Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 15 iulie 2019  privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă    Twitter Facebook
Cautare document

 INSTRUCŢIUNI din 15 iulie 2019 privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 631 din 30 iulie 2019
──────────
    Puse în aplicare prin ORDINUL nr. 642 din 15 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 631 din 30 iulie 2019.
──────────
    În temeiul art. 26 alin. (1) şi al art. 55 alin. (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.
    CAP. I

    Introducere. Sfera de cuprindere a instrucţiunilor privind condiţiile de aplicare a unei politici de clemenţă
    1. Prezentele instrucţiuni detaliază condiţiile şi criteriile privind aplicarea politicii de clemenţă întreprinderilor, atunci când acestea participă la realizarea unei înţelegeri anticoncurenţiale şi/sau practici concertate ce a afectat teritoriul României sau o parte a acestuia. Politica de clemenţă se aplică deopotrivă asocierilor de întreprinderi care desfăşoară activitate economică în nume propriu, în cazul în care acestea participă la presupuse practici anticoncurenţiale în nume propriu, şi nu în numele membrilor lor.
    2. În legătură cu înţelegerile anticoncurenţiale şi/sau practicile concertate interzise de art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi art. 101 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, Consiliul Concurenţei aplică o politică de clemenţă în cadrul căreia un participant la o astfel de practică anticoncurenţială, în mod independent de celelalte întreprinderi implicate, cooperează în cadrul unei investigaţii desfăşurate de Consiliul Concurenţei sau în vederea declanşării de către acesta a unei investigaţii, furnizând în mod voluntar informaţiile pe care le are despre practica anticoncurenţială şi despre rolul său în cadrul acesteia şi primind în schimb imunitate la amenzi sau o reducere a amenzilor care ar urma să fie impuse pentru implicarea sa în practica anticoncurenţială respectivă.
    3. Prezentele instrucţiuni nu se aplică înţelegerilor care, conform legii, pot fi exceptate de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin. (1) din lege şi/sau la art. 101 alin. (1) din TFUE.
    4. Descoperirea şi sancţionarea înţelegerilor anticoncurenţiale şi practicilor concertate reprezintă una dintre priorităţile Consiliului Concurenţei. În situaţia în care se descoperă că o întreprindere este parte a unei astfel de practici interzise, acesteia i se aplică o amendă substanţială.
    5. Înţelegerile anticoncurenţiale şi/sau practicile concertate presupun aşadar o practică în comun a cel puţin două întreprinderi. Recompensarea denunţării acestei practici are însă un caracter strict individual. O cerere pentru clemenţă depusă în comun de către mai multe întreprinderi nu va fi considerată o cerere în sensul prezentelor instrucţiuni.
    6. Prin intermediul prezentelor instrucţiuni, întreprinderile pot obţine imunitate la amendă sau reducerea cuantumului acesteia, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor prevăzute în capitolele următoare.
    7. În sistemul existent, de competenţe paralele între Comisia Europeană şi autorităţile naţionale de concurenţă, o cerere pentru clemenţă înaintată unei autorităţi nu este considerată o cerere pentru clemenţă şi în faţa unei alte autorităţi. De aceea, este în interesul întreprinderii să solicite clemenţă Consiliului Concurenţei, în situaţia în care teritoriul românesc a fost afectat de practica anticoncurenţială, iar autoritatea română de concurenţă ar putea fi considerată bine plasată pentru a acţiona împotriva respectivei încălcări.
    CAP. II
    Imunitatea la amendă
    8. Imunitatea la amendă reprezintă exonerarea de la aplicarea amenzii a întreprinderilor care dezvăluie participarea lor la o înţelegere anticoncurenţială sau practică concertată interzisă de art. 5 alin. (1) din lege şi/sau art. 101 alin. (1) din TFUE, potrivit prezentelor instrucţiuni. Există două tipuri de imunitate la amendă, respectiv cea de tip A şi cea de tip B.
    SECŢIUNEA 1
    Imunitatea de tipul A
    9. Consiliul Concurenţei acordă imunitatea la amendă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) întreprinderea este prima care furnizează informaţii şi elemente probatorii care, în opinia Consiliului Concurenţei, permit declanşarea procedurii de investigaţie sau efectuarea de inspecţii inopinate;
    b) la data furnizării elementelor probatorii, Consiliul Concurenţei nu deţinea suficiente elemente pentru declanşarea procedurii de investigaţie sau efectuarea de inspecţii inopinate;
    c) sunt îndeplinite condiţiile generale pentru acordarea clemenţei, prevăzute la pct. 20.

    10. Pentru ca autoritatea de concurenţă să poată declanşa procedura de investigaţie şi să poată efectua inspecţiile inopinate în conformitate cu prevederile pct. 9, întreprinderea va trebui să furnizeze următoarele informaţii şi elemente probatorii:
    a) o declaraţie^1 care va include, în măsura în care întreprinderea are cunoştinţă despre aceste elemente la momentul înaintării cererii:
    ^1 Declaraţiile pot lua forma unor documente scrise şi semnate de către reprezentanţii întreprinderii sau de împuterniciţi în numele acestuia ori pot fi realizate oral, în acest caz fiind înregistrate pe suport audio.
    – o descriere detaliată a modului de organizare a presupusei înţelegeri, incluzând:
    (i) scopurile sale, activităţile şi modalitatea de funcţionare;
    (ii) produsele sau serviciile implicate, aria geografică, durata de funcţionare şi volumele de piaţă estimate a fi afectate de către presupusa înţelegere;
    (iii) datele şi locurile de întâlnire, conţinutul discuţiilor şi participanţii la întâlnirile desfăşurate în cadrul presupusei înţelegeri;
    (iv) toate explicaţiile relevante în legătură cu elementele probatorii furnizate pentru a susţine cererea

    – numele şi adresa întreprinderii care înaintează cererea pentru acordarea imunităţii, precum şi numele şi adresele tuturor celorlalte întreprinderi care participă sau au participat la presupusa înţelegere;
    – numele, funcţiile, amplasarea birourilor şi, în cazul în care este necesar, adresele de domiciliu ale persoanelor care, din cunoştinţele întreprinderii, sunt sau au fost parte a presupusei înţelegeri, incluzând şi persoanele care au fost implicate în numele întreprinderii;
    – precizarea că întreprinderea nu a întreprins măsuri pentru a constrânge alte întreprinderi să participe la presupusa înţelegere sau să rămână parte a acesteia;
    – informaţii despre autorităţile de concurenţă, din cadrul sau din afara Uniunii Europene, care au fost contactate sau care urmează a fi contactate în legătură cu presupusa înţelegere;

    b) alte probe în legătură cu presupusa înţelegere, aflate în posesia întreprinderii sau disponibile la momentul înaintării cererii, incluzând în mod particular orice probe din perioada încălcării suspectate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Imunitatea de tipul B
    11. Consiliul Concurenţei va acorda imunitatea la amendă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) întreprinderea este prima care furnizează informaţii şi elemente probatorii care permit Consiliului Concurenţei să stabilească încălcarea art. 5 alin. (1) din lege şi/sau a art. 101 alin. (1) din TFUE;
    b) la data furnizării elementelor probatorii, Consiliul Concurenţei nu deţinea suficiente elemente pentru a stabili încălcarea art. 5 alin. (1) din lege şi/sau a art. 101 alin. (1) din TFUE;
    c) nicio întreprindere nu obţinuse imunitatea condiţionată conform pct. 9, în legătură cu presupusa înţelegere;
    d) sunt îndeplinite condiţiile generale pentru acordarea clemenţei, prevăzute la pct. 20.

    12. Pentru a obţine imunitatea, întreprinderea trebuie să furnizeze informaţii şi elemente probatorii de natura celor prevăzute la pct. 10.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Întreprinderi excluse de la beneficiul imunităţii la amendă
    13. Întreprinderea care a întreprins măsuri pentru a constrânge alte întreprinderi să participe la presupusa înţelegere sau să rămână parte a acesteia nu este eligibilă pentru a beneficia de imunitatea la amendă.
    14. Întreprinderea prevăzută la pct. 13 se mai poate califica totuşi pentru o reducere a cuantumului amenzii, dacă îndeplineşte cerinţele şi condiţiile prevăzute de prezentele instrucţiuni.
    CAP. III
    Reducerea cuantumului amenzii
    15. Întreprinderile care dezvăluie participarea lor la o înţelegere, dar care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea imunităţii, pot beneficia de o reducere a cuantumului amenzii faţă de nivelul care le-ar fi fost aplicat în mod normal. Pentru a putea beneficia de o asemenea reducere, o întreprindere trebuie să furnizeze Consiliului Concurenţei elemente probatorii referitoare la pretinsa încălcare a legii, care să aducă o contribuţie suplimentară semnificativă în raport cu cele aflate deja în posesia acestuia, şi trebuie să îndeplinească condiţiile generale pentru acordarea clemenţei.
    16. Noţiunea de „contribuţie suplimentară semnificativă“ se referă la măsura în care elementele probatorii, necunoscute până la acea dată, furnizate de o întreprindere, consolidează, prin însăşi natura lor şi/sau prin gradul lor de precizie, capacitatea Consiliului Concurenţei de a demonstra existenţa presupusei înţelegeri. În această evaluare, Consiliul Concurenţei consideră că, în general, elementele probatorii scrise provenind din perioada la care faptele se raportează au o contribuţie mai mare decât cele stabilite ulterior. Elementele probatorii care au o legătură directă cu faptele în cauză vor fi considerate ca fiind mai importante decât acelea care nu au decât o legătură indirectă cu faptele respective. În mod similar, va fi luat în considerare şi gradul în care este necesară coroborarea elementelor furnizate cu alte surse, pentru ca respectivele elemente să poată fi administrate cu succes în cadrul investigaţiei. Astfel, elementele probatorii concludente vor fi considerate ca având o contribuţie suplimentară mai importantă decât elementele probatorii precum declaraţiile, care necesită verificarea şi coroborarea cu alte surse, în situaţia în care sunt contestate.
    17. În toate deciziile emise, la sfârşitul procedurii de investigaţie, Consiliul Concurenţei va determina nivelul reducerii de care va beneficia întreprinderea, raportat la amenda care i-ar fi fost aplicată în mod normal:
    a) pentru prima întreprindere care furnizează elemente probatorii ce aduc o contribuţie suplimentară semnificativă: o reducere cuprinsă între 30% şi 50%;
    b) pentru a doua întreprindere care furnizează elemente probatorii ce aduc o contribuţie suplimentară semnificativă: o reducere cuprinsă între 20% şi 30%;
    c) pentru celelalte întreprinderi care furnizează elemente probatorii ce aduc o contribuţie suplimentară semnificativă: o reducere de maximum 20%.
    Pentru a determina nivelul reducerii în interiorul fiecăreia dintre aceste tranşe, Consiliul Concurenţei va lua în considerare data la care i-au fost comunicate elementele probatorii ce îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 15, precum şi valoarea contribuţiei suplimentare aduse de acestea.

    18. Dacă întreprinderea care solicită reducerea cuantumului amenzii este prima care furnizează elemente, în sensul celor prevăzute la pct. 16, pe care Consiliul Concurenţei le utilizează pentru a identifica fapte adiţionale care conduc la creşterea gravităţii sau duratei încălcării, acesta nu va lua în calcul aceste fapte adiţionale la stabilirea cuantumului amenzii aplicate întreprinderii care le-a furnizat.
    CAP. IV
    Condiţiile generale pentru acordarea clemenţei
    19. Orice întreprindere care doreşte să solicite clemenţă trebuie să se adreseze Consiliului Concurenţei.
    20. Întreprinderea poate beneficia de clemenţă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) cooperează în mod real, total, continuu şi prompt cu Consiliul Concurenţei de la momentul depunerii cererii până la momentul în care autoritatea şi-a finalizat procedura de aplicare a legii împotriva tuturor părţilor investigate prin adoptarea unei decizii sau a pus capăt procedurii de aplicare a legii în alt mod, respectiv:
    - furnizează Consiliului Concurenţei toate informaţiile relevante şi elementele probatorii de care dispune sau ar putea dispune referitor la încălcarea suspectată;
    – rămâne la dispoziţia Consiliului Concurenţei pentru a răspunde oricărei solicitări care ar putea contribui la stabilirea faptelor în cauză;
    – asigură disponibilitatea directorilor, administratorilor şi a altor membri ai personalului pentru a fi intervievaţi de Consiliul Concurenţei şi depune eforturi rezonabile pentru asigurarea disponibilităţii foştilor directori, administratori şi alţi membri ai personalului pentru a fi intervievaţi de autoritatea de concurenţă;
    – nu distruge, falsifică sau ascunde informaţii relevante ori elemente probatorii referitoare la presupusa înţelegere; şi
    – nu dezvăluie existenţa cererii pentru clemenţă sau conţinutul acesteia înainte ca autoritatea de concurenţă să transmită raportul de investigaţie părţilor, în afara cazului în care Consiliul Concurenţei a stabilit altfel;

    b) a încetat implicarea în presupusa înţelegere cel mai târziu imediat după ce a depus cererea de clemenţă^2, cu excepţia cazului în care, pentru asigurarea integrităţii investigaţiilor sau inspecţiilor, Consiliul Concurenţei solicită altfel;
    ^2 Cerere pentru acordarea numărului de ordine, solicitare simplificată sau solicitare formală.

    c) pe durata procesului de luare în considerare a depunerii unei cereri pentru acordarea de clemenţă la autoritatea naţională de concurenţă:
    - nu a distrus, falsificat sau ascuns dovezi referitoare la presupusa înţelegere;
    – nu a dezvăluit intenţia sa de realizare a unei cereri pentru clemenţă sau elemente ale cererii, decât în faţa altor autorităţi de concurenţă.


    CAP. V
    Elemente procedurale referitoare la acordarea imunităţii la amendă
    SECŢIUNEA 1
    Solicitările formale pentru imunitate
    21. O întreprindere care înaintează o cerere formală pentru imunitate trebuie:
    a) să furnizeze imediat Consiliului Concurenţei, pe lângă declaraţii, toate informaţiile şi elementele probatorii de care dispune în legătură cu presupusa încălcare a legii;
    sau

    b) să prezinte într-o primă fază informaţiile de care dispune, într-o formă ipotetică^3. În acest caz, întreprinderea trebuie să prezinte o listă descriptivă a elementelor probatorii propuse a fi divulgate la o dată ulterioară convenită. Această listă trebuie să reflecte cu exactitate natura şi conţinutul elementelor probatorii, păstrând, în acelaşi timp, caracterul ipotetic al divulgării. Copii ale documentelor, din care au fost eliminate pasaje sensibile, pot fi utilizate pentru a arăta natura şi conţinutul elementelor probatorii prezentate în lista descriptivă. Numele întreprinderii solicitante, precum şi numele altor întreprinderi implicate în presupusa înţelegere nu este necesar a fi divulgate până la momentul în care sunt furnizate elementele probatorii indicate în lista descriptivă. Totuşi, trebuie identificate cu claritate tipul încălcării, produsul sau serviciul implicat în presupusa înţelegere, aria geografică afectată, precum şi durata estimată a presupusei încălcări.
    ^3 Prezentarea tuturor elementelor specificate la pct. 21, fără cerinţa de a identifica numele companiilor implicate.


    22. La cererea solicitantului, Consiliul Concurenţei va confirma în scris primirea cererii de imunitate la amendă, precum şi data şi ora la care întreprinderea a furnizat elementele probatorii menţionate.
    23. După ce Consiliul Concurenţei a primit informaţiile şi elementele probatorii, furnizate conform pct. 21 lit. a), şi a verificat dacă acestea îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. a) şi b) sau pct. 11 lit. a)-c), va acorda întreprinderii, în scris, imunitatea condiţionată la amendă^4.
    ^4 În înţelesul prezentelor instrucţiuni, imunitatea condiţionată la amendă reprezintă recunoaşterea de către Consiliul Concurenţei a eligibilităţii întreprinderii pentru a beneficia de imunitate la amendă.

    24. În situaţia în care întreprinderea a prezentat informaţiile şi elementele probatorii în formă ipotetică, Consiliul Concurenţei va verifica dacă natura şi conţinutul elementelor probatorii descrise în lista prevăzută la pct. 21 lit. b) îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. a) şi b) sau pct. 11 lit. a)-c) şi va informa întreprinderea. După furnizarea elementelor probatorii, dar nu mai târziu de data convenită, şi după ce a verificat că acestea corespund descrierii făcute în listă, Consiliul Concurenţei îi va acorda, în scris, întreprinderii imunitatea condiţionată la amendă.
    25. Consiliul Concurenţei va informa întreprinderea, în scris, în ceea ce priveşte neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 9 şi 11.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Solicitarea unui număr de ordine
    26. Un participant la înţelegere poate contacta Consiliul Concurenţei, manifestându-şi voinţa de a coopera cu autoritatea de concurenţă. În acest sens, întreprinderea poate solicita acordarea unui număr de ordine^5, pentru a furniza informaţiile prevăzute de prezentele instrucţiuni, cu scopul de a-şi asigura prioritatea în ceea ce priveşte ordinea de înregistrare a cererilor de clemenţă. Întreprinderea va justifica cererea sa de obţinere a unui număr de ordine.
    ^5 Noţiunea de număr de ordine este similară noţiunii de „marker“ consacrată prin Comunicarea Comisiei privind imunitatea la amenzi şi reducerea cuantumului amenzilor în cazurile de cartel, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 298 din 8 decembrie 2006.

    27. Consiliul Concurenţei poate acorda numărul de ordine pe o perioadă care va fi specificată de la caz la caz, pentru a permite colectarea informaţiilor şi a elementelor probatorii necesare.
    28. Pentru a putea obţine un număr de ordine, întreprinderea trebuie să furnizeze autorităţii de concurenţă informaţii referitoare la numele şi adresa sa, părţile la presupusa înţelegere, produsul/produsele şi teritoriul/teritoriile afectat/afectate, tipul înţelegerii, durata estimată a încălcării, precum şi o scurtă descriere a modalităţii de funcţionare a presupusei înţelegeri.
    Întreprinderea trebuie, de asemenea, să informeze Consiliul Concurenţei cu privire la cererile pentru clemenţă adresate sau pe care intenţionează să le adreseze altor autorităţi de concurenţă cu privire la presupusa înţelegere.

    29. Atunci când va acorda un număr de ordine, Consiliul Concurenţei va stabili termenul în care întreprinderea îşi poate completa cererea cu informaţiile şi elementele probatorii necesare îndeplinirii condiţiilor de obţinere a clemenţei.
    30. Întreprinderile care beneficiază de un număr de ordine nu pot să îşi completeze solicitarea prin înaintarea unei cereri formale sub formă ipotetică.
    31. Dacă întreprinderea îşi completează cererea în termenul stabilit de către Consiliul Concurenţei, se va considera că informaţiile şi elementele probatorii furnizate au fost transmise la data depunerii cererii iniţiale.
    32. În situaţia în care solicitarea nu este completată în termenul stabilit, Consiliul Concurenţei o va respinge. În cazul în care întreprinderea va reveni şi va solicita din nou clemenţă, iar aceasta nu a fost încă acordată condiţionat, aceasta nu va mai avea posibilitatea să recurgă la sistemul numărului de ordine sau la cererea formală sub forma ipotetică. Întreprinderea va putea înainta Consiliului Concurenţei doar o cerere formală prin care să furnizeze imediat toate informaţiile şi elementele probatorii de care dispune în legătură cu presupusa încălcare a legii.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Solicitările de clemenţă în formă simplificată
    33. În situaţia în care Comisia Europeană este „mai bine plasată“ pentru a analiza un caz, în concordanţă cu prevederile pct. 14 din Comunicarea Comisiei privind cooperarea în cadrul reţelei autorităţilor de concurenţă^6, întreprinderea care a înaintat sau doreşte să înainteze o cerere de clemenţă Comisiei Europene poate adresa o solicitare simplificată şi Consiliului Concurenţei, atunci când consideră că autoritatea română de concurenţă ar putea fi mai bine plasată, conform aceleiaşi comunicări.
    ^6 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 101 din 27 aprilie 2004.

    34. Solicitarea simplificată trebuie să includă o scurtă descriere a următoarelor elemente:
    a) numele şi adresa întreprinderii care realizează solicitarea;
    b) celelalte părţi implicate în presupusa înţelegere;
    c) produsul/produsele şi zona geografică afectată;
    d) tipul/natura înţelegerii;
    e) durata estimată a încălcării;
    f) statele membre pe teritoriul cărora se află, probabil, elementele probatorii;
    g) informaţii referitoare la existenţa altor cereri pentru clemenţă, existente sau potenţiale, privind aceeaşi presupusă înţelegere.

    35. După primirea solicitării simplificate, la cererea solicitantului, Consiliul Concurenţei va confirma în scris înregistrarea acesteia şi, dacă este cazul, faptul că întreprinderea este prima care a solicitat acordarea clemenţei.
    36. În cazul în care Consiliul Concurenţei decide să solicite informaţii suplimentare, întreprinderea trebuie să le furnizeze prompt. Atunci când Consiliul Concurenţei decide să acţioneze referitor la cazul respectiv, va stabili un termen în care întreprinderea trebuie să furnizeze toate informaţiile şi elementele probatorii necesare îndeplinirii condiţiilor de obţinere a imunităţii. Dacă întreprinderea transmite elementele respective în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, se va considera că acestea au fost furnizate la data când s-a înaintat solicitarea simplificată.
    SECŢIUNEA a 4-a
    Alte aspecte procedurale
    37. În situaţia în care există mai multe solicitări pentru acordarea imunităţii, Consiliul Concurenţei va examina aceste cereri, referitoare la aceeaşi potenţială încălcare a legii, în ordinea cronologică a primirii acestora, indiferent dacă cererea pentru imunitate este prezentată formal sau prin solicitarea unui număr de ordine.
    38. Dacă, la sfârşitul procedurii de investigaţie, întreprinderea îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 9 sau 11, după caz, Consiliul Concurenţei îi acordă imunitatea la amendă, prin decizie. În situaţia în care, la sfârşitul procedurii de investigaţie, întreprinderea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 9 sau 11, aceasta nu va beneficia de imunitate conform prezentelor instrucţiuni.
    39. Întreprinderea poate să informeze Consiliul Concurenţei, în orice moment, că nu mai doreşte continuarea procedurilor referitoare la cererea sa. În această situaţie, solicitantul poate retrage informaţiile şi documentele înaintate Consiliului Concurenţei în vederea acordării imunităţii sau poate solicita ca acestea să fie luate în considerare pentru o eventuală reducere a amenzii. Acest lucru nu poate împiedica Consiliul Concurenţei să se folosească de drepturile sale de investigaţie pentru a obţine informaţiile respective.
    CAP. VI
    Elemente procedurale referitoare la reducerea cuantumului amenzii
    40. O întreprindere care doreşte să beneficieze de reducerea cuantumului amenzii, conform pct. 15, trebuie să înainteze o cerere formală Consiliului Concurenţei şi trebuie să prezinte suficiente elemente probatorii ale presupusei înţelegeri. Orice furnizare voluntară a unor elemente probatorii către Consiliul Concurenţei, de natură a fi luată în considerare pentru a beneficia de tratamentul favorabil prevăzut la cap. III, trebuie să fie clar identificată, la momentul transmiterii, ca făcând parte dintr-o solicitare formală pentru reducerea cuantumului amenzii.
    41. La cererea solicitantului, Consiliul Concurenţei va confirma în scris primirea cererii pentru reducerea cuantumului amenzii şi fiecare furnizare ulterioară de elemente probatorii, confirmând data şi ora exactă a fiecărei astfel de furnizări. Consiliul Concurenţei nu se va pronunţa asupra unei cereri pentru reducerea cuantumului amenzii înainte de a lua o hotărâre cu privire la o cerere existentă pentru imunitate condiţionată la amendă, referitoare la aceeaşi încălcare.
    42. În cazul în care Consiliul Concurenţei ajunge la concluzia preliminară că elementele probatorii prezentate de întreprindere aduc o contribuţie suplimentară semnificativă în conformitate cu prevederile pct. 15 şi 16 şi că întreprinderea a îndeplinit condiţiile prevăzute la pct. 20 şi 40, va informa, în scris, întreprinderea cu privire la posibilitatea de a reduce cuantumul amenzii, conform pct. 17, dar nu mai târziu de data la care raportul de investigaţie este transmis părţilor implicate.
    În cadrul aceleiaşi perioade de timp, Consiliul Concurenţei va informa întreprinderea, în scris, dacă ajunge la concluzia preliminară că respectiva întreprindere nu poate beneficia de reducerea cuantumului amenzii.

    43. În deciziile pe care le emite la încheierea procedurii de investigaţie, Consiliul Concurenţei va evalua situaţia finală a fiecărei întreprinderi care a înaintat o cerere pentru reducerea cuantumului amenzii. Consiliul Concurenţei va determina în aceste decizii:
    a) dacă elementele probatorii furnizate de către întreprindere aduc o contribuţie suplimentară semnificativă în raport cu elementele probatorii aflate deja în posesia autorităţii de concurenţă;
    b) dacă au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 20;
    c) nivelul exact al reducerii de care beneficiază întreprinderea, conform pct. 17.
    În cazul în care Consiliul Concurenţei constată că întreprinderea nu a îndeplinit condiţiile prevăzute la pct. 20, întreprinderea respectivă nu va beneficia de un tratament favorabil conform prezentelor instrucţiuni.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    44. Orice declaraţie înaintată de o întreprindere Consiliului Concurenţei potrivit prezentelor instrucţiuni face parte integrantă din dosarul cauzei. Aceasta nu poate fi divulgată sau utilizată în alte scopuri decât pentru aplicarea art. 5 alin. (1) din lege şi/sau a art. 101 alin. (1) din TFUE.
    45. Accesul la declaraţii este acordat doar părţilor implicate, cu condiţia să se angajeze, împreună cu reprezentanţii legali care primesc acces în numele lor, să nu realizeze copii, prin mijloace mecanice sau electronice, ale oricăror informaţii din declaraţiile la care este acordat accesul. Aceste persoane trebuie să asigure faptul că informaţiile obţinute din declaraţie vor fi utilizate doar pentru scopurile menţionate la pct. 44. Altor persoane, precum autorii plângerilor, de exemplu, nu li se va acorda accesul la declaraţii. Consiliul Concurenţei consideră că acest tip de protecţie specifică nu se mai justifică din momentul în care solicitantul dezvăluie unor terţe persoane conţinutul cererii.
    46. Consiliul Concurenţei nu ia nicio hotărâre în ceea ce priveşte oportunitatea acordării imunităţii condiţionate sau oportunitatea recompensării vreunei solicitări de clemenţă în cazul în care se constată că solicitarea se referă la încălcări care intră sub incidenţa termenului de prescripţie de 5 ani, prevăzut la art. 63 alin. (1) lit. b) din lege, deoarece o astfel de cerere nu ar avea obiect.
    47. Consiliul Concurenţei are obligaţia să asigure, la cererea întreprinderii care solicită clemenţă, confidenţialitatea cu privire la identitatea acesteia, până la momentul comunicării raportului de investigaţie.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice