Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNE  nr. 1 din 31 iulie 2019  pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare    Twitter Facebook
Cautare document

 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 31 iulie 2019 pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 652 din 6 august 2019
    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. a) şi d),art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) şi art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 30.07.2019,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea instrucţiune:
    ART. I
    Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 29 iulie 2016, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă a literei c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF - SIIF ce aplică prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare:"

    2. La articolul 4, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Entităţile înscriu la rândul 20 «Salarii şi indemnizaţii» din cadrul formularului A «Situaţia veniturilor şi cheltuielilor», rândul 33 «Salarii» din cadrul formularului B «Situaţia veniturilor şi cheltuielilor», respectiv rândul 17 «Salarii şi indemnizaţii» din cadrul formularului «Contul de profit şi pierdere» toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri va fi cuprinsă şi contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Informaţiile reprezentând contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, în cadrul formularului «Date informative» (cod 30)."

    3. În cadrul anexei nr. 1, formularul „SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII“ (cod 10) se modifică conform *^), care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.
    4. În cadrul anexei nr. 1, formularul „A. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR“ (cod 20) se modifică conform anexei nr. 2*^), care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.
    5. În cadrul anexei nr. 1, formularul „DATE INFORMATIVE“ (cod 30) se modifică conform anexei nr. 3*^), care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.
    6. În cadrul anexei nr. 3, formularul „DATE INFORMATIVE“ (cod 30) se modifică conform anexei nr. 4*^), care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.
    *) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.    ART. II
    Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena Doina Dascălu

    Bucureşti, 31 iulie 2019.
    Nr. 1.
    ANEXA 1

    Formularul „SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII“
    (cod 10) din anexa nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016
    FORMATUL RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE ................ PENTRU ENTITĂŢILE AUTORIZATE,
    REGLEMENTATE ŞI SUPRAVEGHEATE DE ASF - SIIF, CU EXCEPŢIA
    ORGANISMELOR DE PLASAMENT COLECTIV CE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
    SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
     la data de 30 iunie ..........

┌───┬────────────────────────────────────┐
│cod│- lei - │
│10 │ │
├───┴─────────────────┬───┬──────────────┤
│ │ │Sold la: │
│Denumirea elementului│Nr.├────────┬─────┤
│ │rd.│1 │30 │
│ │ │ianuarie│iunie│
├─────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│A │B │1 │2 │
├───┬─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE │ │ │ │
│ │IMOBILIZATE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │NECORPORALE (ct. │ │ │ │
│ │203 - 2803 - 2903│ │ │ │
│ │+ 205 + 208 - │01 │ │ │
│ │2805 - 2808 - │ │ │ │
│ │2905 - 2906 - │ │ │ │
│ │2908 + 2071 + │ │ │ │
│ │4094) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │CORPORALE (ct. │ │ │ │
│ │211 + 212 - 2811 │ │ │ │
│ │-2812 - 2911 - │ │ │ │
│ │2912 + 213 + 223 │ │ │ │
│ │- 2813 - 2913 + │02 │ │ │
│ │214 + 224 -2814 -│ │ │ │
│ │2914 + 215 - 2815│ │ │ │
│ │- 2915 + 231 - │ │ │ │
│A. │2931 + 235 - 2935│ │ │ │
│ │+ 4093) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. ACTIVE │ │ │ │
│ │BIOLOGICE (ct. │03 │ │ │
│ │241 - 284 - 294) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │IV. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │FINANCIARE (ct. │ │ │ │
│ │261- 2961 + 2671 │ │ │ │
│ │+ 2672 - 2965 + │ │ │ │
│ │262 + 263 - 2962 │ │ │ │
│ │+ 2673 + 2674 - │04 │ │ │
│ │2967 + 265 - 2964│ │ │ │
│ │+ 2675* + 2676* +│ │ │ │
│ │2677 + 2678* + │ │ │ │
│ │2679* - 2966* │ │ │ │
│ │-2969*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE │ │ │ │
│ │IMOBILIZATE - │05 │ │ │
│ │TOTAL (rd. 01 la │ │ │ │
│ │04) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. STOCURI (ct. │ │ │ │
│ │302 + 303 + /- │ │ │ │
│ │308 + 322 + 323 +│06 │ │ │
│ │351 - 392 -395 + │ │ │ │
│ │311 + 332-394 │ │ │ │
│ │-3952 + 4091) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. CREANŢE │ │ │ │
│ │(Sumele care │ │ │ │
│ │urmează să fie │ │ │ │
│ │încasate după o │ │ │ │
│ │perioadă mai mare│ │ │ │
│ │de un an trebuie │ │ │ │
│ │prezentate │ │ │ │
│ │separat pentru │ │ │ │
│B. │fiecare element) │ │ │ │
│ │(ct. 2675* + │ │ │ │
│ │2676* + 2678* + │ │ │ │
│ │2679* - 2966* │ │ │ │
│ │-2969* + 411 + │07 │ │ │
│ │413 + 418 - 491 +│ │ │ │
│ │4092 + 451** - │ │ │ │
│ │495* + 452** - │ │ │ │
│ │4953 + 425 + 4282│ │ │ │
│ │+ 431** + 437** +│ │ │ │
│ │4382 + 441** + │ │ │ │
│ │4424 + 4428** + │ │ │ │
│ │444** + 445 + │ │ │ │
│ │446** + 447** + │ │ │ │
│ │4482 + 4582 + 461│ │ │ │
│ │+ 473** - 496 + │ │ │ │
│ │5187 + 456 - │ │ │ │
│ │495*), din care: │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │- creanţe │ │ │ │
│ │reprezentând │ │ │ │
│ │dividende │08 │ │ │
│ │repartizate în │ │ │ │
│ │cursul perioadei │ │ │ │
│ │de raportare │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. INVESTIŢII │ │ │ │
│ │PE TERMEN SCURT │ │ │ │
│ │(ct. 503 + 505 + │ │ │ │
│ │506 + 507 + din │09 │ │ │
│ │ct. 508 - 591 - │ │ │ │
│ │593 - 595 -596 - │ │ │ │
│ │598 + 5113 + │ │ │ │
│ │5114) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │IV. CASA ŞI │ │ │ │
│ │CONTURI LA BĂNCI │ │ │ │
│ │(din ct. 508 + │10 │ │ │
│ │ct. 5112 + 512 + │ │ │ │
│ │531 + 532 + 541 +│ │ │ │
│ │542) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
│ │- TOTAL (rd. 06 +│11 │ │ │
│ │07 + 09 + 10) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │CHELTUIELI ÎN │ │ │ │
│ │AVANS (ct. 471) │12 │ │ │
│ │(rd. 13 + 14) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Sume de reluat│ │ │ │
│ │într-o perioadă │13 │ │ │
│C. │de până la un an │ │ │ │
│ │(din ct. 471*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Sume de reluat│ │ │ │
│ │într-o perioadă │14 │ │ │
│ │mai mare de un an│ │ │ │
│ │(din ct. 471*) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │DATORII: SUMELE │ │ │ │
│ │CARE TREBUIE │ │ │ │
│ │PLĂTITE ÎNTR-O │ │ │ │
│ │PERIOADĂ DE PÂNĂ │ │ │ │
│ │LA UN AN (ct. 161│ │ │ │
│ │+ 1681 - 169 + │ │ │ │
│ │1621 + 1622 + │ │ │ │
│ │1624 + 1625 + │ │ │ │
│ │1627 + 1682 + │ │ │ │
│ │5191 + 5192 + │ │ │ │
│ │5198 + 419 + 401 │ │ │ │
│ │+ 404 + 408 + 403│ │ │ │
│ │+ 405 + 406 + │ │ │ │
│ │1661 + 1685 + │ │ │ │
│ │2691 + 451*** + │ │ │ │
│ │1663 + 1686 + │ │ │ │
│D. │2692 + 452*** + │15 │ │ │
│ │1623 + 1626 + 167│ │ │ │
│ │+ 1687 + 2693 + │ │ │ │
│ │2695 + 421 + 422 │ │ │ │
│ │+ 423 + 424 + 426│ │ │ │
│ │+ 427 + 4281 + │ │ │ │
│ │431*** + 427*** +│ │ │ │
│ │4381 + 441*** + │ │ │ │
│ │4423 + 4428*** + │ │ │ │
│ │444*** + 445*** +│ │ │ │
│ │447*** + 4481 + │ │ │ │
│ │455 + 456*** + │ │ │ │
│ │457 + 4581 + 462 │ │ │ │
│ │+ 473*** + 509 + │ │ │ │
│ │5186 + 5193 + │ │ │ │
│ │5194 + 5195 + │ │ │ │
│ │5196 + 5197) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
│ │NETE/DATORII │ │ │ │
│E. │CURENTE NETE (rd.│16 │ │ │
│ │11 + 13- 15-22-25│ │ │ │
│ │-28) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│F. │MINUS DATORII │17 │ │ │
│ │CURENTE (rd. 05 +│ │ │ │
│ │14 + 16) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │DATORII: SUMELE │ │ │ │
│ │CARE TREBUIE │ │ │ │
│ │PLĂTITE ÎNTR-O │ │ │ │
│ │PERIOADĂ MAI MARE│ │ │ │
│ │DE UN AN (ct. 161│ │ │ │
│ │+ 1681-169 + 1621│ │ │ │
│ │+ 1622 + 1624 + │ │ │ │
│ │1625 + 1627 + │ │ │ │
│ │1682 + 5191 + │ │ │ │
│ │5192 + 5198 + 419│ │ │ │
│ │+ 401 + 404 + 408│ │ │ │
│ │+ 403 + 405 + 406│ │ │ │
│ │+ 1661 + 1685 + │ │ │ │
│ │2691 + 451*** + │ │ │ │
│ │1663 + 1686 + │ │ │ │
│G. │2692 + 452*** + +│18 │ │ │
│ │1623 + 1626 + 167│ │ │ │
│ │+ 1687 + 2693 + │ │ │ │
│ │2695 + 421 + 422 │ │ │ │
│ │+ 423 + 424 + 426│ │ │ │
│ │+ 427 + 4281 + │ │ │ │
│ │431*** + 437*** +│ │ │ │
│ │4381 + 441*** + │ │ │ │
│ │4423 + 4428*** + │ │ │ │
│ │444*** + 445*** +│ │ │ │
│ │447*** + 4481 + │ │ │ │
│ │455 + 456*** + │ │ │ │
│ │4581 + 462 + │ │ │ │
│ │473*** + 509 + │ │ │ │
│ │5186 + 5193 + │ │ │ │
│ │5194 + 5195 + │ │ │ │
│ │5196 + 5197) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │PROVIZIOANE (ct. │ │ │ │
│H. │1517 + 1511 + │19 │ │ │
│ │1512 + 1513 + │ │ │ │
│ │1514 + 1518) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │VENITURI ÎN AVANS│ │ │ │
│ │(rd. 21 + 24 + │20 │ │ │
│ │27) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Subvenţii │ │ │ │
│ │pentru investiţii│21 │ │ │
│ │(ct. 475) (rd. 22│ │ │ │
│ │+ 23) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1.1 Sume de │ │ │ │
│ │reluat într-o │ │ │ │
│ │perioadă de până │22 │ │ │
│ │la un an (din ct.│ │ │ │
│ │475*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1.2 Sume de │ │ │ │
│ │reluat într-o │ │ │ │
│ │perioadă mai mare│23 │ │ │
│ │de un an (din ct.│ │ │ │
│ │475*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │înregistrate în │24 │ │ │
│ │avans (ct. 472) │ │ │ │
│ │(rd. 25 + 26) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2.1 Sume de │ │ │ │
│ │reluat într-o │ │ │ │
│I. │perioadă de până │25 │ │ │
│ │la un an (ct. │ │ │ │
│ │472*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2.2 Sume de │ │ │ │
│ │reluat într-o │ │ │ │
│ │perioadă mai mare│26 │ │ │
│ │de un an (ct. │ │ │ │
│ │472*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Venituri în │ │ │ │
│ │avans aferente │ │ │ │
│ │activelor primite│ │ │ │
│ │prin transfer de │27 │ │ │
│ │la clienţi (ct. │ │ │ │
│ │478) (rd. 28 + │ │ │ │
│ │29) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3.1 Sume de │ │ │ │
│ │reluat într-o │ │ │ │
│ │perioadă de până │28 │ │ │
│ │la un an (din ct.│ │ │ │
│ │478*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3.2 Sume de │ │ │ │
│ │reluat într-o │ │ │ │
│ │perioadă mai mare│29 │ │ │
│ │de un an (din ct.│ │ │ │
│ │478*) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │CAPITAL ŞI │ │ │ │
│ │REZERVE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. CAPITAL │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Capital │ │ │ │
│ │subscris vărsat │30 │ │ │
│ │(ct. 1012) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Capital │ │ │ │
│ │subscris nevărsat│31 │ │ │
│ │(ct. 1011) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Capital │ │ │ │
│ │subscris │ │ │ │
│ │reprezentând │32 │ │ │
│ │datorii │ │ │ │
│ │financiare1 (ct. │ │ │ │
│ │1021) │ │ │ │
│ ├────────────┬────┼───┼────────┼─────┤
│ │4. Ajustări │Sold│33 │ │ │
│ │ale │C │ │ │ │
│ │capitalului ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │social (ct. │Sold│34 │ │ │
│ │1022) │D │ │ │ │
│ ├────────────┼────┼───┼────────┼─────┤
│ │5. Alte │Sold│35 │ │ │
│ │elemente de │C │ │ │ │
│ │capitaluri ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │proprii (ct.│Sold│36 │ │ │
│ │103) │D │ │ │ │
│ ├────────────┴────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 30 + │ │ │ │
│ │31 + 32 + 33 -34 │37 │ │ │
│ │+ 35 -36) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. PRIME DE │38 │ │ │
│ │CAPITAL (ct. 104)│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. REZERVE DIN │ │ │ │
│ │REEVALUARE (ct. │39 │ │ │
│ │105) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │IV. REZERVE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Rezerve legale│40 │ │ │
│J. │(ct. 1061) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Rezerve │ │ │ │
│ │statutare sau │41 │ │ │
│ │contractuale (ct.│ │ │ │
│ │1063) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Alte rezerve │42 │ │ │
│ │(ct. 1068) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 40 la │43 │ │ │
│ │42) │ │ │ │
│ ├────────────┬────┼───┼────────┼─────┤
│ │Diferenţe de│ │ │ │ │
│ │curs valutar│ │ │ │ │
│ │din │Sold│ │ │ │
│ │conversia │C │44 │ │ │
│ │situaţiilor │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │
│ │anuale │ │ │ │ │
│ │individuale ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │într-o │ │ │ │ │
│ │monedă de │ │ │ │ │
│ │prezentare │Sold│ │ │ │
│ │diferită de │D │45 │ │ │
│ │monedă │ │ │ │ │
│ │funcţională │ │ │ │ │
│ │(ct. 1072) │ │ │ │ │
│ ├────────────┴────┼───┼────────┼─────┤
│ │Acţiuni proprii │46 │ │ │
│ │(ct. 109) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Câştiguri legate │ │ │ │
│ │de vânzarea sau │ │ │ │
│ │anularea │47 │ │ │
│ │instrumentelor de│ │ │ │
│ │capitaluri │ │ │ │
│ │proprii (ct. 141)│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Pierderi legate │ │ │ │
│ │de emiterea, │ │ │ │
│ │răscumpărarea, │ │ │ │
│ │vânzarea, cedarea│ │ │ │
│ │cu titlu gratuit │48 │ │ │
│ │sau anularea │ │ │ │
│ │instrumentelor de│ │ │ │
│ │capitaluri │ │ │ │
│ │proprii (ct. 149)│ │ │ │
├───┼────────────┬────┼───┼────────┼─────┤
│ │V. REZULTAT │ │ │ │ │
│ │REPORTAT, CU│Sold│ │ │ │
│ │EXCEPŢIA │C │49 │ │ │
│ │REZULTATULUI│ │ │ │ │
│ │REPORTAT │ │ │ │ │
│ │PROVENIT DIN├────┼───┼────────┼─────┤
│ │ADOPTAREA │ │ │ │ │
│ │PENTRU PRIMA│Sold│ │ │ │
│ │DATA A IAS │D │50 │ │ │
│ │29 (ct. 117)│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────┼───┼────────┼─────┤
│ │VI. REZULTAT│Sold│ │ │ │
│ │REPORTAT │C │51 │ │ │
│ │PROVENIT DIN│ │ │ │ │
│ │ADOPTAREA ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │PENTRU PRIMA│Sold│ │ │ │
│ │DATĂ A IAS │D │52 │ │ │
│ │29 (ct. 118)│ │ │ │ │
│ ├────────────┼────┼───┼────────┼─────┤
│ │VII. │Sold│ │ │ │
│ │PROFITUL SAU│C │53 │ │ │
│ │PIERDEREA LA│ │ │ │ │
│ │SFÂRŞITUL ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │PERIOADEI DE│Sold│ │ │ │
│ │RAPORTARE │D │54 │ │ │
│ │(ct. 121) │ │ │ │ │
│ ├────────────┴────┼───┼────────┼─────┤
│ │Repartizarea │ │ │ │
│ │profitului (ct. │55 │ │ │
│ │129) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │CAPITALURI │ │ │ │
│ │PROPRII - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 37 + 38 + 39│ │ │ │
│ │+ 43 + 44 - 45 - │56 │ │ │
│ │46 + 47 - 48 + │ │ │ │
│ │49-50 + 51 -52 + │ │ │ │
│ │53 - 54 - 55) │ │ │ │
└───┴─────────────────┴───┴────────┴─────┘

    *1) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punctul de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
    ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Întocmit, │
│ │Numele şi prenumele│
│ │........ │
│Administrator │Calitatea │
│Numele şi │.............. │
│prenumele ........│Semnătura │
│Semnătura │.......... │
│.......... │Nr. de înregistrare│
│ │în │
│ │organismul │
│ │profesional │
└──────────────────┴───────────────────┘

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:
    - director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.


    ANEXA 2

    Formularul „A. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR“ (cod 20)
    din anexa nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016
    A. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie ..........
    (formatul utilizat de către toate entităţile, cu excepţia organismelor de plasament colectiv constituite prin act constitutiv)

┌──────────────────┬────────────────────┐
│cod 20 │- lei - │
├──────────────────┼───┬────────────────┤
│ │ │Perioada de │
│Denumirea │Nr.│raportare │
│indicatorilor │rd.├─────────┬──────┤
│ │ │An │An │
│ │ │precedent│curent│
├──────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├───┬──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cifra de │ │ │ │
│ │afaceri netă │01 │ │ │
│ │(rd. 02 + 03) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │
│ │curentă (ct. │02 │ │ │
│ │704 + 705 + │ │ │ │
│1. │706 + 708) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │aferente │03 │ │ │
│ │cifrei de │ │ │ │
│ │afaceri (ct. │ │ │ │
│ │7411) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│2. │imobilizări şi│04 │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ │imobiliare │ │ │ │
│ │(rd. 05 + 06) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│ │imobilizări │05 │ │ │
│ │necorporale şi│ │ │ │
│ │corporale (ct.│ │ │ │
│ │721 + 722) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│ │investiţii │06 │ │ │
│ │imobiliare │ │ │ │
│ │(ct. 725) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │activele │ │ │ │
│ │imobilizate │ │ │ │
│ │(sau grupurile│ │ │ │
│3. │destinate │07 │ │ │
│ │cedării) │ │ │ │
│ │deţinute în │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │vânzării (ct. │ │ │ │
│ │753) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │reevaluarea │ │ │ │
│4. │imobilizărilor│08 │ │ │
│ │necorporale şi│ │ │ │
│ │corporale (ct.│ │ │ │
│ │755) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│5. │investiţii │09 │ │ │
│ │imobiliare │ │ │ │
│ │(ct. 756) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │active │ │ │ │
│6. │biologice şi │10 │ │ │
│ │produse │ │ │ │
│ │agricole (ct. │ │ │ │
│ │757) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│7. │(ct. 7412 + │11 │ │ │
│ │7413 + 7414 + │ │ │ │
│ │7415 + 7416 + │ │ │ │
│ │7417 + 7419) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte venituri │ │ │ │
│8. │din exploatare│12 │ │ │
│ │(ct. 758), din│ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- venituri din│ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
│ │pentru │13 │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ │(ct. 7584) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- câştiguri │ │ │ │
│ │din cumpărări │ │ │ │
│ │în condiţii │14 │ │ │
│ │avantajoase │ │ │ │
│ │(ct. 7587) │ │ │ │
├───┴──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE - TOTAL│15 │ │ │
│(rd. 01 +04 + 07 │ │ │ │
│la 12) │ │ │ │
├───┬──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │materialele │16 │ │ │
│ │consumabile │ │ │ │
│ │(ct. 602) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte │ │ │ │
│9. │cheltuieli │17 │ │ │
│ │materiale (ct.│ │ │ │
│ │603 + 604) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │18 │ │ │
│ │energia şi apa│ │ │ │
│ │(ct. 605) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │personalul │19 │ │ │
│ │(rd. 20 + 21),│ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a) Salarii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │20 │ │ │
│10.│(ct. 641 + 642│ │ │ │
│ │+ 643 + 644) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │b) Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │asigurările şi│21 │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │
│ │socială (ct. │ │ │ │
│ │645) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a) Ajustări de│ │ │ │
│ │valoare │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │imobilizările │ │ │ │
│ │necorporale, │ │ │ │
│ │corporale, │ │ │ │
│ │investiţiile │22 │ │ │
│ │imobiliare şi │ │ │ │
│ │activele │ │ │ │
│ │biologice │ │ │ │
│ │evaluate la │ │ │ │
│ │cost (rd. │ │ │ │
│ │23-24) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a.1) │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │(ct. 6811 + │23 │ │ │
│ │6813 + 6816 + │ │ │ │
│ │6817) │ │ │ │
│11.├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a.2) Venituri │ │ │ │
│ │(ct. 7813 + │24 │ │ │
│ │7816) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │b) Ajustări de│ │ │ │
│ │valoare │ │ │ │
│ │privind │25 │ │ │
│ │activele │ │ │ │
│ │circulante │ │ │ │
│ │(rd. 26-27) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │b.1) │ │ │ │
│ │Cheltuieli │26 │ │ │
│ │(ct. 654 + │ │ │ │
│ │6814) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │b.2) Venituri │ │ │ │
│ │(ct. 754 + │27 │ │ │
│ │7814) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli de │28 │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │(rd. 29 la 37)│ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.1. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │prestaţiile │ │ │ │
│ │externe (ct. │ │ │ │
│ │611 + 612 + │29 │ │ │
│ │613 + 614 + │ │ │ │
│ │621 + 622 + │ │ │ │
│ │623 + 624 + │ │ │ │
│ │625 + 626 + │ │ │ │
│ │627 + 628 ) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.2. │ │ │ │
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │alte impozite,│ │ │ │
│ │taxe şi │30 │ │ │
│ │vărsăminte │ │ │ │
│ │asimilate (ct.│ │ │ │
│ │635) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.3. │ │ │ │
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │protecţia │31 │ │ │
│ │mediului │ │ │ │
│ │înconjurător │ │ │ │
│ │(ct. 652) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.4. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │legate de │ │ │ │
│ │activele │ │ │ │
│ │imobilizate │ │ │ │
│ │(sau grupurile│32 │ │ │
│ │destinate │ │ │ │
│ │cedării) │ │ │ │
│ │deţinute în │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │vânzării (ct. │ │ │ │
│ │653) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.5. │ │ │ │
│12.│Cheltuieli din│ │ │ │
│ │reevaluarea │ │ │ │
│ │imobilizărilor│33 │ │ │
│ │necorporale şi│ │ │ │
│ │corporale (ct.│ │ │ │
│ │655) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.6. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │34 │ │ │
│ │investiţiile │ │ │ │
│ │imobiliare │ │ │ │
│ │(ct. 656) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.7. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │activele │35 │ │ │
│ │biologice şi │ │ │ │
│ │produsele │ │ │ │
│ │agricole (ct. │ │ │ │
│ │657) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.8. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │calamităţile │36 │ │ │
│ │şi alte │ │ │ │
│ │evenimente │ │ │ │
│ │similare (ct. │ │ │ │
│ │6587) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.9. Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │(ct. 6581 + │37 │ │ │
│ │6582 + 6583 + │ │ │ │
│ │6585 + 6588) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Ajustări │ │ │ │
│ │privind │38 │ │ │
│ │provizioanele │ │ │ │
│ │(rd. 39-40) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Cheltuieli │39 │ │ │
│ │(ct. 6812) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Venituri │40 │ │ │
│ │(ct. 7812) │ │ │ │
├───┴──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│CHELTUIELI DE │ │ │ │
│EXPLOATARE - TOTAL│ │ │ │
│(rd. 16+17+18 + 19│41 │ │ │
│+ 22 + 25 + 28 + │ │ │ │
│38) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE: │42 │ │ │
├───┬──────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. │ │ │ │
│ │15-41) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Pierdere │43 │ │ │
│ │(rd. 41-15) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │acţiuni │ │ │ │
│13.│deţinute la │44 │ │ │
│ │filiale (ct. │ │ │ │
│ │7611) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │acţiuni │ │ │ │
│ │deţinute la │ │ │ │
│ │entităţi │ │ │ │
│14.│asociate şi │45 │ │ │
│ │entităţi │ │ │ │
│ │controlate în │ │ │ │
│ │comun (ct. │ │ │ │
│ │7612) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │operaţiuni cu │ │ │ │
│ │titluri şi │ │ │ │
│15.│alte │46 │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │(ct. 762) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │operaţiuni cu │ │ │ │
│16.│instrumente │47 │ │ │
│ │derivate (ct. │ │ │ │
│ │763) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│17.│diferenţe de │48 │ │ │
│ │curs valutar │ │ │ │
│ │(ct. 765) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │dobânzi (ct. │49 │ │ │
│ │766*) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│18.│- din care, │ │ │ │
│ │veniturile │ │ │ │
│ │obţinute de la│50 │ │ │
│ │entităţile din│ │ │ │
│ │grup │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│19.│exploatare │51 │ │ │
│ │pentru dobânda│ │ │ │
│ │datorată (ct. │ │ │ │
│ │7418) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│20.│financiare pe │52 │ │ │
│ │termen scurt │ │ │ │
│ │(ct. 7615) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte venituri │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│21.│(ct. 7616 + │53 │ │ │
│ │7617 + 764 + │ │ │ │
│ │767 + 768) │ │ │ │
├───┴──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│VENITURI │ │ │ │
│FINANCIARE - TOTAL│ │ │ │
│(rd. 44 + 45 + 46 │54 │ │ │
│+ 47 + 48 + 49 + │ │ │ │
│51 + 52 + 53) │ │ │ │
├───┬──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Ajustări de │ │ │ │
│ │valoare │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │imobilizările │ │ │ │
│ │financiare şi │ │ │ │
│ │investiţiile │55 │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │deţinute ca │ │ │ │
│22.│active │ │ │ │
│ │circulante │ │ │ │
│ │(rd. 56-57) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Cheltuieli │56 │ │ │
│ │(ct. 686) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Venituri │57 │ │ │
│ │(ct. 786) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │operaţiunile │ │ │ │
│23.│cu titluri şi │58 │ │ │
│ │alte │ │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │(ct. 661) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Pierderi │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│24.│instrumentelor│59 │ │ │
│ │derivate (ct. │ │ │ │
│ │6643) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │60 │ │ │
│ │dobânzile (ct.│ │ │ │
│ │666*) │ │ │ │
│25.├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- din care │ │ │ │
│ │cheltuielile │ │ │ │
│ │în relaţia cu │61 │ │ │
│ │entităţile din│ │ │ │
│ │grup │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│26.│(ct. 663 + │62 │ │ │
│ │6641 + 6642 + │ │ │ │
│ │665 + 667 + │ │ │ │
│ │668) │ │ │ │
├───┴──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│FINANCIARE - TOTAL│63 │ │ │
│(rd. 55 + 58 + 59 │ │ │ │
│+ 60 + 62) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │ │ │ │
│FINANCIAR(Ă): │64 │ │ │
├───┬──────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. │ │ │ │
│ │54-63) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Pierdere │65 │ │ │
│ │(rd. 63-54) │ │ │ │
├───┴──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│VENITURI TOTALE │66 │ │ │
│(rd. 15 + 54) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│CHELTUIELI TOTALE │67 │ │ │
│(rd. 41 + 63) │ │ │ │
├───┬──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │PROFITUL SAU │ │ │ │
│ │PIERDEREA BRUT│ │ │ │
│ │(Ă): │68 │ │ │
│ ├──────────────┤ │ │ │
│27.│- Profit (rd. │ │ │ │
│ │66-67) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Pierdere │69 │ │ │
│ │(rd. 67-66) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Impozitul pe │ │ │ │
│28.│profit curent │70 │ │ │
│ │(ct. 691) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Impozitul pe │ │ │ │
│29.│profit amânat │71 │ │ │
│ │(ct. 692) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│30.│impozitul pe │72 │ │ │
│ │profit amânat │ │ │ │
│ │(ct. 792) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte impozite │ │ │ │
│ │neprezentate │ │ │ │
│31.│la elementele │73 │ │ │
│ │de mai sus │ │ │ │
│ │(ct. 698) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │PROFITUL SAU │ │ │ │
│ │PIERDEREA NET │ │ │ │
│ │(Ă) A │ │ │ │
│ │PERIOADEI DE │ │ │ │
│ │RAPORTARE: │74 │ │ │
│ ├──────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. │ │ │ │
│32.│68 -70 -71 + │ │ │ │
│ │72- 73) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Pierdere │ │ │ │
│ │(rd. 69 + 70 +│ │ │ │
│ │71 - 72 + 73) │75 │ │ │
│ │(rd. 70 + 71 +│ │ │ │
│ │73 - 68 -72) │ │ │ │
└───┴──────────────┴───┴─────────┴──────┘

        *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
        La rândul 20 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".


┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Întocmit, │
│ │Numele şi prenumele│
│ │........ │
│Administrator │Calitatea │
│Numele şi │.............. │
│prenumele ........│Semnătura │
│Semnătura │.......... │
│.......... │Nr. de înregistrare│
│ │în │
│ │organismul │
│ │profesional │
└──────────────────┴───────────────────┘

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:
    - director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.


    ANEXA 3

    Formularul „DATE INFORMATIVE“ (cod 30) din anexa nr. 1
    la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016
    DATE INFORMATIVE
    la data de 30 iunie ........

┌──────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│cod 30 │- lei - │
├──────────────────────┼────┬───────────┬─────────────────┤
│I. Date privind │Nr. │Nr. unităţi│Sume │
│rezultatul înregistrat│rd. │ │ │
├──────────────────────┼────┼───────────┼─────────────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────────┼────┼───────────┼─────────────────┤
│Unităţi care au │01 │ │ │
│înregistrat profit │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼───────────┼─────────────────┤
│Unităţi care au │02 │ │ │
│înregistrat pierdere │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼───────────┼─────────────────┤
│Unităţi care nu au │ │ │ │
│înregistrat nici │03 │ │ │
│profit, nici pierdere │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┬─────┴─────────────────┤
│ │ │Total│ │
│ │Nr. │(col.│Din care: │
│ │rd. │2 + │ │
│II. Date privind │ │3) │ │
│plăţile restante ├────┼─────┼───────────┬───────────┤
│ │ │ │Pentru │Pentru │
│ │ │ │activitatea│activitatea│
│ │ │ │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante - total│ │ │ │ │
│(rd. 05 + 09 + 15 la │04 │ │ │ │
│19 + 23), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori restanţi - │ │ │ │ │
│total (rd. 06 la 08), │05 │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30 de zile │06 │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 de zile │07 │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │08 │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante │ │ │ │ │
│faţă de bugetul │ │ │ │ │
│asigurărilor sociale -│09 │ │ │ │
│total (rd. 10 la 14), │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│asigurări sociale de │ │ │ │ │
│stat datorate de │10 │ │ │ │
│angajatori, salariaţi │ │ │ │ │
│şi alte persoane │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│fondul asigurărilor │11 │ │ │ │
│sociale de sănătate │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia pentru │12 │ │ │ │
│pensia suplimentară │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│bugetul asigurărilor │13 │ │ │ │
│pentru şomaj │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- alte datorii sociale│14 │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante │ │ │ │ │
│faţă de bugetele │15 │ │ │ │
│fondurilor speciale şi│ │ │ │ │
│alte fonduri │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante │16 │ │ │ │
│faţă de alţi creditori│ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la termenul │17 │ │ │ │
│stabilit la bugetul de│ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la termenul │18 │ │ │ │
│stabilit la bugetele │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Credite bancare │ │ │ │ │
│nerambursate la │19 │ │ │ │
│scadenţă - total (rd. │ │ │ │ │
│20 la 22), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 30 de │20 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 90 de │21 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 1 an │22 │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi restante │23 │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┴─────┬─────┴───────────┤
│III. Număr mediu de │Nr. │30 iunie an│30 iunie an │
│salariaţi │rd. │precedent │curent │
├──────────────────────┼────┼───────────┼─────────────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────────┼────┼───────────┼─────────────────┤
│Număr mediu de │24 │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼───────────┼─────────────────┤
│Numărul efectiv de │ │ │ │
│salariaţi existenţi la│ │ │ │
│sfârşitul perioadei, │25 │ │ │
│respectiv la data de │ │ │ │
│30 iunie │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼───────────┴─────────────────┤
│IV. Redevenţe plătite │ │ │
│în cursul perioadei de│Nr. │ │
│raportare. Subvenţii │rd. │Sume │
│încasate şi creanţe │ │ │
│restante │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│A │B │1 │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Redevenţe plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │ │ │
│raportare pentru │26 │ │
│bunurile din domeniul │ │ │
│public, primite în │ │ │
│concesiune, din care: │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- redevenţe pentru │ │ │
│bunurile din domeniul │27 │ │
│public plătite la │ │ │
│bugetul de stat │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Redevenţă minieră │ │ │
│plătită la bugetul de │28 │ │
│stat │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Redevenţă petrolieră │ │ │
│plătită la bugetul de │29 │ │
│stat │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Chirii plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │30 │ │
│raportare pentru │ │ │
│terenuri1) │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către│31 │ │
│persoane nerezidente, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la│32 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către│ │ │
│persoane nerezidente │33 │ │
│din statele membre ale│ │ │
│Uniunii Europene, din │ │ │
│care: │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la│34 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Subvenţii încasate în │ │ │
│cursul perioadei de │35 │ │
│raportare, din care: │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii încasate │ │ │
│în cursul perioadei de│36 │ │
│raportare aferente │ │ │
│activelor │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii aferente │37 │ │
│veniturilor, din care:│ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│stimularea ocupării │38 │ │
│forţei de muncă*) │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Creanţe restante, care│ │ │
│nu au fost încasate la│ │ │
│termenele prevăzute în│ │ │
│contractele comerciale│39 │ │
│şi/sau în actele │ │ │
│normative în vigoare, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- creanţe restante de │ │ │
│la entităţi din │40 │ │
│sectorul majoritar sau│ │ │
│integral de stat │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- creanţe restante de │ │ │
│la entităţi din │41 │ │
│sectorul privat │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│V. Bilete de valoare │Nr. │Sume │
│ │rd. │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│A │B │1 │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Contravaloarea │ │ │
│biletelor de valoare │42 │ │
│acordate salariaţilor │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Contravaloarea │ │ │
│biletelor de valoare │ │ │
│acordate altor │43 │ │
│categorii de │ │ │
│beneficiari, alţii │ │ │
│decât salariaţii │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┬───────────┤
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │
│efectuate pentru │Nr. │30 iunie an │30 iunie an│
│activitatea de │rd. │precedent │curent │
│cercetare-dezvoltare │ │ │ │
│**) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Cheltuieli de │44 │ │ │
│cercetare-dezvoltare │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- după surse de │ │ │ │
│finanţare (rd.46 + │45 │ │ │
│47), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- din fonduri publice │46 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- din fonduri private │47 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- după natura │ │ │ │
│cheltuielilor (rd.49 +│48 │ │ │
│50), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- cheltuieli curente │49 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- cheltuieli de │50 │ │ │
│capital │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│VII. Cheltuieli de │Nr. │30 iunie an │30 iunie an│
│inovare ***) │rd. │precedent │curent │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Cheltuieli de inovare │51 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│VIII. Alte informaţii │Nr. │30 iunie an │30 iunie an│
│ │rd. │precedent │curent │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Avansuri acordate │ │ │ │
│pentru imobilizări │52 │ │ │
│necorporale (ct. │ │ │ │
│4094), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor neafiliate│ │ │ │
│nerezidente pentru │53 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│necorporale (din ct. │ │ │ │
│4094) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor afiliate │ │ │ │
│nerezidente pentru │54 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│necorporale (din ct. │ │ │ │
│4094) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Avansuri acordate │ │ │ │
│pentru imobilizări │55 │ │ │
│corporale (ct. 4093) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor neafiliate│ │ │ │
│nerezidente pentru │56 │ │ │
│imobilizări corporale │ │ │ │
│(din ct. 4093) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor afiliate │ │ │ │
│nerezidente pentru │57 │ │ │
│imobilizări corporale │ │ │ │
│(din ct. 4093) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Imobilizări │ │ │ │
│financiare. în sume │58 │ │ │
│brute (rd. 59 + 67), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Acţiuni deţinute la │ │ │ │
│entităţile afiliate, │ │ │ │
│interese de │ │ │ │
│participare, alte │59 │ │ │
│titluri imobilizate şi│ │ │ │
│obligaţiuni, în sume │ │ │ │
│brute (rd. 60 la 64 + │ │ │ │
│65 + 66), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni cotate emise│60 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni necotate │61 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- părţi sociale emise │62 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni emise de│63 │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni şi unităţi │ │ │ │
│de fond emise de │ │ │ │
│organismele de │64 │ │ │
│plasament colectiv │ │ │ │
│rezidente, din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │64.1│ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- unităţi de fond │64.2│ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni şi părţi │ │ │ │
│sociale emise de │65 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni emise de│66 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe imobilizate, │ │ │ │
│în sume brute (rd. 68 │67 │ │ │
│+ 69), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe imobilizate │ │ │ │
│în lei şi exprimate în│ │ │ │
│lei, a căror decontare│68 │ │ │
│se face în funcţie de │ │ │ │
│cursul unei valute │ │ │ │
│(din ct. 267) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe imobilizate │ │ │ │
│în valută (din ct. │69 │ │ │
│267) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe comerciale, │ │ │ │
│avansuri acordate │ │ │ │
│furnizorilor şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, în │70 │ │ │
│sume brute (ct. 4092 +│ │ │ │
│411 + 413 + 418), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe comerciale │ │ │ │
│în relaţia cu │ │ │ │
│entităţile neafiliate │ │ │ │
│nerezidente, avansuri │ │ │ │
│acordate furnizorilor │ │ │ │
│neafiliaţi nerezidenţi│ │ │ │
│şi alte conturi │71 │ │ │
│neasimilate, în sume │ │ │ │
│brute în relaţie cu │ │ │ │
│nefiliaţii nerezidenţi│ │ │ │
│(din ct. 4092 + din │ │ │ │
│ct. 411 + din ct. 413 │ │ │ │
│+ din ct. 418) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe comerciale │ │ │ │
│în relaţia cu │ │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
│nerezidente, avansuri │ │ │ │
│acordate furnizorilor │ │ │ │
│afiliaţi nerezidenţi │ │ │ │
│şi alte conturi │72 │ │ │
│neasimilate, în sume │ │ │ │
│brute în relaţie cu │ │ │ │
│afiliaţii nerezidenţi │ │ │ │
│(din ct. 4092 + din │ │ │ │
│ct. 411 + din ct. 413 │ │ │ │
│+ din ct. 418) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe comerciale │ │ │ │
│neîncasate la termenul│ │ │ │
│stabilit (din ct. 4092│73 │ │ │
│+ din ct. 411 + din │ │ │ │
│ct. 413) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe în legătură cu│ │ │ │
│personalul şi conturi │74 │ │ │
│asimilate (ct. 425 + │ │ │ │
│4282) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe în legătură cu│ │ │ │
│bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului (din ct. 431 │ │ │ │
│+ 437 + 4382 + 441 + │75 │ │ │
│4424 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│445 + 446 + 447 + │ │ │ │
│4482), (rd. 76 la 80),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe în legătură │ │ │ │
│cu bugetul │76 │ │ │
│asigurărilor sociale │ │ │ │
│(ct. 431 + 437 + 4382)│ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe fiscale în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 441 + │77 │ │ │
│4424 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- subvenţii de încasat│78 │ │ │
│(ct. 445) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- fonduri speciale - │ │ │ │
│taxe şi vărsăminte │79 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- alte creanţe în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │80 │ │ │
│statului (ct. 4482) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţele entităţii în│ │ │ │
│relaţiile cu │81 │ │ │
│entităţile din grup │ │ │ │
│(ct. 451) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe cu entităţi │ │ │ │
│afiliate nerezidente │82 │ │ │
│(din ct. 451), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe comerciale │ │ │ │
│cu entităţi afiliate │83 │ │ │
│nerezidente (din ct. │ │ │ │
│451) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe în legătură cu│ │ │ │
│bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului neîncasate la│ │ │ │
│termenul stabilit (din│ │ │ │
│ct. 431 + din ct. 437 │ │ │ │
│+ din ct. 4382 + din │84 │ │ │
│ct. 441 + din ct. 4424│ │ │ │
│+ din ct. 4428 + din │ │ │ │
│ct. 444 + din ct. 445 │ │ │ │
│+ din ct. 446 + din │ │ │ │
│ct. 447 + din ct. │ │ │ │
│4482) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe din operaţiuni│ │ │ │
│cu instrumente │85 │ │ │
│derivate (ct. 4615 + │ │ │ │
│4616) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Alte creanţe (ct. 453 │ │ │ │
│+ 456 + 4582 + 461 + │86 │ │ │
│471 + 473), (rd. 87 la│ │ │ │
│89), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- decontări cu │ │ │ │
│entităţile asociate şi│ │ │ │
│entităţile controlate │ │ │ │
│în comun, decontări cu│ │ │ │
│acţionarii privind │87 │ │ │
│capitalul şi decontări│ │ │ │
│din operaţii în │ │ │ │
│participaţie (ct. 452 │ │ │ │
│+ 456 + 4582) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- alte creanţe în │ │ │ │
│legătură cu persoanele│ │ │ │
│fizice şi persoanele │ │ │ │
│juridice, altele decât│ │ │ │
│creanţele în legătură │88 │ │ │
│cu instituţiile │ │ │ │
│publice (instituţiile │ │ │ │
│statului) (din ct. 461│ │ │ │
│+ din ct. 471 + din │ │ │ │
│ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- sumele preluate din │ │ │ │
│contul 542 "Avansuri │ │ │ │
│de trezorerie" │ │ │ │
│reprezentând │ │ │ │
│avansurile de │89 │ │ │
│trezorerie, acordate │ │ │ │
│potrivit legii şi │ │ │ │
│nedecontate până la │ │ │ │
│data de 30 iunie (din │ │ │ │
│ct. 461) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Dobânzi de încasat │90 │ │ │
│(ct. 5187), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- de la nerezidenţi │91 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│împrumuturilor │92 │ │ │
│acordate entităţilor │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Investiţii pe termen │ │ │ │
│scurt, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 503 + 505 + 506 +│93 │ │ │
│din ct. 508), (rd. 94 │ │ │ │
│la 98 + 99 + 100), din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni cotate emise│94 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni necotate │95 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- părţi sociale emise │96 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni emise de│97 │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni şi unităţi │ │ │ │
│de fond emise de │ │ │ │
│organismele de │98 │ │ │
│plasament colectiv │ │ │ │
│rezidente, din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │98.1│ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- unităţi de fond │98.2│ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni emise de │99 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni emise de│100 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Alte valori de încasat│101 │ │ │
│(ct. 5113 + 5114) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Casa în lei şi în │ │ │ │
│valută (rd. 103 + │102 │ │ │
│104), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în lei (ct. 5311) │103 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în valută (ct. 5314)│104 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Conturi curente la │ │ │ │
│bănci în lei şi în │105 │ │ │
│valută (rd. 106 + │ │ │ │
│108), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în lei (ct. 5121), │106 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- conturi curente în │ │ │ │
│lei deschise la bănci │107 │ │ │
│nerezidente │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în valută (ct. │108 │ │ │
│5124), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- conturi curente în │ │ │ │
│valută deschise la │109 │ │ │
│bănci nerezidente │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Alte conturi curente │ │ │ │
│la bănci şi acreditive│110 │ │ │
│(rd. 111 + 112), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- sume în curs de │ │ │ │
│decontare, acreditive │ │ │ │
│şi alte valori de │111 │ │ │
│încasat, în lei (ct. │ │ │ │
│5112 + 5125 + 5411) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- sume în curs de │ │ │ │
│decontare şi │112 │ │ │
│acreditive în valută │ │ │ │
│(din ct. 5125 + 5412) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Datorii (rd. 114 + 117│ │ │ │
│+ 120 + 121 + 125 + │ │ │ │
│127 + 128 + 133 + 137 │113 │ │ │
│+ 140 + 141 + 147), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Credite bancare │ │ │ │
│externe pe termen │ │ │ │
│scurt (credite primite│ │ │ │
│de la instituţii │ │ │ │
│financiare nerezidente│114 │ │ │
│pentru care durata │ │ │ │
│contractului de credit│ │ │ │
│este mai mică de 1 an)│ │ │ │
│(din ct. 519), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în lei │115 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în valută │116 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Credite bancare │ │ │ │
│externe pe termen lung│ │ │ │
│(credite primite de la│ │ │ │
│instituţii financiare │ │ │ │
│nerezidente pentru │117 │ │ │
│care durata │ │ │ │
│contractului de credit│ │ │ │
│este mai mare sau │ │ │ │
│egală cu 1 an) (din │ │ │ │
│ct. 162), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în lei │118 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în valută │119 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Credite de la │ │ │ │
│trezoreria statului şi│ │ │ │
│dobânzile aferente │120 │ │ │
│(ct. 1626 + din ct. │ │ │ │
│1682) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Alte împrumuturi şi │ │ │ │
│dobânzile aferente │ │ │ │
│(ct. 166 + 167 + 1685 │121 │ │ │
│+ 1686 + 1687), (rd. │ │ │ │
│122 + 123), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în lei şi exprimate │ │ │ │
│în lei, a căror │ │ │ │
│decontare se face în │122 │ │ │
│funcţie de cursul unei│ │ │ │
│valute │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în valută │123 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Valoarea concesiunilor│124 │ │ │
│primite (din ct. 167) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Datorii comerciale, │ │ │ │
│avansuri primite de la│ │ │ │
│clienţi şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, în │125 │ │ │
│sume brute (ct. 401 + │ │ │ │
│403 + 404 + 405 + 406 │ │ │ │
│+ 408 + 419), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- datorii comerciale │ │ │ │
│externe, avansuri │ │ │ │
│primite de la clienţi │ │ │ │
│externi şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, în │ │ │ │
│sume brute (din ct. │126 │ │ │
│401 + din ct. 403 + │ │ │ │
│din ct. 404 + din ct. │ │ │ │
│405 + din ct. 406 + │ │ │ │
│din ct. 408 + din ct. │ │ │ │
│419) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Datorii în legătură cu│ │ │ │
│personalul şi conturi │ │ │ │
│asimilate (ct. 421 + │127 │ │ │
│422 + 423 + 424 + 426 │ │ │ │
│+ 427 + 4281) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Datorii în legătură cu│ │ │ │
│bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 431 + │ │ │ │
│437 + 4381 + 441 + │128 │ │ │
│4423 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446 + 447 + 4481), │ │ │ │
│(rd. 129 la 132), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- datorii în legătură │ │ │ │
│cu bugetul │129 │ │ │
│asigurărilor sociale │ │ │ │
│(ct. 431 + 437 + 4381)│ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- datorii fiscale în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 441 + │130 │ │ │
│4423 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- fonduri speciale - │ │ │ │
│taxe şi vărsăminte │131 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- alte datorii în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │132 │ │ │
│statului (ct. 4481) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Datoriile entităţii în│ │ │ │
│relaţiile cu │133 │ │ │
│entităţile din grup │ │ │ │
│(ct. 451), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- datorii cu entităţi │ │ │ │
│afiliate nerezidente2)│134 │ │ │
│(din ct. 451), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- cu scadenţa iniţială│135 │ │ │
│mai mare de un an │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- datorii comerciale │ │ │ │
│cu entităţi afiliate │ │ │ │
│nerezidente indiferent│136 │ │ │
│de scadenţă (din ct. │ │ │ │
│451) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │137 │ │ │
│asociaţilor (ct. 455),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │138 │ │ │
│asociaţilor persoane │ │ │ │
│fizice │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │139 │ │ │
│asociaţilor persoane │ │ │ │
│juridice │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Datorii din operaţiuni│ │ │ │
│cu instrumente │140 │ │ │
│derivate (ct. 4625 + │ │ │ │
│4626) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Alte datorii (ct. 269 │ │ │ │
│+ 452 + 456 + 457 + │ │ │ │
│4581 + 462 + 472 + 473│141 │ │ │
│+ 478 + 509), (rd. 142│ │ │ │
│la 146), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- decontări cu │ │ │ │
│entităţile asociate şi│ │ │ │
│entităţile controlate │ │ │ │
│în comun, decontări cu│ │ │ │
│acţionarii privind │142 │ │ │
│capitalul, dividende │ │ │ │
│şi decontări din │ │ │ │
│operaţii în │ │ │ │
│participaţie (ct. 452 │ │ │ │
│+ 456 + 457 + 4581) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- alte datorii în │ │ │ │
│legătură cu persoanele│ │ │ │
│fizice şi persoanele │ │ │ │
│juridice, altele decât│ │ │ │
│datoriile în legătură │143 │ │ │
│cu instituţiile │ │ │ │
│publice (instituţiile │ │ │ │
│statului)3) (din ct. │ │ │ │
│462 + din ct. 472 + │ │ │ │
│din ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- subvenţii nereluate │ │ │ │
│la venituri (din ct. │144 │ │ │
│472) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- vărsăminte de │ │ │ │
│efectuat pentru │ │ │ │
│imobilizări financiare│145 │ │ │
│şi investiţii pe │ │ │ │
│termen scurt (ct. 269 │ │ │ │
│+ 509) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- venituri în avans │ │ │ │
│aferente activelor │ │ │ │
│primite prin transfer │146 │ │ │
│de la clienţi (ct. │ │ │ │
│478) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Dobânzi de plătit (ct.│147 │ │ │
│5186), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- către nerezidenţi │148 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│împrumuturilor primite│149 │ │ │
│de la entităţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Capital subscris │ │ │ │
│vărsat (ct. 1012), din│150 │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni cotate4) │151 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni necotate5) │152 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- părţi sociale │153 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- capital subscris │ │ │ │
│vărsat de nerezidenţi │154 │ │ │
│(din ct. 1012) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Brevete şi licenţe │155 │ │ │
│(din ct. 205) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│IX. Informaţii privind│Nr. │30 iunie an │30 iunie an│
│cheltuielile cu │rd. │precedent │curent │
│colaboratorii │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Cheltuieli cu │ │ │ │
│colaboratorii (ct. │156 │ │ │
│621) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│X. Capital social │Nr. │30 iunie an │30 iunie an│
│vărsat │rd. │precedent │curent │
├──────────────────────┼────┼──────────┬──────┼─────┬─────┤
│ │ │Suma (Col.│% │Suma │% │
│ │ │1) │(Col. │(Col.│(Col.│
│ │ │ │2) │3) │4) │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼─────┤
│Capital social vărsat │ │ │ │ │ │
│(ct. 1012)6) (rd. 158 │157 │ │X │ │X │
│+ 162 la 164), din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu capital│158 │ │ │ │ │
│de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼─────┤
│- cu capital integral │159 │ │ │ │ │
│de stat; │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼─────┤
│- cu capital majoritar│160 │ │ │ │ │
│de stat; │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼─────┤
│- cu capital minoritar│161 │ │ │ │ │
│de stat; │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu capital│162 │ │ │ │ │
│privat │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼─────┤
│- deţinut de persoane │163 │ │ │ │ │
│fizice │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼─────┤
│- deţinut de alte │164 │ │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┴──────┴─────┴─────┤
│XI. Creanţe preluate │Nr. │ │
│prin cesionare de la │rd. │Sume │
│persoane juridice****)│ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┬──────────────────┤
│ │ │Perioada │ │
│A │B │precedentă│Perioadă curentă │
│ │ │de │de raportare │
│ │ │raportare │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────────────────┤
│Creanţe preluate prin │ │ │ │
│cesionare de la │ │ │ │
│persoane juridice (la │165 │ │ │
│valoarea nominală), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────────────────┤
│- creanţe preluate │ │ │ │
│prin cesionare de la │166 │ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────────────────┤
│Creanţe preluate prin │ │ │ │
│cesionare de la │ │ │ │
│persoane juridice (la │167 │ │ │
│cost de achiziţie), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────────────────┤
│- creanţe preluate │ │ │ │
│prin cesionare de la │168 │ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────────────────┤
│XII. Repartizări │ │ │ │
│interimare de │169 │ │ │
│dividende conform │ │ │ │
│Legii nr. 163/2018 │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────────────────┤
│- dividende interimare│170 │ │ │
│repartizate │ │ │ │
└──────────────────────┴────┴──────────┴──────────────────┘

    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
    ****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se au în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate şi aferente spaţiilor comerciale aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)
    *2) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:" nu se calculează prin însumarea valorilor de rândurile "cu scadenţa iniţială mai mare de un an" şi "datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)".
    *3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
    *4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
    *5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităţilor, care nu sunt tranzacţionate.
    *6) La secţiunea "X. Capital social vărsat" la rd. 158-164 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 157.
    În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
    Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entităţile care la sfârşitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profil, nici pierdere (rezultat financiar zero).
    La rândurile privind plăţile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
    La rândurile 42 - 43 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Întocmit, │
│ │Numele şi prenumele│
│ │........ │
│Administrator │Calitatea │
│Numele şi │.............. │
│prenumele ........│Semnătura │
│Semnătura │.......... │
│.......... │Nr. de înregistrare│
│ │în │
│ │organismul │
│ │profesional │
└──────────────────┴───────────────────┘

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:
    - director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.


    ANEXA 4

    Formularul „DATE INFORMATIVE“ (cod 30) din anexa nr. 3
    la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2019
    DATE INFORMATIVE
    la data de 30 iunie ......

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│cod 30 │- lei - │
├───────────────────────┼────┬──────────────────────┬───────────┤
│I. Date privind │Nr. │Nr. unităţi │Sume │
│rezultatul înregistrat │rd. │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Unităţi care au │01 │ │ │
│înregistrat profit │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Unităţi care au │02 │ │ │
│înregistrat pierdere │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Unităţi care nu au │ │ │ │
│înregistrat nici │03 │ │ │
│profit, nici pierdere │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┬───────────┴───────────┤
│ │ │ │Din care: │
│ │ │Total ├───────────┬───────────┤
│II. Date privind │Nr. │(col. 2 + │Pentru │Pentru │
│plăţile restante │rd. │3) │activitatea│activitatea│
│ │ │ │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante - total │ │ │ │ │
│(rd. 05 + 09 + 15 1al9 │04 │ │ │ │
│+ 23), din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori restanţi - │ │ │ │ │
│total (rd. 06 la 08), │05 │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30 de zile │06 │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 de zile │07 │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │08 │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă│ │ │ │ │
│de bugetul asigurărilor│09 │ │ │ │
│sociale -total (rd. 10 │ │ │ │ │
│la 14), din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│asigurări sociale de │ │ │ │ │
│stat datorate de │10 │ │ │ │
│angajatori, salariaţi │ │ │ │ │
│şi alte persoane │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│fondul asigurărilor │11 │ │ │ │
│sociale de │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│sănătate │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia pentru │12 │ │ │ │
│pensia suplimentară │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│bugetul asigurărilor │13 │ │ │ │
│pentru şomaj │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- alte datorii sociale │14 │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă│ │ │ │ │
│de bugetele fondurilor │15 │ │ │ │
│speciale şi alte │ │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă│16 │ │ │ │
│de alţi creditori │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la termenul │17 │ │ │ │
│stabilit la bugetul de │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la termenul │18 │ │ │ │
│stabilit la bugetele │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Credite bancare │ │ │ │ │
│nerambursate la │19 │ │ │ │
│scadenţă - total (rd. │ │ │ │ │
│20 la 22), din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 30de │20 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 90 de │21 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 1 an │22 │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi restante │23 │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┴───────────┼───────────┤
│III. Număr mediu de │Nr. │30 iunie an precedent │30 iunie an│
│salariaţi │rd. │ │curent │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Număr mediu de │24 │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Numărul efectiv de │ │ │ │
│salariaţi existenţi la │ │ │ │
│sfârşitul perioadei, │25 │ │ │
│respectiv la data de 30│ │ │ │
│iunie │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┴───────────┤
│IV. Redevenţe plătite │ │ │
│în cursul perioadei de │Nr. │ │
│raportare. Subvenţii │rd. │Sume │
│încasate şi creanţe │ │ │
│restante │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│A │B │1 │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Redevenţe plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │ │ │
│raportare pentru │26 │ │
│bunurile din domeniul │ │ │
│public, primite în │ │ │
│concesiune, din care: │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│- redevenţe pentru │ │ │
│bunurile din domeniul │27 │ │
│public plătite la │ │ │
│bugetul de stat │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Redevenţă minieră │ │ │
│plătită la bugetul de │28 │ │
│stat │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Redevenţă petrolieră │ │ │
│plătită la bugetul de │29 │ │
│stat │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Chirii plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │30 │ │
│raportare pentru │ │ │
│terenuri1) │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către │31 │ │
│persoane nerezidente, │ │ │
│din care: │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │32 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către │ │ │
│persoane nerezidente │33 │ │
│din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din │ │ │
│care: │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │34 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Subvenţii încasate în │ │ │
│cursul perioadei de │35 │ │
│raportare, din care: │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│- subvenţii încasate în│ │ │
│cursul perioadei de │36 │ │
│raportare aferente │ │ │
│activelor │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│- subvenţii aferente │37 │ │
│veniturilor, din care: │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│stimularea ocupării │38 │ │
│forţei de muncă*) │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Creanţe restante, care │ │ │
│nu au fost încasate la │ │ │
│termenele prevăzute în │ │ │
│contractele comerciale │39 │ │
│şi/sau în actele │ │ │
│normative în vigoare, │ │ │
│din care: │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│- creanţe restante de │ │ │
│la entităţi din │40 │ │
│sectorul majoritar sau │ │ │
│integral de stat │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│- creanţe restante de │ │ │
│la entităţi din │41 │ │
│sectorul privat │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│V. Bilete de valoare │Nr. │Sume │
│ │rd. │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│A │B │1 │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Contravaloarea │ │ │
│biletelor de valoare │42 │ │
│acordate salariaţilor │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Contravaloarea │ │ │
│biletelor de valoare │ │ │
│acordate altor │43 │ │
│categorii de │ │ │
│beneficiari, alţii │ │ │
│decât salariaţii │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┬───────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │
│efectuate pentru │Nr. │30 iunie an precedent │30 iunie an│
│activitatea de │rd. │ │curent │
│cercetare-dezvoltare**)│ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Cheltuieli de │44 │ │ │
│cercetare-dezvoltare │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- după surse de │45 │ │ │
│finanţare, din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- din fonduri publice │46 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- din fonduri private │47 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- după natura │ │ │ │
│cheltuielilor, din │48 │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- cheltuieli curente │49 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- cheltuieli de capital│50 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│VII. Cheltuieli de │Nr. │30 iunie an precedent │30 iunie an│
│inovare***) │rd. │ │curent │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Cheltuieli de inovare │51 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│VIII. Alte informaţii │Nr. │30 iunie an precedent │30 iunie an│
│ │rd. │ │curent │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Avansuri acordate │ │ │ │
│pentru imobilizări │52 │ │ │
│necorporale (ct. 4094) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Avansuri acordate │ │ │ │
│pentru imobilizări │53 │ │ │
│corporale (ct. 4093) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Imobilizări financiare,│ │ │ │
│în sume brute (rd. 55 +│54 │ │ │
│63), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Acţiuni deţinute la │ │ │ │
│entităţile afiliate, │ │ │ │
│interese de │ │ │ │
│participare, alte │55 │ │ │
│titluri imobilizate şi │ │ │ │
│obligaţiuni, în sume │ │ │ │
│brute (rd. 56 la 60 + │ │ │ │
│61 + 62), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni cotate emise │56 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni necotate │57 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- părţi sociale emise │58 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni emise de │59 │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni şi unităţi de│ │ │ │
│fond emise de │ │ │ │
│organismele de │60 │ │ │
│plasament colectiv │ │ │ │
│rezidente, (rd. 60.1 + │ │ │ │
│60.2), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │60.1│ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- unităţi de fond │60.2│ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni şi părţi │ │ │ │
│sociale emise de │61 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni emise de │62 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Creanţe imobilizate, în│ │ │ │
│sume brute (rd. 64 + │63 │ │ │
│65), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- creanţe imobilizate │ │ │ │
│în lei şi exprimate în │ │ │ │
│lei, a căror decontare │64 │ │ │
│se face în funcţie de │ │ │ │
│cursul unei valute (din│ │ │ │
│ct. 267) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- creanţe imobilizate │65 │ │ │
│în valută (din ct. 267)│ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Creanţe comerciale, │ │ │ │
│avansuri acordate │ │ │ │
│furnizorilor şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, în │66 │ │ │
│sume brute (ct. 4092 + │ │ │ │
│411 + 413 + 418), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- creanţe comerciale │ │ │ │
│externe, avansuri │ │ │ │
│acordate furnizorilor │ │ │ │
│externi şi alte conturi│67 │ │ │
│asimilate, în sume │ │ │ │
│brute (din ct. 4092 + │ │ │ │
│din ct. 411 + din ct. │ │ │ │
│413 + din ct. 418) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Creanţe comerciale │ │ │ │
│neîncasate la termenul │ │ │ │
│stabilit (din ct. 4092 │68 │ │ │
│+ din ct. 411 + din ct.│ │ │ │
│413) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Creanţe în legătură cu │ │ │ │
│personalul şi conturi │69 │ │ │
│asimilate (ct. 425 + │ │ │ │
│4282) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Creanţe în legătură cu │ │ │ │
│bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului (din ct. 431 +│70 │ │ │
│437 + 4382 + 441 + 4424│ │ │ │
│+ 4428 + 444 + 445 + │ │ │ │
│446 + 447 + 4482), (rd.│ │ │ │
│711a 75), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- creanţe în legătură │ │ │ │
│cu bugetul asigurărilor│71 │ │ │
│sociale (ct. 431 + 437 │ │ │ │
│+ 4382) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- creanţe fiscale în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 441 + │72 │ │ │
│4424 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- subvenţii de încasat │73 │ │ │
│(ct. 445) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- fonduri speciale - │ │ │ │
│taxe şi vărsăminte │74 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- alte creanţe în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │75 │ │ │
│statului (ct. 4482) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Creanţele entităţii în │ │ │ │
│relaţiile cu entităţile│76 │ │ │
│din grup (ct. 451) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Creanţe în legătură cu │ │ │ │
│bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului neîncasate la │ │ │ │
│termenul stabilit (din │ │ │ │
│ct. 431 + din ct. 437 +│77 │ │ │
│din ct. 4382 + din ct. │ │ │ │
│441 + din ct. 4424 + │ │ │ │
│din ct. 4428 + din ct. │ │ │ │
│444 + din ct. 445 + din│ │ │ │
│ct. 446 + din ct. 447 +│ │ │ │
│din ct. 4482) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Creanţe din operaţiuni │ │ │ │
│cu instrumente derivate│78 │ │ │
│(ct. 4615 + 4616) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Alte creanţe (ct. 453 +│ │ │ │
│456 + 4582 + 461 + 471 │79 │ │ │
│+ 473), (rd. 80 la 82),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- decontări cu │ │ │ │
│entităţile asociate şi │ │ │ │
│entităţile controlate │ │ │ │
│în comun, decontări cu │ │ │ │
│acţionarii privind │80 │ │ │
│capitalul şi decontări │ │ │ │
│din operaţii în │ │ │ │
│participaţie (ct. 452 +│ │ │ │
│456 + 4582) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- alte creanţe în │ │ │ │
│legătură cu persoanele │ │ │ │
│fizice şi persoanele │ │ │ │
│juridice, altele decât │ │ │ │
│creanţele în legătură │81 │ │ │
│cu instituţiile publice│ │ │ │
│(instituţiile statului)│ │ │ │
│(din ct. 461 + din ct. │ │ │ │
│471 + din ct. 473) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- sumele preluate din │ │ │ │
│contul 542 "Avansuri de│ │ │ │
│trezorerie" │ │ │ │
│reprezentând avansurile│ │ │ │
│de trezorerie, acordate│82 │ │ │
│potrivit legii şi │ │ │ │
│nedecontate până la │ │ │ │
│data de 30 iunie (din │ │ │ │
│ct. 461) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Dobânzi de încasat (ct.│83 │ │ │
│5187), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- de la nerezidenţi │84 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Valoarea împrumuturilor│85 │ │ │
│acordate entităţilor │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Investiţii pe termen │ │ │ │
│scurt, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 503 + 505 + 506 + │86 │ │ │
│din ct. 508), (rd. 87 │ │ │ │
│la 91 + 92 + 93), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni cotate emise │87 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni necotate │88 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- părţi sociale emise │89 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni emise de │90 │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni şi unităţi de│ │ │ │
│fond emise de │91 │ │ │
│organismele de │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│plasament colectiv │ │ │ │
│rezidente, (rd. 91.1 + │ │ │ │
│91.2), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │91.1│ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- unităţi de fond │91.2│ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni emise de │92 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni emise de │93 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Alte valori de încasat │94 │ │ │
│(ct. 5113 + 5114) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Casa în lei şi în │ │ │ │
│valută (rd. 96 + 97), │95 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în lei (ct. 5311) │96 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în valută (ct. 5314) │97 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Conturi curente la │ │ │ │
│bănci în lei şi în │98 │ │ │
│valută (rd. 99 + 101), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în lei (ct. 5121), │99 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- conturi curente în │ │ │ │
│lei deschise la bănci │100 │ │ │
│nerezidente │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în valută (ct. 5124),│101 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- conturi curente în │ │ │ │
│valută deschise la │102 │ │ │
│bănci nerezidente │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Alte conturi curente la│ │ │ │
│bănci şi acreditive │103 │ │ │
│(rd. 104 + 105), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- sume în curs de │ │ │ │
│decontare, acreditive │ │ │ │
│şi alte valori de │104 │ │ │
│încasat, în lei (ct. │ │ │ │
│5112 + 5125 + 5411) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- sume în curs de │ │ │ │
│decontare şi acreditive│105 │ │ │
│în valută (din ct. 5125│ │ │ │
│+ 5412) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Datorii (rd. 107 + 110 │ │ │ │
│+ 113 + 116 + 119 + 123│106 │ │ │
│+ 125 + 126 + 131 + 132│ │ │ │
│+ 135 + 141), din care:│ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Credite bancare externe│ │ │ │
│pe termen scurt (din │107 │ │ │
│ct519, (rd. 108 + 109),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în lei │108 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în valută │109 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Dobânzi aferente │ │ │ │
│creditelor bancare │ │ │ │
│externe pe termen scurt│110 │ │ │
│(din ct. 5198), (rd. │ │ │ │
│111 + 112), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în lei │111 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în valută │112 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Credite bancare externe│ │ │ │
│pe termen lung, (rd. │113 │ │ │
│114 + 115), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în lei │114 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în valută │115 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Dobânzi aferente │ │ │ │
│creditelor bancare │ │ │ │
│externe pe termen lung │116 │ │ │
│(din ct. 1682), (rd. │ │ │ │
│117 + 118), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în lei │117 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în valută │118 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Alte împrumuturi şi │ │ │ │
│dobânzile aferente (ct.│ │ │ │
│166 + 167 + 1685 + 1686│119 │ │ │
│+ 1687), (rd. 120 + │ │ │ │
│121), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în lei şi exprimate │ │ │ │
│în lei, a căror │ │ │ │
│decontare se face în │120 │ │ │
│funcţie de cursul unei │ │ │ │
│valute │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în valută │121 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Valoarea concesiunilor │122 │ │ │
│primite (din ct. 167) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Datorii comerciale, │ │ │ │
│avansuri primite de la │ │ │ │
│clienţi şi alte conturi│ │ │ │
│asimilate, în sume │123 │ │ │
│brute (ct. 401 + 403 + │ │ │ │
│404 + 405 + 408 + 419),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- datorii comerciale │ │ │ │
│externe, avansuri │ │ │ │
│primite de la clienţi │ │ │ │
│externi şi alte conturi│ │ │ │
│asimilate, în sume │124 │ │ │
│brute (din ct. 401 + │ │ │ │
│din ct. 403 + din ct. │ │ │ │
│404 + din ct. 405 + din│ │ │ │
│ct. 408 + din ct. 419) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Datorii în legătură cu │ │ │ │
│personalul şi conturi │ │ │ │
│asimilate (ct. 421 + │125 │ │ │
│423 + 424 + 426 + 427 +│ │ │ │
│4281) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Datorii în legătură cu │ │ │ │
│bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 431 + 437│126 │ │ │
│+ 4381 + 441 + 4423 + │ │ │ │
│4428 + 444 + 446 + 447 │ │ │ │
│+ 4481), (rd. 127 la │ │ │ │
│130), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- datorii în legătură │ │ │ │
│cu bugetul asigurărilor│127 │ │ │
│sociale (ct. 431 + 437 │ │ │ │
│+ 4381) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- datorii fiscale în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 441 + │128 │ │ │
│4423 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- fonduri speciale - │ │ │ │
│taxe şi vărsăminte │129 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- alte datorii în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │130 │ │ │
│statului (ct. 4481) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Datoriile entităţii în │ │ │ │
│relaţiile cu entităţile│131 │ │ │
│din grup (ct. 451) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │132 │ │ │
│asociaţilor (ct. 455), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │133 │ │ │
│asociaţilor persoane │ │ │ │
│fizice │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │134 │ │ │
│asociaţilor persoane │ │ │ │
│juridice │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Alte datorii (ct. 269 +│ │ │ │
│452 + 456 + 457 + 4581 │ │ │ │
│+ 462 + 472 + 473 + 478│135 │ │ │
│+ 509), (rd. 136 la │ │ │ │
│140), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- decontări cu │ │ │ │
│entităţile asociate şi │ │ │ │
│entităţile controlate │ │ │ │
│în comun, decontări cu │ │ │ │
│acţionarii privind │136 │ │ │
│capitalul, dividende şi│ │ │ │
│decontări din operaţii │ │ │ │
│în participaţie (ct. │ │ │ │
│452 + 456 + 457 + 4581)│ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- alte datorii în │ │ │ │
│legătură cu persoanele │ │ │ │
│fizice şi persoanele │ │ │ │
│juridice, altele decât │ │ │ │
│datoriile în legătură │137 │ │ │
│cu instituţiile publice│ │ │ │
│(instituţiile statului)│ │ │ │
│2) (din ct. 462 + din │ │ │ │
│ct. 472 + din ct. 473) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- subvenţii nereluate │ │ │ │
│la venituri (din ct. │138 │ │ │
│472) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- vărsăminte de │ │ │ │
│efectuat pentru │ │ │ │
│imobilizări financiare │139 │ │ │
│şi investiţii pe termen│ │ │ │
│scurt (ct. 269 + 509) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- venituri în avans │ │ │ │
│aferente activelor │140 │ │ │
│primite prin transfer │ │ │ │
│de la clienţi (ct. 478)│ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Dobânzi de plătit (ct. │141 │ │ │
│5186) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Valoarea împrumuturilor│142 │ │ │
│primite de la entităţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Capital subscris vărsat│143 │ │ │
│(ct. 1012), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni cotate3) │144 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni necotate4) │145 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- părţi sociale │146 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- capital subscris │ │ │ │
│vărsat de nerezidenţi │147 │ │ │
│(din ct. 1012) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Brevete şi licenţe (din│148 │ │ │
│ct. 205) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│IX. Informaţii privind │Nr. │ │30 iunie an│
│cheltuielile cu │rd. │30 iunie an precedent │curent │
│colaboratorii │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Cheltuieli cu │149 │ │ │
│colaboratorii (ct. 621)│ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Nr. │30 iunie an precedent │30 iunie an│
│ │ │ │curent │
│X. Capital social ├────┼──────────┬───────────┼─────┬─────┤
│vărsat │ │Suma (Col.│ │Suma │% │
│ │rd. │1) │% (Col. 2) │(Col.│(Col.│
│ │ │ │ │3) │4) │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│Capital social vărsat │ │ │ │ │ │
│(ct. 1012)5) (rd. 151 +│150 │ │X │ │X │
│155 1a 157), din care: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu capital │151 │ │ │ │ │
│de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│- cu capital integral │152 │ │ │ │ │
│de stat; │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│- cu capital majoritar │153 │ │ │ │ │
│de stat; │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│- cu capital minoritar │154 │ │ │ │ │
│de stat; │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu capital │155 │ │ │ │ │
│privat │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│- deţinut de persoane │156 │ │ │ │ │
│fizice │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│- deţinut de alte │157 │ │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┴───────────┴─────┴─────┤
│XI. Creanţe preluate │Nr. │ │
│prin cesionare de la │rd. │Sume │
│persoane juridice****) │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┬───────────────────────┤
│ │ │Perioada │ │
│A │B │precedentă│Perioadă curentă de │
│ │ │de │raportare │
│ │ │raportare │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────────────────┤
│Creanţe preluate prin │ │ │ │
│cesionare de la │158 │ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────────────────┤
│(la valoarea nominală),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────────────────┤
│- creanţe preluate prin│ │ │ │
│cesionare de la │159 │ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────────────────┤
│Creanţe preluate prin │ │ │ │
│cesionare de lapersoane│160 │ │ │
│juridice (la cost de │ │ │ │
│achiziţie), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────────────────┤
│- creanţe preluate prin│ │ │ │
│cesionare de la │161 │ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
└───────────────────────┴────┴──────────┴───────────────────────┘

    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
    ****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se au în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate şi aferente spaţiilor comerciale aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)
    *2) în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
    *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
    *4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităţilor, care nu sunt tranzacţionate.
    *5) La secţiunea "X. Capital social vărsat" la rd. 151 - 157 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 150.

    În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
    Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entităţile care la sfârşitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profil. nici pierdere (rezultat financiar zero).
    La rândurile privind plăţile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
    La rândurile 42 - 43 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Întocmit, │
│ │Numele şi prenumele│
│ │........ │
│Administrator │Calitatea │
│Numele şi │.............. │
│prenumele ........│Semnătura │
│Semnătura │.......... │
│.......... │Nr. de înregistrare│
│ │în │
│ │organismul │
│ │profesional │
└──────────────────┴───────────────────┘

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:
    - director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice