. Cele 4 (patru) exemplare ale borderourilor şi ale situaţiei centralizatoare, însoţite de cupoanele statistice aferente, se vor prezenta de către agenţii economici transportatori filialelor judeţene ale asociaţiilor veteranilor de război legal constituite care, după verificare, le vor viza semnând şi aplicând ştampila pe fiecare exemplar.
    Exemplarul 4 al borderourilor şi al situaţiei centralizatoare se retine de către filiala asociaţiei veteranilor de război legal constituită, iar celelalte 3 (trei) exemplare, inclusiv cupoanele statistice, se restituie în cel mult 7 zile de la primirea acestora agentului economic transportator.
    23. Primele 3 (trei) exemplare ale borderourilor şi ale situaţiei centralizatoare, vizate de filiala asociaţiei veteranilor de război legal constituită, inclusiv cupoanele statistice, se prezintă de către agentul economic transportator, pentru verificare şi avizare, direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat din judeţul în care acesta îşi are sediul.
    După avizare, în termen de 7 zile de la primirea acestora, direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat retine exemplarul 2 al borderourilor şi al situaţiei centralizatoare, restituind agentului economic transportator celelalte doua exemplare, inclusiv cupoanele statistice.
    24. Originalele borderourilor şi ale situaţiei centralizatoare vor fi transmise de agentul economic transportator, în cel mult 3 zile de la primire, D.G.E.R.B., în vederea asigurării resurselor necesare pentru decontarea sumelor cuvenite.
    25. Exemplarul 3 al borderourilor şi al situaţiei centralizatoare, împreună cu cupoanele statistice, rămâne la agentul economic transportator, ca documente justificative privind efectuarea prestaţiilor.

    III. Dispoziţii comune
    26. La primirea decontului de la C.F.R. Călători pentru transportul pe calea ferată, precum şi a borderourilor şi situaţiilor centralizatoare de la agentul economic transportator pentru transportul auto sau pe căile fluviale al veteranilor de război, Ministerul Transporturilor, prin D.G.E.R.B., va verifica în termen de maximum doua zile respectarea aplicării prevederilor prezentelor instrucţiuni.
    27. După verificarea deconturilor primite până la datele de 1 şi, respectiv, 15 ale lunii curente pentru luna expirată, D.G.E.R.B. va întocmi documentaţii separate pentru solicitarea creditelor bugetare necesare pentru decontarea acestora, va obţine aprobarea ordonatorului principal de credite şi viza reprezentantului Curţii de Conturi şi le va transmite Ministerului Finanţelor - Direcţia generală a finanţelor instituţiilor publice şi drepturi salariale, pentru deschiderea creditelor bugetare aferente.
    D.G.E.R.B. va avea în vedere încadrarea acestora în fondurile aprobate cu aceasta destinaţie la capitolul 60.01 "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii" prin legea anuala a bugetului de stat.
    28. După aprobarea finanţării şi după primirea creditelor bugetare de la Ministerul Finanţelor, D.G.E.R.B. va efectua viramentele către agenţii economici transportatori, potrivit deconturilor prezentate.
    29. În baza situaţiilor prezentate de agenţii economici transportatori spre decontare şi a documentelor de plata întocmite pentru sumele aferente, D.G.E.R.B. va întocmi şi va prezenta spre aprobare ordonatorului principal de credite o nota privind înregistrarea în cheltuielile Ministerului Transporturilor a sumelor respective.
    30. Biletele speciale de călătorie gratuita pe calea ferată tipărite pentru anul 1999 rămân valabile, fiind utilizate conform prevederilor art. 15 alin. 1 lit. a) şi alin. 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1999.
    C.F.R. Călători va emite norme interne de lucru către staţiile şi agenţiile de voiaj C.F.R. privind utilizarea biletelor speciale de călătorie gratuita pe calea ferată tipărite pentru anul 1999.
    31. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
    32. La data publicării prezentelor instrucţiuni, Instrucţiunile nr. 3.745/44.154/1995 privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie, emise de Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 6 februarie 1996, îşi încetează aplicabilitatea.

                         p. Ministrul transporturilor,
                                Aleodor Frâncu,
                                secretar de stat

                            p. Ministrul finanţelor,
                           Mihai Aristotel Ungureanu,
                                secretar de stat

    ANEXA 1

──────────
    *) Notă CTCE:
    Modelul de BILET DE CĂLĂTORIE GRATUITĂ SIMPLĂ CLASA 1 ŞI CLASA 2 pentru CFR se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 17.I.2000 la paginile 9-10 (a se vedea imaginea asociată).
──────────    ANEXA 2

                                      Faţă

 ┌───────────────────────────┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┐
 │M.T. │ │1│2│3│4│5│6│7│ 8│ 9│10│11│12│13│14│15│16│17 │
 │Seria... Nr. ... │ ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
 │ │ │ MINISTERUL │ 18│
 │ CUPON STATISTIC │ │ TRANSPORTURILOR Seria...Nr... ├───┤
 │ al biletului special │ │ │ 19│
 │ pentru o călătorie simplă,│ │ ├───┤
 │ gratuita, cu autobuzele, │ │ BILET SPECIAL │ 20│
 │ acordat în baza Legii │ │ PENTRU O CĂLĂTORIE SIMPLA, ├───┤
 │ nr. 44/1994 │ │ GRATUITA, CU AUTOBUZELE, │ 21│
 │ │ │ acordat în baza Legii nr. 44/1994 ├───┤
 │ Valabil în anul ... │ │ │ 22│
 │ Dl/Dna ................ │ │ valabil în anul..... ├───┤
 │ Nr. legitimaţiei │ │ │ 23│
 │ titularului ........... │ │ Dl/Dna ............................... ├───┤
 │ De la staţia .......... │ │ Nr. legitimaţiei titularului ......... │ 24│
 │ La staţia ............. │ │ Seria şi nr. buletinului/cărţii de ├───┤
 │ │ │ identitate al/a însoţitorului ........ │ 25│
 │ │ │ De la staţia ......................... ├───┤
 │ Km ......... │ │ La staţia ................ km ........ │ 26│
 │ Lei ........ │ │ Emis la .............................. ├───┤
 │ │ │ │ 27│
 │ Emitent, │ │ ├───┤
 │ .......... │ │ │ 28│
 │ │ │ ├───┤
 │ L.S. │ │ │ 29│
 │ │ │ ├───┤
 └───────────────────────────┘ │ ┌────────────────────│ 30│
                               │ │ VIZA AUTOGĂRII ├───┤
                               │ │ Lei ........ │ 31│
                               │ Emitent, │ Nr. cursei........ ├───┤
                               │ ........... │ Nr. locului ....│ . │
                               │ │ Data ..............├───┤
                               │ L.S. │ L.S. Casier, │ . │
                               ├────────────────────────────────────────├───┤
                               │ I II III IV V VI VII VIII IX X XI │XII│
                               └────────────────────────────────────────┴───┘


                                    Verso

 ┌──────────────────────────────────────┐
 │ Atenţie! │
 │ │
 │1. Biletul se completează cu cerneală │
 │ sau cu pix cu pasta. │
 │2. Completarea biletelor, cu excepţia │
 │ părţilor privind viza autogării, │
 │ se face de emitent sau de călător, │
 │ pe răspunderea sa. │
 │3. Pentru efectuarea călătoriei │
 │ pasagerul se prezintă pentru viza │
 │ la casa de bilete din autogara sau │
 │ la personalul de bord (în staţiile │
 │ unde nu sunt autogări). │
 │4. Rubrica "Emitent" se completează │
 │ cu denumirea, semnătura şi ştampila.│
 │ │
 │ │
 │ │
 │ Acest cupon se retine de casier sau │
 │ de personalul de bord la efectuarea │
 │ călătoriei. │
 │ │
 └──────────────────────────────────────┘


               ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
               │ INSTRUCŢIUNI │
               │ │
               │ 1. Biletul este nominal, netransmisibil şi este valabil │
               │ numai completat cu toate datele cerute. │
               │ 2. Biletul este valabil numai însoţit de legitimaţia │
               │ eliberată de Ministerul Apărării Naţionale sau de │
               │ asociaţii ale veteranilor de război, contrasemnată │
               │ de ministrul apărării naţionale. │
               │ 3. Biletul folosit de însoţitor este valabil numai │
               │ pentru aceeaşi călătorie cu a persoanei cu drept │
               │ de însoţitor şi cu legitimaţia acesteia. Pe biletul │
               │ folosit de însoţitor se va scrie numărul legitimaţiei│
               │ persoanei cu drept de însoţitor. │
               │ 4. Biletul da dreptul la o singura călătorie gratuita │
               │ pentru persoanele care beneficiază de prevederile │
               │ Legii nr. 44/1994 şi este valabil la cursele │
               │ interurbane de autobuze pentru deplasarea între │
               │ staţiile indicate pe bilet, situate pe un singur │
               │ traseu, dacă nu exista posibilitatea să călătorească │
               │ pe calea ferată, conform art. 15 lit. a) alin. 3 din │
               │ Legea nr. 44/1994. │
               │ 5. Biletul nu da dreptul la întreruperea călătoriei. │
               │ 6. Nu se admit corecturi sau adăugări, chiar │
               │ certificate de emitent. │
               │ 7. Rubrica "Emitent" se completează cu denumirea, │
               │ semnătura şi ştampila. │
               │ │
               └─────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

                                Faţă

 ┌───────────────────────────┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┐
 │M.T. │ │1│2│3│4│5│6│7│ 8│ 9│10│11│12│13│14│15│16│17 │
 │Seria... Nr. ... │ ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
 │ │ │ MINISTERUL │ 18│
 │ CUPON STATISTIC │ │ TRANSPORTURILOR Seria...Nr... ├───┤
 │ al biletului special │ │ │ 19│
 │ pentru o călătorie simplă,│ │ ├───┤
 │ gratuita, cu navele, │ │ BILET SPECIAL │ 20│
 │ acordat în baza Legii │ │ PENTRU O CĂLĂTORIE SIMPLA, ├───┤
 │ nr. 44/1994 │ │ GRATUITA, CU NAVELE, │ 21│
 │ │ │ acordat în baza Legii nr. 44/1994 ├───┤
 │ Valabil în anul ... │ │ │ 22│
 │ Dl/Dna ................ │ │ valabil în anul..... ├───┤
 │ Nr. legitimaţiei │ │ │ 23│
 │ titularului ........... │ │ Dl/Dna ............................... ├───┤
 │ De la staţia .......... │ │ Nr. legitimaţiei titularului ......... │ 24│
 │ La staţia ............. │ │ Seria şi nr. buletinului/cărţii de ├───┤
 │ │ │ identitate al/a însoţitorului ........ │ 25│
 │ │ │ De la staţia ......................... ├───┤
 │ Km ......... │ │ La staţia ................ km ........ │ 26│
 │ Lei ........ │ │ Emis la .............................. ├───┤
 │ │ │ │ 27│
 │ Emitent, │ │ ├───┤
 │ .......... │ │ │ 28│
 │ │ │ ├───┤
 │ L.S. │ │ │ 29│
 │ │ │ ├───┤
 └───────────────────────────┘ │ ┌────────────────────│ 30│
                               │ │ VIZA STAŢIEI ├───┤
                               │ │ Lei ........ │ 31│
                               │ Emitent, │ Nr. cursei........ ├───┤
                               │ ........... │ Nr. locului ....│ . │
                               │ │ Data ..............├───┤
                               │ L.S. │ L.S. Casier, │ . │
                               ├────────────────────────────────────────├───┤
                               │ I II III IV V VI VII VIII IX X XI │XII│
                               └────────────────────────────────────────┴───┘


                                   Verso

 ┌──────────────────────────────────────┐
 │ Atenţie! │
 │ │
 │1. Biletul se completează cu cerneală │
 │ sau cu pix cu pasta. │
 │2. Completarea biletelor, cu excepţia │
 │ părţilor privind viza staţiei, │
 │ se face de emitent sau de călător, │
 │ pe răspunderea sa. │
 │3. Pentru efectuarea călătoriei, │
 │ pasagerul se prezintă pentru viza │
 │ la casa de bilete. │
 │4. Acest cupon se retine de casier la │
 │ efectuarea călătoriei. │
 │5. Rubrica "Emitent" se completează │
 │ cu denumirea, semnătura şi ştampila.│
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 └──────────────────────────────────────┘


               ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
               │ INSTRUCŢIUNI │
               │ │
               │ 1. Biletul este nominal, netransmisibil şi este valabil │
               │ numai completat cu toate datele cerute. │
               │ 2. Biletul este valabil numai însoţit de legitimaţia │
               │ eliberată de Ministerul Apărării Naţionale sau de │
               │ asociaţii ale veteranilor de război, contrasemnată │
               │ de ministrul apărării naţionale. │
               │ 3. Biletul folosit de însoţitor este valabil numai │
               │ pentru aceeaşi călătorie cu a persoanei cu drept │
               │ de însoţitor şi cu legitimaţia acesteia. Pe biletul │
               │ folosit de însoţitor se va scrie numărul legitimaţiei│
               │ persoanei cu drept de însoţitor. │
               │ 4. Folosirea biletului la nave de rang superior sau la │
               │ o clasa superioară se face numai cu plata │
               │ diferenţelor tarifare corespunzătoare. │
               │ 5. Biletul da dreptul la o singura călătorie gratuita │
               │ pentru persoanele care beneficiază de prevederile │
               │ Legii nr. 44/1994 şi nu da dreptul la întreruperea │
               │ călătoriei. │
               │ 6. Nu se admit corecturi sau adăugări, chiar │
               │ certificate de emitent. │
               │ 7. Rubrica "Emitent" se completează cu denumirea, │
               │ semnătura şi ştampila. │
               │ │
               └─────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 4

──────────
    *) Notă CTCE:
    Modelul CONTUL LEGITIMAŢIILOR CU PREŢ VARIABIL se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 17.I.2000 la paginile 12-13 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    ANEXA 5


    AGENŢIA TERITORIALĂ SMF
    Serviciul colectare, contabilizare,
    control venituri
    Nr. ...................


                         SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
     a conturilor legitimaţiilor cu preţ variabil - cod statistic .........
  rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 în transportul pe calea ferată
                           în luna ....... anul.....

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Călători Călători km Valoarea prestaţiei
            expediaţi (lei)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Total AZC
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      AGENŢIA ZONALA DE CĂLĂTORI Serviciul colectare, contabilizare,
                                                  control venituri

             Director, Şef serviciu,

        .................. ......................
        L.S. Semnătura L.S. Semnătura


    ANEXA 6

    SNTFC "C.F.R. Călători" - S.A.
    Serviciul bugete, analize financiare
    Nr. ...............


                                DECONTUL
   biletelor speciale de călătorie pe calea ferată - cod statistic ........
     rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 în luna ...... anul .......
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   Călători Călători km Valoarea prestaţiei
      AZC expediaţi (lei)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ......... ............... .............. ...............
  Total SNTFC ............... ..............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                             Director general,
                           .....................
                            L.S. Semnătura


       DIRECŢIA ECONOMICĂ
            Director
     ......................    ANEXA 7

    AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR ..... Titular Filiala .........
    Nr. ........ Nr. ....../..............


                                   Avizat
            Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului
                            financiar de stat ........

                       L.S. Semnătura
                                   ...........


                                 BORDEROUL
   cupoanelor statistice pentru călătoria cu autobuze sau pe căile fluviale
       a veteranilor de război, colectate în luna .......... anul .......
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Seria şi Distanţa Valoarea Nr. Seria şi Distanţa Valoarea
crt. numărul călătoriei călătoriei crt. numărul călătoriei călătoriei
      cuponului (km) la tariful cuponului (km) la tariful
      statistic biletului statistic biletului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1 2 3 4 1 2 3 4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   TOTAL: TOTAL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

   AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR ....... Titular Filiala ............

      L.S. Semnătura L.S. Semnătura
             ........... ...........    ANEXA 8


    AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR ....... Titular Filiala ........
    Nr. ................ Nr. ....../.............

                                    Avizat
           Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului
                    financiar de stat .................


                                  L.S. Semnătura
                                         .......................


                        SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
         a borderourilor rezultate de aplicarea Legii nr. 44/1994
           în transportul auto sau pe căile fluviale de persoane
                       în luna ....... anul .....
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Numărul Numărul de persoane Parcursul Valoarea călătoriilor
 borderoului transportate realizat (km) efectuate (lei)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 2 3 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 TOTAL GENERAL:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR ..... Titular Filiala ..............

          L.S. Semnătura L.S. Semnătura
                ................... ..............

                                  --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016