Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 13 octombrie 2014  privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 13 octombrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 octombrie 2014


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentele instrucţiuni asigură aplicarea la specificul militar a prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi a celorlalte norme legale care au ca obiect de reglementare organizarea, funcţionarea şi evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar.

    ART. 2
    Învăţământul liceal militar are ca scop dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi formarea celor specifice filierei vocaţionale, profilului militar şi specializărilor sau calificărilor stabilite la nivelul Ministerului Apărării Naţionale şi aprobate conform prevederilor Legii.
    ART. 3
    Specializările/Calificările profesionale şi cifrele anuale de şcolarizare pentru învăţământul liceal militar se stabilesc de către ministrul apărării naţionale, la propunerea Direcţiei management resurse umane, şi se transmit Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru a fi aprobate conform Legii.
    ART. 4
    (1) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, vacanţelor şi sesiunilor de examene în colegiile naţionale militare sunt cele stabilite anual, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
    (2) În situaţii deosebite, motivate în scris, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, comandanţii colegiilor naţionale militare pot solicita inspectoratului şcolar judeţean, cu aprobarea eşalonului ierarhic superior, modificarea structurii anului şcolar.
    ART. 5
    În colegiile naţionale militare învăţământul se desfăşoară în limba română.

    CAP. II
    Organizarea colegiilor naţionale militare

    ART. 6
    Colegiile naţionale militare sunt unităţi de învăţământ preuniversitar militar cu personalitate juridică, potrivit prevederilor legale.
    ART. 7
    (1) Colegiile naţionale militare sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei naţionale în domeniu, inclusiv a actelor normative specifice incidente, emise de ministrul educaţiei naţionale şi ministrul apărării naţionale, în aplicarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului.
    (2) Colegiile naţionale militare se înfiinţează şi se desfiinţează prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.
    (3) Colegiile naţionale militare se supun mecanismelor naţionale de asigurare a calităţii în educaţie.
    ART. 8
    (1) Colegiile naţionale militare au buget propriu şi patrimoniu în folosinţă şi dispun de autonomie instituţională şi decizională, potrivit legii şi normelor specifice Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Raporturile ierarhice în colegiile naţionale militare se stabilesc conform prevederilor regulamentelor militare generale şi ale statului de organizare.
    ART. 9
    Învăţământul liceal militar se organizează şi funcţionează ca învăţământ cu frecvenţă şi internat.
    ART. 10
    (1) Formaţiunile de studiu se stabilesc de către comandantul colegiului, la propunerea directorului adjunct, cu respectarea prevederilor legale, şi cuprind grupe de studiu, clase şi ani de studiu.
    (2) Clasa reprezintă formaţiunea de bază pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea învăţământului şi se constituie în funcţie de oferta educaţională a colegiului, de limbile moderne care se studiază în cadrul acestuia, de opţiunile elevilor şi de alte criterii proprii, cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
    (3) În situaţia în care studiul limbilor moderne, al informaticii, al pregătirii militare şi al disciplinelor din curriculumul la decizia şcolii nu se poate organiza cu întreaga clasă, activităţile didactice se pot desfăşura pe grupe cu un efectiv de minimum 10 elevi.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), grupele de studiu se pot constitui şi cu un efectiv de cel puţin 7 elevi în baza aprobării eşalonului ierarhic superior, la solicitarea comandantului colegiului.
    (5) Efectivul de elevi al unei clase constituie un pluton, iar plutoanele aceluiaşi an de studiu se constituie, de regulă, într-o companie.
    ART. 11
    (1) Durata orei de curs este de 50 de minute cu o pauză de 10 minute după fiecare oră. După a treia oră de curs pauza este de 20 de minute.
    (2) În situaţii deosebite şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea comandantului, la propunerea directorului adjunct.

    CAP. III
    Personalul din colegiile naţionale militare

    SECŢIUNEA 1
    Personalul didactic şi didactic auxiliar

    ART. 12
    Personalul didactic şi didactic auxiliar din colegiile naţionale militare se constituie din personalul civil încadrat în funcţii didactice şi didactice auxiliare, definite conform Legii, şi din instructorii militari.
    ART. 13
    (1) Fişele-cadru ale postului pentru fiecare funcţie didactică şi didactică auxiliară, stabilite prin reglementările emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, se individualizează de către comandant şi de către directorul adjunct al colegiului.
    (2) Fişa postului individualizată se aprobă şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, de către consiliul de administraţie şi constituie anexă la contractul individual de muncă.
    (3) Pentru stabilirea atribuţiilor din fişa postului personalului încadrat în compartimentul secretariat şi în structurile infodocumentare se au în vedere prevederile cuprinse în regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a bibliotecilor şcolare şi centrelor de documentare şi informare, emise de Ministerul Educaţiei Naţionale.
    ART. 14
    Personalul didactic şi didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii, ale legislaţiei naţionale specifice învăţământului preuniversitar şi ale actelor normative specifice ale Ministerului Apărării Naţionale.
    ART. 15
    (1) Ocuparea posturilor didactice şi didactice auxiliare vacante cu personal civil se face prin concurs, în condiţiile legii.
    (2) Concursul de ocupare a posturilor didactice şi didactice auxiliare vacante se organizează în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi ale reglementărilor specifice în vigoare ale Ministerului Apărării Naţionale privind încadrarea personalului civil contractual.
    (3) Angajarea unei persoane declarată "admis" la concursul de ocupare a unui post didactic sau didactic auxiliar se face prin încheierea contractului individual de muncă între aceasta, în calitate de angajat, şi unitatea de învăţământ, în calitate de angajator, reprezentată de comandant.
    ART. 16
    (1) Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar se face pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, conform metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
    (2) Rezultatele evaluării activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar stau la baza deciziei consiliului de administraţie privind acordarea calificativului anual şi a gradaţiei de merit.
    (3) Hotărârile privind acordarea calificativului anual şi propunerile pentru gradaţia de merit se iau în cadrul consiliului de administraţie, prin vot secret, pe baza rezultatelor evaluării activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar.
    ART. 17
    Pentru instructorii militari, ocuparea funcţiilor vacante şi evaluarea se realizează în conformitate cu instrucţiunile specifice privind această categorie de personal.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Personalul nedidactic

    ART. 18
    Personalul nedidactic civil şi militar încadrat în compartimentele funcţionale ale colegiilor naţionale militare sau în cele specifice organizării unităţilor militare îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu şi cu reglementările specifice în vigoare.
    ART. 19
    (1) Ocuparea posturilor nedidactice din colegiile naţionale militare cu personal civil se realizează prin concurs organizat conform normelor specifice Ministerului Apărării Naţionale în vigoare privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual şi altor reglementări privind încadrarea posturilor.
    (2) Personalul nedidactic militar se numeşte în funcţii potrivit reglementărilor specifice Ministerului Apărării Naţionale.
    ART. 20
    Evaluarea personalului nedidactic militar şi civil se realizează pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul unui an calendaristic, conform prevederilor legale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Drepturile şi obligaţiile personalului din colegiile naţionale militare

    ART. 21
    (1) Personalul civil are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, din contractul individual de muncă, din regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale, din prezentele instrucţiuni şi din regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
    (2) Instructorii militari au drepturile şi îndatoririle ce decurg din calitatea de cadru militar în activitate şi din instrucţiunile specifice Ministerului Apărării Naţionale privind corpul instructorilor militari.
    (3) Personalul nedidactic militar are drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de cadru militar în activitate.
    ART. 22
    (1) Personalul din colegiile naţionale militare are obligaţia, conform legii, de a efectua anual examinarea medicală.
    (2) Sustragerea de la examinarea medicală anuală constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.
    ART. 23
    (1) Personalul din colegiile naţionale militare răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin, precum şi pentru nerespectarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei, conform legii şi normelor specifice în vigoare privind răspunderea disciplinară a personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale.
    (2) Propunerea pentru sancţiunile disciplinare, cercetarea acestora, comunicarea şi contestarea deciziilor respectă prevederile legale în vigoare.
    ART. 24
    Răspunderea materială a personalului din colegiile naţionale militare se stabileşte conform legii.

    CAP. IV
    Managementul colegiilor naţionale militare

    SECŢIUNEA 1
    Comandantul colegiului naţional militar

    ART. 25
    (1) Comandantul colegiului naţional militar este conducătorul instituţiei şi o reprezintă în relaţiile cu persoane juridice şi fizice, inclusiv cu autorităţile administraţiei publice şi cu comunitatea locală, pe baza principiului comenzii unice şi descentralizării execuţiei, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin.
    (2) Comandantul asigură conducerea operativă a colegiului şi este preşedintele consiliului de administraţie.
    (3) Comandantul se numeşte în funcţie prin ordin al ministrului apărării naţionale, în baza hotărârii comisiei de selecţie.
    ART. 26
    (1) Drepturile şi obligaţiile comandantului colegiului naţional militar sunt cele ce revin comandantului de unitate, potrivit actelor normative specifice Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Comandantul este şef direct al întregului personal din colegiu.
    (3) Comandantul aprobă vizitarea unităţii de învăţământ şi asistenţa la ore sau la activităţi extraşcolare, efectuate de către persoane din afara colegiului, cu respectarea prevederilor legale şi a Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9/2013.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică şi reprezentanţilor structurilor din Ministerul Apărării Naţionale cu atribuţii de control în colegiile naţionale militare.
    ART. 27
    Comandantul colegiului naţional militar are, pe lângă atribuţiile comandantului de unitate militară, şi următoarele atribuţii specifice:
    a) coordonează elaborarea planului de dezvoltare instituţională;
    b) iniţiază proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din ţară şi din străinătate, cu aprobarea eşaloanelor superioare;
    c) asigură implementarea politicilor educaţionale şi de dezvoltare instituţională, potrivit normelor stabilite de eşaloanele superioare;
    d) numeşte diriginţii şi consilierul educativ;
    e) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu;
    f) numeşte elevii gradaţi şi şefii de clasă;
    g) coordonează elaborarea planurilor anuale şi semestriale de activităţi;
    h) aprobă orarul activităţilor din colegiu;
    i) numeşte şefii de arie curriculară/catedră/comisie metodică, componenţa comisiei pentru curriculum, a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, precum şi a altor comisii care funcţionează la nivelul colegiului şi le aprobă atribuţiile şi programele de activitate;
    j) aprobă, la propunerea directorului adjunct, repartiţia proiectelor de încadrare pe discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii, şi atribuie, prin ordin de zi pe unitate, orele rămase neocupate, în regim de plată cu ora, cu aprobarea eşalonului ierarhic superior;
    k) asigură, prin şefii de arie curriculară/catedră/comisie metodică, aplicarea planului de învăţământ şi a programelor şcolare;
    l) aprobă instrumentele interne de lucru utilizate în îndrumarea şi controlul activităţii şi coordonează aplicarea acestora în procesul de evaluare internă a instituţiei, potrivit normelor specifice din Ministerul Apărării Naţionale;
    m) aprobă şi monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar, pe baza propunerilor consiliului profesoral;
    n) controlează, cu sprijinul şefilor de arie curriculară/ catedră/comisie metodică, calitatea procesului instructiv-educativ, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru;
    o) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor;
    p) aprobă graficul desfăşurării tezelor/lucrărilor scrise semestriale;
    q) aprobă regulamentele de funcţionare a cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din colegiu;
    r) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară şi de studii;
    s) propune eşaloanelor superioare personalul didactic cu rezultate de excepţie pentru conferirea de distincţii şi premii;
    t) aprobă organizarea de serbări şcolare, aniversări, ceremoniale şi tabere şcolare;
    u) semnează, în numele Ministerului Apărării Naţionale, angajamentul prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni.
    ART. 28
    Locţiitorul comandantului îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei şi pe cele ale şefului de stat major, prevăzute în regulamentele militare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Consiliul de administraţie

    ART. 29
    (1) Consiliul de administraţie al colegiului se constituie din 13 membri, numiţi conform legii.
    (2) Comandantul colegiului este preşedintele consiliului de administraţie.
    (3) Procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie se redactează de către un secretar, desemnat de comandant din rândul membrilor consiliului, în registrul special constituit în acest scop şi se semnează de către toţi membrii prezenţi.
    (4) Registrul de procese-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie este document oficial care se păstrează potrivit normelor privind păstrarea documentelor şcolare şi este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul cu anexe ale proceselor-verbale: rapoarte, programe, informări, situaţii, cereri, memorii, sesizări.
    (5) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de regulă, cu statut de observatori fără drept de vot un reprezentant al elevilor, desemnat potrivit dispoziţiilor art. 144 alin. (3), şi un reprezentant al salariaţilor.
    (6) Comandantul invită, în scris, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei, membrii consiliului de administraţie care nu fac parte din personalul şcolii.
    ART. 30
    (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la ordinul comandantului sau la solicitarea a 2/3 din membrii componenţi.
    (2) Consiliul de administraţie este legal constituit dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Lege.
    (3) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă conform prevederilor Legii şi se pun în aplicare prin grija comandantului colegiului.
    (4) Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.
    ART. 31
    (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
    a) avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
    b) acordă calificativele anuale pentru personalul didactic, inclusiv pentru personalul didactic de conducere, pe baza propunerilor rezultate din analiza şefilor de arie curriculară/ catedră/comisie metodică/compartimente funcţionale şi din raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din colegiu;
    c) aprobă planul de dezvoltare instituţională, după dezbaterea şi avizarea acestuia în consiliul profesoral;
    d) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din colegiu şi promovează măsuri de îmbunătăţire a activităţii, conform normelor legale în vigoare;
    e) stabileşte componenţa comisiilor cu atribuţii în domeniul învăţământului, care funcţionează în cadrul colegiului;
    f) solicită periodic rapoarte din partea şefilor de arie curriculară/catedră/comisie metodică privind parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor;
    g) analizează, avizează şi propune eşalonului ierarhic superior proiectul de buget anual de venituri şi cheltuieli;
    h) stabileşte modul de realizare şi gestionare a veniturilor din resurse financiare extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare;
    i) avizează candidaţii participanţi la concursul de ocupare a funcţiei de director adjunct;
    j) avizează planul managerial;
    k) stabileşte comisiile de concurs şi validează rezultatele concursurilor care se organizează în unitatea de învăţământ;
    l) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
    m) aprobă programele de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, propuse de consiliul profesoral;
    n) soluţionează contestaţiile privind sancţiunile aplicate elevilor;
    o) aprobă orarul activităţilor didactice;
    p) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar;
    q) acordă titlul de "profesorul anului", la nivelul unităţii de învăţământ, personalului cu rezultate deosebite la catedră, propus de consiliul profesoral;
    r) aprobă sancţiunile pentru abateri disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;
    s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin reglementări legale ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi ale Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Hotărârile consiliului de administraţie privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului didactic se iau cu votul a 2/3 din totalul membrilor.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Directorul adjunct

    ART. 32
    Directorul adjunct al colegiului naţional militar este şeful nemijlocit al personalului didactic şi didactic auxiliar şi conduce activitatea de învăţământ din colegiu, activitatea consiliului profesoral şi alte activităţi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
    ART. 33
    (1) Funcţia de director adjunct al colegiului naţional militar se ocupă prin concurs, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în învăţământul preuniversitar.
    (2) Directorul adjunct nu poate avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.
    (3) Directorul adjunct poate fi eliberat din funcţie prin hotărâre a consiliului de administraţie, adoptată cu votul a 2/3 din membrii acestuia.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), conducerea interimară este preluată, în baza deciziei consiliului de administraţie, de către un cadru didactic membru în consiliul de administraţie.
    ART. 34
    Directorul adjunct este degrevat parţial de un număr de ore din norma didactică de predare, în conformitate cu prevederile aplicabile la nivel naţional.
    ART. 35
    Directorul adjunct are, pe lângă atribuţiile ce îi revin în calitatea de cadru didactic, următoarele atribuţii specifice:
    a) conduce activitatea de întocmire a curriculumului la decizia şcolii, precum şi a planului de perfecţionare a pregătirii personalului didactic;
    b) îndrumă şi controlează activitatea şefilor de arie curriculară/catedră/comisie metodică;
    c) prezintă periodic informări şi rapoarte, în cadrul consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, referitoare la activitatea de învăţământ şi la comportamentul elevilor;
    d) coordonează activitatea de pregătire a personalului didactic şi apreciază activitatea de predare şi de instruire practică a personalului didactic în vederea inspecţiilor pentru obţinerea gradelor didactice;
    e) conduce activitatea de cercetare metodico-ştiinţifică;
    f) asigură generalizarea experienţei pozitive şi organizează schimburi de experienţă cu alte unităţi de învăţământ liceal;
    g) coordonează activităţile de pregătire a elevilor care participă la olimpiade, concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale;
    h) coordonează pregătirea suplimentară a elevilor prin meditaţii şi consultaţii;
    i) întocmeşte raportul general privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar încheiat şi îl prezintă consiliului profesoral, consiliului de administraţie şi consiliului reprezentativ al părinţilor;
    j) stabileşte atribuţiile şefilor de arie curriculară/ catedră/comisie metodică, ale şefilor comisiilor şi colectivelor organizate în colegiu şi le prezintă comandantului, pentru aprobare;
    k) repartizează sarcinile didactice, urmărind respectarea principiului continuităţii, le prezintă comandantului pentru aprobare şi propune acestuia atribuirea orelor rămase nerepartizate, în regim de plată cu ora;
    l) efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru;
    m) supune aprobării comandantului regulamentele de funcţionare a cercurilor şi asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ;
    n) prezintă comandantului propuneri de numire a diriginţilor şi a consilierului educativ, în urma consultării şefilor de arie curriculară/catedră/comisie metodică, potrivit principiului continuităţii şi performanţelor educaţionale;
    o) prezintă consiliului de administraţie propunerile consiliului profesoral.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Consiliul profesoral

    ART. 36
    Consiliul profesoral este constituit din cadrele didactice cu norma de bază în colegiu, titulari şi suplinitori, instructorii militari şi psihologul colegiului.
    ART. 37
    (1) Şedinţele consiliului profesoral sunt conduse de directorul adjunct.
    (2) La şedinţele consiliului profesoral poate participa şi personalul didactic auxiliar atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia sau atunci când este invitat.
    (3) Directorul adjunct poate invita la şedinţele consiliului profesoral, cu aprobarea comandantului, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai eşaloanelor superioare, ai unităţilor şi instituţiilor de învăţământ militar pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, ai autorităţilor locale sau ai altor parteneri sociali.
    (4) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru personalul menţionat la art. 36, absenţa nemotivată fiind considerată abatere disciplinară.
    (5) Şedinţele consiliului profesoral se desfăşoară legal în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor acestuia.
    ART. 38
    (1) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la ordinul comandantului.
    (2) Consiliul profesoral poate fi convocat, cu aprobarea comandantului, şi în următoarele situaţii:
    a) la propunerea directorului adjunct;
    b) la solicitarea a minimum 1/3 din personalul didactic;
    c) la solicitarea a minimum 2/3 din membrii consiliului de administraţie sau din membrii consiliului elevilor;
    d) la solicitarea a minimum 1/2 plus unu din membrii consiliului reprezentativ/asociaţiei părinţilor.
    (3) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor şi sunt obligatorii pentru întregul personal didactic şi didactic auxiliar al unităţii de învăţământ preuniversitar.
    ART. 39
    (1) Directorul adjunct desemnează un secretar al consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor în registrul constituit în acest scop.
    (2) Registrul de procese-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul cu anexe ale proceselor-verbale: documente oficiale, rapoarte, programe, informări, situaţii, cereri, memorii, sesizări.
    (3) Procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral se semnează de toţi membrii şi invitaţii prezenţi. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.
    (4) Participanţii la şedinţa consiliului profesoral au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat în cadrul acesteia, iar, în cazul în care au o opinie separată faţă de cele consemnate, aceasta se înscrie distinct şi se semnează.
    ART. 40
    Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
    a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;
    b) monitorizează aplicarea Codului de etică profesională;
    c) avizează planul de dezvoltare instituţională;
    d) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic şi didactic auxiliar al colegiului, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;
    e) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de aceştia, potrivit legii, şi acordă recomandările pentru concursul de obţinere a gradaţiilor de merit;
    f) propune consiliului de administraţie măsuri de îmbunătăţire a procesului de învăţământ;
    g) propune consiliului de administraţie curriculumul la decizia şcolii;
    h) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor propuse de comisia de disciplină pentru elevi;
    i) propune consiliului de administraţie analizarea situaţiei cadrelor didactice cu performanţe slabe sau care au încălcat etica profesională;
    j) propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
    k) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre în consiliul de administraţie;
    l) propune consiliului de administraţie componenţa catedrelor/comisiilor metodice din unitatea de învăţământ;
    m) analizează şi promovează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de către diriginţi, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de examene pentru amânări, diferenţe şi corigenţe;
    n) analizează şi propune pentru validare rapoartele de activitate şi programele semestriale, precum şi planul anual de activitate;
    o) propune comandantului recompensele ce se acordă elevilor şi personalului didactic şi didactic auxiliar;
    p) analizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi propune consiliului de administraţie validarea acestuia;
    q) analizează raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din colegiu;
    r) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Consilierul educativ

    ART. 41
    (1) Consilierul educativ, numit şi coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, este cadru didactic titular, numit, de regulă, din corpul profesorilor mentori, de către comandantul colegiului, în baza hotărârii consiliului de administraţie, la propunerea consiliului profesoral.
    (2) Consilierul educativ îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor legale şi ale reglementărilor emise în acest domeniu de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
    (3) Consilierul educativ coordonează activitatea educativă din colegiu, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul colegiului, în colaborare cu şeful comisiei diriginţilor, cu comitetele de părinţi şi cu reprezentanţi ai consiliului şcolar al elevilor.
    ART. 42
    Consilierul educativ are următoarele atribuţii:
    a) coordonează, controlează şi evaluează activitatea educativă desfăşurată în cadrul orelor de dirigenţie şi al programelor extraşcolare şi extracurriculare;
    b) elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în conformitate cu proiectul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de eşaloanele superioare şi de Ministerul Educaţiei Naţionale, în urma consultării părinţilor şi a elevilor;
    c) realizează programele de prevenire şi intervenţie privind aspectele legate de delincvenţa juvenilă sau de violenţă;
    d) prezintă directorului adjunct rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia;
    e) coordonează elaborarea şi implementarea de programe sau proiecte de parteneriat educaţional;
    f) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative pe care le coordonează;
    g) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii pe teme educative;
    h) propune sau elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative desfăşurate în cadrul şcolii;
    i) elaborează programe sau proiecte de educaţie civică, de promovare a sănătăţii, culturale, ecologice, sportive şi turistice;
    j) propune consiliului de administraţie parteneriate educative extraşcolare cu palatele şi cluburile copiilor, taberele şcolare, bazele turistice sau sportive şi cu alte instituţii acreditate sau autorizate să desfăşoare activităţi extraşcolare;
    k) propune directorului adjunct, pentru aprobare, liste nominale, însoţite, după caz, şi de acordul scris al părinţilor/ reprezentanţilor legali, cu elevii participanţi la activităţile extraşcolare organizate de cadrele didactice din colegiu;
    l) coordonează programele de parteneriat educaţional naţionale şi internaţionale.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Psihologul colegiului naţional militar

    ART. 43
    (1) Psihologul colegiului naţional militar îndeplineşte următoarele atribuţii specifice domeniului psihologiei educaţionale, consilierii şcolare şi vocaţionale:
    a) cunoaşterea elevilor şi a modului de socializare a acestora în mediul militar;
    b) consilierea psihopedagogică a elevilor în vederea alegerii traseului de carieră militară, în raport cu aptitudinile şi aspiraţiile acestora;
    c) remedierea deficienţelor comportamentale ale unor elevi;
    d) sporirea randamentului şcolar.
    (2) Psihologul colegiului naţional militar îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legislaţia privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum şi în reglementările referitoare la activitatea psihologică în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
    ART. 44
    Exercitarea profesiei de psiholog în colegiile naţionale militare este condiţionată de deţinerea atestatului de liberă practică în specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Consiliul clasei

    ART. 45
    (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă.
    (2) Preşedintele consiliului clasei este dirigintele.
    (3) La şedinţele consiliului clasei pot participa şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, cu statut de observatori.
    (4) Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru sau ori de câte ori este necesar.
    (5) La toate întrunirile consiliului clasei se întocmesc procese-verbale, în registrul constituit în acest scop.
    (6) Registrul de procese-verbale ale consiliului clasei este însoţit de dosarul care conţine documentele anexă la procesele-verbale.
    ART. 46
    Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
    a) analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
    b) identifică şi propune consiliului profesoral aplicarea unor măsuri pentru sprijinirea elevilor cu un ritm lent de învăţare;
    c) propune consiliului profesoral activităţile de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite;
    d) propune notele la purtare şi validarea în consiliul profesoral a mediilor mai mici de 8,00 la purtare;
    e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
    f) participă la întâlniri cu părinţii sau cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea dirigintelui sau a cel puţin 1/3 din părinţii elevilor clasei;
    g) propune, după caz, directorului adjunct, consiliului profesoral sau comandantului sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi în prezentele instrucţiuni;
    h) analizează volumul sarcinilor didactice/temelor la diferite discipline în raport cu timpul alocat studiului individual;
    i) decide, după caz, încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor probleme grave de sănătate, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate;
    j) elaborează, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev şi, după analiza şi validarea acestora în consiliul profesoral, informează, în scris, părinţii.
    ART. 47
    Deciziile consiliului clasei se iau prin majoritatea voturilor celor prezenţi.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Profesorul diriginte

    ART. 48
    (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează de către profesorii diriginţi, în colaborare cu comandanţii subunităţilor de elevi.
    (2) Profesorul diriginte, denumit în continuare diriginte, se desemnează de către comandant dintre cadrele didactice şi instructorii militari care predau la clasa respectivă, la propunerea directorului adjunct, în urma consultării şefilor de arie curriculară/catedră/comisie metodică, avându-se în vedere principiul continuităţii şi performanţele educaţionale.
    (3) Dirigintele prezintă propuneri pentru planificarea semestrială şi anuală a activităţii educative după consultarea consiliului clasei, a consilierului educativ, a părinţilor şi a elevilor.
    (4) Dirigintele îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute în planurile de activităţi ale unităţii de învăţământ.
    (5) Dirigintele are obligaţia să cunoască, să respecte şi să aducă la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor prevederile prezentelor instrucţiuni şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
    ART. 49
    Dirigintele clasei are următoarele atribuţii:
    a) coordonează activitatea consiliului clasei şi propune şeful de clasă;
    b) repartizează sarcini şi organizează, împreună cu şeful clasei, colectivul de elevi;
    c) colaborează cu toţi profesorii clasei şi cu consilierul educativ, în vederea armonizării influenţelor educative exercitate de aceştia asupra elevilor şi pentru a asigura coeziunea colectivului de elevi;
    d) coordonează modernizarea logisticii didactice din sala de clasă şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a acesteia, împreună cu comandantul de companie;
    e) informează elevii şi părinţii acestora cu privire la prevederile legale referitoare la examenul de bacalaureat şi la concursurile de admitere în unităţile şi instituţiile de învăţământ pentru formarea cadrelor militare în activitate;
    f) motivează absenţele elevilor scutiţi medical, învoiţi sau aflaţi în permisii;
    g) monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii clasei;
    h) analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor şi iniţiază măsuri de îmbunătăţire a procesului educaţional;
    i) informează, în scris, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, familiile sau reprezentanţii legali ai elevilor despre situaţia şcolară şi comportamentul acestora;
    j) stabileşte, în şedinţa consiliului clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris consiliului profesoral propunerile de notare sub 8,00, pentru elevii care au săvârşit abateri grave;
    k) adresează felicitări părinţilor sau reprezentanţilor legali pentru rezultatele de excepţie ale elevilor şi înmânează diplome şi premii la festivitatea de încheiere a anului şcolar;
    l) participă la activităţile extraşcolare şi extracurriculare organizate cu clasa sau sprijină iniţierea acestora;
    m) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii elevilor;
    n) aplică sau propune, după caz, sancţiuni pentru elevi, potrivit prevederilor prezentelor instrucţiuni;
    o) colaborează cu comandantul de companie pentru organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor la care participă elevii clasei şi pentru asigurarea cazării, hrănirii şi echipării acestora;
    p) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia;
    q) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, menţiunilor, recompenselor şi distincţiilor, potrivit prevederilor prezentelor instrucţiuni şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, şi consemnează în carnetele de elev mediile semestriale şi anuale;
    r) proiectează, împreună cu consilierul educativ, calendarul activităţilor educative ale clasei;
    s) organizează şi desfăşoară, împreună cu consilierul educativ şi psihologul colegiului, activităţi de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi şi de interesele Ministerului Apărării Naţionale;
    t) prezintă, semestrial şi anual, în faţa consiliului profesoral, raportul privind situaţia şcolară şi comportamentală a elevilor clasei.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Catedrele/Comisiile metodice

    ART. 50
    (1) Catedrele/Comisiile metodice se constituie, de regulă, din minimum 3 membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau arii curriculare.
    (2) Şeful catedrei/comisiei metodice se numeşte dintre membrii acesteia, prin hotărâre a consiliului de administraţie.
    ART. 51
    Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:
    a) elaborează programele şcolare ale disciplinelor din curriculumul la decizia şcolii şi le supun analizei consiliului profesoral;
    b) elaborează programele semestriale şi anuale ale activităţilor proprii;
    c) coordonează proiectarea didactică;
    d) elaborează instrumente de evaluare şi notare;
    e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor şi stabilesc măsuri de îmbunătăţire a acestora;
    f) monitorizează parcurgerea programelor şcolare la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;
    g) organizează recapitulările finale;
    h) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;
    i) organizează lecţii demonstrative, interasistenţe, schimburi de experienţă şi alte activităţi de formare continuă a personalului didactic;
    j) coordonează activitatea cercurilor şcolare organizate pe discipline de învăţământ;
    k) prezintă consiliului profesoral, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, informări asupra propriei activităţi;
    l) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii actului didactic.
    ART. 52
    (1) Şeful catedrei/comisiei metodice răspunde de activitatea profesională a membrilor acesteia în faţa directorului adjunct şi a inspectorului şcolar de specialitate.
    (2) Atribuţiile şefului catedrei/comisiei metodice sunt următoarele:
    a) întocmeşte planul managerial al catedrei/comisiei metodice;
    b) organizează şi conduce şedinţele catedrei/comisiei metodice;
    c) stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice şi propune directorului adjunct includerea acestora în fişa postului;
    d) evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora;
    e) elaborează rapoarte şi analize cu privire la activitatea catedrei/comisiei metodice şi alte documente stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
    f) efectuează, personal sau printr-un membru desemnat, asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei/comisiei metodice, în special la personalul didactic nou-venit în unitatea de învăţământ şi la cel la care se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor-elev;
    g) participă la acţiunile iniţiate de comandant sau de către directorul adjunct;
    h) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare specifice colegiului, lecţii demonstrative, interasistenţe şi schimburi de experienţă.
    (3) Şedinţele catedrei/comisiei didactice se ţin lunar sau ori de câte ori se consideră necesar, după o tematică aprobată de directorul adjunct.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Comisiile de disciplină

    ART. 53
    (1) La nivelul fiecărui colegiu naţional militar se constituie şi funcţionează comisia de disciplină pentru elevi.
    (2) Comisia de disciplină pentru elevi este constituită din reprezentanţi ai corpului profesoral, ai instructorilor militari, ai elevilor şi ai părinţilor acestora.
    (3) Componenţa comisiei de disciplină pentru elevi se stabileşte prin ordinul comandantului, după analizarea şi avizarea acesteia în consiliul de administraţie.
    (4) Atribuţiile comisiei de disciplină pentru elevi sunt următoarele:
    a) cercetează presupusele abateri disciplinare săvârşite de elevi faţă de prevederile prezentelor instrucţiuni şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi întocmeşte un raport pe care îl prezintă în consiliul clasei şi în consiliul profesoral;
    b) propune consiliului profesoral sancţionarea elevilor care au săvârşit abateri disciplinare, în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
    c) propune, atunci când consideră că este necesar, consilierea psihopedagogică a elevului care a săvârşit abateri;
    d) verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către profesorii diriginţi.
    ART. 54
    (1) La nivelul fiecărui colegiu naţional militar se constituie şi funcţionează, în conformitate cu prevederile legale, comisia de cercetare disciplinară a personalului didactic, care execută cercetări pentru fapte ale personalului didactic, didactic auxiliar şi ale instructorilor militari, în legătură cu procesul educaţional.
    (2) În vederea desfăşurării cercetării, comisia de cercetare disciplinară convoacă în scris persoana cercetată, cu cel puţin 48 de ore înainte, precizând scopul, data, ora şi locul audierii.
    (3) În cursul cercetării disciplinare prealabile, cadrul didactic are dreptul să formuleze şi să susţină argumente pentru apărarea sa şi să ofere toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare.
    (4) Refuzul persoanei cercetate de a se prezenta sau de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării.
    (5) Comisia de cercetare disciplinară comunică consiliului de administraţie rezultatul cercetării şi, dacă este cazul, propunerea de sancţionare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) lit. r) din prezentele instrucţiuni.
    (6) Cercetarea faptelor şi comunicarea deciziei se realizează în termen de 30 de zile, conform prevederilor legale.
    (7) Decizia de sancţionare poate fi contestată de cadrul didactic, în termen de 15 zile de la data comunicării, la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar.
    (8) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.
    ART. 55
    Principiile care stau la baza antrenării răspunderii disciplinare sunt:
    a) prezumţia de nevinovăţie, conform căreia persoana cercetată disciplinar se consideră ca fiind nevinovată, atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;
    b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul persoanei cercetate disciplinar de a fi audiată, de a cunoaşte toate actele cercetării, de a prezenta dovezi sau de a aduce martori în apărarea sa;
    c) legalitatea sancţiunii, conform căreia pot fi aplicate numai sancţiunile cuprinse în prevederile legale în vigoare;
    d) unicitatea sancţiunii, conform căreia pentru o abatere disciplinară se poate aplica o singură sancţiune.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Documentele manageriale

    ART. 56
    În cadrul activităţilor de management educaţional se elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi documente de diagnoză, prognoză şi evidenţă.
    ART. 57
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărui colegiu naţional militar se elaborează sub coordonarea locţiitorului comandantului, de către un colectiv de elaborare numit de comandant, la propunerea consiliului de administraţie, constituit din reprezentanţi ai structurilor colegiului, ai părinţilor şi ai elevilor.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se supune aprobării consiliului de administraţie.
    (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se revizuieşte anual, la începutul fiecărui an şcolar.
    ART. 58
    (1) Principalele documente de diagnoză ale colegiilor naţionale militare sunt următoarele:
    a) rapoartele semestriale asupra activităţii desfăşurate;
    b) raportul general privind starea şi calitatea învăţământului;
    c) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din colegiu;
    d) raportul de autoevaluare internă a calităţii.
    (2) Raportul activităţii pe semestre se întocmeşte de către directorul adjunct şi se prezintă, pentru validare, atât consiliului profesoral, cât şi consiliului de administraţie.
    (3) Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului se întocmeşte de către directorul adjunct, pe baza raportului de autoevaluare internă a calităţii, şi se prezintă de către acesta, pentru validare, atât consiliului profesoral, cât şi consiliului de administraţie, în săptămâna premergătoare începerii anului şcolar următor. După validare se înaintează, ierarhic, Direcţiei management resurse umane.
    (4) Raportul de autoevaluare internă a calităţii se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi se prezintă, pentru validare atât consiliului profesoral, cât şi consiliului de administraţie.
    (5) Fiecare dintre rapoartele menţionate la alin. (1) este însoţit de un plan de remediere, dacă este cazul.
    ART. 59
    (1) Documentele de prognoză se realizează pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare şi sunt, în principal, următoarele:
    a) Proiectul de dezvoltare instituţională;
    b) Planul managerial;
    c) Planul operaţional;
    d) Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
    (2) Documentele de prognoză se prezintă consiliului profesoral în săptămâna premergătoare începerii anului şcolar.
    ART. 60
    (1) Proiectul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung al colegiului, se elaborează de către o echipă coordonată de comandant, pentru o perioadă de 5 ani, ţinând cont de cei 5 indicatori-cheie pentru învăţământ ai Uniunii Europene, şi conţine:
    a) prezentarea colegiului, care trebuie să cuprindă istoricul acestuia, starea actuală a resurselor umane, materiale, relaţia cu structurile Ministerului Apărării Naţionale şi schema organizatorică;
    b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern şi analiza mediului extern;
    c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale colegiului;
    d) planificarea tuturor activităţilor colegiului, cu menţionarea funcţiei manageriale, obiectivelor, termenului, stadiului de realizare, resurselor necesare, responsabilităţilor, indicatorilor de performanţă şi evaluării anuale;
    e) planul operaţional al etapei curente.
    (2) Proiectul de dezvoltare instituţională se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie.
    ART. 61
    (1) Planul managerial constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se elaborează de către comandant pentru o perioadă de un an şi conţine adaptarea la contextul colegiului a direcţiilor de acţiune ale Ministerului Educaţiei Naţionale, ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Proiectului de dezvoltare instituţională.
    (2) Planul managerial se avizează de către consiliul de administraţie şi se prezintă consiliului profesoral.
    (3) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial, conform fişei postului, în concordanţă cu planul managerial al comandantului şi cu Proiectul de dezvoltare instituţională.
    ART. 62
    (1) Planul operaţional constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se elaborează de către comandant, pentru o perioadă de un an, şi conţine operaţionalizarea obiectivelor planului managerial şi ale planului de îmbunătăţire corespunzător etapei.
    (2) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan operaţional conform fişei postului, în concordanţă cu planul operaţional al comandantului.
    ART. 63
    (1) Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial este aprobat anual de către comandant.
    (2) Activitatea de control intern/managerial este organizată şi funcţionează în cadrul comisiei cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial.
    ART. 64
    (1) Principalele documente manageriale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:
    a) tematica şi graficul şedinţelor;
    b) registrul de procese-verbale ale şedinţelor;
    c) documentele privind evaluarea personalului;
    d) dosarul privind răspunderea disciplinară şi materială a personalului.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se păstrează în evidenţa structurilor de specialitate din cadrul colegiului.
    ART. 65
    Principalele documente manageriale ale consiliului profesoral sunt următoarele:
    a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;
    b) registrul de procese-verbale ale şedinţelor.
    ART. 66
    Eşaloanele superioare şi comandantul unităţii de învăţământ pot dispune şi aproba, în scopul îmbunătăţirii managementului instituţiei, elaborarea şi a altor documente decât cele prevăzute în prezentele instrucţiuni.

    SECŢIUNEA a 12-a
    Evaluarea internă a calităţii educaţiei

    ART. 67
    Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar.
    ART. 68
    Fiecare comisie pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din colegiile naţionale militare elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare, în baza reglementărilor în domeniu emise de Ministerul Educaţiei Naţionale.
    ART. 69
    (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3-9 membri, iar conducerea este asigurată de directorul adjunct sau de un coordonator desemnat de acesta.
    (2) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se constituie din reprezentanţi ai corpului profesoral, ai eşaloanelor superioare, ai părinţilor şi ai elevilor.
    (3) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea colegiului, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
    b) elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în colegiu, care se transmite, ierarhic, Direcţiei management resurse umane şi se pune la dispoziţia evaluatorului extern;
    c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.
    (4) Raportul de evaluare internă constituie baza oricărei evaluări externe, inspecţii sau control care se efectuează de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau alte structuri de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale sau din Ministerul Apărării Naţionale.

    CAP. V
    Evaluarea elevilor

    SECŢIUNEA 1
    Evaluarea rezultatelor învăţării

    ART. 70
    (1) În învăţământul liceal militar, evaluarea elevilor se efectuează cu respectarea standardelor şi a metodologiilor naţionale de evaluare şi se concretizează, de regulă, prin note de la 1 la 10.
    (2) Numărul de note acordate fiecărui elev la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore prevăzut în planul de învăţământ, cu excepţia disciplinelor cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim este de două note.
    (3) Elevii în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă în plus faţă de numărul de note prevăzut la alin. (2), ultima notă fiind acordată în ultimele două săptămâni ale semestrului.
    (4) Notele acordate se comunică elevilor în mod obligatoriu şi se trec în catalog şi în carnetul de elev de către profesorul/instructorul militar care le acordă.
    (5) La solicitarea părinţilor, profesorii/instructorii militari au obligaţia de a furniza acestora detalii privind notele acordate.
    ART. 71
    Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de specificul fiecărei discipline şi pot fi:
    a) chestionări orale;
    b) lucrări scrise;
    c) experimente;
    d) activităţi practice;
    e) referate şi proiecte;
    f) interviuri;
    g) portofolii;
    h) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de directorul adjunct sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de inspectoratul şcolar judeţean.
    ART. 72
    Evaluarea elevilor se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor, conform normelor stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.
    ART. 73
    Fiecare semestru cuprinde perioade de consolidare şi evaluare a competenţelor dobândite de elevi, pe parcursul cărora se urmăreşte:
    a) îmbunătăţirea rezultatelor procesului de predare-învăţare;
    b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;
    c) stimularea elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor;
    d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţă.
    ART. 74
    (1) Disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de Ministerul Educaţiei Naţionale.
    (2) Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului.
    (3) Tezele se analizează de către cadrele didactice, împreună cu elevii, într-o oră special destinată, pe baza grilei de evaluare stabilită în acest scop şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii semestrului.
    (4) Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor în prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă sau care a făcut evaluarea, după caz.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Încheierea situaţiei şcolare

    ART. 75
    (1) Situaţia şcolară a elevilor, cu excepţia celor declaraţi "amânat semestrial" sau "amânat anual", se încheie la sfârşitul fiecărui semestru şi al anului şcolar.
    (2) După încheierea situaţiei şcolare semestriale, dirigintele elaborează raportul asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor şi îl prezintă consiliului profesoral.
    ART. 76
    (1) Media semestrială se consideră legal constituită dacă se calculează din numărul de note prevăzut în prezentele instrucţiuni.
    (2) La disciplinele de studiu la care se susţine teză, media semestrială, Ms, se calculează astfel: MS = (3M+T)/4, în care M reprezintă media de evaluare periodică, iar T reprezintă nota obţinută la teză. Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat întreg, iar la 50 de sutimi rotunjirea se face în favoarea elevului.
    (3) Media de evaluare periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, fără teză, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.
    (4) La disciplinele de studiu fără teză, media semestrială se calculează prin rotunjirea mediei de evaluare periodică la numărul întreg cel mai apropiat. La 50 de sutimi rotunjirea se face în favoarea elevului.
    (5) Media anuală la fiecare disciplină se calculează ca medie aritmetică fără rotunjire a celor două medii semestriale, cu două zecimale exacte.
    (6) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică fără rotunjire a mediilor anuale de la toate disciplinele.
    ART. 77
    Mediile semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se consemnează în catalog de cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile la purtare se consemnează de către diriginţi.
    ART. 78
    Sunt declaraţi "promovat" elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu cel puţin media anuală 5,00 şi la purtare cel puţin media anuală 6,00.
    ART. 79
    (1) Sunt declaraţi "amânat semestrial" sau "amânat anual", elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară, la una sau mai multe discipline de studiu, din cauză că au absentat la cel puţin 50% din numărul de ore prevăzut întrun semestru la acele discipline.
    (2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul întâi se face în primele 4 săptămâni de la revenirea acestora la şcoală.
    (3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea sau amânaţi anual se face într-o perioadă stabilită de comandantul colegiului naţional militar, înaintea sesiunii de corigenţe, astfel încât elevii amânaţi care nu promovează să se poată prezenta în sesiunea de corigenţe.
    (4) Elevii declaraţi "amânat semestrial" sunt examinaţi numai din materia semestrului respectiv.
    (5) Elevii declaraţi "amânat anual" sunt examinaţi din materia studiată pe parcursul întregului an şcolar.
    (6) Media anuală la disciplina Educaţie fizică a elevilor care au fost scutiţi de efort fizic pe un semestru din motive medicale se poate încheia şi cu media de pe celălalt semestru.
    (7) Elevilor care sunt scutiţi de efort fizic din motive medicale pe o perioadă mai mare de un semestru şi care, din aceleaşi motive, nu pot fi examinaţi în perioada prevăzută pentru încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, nu li se încheie media anuală la disciplina Educaţie fizică, iar media anuală generală se încheie fără a se lua în calcul această disciplină.
    (8) Media semestrială la disciplina "Pregătire militară" a elevilor scutiţi de efort fizic pe semestrul respectiv din motive medicale se încheie în baza rezultatelor obţinute de aceştia la probe de evaluare teoretice.
    (9) Media anuală la disciplina "Pregătire militară" a elevilor care sunt scutiţi de efort fizic din motive medicale pe o perioadă mai mare de un semestru şi care, din aceleaşi motive, nu pot susţine probe practice în perioada prevăzută pentru încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi se poate încheia în baza rezultatelor obţinute de aceştia la probe de evaluare teoretice.
    ART. 80
    (1) Sunt declaraţi "corigent" elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare la cel mult două discipline de studiu.
    (2) Pentru elevii corigenţi se organizează o sesiune de examene într-o perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale.
    (3) Elevii corigenţi sunt examinaţi din materia studiată pe parcursul întregului an şcolar.
    ART. 81
    (1) Sunt declaraţi "repetent":
    a) elevii care obţin la mai mult de două discipline media anuală sub 5,00;
    b) elevii care obţin la purtare media anuală sub 6,00;
    c) elevii corigenţi care nu se prezintă la examenele de corigenţă pentru fiecare disciplină la care au fost declaraţi "corigent" sau nu promovează toate aceste examene;
    d) elevii amânaţi care nu se prezintă în sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, la cel puţin o disciplină.
    (2) Elevii declaraţi "repetent" pot repeta anul prin transfer întro unitate de învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, cu suportarea cheltuielilor de întreţinere aferente perioadei în care au avut calitatea de elev în învăţământul liceal militar.
    ART. 82
    (1) Sunt declaraţi "necorespunzător pentru profilul militar" elevii care obţin la purtare media anuală sub 8,00.
    (2) Elevii declaraţi "necorespunzător pentru profilul militar" se pot transfera într-o unitate de învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale sau se pot retrage. În caz contrar sunt exmatriculaţi.
    (3) Elevii din clasa a XII-a aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (2) pot continua studiile în învăţământul liceal militar dacă se angajează să suporte cheltuielile de întreţinere aferente perioadei de şcolarizare rămase până la absolvire.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) comandantul colegiului are obligaţia să iniţieze demersurile pentru restituirea cheltuielilor de întreţinere a elevului pe perioada şcolarizării în colegiu de către părintele/reprezentantul legal al acestuia, conform angajamentului încheiat potrivit dispoziţiilor art. 145 alin. (1).
    ART. 83
    (1) Situaţia şcolară a elevilor, pe clase, se validează de către consiliul profesoral în şedinţele semestriale şi anuale de încheiere a cursurilor şi se consemnează în procesul-verbal, menţionându-se numele elevilor cu nota scăzută la purtare, promovaţi, corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi sau necorespunzători pentru profilul militar.
    (2) Situaţia şcolară a elevilor se comunică părinţilor/ reprezentanţilor legali, în scris, de către diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru/an şcolar.
    (3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi se comunică părinţilor/reprezentanţilor legali programul de desfăşurare a examenelor de corigenţe şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.
    (4) Situaţia şcolară anuală a tuturor elevilor se afişează la avizierul unităţii de învăţământ în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor.
    (5) În alte situaţii decât cele prevăzute de prezentele instrucţiuni, niciun document şcolar nu poate fi făcut public fără acordul elevului/absolventului, dacă este major, sau al părinţilor/reprezentanţilor legali, potrivit normelor privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Examenele organizate de colegiile naţionale militare

    ART. 84
    Examenele organizate de colegiile naţionale militare sunt următoarele:
    a) examen de încheiere a situaţiei şcolare - pentru elevii declaraţi "amânat" pe semestrul al doilea sau anual;
    b) examen de corigenţă - pentru elevii declaraţi "corigent" la încheierea cursurilor anuale sau după susţinerea examenelor de încheiere a situaţiei şcolare;
    c) examen de diferenţă - pentru elevii al căror transfer în colegiul naţional militar este condiţionat de promovarea unor astfel de examene.
    ART. 85
    (1) Examenele de corigenţă se susţin în perioadele care se stabilesc în acest scop de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
    (2) Examenele de încheiere a situaţiei şcolare se susţin într-o perioadă care se stabileşte de către comandant, astfel încât să preceadă examenele de corigenţă.
    ART. 86
    (1) După încheierea sesiunii examenelor de corigenţă, elevii care nu au promovat la o disciplină de învăţământ sau părinţii/reprezentanţii legali ai acestora pot să solicite, în scris, reexaminarea.
    (2) Cererea de reexaminare se depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenelor de corigenţă şi se aprobă de către comandant, după consultarea profesorului de la disciplina respectivă.
    (3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data deschiderii anului şcolar.
    (4) Comisia de reexaminare se numeşte de către comandant, la propunerea directorului adjunct.
    ART. 87
    (1) Examenele de diferenţă, în vederea transferării în colegiile naţionale militare, au loc, de regulă, în vacanţele şcolare.
    (2) Examenele de diferenţă se susţin la disciplinele din trunchiul comun şi curriculumul diferenţiat al specializării/profilului care nu au fost studiate de candidat sau pentru care programele parcurse diferă de cele ale colegiilor naţionale militare în procent de cel puţin 50%.
    (3) În cadrul examenelor de diferenţă, elevii sunt examinaţi din toată materia studiată în anul şcolar sau într-un semestru, în funcţie de situaţie.
    (4) La disciplinele din curriculumul la decizia şcolii nu se susţin examene de diferenţă.
    (5) La examenele de diferenţă nu se acordă reexaminare.
    ART. 88
    Elevii se alocă la drepturi pe timpul examenelor şi reexaminărilor organizate în colegiile naţionale militare, cu excepţia celor care susţin examene de diferenţă în vederea transferului.
    ART. 89
    (1) Componenţa comisiilor şi calendarul de desfăşurare a examenelor organizate în colegiile naţionale militare se stabilesc de comandant şi se consemnează în ordinul de zi pe unitate.
    (2) Fiecare comisie este constituită din preşedinte, care este directorul adjunct şi 2 profesori examinatori, care au aceeaşi specialitate sau o specialitate înrudită.
    (3) Din comisia de examinare a elevilor corigenţi face parte, obligatoriu, cadrul didactic care a predat disciplina, în timpul anului şcolar, la clasa respectivă.
    (4) În absenţa temeinic motivată a cadrului didactic menţionat la alin. (3), acesta este înlocuit de către un alt profesor de specialitate din colegiu.
    ART. 90
    (1) Examenele cuprind, de regulă, două dintre următoarele tipuri de probe:
    a) scrisă;
    b) orală;
    c) practică.
    (2) Tipul probelor se stabileşte, în funcţie de disciplina de studiu, de către preşedintele comisiei, la propunerea membrilor catedrei/comisiei metodice de specialitate.
    ART. 91
    (1) Proba scrisă a examenelor conţine două variante de subiecte, dintre care elevii tratează o singură variantă, la alegere.
    (2) Proba scrisă are durata de 90 de minute din momentul primirii subiectelor de către elevi.
    ART. 92
    (1) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog profesor-elev, pe bază de bilete de examen.
    (2) Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor.
    (3) Fiecare bilet de examen conţine două subiecte.
    (4) Elevul poate schimba de cel mult două ori biletul de examen, cu scăderea notei acordate de către fiecare examinator cu un punct pentru fiecare schimbare.
    ART. 93
    (1) Proba practică se susţine la disciplinele care au preponderent astfel de activităţi.
    (2) Modalitatea de susţinere a probei practice se stabileşte de către preşedintele comisiei, la propunerea şefului catedrei/comisiei metodice de specialitate, şi se consemnează în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.
    ART. 94
    (1) Fiecare examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă.
    (2) Notele de la probele orale şi practice sunt întregi.
    (3) Notele la probele scrise pot fi fracţionate.
    (4) Nota finală la examen, acordată de fiecare examinator, se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate la cele două probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată. Fracţiunile de 50 de sutimi se rotunjesc în favoarea elevului.
    (5) Media elevului la examen este media aritmetică, nerotunjită, a celor două note finale acordate de cei 2 examinatori.
    (6) Diferenţa maximă acceptată între notele finale ale celor 2 examinatori este de un punct.
    (7) Dacă diferenţa dintre notele finale ale celor 2 examinatori este mai mare de un punct, medierea o face preşedintele comisiei.
    ART. 95
    (1) Elevul corigent la o disciplină este declarat "promovat" dacă obţine cel puţin media 5,00 la examenul de corigenţă.
    (2) Elevii corigenţi la mai mult de o disciplină sunt declaraţi "promovat" dacă obţin cel puţin media 5,00 la fiecare disciplină la care susţin examenul de corigenţă.
    (3) La examenele de corigenţă, de încheiere a situaţiei şcolare şi la examenul de diferenţă care echivalează disciplina studiată un an şcolar complet, media obţinută constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale.
    (4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi "amânat" pe semestrul al doilea sau la examenul de diferenţe care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.
    ART. 96
    (1) Elevii corigenţi sau amânaţi care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, susţinute cu documente justificative, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de comandant, dar nu mai târziu de începutul noului an şcolar.
    (2) În cazuri de internări în spital, imobilizări la pat sau alte situaţii excepţionale, de forţă majoră, susţinute cu documente justificative, eşalonul ierarhic superior poate aproba susţinerea examenului după începerea anului şcolar.
    ART. 97
    (1) Rezultatele obţinute la examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele de corigenţă şi de reexaminare se consemnează în catalogul de examen de către examinatori şi se trec în catalogul clasei în termen de maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor.
    (2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţe se consemnează în catalogul de examen, iar după aprobarea transferului şi înmatricularea acestora se trec în registrul matricol şi în catalogul clasei.
    (3) Catalogul de examen se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se anexează la documentele de transfer.
    (4) În catalogul de examen se consemnează notele acordate la fiecare probă, nota finală a fiecărui examinator, precum şi media obţinută la examen.
    (5) Catalogul de examen se semnează de examinatori şi de preşedintele comisiei imediat după terminarea examenului.
    (6) Cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la probele orale şi practice se predau la secretariat imediat după finalizarea examenelor.
    (7) Rezultatele la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează a doua zi după încheierea sesiunii de examen şi se consemnează în procesul-verbal al consiliului profesoral de la începutul anului şcolar.
    ART. 98
    (1) După terminarea sesiunii de examen de încheiere a situaţiei şcolare, de corigenţă sau de reexaminare, dirigintele consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene.
    (2) Lucrările scrise şi ciornele se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ timp de un an.

    CAP. VI
    Elevii din colegiile naţionale militare

    SECŢIUNEA 1
    Dobândirea calităţii de elev

    ART. 99
    (1) Calitatea de elev în învăţământul liceal militar se poate dobândi de către orice cetăţean român, indiferent de sex, rasă, naţionalitate sau religie, care întruneşte, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) îndeplineşte criteriile generale şi specifice de recrutare;
    b) este declarat "admis" la probele de selecţie organizate în centrele zonale de selecţie şi orientare;
    c) este declarat "admis" la admiterea organizată, potrivit normelor specifice, într-un colegiu naţional militar şi este înmatriculat în unitatea de învăţământ respectivă.
    (2) Potrivit legii pot dobândi calitatea de elev în învăţământul liceal militar copiii cadrelor militare în activitate şi ai soldaţilor şi gradaţilor profesionişti care au decedat în timpul şi din cauza serviciului militar, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepţional ori a unor misiuni în cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, dacă întrunesc condiţiile de recrutare şi selecţie menţionate la alin. (1) lit. a) şi b), astfel:
    a) prin înmatriculare în anul I, la începutul anului şcolar, în baza dosarului de candidat - dacă sunt absolvenţi ai clasei a VIII-a şi îndeplinesc criteriile de admitere în învăţământul liceal stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale;
    b) prin transfer, cu respectarea reglementărilor privind transferul elevilor, prevăzute la art. 136-139 - dacă sunt elevi înmatriculaţi într-un liceu din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), candidaţii declaraţi "neadmis" la concursul de admitere organizat într-un colegiu naţional militar pot dobândi calitatea de elev în unitatea de învăţământ respectivă, prin transfer pe locurile rămase libere la clasa a IX-a în urma neprezentării, retragerii sau eliminării candidaţilor admişi, în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere, cu respectarea reglementărilor privind transferul elevilor, prevăzute la art. 136-139.
    ART. 100
    (1) Înmatricularea elevilor se consemnează în ordinul de zi pe unitate.
    (2) Elevii promovaţi sunt înscrişi de drept în anul următor de studiu.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Exercitarea calităţii de elev

    ART. 101
    (1) Calitatea de elev în învăţământul liceal militar se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile cuprinse în programul unităţii de învăţământ, cu excepţia cazurilor în care absentarea de la aceste activităţi este motivată, potrivit prevederilor cuprinse la art. 103.
    (2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, care se emite şi se avizează la începutul fiecărui an de către colegiul la care este înscris elevul.
    ART. 102
    (1) Cadrele didactice şi instructorii militari au obligaţia să efectueze prezenţa elevilor la fiecare oră de curs şi să consemneze absenţele în catalog.
    (2) La celelalte activităţi ale colegiului, prezenţa elevilor se urmăreşte de către personalul de serviciu.
    (3) Elevii scutiţi de efort fizic din motive medicale au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi la orele în care se desfăşoară activităţi practice de pregătire militară. Absenţele lor de la aceste ore se consemnează în catalog şi generează efectele prevăzute de prezentele instrucţiuni.
    ART. 103
    (1) Absenţele elevilor se pot motiva în următoarele situaţii:
    a) probleme de sănătate;
    b) boli contagioase în familie;
    c) deces în familie;
    d) evenimente neprevăzute, personale, familiale sau de altă natură, din cauza cărora elevul nu s-a putut prezenta la ore;
    e) participarea la competiţii sau alte activităţi aprobate de comandant prin ordin de zi pe unitate.
    (2) Motivarea absenţelor se efectuează, după caz, în baza următoarelor documente justificative:
    a) adeverinţă eliberată de medicul de familie;
    b) adeverinţa sau certificatul medical, în cazul în care elevul a fost internat în spital;
    c) adeverinţă eliberată de cabinetul medical al unităţii;
    d) cererea scrisă a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului, adresată comandantului şi aprobată de acesta;
    e) adeverinţe eliberate de secretariatul colegiului, pentru participarea la diferite activităţi planificate.
    (3) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului medical al unităţii de învăţământ, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
    (4) Cererile părinţilor/reprezentanţilor legali nu pot depăşi 3 zile pe semestru.
    (5) Absenţele care depăşesc 12 ore se consemnează în ordinul de zi pe unitate.
    (6) Motivarea absenţelor se face de către dirigintele clasei, în baza extrasului din ordinul de zi pe unitate şi a documentelor justificative prezentate de elev/părinte/reprezentant legal.
    (7) Elevii care se află în una dintre situaţiile menţionate la alin. (1) sau, în cazul minorilor, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a înştiinţa unitatea de învăţământ în termen de 24 de ore şi de a prezenta, în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţilor elevului, documentele justificative pentru motivarea absenţelor.
    (8) Pe timpul scutirii medicale, elevul se poate afla la infirmeria colegiului, spitalizat sau la domiciliu, potrivit recomandărilor medicale.
    (9) Documentele justificative pentru motivarea absenţelor se păstrează de către diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.
    (10) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (7) atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate şi aplicarea măsurilor ce decurg din aceasta.
    (11) Absenţele elevilor care participă la olimpiade, spartachiade, cantonamente şi competiţii de nivel local, naţional sau internaţional sau la alte activităţi aprobate de comandant prin ordin de zi pe unitate se motivează cu condiţia recuperării materiei pierdute, în vederea încheierii situaţiei şcolare.
    ART. 104
    În colegiile naţionale militare, reglementările Ministerului Educaţiei Naţionale privind posibilitatea promovării a 2 ani într-un an şcolar nu se aplică, având în vedere specificul pregătirii militare.
    ART. 105
    (1) Şeful promoţiei este declarat absolventul cu cea mai mare medie generală de absolvire, MGA, calculată astfel: MGA = (2MA+MB)/3, în care MA reprezintă media de absolvire a colegiului, calculată ca medie aritmetică a mediilor generale pe anii de studiu, iar MB media generală a examenului de bacalaureat.
    (2) În situaţia în care pe primul loc în ierarhia mediilor generale de absolvire se află, la egalitate, 2 sau mai mulţi absolvenţi, aceştia sunt declaraţi "şef de promoţie".

    SECŢIUNEA a 3-a
    Drepturile elevilor

    ART. 106
    (1) Elevii din colegiile naţionale militare beneficiază, gratuit, de învăţământ şi de asistenţă medicală şi psihopedagogică.
    (2) Elevii din colegiile naţionale militare beneficiază de tarife reduse pentru transport, spectacole, muzee şi manifestări cultural-sportive, conform Legii.
    (3) Ministerul Apărării Naţionale suportă cheltuielile de întreţinere a elevilor în colegiile naţionale militare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi ale prezentelor instrucţiuni.
    (4) Elevii pot folosi baza materială de care dispun colegiile, sub îndrumarea personalului didactic sau a celui din serviciul de permanenţă pe unitate.
    (5) Colegiile naţionale militare au obligaţia de a sprijini elevii aflaţi în situaţii speciale, de natură familială sau medicală, să îşi păstreze calitatea de elev în învăţământul liceal militar până la finalizarea ciclului de învăţământ, cu excepţia celor declaraţi "inapt medical" în alt an decât cel terminal.
    (6) Elevele pentru care starea de graviditate este dovedită medical pot amâna, la cerere, încheierea situaţiei şcolare pentru o perioadă de cel mult 24 de luni.
    (7) Absolvenţilor claselor a XII-a le revin, pe perioada cuprinsă între încheierea cursurilor şi încheierea primei sesiuni a examenului naţional de bacalaureat, drepturile şi obligaţiile specifice elevilor colegiilor naţionale militare.
    ART. 107
    (1) Elevii colegiilor naţionale militare au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească învoiri, permisii, premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică şi comportare exemplară, potrivit normelor proprii Ministerului Apărării Naţionale şi prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.
    (2) Elevii colegiilor naţionale militare au dreptul la învoiri şi permisii şi pentru rezolvarea unor probleme personale.
    ART. 108
    Elevii au dreptul să opteze, conform Legii, pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, potrivit intereselor, pregătirii şi competenţelor lor.
    ART. 109
    (1) Elevii sau părinţii acestora/reprezentanţii lor legali au dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluărilor scrise.
    (2) Contestaţia se întocmeşte în formă scrisă, se adresează comandantului şi se depune la compartimentul secretariat.
    (3) Comandantul desemnează o comisie pentru soluţionarea contestaţiei, constituită din profesori de specialitate care nu predau la clasa respectivă.
    (4) Eşalonul ierarhic superior desemnează, la solicitarea comandantului, profesori de specialitate din celelalte colegii naţionale militare, în situaţia în care comisia de soluţionare a contestaţiei nu poate fi constituită cu profesori din cadrul colegiului.
    (5) Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiei anulează nota obţinută în urma primei evaluări, dacă diferenţa dintre aceasta şi nota acordată după soluţionarea contestaţiei este de cel puţin un punct. Schimbarea notei se înscrie în catalog şi se autentifică prin semnătură şi prin aplicarea ştampilei colegiului.
    ART. 110
    (1) Elevul major sau părintele/reprezentantul legal al elevului minor căruia i s-a aplicat una dintre sancţiunile prevăzute la art. 124-130 poate contesta sancţiunea în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă despre aplicarea acesteia.
    (2) Contestaţia se adresează în scris comandantului colegiului, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, şi se depune la secretariatul colegiului.
    (3) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la data depunerii.
    (4) Hotărârea consiliului de administraţie al colegiului este definitivă.
    (5) Sancţiunea prevăzută la art. 131 este definitivă şi poate fi contestată în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 111
    Elevii colegiilor naţionale militare au dreptul să participe la activităţile şcolare şi extraşcolare organizate de unităţile de învăţământ proprii, precum şi la cele organizate în palatele şi cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, taberele şi unităţile conexe inspectoratelor şcolare sau în cluburile şi asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare a acestora şi a normelor specifice Ministerului Apărării Naţionale.
    ART. 112
    Elevii colegiilor naţionale militare se pot asocia, potrivit normelor legale în vigoare, în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut sau regulament propriu, aprobat de comandant.
    ART. 113
    (1) În colegiile naţionale militare este garantată libertatea elevilor de a redacta şi difuza publicaţii şcolare proprii.
    (2) Conţinuturile publicaţiilor colegiilor naţionale militare se avizează de către responsabilii cu protecţia informaţiilor clasificate.
    ART. 114
    (1) Elevii din colegiile naţionale militare pot beneficia de burse de performanţă şi de burse de merit în condiţiile legii.
    (2) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei Naţionale, iar criteriile specifice se stabilesc, anual, în consiliile de administraţie ale colegiilor naţionale militare, în limitele fondurilor repartizate.
    ART. 115
    În colegiile naţionale militare se interzice organizarea oricărei activităţi care poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Obligaţiile elevilor

    ART. 116
    (1) Elevii colegiilor naţionale militare au obligaţia să frecventeze cursurile, să respecte programul orar al unităţii, să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, să îşi însuşească cunoştinţele prevăzute în programele şcolare, să îşi formeze şi să îşi dezvolte competenţele specifice profilului şi specializării.
    (2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
    a) Constituţia României;
    b) prezentele instrucţiuni şi regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
    c) regulile de circulaţie şi normele igienico-sanitare individuale şi colective;
    d) normele de securitate şi sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor;
    e) normele de protecţie a mediului;
    f) normele de ordine şi disciplină specifice mediului militar;
    g) conţinutul angajamentului semnat cu Ministerul Apărării Naţionale.
    (3) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă şi îngrijită atât în colegiu, cât şi în afara acestuia.
    (4) Elevii au obligaţia de a-şi constitui portofoliul educaţional şi de a-l pune la dispoziţia factorilor interesaţi.
    ART. 117
    Elevilor le este interzis:
    a) să distrugă sau să deterioreze documente şcolare, manuale, materiale de logistică didactică sau alte bunuri din inventarul unităţii de învăţământ;
    b) să organizeze şi să participe la acţiuni de tip sindical sau de protest care să afecteze desfăşurarea activităţilor de învăţământ sau de altă natură cuprinse în programul şcolii;
    c) să deţină, să consume droguri sau substanţe etnobotanice ori să participe la jocuri de noroc, atât în incinta unităţii de învăţământ, cât şi în afara acesteia;
    d) să deţină şi să consume băuturi alcoolice sau tutun în incinta unităţii de învăţământ;
    e) să încalce normele de ordine interioară;
    f) să deţină sau să introducă în incinta colegiului arme, muniţii, obiecte sau materiale care pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului;
    g) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau care, prin conţinutul lor, cultivă violenţa şi intoleranţa, instigă la nerespectarea bunelor moravuri ori pot constitui o ameninţare pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării;
    h) să utilizeze telefoanele mobile sau alte mijloace de comunicaţii şi informatică în timpul orelor de curs, al examenelor, al concursurilor şi al altor activităţi ordonate;
    i) să lanseze anunţuri false privind securitatea instituţiei sau a altor obiective;
    j) să aibă un limbaj şi/sau atitudini agresive, jignitoare, de intimidare, de discriminare, ostentative sau provocatoare.
    ART. 118
    Elevii colegiilor naţionale militare sunt obligaţi să respecte normele privind portul uniformei militare şi, prin comportarea lor, să nu aducă prejudicii onoarei şi demnităţii militare.
    ART. 119
    Elevii colegiilor naţionale militare au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să îl prezinte personalului didactic pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Recompensarea elevilor

    ART. 120
    Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi/sau se disting prin calităţi manageriale şi comportare exemplară pot beneficia de următoarele recompense:
    a) mulţumire/evidenţiere verbală de către diriginte sau de către cadrele didactice şi instructorii militari în faţa colegilor de clasă;
    b) evidenţiere de către directorul adjunct în faţa consiliului profesoral;
    c) evidenţiere de către comandant în faţa elevilor şi personalului colegiului;
    d) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţionarea faptelor deosebite pentru care sunt evidenţiaţi;
    e) ridicarea unei sancţiuni aplicate anterior;
    f) burse de merit sau alte recompense materiale acordate de Ministerul Apărării Naţionale, fundaţii sau alţi sponsori;
    g) premii, diplome, medalii;
    h) învoiri sau permisii;
    i) recomandare pentru participarea la excursii sau tabere în ţară sau în străinătate;
    j) expunerea fotografiei la panoul de onoare al elevilor;
    k) fotografierea alături de drapelul de luptă al unităţii;
    l) înscrierea numelui şefului de promoţie pe placa de onoare a colegiului;
    m) acordarea de/înaintarea în grade onorifice;
    n) numirea în funcţii de comandă specifice elevilor colegiilor naţionale militare.
    ART. 121
    (1) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul colegiului, la propunerea dirigintelui şi a consiliului clasei, cu aprobarea comandantului.
    (2) Se acordă premii elevilor care:
    a) au obţinut primele 3 medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9,00 şi au nota 10 la purtare. Pentru cei care au obţinut următoarele 3 medii generale se acordă menţiuni;
    b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
    c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
    d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
    e) s-au evidenţiat în activitatea de comandă.
    (3) Se pot acorda premii şi pentru alte situaţii prevăzute de normele specifice Ministerului Apărării Naţionale sau de regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
    ART. 122
    Conducerea colegiilor naţionale militare şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor prin acordarea unor premii din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a unor operatori economici, fundaţii ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale sau a eşaloanelor superioare.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Sancţiunile aplicate elevilor

    ART. 123
    (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare sunt sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
    (2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:
    a) observaţie individuală;
    b) interdicţie temporară de a ieşi în învoire;
    c) retrogradare din gradul onorific;
    d) mustrare scrisă;
    e) preaviz de exmatriculare;
    f) exmatriculare.
    (3) Prin abatere gravă, în sensul prezentelor instrucţiuni, se înţelege abaterea care are ca efect producerea unor disfuncţii majore în activităţile, ordinea şi disciplina interioară din colegiu, afectarea în mod esenţial a imaginii acestuia ori a integrităţii fizice, demnităţii sau personalităţii celorlalţi elevi.
    ART. 124
    (1) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare şi consilierea acestuia, astfel încât să îşi îndrepte atitudinea/comportarea, cu menţionarea faptului că în caz contrar i se va aplica o sancţiune mai severă.
    (2) Observaţia individuală se aplică de diriginte sau de comandantul companiei şi nu atrage alte măsuri disciplinare.
    ART. 125
    Interdicţia temporară de a ieşi în învoire se aplică de comandantul colegiului, directorul adjunct, dirigintele clasei sau comandantul companiei şi nu atrage alte măsuri disciplinare.
    ART. 126
    (1) Retrogradarea din gradul onorific se aplică prin hotărâre a consiliului profesoral, în baza raportului comisiei de disciplină pentru elevi, la propunerea consiliului clasei.
    (2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral şi în ordinul de zi pe unitate şi nu atrage alte măsuri disciplinare.
    ART. 127
    (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
    (2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică prin hotărâre a consiliului profesoral, în baza raportului comisiei de disciplină pentru elevi, la propunerea consiliului clasei şi se consemnează în registrul de procese-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
    (3) Mustrarea scrisă se întocmeşte de diriginte, se semnează de comandant, se înregistrează la compartimentul documente clasificate şi se înmânează părinţilor/reprezentanţilor legali, personal, sub semnătură, sau se transmite prin poştă, cu confirmare de primire, apoi se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul de înregistrare al documentului.
    (4) Aplicarea sancţiunii este însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct.
    ART. 128
    (1) Preavizul de exmatriculare se aplică pentru acumularea a 20 de absenţe nemotivate la diferite discipline de studiu sau a cel puţin 15% din totalul anual al orelor la o singură disciplină ori pentru săvârşirea unei abateri grave.
    (2) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte în scris de diriginte sau de comandantul companiei, se semnează de comandant şi se înmânează părinţilor/reprezentanţilor legali sau elevului major, sub semnătură, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea şi cu atenţionarea că la prima abatere urmează exmatricularea.
    (3) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică prin hotărâre a consiliului profesoral, în baza raportului comisiei de disciplină pentru elevi, la propunerea consiliului clasei şi se consemnează în registrul de procese-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral, în catalogul clasei şi în registrul de evidenţă a elevilor.
    (4) Aplicarea sancţiunii este însoţită de scăderea notei la purtare cu două puncte, aprobată de consiliul profesoral.
    ART. 129
    Exmatricularea unui elev din colegiul naţional militar constă în eliminarea acestuia până la sfârşitul anului şcolar şi poate fi:
    a) exmatriculare cu drept de reînscriere în anul şcolar următor, în acelaşi an de studiu, la o unitate de învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale;
    b) exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp, care se stabileşte de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
    ART. 130
    (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor, în acelaşi an de studiu, la o altă unitate de învăţământ se aplică în următoarele cazuri:
    a) elevilor care acumulează 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din numărul anual de ore la o singură disciplină;
    b) elevilor care săvârşesc o abatere gravă de la prevederile prezentelor instrucţiuni şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a colegiului.
    (2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică prin hotărâre a consiliului profesoral, în baza raportului comisiei de disciplină pentru elevi, la propunerea consiliului clasei.
    (3) Aprobarea exmatriculării în cazul menţionat la alin. (1) lit. a) este condiţionată de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare.
    (4) Exmatricularea se consemnează în registrul de procese-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol şi se raportează, ierarhic, Direcţiei management resurse umane.
    (5) Exmatricularea elevului se aduce la cunoştinţă în scris, sub semnătură, elevului major sau părinţilor/reprezentanţilor legali, de către dirigintele clasei.
    (6) Exmatricularea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00, aprobată de consiliul profesoral.
    ART. 131
    (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp se aplică pentru abateri deosebit de grave, apreciate astfel de consiliul profesoral, în baza raportului comisiei de disciplină pentru elevi.
    (2) Comandantul înaintează, ierarhic, la Direcţia management resurse umane propunerea de aplicare a sancţiunii, motivată, împreună cu documentele justificative, în vederea transmiterii acestora la Ministerul Educaţiei Naţionale.
    (3) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică de către Ministerul Educaţiei Naţionale, iar hotărârea de aplicare se înscrie în ordinul de zi pe unitate şi se consemnează în registrul de procese-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
    (4) Aplicarea sancţiunii şi durata acesteia se comunică în scris, sub semnătură, părinţilor/reprezentanţilor legali sau elevului major, de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
    (5) Aplicarea sancţiunii este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
    ART. 132
    (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat una dintre sancţiunile care au efect asupra notei la purtare dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului/anului şcolar sau i s-a ridicat sancţiunea, scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula.
    (2) Decizia de anulare/ridicare a sancţiunii aparţine consiliului profesoral.
    ART. 133
    Pentru fiecare 10 absenţe nemotivate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nemotivate din numărul de ore pe semestru la o disciplină se scade nota la purtare cu un punct.
    ART. 134
    (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor colegiului sau părinţii/reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia să suporte cheltuielile aferente lucrărilor de reparaţii sau înlocuirii bunurilor deteriorate, potrivit normelor Ministerului Apărării Naţionale privind răspunderea materială.
    (2) În cazul în care nu se poate identifica vinovatul, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.
    (3) Recuperarea pagubelor nu absolvă elevii de aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezentele instrucţiuni.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Transferul elevilor

    ART. 135
    Elevii din colegiile naţionale militare se pot transfera, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, păstrând forma de învăţământ, conform reglementărilor Ministerului Educaţiei Naţionale privind transferul elevilor şi prezentele instrucţiuni, astfel:
    a) în acelaşi colegiu, de la o clasă la alta;
    b) de la un colegiu naţional militar la altul;
    c) într-o altă unitate de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale;
    d) de la o unitate de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale într-un colegiu naţional militar.
    ART. 136
    (1) În situaţia prevăzută la art. 135 lit. a), transferul se aprobă de consiliul de administraţie.
    (2) În situaţia prevăzută la art. 135 lit. b), transferul se aprobă de consiliul de administraţie al colegiului unde se efectuează transferul, cu avizul consiliului de administraţie al colegiului de unde se transferă elevul.
    (3) În situaţia prevăzută la art. 135 lit. c), transferul se efectuează cu avizul consiliului de administraţie al colegiului şi aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ unde se transferă elevul, cu informarea ierarhică a Direcţiei management resurse umane.
    (4) În situaţia prevăzută la art. 135 lit. d), transferurile se aprobă astfel:
    a) pentru copiii cadrelor militare în activitate şi ai soldaţilor şi gradaţilor profesionişti decedaţi în timpul şi din cauza serviciului militar, ca urmare a unor catastrofe sau a unor acte de devotament excepţional ori a unor misiuni în cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare - de către şeful Direcţiei management resurse umane, în limitele cifrei totale de şcolarizare aprobate pentru învăţământul liceal militar, corespunzătoare anului respectiv de studiu, iar dacă aceasta se depăşeşte, de către ministrul apărării naţionale, cu aprobarea prealabilă a consiliului de administraţie şi avizul inspectoratului şcolar judeţean;
    b) de către consiliul de administraţie al colegiului unde se efectuează transferul, cu informarea, pe cale ierarhică, a Direcţiei management resurse umane, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a prin neprezentarea, retragerea sau eliminarea candidaţilor declaraţi "admis", cu candidaţii neadmişi în sesiunea din anul respectiv, în ordinea strict descrescătoare a mediilor lor de admitere.
    (5) Transferul dintr-un colegiu naţional militar într-o unitate de învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale se face potrivit reglementărilor emise de acest minister.
    (6) În cazul de transfer prevăzut la alin. (4) lit. a), când se depăşeşte cifra de şcolarizare, transferul se poate realiza conform principiului "resursa financiară urmează elevul".
    ART. 137
    (1) Transferul menţionat la art. 136 alin. (4) lit. b) se poate efectua în următoarele perioade:
    a) în termen de 30 de zile de la data începerii cursurilor, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar;
    b) în vacanţa intersemestrială;
    c) în vacanţa de vară;
    d) în timpul anului şcolar, pentru cazurile speciale.
    (2) În cazul menţionat la alin. (1) lit. b), transferul se efectuează numai dacă solicitanţii îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) sunt examinaţi medical şi declaraţi "apt";
    b) susţin şi promovează examenele de diferenţă, potrivit prevederilor art. 87 din prezentele instrucţiuni.
    (3) În cazul menţionat la alin. (1) lit. c), transferul se efectuează numai dacă solicitanţii îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) sunt examinaţi medical şi declaraţi "apt";
    b) susţin şi promovează probele de selecţie şi examenele de diferenţă, potrivit prevederilor art. 87 din prezentele instrucţiuni.
    (4) În cazul menţionat la alin. (1) lit. d), efectuarea transferului este condiţionată de efectuarea examinării medicale şi/sau susţinerea probelor de selecţie, după caz, în funcţie de termenul de valabilitate al rezultatelor obţinute anterior de candidat la aceste examinări/evaluări.
    ART. 138
    (1) Transferurile, cu excepţia cazurilor speciale şi a celor prevăzute la art. 136 alin. (4), se pot efectua numai în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară.
    (2) Transferurile elevilor de la o unitate de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale într-un colegiu naţional militar, în cazul prevăzut la art. 136 alin. (4) lit. a), se poate efectua până la clasa a XII-a, inclusiv.
    (3) Solicitările de transfer în colegiile naţionale militare în cazul gemenilor se soluţionează prin aplicarea prevederilor art. 136 alin. (4), art. 137 şi 138.
    (4) Gemenii admişi într-un colegiu naţional militar se pot muta în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea acestora.
    ART. 139
    (1) După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului, în termen de 5 zile iar unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită situaţia şcolară în termen de 10 zile de la primirea solicitării.
    (2) Elevul este înscris în catalog numai după primirea situaţiei şcolare de la unitatea de învăţământ de la care s-a transferat.
    ART. 140
    Transferul sau exmatricularea elevilor pentru motive medicale pot interveni doar pe baza deciziei Comisiei de expertiză medico-militară, avizată de Comisia centrală de expertiză medico-militară sau, după caz, a Comisiei centrale de expertiză medico-militară.
    ART. 141
    Transferul elevilor din colegiile naţionale militare în unităţile similare din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale se aprobă numai după stabilirea cuantumului cheltuielilor de întreţinere, dacă este cazul, şi a modului de recuperare a acestora, potrivit prevederilor legale.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Încetarea calităţii de elev

    ART. 142
    (1) Calitatea de elev în învăţământul liceal militar încetează în următoarele situaţii:
    a) la absolvirea studiilor în colegiul naţional militar;
    b) în cazul transferului într-o unitate de învăţământ care nu aparţine Ministerului Apărării Naţionale;
    c) în cazul exmatriculării;
    d) la cererea scrisă a elevului/părinţilor/reprezentanţilor legali, caz în care elevul se consideră retras;
    e) dacă nu se prezintă la ore, în clasa a IX-a, în termen de 5 zile de la începerea cursurilor, fără să justifice absenţele;
    f) dacă este declarat "inapt medical".
    (2) În cazul în care calitatea de elev în învăţământul liceal militar încetează în urma exmatriculării, transferului sau retragerii, din motive imputabile acestuia, părintele/ reprezentantul legal are obligaţia, conform angajamentului prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni, să restituie cheltuielile de întreţinere a elevului în colegiu.
    (3) Obligaţia de plată a cheltuielilor de întreţinere în colegiu nu se aplică elevilor care se retrag la cerere, în clasa a IX-a, în primele 30 de zile calendaristice de la începutul cursurilor şi celor care se transferă/retrag din motive medicale.
    (4) Elevii din clasa a XII-a aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f) pot continua studiile în învăţământul liceal militar, dacă se angajează să suporte cheltuielile de întreţinere aferente perioadei de şcolarizare rămase până la absolvire.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Consiliul şcolar al elevilor

    ART. 143
    Consiliul şcolar al elevilor reprezintă interesele elevilor din colegiu este structură consultativă şi partener al unităţii de învăţământ.
    ART. 144
    (1) În colegiile naţionale militare, consiliul şcolar al elevilor este format din şefii de clasă.
    (2) Modul de funcţionare şi atribuţiile consiliului şcolar al elevilor şi ale membrilor acestuia se stabilesc prin regulamentul propriu, care se supune avizării consiliului de administraţie şi aprobării comandantului, şi se anexează la regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.
    (3) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentantul în consiliul de administraţie al colegiului.
    (4) Consiliul profesoral al colegiului desemnează un cadru didactic care realizează legătura cu consiliul şcolar al elevilor.
    (5) Consiliul elevilor asigură reprezentarea, informarea şi implicarea elevilor în activitatea consiliului de administraţie, în relaţiile cu structurile similare din unităţile de învăţământ partenere, în organizarea activităţilor extraşcolare şi a altor activităţi în sprijinul învăţământului.

    CAP. VII
    Partenerii educaţionali

    SECŢIUNEA 1
    Obligaţiile părinţilor

    ART. 145
    (1) Părinţii/Reprezentanţii legali ai candidaţilor declaraţi "admis" încheie cu comandantul colegiului naţional militar, în calitate de reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale, în termen de 30 de zile de la începerea cursurilor, un angajament în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
    (2) În perioada menţionată la alin. (1) se aduc la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora, prin grija diriginţilor, următoarele:
    a) conţinutul prezentelor instrucţiuni, în părţile care privesc elevii şi părinţii;
    b) normele de ordine interioară ale unităţii de învăţământ.
    (3) Angajamentul se încheie în 3 exemplare, în original, câte unul pentru fiecare parte semnatară şi îşi produce efectele de la data semnării.
    (4) Refuzul de a semna angajamentul de către părinte/reprezentant legal şi elev se consemnează, în scris, prin raport înaintat comandantului şi atrage după sine pierderea dreptului de a deveni elev al colegiului naţional militar.
    (5) Modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în angajament de către personalul din unitatea de învăţământ constituie criteriu de evaluare a activităţii acestuia.
    (6) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin angajament de către personalul din unitatea de învăţământ constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.
    (7) Consiliul de administraţie urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în angajament, analizează situaţiile în care se constată încălcarea acestuia de către personalul din unitatea de învăţământ şi numeşte comisia de cercetare disciplinară.
    ART. 146
    Părinţii/Reprezentanţii legali ai elevilor au obligaţia ca cel puţin o dată pe lună să ia legătura cu dirigintele, pentru a se informa cu privire la situaţia şcolară şi comportamentul acestora.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Adunarea generală a părinţilor elevilor clasei

    ART. 147
    (1) Adunarea generală a părinţilor elevilor clasei se constituie din toţi părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor dintr-o clasă.
    (2) Adunarea generală a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor clasei are atribuţii de decizie privind activităţile de susţinere a colegiului în demersul de asigurare a condiţiilor necesare instruirii şi educării elevilor.
    (3) În adunarea generală a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor clasei se discută problemele generale ale colectivului de elevi şi nu situaţia concretă a unui elev.
    (4) Situaţia unui elev se discută individual numai în prezenţa părintelui/reprezentantului legal al acestuia.
    ART. 148
    (1) Adunarea generală a părinţilor/ reprezentanţilor legali ai elevilor clasei se convoacă de către diriginte împreună cu preşedintele comitetului de părinţi al clasei, cu aprobarea comandantului, anual sau ori de câte ori se consideră necesar.
    (2) Adunarea generală a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor clasei poate fi convocată de către diriginte şi la cererea majorităţii elevilor sau a părinţilor/reprezentanţilor legali, cu aprobarea comandantului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Comitetul de părinţi al clasei

    ART. 149
    (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an, în cadrul primei adunări generale a părinţilor elevilor clasei.
    (2) Comitetul de părinţi al clasei este constituit dintr-un preşedinte şi 2 membri.
    (3) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul clasei şi în consiliul profesoral.
    ART. 150
    Relaţionarea conducerii colegiului naţional militar cu comitetul de părinţi al clasei se realizează prin dirigintele clasei sau, în lipsa acestuia, prin comandantul de companie.
    ART. 151
    (1) Comitetul de părinţi al clasei are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) susţine întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ, prin atragerea de contribuţii financiare sau materiale din partea unor persoane fizice sau juridice;
    b) acordă sprijin în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională a elevilor;
    c) acordă sprijin dirigintelui în organizarea şi desfăşurarea de activităţi extraşcolare.
    (2) Comitetul de părinţi al clasei poate propune, în adunarea generală a părinţilor, modul în care aceştia pot contribui la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a colegiului.
    (3) Contribuţiile financiare şi materiale se gestionează şi se administrează de către comitetul de părinţi al clasei.
    (4) Dirigintelui îi este interzis să opereze cu contribuţiile părinţilor.
    (5) Sponsorizările şi donaţiile către colegiu se fac în conformitate cu actele normative în vigoare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi

    ART. 152
    (1) La nivelul fiecărui colegiu naţional militar funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor.
    (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se compune din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.
    (3) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentantul în consiliul de administraţie.
    ART. 153
    (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor se poate constitui ca asociaţie a părinţilor.
    (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi se organizează şi funcţionează potrivit prezentelor instrucţiuni, regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ şi propriului regulament/statut.
    ART. 154
    Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi are următoarele atribuţii:
    a) susţine programele de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din colegiu, prin atragerea de contribuţii financiare sau materiale din partea unor persoane fizice sau juridice;
    b) susţine activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională a elevilor;
    c) susţine conducerea colegiului în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare şi a festivităţilor anuale;
    d) iniţiază acţiuni şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii elevilor în spaţiile de cazare şi hrănire.
    ART. 155
    (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi poate atrage resurse financiare extrabugetare constând în contribuţii, donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care pot fi utilizate pentru:
    a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului colegiului;
    b) acordarea de premii şi burse elevilor;
    c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
    d) acordarea de sprijin financiar elevilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
    e) alte activităţi în beneficiul elevilor colegiului.
    (2) Fondurile financiare la dispoziţia Consiliului reprezentativ al părinţilor/Asociaţiei de părinţi se cheltuiesc prin decizia acestuia/acesteia, din proprie iniţiativă. Se interzice personalului colegiului să opereze cu aceste fonduri.
    (3) Constituirea fondurilor de protocol sau a oricărui alt fond destinat examenelor naţionale sau altor evaluări este interzisă în colegiile naţionale militare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Parteneriate/Protocoale între colegiile naţionale militare şi alţi parteneri educaţionali

    ART. 156
    Colegiile naţionale militare pot realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau cu alte tipuri de organizaţii, în interesul elevilor, cu condiţia ca activităţile derulate în cadrul acestora să nu contravină moralei sau legilor statului şi să nu aibă conotaţii politice, de propagandă electorală sau de prozelitism religios.
    ART. 157
    Colegiile naţionale militare pot iniţia, în parteneriat cu structuri ale Ministerului Apărării Naţionale şi cu asociaţiile de părinţi, prin decizia consiliului de administraţie, activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare cu elevii, prin programul "Şcoala după şcoală", cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    ART. 158
    (1) Colegiile naţionale militare pot încheia protocoale cu structuri ale Ministerului Apărării Naţionale, organizaţii nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură şi alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională.
    (2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului colegiului, în protocol se specifică, concret, cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor.
    ART. 159
    (1) Colegiile naţionale militare pot încheia protocoale şi pot derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (2) Reprezentanţii părinţilor se pot implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor care se derulează de către colegiu.

    CAP. VIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 160
    În termen de 60 de zile de la data publicării prezentelor instrucţiuni în Monitorul Oficial al României, Partea I, colegiile naţionale militare au obligaţia să elaboreze regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ şi să transmită câte o copie a acestuia eşalonului ierarhic superior şi Direcţiei management resurse umane.
    ART. 161
    (1) Angajamentul prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni se semnează începând cu seria de elevi care se înmatriculează în clasa a IX-a în anul şcolar 2014-2015.
    (2) Angajamentul semnat de elevi şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora în baza "I.M.-3/14, Norme de organizare şi funcţionare a colegiilor militare liceale", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.113/2006*), îşi păstrează valabilitatea până la absolvirea studiilor liceale militare de către seriile de elevi aflate în şcolarizare.
___________
    *) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.113/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, comandantul colegiului naţional militar are obligaţia de a dispune măsurile ce se impun în vederea informării elevilor din clasele a X-a-a XII-a şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora cu privire la posibilitatea de a încheia un nou angajament, potrivit prezentelor instrucţiuni, care îl înlocuieşte pe cel anterior, începând cu data semnării. Angajamentele se încheie în termen de 3 luni de la data informării.
    ART. 162
    Prevederile prezentelor instrucţiuni privind dobândirea calităţii de elev în învăţământul liceal militar, prin transfer pe locurile rămase libere la clasa a IX-a, de către candidaţii neadmişi, se aplică începând cu anul şcolar 2014-2015.
    ART. 163
    (1) Personalul care este încadrat în funcţia de psiholog în colegiile naţionale militare şi care nu deţine atestat de liberă practică în specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională are obligaţia de a-l obţine în termen de 3 ani de la data publicării prezentelor instrucţiuni în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), contractul de muncă al personalului încadrat în funcţia de psiholog în colegiile naţionale militare, care nu a obţinut atestatul de liberă practică în specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, încetează de drept.

    ANEXĂ
    ─────
la instrucţiuni
───────────────
                                        - Model -

    ROMÂNIA NECLASIFICAT
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplarul nr. .......
    Colegiul Naţional Militar ..........


                                    ANGAJAMENT

    I. Având în vedere prevederile art. 86 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 1 şi 3 din Decretul nr. 473/1971 privind încheierea de angajamente de către candidaţii admişi să urmeze instituţii militare de învăţământ şi instituţii civile de învăţământ superior, pentru care cheltuielile de întreţinere se suportă de Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Afacerilor Interne, devenit Legea nr. 21/1972, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 145 din Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 110/2014, se încheie prezentul angajament între:
    1. Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în ........., reprezentat de .........., în calitate de comandant al Colegiului Naţional Militar ......... cu sediul în ...........,
    2. Beneficiarul indirect, doamna/domnul ......., părinte/reprezentant legal al elevului/elevei .......... cu domiciliul în ..........,
    3. Beneficiarul direct, .........., elev.
    II. Scopul: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ în colegiul naţional militar, prin responsabilizarea tuturor părţilor implicate în educaţia elevilor.
    III. Drepturile părţilor: părţile semnatare ale prezentului angajament au drepturile prevăzute în Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 110/2014 şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional Militar ............................ .
    IV. Obligaţiile părţilor: părţile semnatare ale prezentului angajament au obligaţiile prevăzute în Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 110/2014 şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional Militar .......................... .
    1. Ministerul Apărării Naţionale se obligă să asigure elevului/elevei:
    a) educaţia şi formarea profesională specifice învăţământului liceal militar;
    b) cazarea, hrănirea, echiparea, transportul dus şi întors pe timpul vacanţelor, precum şi alte drepturi, în conformitate cu dispoziţiile legale, pe întreaga durată a şcolarizării în colegiul naţional militar;
    c) participarea la probele de selecţie pentru admiterea în învăţământul superior sau postliceal militar;
    d) condiţii ca, după absolvirea colegiului naţional militar cu diplomă de bacalaureat, să participe la admiterea în învăţământul superior militar, după ce a fost declarat/declarată "admis" la selecţia organizată în acest scop, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale, cu opţiunile elevului/elevei şi cu aptitudinile şi rezultatele obţinute de elev/elevă la învăţătură şi comportare;
    e) repartizarea într-o unitate de învăţământ postliceal militar, în limita locurilor disponibile, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale, cu opţiunile elevului/elevei şi cu aptitudinile şi rezultatele obţinute de elev/elevă la învăţătură şi comportare, în situaţia în care promovează examenul de bacalaureat în a doua sesiune sau nu este declarat/declarată "admis" în învăţământul superior militar.
    2. Beneficiarul indirect: doamna/domnul ......, părinte/reprezentant legal al elevului/elevei .........., cu domiciliul în ........., mă oblig:
    1) să asigur îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul angajament de către fiul meu/fiica mea;
    2) să restitui, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sumele băneşti reprezentând cheltuielile de întreţinere din perioada în care a avut calitatea de elev în colegiul naţional militar pentru fiul meu/fiica mea, în cazul în care:
    a) va fi exmatriculat/exmatriculată pentru săvârşirea unor abateri disciplinare grave sau pentru alte motive imputabile lui/ei;
    b) va rămâne repetent/repetentă sau va fi declarat/declarată "necorespunzător pentru profilul militar";
    c) nu se va prezenta la probele de selecţie în vederea admiterii în învăţământul superior sau postliceal militar;
    d) nu va participa la concursul de admitere într-o instituţie de învăţământ superior militar, dacă va fi declarat/declarată "admis" la probele de selecţie;
    e) nu va solicita înmatricularea în instituţia de învăţământ superior militar la care va fi declarat/declarată "admis" şi nu va frecventa cursurile organizate de aceasta;
    f) va refuza repartizarea într-o unitate de învăţământ postliceal militar, în limita locurilor disponibile, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale, cu opţiunile elevului/elevei şi cu aptitudinile şi rezultatele obţinute de elev/elevă la învăţătură şi comportare, în situaţia în care promovează examenul de bacalaureat în a doua sesiune sau nu este declarat/declarată "admis" în învăţământul superior militar;
    g) nu va promova examenul de bacalaureat nici în a doua sesiune.
    3) să achit contravaloarea bunurilor materiale din dotarea colegiului naţional militar pierdute, deteriorate sau distruse din neglijenţa fiului meu/fiicei mele;
    4) să efectuez transferul fiului meu/fiicei mele într-o unitate de învăţământ preuniversitar din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, în următoarele situaţii:
    a) dacă nu poate finaliza studiile în colegiul naţional militar din motive de sănătate ori alte motive neimputabile lui/ei;
    b) dacă este declarat/declarată "repetent" sau "necorespunzător pentru profilul militar".
    3. Beneficiarul direct: elevul ................, mă oblig:
    a) să respect normele care reglementează activitatea în colegiul naţional militar;
    b) să manifest interes la învăţătură pentru a obţine rezultate cât mai bune la toate disciplinele şi activităţile de învăţământ;
    c) să manifest, în toate împrejurările, o conduită demnă şi civilizată, o ţinută regulamentară, în concordanţă cu onoarea şi demnitatea de elev al/elevă a colegiului naţional militar;
    d) să îndeplinesc obligaţiile ce îmi revin şi să nu săvârşesc abateri disciplinare;
    e) să susţin examenul de bacalaureat;
    f) să mă prezint la probele de selecţie pentru admiterea în învăţământul superior sau postliceal militar şi, dacă voi fi declarat/declarată "admis" la acestea, să particip la concursul de admitere într-o instituţie de învăţământ superior militar;
    g) să solicit înmatricularea în instituţia de învăţământ superior militar la care voi fi declarat/declarată "admis" şi să frecventez cursurile organizate de aceasta;
    h) să solicit înmatricularea într-o unitate de învăţământ postliceal militar, în limita locurilor disponibile, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi cu opţiunile, aptitudinile şi rezultatele obţinute de mine la învăţătură şi comportare, în situaţia în care voi promova examenul de bacalaureat în a doua sesiune sau nu voi fi declarat/declarată "admis" în învăţământul superior militar;
    i) să utilizez corespunzător baza material-didactică şi celelalte bunuri existente în unitatea de învăţământ şi să le păstrez în bună stare de utilizare şi funcţionare.
    V. Durata angajamentului: _ ani (în funcţie de durata şcolarizării).
    VI. Alte clauze:
    Forţa majoră
    Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii.
    Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile va înştiinţa în scris cealaltă parte, în termen de 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră.
    Soluţionarea litigiilor
    Părţile vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării angajamentului.
    Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată competente, conform legii.
    Prezentul angajament s-a încheiat la Colegiul Naţional Militar ....... în 3 (trei) exemplare, în original, pentru fiecare parte şi s-a înregistrat cu nr. ....... din ........., după ce, în prealabil, s-a verificat identitatea elevului/elevei şi cea a părintelui/reprezentantului său legal.
    Am primit un exemplar din prezentul angajament.

    Elevul/Eleva ................................
                 (numele, prenumele şi semnătura)

    Părintele/Reprezentantul legal ................................
                                   (numele, prenumele şi semnătura)

    Comandantul Colegiului Naţional Militar ....................................
                                       (gradul, numele, prenumele şi semnătura)

                       __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016