Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI nr. 140 din 15 septembrie 2014  privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie    Twitter Facebook
Cautare document

 INSTRUCŢIUNI nr. 140 din 15 septembrie 2014 privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 22 septembrie 2014

    Având în vedere prevederile art. 145 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următoarele instrucţiuni:

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezentele instrucţiuni se aplică de către unităţile centrale şi teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne cu responsabilităţi de întocmire şi transmitere către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne a documentelor şi datelor necesare stabilirii dreptului la pensie pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, precum şi pentru urmaşii acestora.
    (2) Dispoziţiile prezentelor instrucţiuni se aplică şi persoanelor care au calitatea de cadru militar în rezervă/ retragere şi solicită direct Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne înscrierea la pensie la momentul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege.
    ART. 2
    În accepţiunea dată prin prezentele instrucţiuni, documentele şi datele necesare stabilirii drepturilor de pensie constituie dosarul de pensie.

    CAP. II
    Modalităţile de constituire a dosarului de pensie

    ART. 3
    (1) Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţial, cererea de înscriere la pensie prevăzută în anexa nr. 6 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, denumite în continuare norme de aplicare, va fi însoţită de documentele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. a) din normele de aplicare, după cum urmează:
    a) formularul tipizat "fişa de pensie" completat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, cu excepţia persoanelor care solicită înscrierea la pensie direct Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne;
    b) brevetul/atestatul de conferire sau adeverinţa, după caz, din care să rezulte conferirea semnului onorific, conform datelor înscrise la pct. 2 din fişa de pensie;
    c) carnetul de muncă (original şi copie) ori, după caz, declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că nu i-a fost întocmit carnet de muncă şi nu posedă un astfel de document, cu excepţia situaţiilor în care legea nu prevede obligativitatea întocmirii acestuia;
    d) carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie), după caz;
    e) carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie), după caz;
    f) alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, după caz;
    g) actele de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
    h) livretul militar (original şi copie), după caz;
    i) diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi, după caz;
    j) dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate, după caz;
    k) adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
    l) adeverinţa privind veniturile realizate lunar în unităţile Ministerului Afacerilor Interne sau ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei până la data de 1 ianuarie 2011 şi pentru ultima lună de activitate pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege sau adeverinţa privind câştigul salarial lunar brut până la 1 aprilie 2001 în cazul persoanelor care au avut vechime în muncă şi au fost asiguraţi în sistemul public de pensii, transmisă letric şi electronic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    m) adeverinţe privind desfăşurarea activităţii în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau, după caz, adeverinţe privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în structuri ale sistemului/în afara sistemului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională (original);
    n) procura specială, pentru mandatar (original);
    o) acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
    q) alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie, după caz.
    (2) Pentru acordarea pensiei de invaliditate, cererea de înscriere la pensie prevăzută în anexa nr. 7 la normele de aplicare va fi însoţită de documentele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. b) din acestea, după cum urmează:
    a) documentele prevăzute la alin. (1);
    b) decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original).
    (3) Pentru acordarea pensiei de urmaş, cererea de înscriere la pensie prevăzută în anexa nr. 8 la normele de aplicare va fi însoţită de documentele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. c) din acestea, după cum urmează:
    a) documentele prevăzute la alin. (1), pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
    b) actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (copie);
    c) decizia medicală asupra capacităţii de muncă, după caz (original);
    d) decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
    e) adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);
    f) actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
    g) adeverinţa privind veniturile brute ale soţului/soţiei supravieţuitor/supravieţuitoare, după caz (original);
    h) certificatul de deces (copie).
    ART. 4
    Copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul de către structura de resurse umane care constituie dosarul de pensie, atunci când acesta este înaintat conform art. 74 din normele de aplicare, iar documentele depuse direct de solicitant la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne se certifică pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul căruia i-au fost prezentate originalele.
    ART. 5
    Dosarul de pensie, cuprinzând în mod obligatoriu toate documentele ordonate potrivit anexei nr. 3 şi consemnate în opis, se transmite Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne de unităţile Ministerului Afacerilor Interne, însoţit de adresa de înaintare al cărei model este prezentat în anexa nr. 4.
    ART. 6
    (1) Dosarele care nu conţin toate documentele corespunzătoare tipului de pensie solicitat, astfel cum sunt prevăzute la art. 3, se restituie de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne în termen de 5 zile de la data înregistrării, în vederea completării, cu înştiinţarea în scris a solicitantului.
    (2) În cazul în care există perioade pentru care nu se regăsesc documente doveditoare ale veniturilor, unităţile care întocmesc dosarul de pensie consemnează în mod expres aceasta în adeverinţele emise.
    ART. 7
    (1) Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege la inspectoratele generale/similare, inspectoratele/unităţile teritoriale, respectiv structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu odată cu îndeplinirea condiţiilor de acordare a unei categorii de pensii, dacă au realizat cel puţin stagiul minim de cotizare în specialitate prevăzut în anexa nr. 6 la lege.
    (2) Pentru persoanele cu drept la pensie de urmaş ai căror susţinători decedaţi erau pensionari, cererea însoţită de actele doveditoare se depune la inspectoratele generale/similare, inspectoratele/unităţile teritoriale, respectiv structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu sau la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) În situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului, cererea însoţită de actele doveditoare se depune la unitatea militară/inspectoratul judeţean/structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu, iar completarea, datarea şi semnarea declaraţiei se realizează conform precizărilor cuprinse în nota de subsol a acesteia.
    (4) Persoanele care îndeplinesc cerinţele prevăzute de anexa nr. 6 la lege ulterior datei de la care au fost trecute în rezervă/retragere sau le-au încetat raporturile de serviciu pot depune cererea de pensionare la inspectoratele/unităţile teritoriale, respectiv structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu sau direct la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne.

    CAP. III
    Fişa de pensie

    ART. 8
    Datele şi informaţiile necesare pentru stabilirea şi plata pensiilor se înscriu în formularul tipizat "Fişa de pensie".
    ART. 9
    (1) Fişa de pensie se întocmeşte în două exemplare având următoarea destinaţie:
    a) exemplarul nr. 1 se introduce în dosarul de pensie împreună cu actele originale din care rezultă stagiul de cotizare pentru perioadele de timp până la data de 1 aprilie 2001 în care cel în cauză a fost încadrat în muncă, înainte de a avea calitatea de cadru militar în activitate, soldat, gradat profesionist, poliţist şi funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
    b) exemplarul nr. 2 se anexează la dosarul de personal al persoanei asigurate obligatoriu potrivit art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.
    (2) Completarea fişei de pensie se efectuează obligatoriu cu majuscule, înscrise lizibil, de către structura de resurse umane din unitatea/care deserveşte unitatea de la care asiguratul trece în rezervă/retragere sau încetează raporturile de serviciu.
    ART. 10
    Dosarul de pensie, care cuprinde fişa de pensie însoţită de actele doveditoare, se depune la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne de către ultima unitate cu structură de resurse umane din care a făcut parte la data trecerii în rezervă/retragere sau a încetării raporturilor de serviciu persoana asigurată obligatoriu potrivit art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.
    ART. 11
    Partea I a fişei de pensie cuprinde numărul de înregistrare al cererii de pensionare înregistrate la secretariatul structurii de resurse umane şi datele de identitate, inclusiv codul numeric personal, respectiv datele de stare civilă şi domiciliul persoanei îndreptăţite.
    ART. 12
    Partea a II-a a fişei de pensie se completează după cum urmează:
    a) la pct. 2 se înscriu ordinul/dispoziţia, data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu, prevederea legală din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, gradul militar/profesional, arma, semnul onorific conferit;
    b) la pct. 3 se înscriu motivul ieşirii din rândul cadrelor militare în activitate/poliţiei/sistemului penitenciar şi temeiul legal, conform legislaţiei aplicabile în vigoare;
    c) la pct. 4 se specifică pe baza deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, avizate de Comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Afacerilor Interne:
    1. gradul de invaliditate: I, II sau III;
    2. cauza invalidităţii potrivit legii;
    - accidente de muncă şi boli profesionale, conform legii;
    - neoplazii, schizofrenii şi SIDA;
    - boli obişnuite şi accidente care nu au legătură cu munca;
    3. perioada în care pensionarul cu pensie de invaliditate are obligaţia de a se prezenta la revizuirea medicală;
    4. numărul deciziei medicale şi data eliberării;
    5. spitalul militar emitent;
    d) la punctul 5 se înscriu:
    1. calităţile pe care le-a avut solicitantul, în ordine cronologică, cu indicarea exactă a perioadelor (zi, lună, an), după cum urmează:
    - cod 0 - stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii până la intrarea în vigoare a legii;
    - cod 1 - serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus;
    - cod 2 - elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
    - cod 3 - concentrat, mobilizat ca rezervist sau captivitate;
    - cod 4 - funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
    - cod 5 - cadru militar în activitate;
    - cod 5.1 - militar angajat pe bază de contract;
    - cod 6 - funcţionar public cu statut special (poliţist);
    - cod 7 - cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective;
    - cod 8 - şomaj;
    - cod 9 - personal clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege;
    - cod 10 - avocat;
    - cod 11 - soldat sau gradat profesionist;
    - cod 12 - perioadele care constituie vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;
    - cod 12.1 - spor vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;
    - cod 14 - agricultor;
    - cod 15 - beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006;
    - cod 15.1 - beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006, în sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;
    - cod 18 - beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
    - cod 19 - beneficiar al pensiei de invaliditate;
    - cod 20 - perioada recunoscută ca vechime în muncă soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune permanentă în străinătate, până la data de 1 aprilie 2001 potrivit Decretului-lege nr. 51/1990 privind vechimea în muncă a soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune permanentă în străinătate;
    - cod 21 - beneficiar al plăţilor compensatorii pentru care contribuţia pentru asigurările sociale se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
    2. în coloana 4 se completează numărul şi data documentului din care rezultă calitatea respectivă;
    e) la punctul 6 se înscriu calităţile pe care le-a avut solicitantul în ordine cronologică, cu indicarea exactă a perioadelor (zi, lună, an), aşa cum rezultă din fişa matricolă sau, după caz, din alte acte oficiale, iar:
    1. în coloana 4 se completează tipul grupelor, respectiv al condiţiilor:
    (i) grupa I - "I";
    (ii) grupa a II-a - "II";
    (iii) condiţii deosebite - "D";
    (iv) condiţii speciale - "S", urmat de indicarea literei de la art. 30 alin. (1) din lege, corespunzătoare locului de muncă în condiţii speciale [de exemplu, pentru unităţile miniere se va înscrie "S a)"];
    (v) alte condiţii - "A.C.";
    2. în coloana 5 se completează procentul corespunzător activităţii desfăşurate din timpul normal de lucru, care a fost menţionat în actul doveditor, numai pentru stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii;
    3. în coloana 6 se înscrie "Numărul şi data actului".

    CAP. IV
    Modalitatea de completare şi transmitere în format electronic a datelor cuprinse în adeverinţele privind veniturile lunare realizate de solicitant

    ART. 13
    (1) Obligaţia centralizării datelor privitoare la veniturile realizate lunar de solicitant în întreaga perioadă de activitate desfăşurată în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 1 ianuarie 2011 şi în ultima lună de activitate, revine structurii de resurse umane din unitatea/care deserveşte unitatea de la care asiguratul trece în rezervă/retragere sau încetează raporturile de serviciu cu drept la pensie, pe baza actelor şi datelor doveditoare privind veniturile realizate lunar, transmise pe cale electronică şi letrică de structurile financiar-contabile ale unităţilor care au asigurat plata drepturilor salariale pe timpul desfăşurării activităţii de către solicitant sau ale unităţilor care gestionează arhiva unor astfel de documente create/provenite de/de la unităţi desfiinţate, după caz.
    (2) Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în adeverinţele de venit lunar se realizează de către unităţile Ministerului Afacerilor Interne conform precizărilor comune emise ulterior de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia generală management resurse umane şi direcţia generală financiară.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 14
    Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în baza prezentelor instrucţiuni se realizează, în baza art. 15 din lege şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 15
    Comandanţii (şefii) unităţilor centrale şi teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne vor lua măsuri de aplicare a prezentelor instrucţiuni.
    ART. 16
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
    ART. 17
    Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                               Viceprim-ministru,
                         ministrul afacerilor interne,
                                 Gabriel Oprea

    Bucureşti, 15 septembrie 2014.
    Nr. 140.


    ANEXA 1


    UNITATEA EMITENTĂ

                                 FIŞĂ DE PENSIE

                                                     Exemplarul nr. ......


                                    PARTEA I

                                                     NR. ...../.......

┌──┐
│1 │
└──┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌─────────────────────┐ ┌────┐ ┌─────────────────────────────┐│
│Domnul/Doamna │ │ │ │ │ ││
│ └─────────────────────┘ └────┘ └─────────────────────────────┘│
│ │
│ ┌─────────────────────────┐ │
│având codul numeric personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─────────────────────────┘ │
│ S A A L L Z Z N N N N N C │
│ │
│ ┌─────────────────────────┐ ┌──────────────┐ │
│domiciliat(ă) în │ │judeţul/sectorul│ │ │
│localitatea └─────────────────────────┘ └──────────────┘ │
│ │
│ ┌─────────────────┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ │
│strada │ │ nr.│ │ bloc │ │ scara │ │ etaj │ │ap.│ │ │
│ └─────────────────┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ │
│ │
│ ┌──────┐ ┌─────┐ │
│cod poştal │ │ oficiul poştal │ │ posesor/posesoare al (a) actului de│
│ └──────┘ └─────┘ identitate │
│ │
│ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌───────────────┐ ┌────────┐ │
│seria │ │ nr. │ │ eliberat de │ │ la data de │ │ │
│ └─────┘ └─────┘ └───────────────┘ └────────┘ │
│ │
│ ┌───────────┐ ┌──────────────────┐│
│născut(ă) la data de │ │ în localitatea/judeţul │ ││
│ └───────────┘ └──────────────────┘│
│ │
│ ┌────────────────┐ ┌──────────────────┐ │
│fiul(fiica) lui │ │ şi al (a) │ │ │
│ └────────────────┘ └──────────────────┘ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                                 PARTEA a II-a

┌──┐
│2 │
└──┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Militarul/poliţistul/funcţionarul public cu statut special din Administraţia │
│Naţională a Penitenciarelor a fost trecut în rezervă/încetat raporturile de │
│serviciu conform___________________________________________ │
│ │
│ ┌───────────────────────────────┐ │
│număr____________ din _________ la data de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └───────────────────────────────┘ │
│ z z l l a a a a │
│ │
│prin aplicarea prevederilor art. _____ litera _____ din statutul cadrelor │
│ │
│militare/poliţistului şi funcţionarului public cu statut special din │
│ │
│Administraţia Naţională a Penitenciarelor │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│arma │ │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌──────────────────────────────────────────┐ │
│având gradul militar/profesional │ │ │
│ └──────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│Decorat cu ____________________________________________________________ │
│(se va anexa copia brevetului/atestatului de conferire sau adeverinţei) │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──┐
│3 │
└──┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Motivul trecerii în rezervă/direct în retragere/încetării raporturilor de │
│serviciu │
│_________________________________________________________________________ │
│ │
│ │
│_________________________________________________________________________ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──┐
│4 │
└──┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Date privind situaţia medico-militară │
│ │
│Gradul de invaliditate _____________________________________ │
│ ┌───┐ │
│Cauza invalidităţii a. accidente de muncă şi boli profesionale, │ │ │
│ conform legii ├───┤ │
│ b. neoplazii, schizofrenie şi SIDA │ │ │
│ ├───┤ │
│ c. boli obişnuite şi accidente care nu au │ │ │
│ legătură cu munca └───┘ │
│ ┌───────────────────────┐ │
│Data revizuirii medicale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └───────────────────────┘ │
│ z z l l a a a a │
│ ┌─────────────────────┐ ┌───────────────┐ │
│Număr decizie │ │ Data emiterii │ │ │
│ └─────────────────────┘ └───────────────┘ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│Spitalul militar │ │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Date privind stagiul de cotizare │
│ ┌────┐ ──────────────────────────────── │
│ │ 5 │ │
│ └────┘ │
├──────┬─────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────┼─────┼───────────────┬───────────────┼─────────────────────────────────┤
│Nr. │Cali-│ de la │ până la │ Numărul şi data actului │
│crt. │tatea│ │ │ │
│ │ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │
│ │ │z│z│l│l│a│a│a│a│z│z│l│l│a│a│a│a│ │
├──────┼─────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Date privind stagiul de cotizare realizat în grupa I, grupa a II-a, alte │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│condiţii, condiţii speciale, condiţii deosebite de muncă │
│───────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ ┌────┐ │
│ │ 6 │ │
├─┴────┼─────┬───────────────────────────────┬────────┬────────┬───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼─────┼───────────────┬───────────────┼────────┴────────┼───────────────┤
│Nr. │Cali-│ de la │ până la │Condiţii de muncă│Numărul şi data│
│crt. │tatea│ │ │ │ actului │
│ │ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼────────┬────────┤ │
│ │ │z│z│l│l│a│a│a│a│z│z│l│l│a│a│a│a│ Tip │ % │ │
├──────┼─────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼────────┼────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────┴───────────────┴───────────────┴────────┴────────┴───────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Certificăm că datele înscrise în prezenta fişă de pensie, partea a II-a, sunt │
│exacte şi identice cu cele din dosarul personal şi în celelalte documente de │
│evidenţa cadrelor. │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ ─────────────────────────────── ───────────────────────────────────── │
│ (semnătura şefului resurse umane) (semnătura ofiţerului cu activitatea │
│ de personal) │
│ │
│ │
│ data _______________________ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    ROMÂNIA
    Unitatea .............
    Nr. ........ din .......


                              ADEVERINŢĂ

    Prin prezenta adeverim veniturile realizate lunar de .....(numele, iniţiala tatălui, prenumele) ...., născut(ă) în ........... la data de ......., CNP ........, în perioada ................. .

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────┐
│ PERIOADA*) │ Venitul realizat lunar │ Observaţii │
├──────────────┬───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│ ZZ.LL.AA │ ZZ.LL.AA │ │ │
├──────────────┼───────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴─────────────────────────┴──────────────┘

---------
    *) Se completează lunar; în situaţia în care veniturile sunt identice pe mai multe luni, se completează un singur rând, cu întreaga perioadă.

    Prezenta adeverinţă a fost eliberată în temeiul art. 127 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei, în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva noastră, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.


           Comandantul/Şeful unităţii,
          ............................    ANEXA 3

                            REGULI
           privind ordonarea documentelor în dosarul de pensie,
                   pentru fiecare categorie de pensie

    Acestea vor fi citite de la sfârşitul dosarului către început:

    I. Pentru pensia pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială
    - certificatul de naştere, în copie;
    - certificatul de căsătorie, în copie;
    - carte de identitate, în copie;
    - copia brevetului privind acordarea semnului onorific;
    - certificat care să ateste calitatea de beneficiar al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    - certificat de scoatere şi alocare la drepturi, în original;
    - carnetul de muncă - în copie;
    - adeverinţă privind vechimea în muncă;
    - adeverinţă de studii;
    - livretul militar, în copie;
    - adeverinţă privind grupele/condiţiile de muncă;
    - adeverinţă cu veniturile realizate lunar;
    - adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent;
    - cererea de acordare a pensiei;
    - procura specială;
    - fişa de pensie;
    - opisul în care vor fi consemnate actele dosarului;
    - adresa de înaintare a dosarului.
    II. Pentru pensia de invaliditate:
    - documentele prevăzute la pct. I;
    - decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în original;
    - formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (F.I.A.M.), în copie;
    - cererea pentru înscrierea la pensie.
    III. Pentru pensia de urmaş:
    - documentele prevăzute la pct. I, pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
    - actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (certificat naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces, carte de identitate), în copii;
    - decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate, în original;
    - decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar, în copie;
    - adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original;
    - formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (F.I.A.M.), în copie;
    - cererea pentru acordarea pensiei de urmaş şi declaraţia pe propria răspundere.


    ANEXA 4

                             Adresă înaintare dosar de pensie

    Antet unitate
    ..............................
    ..............................
    Nr. ......... din ............

                                    Către
               Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne

    În temeiul art. 103 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 74 alin. (4) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, vă înaintăm dosarul de pensie privind pe
    domnul/doamna ................................................,
    care, prin Ordinul/Dispoziţia nr. ........ din ........., a fost trecut/trecută în rezervă/a încetat raporturile de serviciu, conform prevederilor art. .... lit. ....... din statutul cadrelor militare/poliţistului şi funcţionarului public cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.


               Şeful unităţii,
             ..................

                           Şef Serviciu resurse umane,
                          ..............................

                                    --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice