Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI nr. 13 din 3 decembrie 1996  privind evidenţa valorilor mobiliare, a emitenţilor şi a altor persoane juridice autorizate de C.N.V.M.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI nr. 13 din 3 decembrie 1996 privind evidenţa valorilor mobiliare, a emitenţilor şi a altor persoane juridice autorizate de C.N.V.M.

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 17 ianuarie 1997

    CAP. 1
    Evidenţa valorilor mobiliare şi a emitenţilor lor

    ART. 1
    Societăţile comerciale care au emis valori mobiliare prin intermediul unei oferte publice, aşa cum este definită la art. 2 alin. 1 lit. j) din Legea nr. 52/1994 şi la art. 1.2 lit. i) din Regulamentul nr. 6/1995 privind oferta publică de vânzare de valori mobiliare, precum şi toate persoanele juridice autorizate de C.N.V.M. vor fi înregistrate la Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare (O.E.V.M.).
    ART. 2
    Societăţile comerciale ale căror acţiuni au fost distribuite populaţiei prin intermediul Programului de privatizare în masa şi care sunt considerate emitenţi de acţiuni printr-o ofertă publică sunt luate în evidenta O.E.V.M. şi vor înainta documentele cerute de acesta până la data de 15 februarie 1997.
    ART. 3
    Valorile mobiliare ale societăţilor comerciale care fac obiectul prezentelor instrucţiuni se vor tranzacţiona pe o piaţa organizată, respectând regulamentele pieţei respective.
    ART. 4
    Valorile mobiliare emise de către stat, judeţ, oraş, comună, intermediate printr-o societate de valori mobiliare, vor fi înregistrate la O.E.V.M. la primirea documentelor de emisiune.
    ART. 5
    Valorile mobiliare emise de persoane juridice străine sunt înregistrate la O.E.V.M., dacă întrunesc următoarele condiţii:
    a) sunt în circulaţie pe o piaţa reglementată din ţara de origine;
    b) sunt depozitate la un agent-custode agreat de C.N.V.M.;
    c) oferă deţinătorilor lor cel puţin aceleaşi drepturi ca cele oferite de valori mobiliare similare emise de persoane juridice române;
    d) emitentul, persoana juridică străină, înaintează la O.E.V.M. documentele de emisiune legalizate în ţara de origine şi traduse în limba română, în forma autentică.
    ART. 6
    (1) Pentru înscrierea la O.E.V.M., societăţile comerciale vor prezenta următoarele documente:
    a) o cerere de înscriere la O.E.V.M., întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1;
    b) datele despre valorile mobiliare şi emitent, completate pe formularele prezentate în anexa nr. 1.
    (2) Valorile mobiliare care au făcut obiectul unei oferte publice, regulat promovată şi încheiată cu succes, precum şi valorile mobiliare ale unei societăţi comerciale deschise, subiect al unui plasament privat, vor fi înregistrate la O.E.V.M. în termen de 10 zile de la încheierea ofertei/plasamentului privat.
    ART. 7
    Societăţile comerciale, obiect al Programului de privatizare în masă, vor înainta O.E.V.M. cererea de înregistrare şi documentele prevăzute mai jos, până la data de 15 februarie 1997, în conformitate cu dispoziţiile art. 82 din Legea nr. 52/1994 şi cu celelalte reglementări ale C.N.V.M.:
    a) copie de pe contractul şi statutul societăţii comerciale şi de pe toate modificările aduse acestora;
    b) copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului;
    c) copie de pe bilanţul contabil pe anul 1995, purtând dovada depunerii acestuia la organele financiare teritoriale ale Ministerului Finanţelor;
    d) copie de pe raportul de gestiune al administratorilor;
    e) copie de pe raportul cenzorilor interni;
    f) copie de pe ultima raportare financiar-contabila, certificată de cenzorii interni (trimestrială sau semestrială), precum şi de pe raportul de gestiune aferent perioadei raportate.
    ART. 8
    La prima adunare generală, societăţile comerciale, obiect al Programului de privatizare în masa, vor identifica şi vor rezolva problemele şi inadvertenţele legate de capitalul social, de patrimoniu sau de lista acţionarilor. Registrul comerţului, Registrele independente şi C.N.V.M. vor fi informate despre schimbările intervenite, conform reglementărilor specifice fiecăruia.
    ART. 9
    Emitenţii de valori mobiliare înregistrate la O.E.V.M. trebuie să se supună prevederilor Regulamentului nr. 2/1996 privind informarea periodică şi continuă, realizată de emitenţii de valori mobiliare, şi să înainteze la O.E.V.M. toate rapoartele cerute de acesta (RC, RS, RA), în scopul asigurării transparenţei pieţei şi a accesului investitorilor la informaţie corecta, completa şi făcută publică la timp.
    ART. 10
    (1) Înregistrările de valori mobiliare la O.E.V.M. sunt radiate în următoarele cazuri:
    a) lichidarea patrimonială a emitentului ca urmare a dizolvării sau a falimentului acestuia;
    b) amortizarea sau răscumpărarea integrală a valorii mobiliare, inclusiv când sunt determinate de fuziunea emitentului;
    c) atunci când C.N.V.M. constata concentrarea excesivă a deţinerilor de valori mobiliare înregistrate, conducând la scăderea interesului public sub nivelul care justifica menţinerea înregistrării;
    d) la cererea justificată a emitentului;
    e) încălcarea grava sau repetată de către emitent a prevederilor legii sau normelor adoptate pentru aplicarea acesteia şi considerate a fi esenţiale pentru protecţia investitorilor.
    (2) Când radierea este operata pentru motivele prevăzute la lit. d) şi e), emitentul sau, dacă este cazul, acţionarii săi principali vor face o oferta publică de răscumpărare a valorilor mobiliare existente, în condiţiile legii şi în conformitate cu procedurile stabilite prin reglementări ale C.N.V.M.
    ART. 11
    (1) Orice persoană care, acţionând direct sau indirect, individual sau împreună şi în legătura cu terţi, dobândeşte sau deţine şi, sub incidenţa Legii nr. 52/1994, devine deţinătorul sau proprietarul unor acţiuni cu drept de vot sau al altor valori mobiliare conferind drepturi la astfel de acţiuni care, în mod cumulat, reprezintă 5% sau mai mult din totalul drepturilor de vot ale respectivului emitent, va informa O.E.V.M. (pe formularul prezentat în anexa nr. 2), pe emitent şi piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare respective în termen de doua zile de la data efectuării tranzacţiei.
    (2) Persoana fizică sau juridică la care se face referire la alin. (1) va informa O.E.V.M. (pe formularul prezentat în anexa nr. 2) şi, dacă este cazul, piaţa respectivă despre tranzacţiile de dobândire sau înstrăinare de valori mobiliare ale unui emitent, care, cumulat, reprezintă minimum 2% din drepturile de vot atât timp cât poziţia să reprezintă 5% sau mai mult din drepturile de vot, precum şi dacă, drept rezultat al tranzacţiei, o astfel de persoana fizica sau juridică încetează să mai deţină 5% din drepturile de vot în adunarea generală a emitentului.
    ART. 12
    Societatea de valori mobiliare, care are cunoştinţa despre o tranzacţie în urma căreia s-au dobândit 5% sau mai mult din drepturile de vot în adunarea generală a emitentului sau care a participat la o asemenea tranzacţie, trebuie să o înregistreze la O.E.V.M., în termen de doua zile de la efectuarea acesteia, pe formularul prezentat în anexa nr. 2, şi să notifice piaţa pe care se tranzacţionează respectiva valoare mobiliară.
    ART. 13
    Registrele independente sau Registrul bursei vor informa O.E.V.M., la cererea acestuia, despre structura acţionariatului emitenţilor, pentru ca acesta să poată supraveghea respectarea de către aceştia a prevederilor prezentelor instrucţiuni.

    CAP. 2
    Evidenţa persoanelor juridice autorizate de C.N.V.M.

    ART. 14
    Toate persoanele juridice supuse autorizării şi supravegherii de către C.N.V.M. şi care trebuie să se conformeze prevederilor Instrucţiunilor nr. 5/1996 cu privire la obligativitatea raportării activităţii de către societăţile comerciale emitente de valori mobiliare şi de persoanele juridice autorizate de către C.N.V.M. trebuie să îşi înregistreze rapoartele anuale la O.E.V.M.
    Înaintarea rapoartelor (RA), certificate de un cenzor extern independent, se va face în termen de 15 zile de la data limita stabilită de Ministerul Finanţelor pentru predarea bilanţului contabil anual.
    ART. 15
    Se supun prevederilor art. 14 următoarele persoane juridice:
    a) societăţile de valori mobiliare;
    b) societăţile de administrare a investiţiilor;
    c) societăţile de investiţii autoadministrate;
    d) societăţile de investiţii;
    e) societăţile de compensare, decontare şi depozitare pentru valori mobiliare;
    f) societăţile de depozitare pentru organisme de plasament colectiv;
    g) registrele independente;
    h) agenţii-custode;
    i) consultaţii de plasament (persoane juridice).
    ART. 16
    Datele şi informaţiile procesate în cadrul O.E.V.M., precum şi registrele sale sunt accesibile publicului investitor în schimbul unei taxe stabilite şi publicate de C.N.V.M. Informaţiile considerate de C.N.V.M. confidenţiale în urma analizei rapoartelor emitenţilor nu sunt accesibile publicului.

    CAP. 3
    Sancţiuni

    ART. 17
    (1) În plus faţă de alte sancţiuni prevăzute de lege şi de regulamentele în vigoare, nerespectarea termenelor prevăzute în prezentele instrucţiuni pentru înscrierea sau predarea documentaţiei la O.E.V.M. se poate sancţiona cu avertisment, suspendarea de la tranzacţionare sau cu amenda cuprinsă între 0,1% şi 1% din capitalul social vărsat, pentru fiecare zi de întârziere, conform prevederilor art. 108 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 52/1994.
    (2) Prezentarea de documente şi informaţii false sau eronate se sancţionează conform prevederilor Codului penal.
    ART. 18
    Persoanele care, conform prevederilor art. 11, întârzie să raporteze la O.E.V.M. deţinerile care depăşesc 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a emitentului sunt sancţionate cu amenda de 10 milioane lei în cazul persoanelor juridice şi de un milion lei în cazul persoanelor fizice.

    CAP. 4
    Dispoziţii finale

    ART. 19
    Prezentele instrucţiuni intră în vigoare la data semnării ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare de aprobare a acestora.    ANEXA 1

                                                         ┌───────────────────┐
                                                         │ Nr. ............. │
                                                         │ din .../.../..... │
                                                         └───────────────────┘

     ┌───────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────┐
     │ COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE │ │ Formularul nr. 1 │
     │ OFICIUL DE EVIDENTA A VALORILOR MOBILIARE │ └──────────────────┘
     └───────────────────────────────────────────┘
     ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │ CERERE DE ÎNREGISTRARE A VALORILOR MOBILIARE │
     └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

     Denumirea societăţii comerciale emitente ...............................
     Codul fiscal ..............................

    Subsemnatul(a) .........................., domiciliat în .................,
str. .............. nr. ........., bl. ........., sc. ........, et. .........,
ap. ........, sectorul/judeţul ..........., ţara ..........., având Buletinul
de identitate seria ........ nr. .............., emis de ................. la
data de ....../...../......, în calitate de .............................
                                              (reprezentant/împuternicit)
    * al societăţii comerciale emitente; sau
    * al societăţii de valori mobiliare ..............., cu sediul în .........,
str. ............... nr. ..........., judeţul/sectorul .................., care
este împuternicită de societatea comercială emitenta să-i reprezinte interesele,
solicit înregistrarea următoarelor valori mobiliare:
────────────────────────────────────────────────────
    * acţiuni
    * obligaţiuni
    * ......................................
           (alte valori mobiliare)

    Societatea comercială emitenta a fost luată în evidenta O.E.V.M.?
    ......................... (Da/Nu)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
    Informaţiile cuprinse în formularele următoare trebuie autentificate de
către emitent, care este răspunzător pentru adevărul, corectitudinea şi
transmiterea completă a informaţiilor.

    Nr. de formulare întocmite .............. Semnătura ..............

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-


    Completaţi citeţ şi cu majuscule toate rubricile, mai puţin cele din chenarul marcat cu linie îngroşată. Marcaţi cu "X" căsuţele corespunzătoare opţiunilor făcute.


    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ R E F E R A T │
    │ ────────────- │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ │
    │ Referent .............................., certific că am verificat │
    │ conformitatea datelor înscrise în cererea de înregistrare a │
    │ valorilor mobiliare cu documentele depuse, │
    │ * fără observaţii * cu următoarele observaţii: │
    │ ................................................................. │
    │ ................................................................. │
    │ ................................................................. │
    │ ................................................................. │
    │ Data ......./......./........ Referent ..................... │
    │ │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ │
    │ CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A VALORILOR MOBILIARE │
    │ │
    │ Subsemnatul(a) ......................, şef al Oficiului de │
    │ Evidenta a Valorilor Mobiliare, certific înregistrarea │
    │ următoarelor valori mobiliare: │
    │ ................................................................. │
    │ (descrierea valorilor mobiliare) │
    │ ................................................................. │
    │ ................................................................. │
    │ ................................................................. │
    │ ................................................................. │
    │ emise de Societatea Comercială .................................. │
    │ │
    │ │
    │ Şeful Oficiului de Evidenta │
    │ Data .../.../.... a Valorilor Mobiliare │
    │ ............................ │
    │ │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

     ┌───────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────┐
     │ COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE │ │ Formularul nr. 2 │
     │ OFICIUL DE EVIDENTA A VALORILOR MOBILIARE │ └──────────────────┘
     └───────────────────────────────────────────┘

     ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │ DATE DESPRE EMITENT │
     └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

     Denumirea societăţii comerciale emitente ...............................
     Tipul de societate .....................................................
     Codul fiscal ..............................
     Localitatea ................., str. ............... nr. ...............,
     judeţul/sectorul ..........., ţara ........., telefon ......, fax ......
     Persoana de contactat .........................................
     Numărul de înmatriculare la Registrul comerţului ................
     Capitalul social subscris .......................................
     Capitalul social vărsat .........................................
     Obiectul principal de activitate .......................................


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Completaţi citeţ şi cu majuscule toate rubricile.


     ┌───────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────┐
     │ COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE │ │ Formularul nr. 3 │
     │ OFICIUL DE EVIDENTA A VALORILOR MOBILIARE │ └──────────────────┘
     └───────────────────────────────────────────┘

     ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │ DATE DESPRE ACŢIUNI │
     └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                 ┌──────────────────────────────────────────┐
                 │ │
                 │ Pentru C.N.V.M.: │
                 │ │
                 │ Cod valoare mobiliară .................. │
                 │ Nr. de înregistrare ... Data .../.../... │
                 │ │
                 └──────────────────────────────────────────┘

    Tipul de acţiuni * Comune nominative
                                 * .............................
                                     (alte tipuri)

    Clasa acţiunii .......... Numărul de emisiune ....... Data emisiunii ......
    Seria .......... Nr. de început ............. Nr. de sfârşit ..............
    Valoarea nominală ..................

    Structura de proprietate

    Acţionari semnificativi Deţineri în capital social
    ──────────────────────- ──────────────────────────
                                              Nr. de acţiuni Pondere (%)
                                              ────────────── ──────────-

    1. .............................. ............... ..........
      (denumirea/numele şi prenumele)
       ..............................
          (adresa, codul fiscal)

    2. .............................. ............... ...........

       ..............................

    3. .............................. ............... ...........

       ..............................

    4. .............................. ............... ...........

       ..............................

    5. .............................. ............... ...........

       ..............................


─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Completaţi citeţ şi cu majuscule toate rubricile, mai puţin cele din chenarul marcat cu linie îngroşată. Marcaţi cu "X" căsuţa corespunzătoare opţiunii făcute.


     ┌───────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────┐
     │ COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE │ │ Formularul nr. 4 │
     │ OFICIUL DE EVIDENTA A VALORILOR MOBILIARE │ └──────────────────┘
     └───────────────────────────────────────────┘

     ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │ DATE DESPRE OBLIGAŢIUNI │
     └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                 ┌──────────────────────────────────────────┐
                 │ │
                 │ Pentru C.N.V.M.: │
                 │ │
                 │ Cod valoare mobiliară .................. │
                 │ Nr. de înregistrare ... Data .../.../... │
                 │ │
                 └──────────────────────────────────────────┘

 Tipul obligaţiunii:
                     * nominativă garantată cu ipoteca de prim rang
                     * nominativă garantată cu ipoteca de rang inferior
                     * nominativă garantată prin gaj fără deposedare de titluri
                     * nominativă garantată prin gaj cu deposedare de titluri
                     * nominativă negarantată
                     * nominativă parţial garantată

    Clasa obligaţiunii ....... Numărul emisiunii ....... Data emisiunii ......
    Data scadentei ..............................
    Seria .......................................
        Nr. de început ..........................
        Nr. de sfârşit ..........................
    Valoarea nominală ...........................
    Dobânda (procentul anual) ...................
    Preţul de vânzare ...........................

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-


    Completaţi citeţ şi cu majuscule toate rubricile, mai puţin cele din chenarul marcat cu linie îngroşată. Marcaţi cu "X" căsuţa corespunzătoare opţiunii făcute.


    ANEXA 2

     ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │ COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE │
     │ OFICIUL DE EVIDENŢĂ A VALORILOR MOBILIARE │
     └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

     ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │ RAPORTARE DEŢINERI PESTE 5% │
     └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Denumirea societăţii comerciale emitente ..................................
    Tipul de valoare mobiliară ............ Cod valoare mobiliară .............
    Denumirea şi identificarea persoanei care raportează:
    Persoana fizica ............... ............................... .........
              (numele şi prenumele) (Buletinul de identitate seria numărul)
    Persoana juridică .................... ...................................
                    (denumirea completa) (Nr. înregistrare la Registrul
                                                      comerţului)
    Persoana care raportează:
                                 * broker/dealer
                                 * banca
                                 * societate de asigurări
                                 * societate de administrare de investiţii
                                 * consultant de plasament
                                 * societate comercială
                                 * persoană fizică
                                 * altele
    Sursa de fonduri:
                                 * fonduri proprii
                                 * fonduri împrumutate
                                 * fonduri atrase
                                 * altele
    Numărul de acţiuni deţinute anterior ................
    Numărul de acţiuni deţinute după tranzacţie ................
    Procentul de acţiuni deţinute după tranzacţie ................
    Scopul tranzacţiei ..........................................

             Semnătura persoanei care raportează (reprezentantul legal)
             ..........................................................


                                  -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016