Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 8 ianuarie 2019  privind elaborarea actelor cu caracter normativ din domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor    Twitter Facebook
Cautare document

 INSTRUCŢIUNI din 8 ianuarie 2019 privind elaborarea actelor cu caracter normativ din domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 65 din 25 ianuarie 2019
──────────
    Aprobate prin Decizia nr. 302 din 8 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 65 din 25 ianuarie 2019.
──────────
    CAP. I
    Actele normative din domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii introductive
    ART. 1
    (1) Pentru realizarea obiectivelor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, denumită în continuare ANP, şi aplicarea în mod unitar a dispoziţiilor legale specifice domeniului de activitate pot fi iniţiate proiecte de legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri ale Guvernului, ordine ale ministrului justiţiei, precum şi decizii sau instrucţiuni, denumite în continuare acte normative.
    (2) Directorul general al ANP emite decizii şi instrucţiuni, celelalte categorii de acte normative fiind înaintate Ministerului Justiţiei pentru aprobare sau promovare, după caz.
    (3) Actele normative se emit pe baza şi în executarea legilor, a ordonanţelor, a hotărârilor Guvernului şi a legislaţiei comunitare, în limitele şi potrivit normelor care le dispun.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definirea unor termeni
    ART. 2
    În sensul prezentelor instrucţiuni, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) act normativ - ansamblu de dispoziţii emise de o autoritate publică învestită cu competenţe normative prin care se instituie norme de conduită general obligatorii, cu caracter impersonal;
    b) instrumente de motivare şi prezentare - documentele de motivare prevăzute în art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care însoţesc proiectele de acte normative;
    c) evenimente legislative - evenimentele care pot interveni după intrarea în vigoare a unui act normativ, pe durata existenţei acestuia, precum: modificarea, completarea, abrogarea, republicarea, suspendarea sau altele asemenea;
    d) structura de specialitate - direcţia/serviciul/biroul/ compartimentul din ANP cu responsabilităţi în domeniul de reglementare în care se înscrie proiectul de act normativ.


    CAP. II
    Elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 3
    (1) Actele normative se elaborează cu încadrarea în termenul stabilit şi cu indicarea expresă a temeiului legal care stă la baza emiterii lor şi trebuie corelate cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se află în conexiune.
    (2) Actele normative nu pot depăşi limitele competenţelor instituite prin normele de nivel superior în baza cărora sunt întocmite şi nici nu pot contraveni principiilor şi dispoziţiilor acestora.
    (3) Într-un act normativ emis pe baza şi în executarea altui act normativ de nivel superior nu se utilizează reproducerea unor dispoziţii din actul superior, fiind recomandabilă numai indicarea textelor de referinţă; în asemenea cazuri preluarea unor norme în actul inferior poate fi făcută numai pentru dezvoltarea ori detalierea soluţiilor din actul de bază.
    (4) În procesul de elaborare a actelor normative este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în două sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere.
    (5) În cazul existenţei unor paralelisme, acestea vor fi înlăturate fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei în reglementări unice.
    (6) Prevederile cuprinse într-un act normativ contrare unei noi reglementări de acelaşi nivel sau de nivel superior trebuie abrogate. Abrogarea poate fi totală sau parţială.
    (7) Evenimentele legislative pot fi dispuse prin acte normative ulterioare de acelaşi nivel sau de nivel superior, având ca obiect exclusiv evenimentul respectiv, dar şi prin alte acte normative ulterioare care, în principal, reglementează o anumită problematică, iar ca măsură conexă dispun asemenea evenimente, pentru a asigura corelarea celor două acte normative interferente.

    ART. 4
    (1) Elaborarea proiectelor de acte normative trebuie precedată, în funcţie de importanţa şi complexitatea acestora, de o activitate de documentare şi analiză, pentru cunoaşterea temeinică a relaţiilor sociale care urmează să fie reglementate, precum şi a reglementărilor similare din legislaţia străină, în special a ţărilor Uniunii Europene.
    (2) Elaborarea proiectelor de acte normative se realizează cu respectarea cerinţelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În vederea asigurării unităţii terminologice, în limbajul normativ, aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni.
    (4) Pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziţiilor cuprinse în proiectul de act normativ, în redactarea acestuia, de regulă, verbele se utilizează la timpul prezent, forma afirmativă.

    ART. 5
    Proiectele de ordine transmise spre aprobare Ministerului Justiţiei, precum şi deciziile şi instrucţiunile cu caracter normativ emise de directorul general al ANP se emit numai pe baza şi în executarea legilor, a hotărârilor şi a ordonanţelor Guvernului. În formula introductivă a acestor acte vor fi cuprinse în mod obligatoriu şi temeiurile juridice pe baza şi în executarea cărora actul a fost emis.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de elaborare
    ART. 6
    (1) Proiectele de acte normative se elaborează în cadrul unui grup de lucru constituit prin decizie scrisă a conducătorului instituţiei, la propunerea structurii de specialitate sau, după caz, a Direcţiei juridice, prin Serviciul metodologie şi elaborare acte normative, denumit în continuare SMEAN.
    (2) În componenţa grupului de lucru sunt desemnaţi specialişti din structurile corespunzătoare domeniului de reglementare, din rândul cărora se numeşte şi coordonatorul grupului, precum şi, în mod obligatoriu, un reprezentant al SMEAN.
    (3) Coordonatorul grupului de lucru este responsabil cu organizarea şedinţelor, întocmirea procesului-verbal de şedinţă, precum şi cu desfăşurarea în bune condiţii a întâlnirilor de lucru.
    (4) Reprezentanţii desemnaţi în componenţa grupului de lucru asigură suportul de specialitate corespunzător atribuţiilor ce revin structurii din care fac parte, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.
    (5) O primă formă a proiectului şi a instrumentului de prezentare şi motivare se elaborează în cadrul grupului de lucru, cu participarea tuturor structurilor implicate, aceste documente fiind analizate de reprezentantul SMEAN din perspectiva respectării normelor de tehnică legislativă şi a concordanţei cu legislaţia în vigoare.
    (6) La elaborarea instrumentului de prezentare şi motivare se ţine cont de structura prevăzută de normele de tehnică legislativă, a cărei respectare este asigurată de reprezentantul SMEAN, iar descrierea situaţiei actuale, fundamentarea modificărilor propuse şi a schimbărilor preconizate ori, după caz, a impactului bugetar sunt realizate de către reprezentanţii structurilor de specialitate, corespunzător domeniului de activitate şi propunerilor de texte normative formulate.
    (7) După asumarea prin semnătură de către reprezentanţii desemnaţi în grupul de lucru şi conducătorii structurilor de specialitate implicate în procesul de elaborare, reprezentantul SMEAN iniţiază demersuri pentru transmiterea proiectului de act normativ şi a instrumentului de prezentare şi motivare, spre consultare, unităţilor subordonate ANP, structurilor din sistemul administraţiei penitenciare şi, după caz, organizaţiilor sindicale reprezentative.
    (8) În cadrul demersurilor de transmitere spre consultare, reprezentantul SMEAN întocmeşte o adresă de înaintare a proiectului, care se semnează de şeful serviciului, directorul Direcţiei juridice şi conducerea ANP, la care se anexează proiectul şi instrumentul de prezentare şi motivare în forma prevăzută la alin. (7). După semnarea adresei de înaintare, documentele care fac obiectul consultării se transmit prin e-mail, în format editabil, fără rubricile de semnături, prin grija secretariatului Direcţiei juridice.
    (9) Termenul de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de maximum 15 zile calendaristice; acesta se menţionează în mod obligatoriu în cuprinsul adresei de consultare şi poate fi redus în funcţie de urgenţa finalizării proiectului de act normativ.
    (10) Unităţile subordonate ANP şi structurile de specialitate din sistemul administraţiei penitenciare au obligaţia să transmită opinia în termenul stabilit în cuprinsul adresei de consultare, observaţiile transmise după expirarea termenului de consultare putând fi excluse de la analiză.
    (11) Organizaţiile sindicale reprezentative sunt consultate în mod obligatoriu în cazul proiectelor de acte normative subsecvente statutului personalului din sistemul administraţiei penitenciare sau care au ca obiect luarea unor măsuri ce privesc raporturile de serviciu ale personalului ori care ar putea avea consecinţe asupra derulării acestora. Observaţiile transmise după expirarea termenului de consultare pot fi excluse de la analiză.
    (12) Observaţiile şi propunerile cu privire la proiectele de acte normative noi se transmit în format editabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, iar cele referitoare la proiectele de modificare/completare a unor acte normative deja existente se formulează conform anexei nr. 2.

    ART. 7
    (1) Centralizarea observaţiilor şi propunerilor primite în urma consultării este realizată de persoana desemnată din cadrul grupului de lucru, eventualele modificări şi completări urmând a fi efectuate cu participarea tuturor membrilor grupului de lucru şi, dacă este cazul, a şefilor structurilor corespunzătoare domeniului de reglementare implicate.
    (2) Forma revizuită a proiectului de act normativ şi a instrumentului de prezentare şi motivare, rezultată în urma analizării şi integrării propunerilor şi observaţiilor formulate, este analizată şi verificată de reprezentantul SMEAN, din perspectiva respectării normelor de tehnică legislativă şi a concordanţei cu legislaţia în vigoare.
    (3) În situaţia prevăzută la art. 6 alin. (11), în cazul proiectelor de decizii sau instrucţiuni ale directorului general al ANP, după expirarea termenului stabilit pentru transmiterea opiniilor, se organizează o şedinţă de consultare cu organizaţiile sindicale care au formulat observaţii şi propuneri. Şedinţa se încheie cu un proces-verbal semnat de părţi, care conţine, în mod obligatoriu, punctele de vedere rămase în divergenţă şi punctele de vedere asupra cărora s-a convenit în timpul şedinţei.
    (4) În cazul în care, după şedinţa de consultare prevăzută la alin. (3), rămân aspecte în divergenţă, procesul-verbal se înaintează directorului general al ANP pentru a dispune cu privire la observaţiile organizaţiei sindicale.
    (5) Ulterior îndeplinirii formalităţilor prevăzute la alin. (2)-(4), forma revizuită a proiectului şi a instrumentului de prezentare şi motivare se semnează de membrii grupului de lucru.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Transparenţă decizională
    ART. 8
    (1) SMEAN realizează procedura de transparenţă decizională pentru proiectele de decizii şi instrucţiuni cu caracter normativ, prin publicarea pe pagina web a instituţiei a anunţului referitor la elaborarea acestora, precum şi a referatului de aprobare şi a textului complet al proiectului.
    (2) În vederea realizării procedurii de transparenţă decizională, SMEAN întocmeşte o notă privind propunerea de postare pe site-ul instituţiei, care se avizează de către conducătorii structurilor de specialitate care au avut reprezentanţi în grupul de lucru şi se aprobă de conducerea ANP, la care se anexează proiectul şi referatul de aprobare, în forma prevăzută de art. 7 alin. (5).
    (3) Proiectele prevăzute la alin. (1) şi referatul de aprobare se publică pe site-ul instituţiei în format pdf, fără rubricile de semnături, cu anonimizarea datelor cu caracter personal, documentele postate având aplicate pe fundal menţiunea „Proiect“.
    (4) Anunţul privind publicarea trebuie să cuprindă cel puţin termenul pentru primirea observaţiilor şi propunerilor formulate de persoanele interesate, care nu poate fi mai mic de 10 zile calendaristice, precum şi adresa de e-mail la care vor fi transmise eventualele observaţii primite în perioada de consultare.
    (5) Cu privire la postarea proiectelor de acte normative în procedura de transparenţă decizională sunt informate, prin e-mail, prin grija secretariatului Direcţiei juridice, conducerea instituţiei, secretariatele structurilor de specialitate din cadrul ANP şi ale unităţilor subordonate şi, după caz, organizaţiile sindicale reprezentative.
    (6) La nivelul SMEAN se constituie, în format electronic, un registru de evidenţă a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de decizii şi instrucţiuni supuse dezbaterii publice de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Definitivarea proiectelor de decizii sau instrucţiuni
    ART. 9
    (1) Observaţiile formulate în perioada de consultare publică cu privire la proiectele de decizii sau instrucţiuni sunt centralizate de către reprezentantul SMEAN sau, după caz, responsabilul desemnat din cadrul structurii de specialitate şi sunt analizate în cadrul grupului de lucru sau cu consultarea reprezentanţilor desemnaţi şi, dacă situaţia impune, a altor specialişti din structurile corespunzătoare domeniului de reglementare.
    (2) Dacă observaţiile sunt acceptate în totalitate sau parţial, proiectele de acte normative prevăzute la alin. (1) şi referatul de aprobare sunt modificate în mod corespunzător şi sunt puse în circuitul de avizare internă de către SMEAN, prin grija secretariatului Direcţiei juridice.
    (3) După aprobarea de către directorul general al ANP, Direcţia juridică efectuează demersuri pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor sau instrucţiunilor, fondurile necesare publicării fiind asigurate prin grija Direcţiei economico-administrative.
    (4) Observaţiile reprezentanţilor Monitorului Oficial al României, Partea I, cu privire la actul normativ transmis spre publicare sunt analizate de către titularul de proiect din cadrul SMEAN sau înlocuitorul acestuia şi transmise, dacă este cazul, pentru opinie de specialitate, şi reprezentanţilor celorlalte structuri interesate. Opinia cu privire la observaţiile formulate se transmite reprezentanţilor Monitorului Oficial al României, Partea I, de regulă prin e-mail, într-un timp cât mai scurt.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Definitivarea proiectelor de acte normative ce se impun a fi adoptate sau promovate de Ministerul Justiţiei
    ART. 10
    (1) Proiectele de acte normative ce se impun a fi adoptate sau promovate de Ministerul Justiţiei şi instrumentele de prezentare şi motivare sunt transmise spre avizare, prin grija secretariatului Direcţiei juridice, pe baza unei condici de predare-primire, conducătorilor structurilor care prin atribuţiile legale ce le revin au legătură cu obiectul de reglementare al proiectului sau înlocuitorilor de drept ai acestora.
    (2) După avizare, proiectul de act normativ şi documentul de prezentare şi motivare sunt înaintate spre semnare directorului general al ANP sau înlocuitorului desemnat, după care sunt transmise Ministerului Justiţiei.
    (3) Eventualele observaţii formulate de Ministerul Justiţiei ori de către alte autorităţi sau instituţii publice cu privire la proiectele prevăzute la alin. (1) sunt analizate în cadrul grupului de lucru sau cu consultarea reprezentanţilor desemnaţi în grupul de lucru şi, după caz, a altor specialişti din structurile corespunzătoare domeniului de reglementare.
    (4) Dacă observaţiile sunt acceptate în totalitate sau parţial, proiectul de act normativ şi documentul de prezentare şi motivare sunt modificate în mod corespunzător şi retransmise Ministerului Justiţiei. Modificările efectuate sunt evidenţiate în forma editabilă a proiectului, care se poate transmite şi prin e-mail sau pe suport electronic titularului de proiect din cadrul Ministerului Justiţiei.
    (5) Neincluderea observaţiilor formulate în proiectul de act normativ se motivează în scris de către structurile de specialitate din domeniul de reglementare sau, după caz, de către SMEAN, potrivit responsabilităţilor ce le revin, aspectele privind acceptarea sau neincluderea observaţiilor fiind consemnate în adresa de retransmitere a proiectului.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Intrarea în vigoare a actelor normative
    ART. 11
    (1) În vederea intrării în vigoare, actele normative se publică în Monitorul Oficial României, Partea I; data intrării în vigoare a actelor normative se determină potrivit normelor de tehnică legislativă.
    (2) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, actele normative prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Responsabilităţi specifice activităţii de elaborare, avizare, ţinere a evidenţei proiectelor de acte normative şi arhivare
    ART. 12
    (1) În desfăşurarea activităţii de elaborare a proiectelor de acte normative, reprezentanţii desemnaţi în cadrul grupurilor de lucru din ANP au următoarele responsabilităţi principale:
    a) asigură cadrul organizatoric pentru desfăşurarea activităţii grupului de lucru şi suportul de specialitate, corespunzător atribuţiilor ce revin structurii din care fac parte în grupul de lucru;
    b) documentează soluţiile legislative propuse şi elaborează proiectul de act normativ, precum şi instrumentul de prezentare şi motivare a acestuia;
    c) analizează observaţiile şi propunerile primite în urma consultării sau în perioada de transparenţă decizională şi efectuează eventualele modificări şi completări în cuprinsul proiectului şi al documentului de prezentare şi motivare;
    d) semnează proiectul şi instrumentul de prezentare şi motivare.

    (2) În desfăşurarea activităţii de avizare a proiectelor de acte normative, conducătorii structurilor din ANP au responsabilitatea analizării proiectului de act normativ, din perspectiva domeniului de competenţă, şi formulării eventualelor observaţii şi propuneri, în termen. Prin netransmiterea opiniei de specialitate cu privire la proiectul înaintat spre consultare se prezumă că acesta a fost acceptat în forma transmisă.
    (3) În desfăşurarea activităţii de elaborare, avizare, ţinere a evidenţei proiectelor de acte normative şi arhivare a dosarelor constituite în procesul de elaborare a acestora, SMEAN are următoarele responsabilităţi principale:
    a) participă prin personalul desemnat la elaborarea, în cadrul unor grupuri de lucru, a proiectelor de acte normative din domeniul de activitate al ANP şi a instrumentelor de prezentare şi motivare ale acestora;
    b) constituie dosarul proiectului de act normativ, în cuprinsul căruia vor fi clasate, în ordinea cronologică, toată corespondenţa emisă în legătură cu elaborarea proiectului, inclusiv e-mailuri, precum şi proiectul, în toate formele de lucru asupra cărora au fost făcute modificări în cadrul instituţiei, dar şi în forma finală adoptată sau aprobată;
    c) verifică respectarea normelor de tehnică legislativă şi a concordanţei cu legislaţia în vigoare, inclusiv a temeiului legal care stă la baza elaborării proiectului de act normativ;
    d) asigură, prin secretariatul Direcţiei juridice, semnarea proiectului de act şi a instrumentului de prezentare şi motivare de către conducătorii structurilor de specialitate şi conducerea instituţiei;
    e) îndeplineşte procedura de transparenţă decizională în cazul proiectelor de decizii şi instrucţiuni ale directorului general al ANP;
    f) înaintează Ministerului Justiţiei, spre promovare sau aprobare, proiectele de acte normative şi instrumentele de prezentare şi motivare;
    g) participă la analizarea observaţiilor şi propunerilor primite în cadrul consultării sau al procedurii de transparenţă decizională şi la integrarea observaţiilor acceptate în proiectul de act normativ;
    h) înscrie proiectul de act normativ în registrul de evidenţă constituit la nivelul SMEAN şi actualizează stadiul acestuia;
    i) avizează proiectul de act normativ şi instrumentul de prezentare şi motivare;
    j) urmăreşte stadiul derulării procedurii de avizare interinstituţională a proiectelor de acte normative transmise spre adoptare sau promovare Ministerului Justiţiei şi ţine legătura cu titularul de proiect din cadrul acestei instituţii;
    k) păstrează, la dosarul proiectului de act normativ, un exemplar al deciziilor şi instrucţiunilor cu caracter normativ emise de directorul general al ANP şi al ultimei forme a proiectelor de acte normative transmise spre aprobare sau promovare Ministerului Justiţiei;
    l) urmăreşte publicarea actelor normative în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    m) informează conducerea ANP, structurile de specialitate din sistemul administraţiei penitenciare şi unităţile subordonate cu privire la publicarea actului normativ;
    n) asigură, prin secretariatul Direcţiei juridice, arhivarea dosarelor proiectelor de acte normative, cu respectarea dispoziţiilor legale în materia prelucrării arhivistice a fondului de documente al sistemului administraţiei penitenciare şi a regulilor stabilite în nomenclatorul arhivistic.


    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 13
    (1) Dispoziţiile prezentelor instrucţiuni se aplică în mod corespunzător şi în cazul elaborării unor proiecte de modificare sau completare a unor acte normative.
    (2) În cazul în care unităţile subordonate ANP sau structurile de specialitate iniţiază proiecte de acte normative, acestea sunt transmise Direcţiei juridice, care le analizează şi apreciază asupra promovării lor, împreună cu structurile de specialitate din domeniul de reglementare al proiectului. În acest sens, întocmeşte o notă de prezentare a proiectului către conducerea ANP cu propunere de promovare sau de clasare, ţinând cont de necesitatea reglementării şi temeiul legal al proiectului de act normativ.
    (3) În situaţia în care se susţine promovarea proiectelor prevăzute la alin. (2), în cuprinsul notei se formulează şi propunere de constituire a unui grup de lucru care urmează procedura de elaborare şi promovare prevăzută în cap. II.
    (4) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

    ANEXA 1

    la instrucţiuni
    Observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative trimise spre consultare

┌────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Textul │ │ │
│ │ │proiectului│Propunerea│ │
│ │ │de act │de │ │
│Nr. │Unitatea│normativ │modificare│Motivaţie/│
│crt.│ │(în forma │/ │Observaţii│
│ │ │trimisă │completare│ │
│ │ │spre │ │ │
│ │ │consultare)│ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
├────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
├────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
├────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
├────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
└────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 2

    la instrucţiuni
    Observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de modificare/completare
    a unor acte normative trimise spre consultare

┌────┬────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Textul │ │ │
│ │ │ │proiectului│ │ │
│ │ │ │de │ │ │
│ │ │Forma │modificare/│Propunerea│ │
│Nr. │ │actuală │completare │de │Motivaţie/│
│crt.│Unitatea│a │a actului │modificare│Observaţii│
│ │ │actului │normativ │/ │ │
│ │ │normativ│(forma │completare│ │
│ │ │ │trimisă │ │ │
│ │ │ │spre │ │ │
│ │ │ │consultare)│ │ │
├────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
├────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
├────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
├────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
├────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
└────┴────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┘


    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice