Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 29 ianuarie 2014  privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală    Twitter Facebook
Cautare document

 INSTRUCŢIUNI din 29 ianuarie 2014 privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2014

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    1.1. În temeiul răspunderii solidare prevăzute de art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală, organele fiscale competente în executarea silită a debitorului principal sunt îndreptăţite să ceară oricărui codebitor realizarea integrală a obligaţiei faţă de bugetele administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate.
    1.2. Măsura de angajare a răspunderii se realizează de către organele fiscale competente în executarea silită a debitorului principal, în timpul desfăşurării atribuţiilor sale.
    1.3. În vederea stabilirii persoanelor fizice şi/sau juridice, după caz, care se încadrează în prevederile art. 27 din Codul de procedură fiscală, organele fiscale competente în executarea silită a debitorului principal desfăşoară activităţi ce constau în identificarea, evaluarea şi gestionarea tuturor documentelor relevante ce vor sta la baza demarării procedurii de angajare a răspunderii solidare.
    1.4. Desfăşurarea acestor activităţi se va realiza prin următoarele operaţiuni:
    a) stabilirea surselor de date şi informaţii;
    b) consultarea bazelor de date deţinute de către organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal pentru a evidenţia mişcările patrimoniale ale debitorului ce au avut loc într-o anumită perioadă de timp;
    c) solicitarea de date şi informaţii de la persoane fizice sau juridice ori alte entităţi, considerate utile de către organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal, în demararea procedurii de atragere a răspunderii solidare;
    d) analizarea datelor şi informaţiilor deţinute de către organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal;
    e) individualizarea persoanelor fizice şi/sau juridice, după caz, precum şi stabilirea sumelor de bani care vor face obiectul demarării procedurii de atragere a răspunderii solidare.
    1.5. Pentru determinarea răspunderii solidare organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal va avea în vedere, după caz, următoarele:
    a) documente referitoare la declararea insolvabilităţii debitorului;
    b) acte şi fapte din care să rezulte reaua-credinţă a persoanelor fizice sau juridice a căror răspundere va fi angajată;
    c) documente referitoare la istoricul persoanei juridice debitoare: obiect de activitate, modificările actului constitutiv, capital social, majorări de capital, sediul social sau modificări ale acestuia, administratori, acţionari, directori, cenzori, hotărâri ale adunării generale a acţionarilor şi altele;
    d) documente referitoare la istoricul codebitorilor;
    e) documente privind originea debitelor, respectiv decizii de impunere, rapoarte de inspecţie fiscală, evidenţa pe plătitori, declaraţii fiscale şi altele;
    f) date din evidenţa proprie (RECOM, Dispecer3, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară etc.).
    1.6. Culegerea datelor şi informaţiilor necesare angajării răspunderii solidare se realizează prin:
    a) utilizarea bazelor de date deţinute de către organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal;
    b) analizarea documentelor contabile ale debitorului şi a persoanelor pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară;
    c) întocmirea de note de relaţii ori realizarea unei activităţi de investigaţie asupra unei persoane ce are drept scop obţinerea unor elemente necesare începerii procedurii de angajare a răspunderii solidare;
    d) în cazul în care se impune, se solicită informaţii şi documente în baza unei cereri a organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal de la entităţile deţinătoare;
    e) orice alte activităţi ale organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal considerate utile pentru dobândirea de date şi informaţii necesare angajării răspunderii solidare.

    CAP. II
    Procedura de angajare a răspunderii potrivit art. 27 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, aplicată asupra persoanelor care răspund solidar pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului

    2.1. În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal va avea în vedere următoarele:
    a) evaluarea datelor deţinute de către organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal cu privire la debitorul urmărit;
    b) situaţia fiscală a debitorului;
    c) comportamentul fiscal al debitorului;
    d) identificarea asociaţilor din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale asupra cărora urmează să se atragă răspunderea solidară, motivat de faptul că au determinat, cu rea-credinţă, nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă;
    e) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.
    2.2. În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal va avea în vedere următoarele:
    a) identificarea terţilor popriţi asupra cărora urmează să se atragă răspunderea solidară;
    b) verificarea concordanţei dintre datele din evidenţa contabilă a debitorului cu privire la sumele datorate de către clienţii neîncasaţi şi datele din evidenţa contabilă a terţilor popriţi referitoare la aceste sume;
    c) în situaţia în care terţul poprit este o societate comercială, se vor analiza datele din declaraţiile informative depuse la organul fiscal de către debitor şi terţii popriţi, cu privire la clienţii şi furnizorii acestora;
    d) în situaţia în care terţul poprit este o instituţie de credit, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal are în vedere rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise de către debitor la aceasta;
    e) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.
    2.3. În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal are în vedere următoarele:
    a) va analiza declaraţia reprezentantului legal al contribuabilului care a declarat băncii, potrivit art. 149 alin. (12) lit. a) din Codul de procedură fiscală că nu deţine alte disponibilităţi băneşti;
    b) verificarea documentelor contabile ale debitorului, respectiv registrul de casă şi orice alte documente justificative din care, potrivit legii, rezultă drepturile salariale pe care angajatorul le are de plătit angajaţilor săi la data depunerii declaraţiei, precum şi sumele existente la acel moment în contul de casă al debitorului;
    c) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.

    CAP. III
    Procedura de angajare a răspunderii potrivit art. 27 alin. (2) din Codul de procedură fiscală aplicată asupra persoanelor care răspund solidar pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condiţiile legii

    3.1. În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal va avea în vedere următoarele:
    a) identificarea persoanelor fizice sau juridice care au dobândit în orice mod active de la debitorul declarat insolvabil (vânzare-cumpărare, cesiune de creanţă comercială, donaţie, schimb sau orice alt mod de transfer al dreptului de proprietate) anterior datei declarării insolvabilităţii;
    b) stabilirea persoanelor fizice sau juridice care, cu rea- credinţă, au dobândit active de la debitorul declarat insolvabil anterior datei declarării insolvabilităţii;
    c) constatarea faptului că între starea de insolvabilitate şi transferul dreptului de proprietate asupra activelor există o legătură de cauzalitate;
    d) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.
    3.2. În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal va avea în vedere următoarele:
    a) identificarea persoanelor care deţin sau au deţinut calitatea de administrator, asociat, acţionar sau altă calitate în cadrul persoanei juridice debitoare, precum şi alte persoane cum ar fi administratorul-sechestru, custodele ori alte persoane care deţineau cu orice titlu bunurile mobile/imobile proprietatea debitorului declarat insolvabil;
    b) constatarea faptului că persoanele prevăzute la lit. a) au realizat, cu rea-credinţă, înstrăinarea ori ascunderea sub orice formă a bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, atât în fapt prin schimbarea locului bunului astfel încât acesta să nu mai poată fi supus executării silite, cât şi în evidenţele contabile ale debitorului declarat insolvabil;
    c) constatarea faptului ca între starea de insolvabilitate şi înstrăinarea ori ascunderea bunurilor există o legătură de cauzalitate. În scopul legăturii de cauzalitate, între starea de insolvabilitate şi actele sau faptele care au generat-o (dobândire, înstrăinare sau ascundere) organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal va analiza situaţia în timp a activelor proprietatea debitorului, precum şi orice aspecte legate de activitatea debitorului, relevante pentru acest scop;
    d) constatarea faptului că înstrăinarea bunurilor mobile şi/sau imobile a fost realizată direct sau indirect ori mijlocită/facilitată de persoanele care vor fi declarate responsabile şi care au acţionat cu rea-credinţă, provocând astfel insolvabilitatea persoanei juridice debitoare;
    e) analiza celor prevăzute la lit. a)-d) se va efectua, după caz, pe baza tuturor documentelor identificate de către organul fiscal cu competenţe în executarea silită, cum ar fi copii conforme cu originalul ale actelor de înstrăinare a bunurilor mobile şi/sau imobile proprietatea persoanei juridice debitoare, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de donaţie, contracte de schimb, acte de dare în plată, actele de asociaţiune în participaţiune, actele privind aportul în natură la capitalul social al altei persoane juridice, actele privind cesiuni de creanţă, precum şi orice acte relevante în acest sens;
    f) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.
    3.3. Cazuri de ascundere cu rea-credinţă pot fi:
    a) schimbarea locului bunului mobil astfel încât să nu mai poată fi găsit atât în fapt, cât şi în drept;
    b) ascunderea bunurilor mobile şi/sau imobile sub orice formă atât în fapt, cât şi în drept pentru a nu mai putea face obiectul procedurii de executare silită;
    c) nedeclararea bunurilor mobile şi/sau imobile, în special mobile necorporale ale debitorului la solicitarea organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal.
    3.4. În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal va avea în vedere următoarele:
    a) verificarea documentară cu privire la posibilitatea solicitării administratorilor a deschiderii procedurii insolvenţei, potrivit legii, pe perioada cuprinsă între data înregistrării obligaţiilor fiscale restante şi data declarării procedurii de insolvabilitate;
    b) după efectuarea verificării prevăzute la pct. a) se vor identifica persoanele care au deţinut calitatea de administrator şi care, în perioada exercitării mandatului, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;
    c) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.
    3.5. În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal, în situaţia în care constată că acesta nu şi-a achitat obligaţiile fiscale ce au fost stabilite în baza unui raport de inspecţie fiscală, va avea în vedere următoarele:
    a) analizarea raportului de inspecţie fiscală prin care s-a constatat nedeclararea obligaţiilor fiscale la scadenţă ale debitorului declarat insolvabil de către administratorii sau orice persoane care au acţionat cu rea-credinţă;
    b) analizarea evidenţei analitice pe plătitor din care să rezulte că obligaţiile fiscale cuprinse în raportul de inspecţie fiscală nu au fost achitate de către debitor în termenul prevăzut de lege şi/sau că debitorul, declarat insolvabil, nu şi-a achitat la scadenţă obligaţiile fiscale pe care le-a declarat;
    c) verificarea documentelor contabile ale debitorului, respectiv registrul de casă, extrasele de cont şi orice alte documente justificative din care, potrivit legii, rezultă sumele existente în contul de casă şi bancă de care a dispus debitorul la data scadenţei obligaţiilor fiscale;
    d) identificarea administratorilor sau a oricăror altor persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale;
    e) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.
    3.6. În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal va avea în vedere următoarele:
    a) analizarea raportului de inspecţie fiscală, prin care s-a constatat că au fost restituite sau rambursate sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului;
    b) identificarea administratorilor sau a oricăror altor persoane care, cu rea credinţă, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului;
    c) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.

    CAP. IV
    Procedura de angajare a răspunderii potrivit art. 27 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, aplicată asupra persoanei juridice care răspunde solidar pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condiţiile legii sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul

    4.1. În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 27 alin. (3) lit. a) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal va avea în vedere următoarele:
    a) constatarea faptului că debitorul declarat insolvabil sau insolvent, direct ori indirect, controlează, este controlat sau se află sub control comun cu persoana juridică asupra căreia urmează a fi atrasă răspunderea solidară;
    b) stabilirea persoanei juridice asupra căreia urmează a fi atrasă răspunderea solidară şi care a dobândit în orice mod active de la debitorul declarat insolvabil sau insolvent (vânzare-cumpărare, cesiune de creanţă comercială, donaţie, schimb sau orice alt mod de transfer al dreptului de proprietate) anterior datei declarării insolvabilităţii ori insolvenţei, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;
    c) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.
    4.2. În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 27 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal va avea în vedere următoarele:
    a) constatarea faptului că debitorul declarat insolvabil sau insolvent, direct ori indirect, controlează, este controlat sau se află sub control comun cu persoana juridică asupra căreia urmează a fi atrasă răspunderea solidară;
    b) verificarea documentelor din care, potrivit legii, rezultă raporturile comerciale contractuale avute de către debitor cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi;
    c) stabilirea persoanei juridice care are sau a avut raporturi comerciale cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, şi care au avut raporturi contractuale cu debitorul în proporţie de cel puţin jumătate din totalul juridic al tranzacţiilor;
    d) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.
    4.3. În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 27 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal va avea în vedere următoarele:
    a) constatarea faptului că debitorul declarat insolvabil sau insolvent, direct ori indirect controlează, este controlat sau se află sub control comun cu persoana juridică asupra căreia urmează a fi atrasă răspunderea solidară;
    b) verificarea documentelor din care rezultă că persoana juridică asupra căreia urmează a fi atrasă răspunderea solidară a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu angajaţii ori prestatorii de servicii ai debitorului;
    c) stabilirea persoanei juridice care are sau a avut raporturi de muncă ori civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului;
    d) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.

    CAP. V
    Centralizarea datelor şi valorificarea acestora

    5.1. În cazul debitorului declarat insolvent, angajarea răspunderii solidare a persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 27 din Codul de procedură fiscală se va demara doar după primirea avizului judecătorului sindic.
    5.2. În cazul în care, după analizarea tuturor datelor şi informaţiilor, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului constată că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege, va proceda la valorificarea acestora iniţiind demersurile pentru aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare.

    CAP. VI
    Audierea persoanei pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare, precum şi consultarea documentaţiei şi înscrisurilor prezentate de aceasta

    6.1. În conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, înainte de emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidare, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal asigură persoanei pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară condiţiile necesare exercitării dreptului de a fi ascultată, în vederea stabilirii situaţiei de fapt.
    6.2. În sensul prezentelor instrucţiuni, dreptul de a fi ascultat este reprezentat de dreptul persoanei pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare, de a consulta, la sediul organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal, documentaţia aflată în dosarul de angajare a răspunderii solidare, de a formula obiecţiuni, de a face precizări şi de a prezenta acestuia date şi înscrisuri considerate utile în apărarea sa.
    6.3. La consultarea documentaţiei, persoana pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare poate fi asistată de avocat, consultant sau persoana care o consiliază pe aceasta. În baza unui mandat legal, persoana pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare poate fi reprezentată de persoana împuternicită.
    6.4. Audierea persoanei pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare se realizează înainte de emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidare.
    6.5. Convocarea persoanei pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare, în vederea consultării documentaţiei aflate la dosar, se face prin notificare.
    6.6. La stabilirea datei pentru consultarea documentaţiei se are în vedere atât perioada de timp necesară comunicării notificării în cauză, cât şi perioada de timp necesară persoanei pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare, de la data comunicării, pentru a se prezenta la sediul organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal.
    6.7. În situaţia în care persoana pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare, din motive temeinic justificate, nu se poate prezenta la audiere la data stabilită, aceasta poate solicita amânarea audierii, comunicând acest fapt organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal, în scris, cel târziu până la data stabilită iniţial pentru audiere. Data stabilită pentru audiere de către persoana pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare trebuie să fie într-o zi lucrătoare, în termen de cel mult 15 zile de la data fixată iniţial de către organul fiscal cu competenţe în executarea silită.
    6.8. În situaţia unei pluralităţi a persoanelor pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare, audierea acestora se face separat.
    6.9. Organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal consemnează într-un proces-verbal conţinutul declaraţiilor făcute la audiere, făcând menţiune despre înscrisurile prezentate în apărarea persoanei pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare, în situaţia în care ele există încă din această etapă. Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de 2 funcţionari publici dintre cei care realizează audierea şi de către persoana audiată sau reprezentantul legal al acesteia, după caz. Un exemplar se înmânează sub semnătură de primire persoanei pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare sau reprezentantului legal al acesteia, după caz, iar celălalt se păstrează la dosarul cauzei.
    6.10. Refuzul persoanei pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare sau al reprezentantului său legal de a semna procesul-verbal de audiere nu reprezintă cauză de nulitate a acestuia. Refuzul se consemnează, de către funcţionarii publici participanţi la audiere, în procesul-verbal în cauză.
    6.11. Neprezentarea la audiere sau refuzul persoanei pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare sau al reprezentantului său legal de a semna procesul-verbal de audiere nu întrerupe procedura de angajare a răspunderii solidare. În cazul neprezentării la audiere, funcţionarul public care a instrumentat dosarul de angajare a răspunderii solidare întocmeşte o notă de constatare în care consemnează acest fapt şi care va fi verificată de către şeful compartimentului în cadrul căruia acesta îşi desfăşoară activitatea.
    6.12. Observaţiile şi precizările persoanei pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare pot fi prezentate organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal în scris, alături de orice alt înscris considerat util în apărarea acesteia. Termenul de prezentare este de 30 de zile de la data consultării documentaţiei aflate la dosar, sub sancţiunea decăderii. Acest termen nu poate fi prorogat. Prezentarea obiecţiunilor, precizărilor şi înscrisurilor în apărarea persoanei pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare se face prin depunere la registratura organului fiscal cu competenţe în executarea silită, poştă sau fax.

    CAP. VII
    Încetarea demersurilor realizate în scopul aplicării procedurii de angajare a răspunderii solidare

    7.1. În situaţia în care, ulterior notificării, din analiza datelor şi informaţiilor deţinute ori a celor prezentate la audiere, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal constată că măsura angajării răspunderii este inaplicabilă persoanei în cauză, acesta va consemna situaţia într-un referat privind încetarea procedurii de angajare a răspunderii solidare.
    7.2. Referatul se semnează de întocmire de către funcţionarul public care a instrumentat dosarul de angajare a răspunderii solidare şi de verificare de către şeful compartimentului în cadrul căruia îşi desfăşoară acesta activitatea, fiind aprobat de către conducătorul organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal. Despre această măsură va fi înştiinţată şi persoana în cauză.
    7.3. Demersurile realizate în scopul aplicării procedurii de angajare a răspunderii solidare încetează şi în cazul în care obligaţiile fiscale ale debitorului principal au fost stinse prin una dintre modalităţile prevăzute de lege.

    CAP. VIII
    Aplicarea procedurii efective de angajare a răspunderii solidare. Emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidare

    8.1. Datele şi informaţiile care determină aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare se consemnează într-un referat privind oportunitatea declanşării procedurii de angajare a răspunderii solidare.
    8.2. Referatul se semnează de întocmire de către funcţionarul public care a instrumentat dosarul de angajare a răspunderii solidare şi de către şeful compartimentului în cadrul căruia îşi desfăşoară acesta activitatea, fiind avizat de către conducătorul organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal.
    8.3. După avizare, referatul stă la baza emiterii deciziei de angajare a răspunderii solidare.
    8.4. Decizia de angajare a răspunderii solidare reprezintă titlu de creanţă. Aceasta va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) denumirea organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal;
    b) data la care a fost emisă decizia;
    c) datele de identificare ale debitorului principal;
    d) datele de identificare ale persoanei răspunzătoare;
    e) obiectul deciziei de angajare a răspunderii solidare, respectiv natura şi cuantumul sumelor pentru care se angajează răspunderea;
    f) enumerarea şi scurta descriere a faptelor pe care se bazează aplicarea procedurii;
    g) temeiul de drept al angajării răspunderii;
    h) motivarea deciziei, respectiv legătura de cauzalitate existentă între faptele prezentate şi dispoziţiile legale care se aplică;
    i) concluziile organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal referitoare la cele prezentate în apărarea sa de către persoana răspunzătoare, în cadrul audierii;
    j) termenul de plată;
    k) menţiunea asupra faptului că, în situaţia neachitării la termenul prevăzut a obligaţiilor fiscale stabilite în sarcina persoanei răspunzătoare, aceasta va fi executată silit;
    l) termenul legal de contestare şi precizarea că decizia poate fi contestată conform dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, iar ulterior la instanţa competentă, conform dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal, potrivit legii;
    n) ştampila organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal.
    8.5. În cazul procedurilor aplicate în baza prevederilor art. 27 din Codul de procedură fiscală, menţiunea cu privire la sumele care reprezintă obiectul procedurii se face în sensul indicării sumei pentru care se atrage răspunderea solidară.

    CAP. IX
    Termenul de plată

    În ceea ce priveşte termenul acordat persoanei răspunzătoare pentru plata obligaţiilor fiscale cuprinse în decizia de angajare a răspunderii solidare dispoziţiile art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.

    CAP. X
    Măsuri asigurătorii

    10.1. În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu competenţe în executarea silită poate lua măsuri asigurătorii în orice moment, atunci când acestea sunt considerate necesare pentru a asigura stingerea creanţelor fiscale.
    10.2. În cadrul procedurii, deciziile de instituire a măsurilor asigurătorii se emit în conformitate cu dispoziţiile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

    CAP. XI
    Competenţa de emitere şi de comunicare a deciziei de angajare a răspunderii solidare

    11.1. Decizia de angajare a răspunderii solidare se emite de către organul fiscal cu competenţe în executare silită care administrează debitorul principal.
    11.2. În situaţia în care, pentru recuperarea creanţelor fiscale deţinute faţă de un debitor principal, procedura de angajare a răspunderii solidare se aplică concomitent unui număr de două sau mai multe persoane răspunzătoare, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal emite câte o decizie de angajare a răspunderii pentru fiecare dintre acestea. În fiecare dintre deciziile emise se face menţiunea despre celelalte persoane răspunzătoare.
    11.3. Decizia de angajare a răspunderii solidare se comunică potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală persoanei răspunzătoare de către organul fiscal cu competenţe în executarea silită, emitent al acesteia.
    11.4. În cazul în care persoana răspunzătoare nu este administrată la nivelul organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal emitent al deciziei de angajare a răspunderii, aceasta se transmite, după ce a devenit executorie, în condiţiile dispoziţiilor art. 137 din Codul de procedură fiscală, organului fiscal competent în aplicarea efectivă a măsurilor de executare silită în scopul realizării creanţelor.

    CAP. XII
    Termenul de contestare şi competenţa de soluţionare a contestaţiei la decizia de angajare a răspunderii solidare

    12.1. Împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare se poate formula contestaţie în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, sub sancţiunea decăderii. După soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    12.2. Competenţa de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare aparţine organului fiscal, respectiv direcţia generală regională a finanţelor publice ori Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, ca structură ierarhic superioară organului fiscal căruia îi revine competenţa de administrare a debitorului principal, precum şi Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, după caz, sub semnătura directorului general, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. În cazul în care titlul de creanţă reprezentat de Decizia de angajare a răspunderii solidare devine titlu executoriu, potrivit legii, acesta se contestă la instanţa competentă.
    12.3. La nivelul fiecărei direcţii generale regionale a finanţelor publice/Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti se constituie o comisie de analiză a soluţionării contestaţiilor împotriva deciziilor de angajare a răspunderii solidare. Comisia este condusă de directorul general şi din aceasta fac parte 5 persoane, după cum urmează:
    a) directorul general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti - preşedinte;
    b) directorul executiv adjunct pe probleme de administrare a veniturilor statului - membru;
    c) conducătorul organului fiscal căruia îi revine competenţa de administrare a debitorului principal - membru;
    d) un reprezentant al activităţii de metodologie şi administrarea veniturilor statului, la nivel de şef de serviciu - membru;
    e)un reprezentant al compartimentului juridic - membru.
    12.4. În cazul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, comisia este condusă de către directorul general şi din aceasta fac parte 5 persoane, după cum urmează:
    a) directorul general al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili - preşedinte;
    b) directorul general adjunct pe probleme de administrare a veniturilor statului - membru;
    c) 2 reprezentanţi ai activităţii de metodologie şi administrarea veniturilor statului, dintre care unul la nivel de şef de serviciu - membri;
    d) un reprezentant al Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru.

    CAP. XIII
    Încetarea procedurii de angajare a răspunderii solidare

    Procedura de angajare a răspunderii solidare încetează în cazul în care s-au stins obligaţiile fiscale pentru care a fost declanşată angajarea răspunderii solidare, când decizia de angajare a răspunderii solidare a fost anulată pe cale administrativă ca urmarea soluţionării contestaţiei în acest sens ori actele administrative fiscale emise au fost anulate de către instanţa de judecată competentă.

                                     ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice